Sunteți pe pagina 1din 14

coala de calitate ntre teorie i practic

_______________________________________________________________________ _

PROGRAM DE FORMARE - pentru directori, membrii CEAC, membrii CA TITLUL PROGRAMULUI: co ! de c !it te "ntre teorie #i pr ctic$% MOTI&A'IA: (ociet te rom)ne *c$ ctu !$ c r cteri+ t$ prin mobi!it te #i continu tr n*,orm re cerin-e!or de pe pi - muncii, impune, m i mu!t c oric)nd, rmoni+ re ,in !it$-i!or #co!ii cu *o!icit$ri!e *ociet$-ii. A*t,e!, "ntr-o !ume p rc$ contr *te!or, domin t$ de e/p!o+ie in,orm -ion !$ #i in0 +ie te1no!o2ic$ pe de o p rte, #i de ne*i2ur n-$ economic$ #i ,in nci r$ #i cuti+ re prob!eme!or *oci !e pe de !t$ p rte, #co!ii "i re0ine * rcin de c t !i+ tor, de e*tomp re contr *te!or. De*i2ur, ce*t ro! ! *$u po te ,i "ndep!init d c$ ce *t *e r porte +$ perm nent ! c !it te. Form re #i educ re unei cu!turi c !it$-ii "n ,iec re in*titu-ie #co! r$ e*te pro pe o condi-ie *ine 3u non pentru rmoni+ re #co!ii cu *ociet te . Cu t)t m i mu!t, "n condi-ii!e de*centr !i+$rii #i ,in n-$rii per e!e0, #co ! re ne0oie de o utonomie c re *$-i permit$ intr re #i men-inere "n competi-ie cu !-i ,urni+ori de educ -ie. Imp!ement re "n #co !$ *i*temu!ui n -ion ! de m n 2ement #i *i2ur re c !it$-ii "n cord cu #tept$ri!e bene,ici ri!or po te 2ener ce *t$ utonomie din punct de 0edere ! c !it$-ii ce 0 0e c e,ect pe termen mediu #i !un2 cre#tere 0 !orii d$u2 te "n educ -ie. Principii c re u *t t ! b + conceperii pro2r mu!ui de ,orm re: 45 (untem o meni, nu m #ini6 75 C !it te re+u!t te!or unei cti0it$-i depinde de ni0e!u! #i ,orm moti0 -iei% 85 C !it te "n educ -ie e*te condi-ion t$ cu!tur !% 95 :ncredere e*te ,und ment !$ "n *i2ur re c !it$-ii. PLA(AREA :; TIMP I DURATA: <4 octombrie - <4 noiembrie LOCUL DE DE(F=URARE: C * Corpu!ui Did ctic & *!ui pentru modu!u! teoretic #i "n in*titu-i de pro0enien-$ p rticip n-i!or pentru modu!u! pr ctic%
_______________________________________________________________________ _
Program de formare continu - Propuntor: prof. Mndru Ctlin

coala de calitate ntre teorie i practic

_______________________________________________________________________ _

;UM=R DE PARTICIPA;'I: 79 (COPUL PROGRAMULUI: :n*u#ire de c$tre membrii CEAC in*trumente!or teoretice #i pr ctice de !ucru c re *$ ib$ c e,ect cre#tere c !it$-ii educ -iei ,urni+ te de #co !$. COMPETE;'ELE FORMATE: Cuno #tere !e2i*! -iei c re re2!emente +$ m n 2ementu! c !it$-ii "n "n0$-$m)nt% An !i+ #i "mbun$t$-ire *tr te2iei de e0 !u re intern$ c !it$-ii% :ntocmire P! nu!ui oper -ion ! nu ! deri0 t din (tr te2i de e0 !u re intern$% Imp!ement re , monitori+ re #i e0 !u re cti0it$-i!or de e0 !u re #i "mbun$t$-ire c !it$-ii% :ntocmire R portu!ui nu ! de e0 !u re intern$% Ap!ic re repet t$ >cic!u!ui c !it$-ii>. O?IECTI&E 5 Pe termen *curt: *$ cuno *c$ princip !e!e repere !e2i*! ti0e c re re2!emente +$ cti0it te CEAC "n #co !$% *$ n !i+e+e *tr te2i de e0 !u re intern$ c !it$-ii din in*titu-i din c re pro0in prin r port re ! PDI #i ! R portu! nu ! de e0 !u re intern$% *$ e! bore+e P! nu! oper -ion ! nu ! ! CEAC din in*titu-i din c re pro0in% *$ p!ice proceduri!e de e0 !u re intern$ e/i*tente "n #co !$. b5 Pe termen mediu #i !un2: *$ propun$ ce!e m i 0i bi!e #i re !i*te m$*uri de "mbun$t$-ire *tr te2iei de e0 !u re intern$ c !it$-ii% *$ con#tienti+e+e "ntre2 corpu! did ctic #i nedid ctic *upr re*pon* bi!it$-ii ,iec$rui "n re !i+ re unei educ -ii de c !it te%

