Sunteți pe pagina 1din 68

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I INOVRII

Proiectul Phare TVET RO 2!"#$%#&'(&(#(2(#()(#


AU*ILIAR CURRICULAR
CLASA a *I %a
+NTREINEREA I CURENIA SPAIILOR DE
CA,ARE
DOMENIU- Turi./ 0i ali/e1ta2ie
NIVEL- 2
CALI3ICAREA- Lucr4tor hotelier
Martie 25
MECICNDIPT / UIP
AUTOR- MORARU VASILICA, 6ro7( 8ra9ul I
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
!
DOMENIUL- TURISM I ALIMENTAIE
CALI3ICAREA- LUCRTOR :OTELIER
NIVELUL- 2
+NTREINEREA I CURENIA SPAIILOR DE CA,ARE
M"DU#U# $I
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
%
CUPRINS
&' Competene atinse n acest au(iliar'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' )
!' Informaii espre specificul a*enilor economici la care se efectuea+, sta*iul e practic,'''''''''''''''''''''''''''''''''-
%' Moalitatea e or*ani+are a practicii. tipuri e practic, /comasat0 ini1iual0 pe *rupe20 cooronator /
nrum,tor e practica0 tutore'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3
4' 5ecoman,ri pri1in respectarea normelor e s,n,tate 6i securitate a muncii potri1it moulului''''''''''''''''''''&&
)' Instrumente e lucru necesare esf,6ur,rii practicii''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' &%
)'&' 7urnalul e practic,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' &%
)'!' 8i6e e obser1aie'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' &4
)'!'&' 8i6a e obser1aie &'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' &4
)'!'!' 8i6, e obser1aie !'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' &-
)'!'%' 8i6, e obser1aie %'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' &3
)'!'4' 8i6, e obser1aie 4'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' !&
)'!')' 8i6, e obser1aie )'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' !%
)'!'9' 8i6, e obser1aie 9'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' !)
)'%' 8i6e e lucru''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' !-
)'%'&' 8i6, e lucru &''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' !-
)'%'!' 8i6, e lucru !''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' !3
)'%'%' 8i6, e lucru %''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' %&
)'%'4' 8i6, e lucru 4''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' %%
)'%')' 8i6, e lucru )''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' %)
)'4' Proiecte0 miniproiecte''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' %-
)'4'&' Miniproiect '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' %-
)'4'!' Proiect''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' %3
)')' Portofoliul''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4%
9' Moalitatea e e1aluare''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 44
-' :iblio*rafie'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 49
ANE;E''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4-
Ane(a &''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4-
Ane(a !''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 43
Ane(a %''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' )!
Ane(a 4''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' )4
Ane(a )''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ))
Ane(a 9''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' )<
Ane(a -''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9!
Ane(a <''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9%
Ane(a 3''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 94
Ane(a &=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 99
Ane(a &&''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9-
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
4
#( Co/6ete12e ati1.e ;1 ace.t au<iliar
U C #2 +1tre2i1erea 0i cur42e1ia .6a2iilor 9e ca=are
C # Efectuea+, ser1icii e cur,enie n camere
C 2 Efectuea+, ser1icii e cur,enie n *rupurile sanitare
C ) Amena>ea+, camerele 6i *rupurile sanitare
C & Efectuea+, ser1icii e cur,enie 6i amena>ea+, spaiile comune
Acest material e n1,are cuprine informaii ce 1in in primul r?n n spri>inul ele1ului
6i al carului iactic pentru erularea n bune coiii a acti1it,ilor practice esf,6urate n
incinta hotelurilor0 n eosebi n compartimentul e eta>'
8i6ele repre+int, un alt mo e or*ani+are 6i structurare a coninuturilor 6tiinifice0 mult
mai atracti1 pentru ele1i 6i mai u6or e utili+at n acti1itatea e preare n1,are'
Toate acti1it,ile iactice propuse ele1ului0 spre re+ol1are0 urm,resc atin*erea
competenelor profesionale pe ba+a criteriilor e performan,0 n coniiile e aplicabilitate
escrise n @tanarele e pre*,tire profesional,0 pentru ni1elul ! e calificare0 omeniul e
calificare Turism 6i alimentaie'
An acest material e n1,are sunt pre+entate acti1it,i care urm,resc pre*,tirea
ele1ilor n 1eerea aplic,rii probelor e e1aluare pre1,+ute pentru competenele specifice
corespun+,toare unit,ii e competene U'C'&! BAntreinerea 6i cur,enia spaiilor e ca+areC'
Prin acest material e n1,are0 am ncercat s, propunem c?te1a moele e acti1it,i care pot
fi folosite n acti1itatea e pre*,tire practic, a ele1ilor0 erulat, n carul sta*iilor e practic,
comasat,0 esf,6urate la a*entul economic0 n incinta unit,ilor e ca+are'
Acest material a fost elaborat pentru ni1elul ! e calificare0 calificarea profesional,
B#ucr,tor hotelierC0 respect?n0 cu strictee0 @tanarul e pre*,tire profesional, 6i
curriculumDul pentru clasa a ;I a0 an e completare0 omeniul pre*,tirii e ba+,. Turism 6i
alimentaie'
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
)
O>IECTIVE URMRITE
Du64 6arcur8erea ace.tor u1it42i 9e co/6ete124 ele?ii ?or 7i ca6a@ili-
(((.4 0tie-
Materialele 6i echipamentele necesare cur,eniei n spaiile e
ca+are
Materialele utili+ate pentru ntreinerea ambianei interioare a
spaiilor e ca+are
Consumabilele in in1entarul spaiilor e ca+are
(((.4 ;12elea84-
Importana utili+,rii materialelor 6i echipamentelor necesare
cur,eniei n spaiile e ca+are0
Importana utili+,rii materialelor pentru ntreinerea ambianei
interioare n spaiile e ca+are
Importana utili+,rii consumabilelor in in1entarul spaiilor e
ca+are
Importana 1erific,rii cur,eniei n spaiile e ca+are
@uccesiunea lo*ic, a etapelor e efectuare a ser1iciilor e
cur,enie n spaiile e ca+are
(((.4 6oat4-
@, selecte+e materialele necesare cur,eniei spaiilor e ca+are
@, utili+e+e materialele necesare cur,eniei spaiilor e ca+are
@, efectue+e cur,enia n spaiile e ca+are
@, amena>e+e spaiile e ca+are
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
9
Aha
!
2( I17or/a2ii 9e.6re .6eci7icul a8e12ilor eco1o/ici la care .e
e7ectuea=4 .ta8iul 9e 6ractic4
@ta*iul e practic, pentru moulul ntreinerea i curenia spaiilor de cazare
clasa a ;I a0 an e completare0 se esf,6oar, n laboratorul 6colii /orele e laborator
tehnolo*ic2 6i la a*enii economici cu care 6coala are parteneriate e colaborarea 6i care fac
parte in cate*oria hotelurilor 6i a unit,ilor economice care au ca obiect e acti1itate
ser1iciile e ca+are'
A*enii economici0 n care ele1ii trebuie s, 6i erule+e instruirea practic,0 sunt
structuri e primire in ora6e 6i +one turistice0 care au or*ani+at0 ca structur, bine efinit,0
ser1iciul eta>' @ta*iile e practic, se 1or efectua n carul compartimentului eta>0 loc care
poate furni+a ele1ilor oportunit,i e n1,are ce nu pot fi obinute cu u6urin, n sala e clas,
sau n laboratorul 6colii'
An ceea ce pri1e6te plata 6i obli*aiile sociale0 conform le*islaiei0 sta*iul e pre*,tire
practic, nu se efectuea+, n carul unui contract e munc,'
Ele1ul practicant nu poate pretine un salariu in partea partenerului e practic,
careDl prime6te n sta*iul e pre*,tire practic,0 cu e(cepia situaiei n care practicantul are
statut e an*a>at'
Partenerul e practic, poate0 totu6i0 acora el e1ul ui practicant o inemni+aie0
*ratificare0 prim, sau a1anta>e n natur,0 cum ar fi. plata transportului e la 6i la
unitate/partener e practic,0 acces la mas,0 etc'
Obligaiile elevului practicant fa de agentul economic0 pe urata erul,rii sta*iului e
pre*,tire practic,.
s, respecte pro*ramul e lucru stabilit 6i s, e(ecute acti1it,ile solicitate e
tutore up, o prealabil, instruire0 n coniiile respect,rii carului le*al cu pri1ire la
1olumul 6i ificultatea acestora /conform Coului Muncii2' An ca+ul nerespect,rii
obli*aiilor0 se aplic, sanciunile conform 5e*ulamentului e or*ani+are 6i funcionare al
unit,ii e n1,,m?ntE
s, respecte re*ulamentul e orine interioar, al partenerului e practic,' An
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
-
ca+ul nerespect,rii acestui re*ulament0 irectorul a*entului economic /partener e
practic,20 6i re+er1, reptul e a anula con1enia referitoare la pre*,tirea practic,0
up, ce n prealabil a n6tiinat irectorul unit,ii e n1,,m?nt la care ele1ul
/practicantul2 este nscris / Art' !9%/& 6i Art' !94/& in Coul muncii2'
s, respecte normele e securitate 6i s,n,tate n munc, pe care 6i leDa nsu6it
e la repre+entantul partenerului e practic, nainte e nceperea sta*iului e practic,0
s, aib, echipament e practic, aec1at'
se obli*, s, nu foloseasc,0 n nici un ca+0 informaiile la care are acces n
timpul sta*iului espre partenerul e practic, sau clienii s,i0 pentru a le comunica unui
ter sau pentru a le publica0 chiar up, terminarea sta*iului0 ec?t cu acorul
respecti1ului partener e practic,'
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
<
)( Mo9alitatea 9e or8a1i=are a 6racticii- ti6uri 9e 6ractic4
Aco/a.at, i19i?i9ual, 6e 8ru6eB, coor9o1ator " ;19ru/4tor 9e
6ractica, tutore
Toate coninuturile moulului ntreinerea i curenia spaiilor de cazare 1or fi
aborate at?t e c,tre profesorul e specialitate n orele e laborator tehnolo*ic c?t 6i e
c,tre maistrul instructor n orele e instruire practic,' @ta*iul e pre*,tire practic, se
esf,6oar, timp e &!= ore0 in care.!4 e ore laborator tehnolo*ic 6i 39 ore instruire
practic, pe parcursul a < s,pt,m?ni pe urata unui an 6colar'
Pentru or*ani+area sta*iului e pre*,tire practic, este important *raficul e
esf,6urare a sta*iului e pre*,tire practic,0 care cuprine urata0 perioaa 6i locaia /pentru
fiecare ele1 sau *rup, e ele1i2'
Carul iactic are oar rolul e facilitator0 comunicator0 colaborator implic?n acti1 pe
cel ce n1a,' @e pot utili+a metoe ca. obser1aia0 munca inepenent,0 e(perimentul0
simularea0 problemati+area0 >ocul e rol0 e(erciiul0 n1,area prin proiecte0 stuiul e ca+0
brainstormin*ul etc'
Aceste metoe se caracteri+ea+, prin faptul c,.
sunt centrate pe ele1 6i pe acti1itateE
pun accent pe e+1oltarea *?nirii0 formarea aptituinilor 6i a eprinerilorE
ncura>ea+, participarea ele1ilor0 creati1itatea0 iniiati1eleE
etermin, un parteneriat caru iactic ele1E
au un puternic accent formati10 nu informati1E
presupun folosirea unui limba> simplu0 accesibilE
aaptea+, metoele e lucru la ni1elul clasei'
Ele1ii 1or a1ea parte e o pre*,tire prealabil, printrDo sesiune e *rup la 6coal, pentru
acoperirea aspectelor e ba+, pri1in acti1it,ile pe care le 1or ntreprine la locul e munc,'
Ei trebuie s, afle cui se pot aresa pe parcursul sta*iului e practic, /tutore e practic,0
repre+entant a*ent economic etc2 n situaia n care apar iferite probleme sau pentru
l,murirea unor aspecte'
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
3
$or fi promo1ate situaiile in 1iaa real, 6i se 1a urm,ri aplicarea cuno6tinelor la
probleme reale0 pentru a se ine cont n m,sur, mai mare e ne1oile ele1ilor0 ale an*a>ailor
6i ale societ,ii' Ele1ilor li se 1a permite s, aplice propriul mo e nele*ere a coninutului0
prin escoperire0 con1ersaie 6i reali+area e materiale cum ar fi. proiecte0 scheme0 portofolii'
5eparti+area num,rului e ore pe coninuturi tematice se reali+ea+, n funcie e ritmul
e n1,are al ele1ilor 6i e comple(itatea coninutului' @e 1or promo1a metoe acti1
participati1e0 centrate pe ele10 care e+1olt, *?nirea ncura>ea+, participarea ele1ilor0
e+1olt, creati1itatea 6i reali+ea+, o comunicare multiirecional,'
Acti1it,ile la lecii 1or fi 1ariate0 astfel nc?t0 iniferent e stilul e n1,are caracteristic0
toi ele1ii s, ob?neasc, competenele necesare'
Monitori+area practicii la locul e munc, se 1a efectua e c,tre profesorul e
specialitate sau maistrul instructor 6i un tutore esemnat e a*entul economic cu care
unitatea 6colar, a ncheiat con1enia caru pri1in efectuarea sta*iului e pre*,tire practic,'
Carele iactice 1or efectua 1i+ite perioice pe parcursul perioaelor e practic,0 pentru a
obine feebacF in partea tutorilor e practic,0 pentru a monitori+a bun,starea ele1ilor 6i
pentru a con1eni asupra oric,ror schimb,ri le*ate e aran>amentele cu a*entul economic
pri1in sta*iul e practic,'
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
&=
&( Reco/a194ri 6ri?i19 re.6ectarea 1or/elor 9e .414tate 0i
.ecuritate a /u1cii 6otri?it /o9ulului
Pe parcursul erul,rii sta*iului e instruire practic,0 pentru asi*urarea unor coniii
optime e acti1itate 6i pentru pre1enirea accientelor0 se 1a a1ea n 1eere respectarea
le*islaiei n 1i*oare.
