Sunteți pe pagina 1din 81

EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

MEdCT–CNDIPT / UIP

Profilul: Tehnic
Nivelul: 3
Calificarea: Tehnician mecanic pentru
Tehnician mecanic pentru întreţinere
întreţinereşişireparaţii
reparaţii
Modulul: Exploatarea maşinilor, utilajelor
u tilajelor şi intalaţiilor
Claa: a !"""#a

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a
sistemului de învățământ profesional și tehnic

Noiembrie 2008

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 1
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

$%T&':

C'E(% )E&')ET$ Prof-.r-did-" C&E)"% TE/N"C 0 )/E&')/E $+$C/" 1


2&T&*$N"

'&*% C&N+%E$ Prof-.r-did-" C&E)"% TE/N"C 0"M"T'"E E&N"$1


2%C%'E*T"

C&&'&N$T&':

Prof-.r-did-" C&E)"% TE/N"C 0 )/E&')/E $+$C/" 1


/$NCE$ )/E&')/E
2&T&*$N"

C&N+%T$N(4 CN"PT: '&*% &'"N, E!PE'T C%''"C%%M

$+"+TEN(4 TE/N"C4: 56) "NTE'N$T"&N$


"7$N M686T6N, E!PE'T

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 2
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

Califcarea de tehnician mecanic pentru întreţinere


şi reparaţii asigură absolventului cunoşnţele teorece şi
pracce necesare realizării operaţiilor de analiză,
planifcare, organizare , coordonare şi control al lucrărilor
de întreţinere şi reparaţii specifce domeniului mecanic.

Cu rins

INTRODUCERE................................................................. ERROR! OO"#R NOT $E%&NE$'


COMPETENŢE ŞI OBIECTIVE ..................................................................................6.
INFORMAŢII PENTRU PROFESORI..........................................................................................8.
9"*E E 'E%M$T .......................................................................................................... 11.
CUVINTE CHEIE/GLOSAR----------------------------------------------------------------------------------------14
INFORMAŢII PENTRU ELEVI......................................... ERROR! OO"#R NOT $E%&NE$'
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE.................................. ....... .... ERROR! OO"#R NOT $E%&NE$'
SOLUŢIONAREA ACTIVITĂŢILOR............................ .... ERROR! OO"#R NOT $E%&NE$'
BIBLIOGRAFIE.................................................................. ERROR! OO"#R NOT $E%&NE$'

Introducere
Profil: Tehnic ; Nivel: 3
Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 3
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

Prezentul material se adresează pregătirii elevilor, pentru calificarea TE/N"C"$N MEC$N"C


PENT'% ;NT'E("NE'E *" 'EP$'$("" domeniului TE/N"C de nivel 3.

Modulul pentru care a fost elaborat acest material auxiliar de învăţare este
EXPLOATAREA MA!"!LOR# $T!LA%ELOR ! !"&TALA'!!LOR# pentru clasa a X!!!(a ruta
&AM) !nstruirea la acest modul# care are alocat e 1,0 credite# se desfă*oară în 50 de ore# cu
următoarea structură+
teorie:
 <= de ore
la>orator tehnolo.ic:
 3< ore-
În acest modul au fost agregate competenţe din unitatea de competenţă tehnică
specializată Exploatarea maşinilor,utilajelor şi intalaţiilor şi din unitatea de competenţă
cheie )?ndirea critic@ şi reAolvarea de pro>leme-
Auiliarul didactic are drept scop orientarea activităţii profesorului şi stimularea
creativităţii lui în proiectarea! desfăşurarea! evaluarea activităţii didactice prin oferirea c"torva
sugestii metodologice.
În acest scop materialele prezentate conţin #
 prezentarea legăturii dintre competenţele modulului, obiective, activităţi de
învăţare şi sugestii metodologice$
 îndrumări privind adaptarea materialelor pentru elevii cu nevoi educaţionale
speciale$
 propuneri pentru activităţi de urmărire şi remediale.

Auiliarul este conceput într%o manieră fleibilă, care să permită profesorului libertatea
de opţiune în modul de abordare a lecţiei, pentru tipul de activităţi şi metode selectate în
vederea atingerii competenţelor din &tandardele de Pregătire Profesională.
Prin conţinutul acestuia se doreşte sporirea interesului elevului pentru formarea abilităţilor
din domeniul tehnic prin implicarea lui interactivă în propria formare.
În partea a doua sunt oferite c"teva eemple de activităţi, aplicaţii, sarcini de lucru
propuse elevilor precum şi c"teva îndrumări privind modul de efectuare a activităţilor propuse.
Av"nd posibilitatea de a alege tehnica de instruire, profesorul va putea să#
 adapteze procesul didactic la particularităţile grupului de elevi,
 diferenţieze at"t sarcinile de lucru c"t şi timpul alocat$
 centreze
 valorifice activităţile de învăţare
interesul faţă pe elev$
de informaţia tehnologică$

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 4
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

'e asemeni, sunt oferite at"t profesorului, c"t şi elevilor mi(loace de înregistrare a
progresului, sub forma unor fişe de rezumat.
)ormarea şi motivarea elevilor sunt îmbunătăţite prin implicarea acestora în procesul de
evaluare şi înregistrare a progresului înregistrat. *levii vor fi încura(aţi să%şi eprime liber opinia
cu privire la subiectele şi activităţile parcurse. Astfel, profesorii vor avea informaţii corecte şi
reale cu care să determine dificultăţile cu care se confruntă elevii.

Pentru
conţin"nd fiecare
selecţii activitate,
ale unor informaţiielevilor le rezolvării
necesare sunt pusesarcinilor
la dispoziţie fişe de documentare,
de lucru.
+tilizarea fişelor de lucru şi a fişelor conspect cuprinse în acest auiliar,fişe în care sunt
cuprinse informaţii despre problemele care apar la eploatarea maşinilor, utila(elor şi instalaţiilor,
va oferi elevilor un spri(in în atingerea criteriilor de performanţă descrise în &tandardele de
Pregătire Profesională şi în urriculum.

PreAentul $uxiliar didactic a fot realiAat pentru a putea fi foloit în


proceul intructiv şi pentru evaluarea continu@ a elevilor,în@,nu
acoper@ toate cerinţele dinStandardul de Pregătire Profesională- Pentru
o>ţinerea Certificatului de calificare, ete necear@ validarea inte.ral@ a
competenţelor din +-P-P-, prin pro>e de evaluare conforme celor

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 5
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

Competenţe

În modulul „Exploatarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor” au fost agregate


competenţe dintr%o unitate de competenţe tehnice specializate şi o unitate de abilităţi cheie#

% %C B- Exploatarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor


 C B- < : EvalueaA@ tarea tehnic@ a maşinilor,utilajelor şi intalaţiilor
 C B-B : MonitoriAeaA@ exploatarea maşinilor, utilajelor şi intalaţiilor
 C B-3 : 7erific@ aplicarea normelor de exploatare a maşinilor, utilajelor şi
intalaţiilor
% %C-B- )?ndirea critic@ şi reAolvarea de pro>leme
 C B-B- 'eAolv@ pro>leme
 C B-3- EvalueaA@ reAultatele o>ţinute

&2"ECT"7E %'M4'"TE
,upă parcur-erea modului Exploatarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor elevii vor fi capabili #
&-<- să recunoască ma*inile# utila.ele *i instalaţiile caracteristice speciali/ării *i să indice
elementele componenete ale acestora0
O.2. să folosească sc1emele cinematice pentru locali/area elementelor componente0
O.3. să identifice factorii care influenţea/ă evaluarea stării te1nice a ma*inilor# utila.elor *i
instalaţiilor0
O.4. să descrie *i să efectue/e opera ţiile necesare evaluării stării te1nice a ma*inilor#

O.5. să utila.elor *i instalaţiilor0


recunoască tipurile de documente utili/ate în exploatarea ma*inilor# utila.elor *i
instalaţiilor0
O.6. să preia datele necesare monitori/ării din documentaţia specifică 0
O.7. să preci/e/e valorile parametrilor de funcţionare pre/enţi în exploatar ea ma*inilor#
utila.elor *i instalaţiilor0
O.8. să identifice soluţii posibile pentru re/olvarea unor probleme specifice locului de muncă
*i să alea-ă cele mai potrivite soluţii# în urma reflectării asupra consecinţelor posibile *i a
evaluării lor0
O.9. să identifice incidentele funcţionale care pot să apară în timpul exploatării utila.elor0
O.10. să utili/e/e limba.ul te1nic de specialitate0
O.11. să explice rolul lucrărilor de întreţinere curentă a ma*inilor# utila.elor *i instalaţiilor0
O.12. să anali/e/e re/ultatele obţinute0
O.13. să cunoască *i să respecte procedurile de securitate a muncii specifice exploatării
ma*inilor# utila.elor *i instalaţiilor)

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 6
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

Pentru reali/area acestor obiective vom avea în vedere următoarele conţinuturi+


 &tructura -enerală a ma*inilor#utila.elor *i instalaţiilor
 "oţiuni privind fiabilitatea *i mentenabilitatea ma*inilor#utila.elor *i instalaţiilor)
 ,efectele ma*inilor *i ec1ipamentelor industriale
 $/area ma*inilor#utila.elor *i instalaţiilor
 "ormative de exploatare# cărţi te1nice#cataloa-e#re-lementări#manualul de


întreţinere
2onstatarea*istării
exploatare
te1nicea ama*inii)
ma*inilor#utila.elor *i instalaţiilor0evaluări)
 2onservarea stării existente)
 Măsuri de remediere+ sisteme de reparaţii
 Monitori/area exploatării 3 fi*e de urmărire a funcţionării# prescripţii te1nice)
 Măsuri de protecţie contra eventualelor defecţiuni)
 Exploatarea raţională

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 7
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

Informaţii pentru profesori

a- 'elaţia dintre competenţele modulului, o>iective şi activit@ţile de înv@ţare

$ctivit@ţi
Competenţe &>iective Teme
C-B-<- &-< de înv@ţare Activităţi de evaluare
A-
A Pre/entarea structurii -enerale a unei ma*ini)
&-B A/ 4olosirea sc1emelor cinematice pentru
locali/area elementelor componente
&-3 A5 Anali/a fiabilităţii unui produs)
&-D A0 Exploatarea unei ma*ini de rabotat
.26.2 O.5
&- A1 Anali/a funcţionării pompei centrifu-e
&-
&-F
C-B-3 &-= A2 !ncidente funcţionale
&-<G
C-B-B- &-<<
C-B-3- &-<B
&-<3

>- +u.etii metodolo.ice


,e cele mai multe ori stilul de învăţare ne este impus de către abordările adoptate în
*coală) La început # în *coala primară# învăţăm adeseori în mod practic) Pe măsura trecerii
timpului# stilul poate deveni auditiv# prin prele-eri *i prin pre/entări formale) 2u toate acestea#
ma.oritatea elevilor au ca stil dominant stilul vi/ual sau practic) 6n conclu/ie# ca formatori# este
necesar să pre/entăm informaţiile folosind toate cele trei stiluri de învăţare) Astfel# vom creea
pentru toţi elevii# indiferent de stilul lor preferat# oca/ia de a se implica activ *i mai ales de a
folosi în scolpul consolidării celelalte două stiluri)
Profil: Tehnic ; Nivel: 3
Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 8
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

Sugesti penru !bor"!re! #e$or rei st$uri "e %n&'(!re)

7) Elevii cu stilul de învăţare dominant de obicei se descurcă mai bine vorbind cu


un cole- *i ascult8nd ceea ce s(a spus) !nte-rarea acestui stil în mediul de învăţare se va
face astfel+
% $n material nou va fi introdus printr(o scurtă explicaţie a ce urmea/ă să se predea *i va fi
finali/at printr(un scurt re/umat al conţinutului predat)
% &usţineţi prele-erea pe ba/a adresării de întrebări elevilor în scopul obţinerii unei părţi de
informaţii de la ei # complet8nd apoi -olurile înre-istrate)
% Or-ani/aţi scurte activităţi auditive 9 discuţii în -rupuri mici# concursuri de răspuns la
întrebări)):)
% Re/ervaţi un timp suficient pentru discutarea *i anali/area activităţilor prin care să
permiteţi elevilor să stabilească conexiuni le-ate de conţinutul învăţat )

;) Elevii cu stilul de învăţare dominant l 3 preferă să înveţe pe ba/a limba.ului scris#


cu a.utorul unor sarcini de citire *i scriere) Ace*ti elevi se descurcă mai bine folosind
demonstraţii# dia-rame# diferite materiale vi/uale) !nte-rarea acestui stil în mediul de
învăţare se va face astfel+
($tili/8nd -rafice# dia-rame# ima-ini)
(4olosiţi fi*e de lucru care pot fi citite *i pe care elevii să ia notiţe)
(2uprindeţi în fi*e suficiente informaţii care să fie recitite după lecţie)
(Lăsaţi spaţii libere pe fi*e pe care se vor putea lua notiţe)
(6ncura.aţi adresarea de întrebări pentru a(i a.uta să răm8nă atenţi în medii auditive)
(Accentuaţi ideile principale care se vor re-ăsi în notiţe)
(Adău-aţi ima-ini de c8te ori este posibil )

5) Elevii cu stil de învăţare predominant – folosesc în mod obi*nuit mi.loace de


evidenţiere 9desen8nd# color8nd: sau reali/8nd dia-rame# ima-ini)Au tendinţa de a(*i
pierde concentrarea dacă simularea externă sau mi*carea sunt pre/ente în mai mică
măsură) !nte-rarea acestui stil în mediul de învăţare se va face astfel+
(Reali/aţi c8t mai multe activităţi practice)
(Reali/aţi activităţi la care elevii să se implice c8t mai activ *i să se mi*te)
(4olosiţi culori c8t mai strălucitoare cu care să evidenţiaţi ideile principale)
(Reali/aţi transformarea notiţelor(unde este posibil( în ima-ini)