_______________________________________________________________________ _
Program de formare continu - Propuntor: prof. Mndru Ctlin

coala de calitate ntre teorie i practic

_______________________________________________________________________ _

*$ cre *c$ 0 !o re d$u2 t$ pro2r mu!ui de in*truire *peci,ic ,iec$rei #co!i prin imp!ement re ce!or m i e,iciente *tr te2ii de *i2ur re c !it$-ii% *$ ob-in$ un *cor c)t m i ridic t "n c dru! e0 !u$ri!or e/terne re !i+ te de c$tre ARACIP. CO;DI'II DE ACCE(: L ce*t pro2r m de ,orm re pot p rticip coordon tori #i membri i CEAC din nu! #co! r "n cur*, c !it te ce 0 ,i do0edit$ prin Deci+i de "n,iin- re CEAC emi*$ de directoru! unit$-ii #co! re.

_______________________________________________________________________ _
Program de formare continu - Propuntor: prof. Mndru Ctlin

coala de calitate ntre teorie i practic

________________________________________________________________________

(TRUCTUR=: Pro2r mu! de ,orm re e*te *tructur t "n +ece *e*iuni 2rup te "n dou$ *t 2ii, *t,e!: (t 2iu! (t 2iu! I 79 ore (e*iune ;r.ore *e*iune B

I.4. Conceptu! de c !it te educ -iei I.4.4. Din mic interpret$ri!or conceptu!ui de c !it te "n educ -i din Rom)ni #i !te *t te% C !it te educ -iei I.4.7. co ! de c !it te * u c !it te #co!ii de *t$+i% de!imit$ri teoretice. I.4.8. Cine@ Unde@ C)nd@ Cum@ Acontribuie ! o educ -ie de c !it te@5. I.7. Le2i*! -i c !it$-ii "n educ -ie "n Rom)ni I.7.4. O.U.G. nr.CDE47.<C.7<<D pri0ind *i2ur re c !it$-ii educ -iei, prob t$ cu comp!et$ri #i modi,ic$ri prin Le2e nr.FCE48.<9.7<<B, cu modi,ic$ri!e u!terio re% I.7.7. G.G. nr.47DFE4F.4<.7<<D pri0ind prob re Re2u! mentu!ui de or2 ni+ re #i ,unc-ion re ! ARACIP% I.7.8. G.G. nr.74E4F.<4.7<<C pentru prob re (t nd rde!or de utori+ re #i ,unc-ion re pro0i+orie unit$-i!or de "n0$-$m)nt preuni0er*it r, precum #i (t nd rde!or de credit re #i de e0 !u re periodic$ unit$-i!or de "n0$-$m)nt preuni0er*it r% I.7.9. G.G. nr. 77E7D.<4.7<<C pentru prob re Metodo!o2iei de e0 !u re in*titu-ion !$ "n 0edere utori+$rii, credit$rii #i e0 !u$rii periodice or2 ni+ -ii!or ,urni+o re de educ -ie. I.8. Acti0it te CEAC "n #co !$ I.8.4. An !i+ *tr te2iei de e0 !u re intern$ c !it$-ii #i e! bor re P! nu!ui oper -ion ! nu !% I.8.7. Imp!ement re , monitori+ re , e0 !u re , re0i+uire P! nu!ui
________________________________________________________________________
Program de formare continu - Propuntor: prof. Mndru Ctlin