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
&&
Cadrul legislativ:
Le8ea 1r( )#5 " 2! % #e*ea securit,ii 6i s,n,t,ii n munc,'
:C #&2D" 2!% Norme metoolo*ice e
aplicarea pre1eerilor #e*ii securit,ii 6i
s,n,t,ii n munc, 1r( )#5 " 2!
Le8ea 1r( )' " 2! pri1in ap,rarea mpotri1a
inceniilor'
Co9ul /u1cii E Le8ea D) " 2)
"5DIN nr' )) in !3 ianuarie &33- pri1in aprobarea
Normelor specifice e securitate a muncii pentru turism0
alimentaie public, 6i transport e persoane cu instalaii pe
cabluE
Cadrul legislativ:
Le8ea 1r( )#5 " 2! % #e*ea securit,ii 6i s,n,t,ii n munc,'
:C #&2D" 2!% Norme metoolo*ice e
aplicarea pre1eerilor #e*ii securit,ii 6i
s,n,t,ii n munc, 1r( )#5 " 2!
Le8ea 1r( )' " 2! pri1in ap,rarea mpotri1a
inceniilor'
Co9ul /u1cii E Le8ea D) " 2)
"5DIN nr' )) in !3 ianuarie &33- pri1in aprobarea
Normelor specifice e securitate a muncii pentru turism0
alimentaie public, 6i transport e persoane cu instalaii pe
cabluE

Anainte e nceperea sta*iului e practic,0 partenerul e practic, /a*entul economic2
are obli*aia e a face practicantului instructa>ul cu pri1ire la normele e securitate 6i
s,n,tate n munc, n conformitate cu le*islaia n 1i*oare'
@e 1a reali+a at?t instructajul introductiv general0 c?t 6i instructajul la locul de
munc.
A*entul economic 1a furni+a ele1ilor informaii eseniale pentru respectarea isciplinei
cu pri1ire la s,n,tate 6i securitatea munciiE pro*ramul e lucruE ansamblul e re*uli interneE
factorii e risc specifici acti1it,ii 6i m,surile pentru e1itarea riscurilor'
Partenerul e practic, / a*entul economic trebuie s, comunice 6i practicanilor
ansamblul e reguli interne0 cuprinse n regulamentul de ordine interioar0 pe care lDa
aoptat e comun acor cu sinicatul sau cu repre+entanii e personal in unitate'
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
&!
D( I1.tru/e1te 9e lucru 1ece.are 9e.740ur4rii 6racticii
D(#( Fur1alul 9e 6ractic4
/se completea+, pentru fiecare s,pt,m?n, e sta*iu e instruire practic,2
Clasa .GGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Ele1. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Perioaa.GGGGGGGGGGGGGGGGG
#ocaie /A*ent economic 6i epartament2. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Moul. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Tema / Teme. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
An >urnalul e practic,0 ele1ul 1a completa urm,toarele informaii.
&' Care sunt principalele acti1it,i rele1ante pentru moulul e practic, pe care leDai
obser1at sau leDai esf,6urat H
Acti1it,i obser1ate Acti1it,i esf,6urate
!' Ce ai n1,at s, faci pentru atin*erea competenelorH
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
%' Care au fost acti1it,ile practice care 1Dau pl,cutH Moti1ai'
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
4' Ce acti1it,i practice nu 1Dau pl,cutH Moti1ai'
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
&%
D(2( 3i0e 9e o@.er?a2ie
"bser1area0 ca meto, e cercetare0 se refer, obinerea e ate referitoare la
persoane0 obiecte sau fenomene0 6i n care cercet,torul nu interacionea+, sau comunic,
irect cu subiecii0 obiectele sau situaiile supuse in1esti*aiei'
Propunem mai eparte o serie e fi6e e obser1aie care pot fi utili+ate n carul
acestui moul'
D(2(#( 3i0a 9e o@.er?a2ie #
C &. Efectuea+, ser1icii e cur,enie n camere
@timai ele1i0 carul iactic responsabil pentru acti1itatea e instruire practic,0 1a
obser1a pe parcursul ntre*ii acti1it,i m,sura n care suntei capabili s, recunoa6tei 6i s,
selectai materialele necesare cur,eniei n camere0 utili+?n o fi6, e obser1are0 care este
inicat s, 1, fie pus, la ispo+iie'
8i6a poate constitui 6i un instrument e autoe1aluare0 e e1aluare n perechi sau
instrument e e1aluare aplicat e c,tre un ele1 numit responsabil e *rup /prin rotaie2' An
ultimul ca+0 1ei fi *rupai n echipe e lucru n carul c,rora 1a fi nominali+at c?te un
responsabil e echip,0 care 1a coorona ntrea*a acti1itate a echipei'
E1aluarea se 1a reali+a prin bifarea cerinei reali+ate 6i preci+area atei n care cerina
a fost atins,' #a obser1aii se pot consemna 6i alte obiecte recunoscute in *rupa sau
cate*oria respecti1,'
Nr(
crt(
Ceri12e 7or/ulate 6e1tru i1.truirea 6ractic4
Reali=at

Data O@.er?a2ii
&' Recunoaterea u.te1.ilelor 0i echi6a/e1telor
necesare cureniei n camere
D c,ruciorul e eta> 6i c,ruciorul pentru spaiile e
folosin, comun,
D echipamente electrice pentru cur,enie. aspiratoare0
ma6ini e cur,at 6i lustruit poeaua0 ma6ini ecur,at
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
&4
Acti?itatea #. Recunoaterea materialelor i echipamentelor necesare cureniei n
camere
Acti?itatea #. Recunoaterea materialelor i echipamentelor necesare cureniei n
camere
mochete0 co1oare0 parcheteE
D iferite tipuri e perii. pentru m,turat0 pentru
tapierie0 pentru praf
D mopuri pentru paroseli
D recipient pentru prepararea soluiilor e cur,atE
D recipient pentru ebarasarea resturilor in co6urile
e(istente n camere0 n *rupurile sanitare0 pe
corioare0 etc'E
D f,ra6 in plasticE
D pomp, e esfunat
D alte ustensile 6i echipamente necesare cur,eniei n
camere /I preci+are la obser1aii2
I
!'
Recunoaterea materialelor necesare cureniei
Deter*eni pentru mochete 6i co1oare0 eter*eni
pentru *eamuri0 soluii pentru cur,at mobilierul0
eter*eni uni1ersali0 praf e cur,at e tip Buni1ersalC
/pentru mai multe tipuri e suprafee0 finisa>e 6i
materii2E
D soluii speciali+ate. pentru marmur,0 *resie0 faian,0
sticl,0 linoleum0 co1oare0 mochet,0 tapierie0 lemn0
plastic0 metalE
D e+infectanteE
D e+oori+ante /pentru nc,peri0 pentru *rupurile
sanitare2E
D burei in material plasticE
D material te(til /c?rpe pentru lustruitul suprafeelor
sp,late 6i e+infectate0 c?rpe e praf0 p?n+, moale
pentru pahare0 la1ete0 etc'2E
D m,nu6i e plastic sau e cauciucE
D len>eria curat,0 e pat 6i e baie0 a1?n structura0
num,rul 6i calitatea conforme cate*oriei e clasificare
a unit,ii
D sac e p?n+, pentru len>eria folosit, sau sac e
polietilen,0 e+infectabil prin sp,lare automat, timp
e &= minute la 9)JC'
D alte materiale necesare cur,eniei II II
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
&)
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
&9
D(2(2( 3i04 9e o@.er?a2ie 2
C %. Amena>area camerelor 6i a *rupurilor sanitare
&' O@.er?a2i cu atenie ac, au fost reali+ate acti1it,ile e ntreinere a ambianei interioare
a camerei0 a materialelor utili+ate pentru ntreinerea ambianei anterioare a acesteia0
precum 6i a consumabilelor in in1entar'
!' Dup, ncheierea acti1it,ii e obser1are0 co/6leta2i 7i0a 9e /ai Go., consemn?n toate
obser1aiile consierate e 1oi ca fiin importante.
O6era2ii e7ectuate
Re=ultatul o@.er?4rii E
Da .au AHBI Nu .au A*B
O@.er?a2ii E i17or/a2ii
co1crete
I( Acti?it42i 9e ;1tre2i1ere a
a/@ia12ei i1terioare a ca/erei
Doori+area camerei
Daran>amente florale
Daran>area obiectelor turistului
Daran>area len>eriei e pat
Daran>area raperiilor 6i a perelelor
Daran>area cu1erturilor e pe pat
II( Materiale utili=ate 6e1tru
;1tre2i1erea a/@ia12ei i1terioare
Deoorant e camer,
Dlen>erie pentru pat
Dprosoape
Dhalate e baie
Dperele
Dtablouri
D1a+e cu flori
III( Co1.u/a@ilele 9i1 i1?e1tar
Dtrus, cu ac
Da, 6i nasturi
Dcrem, e *hete
Dmateriale publicitare
Ds,pun
D6ampon
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
&-
Acti?itatea 2. Verificarea strii moilierului! a materialelor utilizate pentru
ntreinerea amianei interioare i a consumailelor din inventar
Acti?itatea 2. Verificarea strii moilierului! a materialelor utilizate pentru
ntreinerea amianei interioare i a consumailelor din inventar
%' Pe ba+a obser1aiilor formulate apreciai ni1elul calitati1 al acti1it,ii e amena>are a
camerelor0 n ce pri1e6te acti1itatea e ntreinere a ambianei interioare a camerei0 a
materialelor utili+ate pentru ntreinerea ambianei interioare 6i a consumabilelor in in1entar'
A6reciere 8e1eral4- GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG '
"servaiile cadrului didactic sau tutorelui de practic# GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
&<
D(2()( 3i04 9e o@.er?a2ie )
C &. Efectuea+, ser1icii e cur,enie n camere
C !. Efectuea+, ser1icii e cur,enie n *rupurile sanitare
C %. Amena>ea+, camerele 6i *rupurile sanitare
#(O@.er?a2i cu atenie ac, au fost reali+ate acti1it,ile e ntreinere 6i cur,enie a spaiilor
e ca+are0 n funcie e statutul spaiilor e ca+are /ocupat0 plecare0 curat0 sosire2 n timpul
pro*ramului e lucru al cameristelor'
2( Du64 ncheierea acti1it,ii e obser1are0 co/6leta2i 7i0a 9e /ai Go., consemn?n toate
obser1aiile consierate e 1oi ca fiin importante'
:OTEL JJJJJJJJJJ(
PROCRAM DE LUCRU AL CAMERISTEI
Nu/ele JJJJJJJJJJJJJ Data JJJJJJJ
EtaGul JJJJJJJJJJJJJJ( Total ca/ere JJJ(
Ca/era 1r( Ocu6at Plecare Curat So.ire Me12iu1i
#
2
)
&
D
!
'
$
5
#
##
#2
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
&3
Acti?itatea ). "servarea activitii de ntreinere i curenie a spaiilor de cazare
n timpul programului de lucru.
Acti?itatea ). "servarea activitii de ntreinere i curenie a spaiilor de cazare
n timpul programului de lucru.
#)
#&
#D
%' Pe ba+a obser1aiilor formulate apreciai ni1elul calitati1 al acti1it,ii e ntreinere 6i
cur,enie a spaiilor e ca+are n timpul pro*ramului e lucru'
A6reciere 8e1eral4- GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG '
"servaiile cadrului didactic sau tutorelui de practic# GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
"servarea activitii de ntreinere i curenie a spaiilor de cazare n timpul
programului de lucru
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
!=
D(2(&( 3i04 9e o@.er?a2ie &
C &. Efectuea+, ser1icii e cur,enie n camere
C !. Efectuea+, ser1icii e cur,enie n *rupurile sanitare
C %. Amena>ea+, camerele 6i *rupurile sanitare
#(O@.er?a2i cu atenie ac, au fost reali+ate acti1it,ile e ntreinere 6i cur,enie a spaiilor
e ca+are la sf?r6itul pro*ramului e lucru al cameristelor0 folosin simbolurile menionate n
fi6a e obser1are raportul cameristei /$D0 $C0 $50 "D0 "C0 "50 "/"/"0 $M0 #2'
2( Du64 ncheierea acti1it,ii e obser1are0 co/6leta2i 7i0a 9e /ai Go., consemn?n toate
obser1aiile consierate e 1oi ca fiin importante'
:OTEL JJJJJJJJJJ
RAPORTUL CAMERISTEI
EtaG 1r( JJJJJ((
Data JJJJJJJ
Ora JJJJJJJ(
Ca/era
Nu/4r
6er.oa1e
Si/@ol
Ca/era
Nu/4r 6er.oa1e
Si/@ol
# ##
2 #2
) #)
& #&
D #D
! #!
' #'
$ #$
5 #5
# 2
"bser1aii
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
!&
Acti?itatea &. "servarea activitilor de ntreinere i curenie a spaiilor de
cazare la sf$ritul programului de lucru.
Acti?itatea &. "servarea activitilor de ntreinere i curenie a spaiilor de
cazare la sf$ritul programului de lucru.