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

Ta>el de corelare a competenţelor şi conţinuturilor


!"itatea #e
co$%ete"&'
o$%ete"&e i"#i(i#uale o"&i"uturi te$atice
&tructura -eneral a ma*inilor#utila.elor *i
instalaţiilor +
 <eneralităţi 3 indici de calitate0


Or-ani/area unei exploatări raţionale0
1  Elemente de si-uranţă în exploatarea

ma*inilor#utila.elor *i instalaţiilor)
E(aluea)' *tarea "oţiuni privind fiabilitatea *i mentenabilitatea
teh"ic' a ma*inilor#utila.elor *i instalaţiilor+
$a+i"ilor,utilaelor +i  4actorii care reduc fiabilitatea0

i"*tala&iilor ,efectele ma*inilor#utila.elor *i instalaţiilor0


$/area ma*inilor#utila.elor *i instalaţiilor0
 "ormative de exploatare0
Metode de control+
,ocumentaţia te1nică necesară exploatării0
Măsuri de remediere+
Exploatarea &isteme de reparaţii
2 "ormative de exploatare0
maşinilor, Metode de control+
utilajelor şi o"itori)ea)' ,ocumentaţia te1nică necesară exploatării0
instalaţiilo e%loatarea Măsuri de remediere+
r $a+i"ilor,utilaelor +i &isteme de reparaţii
2ondiţii de funcţionare *i exploatare a
i"*tala&iilor ma*inilor#utila.elor *i instalaţiilor+
 Principalele atribuţii ale personalului de

exploatare0
 4i*e de exploatare

 4i*ă de constatare te1nică

 Măsuri de protecţie contra eventualelor defectări0

 4i*a de suprave-1ere

3 Măsuri de protecţie contra eventualelor defectări0


4i*a de suprave-1ere
Veriic' a%licarea Exploatarea raţională a ma*inilor#utila.elor *i
"or$elor #e instalaţiilor
 Protecţia ma*inilor#utila.elor *i instalaţiilor
e%loatare a  Protecţia factorului uman
$a+i"ilor,utilaelor +i
i"*tala&iilor

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 1!
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

9işa de reAumat
Titlul modulului: Exploatarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor

Numele elevului:
ataînceperii: atafinaliA@rii:

$ctivitatea de ata îndeplinirii 7erificat


Competenţa data la care o!iectivele
înv@ţare învăţării au fost îndeplinite"
semnătura profesorului"

C.25.1.
*valuează starea
tehnică a
maşinilor,utila(elor
şi instalaţiilor

C.25.2.
3onitorizează
eploatarea
maşinilor, utila(elor
şi instalaţiilor

C.25.3#
$erifică aplicarea
normelor dea
exploatare
maşinilor, utilajelor
şi instalaţiilor

C.2.2.
%ezolvă pro!leme

C.2.3.
Evaluează
rezultatele o!ţinute

9işa de reAumat a activit@ţii


Competenţa $ctivitatea de înv@ţare &>iectivele înv@ţ@rii 'ealiAat
Profil: Tehnic ; Nivel: 3
Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 11
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

Comentariile elevuluiH

Comentariile profeoruluiHH

45 'e eemplu#
 ce le%a plăcut referitor la subiectul activităţii$
 ce anume din subiectul activităţii li s%a părut a constitui o provocare.
 ce mai trebuie să înveţe referitor la subiectul activităţii.
 ideile elevilor referitoare la felul în care ar trebui să%şi urmărească obiectivul învăţării.
445 'e eemplu#
 comentarii pozitive referitoare la ariile în care elevul a avut rezultate bune, a
demonstrate entuziasm, s%a implicat total, a colaborat bine cu ceilalţi.
 ariile de învăţare sau alte aspecte în care este necesară continuarea dezvoltării.
 ce au stabilit elevul şi profesorul că ar trebui să facă elevul în continuare lu"nd în
considerare ideile elevului despre cum le%ar plăcea să%şi urmeze obiectivele învăţării.

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 12
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

Ta>el de corelare a competenţelor şi o>iectivelor

Competenţa &>iective $ct-de


înv@ţare
O.1. să recunoască ma*inile# utila.ele *i instalaţiile
1 caracteristice speciali/ării *i să indice elementele
componenete ale acestora0
E(aluea)' *tarea O.2. să folosească sc1emele cinematice pentru locali/area
teh"ic' a elementelor componente0
$a+i"ilor,utilaelor O.3. să identifice factorii care influenţea/ă calitatea
+i i"*tala&iilor evaluării stării te1nice a ma*inilor# utila.elor *i instalaţiilor0
O.4. să descrie *i să efectue/e operaţiile necesare
evaluării stării te1nice a ma*inilor# utila.elor *i instalaţiilor0

O.5. să recunoască tipurile de documente utili/ate în


2 exploatarea ma*inilor# utila.elor *i instalaţiilor0
O.6. să preia datele necesare monotori/ării din
o"itori)ea)' documentaţia specifică 0
e%loatarea O.7. să preci/e/e valorile parametrilor de funcţionare
$a+i"ilor,utilaelor +i pre/enţi în exploatarea ma*inilor# utila.elor *i instalaţiilor0
i"*tala&iilor O.8. să să identifice soluţii posibile pentru
re/olvarea unor probleme specifice locului de muncă *i să
alea-ă cele mai potrivite soluţii# în urma reflectării asupra
consecinţelor posibile *i a evaluării lor0

O.9. să identifice incidentele funcţionale care pot să


3 apară în timpul exploatării utila.elor
Veriic' a%licarea
"or$elor #e O.10. să utili/e/e limba.ul te1nic de specialitate#
e%loatare a
$a+i"ilor,utilaelor
+i i"*tala&iilor

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 13
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

Cuvinte cheieI)loar

&rmătoarea listă vă va fi folositoare la înţele'erea conceptelor cu care veţi lucra# (n


cazul în care 'ăsiţi şi alţi termeni care nu au fost incluşi, adău'aţi)i la sfârşitul acestei liste#

Maşina sistem te1nic# alcătuit din corpuri solide cu mi*cări relativ


determinate# folosite pentru transformarea unei forme oarecare de
ener-ie în altă formă de ener-ie# dintre care una este ener-ie mecanică)
 Utilajul ansamblul uneltelor# aparatelor# instrumentelor# ma*inilor de lucru
necesare pentru o anumită lucrare# -rupate într(o unitate industrială sau
folosite într(o ramură industrială)
 Instalaţia ansamblul de construcţii de ma*ini# mecanisme# instrumente#)) #
montat în scopul executării unei anumite funcţiuni sau operaţii)
 Exploatarea totalitatea operaţiilor cer se efectuea/ă în scopul utili/ării eficiente
a parametrilor unei ma*ini# utila. sau instalaţii# în vederea menţinerii
lor la valori acceptabile o perioadă c8t mai lun-ă de timp)

 Maşina de forţă ma*ina care transformă o formă de ener-ie în alta# ener-ia cedată
trebuie să fie supusă altor transformări pentru a putea fi folosită direct
în te1nică) Pot fi + -eneratoare 9pentru ener-ia pe care o cedea/ă: sau
motoare 9 pentru ener-ia pe care o primesc:)

 Maşina de lucru ma*ina care cedea/ă ener-ia prin efectuarea unui lucru mecanic
folosit direct pentru prelucrarea sau deplasarea corpurilor) Pot fi
ma*ini de prelucrare sau ma*ini de transport)

 Durabilitatea este dată de timpul total de funcţionare al ma*inii în limitele de


productivitate *i preci/ie stabilite)
 Mentenanţa totalitatea acţiunilor periodice *i curente de întreţinere a produselor
preventivă care prelun-esc viaţa *i mic*orea/ă posibilitatea defectării lor)
 Mentenanţa cuprinde totalitatea operaţiilor necesare pentru repunerea în
curativă funcţiune a unui produs care s(a defectat)
 Fiabilitatea capacitatea entităţii considerate 9ma*ină# utila.# instalaţie# element
component# produs: de a îndeplini cerinţele de funcţionare nominale# în
condiţii de mediu *i solicitare în funcţionare definite *i într(o perioadă
de timp stabilită)

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 14
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

 Dispozitiv noţiunea care define*te orice construcţie destinată re/olvării unei


anumite probleme practice)

 Sistemul ansamblul de obiecte 9piese: le-ate între ele intr(un anumit mod# în
scopul reali/ării unei anumite funcţiuni practice) 9ex) Ma*ina(unealtă#
automobilul# televi/orul etc) :)

 rocesul o succesiune de operaţii de natură mecanică# fi/ică sau c1imică


te!nolo"ic derulate pentru reali/area unui produs finit)

 succesiunea lo-ică de desfă*urare a operaţiilor care alcătuiesc


Fluxul te!nolo"ic procesul te1nolo-ic)

 Executantul omul implicat nemi.locit în executarea sarcinii de muncă0

 Sarcina de muncă totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate de executant prin


intermediul mi.loacelor de producţie *i în anumite condiţii de mediu#
pentru reali/area scopului procesului de muncă0

 Mijloacele de totalitatea mi.loacelor de muncă 9instalatii# utila.e# ma*ini#


productie aparate# dispo/itive# unelte etc): *i a obiectelor muncii 9materii prime#
materiale etc): care se utili/ea/ă în procesul de muncă:0

 Mediul de muncă ansamblul condiţiilor fi/ice# c1imice# biolo-ice *i psi1osociale în


care# unul sau mai mulţi executanţi î*i reali/ea/ă sarcina de muncă)

#bservaţie

 Elevii pot completa glosarul şi cu alţii termeni întâlniţi in procesul de predare –


învţare!
 "losarul va fi ataşat portofoliului elevilor!

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 15
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

$%&E'I%(E )E 'E*E'I+-

 OPET r. 1


Structura generală a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor

7) Activitatea curentă desfă*urată în diferite unităţi industriale necesită utili/area unui număr
foarte mare de ma*ini#utila.e *i instalaţii) Acestea trebuie să funcţione/e la parametri optimi#
fr întreruperi *i fr a produce accidentri)
$nul din factorii de ba/ă care influenţea/ă nemi.locit asupra preci/iei pieselor prelucrate este
preci#ia de lucru a ma*inilor#utila.elor *i a instalaţiilor) ,e aceea menţinerea în stare bună de
funcţionare pe o durată c8t mai mare a ma*i nilor#utila.elor *i a instalaţiilor # înţele-8d prin
aceasta *i menţinerea preci/iei ei de lucru# are o însemnătate primordială pentru calitatea
produselor)

6n ca/ul ma*inilor(unelte preci/ia de execuţie a unei piese# at8t sub aspectul dimensional c8t *i
sub cel al preci/iei de formă# al preci/iei de -enerare a suprafeţelor# depinde de o serie de factori
dintre care cei mai importanţi sunt+

 Preci/ia -eometrică a sculei a*c1ietoare0


 Preci/ia de montare a sculei a*c1ietoare *i a piesei0
 Preci/ia -eometrică a ma*inii(unelte0
 Preci/ia cinematică a ma*inii(unelte0
 4enomenele dinamice care însoţesc procesul de a*c1iere)
,intre ace*ti factori # preci/ia -eometrică *i preci/ia cinematică se situea/ă pe primul plan
în definirea preci/iei unei ma*ini(unelte# menţinerea pe o durată c8t mai mare a indicilor de
calitate ai acestora fiind elementul de ba/ă în exploatarea ma*inilor(unelte)

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 16
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

,intre indicii de calitate ai preci/iei -eometrice a ma*inilor(unelte mai importanţi sunt+

 'ectilinitatea şi planitatea g.idajelor /atiului,sniilor sau a mesei maşinii0


 1aralelismul sau perpendicularitatea g.idajelor /atiului faţ de axa
ar/orelui principal0
 1reci#ia de execuţie şi de montaj ale ar/orelui principal şi ale lagrelor
acestuia2ovalitate, jocuri în lagre, necoaxialitate30
 Coaxialitatea diferiţilor ar/ori din mecanismele principale0
 "radul de preci#ie al roţilor dinţate!

1ierderea preci#iei ma*inilor#utila.elor sau a instalaţiilor se datore*te înainte de toate


u#urii or-anelor aflate în mi*care relativă) Acest fenomen nu poate fi evitat# dar poate fi
ameliorat printr(o bună întreţinere *i o utili/are raţională a ma*inilor#utila.elor sau a instalaţiilor #
aplic8nd re-imuri optime de lucru *i nedepă*ind solicitările admisibile ale mecanismelor de ba/ă
ale acesteia)
Restabilirea preci/iei de lucru a ma*inilor#utila.elor sau a instalaţiilor se obţine în urma
reparaţiilor acesteia # reparaţiile av8nd loc periodic după planuri(-rafic# întocmite conform unor
normative specifice# elaborate pe ba/a experienţei dob8ndite în exploatare)

"# $%&'()d) d'#*&% d(+ &%$)&)-'' $&%.'') 0)'#'' %*% .(##++ # )*%#-') .)d&%(& d%
$%.')'*)*%, $%#*&+ ) % )'+&) $&%.'') .(&%$+#*()&% ) $&(d+%(&

)urata de exploatare a maşinilor, utilajelor şi a instalaţiilor depinde de mai


mulţi factori, dintre care se pot enumera4
 5tili#area permanent a unui regim optim de lucru0
 5tili#area maşinii în limitele destinaţiei ei nedepşind solicitrile admise0
 6ntreţinerea conştiincioas şi corect de ctre operator0
 Calitatea reparaţiilor!