coala de calitate ntre teorie i practic

________________________________________________________________________

(t 2iu! II 8B ore Pr ctic CEAC "n #co !$

oper -ion ! nu !% I.8.8. :ntocmire R portu!ui nu ! de e0 !u re intern$ c !it$-ii% I.8.9. Ap!ic -ii Ae! bor re proceduri, P! n oper -ion ! nu !, R port nu ! de e0 !u re intern$5. I.9. E-c !it te I.9.4. Pre+ent re p 2inii Heb pro2r mu!ui de ,orm re HHH.*co ! dec !it te0*.ro% B I.9.7. Re !i+ re conturi uti!i+ tori, !o2 re, doHn!o d #i up!o d de m teri !e% I.9.8. Uti!i+ re ,orum. II.4. Ap!ic -ii pr ctice "n c dru! CEAC din ,iec re #co !$: n !i+$ PDI - (tr te2ie de e0 !u re intern$ - P! n oper -ion ! nu ! - R port nu ! de cti0it te, B ore / prob!eme "nt)mpin te de CEAC, mod !it$-i de e,icienti+ re cti0it$-ii CEAC, B #co!i I cic!u! c !it$-ii AP! ni,ic$ - Imp!emente +$ - E0 !ue +$ - Re0i+uie#te5. 8B ore NUMR DE ORE TOTAL PROGRAM DE FORMARE = 60 ore

________________________________________________________________________
Program de formare continu - Propuntor: prof. Mndru Ctlin

coala de calitate ntre teorie i practic

_______________________________________________________________________ _

RE(UR(E 5 Um ne: 79 de ,orm bi!i Ace! pu-in 7 ,orm bi!i din cee #i #co !$5% 7 ,orm tori n -ion !i credit -i de c$tre ARACIP. b5 M teri !e #i ,in nci re: 79 c iete - *uport de cur* ,orm t A9 Am /im 4<< p 2.5, 4 buc. top 1)rtie /ero/, 8< co!i A4, 4< buc. m rJer, 7D CD uri% 4<< ,i#e ,orm t A8 pentru promo0 re #i pub!icit te% L ptop, 0ideoproiector, ecr n proiec-ie, cone/iune Internet% 79 c !cu! to re cu cone/iune Internet% (er0er pentru 2$+duire p 2inii Heb pro2r mu!ui de ,orm re% O * !$ cu mobi!ier er2onomic de ce! pu-in 79 !ocuri, "n c dru! CCD & *!ui% O * !$ de !ucru pentru CEAC "n c dru! ,iec$rei #co!i. c5 De in,orm -ie #i e/perti+$: *ite ARACIP% Le2i*! -i "n domeniu! c !it$-ii "n Rom)ni HHH.monitoru!o,ici !.ro% E/emp!e de bun$ pr ctic$ "n domeniu! ,orm$rii du!-i!or% d5 De timp: B< de ore "mp$r-ite "n 4< *e*iuni c)te B ore, de*,$#ur te *)mb$t #i duminic "n perio d <4 octombrie - <4 noiembrie A cinci (KD5% Pro2r mu! unei *e*iuni: <F.<< - 49.<< cu dou$ p u+e. I;DICATORI DE REALILARE: Pre+en- ce!or 79 de membri CEAC ! cur* "n propor-ie de M<N% Ob-inere unui punct O de minim C< de puncte ! e0 !u re *cri*$, ! ,in !u! *t 2iu!ui I% Puncte de 0edere, opinii, titudini e/prim te de c$tre ,iec re perticip nt e0iden-i te prin do0e+i!e de !ucru "n c dru! p!ic -ii!or% Pre+en- ce!or 79 de membri CEAC ! *t 2iu! pr ctic, de*,$#ur t "n ,iec re #co !$, "n propor-ie de 4<<N%