SIM>OL-
VD #iber Murar OD "cupat Murar
VC #iber Curat OC "cupat Curat
VR #iber Pre*,tit, OR "cupat Pre*,tit,
O"O"O Defect
VM An 5eparaie
L :a*a>e n camer,
Nu/ele JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ((
Se/14tura JJJJJJJJJJJJJJJJJJ(
Schi/@ul JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
O@.er?a2ie. An afar, e starea sau statutul camerei0 n raport se poate trece 6i num,rul
paturilor ocupate0 respecti1 num,rul e persoane care ocup, camera0 prin cifre /&0!0%2'
%' Pe ba+a obser1aiilor formulate apreciai ni1elul calitati1 al acti1it,ilor e ntreinere 6i
cur,enie a spaiilor e ca+are la sf?r6itul pro*ramului e lucru'
A6reciere 8e1eral4- GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG '
"servaiile cadrului didactic sau tutorelui de practic# GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
!!
D(2(D( 3i04 9e o@.er?a2ie D
C &. Efectuea+, ser1icii e cur,enie n camere
C !. Efectuea+, ser1icii e cur,enie n *rupurile sanitare
C %. Amena>ea+, camerele 6i *rupurile sanitare
#(O@.er?a2i cu atenie ac, au fost reali+ate n mo corespun+,tor acti1it,ile cur,enie a
spaiilor e ca+are'
2( Du64 ncheierea acti1it,ii e obser1are0 co/6leta2i 7i0a 9e /ai Go., consemn?n toate
obser1aiile consierate e 1oi ca fiin importante'
:OTEL JJJJJJJJJ(
LIST DE CONTROL"C:ECK%LIST
Pri?i19 cur42e1ia .6a2iilor 9e ca=are
Data JJJJJJJJJJJJ
NR(
CAMER
PAT >AIE
PODEA
AMochet4B
PRA3
CONSUMA>ILE
O>SERVAII
%=& H H H H D #ips, list, mic e>un
%=! H D H H H Perea u6 rupt,D murar,
%=% D H H D H @ub T'$'0 pe tablou
%=4 D H H H H Aran>at necorespun+,tor
%=) H H H H D Mototolite
%=9 H H H H H H
%=- H H H H H H
%=< H H H H H H
%=3 H H D H H Mochet, p,tat,
%&= H H H H H H
Nu/ele 0i 6re1u/ele ca/eri.tei. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Co1clu=ii- KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Cu?er1a1t4,
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
!%
Acti?itatea D. "servarea cureniei i ntreinerii spaiilor de cazare
Acti?itatea D. "servarea cureniei i ntreinerii spaiilor de cazare
%' Pe ba+a obser1aiilor formulate apreciai ni1elul calitati1 al acti1it,ilor e ntreinere 6i
cur,enie a spaiilor e ca+are'
A6reciere 8e1eral4- GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG '
"servaiile cadrului didactic sau tutorelui de practic# GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
!4
D(2(!( 3i04 9e o@.er?a2ie !
C &. Efectuea+, ser1icii e cur,enie n camere
C !. Efectuea+, ser1icii e cur,enie n *rupurile sanitare
C %. Amena>ea+, camerele 6i *rupurile sanitare
#(O@.er?a2i cum au fost completate chestionarele e c,tre clieni referitoare la ntreinerea 6i
cur,enia spaiilor e ca+are'
2( Du64 ncheierea acti1it,ii e obser1are0 co/6leta2i 7i0a 9e /ai Go., consemn?n toate
obser1aiile consierate e 1oi ca fiin importante'
Che.tio1ar 6e1tru clie1t
Nr(
crt(
+1tre@area
>i7a2i c4.u2a core.6u1=4toare
r4.6u1.ului ale.
E<ce
le1t4
>u14
Sati.74
c4toare
Ne.ati.74
c4toare
#(
Cum se pre+int, camera0 ca aspect *eneral0 la
sosirea umnea1oastr,H
2(
Tocurile *eamurilor sunt curate sau pr,fuite0 cu urme
e mur,rie 6i fumH
)( 5amele tablourilor 6i c,p,t?iul patului sunt pr,fuiteH
&( Ai *,sit ce1a n nere*ul, sau murar n baieH
D( $asul LC 6i bieul sunt curate 6i str,lucitoareH
!(
Paroseala in >urul 1aselor LC0 a bieului0 a
piciorului chiu1etei este curat,
'(
Du6ul0 robinetele0 re+er1orul LC funcionea+,
perfectH
$(
"*lina0 feroneria0 paroseala sunt curate 6i
str,lucitoareH
5(
Perelele 6i raperiile se tra* u6orH @istemele e
prinere funcionea+,H
#( Paturile au fost bine f,cuteH
##(
@Da f,cut n camera ocupat, e umnea1oastr, patul
pentru sear,H
#2(
@crumierele0 chibriturile0 materialele informati1e 6i
publicitare se aflau la locul lorH
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
!)
Acti?itatea !. %nalizarea completrii chestionarelor de ctre clieni referitoare la
ntreinerea i curenia spaiilor de cazare
Acti?itatea !. %nalizarea completrii chestionarelor de ctre clieni referitoare la
ntreinerea i curenia spaiilor de cazare
#)( Tele1i+orul a funcionat bine pe toate canaleleH
#&(
Mocheta a fost bine cur,at,0 inclusi1 n coluri 6i la
mar*iniH
#D( Umera6ele au fost suficienteH
#!( Umera6ele au fost cur,ateH
#'( Telefonul0 l,mpile0 1eio+ele sunt curateH
#$(
Ai a6teptat mai mult e &) minute p?n, s, 1i se
auc, n camer, micul e>unH
#5( $i sDa aus 6i +iarul oat, cu micul e>unH
Cu stim,0
Conucerea
%' Pe ba+a obser1aiilor formulate apreciai ni1elul calitati1 al acti1it,ilor e ntreinere 6i
cur,enie a spaiilor e ca+are'
A6reciere 8e1eral4- GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG '
"servaiile cadrului didactic sau tutorelui de practic# GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
!9
D()( 3i0e 9e lucru
Pentru fi(area cuno6tinelor0 aptituinilor 6i atituinilor ob?nite e ele1i pe perioaa
parcur*erii moulului este oportun, 6i folosirea fielor de lucru! Acestea repre+int, un
instrument e lucru util pentru stabilirea e(act, a sarcinilor fiec,rui ele1 sau *rupe e ele1i0
preci+?n 6i timpul n care trebuie reali+ate aceste sarcini'
D()(#( 3i04 9e lucru #
C &. Efectuea+, ser1icii e cur,enie n camere
C !. Efectuea+, ser1icii e cur,enie n *rupurile sanitare
C %. Amena>ea+, camerele 6i *rupurile sanitare
&' Pentru a 1, familiari+a cu ocumentele utili+ate la compartimentul eta>0 completai0
concomitent cu personalul nominali+at up, efectuarea ser1iciilor e cur,enie n camere0
lista de control&chec'(list up, urm,torul moel0 pe fi6a e lucru'
CAMERA NR( JJJJJJJJJJJJJ
DATAJJJJJJJJJJJJJJJJ(((
LIST DE CONTROL"C:ECK%LIST
Nr(
crt(
Ele/e1te co1trolate
Pu1ctaG
/a<i/
Pu1ctaG
acor9at
O@.er?a2ii
&' A.6ect 8e1eral al ca/erei &=
!' Aerisire !
%' Ta1an/Perei !
4' Toc,rie /u6i0 ferestre2 4
)' Meamuri )
9' Draperii/Perele 4
-' Mocheta/Co1or/Carpete %
<' Tablouri !
3' #,mpi/1eio+e !
&=' Pri+e/ntrerup,toare/cabluri %
&&' Tele1i+or &
&!' 5aio &
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
!-
Acti?itatea '. E7ectuarea .er?iciilor 9e cur42e1ie ;1 ca/ere
Acti?itatea '. E7ectuarea .er?iciilor 9e cur42e1ie ;1 ca/ere
&%' Telefon &
&4' Minibar !
&)' Dulapuri /umera6e0 perii2 !
&9' @ertare /set cusut2 %
&-' Materiale publicitare %
&<' A.6ectul 8e1eral al 6atului )
&3' #en>erie pat/Perne )
!=' P,turi !
!&' Cu1ertura %
!!' A.6ect 8e1eral al ca/erei 9e @aie )
!%' Caa )
!4' #a1abou )
!)' $as L'C' )
!9' :aterii baie 4
!-' 8aiana/Paroseala 4
!<' Prosoape &
!3' Consumabile n baie/Pahare %
%=' Instalaia electric, /pri+e etc'2 %
TOTAL PUNCTAF
#
NUMELE 0i PRENUMELE CAMERISTEI- JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ((
PUNCTAF O>INUT "NOTAJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
RECOMANDRI JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
"servaie# Dac, puncta>ul ma(im ce se acor, este nscris n lista e control 6i cunoscut e
c,tre camerist,/ele1 practicant0 acest lucru o/l 1a moti1a s, acumule+e c?t mai multe puncte
/care pot fi transformate n not, c?t mai mare20 ar 1a putea obser1a 6i la care operaii are
eficiene n raport cu cerinele' Este recomanat ca acelor operaii care necesit, efort sau
care presupun o atenie eosebit, pri1in securitatea clienilor 6i protecia muncii0 precum 6i
cele care in e aspect 6i confort0 s, li se acore mai multe puncte fa, e operaiile e rutin,'
!' @olicitai unui cole* s, 1, anali+e+e 8i6a e lucru /moul n care ai completat lista e
control/checFDlist2 6i s, formule+e n scris0 pe 1erso0 o apreciere espre felul n care 1Dai
finali+at sarcina e lucru'
%' 8ormulai o p,rere personal, espre tipul ocumentelor /completare0 p,strare0 etc'2 n
unitatea n care 1, esf,6urai acti1itatea e instruire practic,' Consemnai p,rerea 1oastr,
pe o foaie e h?rtie pe care s, o ata6ai 8i6ei e lucru'
"servaii ale maistrului sau tutorelui de practic:
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
!<
D()(2( 3i04 9e lucru 2
C &. Efectuea+, ser1icii e cur,enie n camere
C !. Efectuea+, ser1icii e cur,enie n *rupurile sanitare
C %. Amena>ea+, camerele 6i *rupurile sanitare
&' Pentru a 1, familiari+a cu ocumentele utili+ate la compartimentul eta>0 completai0
concomitent cu personalul nominali+at up, 1erificarea funcion,rii instalaiilor0 ot,rilor 6i
a st,rii mobilierului in camere )Raportul de defeciuni up, urm,torul moel0 pe fi6a
e lucru'
:OTEL JJJJJJJJ((
DEPARTAMENTUL TE:NICJJJJJJJJJJJ
RAPORT DE3ECIUNI
Data- JJJJJJJJ
C
a
/
e
r
a
L
u
/
i
1
a
R
a
9
i
o
T
V
+
1
c
4
l
=
i
r
e
A
e
r
i
.
i
r
e
I
1
.
t
a
l
a
2
i
i
C
a
1
a
l
i
=
a
r
e
A
r
/
4
t
u
r
i
M
o
@
i
l
i
e
r
D
e
c
o
r
a
2
i
u
1
i
O@.er?a2ii
&=& N N N N N N N N N N
&=! N D N N N N N N N N Pri+, efect,
&=% D N N N N N N N N N An hol
&=4 N N N N D N N N N N
8ereastra nu se
nchie
&=) N N N N N N D N N N nfunat,
&=9 N N N N N N N N D N 8otoliu
&=- N N N N N N N N N N
&=<
&=3
&&=
Nu/ele JJJJJJJJJJ((
Se/14tura-
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
!3
Acti?itatea $. Anre*istrarea efeciunilor constatate n camer, n B"aport defeciuni!
Acti?itatea $. Anre*istrarea efeciunilor constatate n camer, n B"aport defeciuni!