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 17
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

I9: DE DOCUMENTARE

7c.ema organi#rii unei exploatri raţionale a maşinilor,utilajelor şi a instalaţiilor

P)# d% 0+&' $&';'#d %<$()*)&%) &)-'(#) ) ma*inilor#utila.elor sau a instalaţiilor

Exploatarea industrial' ) Deservirea #*&% &%$)&)-'' )


ma*inilor#utila.elor sau a instalaţiilor ma*inilor#utila.elor sau a instalaţiilor
$ntreţinerea %eparaţiile
te!nică ) $)#'=.)*% )%
ma*inilor#utila.elor ma*inilor#utila.elor
sau a instalaţiilor sau a instalaţiilor

R%;''' .+&%#*%
R%$%.*)&%) C+&-'&%) R%;'') *%?#'.
'#'.% )
&%'0+&'(& 0)'#'' ) )
d% +.&+ =%.)&%
0)'#'(&,+)
0)'#'(&,+)
.?'0> %(& )+ )
%(& )+ )
'#*))-''(&
'#*)) ''(&
P&%d)&%)@
P&%+.&)&%) $&'0'&%) R%;''' $%&'(d'.%, R%$)&)-''
# '0'*%% 0)'#'' ) $)#'=.)*%, )% .)$'*)% )%
$&%.&'% d% .?'0> 0)'#'(&,+)% 0)'#'(&,+)
)>)&'* ' (& ' ) %(& ' )
&%+*)*% '#*))-''(& '#*))-''(&
U#%&%)
0)#+)
I#*&+'&%)
$%&'(d'. ) B%&'=.)&%) $%&'(d'.
0+#.'*(&'(& R%$)&)-'' .+&%#*%
0)'#'(& $)#'=.)* ) $&%.''%'
.+ $&';'&% ) )%
.(#*&+.-') 0)'#'(&,+)%(&
0)'#'(&,+)%(&
0)'#'' ' ) C%#*&)')&%) $%
)+ ) '#*)) ''(&
)+ ) '#*)) ''(&
%<$()*)&%) &)=. ) +#%&'',
%' &)-'(#) .(0$%.*)&%) .+ +%'
) &%%&;()&%(&,
.?'0>)&%) +%'++'
+)*

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 18
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

La predarea ma*inilor#utila.elor sau a instalaţiilor către beneficiar# acestea au prevă/ute o serie


de norme *i re-lementări necesare pentru asi-urarea funcţionării în parametri normali) Printre
aceste norme se pot enumera+
 evitarea supra8ncărcărilor0
 respectarea parametrilor de lucru0
 respectarea condiţiilor de montare#cu respectarea condiţiilor optime de mediu0
 respectarea intervalelor de lucru *i de pau/ă specifice fiecărui utila. sau instalaţie0

 deservirea*iutila.ului
curăţirea de către
întreţinerea personal calificat0
corectă0
 un-erea 0
 urmărirea continuă a funcţionării *i verificarea parametrilor de funcţionare0
 respectarea -raficului de întreţinere0
 remedierea defecţiunilor imediat ce au apărut0
 reali/area reparaţiilor *i a întreţinerii de către personal calificat0
 verificarea periodică a stării *i a funcţionalităţii accesoriilor folosite)

Este recomandabil ca măsurile care se impun# precum *i obiectivele mai


importante ale unei exploatări raţionale a ma*inilor#utila.elor sau a instalaţiilor să fie
înscrise într(un plan# care să fie cunoscut de toate cadrele de speciali*ti ai secţiei# inclusiv
o eratorii ma inilor)

U&0&'&%) ).%*+' $)#, &%$%.*)&%) *+*+&(& $&%;%d%&'(& +' ' 0>+#*-'&%) $%&0)#%#* )
.(#-'#+*++' +, # .($+ #.&'%&'' # $)# ) .%(& 0)' d%(%>'*% $&(>%0%, %;%#*+) $%.'=.%,
$%.')%, .) &%+*)* ) (>%&;)-''(& )+$&) 0)'#'', ;) )'+&) 0%#-'#%&%) #d%+#)* ) .)$).'*-''
d% $&%+.&)&%, ) $)&)0%*&'' '0$+' d% $&%.''%, )'ma*inilor#utila.elor sau a instalaţiilor )

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 1
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

 OPET r. 2


Ele$e"te #e *iura"&' " e%loatarea $a+i"ilor,utilaelor +i i"*tala&iilor.

Prin siguranţa în exploatare a unui sistem te1nic se înţele-e capacitatea acestuia


de a funcţiona fără defecţiune# în anumite condiţii date# un anumit interval de timp)
Teoria si-uranţei în exploatare # studiind procesele de apariţie a defecţiunilor în
dispo/itivele te1nice# folose*te ca instrument matematic teoria probabilităţilor *i statistica
matematică)

4olosirea re/ultatelor obţinute într(un


interval de timp prin extrapolare la
întrea-a perioadă de funcţionare0
E*ti$area *iura"&ei "
4olosind re/ultatele obţinute pe un
u"c&io"are
-rup restr8ns de elemente extrapolarea
făc8ndu(se pentru totalitatea
elementelor din care au fost luate
e*antioanele

Trecerea din starea de funcţionare în starea de defectare se nume*te defecţiune sau ie*ire
din funcţionare# cele două evenimente fiind opuse unul faţă de altul)
"oţiunea de defectare repre/intă încetarea aptitudinilor sale de a îndeplini funcţia pentru
care a fost proiectat *i executat) ,efectarea se va defini cu toleranţe asociate# adică pentru fiecare
sistem este necesar să se formule/e criteriile stării de funcţionare sau de defectare)
6n teoria si-uranţei în funcţionare se mai înt8lne*te *i evenimentul de deran.ament# care
define*te deteriorarea sistemului fără a fi împiedicată funcţionarea lui) La apariţia
deran.amentului# sistemul te1nic respectiv mai poate funcţiona un timp fără repercursiuni asupra
sistemului)
O>%&;)-'%

6mpărţirea în defecţiuni *i deran.amente este


convenţională0 un acela*i eveniment în condiţii
diferite poate fi defecţiune sau deran.ament)

 OPET r. 3


Profil: Tehnic ; Nivel: 3
Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 2!
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

Noţiuni privind fiabilitatea şi mentenabilitatea maşinilor,utilajelor şi instalaţiilor

Ma*inile#utila.ele *i instalaţiile funcţionea/ă prin de/voltarea de forţe mari *i de asemeni


cu *ocuri ceea ce poate determina apariţia în scurt timp a unor defecţiuni) ,e aceea activitatea de
întreţinere *i reparaţii a ma*inilor#utila.elor *i instalaţiilor pre/intă o importanţă deosebită)
*ia/ilitatea se defineşte ca fiind aptitudinea unui sistem te.nic de a8şi îndeplini
funcţiile de /a# intr8un interval de timp dat, în condiţii specificate!

(ocul şi relaţiile fia/ilitţii în cadrul unor domenii stiinţifice şi te.nice4


''. S(.'(('%

T%(&') $&(>)>''*-'(& P'?(('%


S*). 0)*%0). E.(#(0'%
M%*&(('%
E*%. '#d+*&')

IAILITATE

TENOLOFIE

Av8nd la ba/ă cau/e diverse# defectele care apar în timpul exploatării

 determin pierderea capacităţii ma*inilor de a(*i îndeplini funcţiile de ba/ă la


parametrii proiectaţi

*i

 impun întreruperea funcţionării în vederea restabilirii caracteristicilor care asi-ură


calitatea prelucrărilor *i productivitatea )
)efecţiunile şi avariile care apar în timpul exploatrii, împiedicând
îndeplinirea în continuare a uneia sau a tuturor funcţiilor de /a# ale maşinii, sunt
numite cderi)
Profil: Tehnic ; Nivel: 3
Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 21
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

,in momentul apariţi ei unei căderi nu mai este posibilă utili/area ma*inii în continuare
dec8t după îndepărtarea defectului)
Există *i defecte care nu împiedică îndeplinirea funcţiilor de ba/ă *i care pot fi înlăturate
la prima revi/ie sau reparaţie planificată) Aceste nu sunt considerate căderi# dar ne8nlăturarea lor
un timp îndelun-at poate -enera căderi)
)up forma de manifestare cderile pot fi 4
 instantanee
şi
 progresive!
Cderile instantanee +
 apar înt8mplător 0
 sunt provocate de defectele latente ale unor părţi ale ma*inii0
 sunt u*or de evidenţiat)
Apariţia lor este le-ată în special de sc1imbarea bruscă a condiţiilor de exploatare
exterioare)
Cderile progresive ( sunt cau/ate +
 de sc1imbări cantitative# relativ lente# ale unui parametru dat# care a.un-e la valori în
afara limitelor admise0
 de bună funcţionare ale ma*inii)
2ăderile pro-resive sunt re/ultatul u/ării *i al îmbătr8nirii unor părţi componente
ale ma*inilor#utila.elor sau a instalaţiilor)

Probabilitate apariţiei !ntervalul de funcţionare # fără


defectelor în timpul exploatării intervenţii# trebuie să fie c8t mai
trebuie să fie c8t mai mică mare)

%sigurarea acestei comportri a maşinilor,utilajelor şi instalaţiilor este


asigurat nu numai de proiectarea şi execuţia corect a acestora ci şi de
exploatarea lor numai în limitele parametrilor proiectaţi!

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 22
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

1roprietatea pe care o au maşinile,utilajele şi instalaţiile pe întreaga lor


durat de utili#are de a fi menţinute în stare de funcţionare prin întreţineri,
revi#ii şi reparaţii corect şi uşor de executat, defineşte mentena/ilitatea
acestora!
Mentenaţa este ansamblul tuturor acţiunilor te1nico(or-ani/atorice 9 de întreţinere *i
reparaţii: executate în vederea menţinerii sau restabilirii stării necesare îndeplinirii funcţiilor
pentru care au fost create ma*inile *i instalaţiile) Mentenanţa se măsoară în unităţi de timp)

*orme "e menen!n(' Menen!n(! pre&ent&'

Menen!n(! #ur!t&'

Acţiunile de mentenaţă ale serviciilor speciali/ate# executate în conformitate cu


instrucţiunile din documentele te1nice ale ma*inilor#utila.elor *i instalaţiilor# asi-ură o fiabilitate
funcţională ridicată)

actorii care re#uc iailitatea

actori oiecti(i +
( acţiunea mediului ambiant#în care este exploatată ma*ina0
( re-imurile de funcţionare0
( vibraţiile0
( sarcinile dinamice0
( variaţia temperaturii mediului 1idraulic# *)a)

actori *uiecti(i +
( elementele componente nesi-ure0
( nerespectarea re-imurilor de exploatare prescrise0
( utili/area unor materiale de întreţinere necorespun/ătoare0
( efectuarea necorespun/ătoare a lucrărilor de mentenanţă0
( nerespectarea termenelor de efectuare a unor lu crări de întreţinere)

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 23
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

 OPET r. 4

Defectele maşinilor şi echipamentelor industriale – generalităţi.

4uncţionarea ma*inilor#utila.elor *i instalaţiilor *i obţinerea unor indicatori de fiabilitate


ridicaţi depinde de evitarea defectărilor *i de reducerea la minim a căderilor) ,efectele *i ie*irile
din funcţiune ale ma*inilor#utila.elor *i instalaţiilor se clasifică după mai multe criterii+

7) ,upă caracterul remedierii # defectele sunt +


 definitive 3 implic8nd necesitatea executării reparării *i restabilirii capacităţii de
funcţionare0
 intermediare care sunt datorate unor modificări accidentale# u*or de remediat# ale
re-imului de lucru)
;) ,upă dependenţa dintre defecte sunt +
 defecte primare0
 defecte secundare 3 care apar ca urmare a unor defecte neide ntificate *i neremediate
în timp util)
5) ,upă simplitatea depistrii defectele sunt +
 defecte evidente0
 defecte ascunse)
=) ,upă modul de apariţie în timp sunt +
 defecte bru*te al căror efect este modificarea imediată a caracteristicilor de

funcţionare0
 defecte lente # care evoluea/ă treptat# pe măsura funcţionării ma*inilor)
>) ,upă cau#ele cale le produc cele mai frecvente defecte sunt +
 accidentale # datorate manevrării *i exploatării neatente0
 datorate u/urii# care apar numai după un anumit timp de exploatare0
 datorate îmbătr8nirii cau/ate de exploatarea îndelun-ată a ma*inilor0
 defecte cau/ate de factori externi înt8mplători cum ar fi+ polua rea# coro/iunea#
incendiile# cutremurele#*)a)
Le-ile de repartiţie a defectelor) 4iind considerate ca evenimente sau fenomene aleatoare#
apariţiile defectelor se supun unor le-i de repartiţie probabilistice)
6bservaţie7
4iind considerate ca evenimente sau fenomene
aleatoare# apariţiile defectelor se supun unor
le-i de repartiţie probabilistice)

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 24
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

 OPET r. 5

Uzarea maşinilor,utilajelor şi instalaţiilor

$na din principalele cau/e care determină apariţia defectelor este u/ura)

5#area este procesul de distrugere a suprafeţelor aflate în contact, datorit


frecrii! Ea este urmat de sc.im/area geometriei, calitţii, precum şi a
proprietţilor stratului superficial al materialelor!
Procesul de u/are se desfă*oară în timp *i este însoţit de pierdere de ener-ie calorică *i de
material prin desprindere de material)

Re/ultatul u/urii se exprimă în unităţi absolute 9 masă# volum# lun-ime:# prin raportare la
lun-ime# folosind o mărime numită intensitatea u/urii 9 m-?1: sau vite/a u/urii sau prin raportare
la timpul de frecare 9 m-?1 # @m?1:)

Etapele u/ării sunt repre/entate de variaţia u/urii în timp)

Etapele u/ării)
Etapele u#rii sunt +
 I 8 Etapa de rodaj – este perioada de adaptare a suprafeţelor 0
 II 8 Etapa de u#are normal – este perioada când vite#a sau intensitatea
u#rii se menţin aproape constante 0
 III 8 Etapa de u#are distructiv – este perioada în care parametrii de
funcţionare au valori care nu mai corespund unei funcţionri normale !