_______________________________________________________________________ _
Program de formare continu - Propuntor: prof. Mndru Ctlin

coala de calitate ntre teorie i practic

_______________________________________________________________________ _

E! bor re ce! pu-in 79 de proceduri, B P! nuri nu !e de cti0it te, B R po rte nu !e de cti0it te, e0iden-i te prin do0e+i!e de !ucru "n c dru! p!ic -ii!or% Re !i+ re 79 de conturi de uti!i+ tor pe *ite u! HHH.*co ! dec !it te0*.ro% E/i*tence! pu-in 79 de inter0en-ii pe ,orumu! de pe *ite u! HHH.*co ! dec !it te.ro% E0iden-iere "n ,iec re #co !$, "n c dru! CEAC, ce! pu-in 7 propuneri de "mbun$t$-ire (tr te2iei de *i2ur re c !it -ii, ce! pu-in 7 prob!eme cu c re *e con,runt$ CEAC, ce! pu-in 7 propuneri de e,icienti+ re cti0it$-ii CEAC% MODALIT='I I I;(TRUME;TE DE MO;ITORILARE: :ntocmire ! *,)r#itu! ,iec$rei *e*iuni de !ucru pre+en-ei cur* n-i!or% Ap!ic re de c1e*tion re ! *,)r#itu! ,iec$rei *e*iuni% An !i+ r portu!ui obiecti0e propu*e - obiecti0e re !i+ te ! *,)r#itu! ,iec$rei *e*iuni% Ob*er0 re comport mentu!ui cur* n-i!or "n timpu! p!ic -ii!or #i "n , r !or% An !i+ produ*e!or ,in !e re+u!t te "n timpu! p!ic -ii!or% E&ALUARE: (UMATI&= Or !$ (cri*$ Pr ctic$ L Perm nent, pe L *,)r#itu! L *,)r#itu! *,)r#itu! p rcur*u! ,iec$rei *t 2iu!ui I. *t 2iu!ui II. *t 2iu!ui *e*iuni. II. (u*-inere Ob*er0 re r2ument t$ comport mentu!ui C1e*tion ru! Poro,o!iu! unui punct #i ! titudini!or% de 0edere. In*u,icient - ,o rte 4<< p - 4< p In*u,icient 4<< p bine% r2ument t 4< p Incorect - corect. - ,o rte bine FORMATI&= Or !$ (cri*$

Frec0en$

Metode (c !$

_______________________________________________________________________ _
Program de formare continu - Propuntor: prof. Mndru Ctlin

coala de calitate ntre teorie i practic

_______________________________________________________________________ _

r2ument t. FORME DE ATE(TARE: certi,ic t C;FPA% ?UGET E(TIMATI&: B<< RO;% PRELE;TAREA (UPORTULUI DE CUR(: (uportu! de cur* 0 ,i or2 ni+ t *ub ,orm unui c iet-*uport edit t #i tip$rit "n c dru! unei edituri. Ace*t 0 0e ,orm t A9, de m /imum 4<< p 2ini #i 0 cuprinde t)t in,orm -ii!e con,orme cu *tructur de con-inut cur*u!ui c)t #i *p -ii re+er0 te p!ic -ii!or. PU?LICITATE I PROMO&ARE: Pro2r mu! de ,orm re 0 ,i introdu* "n o,ert de ,orm re CCD & *!ui. :n c dru! #edin-ei cu directorii de #co!i de ! "nceputu! nu!ui #co! r 0or ,i di*tribuite 4<< ,i#e ,orm t A8 c re 0or cuprinde d te!e e*en-i !e !e pro2r mu!ui. (e 0or introduce pe *ite uri!e CCD & *!ui #i I(P & *!ui !inJuri c$tre dre* Heb pro2r mu!ui de ,orm re HHH.*co ! dec !it te.ro% Inter0en-ii e/p!icite de pre+ent re cur*u!ui "n medi !oc !$. FOLLOQ-UP: DoHn!o d #i up!o d de documente *peci,ice CEAC de pe Ape5 *ite u! HHH.*co ! dec !it te0*.ro% Inter0en-ii !un re pe ,orum% Up!o d pe *iteu! HHH.*co ! dec !it te0*.ro R portu!ui de e0 !u re intern$ din ,iec re #co !$ c re 0ut ,orm bi!i "n c dru! ce*tui pro2r m de ,orm re. b*o!0ire cur* emi* de c$tre

_______________________________________________________________________ _
Program de formare continu - Propuntor: prof. Mndru Ctlin

coala de calitate ntre teorie i practic

________________________________________________________________________

PROGRAMA DE PREGTIRE
SESIUNEA I.1.: Concept ! "e c#!$t#te %n e" c#&$e D r#t# '%n ore "e pre()t$re* : 6 ore O+$ect$,e!e (ener#!e : %n&e!e(ere# $nterpret)r$!or ,#r$#te #!e concept ! $ "e c#!$t#te %n e" c#&$e .t#+$!$re# ,#r$#+$!e!or c#re (enere#/) c#!$t#te# %n e" c#&$e.