!' Oin?n seama e importana acti1it,ii e 1erificare a funcion,rii instalaiilor0 ot,rilor 6i a
st,rii mobilierului in camere solicitai un cole* s, 1, anali+e+e 8i6a e lucru /moul n care
ai completat raportul e efeciuni2 6i s, formule+e n scris0 pe 1erso0 o apreciere espre
felul n care 1Dai finali+at sarcina e lucru'
%' 8ormulai o p,rere personal, espre tipul ocumentelor /completare0 p,strare0 etc'2 n
unitatea n care 1, esf,6urai acti1itatea e instruire practic,' Consemnai p,rerea 1oastr,
pe o foaie e h?rtie pe care s, o ata6ai 8i6ei e lucru'
"servaii ale maistrului sau tutorelui de practic:
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG'
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
%=
D()()( 3i04 9e lucru )
C &. Efectuea+, ser1icii e cur,enie n camere
C !. Efectuea+, ser1icii e cur,enie n *rupurile sanitare
C %. Amena>ea+, camerele 6i *rupurile sanitare
&' Pentru a 1, familiari+a cu ocumentele utili+ate la compartimentul eta>0 completai0
concomitent cu personalul nominali+at up, 1erificarea funcion,rii instalaiilor 6i a st,rii
mobilierului in camer, )*erere de reparaii up, urm,torul moel0 pe fi6a e lucru'
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
%&
UNITATEAJJJJJJJJJJJJ
CAMERA NR(JJJJJJJJJJ((
CERERE DE REPARAIE NRJJJJ((
Ser?iciulKKKKKKKKKKK'' O7iciulKKKKKKKKKK DataKKKKKK''
OraKKKKKKK
P #umina pe corior P :roasc, u6, intrare
P L'C' /re+er1or ap,2
P #umina n 1estibul P :roasc, u6, baie
P L'C' /1as2
P #umina n baie P Pat/@ofa/Noptiere P
Ca, baie /arm,turi0 scur*ere2
P #umina n camer, P Dulap
KKKKKKKKKKKK'
P Pri+, apart e ras P Cuier P
#a1abou /robineti0 sifon2
P Pri+, telefon P Masa
KKKKKKKKKKKK'
P Pri+, tele1i+or P Perele P
:ieuKKKKKKKKKK
P Pri+, raio P Draperii
P :uton raio P 8erestre
Alte 9e7ec2iu1i
P KKKKKKKKK'' P KKKKKKKK P
KKKKKKKKKK'KK'
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
"ra e(ecut,rii reparaiei KK'' @emn,tura
KKKKKKKKKKKK
@emn,tura KKKKKKKKKKKK
UNITATEAJJJJJJJJJJJJ
CAMERA NR(JJJJJJJJJJ((
CERERE DE REPARAIE NRJJJJ((
Ser?iciulKKKKKKKKKKK'' O7iciulKKKKKKKKKK DataKKKKKK''
OraKKKKKKK
P #umina pe corior P :roasc, u6, intrare
P L'C' /re+er1or ap,2
P #umina n 1estibul P :roasc, u6, baie
P L'C' /1as2
P #umina n baie P Pat/@ofa/Noptiere P
Ca, baie /arm,turi0 scur*ere2
P #umina n camer, P Dulap
KKKKKKKKKKKK'
P Pri+, apart e ras P Cuier P
#a1abou /robineti0 sifon2
P Pri+, telefon P Masa
KKKKKKKKKKKK'
P Pri+, tele1i+or P Perele P
:ieuKKKKKKKKKK
P Pri+, raio P Draperii
P :uton raio P 8erestre
Alte 9e7ec2iu1i
P KKKKKKKKK'' P KKKKKKKK P
KKKKKKKKKK'KK'
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
"ra e(ecut,rii reparaiei KK'' @emn,tura
KKKKKKKKKKKK
@emn,tura KKKKKKKKKKKK
Acti?itatea 5. Antocmirea BCererii de reparaie up, constatarea efeciunilor
in camer,
Acti?itatea 5. Antocmirea BCererii de reparaie up, constatarea efeciunilor
in camer,
!' Oin?n seama e importana acti1it,ii e 1erificare a funcion,rii instalaiilor 6i a st,rii
mobilierului in camere solicitai un cole* s, 1, anali+e+e 8i6a e lucru /moul n care ai
completat cererea e reparaie2 6i s, formule+e n scris0 pe 1erso0 o apreciere espre felul
n care 1Dai finali+at sarcina e lucru'
%' 8ormulai o p,rere personal, espre tipul ocumentelor /completare0 p,strare0 etc'2 n
unitatea n care 1, esf,6urai acti1itatea e instruire practic,' Consemnai p,rerea
1oastr, pe o foaie e h?rtie pe care s, o ata6ai 8i6ei e lucru'
"servaii ale maistrului sau tutorelui de practic:
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG'
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
%!
UNITATEAJJJJJJJJJJJJ
CAMERA NR(JJJJJJJJJJ((
CERERE DE REPARAIE NRJJJJ((
Ser?iciulKKKKKKKKKKK'' O7iciulKKKKKKKKKK DataKKKKKK''
OraKKKKKKK
P #umina pe corior P :roasc, u6, intrare
P L'C' /re+er1or ap,2
P #umina n 1estibul P :roasc, u6, baie
P L'C' /1as2
P #umina n baie P Pat/@ofa/Noptiere P
Ca, baie /arm,turi0 scur*ere2
P #umina n camer, P Dulap
KKKKKKKKKKKK'
P Pri+, apart e ras P Cuier P
#a1abou /robineti0 sifon2
P Pri+, telefon P Masa
KKKKKKKKKKKK'
P Pri+, tele1i+or P Perele P
:ieuKKKKKKKKKK
P Pri+, raio P Draperii
P :uton raio P 8erestre
Alte 9e7ec2iu1i
P KKKKKKKKK'' P KKKKKKKK P
KKKKKKKKKK'KK'
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
"ra e(ecut,rii reparaiei KK'' @emn,tura
KKKKKKKKKKKK
@emn,tura KKKKKKKKKKKK
UNITATEAJJJJJJJJJJJJ
CAMERA NR(JJJJJJJJJJ((
CERERE DE REPARAIE NRJJJJ((
Ser?iciulKKKKKKKKKKK'' O7iciulKKKKKKKKKK DataKKKKKK''
OraKKKKKKK
P #umina pe corior P :roasc, u6, intrare
P L'C' /re+er1or ap,2
P #umina n 1estibul P :roasc, u6, baie
P L'C' /1as2
P #umina n baie P Pat/@ofa/Noptiere P
Ca, baie /arm,turi0 scur*ere2
P #umina n camer, P Dulap
KKKKKKKKKKKK'
P Pri+, apart e ras P Cuier P
#a1abou /robineti0 sifon2
P Pri+, telefon P Masa
KKKKKKKKKKKK'
P Pri+, tele1i+or P Perele P
:ieuKKKKKKKKKK
P Pri+, raio P Draperii
P :uton raio P 8erestre
Alte 9e7ec2iu1i
P KKKKKKKKK'' P KKKKKKKK P
KKKKKKKKKK'KK'
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
"ra e(ecut,rii reparaiei KK'' @emn,tura
KKKKKKKKKKKK
@emn,tura KKKKKKKKKKKK
D()(&( 3i04 9e lucru &
C &. Efectuea+, ser1icii e cur,enie n camere
C !. Efectuea+, ser1icii e cur,enie n *rupurile sanitare
C %. Amena>ea+, camerele 6i *rupurile sanitare
&' Pentru a 1, familiari+a cu ocumentele utili+ate la compartimentul eta>0 completai0
concomitent cu personalul nominali+at up, 1erificarea efectu,rii cur,eniei 6i a constat,rii
efeciunilor in camer, )+ia de control up, urm,torul moel0 pe fi6a e lucru'
:OTEL KKKKKKKKKKKKK''
3I DE CONTROL
CAMERA NR( JJJJJJ( Data JJJJJJJJ
Ele/e1te co1trolate
O@.er?a2ii
A9e7ec2iu1i co1.tatateB
Re.6o1.a@il
cu
re/e9ierea
Nr(@o1 9e
re6ara2ii
VESTI>UL
U6a e intrareD:roasca/Cheia #ips, num,r camer, Dep' tehnic NrKKK'
Perei
Plafon
Mocheta Murar, e cur,at camerista
Cuierul 5upt e nlocuit $alet
Dulapul/Umera6e
#umina electric, /ntrerup,tor0
bec0 pri+e2
Antrerup,tor efect Dep' Tehnic NrKKK
Alte elemente
Aspect *eneral
CAMERA DE >AIE
U6a
#umina /bec0 ntrerup,toare
pri+e02
Perei
5obinete
Canali+are
$as L'C'
#a1oar
Du6/Perea u6
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
%%
Acti?itatea #. Antocmirea B#iei de control up, efectuarea cur,eniei 6i a
constat,rii efeciunilor in spaiile e ca+are
Acti?itatea #. Antocmirea B#iei de control up, efectuarea cur,eniei 6i a
constat,rii efeciunilor in spaiile e ca+are
"*lina
@uport o*lin,/Pahare
Alte elemente
Aspect *eneral
CAMERA
Perei/Plafon
Mocheta/co1or
Patul
@omiera/@alteaua
@altelua e protecie P,tat, e schimbat Camerista
P,tura/Pleul/Cu1ertura
Pernele
Mo@ilierul
Noptiera
Masa/@crumiera/$a+, #ips, scrumier, Camerista
@caunele
Comoa/"*lina
3ere.trele Nu se nchi Dep' tehnic
Meamurile Murare e pro*ramat cur,enie Camerista
Draperiile/Perelele Perele murare e nlocuit Camerista
Ilu/i1at
#ampaar/$eio+e
Pri+e/Antrerup,toare/Cabluri
+1c4l=irea
Calorifer
Instalaia e aer coniionat
A6aratura electric4
Tele1i+or/5aio Nu funcionea+, telecomana t1 Dep'tehnic
Telefon
Alte elemente
Aspect *eneral
Cu?er1a1ta- KKKKKKKKKKKKK'
!' Oin?n seama e importana acti1it,ii e 1erificare a efectu,rii cur,eniei 6i a 1erific,rii
efeciunilor in camere solicitai un cole* s, 1, anali+e+e 8i6a e lucru /moul n care ai
completat fi6a e control2 6i s, formule+e n scris0 pe 1erso0 o apreciere espre felul n
care 1Dai finali+at sarcina e lucru'
%' 8ormulai o p,rere personal, espre tipul ocumentelor /completare0 p,strare0 etc'2 n
unitatea n care 1, esf,6urai acti1itatea e instruire practic,' Consemnai p,rerea
1oastr, pe o foaie e h?rtie pe care s, o ata6ai 8i6ei e lucru'
"servaii ale maistrului sau tutorelui de practic:
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG'
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
%4
D()(D( 3i04 9e lucru D
C &. Efectuea+, ser1icii e cur,enie n camere
C !. Efectuea+, ser1icii e cur,enie n *rupurile sanitare
C %. Amena>ea+, camerele 6i *rupurile sanitare
&' Pentru a 1, familiari+a cu ocumentele utili+ate la compartimentul eta>0 completai0
concomitent cu personalul nominali+at up, 1erificarea funcion,rii instalaiilor0 ot,rilor 6i a
st,rii mobilierului in camere )Registru de defeciuni up, urm,torul moel0 pe fi6a e
lucru'
:OTEL JJJJJJJJ((
DEPARTAMENTUL TE:NICJJJJJJJJJJJ
RECISTRU DE DE3ECIUNI
Nu/4rul
ca/erei
Nu/ele 0i
6re1u/ele
celui care a
sesi+at
efeciunea
Data 0i ora
c?n sDa
notat
efeciunea
De7ec2iu1ea
Data 0i ora
c?n sDa
remeiat
efeciunea
Nu/ele 0i
6re1u/ele celui
care a a sesi+at
efeciunea
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
%)
Acti?itatea ##. Antocmirea B5egistrului de defeciuni up, constatarea
efeciunilor in spaiile e ca+are
Acti?itatea ##. Antocmirea B5egistrului de defeciuni up, constatarea
efeciunilor in spaiile e ca+are
!' Oin?n seama e importana acti1it,ii e 1erificare a efeciunilor in camere solicitai un
cole* s, 1, anali+e+e 8i6a e lucru /moul n care ai completat re*istrul e efeciuni2 6i
s, formule+e n scris0 pe 1erso0 o apreciere espre felul n care 1Dai finali+at sarcina e
lucru'
%' A1?n n 1eere importana acti1it,ii e 1erificare a funcion,rii instalaiilor0 ot,rilor 6i a
st,rii mobilierului0 solicitai informaii personalului care lucrea+, n ser1iciul e eta> 6i
ntocmii un eseu cu tema. Verificarea cureniei! funcionrii instalaiilor i a strii
moilierului! n unitatea ,,,,,,.0 up, urm,toarea structur, e iei.
ritmicitatea acti1it,ii e 1erificare a cur,eniei n camere e c,tre
*u1ernant,E
ritmicitatea acti1it,ii e 1erificare a efeciunilor 6i a st,rii mobilierului
e c,tre camerist, 6i *u1ernant,E
moalitatea e stabilire a circuitului informaiilor referitoare la
efeciuniE
rolul acti1it,ii e 1erificare a efeciunilor n buna acti1itate a
ser1iciului e eta>E
monitori+area informaiilor furni+ate in raportul e efeciuni0 cererii
e reparaie0 n unitatea anali+at,'
"servaii ale maistrului sau tutorelui de practic:
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG'
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
%9
D(&( Proiecte, /i1i6roiecte
D(&(#( Mi1i6roiect
C4. Efectuea+, ser1icii e cur,enie 6i amena>ea+, spaiile comune
An carul sta*iului e practic, esf,6urat la a*entul economic0 vei identifica ser1iciile
e cur,enie 6i amena>area spaiilor comune0 solicit?n 5e*ulamentul e orine intern, 6i alte
ocumente specifice0 ar 6i purt?n iscuii cu personalul' An final vei realiza u1 6lia1t
informati10 espre efectuarea ser1iciilor e cur,enie 6i amena>area spaiilor comune0 precum
6i o 6re=e1tare PoLer Poi1t cu re+ultatele miniproiectului0 n 1eerea prelucr,rii acestor
informaii ele1ilor practicani e c,tre maistru/tutore e practic,/aministratorul unit,ii e
ca+are
Pliantul /miniproiectul2 1a fi e1aluat e o echip, format, in % persoane /carul iactic
care nrum, acti1itatea e instruire practic,0 un repre+entant al a*entului economic 6i un
ele1 propus e c,tre toi cole*ii20 up, urm,toarea fi6, e e1aluare.