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 25
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

Limitele admisibile ale uzurii şi metodele stabilirii lor

Or-anele care alcătuiesc ansamblurile ma*inilor# utila.elor sau instalaţiilor sunt definite prin
caracteristicile lor de /a# +
 dimensiuni#
 preci/ie dimensională#

preci/ia formei -eometrice# care pot fi normale sau la limită)
 preci/ia de po/iţie reciprocă#
 -rad de nete/ime # *)a) 3
Caracteristicile normale sunt cele care corespund tuturor condiţiilor prevă/ute în
desenul de execuţie)
Caracteristicile admisi/ile# sau la limită# sunt acelea la care piesele mai pot fi
refolosite în ansamblu# fără a fi recondiţionate# urm8nd a funcţiona satisfăcător p8nă la
următoarea reparaţie)
Pe măsura exploatării ma*inilor# utila.elor sau instalaţiilor# tot mai multe piese
componente ale acestora a.un- la limitele de u/ură) Ele urmea/ă a fi înlocuite sau recondiţionate
în cadrul lucrărilor de întreţinere *i a reparaţiilor)

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 26
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

(imitele de u#ur se pot de termina prin metode analitice, grafice sau


experimentale)

 OPET r. 6


Profil: Tehnic ; Nivel: 3
Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 27
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

are la ba/ă condiţiile de re/istenţă pe care trebuie


să le satisfacă piesele pentru a(*i îndeplini funcţiile
Criteriul te.nic pe care le au în ansamblul în care funcţionea/ă)

se aplică pieselor ce fac parte din îmbinări a căror


exploatare în condiţiile unei u/uri peste limitele
admise pot provoca u/ura de avarie)

se aplică acelor or-ane sau îmbinări# care după un


anumit timp de funcţionare# cu toate că
Criteriul funcţional intensitatea u/urii răm8ne constantă# nu mai
asi-ură parametrii de lucru satisfăcători)
2criteriu te.nologicG
e. pompa de ulei a preselor nu mai debitea/ă
cantitatea de lubrifiant necesară un-erii
lic1ide# cupla.ul care are patinări mari
datorită u/urii materialului de fricţiune:)

Criteriul se ba/ea/ă pe limitarea u/urilor la acele valori


recondi iona/ilit care mai permit recondiţionarea *i repunerea
ieselor în func iune

se aplică pieselor mari# -reu de executat *i cu


costuri ridicate cum sunt+ roţile dinţate ale preselor
mari# roţile cu excentric# arborii excentrici# arborii
cotiţi etc)

2riteriul ţine seama nu numai de posibilitatea recondiţionării# ci *i de


costurile ei) 6n acest scop u/ura se limitea/ă la acele valori care permit o
recondiţionare economică)

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 28
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

ia în considerare acele 6n aceste condiţii u/ura se


limite ale u/urii care limitea/ă la valorile care nu permit
Criteriul nu afectea/ă un consum mare de ulei# consum
consumurile ma*inii în de ener-ie peste cel prevă/ut *)a) *i
ex loatare care nu măresc costurile de
fabrica ie

! este economică nici limitarea la u/uri prea mici deoarece efectuarea


recondiţionării sau sc1imărilor pieselor implică scoaterea temporară a
ma*inilor din procesul de exploatare *i costuri de reparaţie# care pot fi mai
mari dec8t cele care ar fi necesare acoperirii consumului suplimentar de
lubrifiant *i ener-ie)

Criteriul siguranţei ţine seama de limitele care asi-ură


protecţia operatorului uman)

 :E :O!ETRE

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 2
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

M!eri!$u$ d'# .)&% +#* %<%.+*)*%


$'%%%Hd+&)>''*)*%) $'%%(& $()*% = 0&'* $&'#
)%%&%) +#(& %.-'+#' ($0% $%#*&+
$%#*&+ 0)*%&')+ d'#
.)&% % %<%.+* $'%%% .* ' $&'# &%)')&%) +#%'
;ra#ul #e %relucrare .(0$('-'' d%(%>'*% )) *)&*++'
*)&*++' +$%&=.')
a pieselor
componente+cu c8t
calitatea suprafeţei va
va fifi
mai bună#cu at8t u"c&ia pe care o
re/istenţa la u/ură
u/ură va
va fifi îndepline*te piesa + o piesă
mai mare care se rote*te *i antrenea/ă *i
alte piese # va avea o u/ură mai
mare)

actorii care i"lue"&ea)' u)ura


or$a %ie*ei+ piesele cu
forme re-ulate *i muc1ii
rotun.ite se vor u/a mai
puţin dec8t cele cu forme
nere-ulate
olicit'rile re%etate care solicită
elementele componente+ cu c8t
solicitările vor fi mai mari *i mai variate
ca intensitate#piesa supusă unei sarcini Trata$e"tul ter$ic aplicat+ c8nd
continue se u/ea/ă mai puţin dec8t dacă piesa#după prelucrare# a fost supusă unui
este supusă aceleia*i sarcini sub formă tratament termic# re/istă la u/ură mai
de *ocuri) bine dec8t piesele netratate)

 OPET r. 7


Profil: Tehnic ; Nivel: 3
Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 3!
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

Normatie de e!ploatare ,cărţi tehnice,cataloage,reglementări,manualul de "ntreţinere


şi e!ploatare a maşinii.

4iecare ma*ină#utila. sau instalaţie se livrea/ă însoţită de o documentaţie auxiliară formată


din documente cu caracter comercial# de documentare # de exploatare *i de întreţinere)
)ocumentaţia auxiliar standardi#at 9&TA& ;B(C: cuprinde+
 lista documentaţiei livrate cu produsul0
 lista pieselor de sc1imb de primă dotare0
 lista sculelor *i a accesoriilor livrate cu produsul0
 certificatele or-anelor de control0
 instrucţiuni de exploatare0
 cartea ma*inii0
 fi*a te1nică de documentare0
 prospectul)
,in punt de vedere al conţinutului acestor documente sunt necesare următoarele precizări+
 Certificatele organelor de control au drept scop consemnarea re/ultatelor *i
conclu/iilor obţinute la încercările *i verificările calităţii produsului)
 Instrucţiunile pentru exploatare descriu obiectul# re-ulile de montare corectă#
de exploatare# deservire *i întreţinere)
 Cartea maşinii conţine indicaţii asupra caracteristicilor *i performanţelor
produsului# precum *i asupra modului de exploatare *i întreţinere economică a
acestuia) 6n acest scop# cartea ma*inii cuprinde+
7) caracteristicile te1nice 0
;) performanţe#-abarit# -reutate0
5) condiţii de funcţionare0
=) datele te1nice *i desenul fundaţiei0
>) condiţiile de transportare# de asamblare# descărcare# de a*e/are *i fixare pe
fundaţie0
) modul de m8nuire# exploatare *i întreţinere)
!nstrucţiunile pentru exploatare *i cartea ma*inii pot constitui un sin-ur document)
 *işa te.nic de documentare oferă o informare te1nică asupra obiectului *i
cuprinde+ denumirea obiectului# caracteristici *i performanţe# desene de -abarit#
sc1eme de funcţionare# desene de ansamblu)
 1rospectul serve*te la orientarea beneficiarului asupra caracteristicilor *i
performanţelor te1nice ale produsului# asupra -abaritului *i a -reutăţii# a consumului
de ener-ie al macestuia *i conţine de obicei# ima-ini sau desene în perspectivă#
sc1eme)
6n conclu/ie# prospectul este un document de informare comercială asupra
obiectului# folosit de furni/or pentru populari/area produsului)
 OPET r. 8
Profil: Tehnic ; Nivel: 3
Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 31
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

#etode de control

&tabilirea -radului de u/ură *i determinarea stării ma*inilor#utila.elor *i instalaţiilor pentru


ale-erea pieselor bune# a celor de recondiţionat *i a stabilirii celor de înlocuit# este necesar să se
facă un control amănunţit)
2ontrolul se poate face +
 vi/ual0
 prin măsurarea dimensiunilor *i verificarea formei0
 prin supunerea or-anelor de ma*ini importante la solicitări variabile0
 prin aplicarea metodelor de control defectoscopic# nedistructive)
6n acela*i timp cu desfă*urarea acestor etape de control se va face *i o sortare a
pieselor# precum *i întocmirea fi*elor de constatare în care se înre-istrea/ă natura defectelor#
numărul pieselor care se repară sau se înlocuiesc# precum *i volumul de manoperă necesar
acestor operaţii)

)ocumentaţia te.nica de /a# !

)ocumentaţia te.nic de /a# este o parte componentă a documentaţiei te1nice din


construcţia de ma*ini # alături de documentaţia de studiu # de documentaţia te1nolo-ică *i de
documentaţia auxiliară )
)ocumentaţia de /a# cuprinde acele documente ale cror prevederi tre/uie
neaprat respectate în cursul execuţiei unui anumit produs !

,in documentaţia te1nică de ba/ă fac parte +


 a: desenul de execuţie 0

 b: sc1emele 0
 c: desenele de instalare 0
 d: borderoul documentaţiei de ba/ă 0
 e: caietul de sarcini 0
 f: lista standardelor # a normelor interne si a instrucţiunilor 0
 -: calculele speciale etc)

)esenele de execuţie sunt destinate sa evidenţie/e forma # dimensiunile # condiţiile te1nice


pentru obiectul fabricat *i pentru elementele lui componente )

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 32
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

7c.emele sunt repre/entări -rafice le-ate de funcţionarea *i construcţia obiectului 0 se


încadrea/ă în aceasta cate-orie sc1emele cinematice # 1idraulice# electrice # dia-ramele de
funcţionare etc )
)esenele de instalare au menirea de a stabili le-ăturile obiectului executat cu elementele
la care se racordea/ă # pentru punerea sa în funcţiune 0 se pot stabili în acest fel eventualele
corelaţii cu a-re-atele vecine etc )
9orderoul documentaţiei de ba/ă cuprinde o evidenţă a documentelor componente ale
documentaţiei de ba/ă )

at8tCaietul # c8t *i lase


de sarcini
la execuţia întocme*te
încercarea în scopul indicării
# exploatarea tuturor
# verificarea condiţiilor
obiectului te1nice care
de executat: 9referitoare
nu sunt
preci/ate în standarde # în normele interne sau pe desenul de execuţie )
(ista standardelor de stat # a normelor interne si a instrucţiunilor referitoare la obiectul
de executat # la modul de verificare a acestuia # la materialele din care este obţinut # este necesară
pentru a vedea în ce măsură aceste standarde # norme etc) au fost respectate )
Calculele speciale se referă cu precădere la acele calcule care trebuie eventual respectate în
cursul procesului te1nolo-ic de fabricaţie # cum ar fi calculele de re/olvare a loturilor de
dimensiuni # calculele privind ec1ilibrarea pieselor care suporta mi*cări de rotaţie etc )

:/servaţii ;
Elementele cuprinse mai sus formea/ă
Elementele
a*adar documentaţia te1nică de ba/ă #
necesară în timpul elaborării *i desfă*urării
procesului te1nolo-ic )

Este bine ca la îndem8na te1nolo-ului să se


-ăsească toate documentele din componenţa
documentaţiei de ba/ă # în această situaţie fiind
posibilă formarea unei ima-ini -enerale asupra
obiectului fabricat # asupra destinaţiei *i funcţionarii
sale )

Clasificarea documentelor referitoare la calitatea produselor 4

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 33
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

 )ocumentaţia te.nologic necesar executrii reparaţiilor utilajelor!

Executarea
folosindu(se reparaţiilor
o documentaţie în cele
te1nică c8tmai
maibune condiţii *i la un preţ de cost c8t mai scă/ut se poate face
completă)

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 34
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

,ocumentaţia te1nică necesară efectuării reparaţiilor constă în+


( normativele pentru executarea reparaţiilor0
( normativele pentru executarea pieselor de sc1imb0
( desenele de execuţie ale pieselor0
( procesul te1nolo-ic pentru prelucrarea pieselor)

+ormativele pentru executarea reparaţiilor +


7) "ormativele pentru executarea reparaţiilor se stabilesc de catre utili/ator#pe ba/a instrucţiunilor
producătorului)

&tabilirea normelor de reparaţii necesită urmatoarele operaţii+

( inventarierea între-ului utila. *i clasificarea acestuia pe tipuri *i dimensiuni0

( stabilirea stării fiecarui utila.0

( stabilirea#pentru fiecare utila.#a -radului de complexitate *i a duratei ciclului de reparaţii0

( clasificarea utila.elor pe -rupe de utila.e de aceea*i complexitate *i durată de reparaţie0

( specificarea pieselor de sc1imb se poate folosi la -rupa de utila.e de aceela*i fel0

( or-ani/area ma-a/iei de piese de sc1imb *i stabilirea normativelor de aprovi/ionare0


( întocmirea *i prelucrarea instrucţiunilor pentru întreţinerea # revi/ia *i repararea utila.ului0

( or-ani/area atelierului de reparaţii0

( or-ani/area controlului permanent privind starea utila.ului în timpul *i după efectuarea reparaţiilor)

;) "ormativele pentru executarea pieselor de sc1imb

Pe ba/a normei de consum a pieselor de sc1imb se stabile*te necesarul de piese de sc1imb)Acestea se


prelucrea/ă dupa acelea*i re-uli ca *i piesele componente ale ma*inii#ţin8ndu(se seama de numărul lor relativ
scă/ut)

 OPET r. 9

#ăsuri de remediere$ sisteme de reparaţii

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 35
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