coala de calitate ntre teorie i practic

________________________________________________________________________ Nr. crt. 1 4. Con&$n t r$!e "e +#/) pe c#p$to!e1.ec,en&e "e Meto"e!e "e O+$ect$,e!e "e re0er$n&) pre()t$re teoret$c) .# 0or2#re pr#ct$c) 5 6 7 L *,)r#itu! *e*iunii, I.4.4.Din mic interpret$ri!or p rticip ntu! 0 ,i c p bi! *$ conceptu!ui de c !it te "n -pre+ent re : educ -i din Rom)ni #i !te APoHerPoint5% -cuno *c$ di0er*e *t te% bord$ri, "n timp, !e conceptu!ui de c !it te educ -iei t)t "n Rom)ni I.4.7. co ! de c !it te * u -HorJ*1op, c)t #i "n !te *t te% c !it te #co!ii de *t$+i% -*$ *t bi!e *c$ core! -ii "ntre bord$ri!e conceptu!ui I.4.8. Cine@ Unde@ C)nd@ de c !it te educ -iei "n Cum@ Acontribuie ! o educ -ie Rom)ni #i "n !te -$ri% de c !it te@5. M$3!o#ce!e "e $n.tr $re4 2#ter$#!e!e "e %n,)&#re 8 (uport de cur* L ptop &ideoproiector F!ipc1 rtE Q1itebo rd G)rtie A4 Internet Cr$ter$$!e "e e,#! #re 6 Cur* ntu! 0 do0edi: -c p cit te de obiecti0 re prin dec0 re c1i+i-ii!or teoretice ! *peci,icu! or2 ni+ -iei #i ! mediu! ce*tei % -c p cit te de per,ec-ion re #i inte2r re noi!or cuno#tin-e "n *i*temu! teoretic ! *i2ur$rii c !it$-ii% -c p cit te de *t bi!i core! -ii!e dintre Principii!e c !it$-ii, /iome!e *i2ur$rii c !it$-ii "n educ -ie #i poten-i !u! *tr te2ic ! #co!ii% Cur* ntu! 0 ,i c p bi! * -*i demon*tre+e competen- prin: R inter0en-ii!e pe p rcur*u! *t 2iu!ui% R c p cit te de p!ic e!emente!e teoretice "n 9 e/erci-i 2 "n * !$ #i 4 tem pentru c *$.

-de+b tere% -*tudiu de c +% -br in*tormin2%

coala de calitate ntre teorie i practic

________________________________________________________________________ SESIUNEA I.5.: Le($.!#&$# c#!$t)&$$ %n e" c#&$e %n Ro29n$# D r#t# '%n ore "e pre()t$re* : 6 ore O+$ect$,e!e (ener#!e : c no#:tere# !e($.!#&$e$ c#re re(!e2ente#/) 2#n#(e2ent ! c#!$t)&$$ %n %n,)&)29nt %n. :$re# pr$nc$p#!e!or #ct$,$t)&$ ce tre+ $e "e.0): r#te "e CEAC %n :co#!).

Con&$n t r$!e "e +#/) coala de calitate ntre teorie i practic Nr. Meto"e!e "e O+$ect$,e!e "e re0er$n&) pe c#p$to!e1.ec,en&e "e ________________________________________________________________________ crt. 0or2#re pre()t$re teoret$c) .# pr#ct$c) 1 4. 5 L *,)r#itu! *e*iunii, p rticip ntu! 0 ,i c p bi! *$ : -nume *c$ ce! pu-i dou$ repere !e2i*! ti0e !e c !it$-ii educ -iei "n Rom)ni % -cuno *c$ princip !e!e tribu-ii !e CEAC "n #co !$% 6 7

