Sunteți pe pagina 1din 3

S.C Business Synergy S.R.

L
Str. Delea Veche, nr 24A
Sector 2, Bucuresti
RO 1560774
J40/8372/06.04.1992

Decizie de concediere
Nr. ____ din 24.02.2014


Emitent: S.C. Business Synergy S.R.L., avand sediul in Bucuresti, Str. Delea Veche, nr 24A, Sector 2,
inregistrata la Oficiul RegistruluiComertului sub nr. J40/8372/06.04.1992, reprezentata prin dl. Ana
Alexandru cu functia de Administrator,in calitate de Angajator, avand in vedere urmatoarele:
1. In fapt, salariataDraghicescu Oana Raluca, avand functia de receptioner hotel a savarsit urmatoarele
abateri disciplinare:
- Absentarea nemotivata de la programul de lucru in perioada 30.01.2014 31.01.2014;
- Agresarea verbala a colegilor de serviciu, prin tipete, injurii si amenintari, in data 01.02.2014;
- Agresarea fizica a unui potential furnizor in data de 01.02.2014, in urma caruia a fost solicitata
interventia politiei, fapt consemnat in procesul verbal incheiat de catre acestia.
- Absentarea nemotivata din perioada 03.02.2014-04.02.2014
Cele de mai sus au fost constatate de catredna.Sabados Diana avand functia de Managersi adus la
cunostinta managementului S.C Business Synergy SRL prin referatele de sesizarenr. 20/03.02.2014 si
nr. 21/05.02.2014.
2. In drept, faptele savarsite de catre salariat constituie incalcari ale:
- Contractul individual de munca inregistrat sub nr. 25/29.11.2012, punctul M Drepturi si
obligatii ale partilor prin care stabileste faptul ca salariatul are obligatia de a realiza norma de
munca sau, dupa caz, de a ndeplini atributiile ce i revin conform fisei postului; salariatul are
obligatia de a respecta disciplina muncii.
- Regulamentului Intern, art. 5, lit. c, e, n care prevad: c) in raporturile de serviciu cu persoane
din afara societatii sa aiba o conduita ireprosabila, sa dea dovada de amabilitate si solicitudine,
contribuind la consolidarea bunei imagini a SC BUSINESS SYNERGY SRL; e) sa respecte
dispozitiile date de conducerea societatii privind intarirea ordinii si disciplinei in activitate, sa
respecte programul de lucru si sa utilizeze cu maxim de eficienta timpul de munca ; n) sa
intretina raporturi principiale de buna intelegere si de intr-ajutorare cu colegii de munca.
- Fisa postului in care este prevazuta sarcina angajatului pentru stabilirea unor relatii optime cu
clientii pentru rezolvarea in timp util si in bune conditii a tuturor problemelor ocazionale.
- Codului Muncii:Art. 39 (2) Salariatului i revin, n principal, urmatoarele obligatii:
- a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a ndeplini atributiile ce i
revin conform fisei postului;

3. La data de 24.02.2014 in baza prevederilor art. 247 252 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii,
republicat, s-a efectuat cercetarea disciplinara prealabila, privind abaterile disciplinare grave, de la
regulile de disciplina a muncii, savarsite de catre salariata Draghicescu Oana Raluca.
In timpul cercetarii disciplinare, salariata s-a aparat aratand
______________________________________________________________________
Verificandu-se aceasta aparare, se constata ca
_________________________________________________________.
SAU
In timpul cercetarii disciplinare salariata nu a adus nici un fel de aparari in sustinerea pozitiei sale, avand
o atitudine de totala indiferenta si raspunzand la fiecare dintre intrebarile adresate astfel:
_____________________________________. Aceste raspunsuri nu pot asadar constitui probe si
motivatii pentru inlaturarea raspunderii disciplinare.

In urma cercetarii disciplinare prealabile, S.C Business Synergy SRL, la recomandarea comisiei de
cercetare disciplinara, avand in vedere prevederile art. 13 din Regulamentul Intern, litera M. pct.3 c) din
contractul individual de munca si art. 247 din Codul Muncii, republicat

DISPUNE

1. Incepand cu data de 25.02.2014, se desface contractului individual de munca inregistrat in Registrul
de Evidenta al Salariatilor cu nr. 25/29.11.2012 al d-nei Draghicescu Oana Raluca avand functia de
receptioner hotel in cadrul SC Business Synergy SRL
2. Desfacerea contractului individual de munca intervine pentru savarsirea urmatoarelor abateri
disciplinare grave:
a)
b)
c)
d)
3. Contractul individual de munca al d-nei Draghicescu Oana Raluca se desface in baza prevederilor
art. 61 lit. a) si art. 248 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicat.
4. Prezenta decizie de concediere poate fi contestata in termen de 45 de zile calendaristice de la data
comunicarii la Tribunalul ____________ (Tribunalul in a carui raza teritoriala isi are domicilul sau
resedinta salariatul/salariata).

Data emiterii:: 24.02.2014 Administrator,
Ana Alexandru


Subsemnata Draghicescu Oana Raluca, am luat la cunostinta continutul deciziei de concediere nr.
__/24.02.2014, de desfacere a contractului individual de munca, primind un exemplar in original al
acesteia.
Semnatura salariatului:________________
Data comunicarii: _______________
Sau
Data confirmare de primire prin posta: ....................

S-ar putea să vă placă și