4uncţionarea corectă *i la randamentul maxim al unei ma*ini# utila. sau instalaţii este
condiţionată de starea diverselor subansambluri# de întreţinerea acestora *i în primul r8nd de
modul lor de exploatare) ,urata lor de viaţă# preci/ia de prelucrare# depind în foarte mare măsură
de calificarea muncitorului *i de -ri.a cu care acesta o exploatea/ă)
La exploatarea ma*inilor#utila.elor *i a instalaţiilor# oric8t de bine s(ar reali/a
întreţinerea acestora# nu se pot elimina căderile datorate procesului de u/ură *i altor cau/e)

Exploatarea ma*inilor#utila.elor *i a instalaţiilor în limitele prevederilor documentaţiei


te1nice *i lucrările de întreţinere a lor asi-ură înt8r/ierea u/ării maxime# dar nu pot anula
procesul de u/are) Respectarea re-imului de exploatare *i a celui de întreţinere nu pot anula
procesul de u/are normală)

)up modul de organi#are, sistemele de reparaţii pot fi +


 7istemul centrali#at care se practică în întreprinderile mici *i mi.locii în a căror
dotare intră un număr mic de ma*ini#utila.e *i instalaţii) Lucrările se execută în secţii
speciali/ate dotate cu ec1ipamentul special necesar care asi-ură o calitate ridicată
lucrărilor) Are de/avanta.ul că implică costuri mai mari *i că separă ma*inile de
secţiile de ba/ă)

 7istemul descentrali#at se utili/ea/ă în întreprinderile dotate cu un număr mare


9peste DCC: de ma*ini#utila.e *i instalaţii de diferite tipuri) Lucrările specifice acestui
sistem se efectuea/ă de catre un personal speciali/at din cadrul atelierului de
întreţinere#or-ani/at c1iar în secţia de ba/ă)
 7istemul mixt îmbină efectuarea lucrărilor în ambele moduri de or-ani/are
menţionate) 6n secţiile centrali/ate se execută reparaţiile capitale# iar în atelierele de
întreţinere *i reparaţie din sistemul descentrali/at se execută toate celelalte lucrări)

7istemele de reparaţii repre#int forme standardi#ate ale reparaţiilor


prin care este sta/ilit nivelul de reparaţii,dar şi gradul şi intervalul de timp de
scoatere din funcţiune)

Aceste sisteme sunt+

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 36
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

a) 7istemul de reparaţii executate din necesitate +


 reparaţia nu este planificată0
 este reali/ată datorită u/ării avansate a unei piese sau a mai multor piese0
 defectul apare datorită unui accident care nu ţine de funcţionarea ma*inii0
 ma*ina#utila.ul sau instalaţia nu poate fi ţinută în exploatare)

b) 7isteme de reparaţii pe /a# de constatri+


 se stabile*te reparaţia care va fi executată cu oca/ia revi/iei sau a lucrărilor curente de
întreţinere0
 piesele de sc1imb se cunosc *i se pre-ătesc din timp0
 reparaţia se face la un moment stabilit dinainte0
 volumul de reparaţii depinde de starea constatată a ma*inii#utila.ului sau a instalaţiei)

c) 7istemul de reparaţii cu planificare rigid +


 prevede scoaterea din funcţiune a ma*inii#utila.ului sau a instalaţiei la intervale
stabilite 0
 scoaterea din funcţiune nu se face după o constatare a stării ma*inii#utila.ului sau a
instalaţiei)
 piesele ce vor fi înlocuite sunt independente de starea ma*inii#utila.ului sau a
instalaţiei)
 se aplică ma*inii#utila.ului sau a instalaţiei cu -rad mare de risc în timpul exploatării)

d. 7istemul preventiv de reparaţii periodice planificate4


 reparaţiile stabilesc u/ura în timp a tuturor or-anelor componente0
 stabile*te duratele de funcţionare *i termenele de reparaţii0
 stabile*te nivelul reparaţiei0
 are avanta.ul că evită scoaterea neprevă/ută a ma*inii#utila.ului sau a instalaţiei din
funcţiune)
 cre*te -radul *i timpul de pre-ătire pentru reparaţiile următoare0
 sistemul prevede *i lucrări de întreţinere te1nică)

o"itori)area lucr'rilor #e e%loatare, "tre&i"ere +i a re%ara&iilor echi%a$e"telor

Condiţii de funcţionare şi exploatare

Ma*inia#utila.ul sau instalaţia trebuie să îndeplinească mai multe condiţii în timpul


exploatării ei)

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 37
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

1arametrii dimensionali # constructivi şi funcţionali se ale- astfel înc8t


să răspundă în cea mai mare măsură condiţiei economicitţii)

Ace*ti parametri se ale- în funcţie de re-imurile cele mai des folosite *i se admite
că în anumite situaţii ma*ina#utila.ul sau instalaţia nu va putea fi folosită cu productivitatea
dorită)

,e condiţia economicităţii sunt le-ate *i o serie de probleme ale proiectării# executării


*i exploatării ma*inii#utila.ului sau a instalaţiei cum ar fi +
 materialele utili/ate#
 procedeele te1nolo-ice adoptate la executarea lor#
 utili/area elementelor tipi/ate *)a)

 O cerinţă foarte importantă privind exploatarea ma*inii#utila.ului sau a instalaţiei este


le-ată de comanda simpl şi uşoar )
Cu cât comanda unei maşini,utilaj sau a unei instalaţii este mai simpl şi
mai uşoar cu at"t productivitatea ei creşte, deoarece se reduc timpii auxiliari)
Cu cât efortul fi#ic şi intelectual necesar comen#ii se reduce va scade şi
probabilitatea rebutării pieselor din cauza unei comenzi greşite. Or-anele de comandă
trebuie să fie în apropierea po/iţiei muncitorului# c8t mai accesibile *i u*or de manevrat# iar
numărul lor să fie minim) Pentru reali/area acestei condiţii la nivel c8t mai ridi cat se impune
mecani/area *i automati/area comen/ilor)

 O altă condiţie de îndeplinit este dura/ilitatea şi siguranţa în funcţionare )


6rice defectare a maşinii,utila(ului sau a instalaţiei atrage după sine periclitarea
planificării, a realizării producţiei, a utilizării cu randament ridicat a forţei de muncă.
 &i-uranţa în funcţionare se aprecia/ă prin numărul de defectări# sau prin
timpul necesar reparării # raportat la o anumită perioadă de timp# de re-ulă un an)

 OPET r. 10


Condiţii de exploatare

Pretenţiile tot mai ridicate care se impun exploatării ma*inilor#utila.elor *i instalaţiilor fac
necesară prescrierea unor condiţii pe care acestea trebuie să le satisfacă# pentru ca utili/area să
fie acceptată)

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 38
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

CONDI
II U')&%) +#(& SDB@+&' .(&%$+#*()&% # .(#K(&0'*)*% .+

DE

E C+#()*%&%) # d%*)'+ d% .*&% =%.)&% ($%&)*(&


) 0)'#'(&,+)%(& ' ) '#*))-''(& $% .)&% ).%*)
+
' d%K()& ).;'*)*%)
,

L R%$%.*)&%) $)#+&'(& d% &%$)&)-'' .)$'*)%, $%&'(d'.% ' d%

-
O&)#')&%) &)-'(#) ) (.++' d% 0+#.
A
.(#K(&0 $&%.&'$-''(& *%?#'.% '#.+'; .+ )'+&)&%)
T .(#d'-''(& d% $&(*%.-'% ) 0+#.''

A
C&%*%&%) $%&0)#%#* )#';%++' d%$&%&% $&(K%'(#)
R

Exploatarea ma*inilor#utila.elor *i instalaţiilor trebuie să respecte cu ri-uro/itate


indicaţiile prevă/ute de producător în cartea te1nică a ma*inii) Ac este cărţi cuprind indicaţii
specifice care sunt transmise beneficiarului o dată cu produsul respectiv# iar respectarea
prevederilor devine obli-atorie c1iar de la recepţie)
Experienţa demonstrea/ă că # de multe ori# cau/ele unor defecţiuni importante#
constatate în timpul exploatării# s(au datorat nerespectării sau neluării în considerare a unor
indicaţii care păreau lipsite de importanţă la prima vedere)
6n paralel cu însu*irea acestor re-uli# pentru obţinerea unor re/ultate c8t mai bune# este
necesar ca personalul de exploatare să posede o calificare te1nică adecvată)

 :E :O!ETRE

Executarea operaţiilor pre-ătitoare


în vederea pornirii ma*inilor#utila.elor *i
instala iilor
Profil: Tehnic ; Nivel: 3
Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 3
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

7upraveg.erea funcţionării ma*inilor#utila.elor


*i instalaţiilor

'es ectarea re imurilor de func ionare

Efectuarea manevrelor *i re-la.elor


rincipalele atribuţii
ale personalului de
exploatare& 7esi#area avariilor

+otarea constatărilor făcute în timpul funcţionării în fi*a


de observaţie a ma*inii#utila.ului sau a instalaţiei

Executarea operaţiilor de întreţinere


instalaţiilor
a ma*inilor#utila.elor *i

'es ectarea normelor de rotec ie a muncii

Aceste norme cuprind msurtorile care se efectuea/ă asupra ma*inilor#utila.elor *i


instalaţiilor cu preci/area metodelor *i mi.loacelor de verificare# precum *i toleranţele în care
trebuie să se încadre/e mărimile lor# aceste valori fiind standardi/ate)
,ocumentaţia te1nică elaborată în prealabil# cuprinsă în evidenţa primară# trebuie să conţină
*i  4i*a de constatare te1nicăF a cărei complectare este obli-atorie pentru toate ca/urile de

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 4!
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

reparaţii) Pe ba/a acestui document se va trece apoi la întocmirea  4i*ei te1nolo-ice pentru
reparaţiiF)
2onstatarea stării te1nice a fiecărui element al utila.ului oprit pentru reparaţie este
efectuată de către un te1nician(constatator# cu participarea *efului de ec1ipă *i a maistrului)
6n fi*a te1nică de constatare se descriu în detaliu defecţiunile constatate la fiecare parte a
ma*inii sau a utila.ului# care necesită reparare sau înlocuire totală sau parţială) Acest document
se folose*te pentru întocmirea 4i*ei te1nolo-ice pentru reparaţiiF# care cuprinde o serie de
informaţii ce trebuie să fie cunoscute de către executant pentru reali/area fiecărei operaţii în
parte)
,upă elaborare# fi*a te1nolo-ică pentru reparaţii se verifică *i se aprobă de in-inerul *ef
care răspunde de activitatea mecano(ener-etică)
Pe ba/a datelor înscrise în acest document se întocmesc bonurile de materiale *i piese de
sc1imb *i dispo/iţiile de lucru#care servesc la lansarea planului de revi/ii te1nice *i de reparaţii)
4i*a te1nolo-ică este # de asemeni# ba/a calculului preţului de cost al reparaţiei)
6ntimpul exploatării ma*inii#utila.ului sau a instalaţiei# coordonatorul locului de muncă va
completa pentru fiecare ma*ină o fi*ă de tiP  $ F# fi*ă care urmăre*te modul în care a fost
utili/ată ma*ina respectivă pe parcursul unei luni)
Această fi*ă se completea/ă /ilnic# datele adunate din ea vor fi folosite pentru
completarea fi*ei de tip  $TF# în care se trec toate ma*inile existente în acel atelier# fiind ba/a de
calcul pentru coeficientul de încărcare al ma*inii)

4!G ,E 2O"&TATARE TEH"!2G

a ma*inii#utila.ului nr) )))))))))))))))))))))))))))))))))))în vederea reparaţiei


,enumirea ma*inii#utila.ului)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 41
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

"r) de inventar)))))))))))))))))))))))))))ore de funcţionare de la darea în exploatare


sau de la ultima reparaţie capitală))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
CONSTAT:RI

"r) crt) Or-anul sau piesa defectă ,escrierea defecţiunilor constatate


7
;

5
=

PROP$"ER! PE"TR$ E4E2T$AREA REPARA'!E!


))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2omisia+ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

4!G TEH"OLO<!2G PE"TR$ REPARA'!!


,enumirea utila.ului)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
N& '#;%#*)&

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 42
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

"r) 4elul operaţiei 2ate-oria Timp 2ost manoperă Marca


crt) lucrării normat muncitorului
ore(om pe oră total

7 Ierificarea ma*inii pentru


stabilirea -radului de u/ură
; ,emontarea parţială?completă a
ma*inii la locul de funcţionare
sau în atelierul de reparaţii

5 ,emontarea parţială?completă a
subansamblelor de montare în
atelierul de reparaţii
= 2urăţarea#spălarea
pieselor#subansamblelor
demontate#curăţarea
ansamblurilor rămase pe ma*ină
> &ortarea pieselor pe
cate-orii9întocmirea constatării:
 Ierificarea *i repararea
sistemului de un-ere *i răcire
pneumatică9unde este ca/ul:
J Ierificarea *i repararea
sistemului 1idraulic
D Ierificarea *i repararea
dispo/itivelor de protecţie

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 43
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

4!G TEH"OLO<!2G PE"TR$ REPARA'!!