3I EVALUARE PRODUS APLIANTB
E1aluator. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Data. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
ASPECT ADESICNB
Pu1ctaG
/a<i/
Pu1ctaG
acor9at
Informaia este u6or e citit ,2D
@paiu este folosit eficient n formatul potri1it ,2D
Este le*,tur, ntre te(t 6i *rafic, ,D
Informaia este clar,0 bine structurat, 6i lo*ic, ,D
TOTAL #,D
CONINUT
Pu1ctaG
/a<i/
Pu1ctaG
acor9at
Conceptul este pre+entat corect in punct e 1eere 6tiinific #
Terminolo*ia folosit, este corect, ,D
@ec1enele alese conuc spre re+ol1are a cerinei formulate
pentru acti1itate
#
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
%-
Acti?itatea #2. -fectuarea serviciilor de curenie i amenajarea spaiilor comune
Acti?itatea #2. -fectuarea serviciilor de curenie i amenajarea spaiilor comune
TOTAL 2,D
CONINUTUL TIINI3IC
Pu1ctaG
/a<i/
Pu1ctaG
acor9at
@Da ientificat corect cerina ,D
@Dau ientificat moti1ele care stau la ba+a cerinei ,D
@Da esf,6urat ocumentarea i1ersificat, #
Datele au fost prelucrate 6i sDa finali+at prousul #
TOTAL )
COMUNICARE
Pu1ctaG
/a<i/
Pu1ctaG
acor9at
Ieile sunt comunicate eficient ,D
@unt respectate re*ulile e scriere /tehnoreactare2 6i orto*rafie ,D
Te(tul este creati1 ,D
Au fost folosite surse e informare aec1ate ,D
TOTAL 2
Pu1ctaG 9i1 o7iciu #
TOTAL CENERAL
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
%<
D(&(2( Proiect
C &. Efectuea+, ser1icii e cur,enie n camere
C !. Efectuea+, ser1icii e cur,enie n *rupurile sanitare
C %. Amena>ea+, camerele 6i *rupurile sanitare
Pentru a emonstra felul n care 1Dai nsu6it competenele e+1oltate n carul
moulului $%ntreinerea i curenia spaiilor de cazare& reali+ai un proiect cu tema.
-fectuarea serviciilor de curenie n spaiile de cazare n cadrul unitii ,,,,,..
Pentru reali+area proiectului 1ei forma echipe e c?te % ele1i0 *rupai obli*atoriu n funcie e
locul n care 1Dai esf,6urat acti1itatea e instruire practic,'
8orma tehnoreactat, a proiectului 1a a1ea structura ientic, cu cea in metoolo*ia
e e(amen e certificare a competenelor0 a1?n un num,r e ma'im () pagini'
An proiect este obli*atoriu s, incluei numai informaii i documente reale ale agentul
economic 6i numai acele informaii care sunt publice 6i pentru care avei permisiunea de*a le
folosi' Este inicat s, folosii ima*ini e la locul e munc,0 efectuate cu acordul
reprezentanilor agentului economic'
An oricare etap, e reali+are a proiectului putei solicita spri>inul carului iactic care
1, nrum, acti1itatea e instruire practic,'
5e+ultatele proiectului 1or fi pre+entate at?t la a*entul economic c?t 6i n faa cole*ilor
e clas, 6i a profesorului e specialitate 6i / sau a maistrului instructor0 sub forma unei
pre+ent,ri PoQer Point'
Pentru a afla m,sura n care acti1itatea esf,6urat, e 1oi este una eficient,0 su*er,m
s, completai la finalul acti1it,ii urm,toarele ! ocumente.
D 8i6a e autoe1aluare a proiectuluiE
D 7urnalul e reflecie'
Prin completarea acestor ocumente 1ei con6tienti+a n ce m,sur, e1aluarea prin
proiecte 6i acti1itatea n echip,0 constituie elemente po+iti1e n formarea 1oastr, profesional,
6i 1, a>ut, s, 1, conturai o ima*ine espre propria 1oastr, formare pentru piaa forei e
munc,'
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
%3
Acti?itatea #). -fectuarea serviciilorde curenie n spaiile de cazare
Acti?itatea #). -fectuarea serviciilorde curenie n spaiile de cazare
3ORMULAR DE AUTOEVALUARE
6roiect ;1 echi64
Numele 6i prenumele.GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Componena echipei. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
"rganizarea propriei nvri
Am ientificat scopurile
MiDam efinit sarcinilor
%m determinat realizarea eficient a proiectului n echip
Am su*erat noi irecii 6i iei
MDam oferit 1oluntar c?n trebuia neplinit, o sarcin,
*utarea informaiilor
Am pus ntreb,ri
Am c,utat elemente pentru proiect
Am solicitat clarific,ri in partea carului iactic 6i cole*ilor
.dentificarea resurselor
Am *,sit 6i 1alorificat resurse
Am oferit fapte 6i opinii celorlali membri ai echipei
ncurajarea memrilor echipei
Am r,spuns entu+iast celorlali
Am in1itat orice cole* s, participe
IDam eterminat pe ceilali s, se simt, bine
+aciliteaz
Discuiile
Am a>utat la stabilirea priorit,ilor
Am a>utat la istribuirea sarcinilor
Am a>utat la ientificarea schimb,rilor necesare 6i am ncura>at proucerea
acestor schimb,ri
ntrea
Am stimulat iscuiile pentru a afla iferite puncte e 1eere
Am eliminat ieile ne1aloroase
Rezolvarea prolemelor #
Am propus munca ifereniat,
Am c,utat soluii alternati1e
Am a>utat echipa s, ia eci+ii corecte
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
4=
Nume 6i prenumele. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Clasa. GGGGGGGG0 Data GGGGGGGGGGGGGGGGGGG
FURNAL DE RE3LECIE
#ucre+ cel mai bine c?n. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Ami place s, lucre+ cu alii c?n. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Cea mai interesant, parte a acestui proiect este. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
MiDar pl,cea s, n1, mai mult espre. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Trebuie s, mai lucre+ la. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Am ne1oie e a>utor la. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Anainte e a ncepe s, lucre+ la proiect am. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
C?n trebuie s, stuie+0 eu. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
C?n 1reau s,Dmi auc aminte ce1a0 eu. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
@unt bun la. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
AntrDo echip, pot a>uta pe alii cu. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
$reau s, lucre+ la. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
$reau s, n1, espre. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
4&
$reau s, fiu e a>utor la. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG'
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
4!
D(D( Porto7oliul
Portofoliul repre+int, un instrument e e1aluare comple(0 care inclue re+ultatele
rele1ante obinute prin i1erse metoe 6i tehnici e n1,are' Aceste re+ultate 1i+ea+, probele
orale0 scrise0 6i practice0 obser1area sistematic, a comportamentului 6colar0 proiectul0
autoe1aluarea0 sarcini specifice fiec,rei iscipline' Portofoliul este Bcartea e 1i+it,C a ele1ului0
nre*istr?nuDi Bcre6tereaC e la un semestru la altul0 e la un an 6colar la altul sau chiar e la
un ciclu e n1,,m?nt la altul'
Portofoliul e practic, poate fi utili+at ca instrument e e1aluare a atin*erii
competenelor e c,tre ele10 mpreun, cu fi6a e obser1aie a acti1it,ii ele1ului ntocmit, e
nrum,torul e practic, /profesorul e specialitate / maistru instructor / tutore e practic,2'
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
4%
Porto7oliul 9e 6ractic4 1a cuprine.
>urnalul e practic,E
fi6e e obser1aieE
fi6e e lucruE
stuii e ca+E
proiecte / miniproiecteE
fi6e e obser1aie a acti1it,ii ele1uluiE
ocumentaii tehniceE
fi6e e lucruE
fi6e e e1aluare0 etc'
Porto7oliul 9e 6ractic4 1a cuprine.
>urnalul e practic,E
fi6e e obser1aieE
fi6e e lucruE
stuii e ca+E
proiecte / miniproiecteE
fi6e e obser1aie a acti1it,ii ele1uluiE
ocumentaii tehniceE
fi6e e lucruE
fi6e e e1aluare0 etc'
!( Mo9alitatea 9e e?aluare
Carul iactic r,spune e or*ani+area procesului e n1,are pentru fiecare unitate
e competen,' Competenele pot fi pre+entate ele1ilor sub forma unui RblocC0 n care unitatea
e competen, coincie o perioaa e stuiu' @au pot e(ista arii tematice clar efinite care
pot fi preate 6i e1aluate n momente prestabilite' Totu6i nu este obli*atoriu s, fie a6aE carul
iactic este liber s, alea*, moalitatea 6i momentul e1alu,rii competenelor unei unit,i'
Unele abilit,i0 cum sunt cele e stuiu ini1iual sau le*ate e 1iaa cotiian,0 se nsu6esc
prin practic, repetat,0 pe parcursul unui curs' De aceea0 ar trebui s, fie e1aluate la abia la
sf?r6itul cursului0 chiar ac, au fost preate estul e e1reme'
Este esenial ca metoa/ele2 e e1aluare utili+at/e2 s, permit, carelor iactice s,
stabileasc, ac, fiecare re+ultat al n1,,rii /competen,2 a fost atins/,2 6i c, le*,tura intre
cele ou, este clar inicat, n ocumentaie'
5elaia intre metoele e e1aluare 6i unit,ile e competen, trebuie s, fie una
fle(ibil, 6i s,Di inclu, pe toi ele1ii0 ca reflectare a asi*ur,rii 6anselor e*ale la eucaie' De
e(emplu.
" unitate ar putea fi e1aluat, pe ba+a unei sin*ure acti1it,i /e e(' reali+area unui
obiect2 sau a unei serii e metoe /e e(' sarcini ba+ate pe lucr,ri/n clas,0 sesiuni e
ntreb,ri 6i r,spunsuri 6i o anumit, lucrare e reali+at2'
" meto, e e1aluare ar putea contribui la atin*erea re+ultatului n1,,rii n mai
multe unit,i e competene /e e(' un stuiu e ca+ ar putea contribui la obinerea
unor competene intrDo serie e omenii2'
Ca instrumente e e1aluare se pot folosi.
o fi6e e obser1are0
o fi6e e lucru0
o fi6e e autoe1aluare0
o portofoliile0
o pre+entarea practic, 6i oral, a proiectelor0 etc'
"rice alt material elaborat e c,tre ele1 sau utili+at e c,tre profesor pentru e1aluare
poate constitui o o1a, a e1alu,rii competenelor ele1ului'
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
44
Este important s, ne asi*ur,m c, practicile e e1aluare in cont e ele10 la ni1el
ini1iual' E1aluarea ar trebui s, ofere fiec,rui ele1 6ansa e a reu6i e1aluarea nu ar trebui
s, pre+inte ificult,i suplimentare' De e(emplu.
ac, ele1ul are ificult,i e scriere0 *?niiD1, la folosirea unei e1alu,ri orale
ac, ele1ul a a1ut parte e e(periene ne*ati1e n carul unor e(amin,ri formale0
luai n consierare metoe e e1aluare alternati1e0 pentru aDi ncura>a e+1oltarea
respectului e sine 6i a moti1aiei'
5e+ultatele acti1it,ilor esf,6urate 6i ale e1alu,rilor0 colectate at?t e c,tre
nrum,torul e practic,0 c?t 6i e c,tre ele10 trebuie str?nse 6i or*ani+ate ntrDun anumit loc0
astfel nc?t informaiile s, poat, fi re*,site cu u6urin,'
Pentru ele1i0 aceste tipuri e o1e+i0 al,turi e alte e(periene pe care le pot a1ea n
timpul sta*iului e practica la a*eni economici0 pot fi colectate ntrDo R/a64 a ele?uluiM(
Ma6a ele?ului ar putea conine.
5e+ultate ale lucr,rilor e e1aluare efectuate pentru teme in omeniul profesional
sau abilit,i cheieE
5e+ultate ale acti1it,ilor e autoe1aluare 6i o1e+i ale iscuiilor care au a1ut locE
"piniile ele1ilor pri1in acti1it,ile esf,6urateE
Planuri e aciune /e1alu,ri /acti1it,i 1iitoare planificate 6i efectuate e c,tre ele1 E
Comentarii ale profesorului pri1in atituinea 6i re+ultatele ele1ului'
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
4)
'( >i@lio8ra7ie
&' Ene0 Cornelia /!==42 *artea ospitalitii0 :ucure6ti. Eitura TS5DCM
!' Mla1an0 $asile /!===2 /urismul n Rom$nia0 :ucure6ti. Eitura Economic,
%' #upu0 Nicolae /!==!2 0otelul 1 economie i management0 :ucure6ti. Eitura A##
4' Mihai0 Ttefania0 6'a' /!===2 /ehnologia hotelier! :ucure6ti. Eitura Niculescu
)' Mihail0 Ariana0 6'a' /!==!2 /ehnologie hotelier! :ucure6ti. Eitura Memma Print
9' Minciu0 5oica /!===2 -conomia turismului0 :ucure6ti. Eitura Uranus
-' Nicolescu0 5au /&33<2 /ehnologia restaurantelor0 :ucure6ti. Eitura InterD5ebs
<' Nicolescu0 5au /&33<2 2erviciile n turism i alimentaie pulic0 :ucure6ti. Eitura
@portDTurism
3' Nistorescu0 Puiu /!==!2 3anagement n turism0 :ucure6ti. Eitura A@E
&=' @ta1rositu0 @tere /!==92 %rta serviciilor n restaurante! aruri! gastronomie!
hoteluri! pensiuni turistice0 :ucure6ti. 8unaia Arta ser1iciilor n turism
&&' III 0ot$r$rea 4uvernului 5r. 6789 & 8::6 repulicat0 pri1in clasificarea structurilor
e primire turistice
&!' III "rdinul 3inistrului pentru ntreprinderi 3ici i 3ijlocii! *omer! /urism i
;rofesii <ierale =7= & 8::90 Normele metoolo*ice pri1in clasificarea structurilor e
primire turistice
&%' III QQQ'hoteluriromanesti'ro
&4' III QQQ'pensiuniromanesti'ro
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
49
ANE*E
A1e<a #
3IA DE DOCUMENTARE NR(#
Co/6ete12a # E7ectuea=4 .er?icii 9e cur42e1ie ;1 ca/ere
Materiale 0i echi6a/e1te 1ece.are cur42e1iei
5olul materialelor 6i echipamentelor n procesul e cur,enie este e a u6ura munca
personalului in epartament 6i e a riica *raul e i*ien, 6i confort a spaiilor respecti1e.