I.7.4.O.U.G.nr.CDE47.<C.7<<D pri0ind *i2ur re c !it$-ii -pre+ent re educ -iei, prob t$ cu APoHerPoint5% comp!et$ri #i modi,ic$ri prin Le2e nr.FCE48.<9.7<<B, cu modi,ic$ri!e u!terio re% -HorJ*1op, I.7.7.G.G.nr.47DFE4F.4<.7<<D pri0ind prob re Re2u! mentu!ui de -de+b tere% -*tudiu de c +% or2 ni+ re #i ,unc-ion re ! ARACIP% I.7.8. G.G. nr.74E4F.<4.7<<C pentru prob re (t nd rde!or de utori+ re #i ,unc-ion re pro0i+orie unit$-i!or de "n0$-$m)nt preuni0er*it r, precum #i (t nd rde!or de credit re #i de e0 !u re periodic$ unit$-i!or de "n0$-$m)nt preuni0er*it r% I.7.9. G.G. nr. 77E7D.<4.7<<C pentru prob re Metodo!o2iei de e0 !u re in*titu-ion !$ "n 0edere utori+$rii, credit$rii #i e0 !u$rii periodice or2 ni+ -ii!or ,urni+o re de educ -ie.

M$3!o#ce!e "e $n.tr $re4 2#ter$#!e!e "e %n,)&#re 8 (uport de cur* L ptop &ideoproiector F!ipc1 rtE Q1itebo rd G)rtie A4 Internet

Cr$ter$$!e "e e,#! #re 6 Cur* ntu! 0 do0edi: -c p cit te de obiecti0 re prin dec0 re c1i+i-ii!or teoretice ! *peci,icu! or2 ni+ -iei #i ! mediu! ce*tei % -c p cit te de per,ec-ion re #i inte2r re noi!or cuno#tin-e "n *i*temu! teoretic ! *i2ur$rii c !it$-ii% -c p cit te de *t bi!i core! -ii!e dintre Principii!e c !it$-ii, /iome!e *i2ur$rii c !it$-ii "n educ -ie #i poten-i !u! *tr te2ic ! #co!ii% Cur* ntu! 0 ,i c p bi! * -*i demon*tre+e competen- prin: R inter0en-ii!e pe p rcur*u! *t 2iu!ui% R c p cit te de p!ic e!emente!e teoretice "n 9 e/erci-i "n * !$ #i 4 tem pentru c *$. 4

coala de calitate ntre teorie i practic

________________________________________________________________________

SESIUNEA I.6.: Act$,$t#te# CEAC %n :co#!) D r#t# '%n ore "e pre()t$re* : 6 ore O+$ect$,e!e (ener#!e : %n. :$re# pr$nc$p#!e!or #ct$,$t)&$ ce tre+ $e "e.0): r#te "e CEAC %n :co#!) %ntoc2$re# pr$nc$p#!e!or "oc 2ente %n c#"r ! CEAC4 %n #cor" c re#!$t#te# "$n :co#!).

coala de calitate ntre teorie i practic

________________________________________________________________________ Nr. crt. 1 4. O+$ect$,e!e "e re0er$n&) 5 L *,)r#itu! p rticip ntu! 0 *$ : Con&$n t r$!e "e +#/) pe c#p$to!e1.ec,en&e "e pre()t$re teoret$c) .# pr#ct$c) 6 Meto"e!e "e 0or2#re 7 M$3!o#ce!e "e $n.tr $re4 2#ter$#!e!e "e %n,)&#re 8 (uport de cur* L ptop &ideoproiector F!ipc1 rtE Q1itebo rd G)rtie A4 Internet Cr$ter$$!e "e e,#! #re 6

*e*iunii, I.8.4. An !i+ *tr te2iei de ,i c p bi! e0 !u re intern$ c !it$-ii -*tudiu de c +,

-cuno *c$ princip !e!e tribu-ii !e CEAC "n I.8.7. Imp!ement re , #co !$% -cuno *c$ cerin-e minim !e monitori+ re , e0 !u re , -HorJ*1op, de e! bor re re0i+uire P! nu!ui documente!or CEAC% oper -ion ! nu !% -e! bore+e "n cord cu re !it te #co!ii, I.8.8. :ntocmire R portu!ui -de+b tere% princip !e!e documente nu ! de e0 !u re intern$ CEAC. -*tudiu de c +%

#i e! bor re P! nu!ui oper -ion ! nu !%

c !it$-ii%

I.8.9. Ap!ic -ii Ae! bor re proceduri, P! n oper -ion ! nu !, R port nu ! de e0 !u re intern$5.

-HorJ*1op.

S-ar putea să vă placă și