,enumirea utila.ului)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
N& '#;%#*)&

MATER!ALE ! P!E&E ,E &2H!MK


"r)crt ,enumirea ,imensiuni $M 2antităţi 2ost materiale

unitar total

Total
manoperă x x x x
Recapitulaţie Lei ,eacord ,e acord
eful secţiei reparaţii eful secţiei reparaţii eful secţiei beneficiare
eful secţiei beneficiare
Total materiale *i piese de
sc1imb
Lucrări la terţi
Total manoperă
2osturi comune de atelier
Total
Keneficiu
Total -eneral
6ntocmit#

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 44
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

 :V:!< TP = ! >


Atelier))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
M)'#)N&'#;%#*)& 

,ata Te Timpîntreruperiaccidentale Ti)n) &


i)a)
T , M 2 4 X R O

T ! !! T ! !! ! !! ! !! ! !! ! !! ! !! ! !! ! !! ! !!
7 D D
;
)
)
)

T e) + Timp efectiv lucrat0


T i)a) + 6ntreruperi accidentale0

, + Reparaţii accidentale0
M + Lipsă materiale *i economie 0
2 + Lipsă comen/i 0
4 + Lipsă forţă de muncă 0
X + Alte cau/e 0
R + Revi/ii *i reparaţii0
O + Opriri te1nolo-ice0
& + &c1imburi nepro-ramate)

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 45
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

 REPT!<TV TP = !T >


Atelier))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
<rupa de ma*ini)))))))))))))))))))))))))))))"r)ma*ini instalate))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Luna)))))))))))))))))))Anul)))))))))))))))))

"r) "r) Timp 6ntreruperiaccidentale9Ti)a): Ti)n) &


crt) inventar efectiv
9Te: Total , M 2 4 X R O

C 7 ; 5 = >  J D B 7C7 7

21ei de control +
7( 2oloana 5  2ol =  >    J  D
;( 2oloana ;  ;  5  B  7C  77  ;= x nr) de /ile din luna respectivă)

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 46
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

#ăsuri de protecţie contra eentualelor defectări.

Măsura elementară de protecţie o constituie îngrijirea corect *i supraveg.erea


permanent a punctelor critice )
6n principiu trebuie ca numai o sin-ură persoană să fie răspun/ătoare de starea te1nică a
ma*inii#utila.ului sau a instalaţiei)
La funcţionarea în mai multe sc1imburi se vor stabili răspunde rile pentru lucrăril e de
în-ri.ire *i informarea sistematică asupra modului în care a decurs funcţionarea *i a măsurilor
luate# respectiv a unor rapoarte scrise între sc1imburi)
Pentru aceasta sunt utile fişele de supraveg.ere )

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 47
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

4!G ,E &$PRAIE<HERE A MA!"!!


Luna)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
&ecţia)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Ma*ina))))))))))))))))))))))))))))))))))))))"r)de inventar) )))))))))))))))))))))))))))))
<rupa ma*inii)))))))))))))))))))))))))))))
INSTRUCŢIUNI

6n-ri.irea -enerală a ma*inii 6n-ri.irea specială a ma*inii


7) $n-erea conform planului de un- ere a 7) Revi/ia săptăm8nală a ma*inii *i
or-anelor mobile) curăţirea -enerală)
;) Evitarea defectării ma*inii prin ;) 6nlăturarea imediată de către un
deserviri nepotrivite) specialist a defectelor intervenite)
5) &c1imbarea sculelor u/ate după
expirarea duratei lor de lucru#spre a
evita supra8ncăl/irea ma*inii)
=) 2urăţirea locului de muncă)
Ore întrerupere
Reparaţii *i Lipsă de material# Lipsă de ,in vina Lipsa de
porniri scule *i dispo/itive muncitori muncitorului comen/i
&c1imb &c1imb &c1imb &c1imb &c1imb
7 ; 5 7 ; 5 7 ; 5 7 ; 5 7 ; 5
7
;5
)
)

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 48
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

%erificarea aplicarii normelor de e!ploatare a echipamentelor şi instalaţiilor.

Exploatarea maşinii,utilajului sau a instalaţiei decur-e în condiţii normale dacă


sunt asi-urate toate reparaţiile planificate)

Prin reparaţiile efectuate la termen se asi-ură aducerea ma*inii#utila.ului sau a instalaţiei


la parametrii de lucru normali# care permit executarea operaţiilor planificate în limitele de
preci/ie *i de calitate impuse)

6n cadrul procesului de exploatare a maşinii,utilajului sau a instalaţiei #


acestea tre/uie s fie utili#ate potrivit destinaţiei, folosindu8le cât mai integral
capacitţile)

,e asemenea este necesar ca încărcarea lor să se facă pentru între- timpul de producţie#
perioadele de neutili/are atră-8nd după sine importante pierderi)

O exploatare raţională a ma*inii#utila.ului sau a instalaţiei se poate obţine numai în ca/ul


unei dotări cu utila.e care să corespundă specificului fabricaţiei) Ac1i/iţionarea de ma*ini#utila.e
sau instalaţii noi trebuie să se facă pe ba/a unei anali/e aprofundate a necesităţilor de moment *i
de perspectivă
variantei ale întreprinderii# printr(un studiu te1nico(economic care să permită ale-erea
optime)

Tot în cadrul unei bune exploatări a ma*inii#utila.ului sau a instalaţiei intră măsurile de
păstrare timp cît mai îndelun-at a caracteristicilor te1nice iniţiale)

1rivit prin prisma reali#rii unei producţii de /unuri materiale, exploatarea


maşinilor,utilajelor şi a instalaţiilor impune o atenţie deose/it # *tiind că defectarea
/rusc a unei ma*ini sau a unei instalaţii poate determina întreruperi sau c1iar pierderi
importante în procesul de producţie)

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 4
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

Exploatarea raţional a maşinilor,utilajelor şi a instalaţiilor este o pro/lem de


interes major pentru industria modern mai ales prin prisma fia/ilitţii şi a
dura/ilitţii lor!

Exploatarea raţional a ma*inilor#utila.elor *i a instalaţiilor este determinată de


următorii factori4

R%'0+&' d% +.&+ '#*%#';%

M&'&%) '#*%#'*-'' d% +')&% # 0$


) ma*inilor#utila.elor *i a instalaţiilor

E<$()*)&%) C%&'#-% &%K%&'*()&% )


0'.(&)&%) )>)&'*++'
&)-'(#)
C%&'#-% &%K%&'*()&% ) 0'.(&)&%)
&%+*-''

C%&'#-% &%K%&'*()&% ) $&%.'') d%


$&%+.&)&% (>-'#+* # d%.+&+
$%&'()d%' d% %<$()*)&%

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 5!
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

&rotecţia maşinilor,utilajelor, instalaţiilor şi a factorului uman

2alităţile de exploatare ale unei ma*ini# utila. sau instalaţii nu depind numai de
productivitatea *i preci/ia ei# ci *i de posibilitatea de remediere u*oară# rapidă# sau c1iar de
prevenire a unor defecţiuni datorate suprasolicitărilor înt8mplătoare# a u/urii excesive a unor
or-ane# precum *i prevenirea accidentării muncitorului c8t *i a reducerii oboselii fi/ice a
acestuia)
Protec&ia or$e #e reali)are a %rotec&iei o#alit'&i #e reali)are
$a+i"ii +i a
o$ului
Protec&ia Protecţia sculelor *i dispo/itivelor $tili/area corectă a sistemelor
$a+i"ilor, de un-ere *i de răcire
utilaelor, Protecţia contra suprasolicitărilor 4olosirea dispo/itivelor de
i"*tala&iilor accidentale protecţie9pene *i *tifturi care
lucrea/ă la forfecare sau
folosirea cupla.elor:
Protecţia contra deplasării excesive a unor Limitarea curselor elementelor
elemente mobile mobile
Protecţia contra vibraţiilor (Ec1ilibrarea c orectă a p ieselor
aflate în mi*care de rotaţie
( 4ixarea corectă pe fundaţii
sau la sol
Protecţia contra u/urii la-ărelor# (Asi-urarea unei un-eri
mecanismelor corespun/ătoare
(Protecţia contra impurităţilor
Protec&ia Reducerea efortului fi/ic *i intelectual (Mecani/area # automati/area
o%eratorului
u$a" Prevenirea accidentelor datorate+ Respectarea normelor specifice
de protecţie a muncii)
(acţiunii a*c1iilor# a prafului abra/iv0
(neec1ilibrării pieselor în mi*care de rotaţie0
(desprinderii unor piese în mi*care de
rotaţie0
(electrocutării0
(neatenţiei muncitorului

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 51
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

Protecţia ma*inilor#utila.elor# instalaţiilor


Exploatarea în condiţii optime a ma*inilor#utila.elor *i a instalaţiilor depinde în mare
măsură de soluţiile adoptate prin construcţie în scopul prevenirii avariilor produse prin manevre
-re*ite *i datorate neatenţiei sau insuficientei pre-ătiri a operatorului# prin suprasolicitări
accidentale# prin u/area prematură *i excesivă a unor or-ane etc)
Prin construcţia ma*inii trebuie să se evite de asemenea suprasolicitarea fi/ică *i nervoasă a
operatorului *i să se prevină accidentarea sa în timpul lucrului)
Prevenirea distru-erii unor elemente ale ma*inilor#utila.elor *i a instalaţiilor *i a u/urii lor
excesive se reali/ea/ă prin dispo/itive de protecţie *i si-uranţă *i prin respectarea măsurilor de
întreţinere menite să păstre/e un timp c8t mai îndelun-at caracteristicile te1nico(economice
prescrise)
&uprasolicitările or-anelor componente# în special a celor de transmitere a mi*cării#

constituie vor
instalaţiile principala sursă
fi utili/ate de potrivit
numai avarii) scopului
Pentru evitarea suprasolicitărilor#
pentru care ma*inile#utila.ele *i
au fost construite)
6ncă de la proiectarea sistemelor de comandă *i de deservire a ma*inilor#utila.elor *i a
instalaţiilor# se va interveni pentru prevenirea comen/ilor incompatibile)

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 52
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

Protecţia factorului uman

Protecţia operatorului uman este re-lementată prin le-i *i normative)


Protecţia omului se asi-ură prin mi.loace de protecţie speciale# cu care se ec1ipea/ă
suplimentar ma*inile#uneltele *i instalaţiile)
Principalele surse de accidentare ale operatorului sunt+ particulele abra/ive# pardoseala#
dispo/itivele de fixare# or-anele *i componentele ma*inii aflate în mi*care)
O atenţie deosebită se acordă respectării actelor normative care prevăd preocuparea
permanentă le-ată de însu*irea de către operator a normelor cu caracter -eneral de te1nică a
securităţii muncii *i a celor specifice ma*inii sau instalaţiei deservite) !nstructa.ele periodice
obli-atorii# afi*area l8n-ă fiecare ma*ină#utila. sau instalaţie a normelor de protecţie# folosirea
mi.loacelor vi/uale au o importanţă deosebită în reducerea sau eliminarea completă a
accidentelor de muncă) Efecte favorabile în acest sens se obţin prin urmă rirea permanentă a
respectării normelor de securitate# prin sancţionarea în ca/ul abaterilor de la aceste norme# *i în
-eneral prin instituirea unui climat de disciplină în muncă)
6n cadrul preocupărilor de prote.are a operatorului uman# un loc important îl ocupă acelea care
vi/ea/ă reducerea efortului fi/ic *i a -radului de concentrare a muncitorului în timpul lucrului)

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 53
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

Informaţii pentru elevi

7 cunoaştem
punctele tari ale
stilurilor de învţare;

Cum învţm mai eficient;


7&I(5'I )E 6+<-,%'E
<i#ual %uditiv 1ractic
O informaţie tipărită vă va Ascultarea celui care vă explică Reali/area de către
a.uta să o reţineţi mai bine un anumit lucru vă va a.uta să dumneavoastră a unor
învăţaţi) activităţi practice înlesne*te
Ierificaţi dacă notiţele sunt adeseori înţele-erea)
corect copiate) ,iscutaţi cu cole-ii ideile noi
pe care să le explicaţi cu &crierea lucrurilor în ordinea
Priviţi forma unui cuv8nt) cuvinte proprii) lor# pas cu pas# este o cale
4olosiţi culorile#ilustraţiile *i eficientă de a le ţine minte)
Este util să anali/aţi verbal
dia-ramele ca a.utor în cadrul ideile pe care le aveţi) "otaţi lucrurile folosind
procesului de învăţare) cuvinte proprii)
Ru-aţi o altă persoană să vă
&ubliniaţi cuvintele c1eie) explice iar noile noţiuni) Alcătuiţi o 1artă mentală a
4olosiţi creioanele colorate unei reţele de termeni)
2itiţi cu voce tare)
pentru notarea termenilor noi Preferaţi să atin-eţi *i să
sau dificili) Ascultaţi(vă vorbind cu voce faceţi sin-uri activităţile
tare) propuse)
4olosiţi ima-inile pentru
explicarea textelor) 4olosiţi metode de ascultare
activă# inclu/8nd aici *i
c1estionarea *i re/umarea)

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 54
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

$odel completare fiş


 :V:!< TP = ! >
Atelier + Prelucrări mecanice
M)'#)  &% +#';%&) N&'#;%#*)& 125!

, Te Timpîntreruperiaccidentale Ti)n) &


at i)a)T , M 2 4 X R O
a
T ! !! T ! !! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !! ! !! ! !!
! !
7 75# J#7 #; ;#J C# 7# C#7 ( C#; ( C# ( ( 7#> C#; C#5 ( ( ( ( ( (
5 B D > > >
; 7=# J#J #D 7#> C# 7# ( C# ( (( 7 ( ( C#5 ( ( ( ( ( ( (
> 5 ; ;
5 77# 5#D D C#; C# ( ( ( ( (( (( ( C#; ( = ( ( ( ( (
D ;

T e) + Timp efectiv lucrat0


T i)a) + 6ntreruperi accidentale0
, + Reparaţii accidentale0
M + Lipsă materiale 0
2 + Lipsă comen/i 0
4 + Lipsă forţă de muncă 0
X + Alte cau/e 0
R + Revi/ii *i reparaţii0
O + Opriri te1nolo-ice0
& + &c1imburi nepro-ramate)

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 55
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

$odel completare fiş

4!G ,E &$PRAIE<HERE A MA!"!!