U.te1.ilele 0i echi6a/e1tele Materialele
c,ruciorul e eta> 6i c,ruciorul pentru
spaiile e folosin, comun,E
echipamente electrice pentru
cur,enie. aspiratoare0 ma6ini e
cur,at 6i lustruit poeaua0 ma6ini
ecur,at mochete0 co1oare0
parcheteE
iferite tipuri e perii. pentru m,turat0
pentru tapierie0 pentru prafE
mopuri pentru paroseliE
recipient pentru prepararea soluiilor
e cur,atE
recipient pentru ebarasarea
resturilor in co6urile e(istente n
camere0 n *rupurile sanitare0 pe
corioare0 etc'E
f,ra6 in plasticE
pomp, e esfunat
eter*eni pentru mochete 6i co1oare0 eter*eni
pentru *eamuri0 soluii pentru cur,at mobilierul0
eter*eni uni1ersali0 praf e cur,at e tip
Buni1ersalC /pentru mai multe tipuri e suprafee0
finisa>e 6i materii2E
soluii speciali+ate. pentru marmur,0 *resie0
faian,0 sticl,0 linoleum0 co1oare0 mochet,0
tapierie0 lemn0 plastic0 metalE
e+infectanteE
e+oori+ante /pentru nc,peri0 pentru *rupurile
sanitare2E
burei in material plasticE
material te(til /c?rpe pentru lustruitul
suprafeelor sp,late 6i e+infectate0 c?rpe e
praf0 p?n+, moale pentru pahare0 la1ete0 etc'2E
m,nu6i e plastic sau e cauciucE
len>eria curat,0 e pat 6i e baie0 a1?n
structura0 num,rul 6i calitatea conforme
cate*oriei e clasificare a unit,iiE
sac e p?n+, pentru len>eria folosit, sau sac e
polietilen,0 e+infectabil prin sp,lare automat,
timp e &= minute la 9)JC'
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
4-
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
4<
A1e<a 2
3IA DE DOCUMENTARE NR( 2
Cur42e1ia .6a2iilor 9e ca=are
Co/6ete12a # E7ectuea=4 .er?icii 9e cur42e1ie ;1 ca/ere
E7ectuarea cur42e1iei ;1tr%o ca/er4 eli@erat4
#( O6era2iu1i 6reli/i1are
cu situaia camerelor ocupate 6i libere preluat, e la recepie0 se 1erific, num,rul camerei0
se bate la u6, spun?n BCameristaC /se repet, acest lucru e ou, ori20 se a6teapt,0 se
intr,0 se blochea+, u6a n po+iia eschis' Dac, u6a e la baie este nchis,0 se bate 6i la
aceasta0 se a6teapt, 6i apoi se eschieE
se aprin luminile0 1erific?nuDse funcionalitatea instalaieiE
se esfac raperiile0 se eschi ferestrele/u6a c,tre balcon /e(ist, spaii e ca+are la care
*eamurile nu se pot eschie0 iar acolo se , rumul la instalaia e aer coniionat2E
se controlea+, ac, sunt obiecte uitate e pasa*eriE se las, eschis ulapul pentru aerisire'
Dac, sDau *,sit obiecte uitate0 se anun, imeiat recepia pentru ca0 n ca+ul n care clientul
se mai afl, n unitatea e ca+are0 s, poat, fi anunat 6i s, i fie restituite' Dac, clientul a
plecat in unitatea e ca+are0 la sf?r6itul +ilei obiectele uitate se preau *u1ernantei'
se 1erific, in1entarul camerei 6i se anun, imeiat la recepie e1entualele lipsuri pentru a
ncerca recuperarea lorE
se 1erific, funcionalitatea ot,rilor /tele1i+or0 fri*ier0 raio0 telefon0 etc'2 pentru a anuna
e1entualele efeciuni ap,rute' C?n se constat, anumite efeciuni0 n funcie e
proceurile a*reate n structura respecti1, se anun, *u1ernanta sau epartamentul tehnic
pentru re+ol1area problemelor ap,rute' Dac, efeciunea nu poate fi remeiat, n cursul
+ilei respecti1e0 spaiul respecti1 este trecut BDefectC n ia*rama spaiilor e ca+are'
se ebarasea+, resturile mena>ere /scrumiere0 co6 e *unoi etc'2E
se tra*e apa la L'C' 6i se aplic, prousul sanitari+at in otare n interiorul 1asului L'C' 6i
eDa lun*ul ramei acestuia0 l,s?nuDse a6a pentru &= minute0 timp necesar pentru a aciona
eficientE
se uc 6i se las, n baie paharele0 1a+ele0 scrumiereleE
se esfa, patul0 se str?n*e len>eria e baie 6i se pune len>eria folosit, n sacul special
montat pe c,rucior0 inclusi1 prosoapele e baieE
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
43
Mobila 6i per1a+urile se 6ter* e praf0 +ilnic0 cu material moale0 impre*nat0 pentru a reine
prafulE obiectele aflate la n,lime 6i tapieria mobilei se 1or cur,a0 +ilnic cu aspiratorul e
praf
2( >alco1ul
se cur,, u6a e la balcon0 pra*ul0 e(teriorul ferestrelorE
se 6ter*e balustraaE
se m,tur, pa1imentul 6i se spal, cu teulE
se scot pernele 6i p,turile la aerisit
)( Ca/era
se aspir,. ta1anul0 pereii e sus n >os0 perelele0 fotoliile0 saltele e pe paturi cu a>utorul
periilor speciale in otarea aspiratorului precum 6i mocheta sau co1oarele 6i parchetul
inspre colul cel mai nep,rtat spre ie6ire0 mut?n mobilierul ac, este ne1oieE
co1oarele 6i mochetele se cur,, prin folosirea +ilnic, a aspiratorului e praf' Acesta trebuie
s, fie pre1,+ut cu ou, filtre0 pentru mpieicarea iseminarea prafului bacterian' Co1oarele
6i mochetele se cur,, cu eter*ent aec1at0 perioic sau c?n sunt 1i+ibil murare'
M,turatul uscat este inter+is'
pereii 6i plafoanele0 ac, sunt finisate cu materiale la1abile0 se cur,, cu eter*ent anionic0
perioic 6i c?n sunt 1i+ibil mur,riteE n ca+ul finisa>elor nela1abile0 cur,area se face cu
aspiratorul e prafE
se 6ter*e praful pornin e la intrare0 e la e(teriorul u6ii e acces0 n aceea6i irecie0 e
>ur mpre>urul camerei 6i e sus n >os0 astfel nc?t atunci c?n se a>un*e in nou n reptul
u6ii e la intrare s, e(iste si*urana c, nimic nu a fost uitatE
se cur,,0 se 6ter* e praf 6i se lustruiesc mobilierul0 tablourile0 corpurile e iluminat0
telefonul0 tele1i+orul0 raioul0 inclusi1 per1a+urile0 pentru fiecare suprafa, folosinuDse
substane corespun+,toare0 n cantit,ile prescrise conform proceurilor stabiliteE
se e+infectea+, cu spirt telefonul0 ntrerup,toarele 6i claneleE
se controlea+, orice pat, nou ap,rut, pe in1entarul moale0 mobilier0 mochet,0 parchet 6i se
cur,,E
se 1erific, starea mobilierului. f,r, +*?rieturi0 cu u6i n stare e funcionare0 lustruit0 tapierie
intact,0 m?nere intacteE
se nchi u6ile e la ulap0 1erific?nuDse ac, umera6ele sunt toate 6i frumos aran>ateE
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
)=
se spal, m?inile 6i se e+infectea+, cu alcool sanitarE
se nfa, paturile0 se aran>ea+, perfect cu1erturileE
se nlocuiesc materialele publicitare noite0 mototolite sau cu anot,ri pe ele0 a1?n *ri>,
ca ele s, fie puse conform proceurilor stabilite'
&( Le1Geria 9e 6at
#en>eria e pat se schimb, la plecarea fiec,rui client! iar la se>ururi mai lun*i astfel.
la ! +ile0 n structurile e primire e 4 6i ) steleE
la % +ile0 n structurile e primire e % steleE
la 4 +ile0 n structurile e primire e & 6i ! steleE
ori e c?te ori este ne1oie
D( Ve.ti@ul
se spal, poeaua0 ac, este ca+ul0 sau se aspir, p?n, la u6,'
!( O6era2iu1i 7i1ale
se nchi *eamurile/u6a c,tre balconE
se tra* 6i se aran>ea+, perelele 6i raperiileE
se 1erific, ac, nu lipse6te nimic 6i ac, totul este aran>at impecabil'

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
)&
NU UITAIN
ULTIMA PRIVIRE A CAMERISTEI
ESTE PRIMA IMPRESIE A OASPETELUIN
A1e<a )
3IA DE DOCUMENTARE NR( )
Co/6ete12a # E7ectuea=4 .er?icii 9e cur42e1ie ;1 ca/ere
Cur42e1ia .6a2iilor 9e ca=are
E7ectuarea cur42e1iei ;1tr%o ca/er4 li@er4-
E7ectuarea cur42e1iei ;1tr%o ca/er4
ocu6at4-
se aprin toate luminile0 1erific?nuDse
ac, funcionea+, /un bec se poate are 6i
n momentul stin*erii lui2E
se eschi *eamurile pentru aerisire /sau
se , rumul la instalaia e aer
coniionat2E
se 1erific, funcionarea instalaiilor e aer
coniionat0 nc,l+ire0 sanitar, etc'0 pentru
a putea anuna e1entualele efeciuni
ap,ruteE
se 1erific, patul /pentru a fi si*uri c,
nimeni nu a folosit camera 6i a f,cut in
nou patul20 prosoapele 6i prousele e
primire in baie /pentru acela6i moti1 ca 6i
patul2E
se 6ter*e praful /ac, camera nu a fost
nchiriat, mai mult e o +i2E
se mai 1erific, nc, o at, po+iia
tablourilor0 raperiilor 6i aspectul *eneral al
camerei0 se nchie *eamul /acolo une
este ca+ul20 se pul1eri+ea+, cu un
eoorant e camer, /ac, proceura
este a*reat,2 6i se ncuie u6aE
se raportea+, c, acea camer, este *ata
e nchiriat0 conform proceurilor'
se bate la u6,0 se pre+int,0 iar la al oilea
apel0 ac, nu i se r,spune0 intr,E
blochea+, u6a n po+iia eschisE
se aerise6te nc,pereaE
ac, nu este 1orba e o +i termen
pentru schimbarea len>eriei0 len>eria e pat
6i cea e baie se pune la aerisit pe un
scaun /taburet2 scos pe balcon sau plasat
l?n*, fereastra eschis,0 pentru a se
aerisiE
se ebarasea+, resturile mena>ereE
se nfa, sau se aran>ea+, patulE
se aran>ea+, lucrurile clientului f,r, a le
schimba orinea 6i mai ales locul une au
fost puseE re*ula cea mai important,
le*at, e oronarea obiectelor personale
ale clientului este le*at, e intericia e a
eschie ulapurile0 sertarele0 1ali+ele0
*enile clientului' Curenia trebuie fcut&
ordine trebuie s e'iste& ar clientul trebuie
s, aib, con1in*erea c, nu iDa fost 1iolat,
intimitatea' E1ient0 aceast, re*ul, 1a fi
nc,lcat, numai la cererea e(pres, a
clientului0 cerere care 1a fi comunicat, e
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
)!
Ser?iciul 9e .ear4-
se cur,, resturile mena>ereE
se riic, t,1ile e la roomDser1iceE
se str?n*e cu1ertura e pe pat0 se
mp,ture6te pe lun*ime 6i se pune n ulap
sau pe suportul e ba*a>eE
se noaie p,tura cu cear6aful0 n a6a fel
nc?t latura 1ertical, s, a>un*, p?n, la
centrul patului0 sub un un*hi e 3=UE
se pun papucii l?n*, patE
se spal, paharele n ca+ul c?n au fost
folositeE
se aran>ea+, lucrurile clientului0 f,r, a le
schimba loculE
se nlocuiesc prosoapele n ca+ul c?n
sunt ueE
se 6ter*e caa0 ac, este u,E
se nchi raperiile 6i se aprine 1eio+a
e la capul patuluiE
se pune o bomboan, n ambala>
inscripionat cu urarea e Bnoapte bun,CE n
felul acesta0 sen+aia e sin*ur,tate a
clientului este nl,turat,E el poate ormi
lini6tit. hotelul lDa asi*urat c, i 1e*hea+,
cu elicatee somnulE
se stin* toate celelalte lumini.
camerist, conuc,torului acti1it,ii
sectorului e eta>E
n camer, 6i n *rupul sanitar se
oronea+, obiectele personale ale
clientului. hainele se pun n cuier sau pe
sp,tarul scaunului up, ce acestea au fost
cur,ateE nc,l,mintea aflat, la 1eere se
a6ea+, sub cuierE +iarele 6i re1istele0
e1entualele alimente ambalate0 fructe0
sticle0 se ispun oronat pe mas, sau pe
fri*ier /minibar2E
se controlea+, sacul e len>erie pentru
clieni' An ca+ul n care n acest sac e(ist,
obiecte e len>erie sau mbr,c,minte0
sacul0 impreun, cu lista operaiunilor este
transmis sp,l,toriei sau us la oficiu0 une0
up, terminarea cur,eniei0 se efectuea+,
ser1iciile suplimentareE
se 6ter*e prafulE
se face cur,enie la baieE
se schimb, sau se aran>ea+, prosoapeleE
se pun consumabile noi /s,pun0 h?rtie
i*ienic,0 6ampon0 6er1eele0 material
publicitar2E
se 6ter*e poeauaE
se aspir, prafulE
se 1erific, nc, o at, aspectul *eneral al
nc,periiE
se nchi ferestrele sau instalaia e aer
coniionatE
se ncuie u6a'
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
)%
A1e<a &
3IA DE DOCUMENTARE NR( &
Co/6ete12a # E7ectuea=4 .er?icii 9e cur42e1ie ;1 ca/ere
Cur42e1ia .6a2iilor 9e ca=are
3rec?e12a o6era2iu1ilor 9e cur42e1ie a u1ui .6a2iu 9e ca=are
zilnic#
aspirarea 6i cur,irea tapieriei
mobilieruluiE
sp,larea paroselilor
lunar#
sp,larea mochetelor0 co1oarelor
sptm$nal#
Cur,area ramelor tablourilor0
tocurilor u6ilor 6i *eamurilor0
muchiilor mobilieruluiE
@p,larea p,rilor in spate ale
mobilieruluiE
Cur,area mar*inilor mocheteiE
@p,larea ferestrelor0 o*lin+ilor0
*eamurilor tablourilor0 etc'E
Cur,area cu eter*eni alcalini a
suprafeelor metalice 6i in sticl, ale u6ilor
trimestrial#
lustruirea paroselilor
semestrial#
sp,larea tapieriilorE
sp,larea perelelorE
sp,larea pereilor
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
)4
A1e<a D
3IA DE DOCUMENTARE NR( D
Co/6ete12a 2 E7ectuea=4 .er?icii 9e cur42e1ie ;1 8ru6urile .a1itare
Acti?it42i 9e cur42are a o@iectele .a1itare 0i au<iliare 9i1 toalete 0i @4i
Cur42e1ia 8ru6urilor .a1itare co/u1e
echipamentul special pentru cur,enia *rupurilor sanitare este alc,tuit in halat0 6or
in material plastic0 ci+me e cauciuc 6i m,nu6i e plasticE
se nchi ferestrele ac, e(ist, 6i u6a e acces n *rupul sanitarE
se controlea+, 6i se notea+, e1entualele efeciuniE
se tra*e apa n toate cabinetele L'C'E
se str?n* resturile 6i se *olesc recipientele e *unoi n recipientul metalic special
pre1,+ut cu pun*, e plasticE
se prepar, n *,leata e plastic o soluie c,lu, e eter*entE
se montea+, un furtun la amestec,torul e ap, cal, ap, rece al robinetului e
ser1iciu 6i se , rumul la ap,E
cu >etul e ap, c,lu, se ume+esc toate suprafeele 6i obiectele la1abileE t?mpl,ria0
pereii0 chiu1etele0 o*lin+ile0 scoicile pisoar0 scaunele LC0 colacii 6i capacele acestora0
co6urile e h?rtii0 parosealaE
se nchie apa la robinetul e ser1iciuE
cu soluia cal, e eter*ent 6i cu a>utorul bureilor se spal, /p?n, une se a>un*e2
lemn,ria0 *loburile0 o*lin+ile0 robinetele0 etc'E
se eschi ferestreleE
cu soluie e clorur, e 1ar !V 6i cu a>utorul periei e LC se spal, scoicile pisoar 6i
1asele LC n interior 6i n e(teriorE
se pune soluia etartrant, n 1asele LCE
se e+infectea+, cu buretele faiana0 chiu1etele0 co6urile e h?rtiiE
se spal, 6i se e+infectea+, pa1imentul cu a>utorul unui mopE
se , rumul la apa rece e la robinetul e ser1iciu 6i cu a>utorul furtunului se cl,tesc
spaiile sp,late 6i e+infectateE
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
))
cu a>utorul unui 6ter*ar e molton0 se usuc, 6i se lustruiesc suprafeele sp,late0
e(cept?n colacii 1aselor LC0 1asele LC 6i pisoarele0 care se 6ter* 6i se usuc, folosin
prosoape e h?rtieE
se scot m,nu6ile in material plasticE se completea+, h?rtia i*ienic,0 s,punul0 prosopul
e h?rtieE
se tra*e apa la 1asele LCE
se str?n* materialele 6i ustensilele0 se scot afar,E recipientul metalic se *ole6te la
crematoriuE materialele 6i ustensilele folosite se spal,0 se e+infectea+, 6i se epo+itea+,
n ulapul sau nc,perea special estinat, acestui scopE
lucr,toarea se spal, pe m?ini 6i se e+infectea+, cu alcool sanitarE
se transmit e1entualele efeciuni epartamentului tehnic.
O6era2iu1i e7ectuate ;1 ti/6ul =ilei, 6e1tru /e12i1erea cur42e1iei 8ru6ului .a1itar
co/u1
sp,larea chiu1eteiE
e1entual0 esfunarea sifonului e paroseal, cu pompaE
m,turarea 6i sp,larea pa1imentului cu ap, c,lu, 6i uscarea lui cu p?n+a e sac sau
cu mopulE
completarea materialelor consumabile /s,pun0 h?rtie i*ienic,0 h?rtie prosop2'
Cur42area 0i 9e=i17ectarea c4=ilor 9e @aie co/u1e a7late 6e etaGe
caa e baie se spal, 6i se e+infectea+, cu praf e cur,at conin?n o substan,
clori*en, sau cu eter*ent anionic lichi0 urmat e e+infecie cu o substana clori*en,E
operaiunile se fac +ilnic 6i up, fiecare clientE
Cur42area 0i 9e=i17ectarea ca@i1elor 9e 9u0 co/u1e a7late 6e etaGe
cabina pentru u6. pereii 6i caa se cur,, 6i se e+infectea+, +ilnic cu praf e cur,at
conin?n o substan, clori*en,E operaiunile se fac +ilnic 6i up, fiecare clientE perelele
e la b,i 6i u6uri se spal, o at, pe s,pt,m?n,
Cur42area 0i 9e=i17ectarea chiu?etelor co/u1e a7late 6e etaGe
chiu1eta 1a a1ea suprafaa intact, 6i nu 1a fi pre1,+ut, cu scur*,tor e lemnE nu se
amit tuburi in cauciuc care s, prelun*easc, robineteleE chiu1eta se cur,, 6i se
e+infectea+, +ilnic cu praf e cur,at0 inclusi1 interiorul robinetului0 folosin o perie
subireE
s,punul 6i ispo+iti1ele pentru istribuirea s,punului. s,punul soli se p,strea+, uscat
ntrDo sa1onier, care s, permit, scur*erea apei sau suspenat cu ispo+iti1 ma*neticE
este e preferat montarea istribuitoarelor e perete pentru s,pun pulbere0 s,pun lichi
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
)9
sau ful*i e s,pun0 sa1onierele 6i istribuitoarele e perete se cur,, 6i se cl,tesc cu ap,
fierbinte nainte e reumplere'
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
)-
A1e<a !
3IA DE DOCUMENTARE NR( !
Co/6ete12a 2 E7ectuea=4 .er?icii 9e cur42e1ie ;1 8ru6urile .a1itare
Acti?it42i 9e cur42are a o@iectele .a1itare 0i au<iliare 9i1 toalete 0i @4i
Cur42e1ia 8ru6ului .a1itar ;1 ca/ere eli@erate
Cur42e1ia 8ru6ului .a1itar
se tra*e apa la 1asul LCE
se pune cloramin,0 bromocet sau cationic n 1asul LC pentru a a1ea timp s, acione+e n
sensul istru*erii microbilorE
se spal, cu soluie e eter*ent paharele0 1a+ele0 scrumierele0 se cl,tesc cu o c?rp,
special, 6i se uc n camer,E
se cur,, cu soluie e eter*ent faiana e sus n >os0 ntrDo sin*ur, irecie0 neomi?nuD
se suprafeele e sub chiu1et, 6i in spatele 1asului LCE
se cur,, o*lina0 polia0 chiu1eta 6i caa n aceast, orine inclusi1 bateriile 6i
accesoriile in ino(E
se cl,tesc cu u6ul 6i cu c?rpa special, toate suprafeele cur,ateE
se e+infectea+, cu soluie e cloramin, sau cationic. caa0 chiu1eta0 bateria 6i butonul
sau m?nerul 1asului LCE
se usuc, cu o c?rp, moale o*lina0 polia0 faiana0 chiu1eta0 caa 6i mai ales bateriile 6i
accesoriile in ino(E
se aran>ea+, s,punurile0 h?rtia i*ienic,0 prosoapele0 cosmeticeleE
se cur,, potri1it principiului profesional e efectuare a cur,eniei Binspre suprafeele cele
mai puin murare spre cele mai murareC 1asul LCE se ncepe cu e(teriorul0 se continu,
cu capacul0 colacul folosinuDse soluie e eter*ent 6i o c?rp, sau un burete specialE se
continu, cu interiorul0 folosinuDse peria special, pentru LC 6i m?na prote>at, e m,nu6a
e cauciucE
e e+infectea+, 1asul LC cu o c?rp, special,0 n orinea menionat, mai sus0 cu o
soluie e cloramin, sau cationicE
se spal, 6i se e+infectea+, co6ul e h?rtii 6i se pune pun*a e plastic pentru *unoiE
se tra*e apaE
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
)<
se spal, poeaua0 inspre colul cel mai nep,rtat spre u6,E
+ilnic L'C'Dul se spal, cu substane cu o concentraie mai mic,0 n timp ce0 o at, pe
s,pt,m?n,0 se spal, cu un eter*ent alcalin0 iar c?n este foarte murar sau p,tat cu un
aci e cur,at /etartrant2'
Cur42area chiu?etei
se pun m,nu6i 6i 6orul e cauciucE
se str?n*e tot ce este pe mar*inea chiu1eteiE
se cl,te6te ba+inul0 arunc?nuDse orice resturi in scur*ereE
se umple ba+inul pe >um,tate cu ap, cal, 6i se u, o c?rp,E
se pune eter*ent pe c?rp, /corespun+,tor cu materialul in care este confecionat,
chiu1eta2 6i se cur,, e(teriorul chiu1etei0 e1ile0 scur*erea 6i piciorul /c?n are2E
se limpe+esc aceste suprafeeE
se scur*e apa 6i cu o perie subire se cur,, *aura e preaplinE
se pune eter*ent pe c?rp, 6i se spal, tot ba+inul0 opul 6i lanul /ac, e(ist,2 6i bateriaE
se limpe+e6te cu ap,E
se usuc, toate suprafeele 6i se limpe+e6te bateria cu o la1et, special, uscat, sau cu
6er1eele e h?rtieE
se pul1eri+ea+, soluie special, pe o*lin, 6i se lustruie6teE
se pun materialele consumabile noi /s,pun0 6ampon0 etc' conform proceurilor2 6i se
aran>ea+, 6i obiectele /c?n camera este ocupat,2E
se mai 1erific, oat,0 ac, e(ist, efeciuni /care se raportea+, conform proceurilor2'
Cur42area c4=ii 9e @aie
caa e baie se cur,, ntrDun mo similar cu chiu1eta0 oar c, nu umplem caa' Ieal ar
fi s, a1em un li*hean pentru ap,E
n *eneral nu este bine s, folosim materiale e cur,enie abra+i1e pentru c, istru* luciul
c,+iiE
la c,+ile e fibr, e sticl, este total inter+is, folosirea prafurilor e cur,at pentru c,
prouc +*?rieturi care nu se mai pot remeiaE
co1ora6ul e antialunecare trebuie 6i el sp,lat 6i uscatE
sifonul e scur*ere trebuie 6i el cur,at perioic /s,pt,m?nal2E
bateria0 m?nerul e ie6ire in ca,0 suportul pentru s,pun trebuie sp,late0 limpe+ite 6i
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
)3
uscate bine'
Cur42area 9u0ului
u6ul se cur,, n mo similar c,+ii e baieE
se cur,, 6i perelele sau cabina' @e spal, cu ap, cu eter*ent0 se limpe+esc bine 6i se
usuc,.
Dotarea @4ilor
trei prosoape pentru fiecare client' Acestea se 1or schimba la ! +ile0 pentru unit,ile e %04
6i ) stele0 la % +ile0 pentru unit,ile e & 6i ! stele0 6i e c?te ori este ne1oieE
halate 6i papuci0 la unit,ile e 4 6i ) stele0 pentru fiecare client0 care se schimb, la % +ileE
halat e baie0 care se folose6te n locul co1ora6ului e protecieE
usc,tor e p,r0 n unit,ile e 4 6i ) steleE
o*lina e machia>E
c?ntar e persoaneE
s,pun sau o+ator cu s,pun lichiE
h?rtie i*ienic,E
6ampon spumant sau *el e u6 /pentru unit,ile e %04 6i ) stele2E
casc, baie /pentru unit,ile e %04 6i ) stele2E
s,pun tip turist /pentru unit,ile e %04 6i ) stele2'
Alte 6ro9u.e 9e 6ri/ire
6er1eele e h?rtie 6i 6er1eelele parfumateE
6er1eele sau 1at, pentru emachiantE
i1erse tipuri e 6ampon /pentru p,r normal0 *ras 6i uscat2E
loiune e corpE
ap, e *ur,E
pur, e talcE
periu, 6i past, e iniE
aparat e ras e unic, folosin,E
crem, e rasE
pieptene cu si*la hoteluluiE
pil, e un*hiiE
pun*i sanitare pentru tampoane i*ienice'
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
9=
Cur42e1ia 8ru6ului .a1itar ;1 ca/ere ocu6ate
@e reali+ea+, ientic ca 6i a *rupului sanitar n camere eliberate cu urm,toarele iferene.
len>eria e baie se pune la aerisit pe un scaun /taburet2 scos pe balcon sau plasat l?n*,
fereastra eschis,0 pentru a se aerisiE
se oronea+, obiectele personale ale clientului
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
9&
A1e<a '
3IA DE DOCUMENTARE NR( '
Co/6ete12a ) A/e1aGea=4 ca/erele 0i 8ru6urile .a1itare
A/e1aGarea ca/erelor 0i a 8ru6urilor .a1itare
Acti?it42i 9e ;1tre2i1ere a a/@ia12ei i1terioare a ca/erei
se oori+ea+, cameraE
se reali+ea+, aran>amente floraleE
se aran>ea+, obiectele clientuluiE
se aran>ea+, len>eria e patE
se aran>ea+, raperiile 6i pereleleE
se aran>ea+, cu1erturile e pe pat'
Materiale utili=ate 6e1tru ;1tre2i1erea a/@ia12ei i1terioare
eoorant e baieE
len>erie e patE
prosoapeE
halate e baieE
pereleE
tablouriE
1a+e cu flori'
Co1.u/a@ilele 9i1 i1?e1tar
trus, cu acE
a, 6i nasturiE
crem, e *heteE
materiale publicitareE
s,punE
6ampon'
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
9!