Luna + ianuarie

&ecţia + Prelucrări mecanice Ma*ina + fre/ă universală "r)de inventar) 7;5=


<rupa ma*inii + a*c1ietoare
INSTRUCŢIUNI

6n-ri.irea -enerală a ma*inii 6n-ri.irea specială a ma*inii


>) $n-erea conform planului de un- ere a 5) Revi/ia săptăm8nală a ma*inii *i
or-anelor mobile) curăţirea -enerală)
) Evitarea defectării ma*inii prin =) 6nlăturarea imediată de către un
deserviri nepotrivite) specialist a defectelor intervenite)
J) &c1imbarea sculelor u/ate după
expirarea duratei lor de lucru#spre a
evita supra8ncăl/irea ma*inii)
D) 2urăţirea locului de muncă)
O&% #*&%&+$%&%

Reparaţii *i Lipsă de material# Lipsă de ,in vina Lipsa de


porniri scule *i dispo/itive muncitori muncitorului comen/i
&c1imb &c1imb &c1imb &c1imb &c1imb
7 ; 5 7 ; 5 7 ; 5 7 ; 5 7 ; 5
7 7;N 7>N ( 7=N (
; 5>N ( ( JN BCN
5 7CN ( 7;CN 7DN (

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 56
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

*I=- )E ):C5$E+&%'E Activitatea 2

Cunoaşterea parametrilor de bază 9te.nici şi geometrici: permite +

 ale-erea motivată a preselor *i


 utili/area acestora pentru prelucrările cărora le asi-ură cele mai
corespun/ătoare condiţii de execuţie *i de consum ener-etic)
Cunoaşterea n detaliu a ansamblurilor maşinii permite +

 reali/area re-la.elor posibile în urma cărora se asi-ură exploatarea tuturor


disponibilităţilor acestora# în condiţii de economicitate *i de securitate
sporite)
Cunoaşterea dispozitivelor auxiliare # care de re-ulă sunt destinate+

 alimentării automate cu semifabricate#


 evacuării pieselor prelucrate *i scoaterii lor din /ona de lucru a presei# sau
 fra-mentării *i îndepărtării de*eurilor#
pre/intă importanţă deoarece cu a.utorul acestora presa poate fi exploatată într(un
re-im în care toate cursele utili/abile sunt folosite pentru presare)

!xecutarea n termen a programelor de ntreţinere asi-ură +


 evitarea apariţiei u/urii unor părţi intens solicitate ale preselor *i
 scoaterea temporară a acestora din exploatare#
pentru înlocuirea or-anelor u/ate înainte de termenele planificate)

Exploatarea decurge în condiţii normale dac sunt

Prin reparaţiile efectuate la termen se asi-ură aducerea preselor la parametrii de lucru


normali# care permit executarea operaţiilor planificate în limitele de preci/ie *i calitate impuse)

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 57
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

*I=- )E ):C5$E+&%'E Activitatea 3

4!AK!L!TATEA are ca obiect+


 &tudiul defecţiunilor + cau/e# procese de apariţie# procese de de/voltare# metode de
combatere)
 Aprecierea cantitativă a comportării produselor în timp în funcţie de factori interni *i
externi0
 &tabilirea metodelor#modelelor de calcul *i a celor de pro-no/ă a fiabilităţii#pe ba/a
încercărilor specifice *i a urmăririi comportării în exploatare a produselor0
 &tabilirea metodelor constructive te1nolo-ice *i de exploatare pentru menţinerea *i
cre*terea fiabilităţii sistemelor# dispo/itivelor *i a elementelor componente)
 &tabilirea metodelor de selectare *i prelucrare a datelor privind fiabilitatea produselor0
 ,eterminarea valorilor optime pentru indicatorii de fiabilitate)
7) Efectele economice ale lipsei de fiabilitate a produselor se reflectă în+
 2ostul reparaţiilor în materiale *i în forţă de muncă0
 "ereali/area producţiei)

;) !ndicatori de caracteri/are calitativă a fiabilităţii+


 2apacitatea de a se defecta0

 ,urata de viaţă0
 2apacitatea de a fi repus în funcţiune după defectare# de exemplu prin reparare)
5) Etapele anali/ei calitative de fiabilitate sunt+
 Anali/a modurilor de defectare *i a efectelor defectărilor 0
 Or-ani/area informaţiilor obţinute)
=) Anali/a cantitativă a fiabilităţii are ca obiectiv cuant ificarea #prin indicatori numerici# a
nivelului de fiabilitate pentru unităţile stabilite spre anali/ă)
>) Asi-urarea tuturor pro-ramelor de întreţinere *i reparare prevă/ute)

%ctivitţi de învţare
Profil: Tehnic ; Nivel: 3
Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 58
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

Activitatea 1
%nitatea de înv@ţare: Exploatarea maşinilor, utilajelor şi intalaţiilor

ata: Numele elevului:


Tema: Evaluare iniţial@
urata activit@ţii: BG min-
&>iectiv: *rin această activitate dorim să vedem în ce măsură cunoştinţele tale anterioare
pot fi valorificate în cadrul următoarelor activităţi#

Exploatarea ma*inilor# utila.elor *i a instalaţiilor necesită *i cunoa*terea mărărimilor


fi/ice care intervin în utili/area raţională a acestora)
a) Ale-eţi o ma*ină din dotarea atelierului)
b) Preci/aţi mărimile necesare pentru definirea caracteristicilor te1nice ale ma*inii#
utila.ului sau a instalaţiei alese# complet8nd tabelul următor +

:/s! Pentru exemplul ales reformulaţi rubrica mărimi caracteristice )


Exemplu+ Pentru o presă cu excentric mărimile caracteristice de ba/ă sunt+

Nr- M@rimi caracteritice %nitate de m@ur@


crt- în +"
7 Putereamotorului 
; 4orţamaximădepresare tf
5 2adenţa 2urseduble?minut
= ,istanţa+ mm
 Axa berbecului *i batiu
 Kerbec( masă
> ,omeniuldere-la.alcursei mm
 ,imensiunide-abarit mm
J <reutatea -

/ Activitatea

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 5
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

%nitatea de înv@ţare: Exploatarea maşinilor, utilajelor şi intalaţiilor


Tema: 4olosirea sc1emelor Numele elevului:
cinematice pentru ata:
cunoa*terea parametrilor urata activit@ţii: 18 min.
funcţionali
&>iectiv: &tabilirea condiţiilor necesare pentru ale-erea *i exploatarea ma*inilor# utila.elor
*i instalaţiilor

Cerinţe4
 2unoa*terea tuturor parametrilor de ba/ă te1nici *i -eometrici0
 2unoa*terea ma*inii *i a mecanismelor auxiliare0
 Asi-urarea tuturor pro-ramelor de întreţinere *i reparare prevă/ute)
7) !dentificaţi elementele componente repre/entate în sc1ema cinematică a presei cu
excentric din fi-ura 7 0
;) Kuna exploatare a presei cu exce ntric pre/entată# presupune parcur-erea unor
operaţii de întreţinere *i de reparaţii curente)
ompletaţi tabelul următor#
;ntreţinerea preelor 'eparaţii curente 'eparaţii capitale

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 6!
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

4i-) 7) Presă cu excentric


5) !dentificaţi ma*ina din fi-ura ;)
=) ,enumiţi elementele po/iţionate)

4i-) ; ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Profil: Tehnic ; Nivel: 3
Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 61
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

Activitatea 3

%nitatea de înv@ţare: Exploatarea maşinilor, utilajelor şi intalaţiilor


Numele elevului:
Tema: Anali/a fiabilităţii unui ata:
produs urata activit@ţii: 18 min.
&>iectiv: 9dentificarea factorilor care influenţează evaluarea stării tehnice a maşinilor,

utila(elor şi instalaţiilor.

7) $tili/8nd informaţiile pre/entate în fi*a de documentare a activităţii 5# să se complete/e


tabelul următor 0
;) ,escrieţi activităţile pe care trebuie să le par cur-eţi pentru a reali/a anali/a calitativă a
fiabilităţii 0
5) Enumeraţi obiectivele anali/ei calitative de fiabilitate pentru aplicaţia propusă)
=) A&*)' %K%.*%% %.(#(0'.% )% '$%' d% =)>''*)*% ) $&(d+++'H
,efectul 2au/eleapariţiei Remedieri 2onsecinţe
Pompa nu se
amorsea/ă

Pompa se
de/amorsea/ă
Pompa nu
reali/ea/ă
debitul
Motorul nu
poate fi pornit

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 62
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

Po$%' ce"triual' + 7 3 conductă de aspiraţie# ; 3 conductă de refulare# 5 3 rotor)

O>%&;)-'% 

Pentru reali/area acestei activităţi s(a propus pompa din fi-ura alăturată) Activitatea
poate fi adaptată în funcţie de dotarea laboratorului te1nolo-ic sau a atelierului *colii)

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 63
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

Activitatea 4

%nitatea de înv@ţare: Exploatarea maşinilor, utilajelor şi intalaţiilor


Tema: Exploatarea unei ata: Numele elevului:
ma*ini#utila. sau instalaţii 3
urata activit@ţii: 18 min.
exemplu+
&>iectiv:ma*ina de rabotat
&ă identifice incidentele funcţionale care pot să apară în timpul exploatării ma*inilor#
utila.elor *i instalaţiilor

Exploatarea raţional a unei maşini, utilaj sau instalaţii implic o serie de


operaţii prin care se reali#ea# o micşorare a gradului de u#ur, prelungirea duratei
de funcţionare a acestuia!
1entru ca maşina, utilajul sau instalaţia s poat fi exploatat în condiţiile
prescrise, s poat funcţiona fr întreruperi, s asigure o /un calitate şi o
productivitate ridicat este necesar s fie respectate normele specifice de
între/uinţare #ilnic!
7cop4 Exploatarea raţională pentru evitarea apariţiei unor defecţiuni nea*teptate *i remedierea
imediată a unor mici deran.amente)

)esfşurarea lucrrii 4
7) &tudiaţi activitatea practică propusă în continuare)
;) Anali/aţi o ma*ină# funcţională# din dotarea atelierului sau a laboratorului te1nolo-ic al
*colii)
5) &tabiliţi care sunt operaţiile necesare pentru asi-urarea unei bune exploatări)
=) 2ompletaţi o fi*ă de suprave-1ere pentru ma*ina anali/ată)

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 64
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

Ex) + Exploatarea unei ma*ini de rabotat) Lucrări de întreţinere /ilnică efectuate de personalul
care deserve*te ma*ina) U#%&%) $% *()*% +$&)K%-%%
r. Veriic'ri <ucr'ri care *e eecut' O*. ? ??????d%
?? .(#*).* % )'+& $&'#
'*%0+ d% +#%&% ) 0)'#''
crt.
7 6nainte de &e verifică +
(dacă ma*ina este curată0
începerea (dacă există dere-lări sau
lucrului defecţiuni
&e execută lucrările &e un- -1ida.ele
ori/ontale#verticale#*urubul
prevă/ute în sc1ema de
un-ere a ma*inii) conducător)

O*er(a&ie @
$leiul din sistemul de un-ere se sc1imbă periodic
conform indicaţiilor din cartea ma*inii# de către muncitori din
serviciul de întreţinere)

; )up pornire
ma*ina va funcţiona
"#)'#*%) '#*&&'' #
c8teva minute în
)&.'# 
-ol pentru ca
lubrifiantul să
a.un-ă la
suprafeţele de
un-ere
5)a) 6n timpul lucrului &e urmăre*te indicatorul de
P&'# )#%&%
ulei0
&e constată temperatura .+ 0#)
la-ărelor 0
&uprave-1ere continuă a
or-anelor intens solicitate în P%#*&+ d%$'*)&%)
timpul exploatării %;%#*+)%(&
);)&''
5)b) 6n timpul lucrului &uprave-1erea O*er(a&ie @
ec1ipamentului electric0 Ior fi evitate suprapunerile

Manipularea
ma*inii) corectă a masei de comen/iQ

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 65
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

O*er(a&ie 1 @
Exploatarea raţională a ma*inii#utila.ului sau a instalaţiei prin respectarea re-imului
optim de lucru prescris în documentaţia te1nică duce la obţinerea unor produse de
calitate# a unei productivităţi maxime# a unui consum minim de ener-ie *i previne
suprasolicitarea utila.elorQ
O*er(a&ie 2 @
6n cadrul lucrărilor de întreţinere /ilnică se vor executa mici reparaţii sau re-lări cum
ar fi+ înlocuirea *uruburilor#piuliţelor#penelor u/atre# a arcurilor#re-larea ambreia.ului#
suflarea cu aer comprimat a sistemului de un-ere *i a celui de răcire)
=) (a terminarea Ma*ina se scoate de sub
lucrului tensiune) S% '#*%&'.%
&e îndepărtea/ă a*c1iile#
+)&%)
praful# oxi/ii ) '0$+&'*-'(& .+
<arniturile de etan*are vor
)%& .(0$&'0)*
fi verificate# curăţate *i
înlocuite periodic)

3asina de rabotat

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 66
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

Activitatea 5

%nitatea de înv@ţare: Exploatarea maşinilor, utilajelor şi intalaţiilor

Tema: Anali/a funcţionării ata: Numele elevului:


pompei centrifu-e urata activit@ţii: 18 min.

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 67
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

&>iectiv: &ă preia datele necesare monitorizării din documentaţia ma*inilor# utila.elor *i
instalaţiilor

EXPLOATAREA POMPE CE!TR"#$E


utiliAate în indutrie , în circulaţia diferitelor fluide-

,etaliaţi condiţiile care se impun în exploatarea corectă a unei pompe centrifu-e)

7) Pornirea pompei+

;) Oprirea pompei+

5) &uprave-1erea funcţionării pompei+

6n funcţie
reali/a de dotarea
monitori/area existentăunei
funcţionării veţi
ma*ini# utila. sau instalaţii
funcţionale Q

&>ervaţieJ

Activitatea 6

%nitatea de înv@ţare: Exploatarea maşinilor, utilajelor şi intalaţiilor


Numele elevului:
Tema: !ncidente funcţionale ata:
urata activit@ţii: KG min-

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 68
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

&>iectiv: &ă identifice incidentele funcţionale care pot să apară în timpul eploatării
ma*inilor# utila.elor *i instalaţiilor

Activitatea se desfăţoară în laboratorul tehnologic cu clasa împărţită pe grupe.