A1e<a $
3IA DE DOCUMENTARE NR( $
Co/6ete12a & E7ectuea=4 .er?icii 9e cur42e1ie 0i a/e1aGea=4 .6a2iile co/u1e
E7ectuarea .er?iciilor 9e cur42e1ie ;1 .6a2iile co/u1e
E7ectuarea .er?iciilor 9e cur42e1ie ;1 .6a2iile co/u1e 6e1tru clie12i A.6a2ii 6u@liceB
a( S6a2iile e<terioare
se str?n* *unoaieleE
se m,tur,E
se spal, cu furtunul /parcarea0 aleile2 sau cu mopul /treptele 6i +ona in faa intr,rii2E
se u, spaiile 1er+i'
@( ter84toarele 9i1 7a2a u0ii 9e i1trare
n faa u6ilor e la intrare se pune un 6ter*,tor 6i un *r,tar0 iar imeiat0 n interior0 se mai
pune un 6ter*,tor0 pentru a prent?mpina ca praful0 particule e nisip sau noroi s, a>un*,
n holul recepiei0 c,rate pe pantofii clienilorE
n funcie e anotimp 6i e coniiile meteorolo*ice0 6ter*,toarele se aspir, sau sunt
schimbate 6i sp,late +ilnic'
c( S6a2iile i1terioare
scrumierele se *olesc ori e c?te ori este ne1oieE
se ebarasea+, resturile mena>ere n recipiente metalice sau n cutii0 cu pun*i in material
plastic0 nchise etan6 6i e1acuarea ritmic, a acestora0 cu sp,larea 6i e+infectarea lor
up, *olireE
se nep,rtea+, praful e pe plafoane 6i pereiE
se spal, pa1imenteleE
se 6ter*e praful e pe mobilierE
mobila tapisat, se aspir, +ilnicE
se ntrein plantele ecorati1eE
filtrele instalaiilor e 1entilaie 6i aer coniionat se p,strea+, curate 6i uscateE praful
epus n canalele e 1entilaie se nep,rtea+, cu aspiratorul e prafE
*eamurile ferestrelor0 o*lin+ilor 6i *eamurile tablourilor trebuie sp,late s,pt,m?nalE
mochetele trebuie sp,late lunar0 raperiile 6i mobila tapisat, o at, la 6ase luniE
paroselile ure trebuie s, fie +ilnic cur,ate 6i sp,late cu mopul'
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
9%
A1e<a 5
3IA DE DOCUMENTARE NR( 5
Co/6ete12a & E7ectuea=4 .er?icii 9e cur42e1ie 0i a/e1aGea=4 .6a2iile co/u1e
E7ectuarea .er?iciilor 9e cur42e1ie ;1 .6a2iile co/u1e
Ser?icii 9e cur42e1ie 0i a/e1aGare a .6a2iilor co/u1e
Cori9oare 0i .c4ri Li7turi
corioarele lun*i se cur,, pe poriuni0
fiecare poriune mp,rinuDse n ou,
suprafee /buc,i2 pe lun*ime0 iar apoi se
cur,, pe r?n' An acest fel0 coriorul
respecti1 poate fi folosit e c,tre clieni
pentru circulaie0 n timpul efectu,rii
cur,eniei e(ist?n mereu poriuni uscate0
si*ure0 pe o parte sau alta a coriorului iar
pentru a1erti+are se folosesc 6i anumite
afi6e sau marca>eE
se 6ter*e praful e pe balustraele
sc,rilor0 up, care se spal, sau se aspir,
trepteleE
sc,rile se cur,, ntoteauna e sus n
>os0 pe poriuni'
blocarea liftuluiE
str?n*erea carpetei e pe >os /c?n
e(ist,2 6i nep,rtarea e1entualelor
*unoaieE
6ter*erea e praf 6i e1entuale pete a
pereilor 6i a ta1anului cabineiE
scoaterea sau nlocuirea afi6elor
informati1e eteriorate sau e(pirate e pe
pereii cabineiE
punerea unor afi6e noiE
sp,larea poelei conform proceurilor
a*reate /c?n e(ist, mochet, aceasta se
aspir,2E
nchierea u6ilor liftului 6i cur,area lor pe
interior /6terse e praf sau cur,ate cu o
soluie special, n funcie e necesit,i2E
eblocarea liftului 6i nep,rtarea
semnului. +,-./0-1 2e cur1
S6a2iile 9e recreere 0i 9i.trac2ii S4li 9e co17eri12e
-tapele pentru curenia zilnic sunt:
str?n*erea perioic, a *unoiuluiE
6ter*erea ume,0 urmat, e uscare0
pentru mobil, 6i restul ot,rilor /folosin
substanele corespun+,toare0 n funcie e
materialele in care sunt f,cute2E
se aprin luminile0 se eschi ferestrele
/c?n acest lucru este posibil2E
se nep,rtea+, *unoiul 6i se 1erific,
ac, nu sunt obiecte uitateE
se 1erific, funcionalitatea instalaiilor 6i a
ot,rilor0 raport?nuDse orice efeciune
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
94
6ter*erea cu mopul a paroselilor in >urul
piscinelor0 in 1estiare0 saun, 6i toate
spaiile n care se poate str?n*e ap, pe
>osE
cur,area paroselilor n +onele n acre se
pot mur,riE
frecarea paroselilor foarte murareE
aspirarea mochetelor n +onele n care
sunt folositeE
cur,area +onelor sanitare'
Curenia periodic implic.
sp,larea pereilor0 ta1anului0 *eamurilor 6i
a mobilierului0 suprafee care sunt toate
f,cute e re*ul, in materiale re+istente la
umiitateE
frecarea paroselilor'
constatat,0 conform proceurilorE
se e+asamblea+, 6i se scot in nc,pere
toate ot,rile care nu mai sunt necesareE
se cur,, 6i se 6ter* e praf mobila 6i
ot,rile r,maseE
se aspir, praful epus n canalele e
1entilaie a instalaiilor e 1entilaie 6i aer
coniionatE
se aspir, mocheta sau se cur,, cu mopul
poeaua /n funcie e proceurile a*reate
6i e tipul paroselii2'
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
9)
A1e<a #
3IA DE DOCUMENTARE NR( #
Co/6ete12a & E7ectuea=4 .er?icii 9e cur42e1ie 0i a/e1aGea=4 .6a2iile co/u1e
E7ectuarea .er?iciilor 9e cur42e1ie ;1 .6a2iile co/u1e
E7ectuarea .er?iciilor 9e cur42e1ie ;1 .6a2iile co/u1e 6e1tru 6er.o1al
De unele in aceste spaii beneficia+, tot personalul /lifturi0 sc,ri0 1estiare etc'20 e altele
beneficia+, oar o parte a personalului /birouri0 oficii e eta> etc'2'
Ma>oritatea spaiilor e folosin, comun, pentru personal sunt cur,ate up, un pro*ram
stabilit e c,tre *u1ernant,0 in?n cont c, pe lista e priorit,i ele sunt ultimele0 clienii
fiin cei care au prioritate0 ar nici aceste spaii nu trebuie s, fie uitate'
Pentru cur,area anumitor spaii r,spun0 fiecare n parte pentru spaiul pus la ispo+iie0
chiar persoanele care beneficia+, e ele0 cum este ca+ul oficiului e eta> al cameristei'
#a terminarea pro*ramului in +iua respecti1,0 camerista mai are c?te1a lucruri e f,cut0
6i anume.
sp,larea tuturor ustensilelor folosite0
aran>area c,ruciorului pentru +iua urm,toare /n acest fel afl?n 6i not?n e ce anume
mai are ne1oie0 pentru a putea anuna a oua +i la careu2
efectuarea cur,eniei n oficiu'
s, epo+ite+e separat len>eria murar,0 s, nu a>un*, n acela6i spaiu cu cea curat,
/ca+ul ieal este ca in sacul e len>erie murar, e pe c,rucior0 aceasta s, a>un*,
imeiat n camera e len>erie murar, sau irect n sp,l,torie0 folosin un tobo*an2E
s, epo+ite+e n oficiu len>eria curat,0 aran>at, pe rafturi n funcie e sortimente 6i s, fie
p,strat, acoperit,E
s, p,stre+e materialele e cur,enie bine ambalate 6i etichetate pentru a nu se prouce
nici o confu+ie la utili+area lorE
s, p,stre+e toate ustensilele curate 6i puse oronatE
s, a6e+e materialele publicitare 6i informati1e astfel nc?t s, nu se mototoleasc,0 pentru
a a1ea un aspect curat 6i n*ri>it c?n sunt puse n spaiile e ca+areE
s, p,stre+e separat 6i acoperite lucrurile personale ale cameristei0 n ca+ul c?n nu
e(ist, un 1estiar separat'
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
99
A1e<a ##
3IA DE DOCUMENTARE NR( ##
Co/6ete12a & E7ectuea=4 .er?icii 9e cur42e1ie 0i a/e1aGea=4 .6a2iile co/u1e
Mo9ul 9e cur42are a 9i?er.elor ti6uri 9e .u6ra7e2e
Cur42area u0ilor Cur42area 8ea/urilor
Metoele e cur,enie ifer, n funcie e
materialele in care sunt f,cute u6ile' Ele pot
fi in lemn sau l,cuit0 pal melaminat sau
furniruit'
U0ile 9i1 le/1 ?o6.it .au 6al
/ela/i1at
6ter*erea e praf cu o c?rp, ume, sau
se spal, cu ap, 6i cu un eter*ent neutruE
sp,larea se face e >os n sus eoarece
apa murar, se prelin*e peste suprafaa
e >os0 iar pe o suprafa, murar, las,
urme care se pot nep,rta cu *reu0 apoi
limpe+irea e face e sus n >osE
nu trebuie uitat, nicioat, partea
superioar, a u6ii 6i nici toculE
soluia e ap, 6i oet nep,rtea+, petele
e *r,sime 6i urmele l,sate e e*etE
e(ist, 6i soluii speciale pentru cur,area
u6ilor in lemnE
lustruirea u6ilor cu un polish' Cantitatea
e polish folosit, nu trebuie s, fie prea
mare0 orice surplus trebuin nep,rtat
pentru c,0 n timp0 el poate p,ta suprafaaE
cur,area s,pt,m?nal, a u6ile spaiilor e
ca+are se0 o atenie eosebit, acor?nuD
An funcie e tipul 6i *raul e mur,rie0
*eamurile pot fi cur,ate cu ap,0 ap, 6i un
eter*ent alcalin0 ap, cu oet sau spirt
meicinal'
Ma>oritatea substanelor speciale e
cur,at *eamurile sunt sub form, e lichi
care se pul1eri+ea+, sau sub form, e spraW'
Acestea conin n *eneral un sol1ent *ras sau
o cantitate e eter*ent anionic0 cur,area
fiin mai rapi,'
Cur,area se face cu o c?rp, care nu
las, scame sau o la1et, uscat, pentru *eam0
e imensiuni mai mici' Pentru *eamuri mari
se folosesc ustensilele speciale cu un cap
special pentru cur,at *eamuri 6i o coa,
lun*,'
Meamurile foarte mari0 n anumite
structuri pot fi fi(e /c?n e(ist, sisteme e
coniionare a aerului20 ele fiin cur,ate oar
pe interior e personalul care face cur,enie
n acea +on,0 cur,area e(terioar, a
*eamurilor fiin f,cut, e c,tre firme
speciali+ate pe ba+, e contract'
Cur42area .e 7ace ;1 ur/4toarea
or9i1e.
se tra* raperiile 6i perelele 6i se lea*,
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
9-
se celor e la b,i0 care pot fi stropite e
u60 fiin uneori necesar, cur,area lor
mai frec1ent,'
U0ile .6a2iilor co/u1e
1erificarea +ilnic, 6i se cur,area ori e
c?te ori este ne1oieE
6ter*erea e praf sau sp,larea a tocurilor
u6ilor' Nu trebuie uitat, s, fie 6tears, 6i
partea superioar, a tocurilor'
3ero1eria
se 6ter*e c?n se cur,, u6aE
se cur,, cu soluii speciale pentru metal'
pentru a putea fi prote>ateE
se cur,, per1a+ul ferestrei 6i se 6ter*e e
praf rama cu o c?rp, care nu las, scameE
cu aceea6i c?rp, 6i cu soluii e
eter*ent0 se spal, fereastra0 nt?i
lateralele 6i apoi n +i*D+a* e sus n >os0
cu atenie la coluri /c?n se folose6te un
spraW0 se pul1eri+ea+, 6i apoi se cur,, n
acela6i fel cu c?rpa2E
se limpe+e6te cu ap, curat, n acela6i
moE
se usuc, cu piele e c,prioar, sau la1et,
sintetic,E
se nep,rtea+, orice pic,tur, c,+ut, pe
per1a+ 6i se rearan>ea+, perelele 6i
raperiileE
se *ole6te 6i se cur,, *,leata0 se spal, 6i
se limpe+esc c?rpele folosite'
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
9<