)iecare grupă va trebui să îndeplinescă sarcinile enunţate la punctul a. , apoi liderul
de grup va trebui să prezinte celorlaltor grupe rezultatele activităţii desfăşurate.
a) Recunoa*teţi utila.ele *i completaţi tabelul următor cu+denumirea utila.ului# identificarea
părţilor component specificate *i incidente funcţionale care pot să apară în timpul exploatării)

enumire P@rţi "ncidente


'epreAentare utilaj
utilaj componente funcţionale
-
/
:
0
1
-8
--

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 6
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

Activitatea 7

%nitatea de înv@ţare: Exploatarea maşinilor, utilajelor şi intalaţiilor


Tema: PreAentarea ata: Numele elevului:
tructurii .enerale a unei
maşini- urata activit@ţii: 3G min-
&>iectiv: &ă recunoască maşinile, utila(ele şi instalaţiile caracteristice specializării şi să
indice elementele componenete ale acestora.

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 7!
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

7)

Priviţi ima-inea alăturată+


a) !dentificaţi ma*ina din ima-ine0
b) "umiţi elementele componente cu care să reali/aţi completarea corectă a tabelului
alăturat)

Acţionările Mecanisme *i componente care asi-ură


reali/area mi*cărilor *i transmiterea puterii)
Părţile portante 2uprind piesele de ba/ă *i sistemele de
preluare a forţelor *i momentelor necesare
efectuării procesului de prelucrare
9batiuri# sănii# mese# veri-i executante:)
Parţi de comandă &tabilesc parametrii de funcţionare *i conduc
total sau parţial ciclul de lucru)
&isteme auxiliare 2uprind sistemul de un-ere(răcire a sculei *i
eventual de spălare a acesteia# de termostatare
Profil: Tehnic ; Nivel: 3
Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 71
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

a /onei de lucru#de indepărtare a a*c1iilor *i


re/idurilor sau de spălare a M$)
Asi-ură reali/area *i menţinerea condiţiilor de
funcţionare optime ale M$
&istemul de Asi-ură introducerea pieselor în po/iţiile de
alimentare *i evacuare prelucrare *i apoi eliberarea lor de pe M$ la
sf8r*itul ciclului de lucru)

7oluţionarea activitţilor

'e#olvare4 Activitatea 2
7) Pri"ci%alele %'r&i co$%o"e"te *u"t + 7 3 motor0 ; 3 volant 0 5 3arbore cu excentric0
= 3 biela0 > 3 berbec0  3 semimatriţa superioară 9folosită la for.area în matriţă:0 J 3 semimatriţa
inferioară0 D 3 masa presei)
2

A"tre&i"erea %re*elor Re%ara&ii cure"te Re%ara&ii ca%itale


Profil: Tehnic ; Nivel: 3
Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 72
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

Ierificarea stării Recondiţionarea sau înlocuirea &e înlocuiesc ventilele


arborilor
$rmărirea Recondiţionarea sau înlocuirea &e înlocuiesc conductele
funcţionării instalaţiei cupla.ului
electrice#a transmisiei#
a mecanismelor de 6ndreptarea meselor de lucru *i a &e curăţă de ri/uri suprafeţele
comandă) berbecului de -1idare

Ierificarea -1ida.elor &e curăţă filetul coloanelor


Repararea excentricului &e înlocuiesc piuliţele u/ate
Revi/uirea comen/ilor
Reali/area un-erii Repararea fr8nei
BOLANT
EREC

MASA

PRESEI

)+

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 73
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

7) Presa cu excentric

'e#olvare 4 Activitatea 3

7) Anali/a calitativă de fiabilitate se reali/ea/ă prin +


 Anali/a modurilor de defectare *i a efectelor defectărilor)
Prin această anali/ă se identifică defectele *i se evaluea/ă consecinţele acestora
asupra funcţionării ec1ipamentului anali/at)

 Or-ani/area *i repre/entarea -rafică a informaţiilor re/ultate prin reali/area anali/ei


precedente) Re/ultatele obţinute se vor re-ăsi într(o dia-ramă)

;) Obiectivele anali/ei calitative de fiabilitate sunt+


 !dentificarea punctelor slabe în fa/a de proiectare# monta. *i exploatare0
 evidenţierea defectelor potenţiale din punct de vedere al importanţei lor0
 furni/area informaţiilor necesare pentru anali/a cantitativă de fiabilitate)

5) Efectele economice ale lipsei de fiabilitate a produselor se re-ăsesc în +

% costul reparaţiilor #
% în materiale *i forţă de muncă#
Profil: Tehnic ; Nivel: 3
Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 74
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

% în nereali/area producţiei planificate)

,efectul 2au/eleapariţiei Remedieri 2onsecinţe


Pompa nu se ( &orbul cu clapetă nu (se demontea/ă sorbul#se Oscilaţii ale
amorsea/ă îndepline*te condiţia de verifică starea 0 debitului#care se
etan*eitate( nu se asi-ură transmit direct
umplerea pompei cu lic1id (se verifică dacă clapeta nu aparatelor de
răm8ne blocată0 măsură)

(se prelucrea/ă?*lefuiesc
urmele de
corodare#/-8rieturi#lovituri)
( Traseul conductei de
aspiraţie nu este etan*) (se verifică etan*eitatea
conductei de aspiraţie#pentru
determinarea existenţei
eventualilor pori#fisuri0
Pompa se ( ,ebitul pompei este mai (&e verifică nivelul lic1idului "u reali/ea/ă
de/amorsea/ă mare dec8t debitul de în re/ervorul de aspiraţie0 presiunea de
colectare0 lucru)
(&e verifică etan*eitatea
( Pătrunderea aerului în îmbinărilor conductei de
sistemul de aspiraţie aspiraţie *i se str8n-
*uruburile flan*elor)

Pompa
reali/ea/ă nu (Lipsa lic1idului
re/ervorul de aspiraţie0 în (&e verifică nivelul
în re/ervorul lic1idului Pompa
de aspiraţie0 satisfacenu poate
debitul caracteristica
Profil: Tehnic ; Nivel: 3
Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 75
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

(Amorsarea pompei nu este (&e verifică dacă pompa este instalaţiei *i deci
reali/ată0 amorsată0 a fost nepotivit
aleasă)
(,upă amorsarea pompei se
verifică vana de refulare *i se
(Iana de refulare este desc1ide corespun/ător)
înc1isă)
Motorul nu (Linia de alimentare este (&e verifică la bornele Pompa nu
poate fi pornit lipsită de tensiune motorului electric cu o lampă funcţionea/ă
de control0
(2onexiunile sunt executate (&e verifică conexiunile dacă
-re*it)
corespund cu bobina.ul
motorului electric

'e#olvare % Anali&a 'ondi(iilor de e)*loatare Activitatea 5

7) Pornirea pompei+
 se curăţă de impurităţi arborele *i la-ărele pompei0
 se înv8rte*te cu m8na ec1ipamentul mobil 9alimentarea cu ener-ie

 electrică
se verificăfiind întreruptă:0
sensul de rotaţie prin porniri foarte scurte0
 se controlea/ă starea de curăţenie a filtrului *i a conductei de aspiraţie0
 se amorsea/ă pompa prin umplere cu lic1id0
 se înc1ide robinetul de pe conducta de refulare# iar cel de pe conducta de
aspiraţie se va desc1ide0
 se porne*te electromotorul *i după o scurtă perioadă de funcţionare cu
robinetul înc1is# timp în care presiunea de pe refulare cre*te la valoarea
dorită de transport# se va desc1ide încet *i continuu robinetul de pe
refulare menţin8nd presiunea constantă0
 se re-lea/ă debitul pompei centrifu-e prin desc1iderea *i înc1iderea
robinetului de pe refulare0
 robinetul de aspiraţie nu trebuie utili/at pentru re-larea debitului deoarece
favori/ea/ă apariţia vibraţiilor *i a fenomenului de cavitaţie)

;) Oprirea pompei+
 se înc1ide robinetul de refulare0
 se opre*te motorul0
 se înc1ide robinetul de pe aspiraţie)

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 76
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

5) &uprave-1erea funcţionării pompei+


o
 temperatura la-ărelor trebuie să fie sub C 20
 sistemul de răcire trebuie să funcţione/e corect0
 se controlea/ă periodic nivelul uleiului0
 aparatele de măsură nu trebuie să vibre/e# să fie murdare# să aibă sticla
spartă sau să nu revină acul la /ero c8nd nu este în funcţiune pompa0
 se verifică or-anele de transmisie a mi*cării+ arbori# cupla.e# curele de
transmisie)

Re/olvare Activitatea 

enumire "ncidente funcţionale


P@rţi componente
utilaj Lexemple
7 &trun- normal 7(batiu0 ;(păpu*a fixă0 5(arborele 7(batiu+ ruperea corpului#a
principal0 =(universalul0>( -1ida.elor#la-ărelor#le-ăturilor cu solul
suportul portcuţit#7C(cutia lirei sau a diferitelor le-ături dintre
roţilor de sc1imb077(cutia de componente0
filete *i avansuri)
;(păpu*a fixă+ defectarea
mecanismelor mi*cării principale9roţi
din*ate#cupla.e#ambreia.#arbori#
la-ăre:#defecţiuni privind sistemul de
un-ere)
D(căruciorul + defectarea cupla.elor# a
-1ida.elor)
B(păpu*a mobilă+ defectarea
mecanismului de acţionare a pinolei#
defectarea sistemului de fixare a
păpu*ii# descentrarea axei pinolei)
;) Ma*ina de 7(batiu0;(berbec05(masa 7(batiul + fisurarea Druperea: batiului#
rabotat cu ma*inii0=(cap portsculă0>(scula0( defectarea -1ida.elor# la-ărelor# a
Profil: Tehnic ; Nivel: 3
Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 77
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

masă traversă0J(*urub de ridicare sistemului de un-ere)


fixă9*epin-:
5(masa + ruperea mesei# a -1ida.elor
sau a mecanismelor de avans)
=(capul port(sculă + defectarea
dispo/itivului de fixare a sculei# a
mecanismelor de re-alare a po/iţiei
sculei *i a ad8ncimii de a*c1iere)
5 Ma*ina de 7(montant0;(cap de fre/at05(masa 7(batiu+ ruperea# fisurarea# spar-erea#
fre/at plan ma*inii)
verticală#cu defectarea -1ida.elor)
avansul mesei ;(capul de fre/at + defectarea
în două mecanismelor mi*cării principale9roţi
direcţii dinţate# arbori# la-ăre# sistem de
un-ere# motor# cupla.eB# -1ida.e)
= Ma*ina de 7(placa de ba/ă0;(coloana05( 5(păpu*a + defecţiuni ale mecanismului
bur-1iat cu păpu*a0=(arborele principal0>( de redare a mi*cării principale *i de
coloană motorul electric0(maneta0J(masa avans9 roţi din*ate# cupla.e# arbori#
rotativă0D(consola) -1ida.e#la-ăre:)
J( masa rotativă + defectarea
mecanismului de rotire# a -1ida.elor)

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 78
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

'e#olvare Activitatea 7
a) &trun- paralel >C x 7CCC
b)

Acţionările motor#cupla.e #cutie de vite/e#cutie de avansuri# bară de


avansuri#*urubul conducător)
Părţile portante batiu#-1ida.e#păpu*a fixă)
Parţi de comandă p8r-1ii#manete#butoane#roţi de manevră)
&isteme auxiliare pompe pentru lic1idul de răcire *i un-ere a sculei#pompe de
un-ere#mecanismul de avans rapid)
&istemul de alimentare *i (
evacuare

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 7
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

9i/liografie

7) Asamblarea#întreţinerea *i repararea ma*inilor *i instalaţiilor# manual pentru clasa a X!!(a


Aurel 2iocîrlea(Iasilescu # Mariana 2onstantin
Editura ALL E,$2AT!O"AL ;CC;
;) Ma*ini 3unelte *i a-re-ate# <1)Koan-iu# E),odon# A)Albu#Editura didactică *i
peda-o-ică# Kucure*ti# 7BJD
5) Exploatarea# întreţinerea *i repararea utila.elor de presare la rece# !)Tureac# &t) 2o.ocaru#
!) Kănică# Editura te1nică# Kucure*ti# 7BD=
=) Ma*ini(unelte # Alex) Iaida# Emil Kote/# *)a)# Editura didactică *i peda-o-ică# Kucur e*ti#
7BJC
>) Ma*ini(unelte # ba/ele teoretice ale proiectării#or-anolo-ia *i preci/ia ma*inilor unelte#
Emil Kote/# I) Moraru# 2)Minciu# 2) !spas) Editura te1nică# Kucure*ti# 7BJD)
) 6ndrumător pentru ridicarea calificării lăcătu*ilor din construcţiile de ma*ini# I)Răducu#
") Răducu# <1) Rusu# Editura te1nică# Kucure*ti# 7BD>
J) Exploatarea ma*inilor(unelte# A)Albu#Al) Iaida# *)a) Editura didactică *i peda-o-ică#
Kucure*ti# 7BD5
D) C+&&'.++0 $%#*&+ .)) ) XIII@), .)'=.)&%) T%?#'.')# 0%.)#'. $%#*&+ #*&%-'#%&% ' &%$)&)-''Q
Profil: Tehnic ; Nivel: 3
Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 8!
EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR

Profil: Tehnic ; Nivel: 3


Calificarea : Tehnician mecanic pentru ntreţinere
î şi reparaţii 81

S-ar putea să vă placă și