Sunteți pe pagina 1din 88

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I INOVRII

Proiectul Phare TVET RO 200!0"#$"%&'0%'0"'02'0"'0('0"


AU)ILIAR CURRICULAR
CLASA a )I $a
*INISAREA *INAL I AM+ALAREA PRODUSELOR
CON*ECIONATE
DOMENIU, INDUSTRIE TE)TIL I PIELRIE
NIVEL, 2
CALI*ICARE, CON*ECIONER PRODUSE TE)TILE
Martie 200-
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
1
MECICNDIPT / IP
AUTOR, i./' URSAN T0EONA
Pro1' 2ra3 II C!"E#I" TE$NIC %MI$AI &'CE(C)* +'"TICENI
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
,
CUPRINS
20ID DE PRACTIC PENTRU ELEVI
Introducere Pa-. /
Informa0ii despre specificul a-en0ilor economici Pa-. 1
Departamentele n care se poate efectua practica Pa-.11
Descrierea loca0iei unde 2i desf32oar3 acti4itatea a-entul economic
Informa0ii pri4ind plata 2i obli-a0iile sociale conform con4en0iei cadru
semnate
Pa-.1,
+acilit30i pe care le ofer3 a-entul economic ele4ilor afla0i n practic3 Pa-.15
!bli-a0iile ele4ului practicant fa03 de a-entul economic Pa-.1/
Modalitatea de or-ani6are a practicii Pa-.17
8ecomand3ri pri4ind respectarea normelor de s3n3tate 2i securitatea
muncii
Pa-.11
Instrumentele de lucru ale ele4ului necesare desf32ur3rii practice Pa-.,1
9urnal de practic3 al ele4ului Pa-.,1
+i2e de obser4a0ie Pa-.,,
+i2e de lucru Pa-.,7
+i2e tehnolo-ice Pa-.5:
(tudii de ca6 Pa-.5:*55
Proiectul Pa-.57
Portofoliul de practic3 Pa-.5;
!r-ani6area e4alu3rii Pa-.5<
=ndrum3ri pri4ind modalit30i de e4aluare Pa-.5<
+i2e de autoe4aluare Pa-./;
Ane>e Pa-.71
#losar de termeni Pa-.71
Ma2ini de cusut pentru finisarea produselor 2i tipul de cusatur3 reali6at3 Pa-.75
Ma2ina de cusut butoniere Pa-.77
Ma2ina de cusut nasturi Pa-.1,
Ma2ina de cusut chei0e Pa-.1?
Tratament umidotermic Pa-.;,
Parametrii tratamentului umidotermic Pa-.;/
Ma2ini 2i utila@e utili6ate la tratamentul umidotermic Pa-.;7
Ambalarea produselor confec0ionate Pa-.;1
Con4en0ie cadru Pa-.;?
&iblio-rafia Pa-.<1
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
5
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
INTRODUCERE
Au>iliarul curricular pentru modulul +inisarea final3 2i ambalarea produselor
confec0ionate este destinat ele4ilor clasei a AI* an de completare* calificarea Confec0ioner
produse te>tile* ni4elul , de calificare* precum 2i profesorilor implica0i n pre-3tirea acestora.
Modulul se studia63 pe parcursul a , s3pt3mBni* ntrCun num3r de 1: de ore.
=n acest modul au fost a-re-ate competen0e din unitatea de competen03 specific3 17D
finisarea final3 2i ambalarea produselor confec0ionate. Au>iliarul curricular a fost elaborat pe
ba6a acestei unit30i de competen03* 0inBnd cont de con0inuturile tematice din pro-rama
2colar3.
Acest -hid de practic3 la a-entul economic este un material au>iliar de lucru care 4ine
n a@utorul ele4ului* stimulBnd creati4itatea 2i ori-inalitatea acestuia.
83sfoind acest -hid 4e0i descoperiD
specificul a-en0ilor economici la care se desf32oar3 sta-iul de practic3
norme de s3n3tate 2i securitate n munc3 specifice domeniului de acti4itate n care
ele4ul urmea63 s3C2i desf32oare sta-iul de practic3
echipamentul de protec0ie a muncii
re-ulamentul de ordine interioar3 al partenerului de practic3
instrumente de lucru ale ele4ului necesare desf32ur3rii practicii E@urnal/caiet de
practic3 al ele4ului* fi2e de obser4a0ie* fi2e tehnolo-ice* studii de ca6*
proiect/miniproiect* portofoliul de practic3F
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
/
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
+ormarea competen0elor cuprinse n modul se pot reali6a prin utili6area celor mai
adec4ate metode de predareCn430are* n care acti4itatea didactic3 este centrat3 pe ele4.
E4aluarea scoate n e4iden03 m3sura n care se formea63 competen0a tehnica
speciali6at3 17D )finisarea final3 2i ambalarea produselor te>tile) din (tandardul de pre-3tire
profesional3 n conformitate cu condi0iile de aplicabilitate.
Dup3 parcur-erea acestei unita0i de competen03 ele4ii 4or fi capabili s3D
identifice ma2inile n functie de tipul cus3turilor e>ecutate
e>ecute butonierele* chei0ele 2i coaserea nasturilor unui produs
re-le6e parametrii de coasere
identifice utila@ele pentru tratamente umidotermice finale
stabileasc3 parametrii de utili6are* n func0ie de caracteristicile materialului
reali6e6e finisarea umidotermic3 a unui produs confec0ionat
identifice tipurile de materiale 2i ambala@e utili6ate n confec0ii
descrie opera0iile de ambalare pentru produse confec0ionate
ambale6e un produs de mbr3c3minte.
(e pot utili6a metodele clasice de e4aluare cBt 2i metodele alternati4e de e4aluareD
obser4are sistemic3* in4esti-a0ia* proiectul* portofoliul ele4ului* autoe4aluarea.
Acti4it30ile 2i e>erci0iile propuse spre re6ol4are urm3resc atin-erea criteriilor de
performan03 n condi0iile de aplicabilitate descrise n (tandardul de Pre-3tire Profesional3 2i
n Curriculum.
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
7
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
(pecificul a-en0ilor economici la care se desf32oar3 sta-iul de
practic3
E1ectuarea 5ta/iului 3e 9re/6tire 9ractic6 al ele;ilor 3i. <.;6:67=.tul 9ro1e5io.al 5i
teh.ic 5e ;a 3e5165ura <. 8a>a Co.;e.:iei ca3ru <.cheiate <.tre u.itatea 3e <.;6:67=.t
?i <.tre9ri.3erea!i.5titu:ia 9u8lic6 9arte.er6 @a.eAa "B'
A-en0ul economic Elat'Ca/e.5G 5i 1r'Ca/e.tCB re9re>i.t6 ;eri/a auto.o76 a i.3u5triei,
or/a.i>at6 ca re/ie auto.o76, ca 5ocietate co7ercial6 5au alt6 1or76, care 3i59u.e 3e
u. 9atri7o.iu core59u.>6tor 9e.tru 3e51a?urarea 3e acti;it6:i 9ro3ucti;e, <. ca3rul
5i5te7ului i.te/rat al relatiilor 3e 9ia:6, cu 5co9ul a5i/ur6rii u.ui a.u7it /ra3 3e
9ro1ita8ilitate a ca9italului i.;e5tit'
A-entul economic la care ele;ii <?i 3e516?oar6 5ta/iul 3e 9ractic6 are ca o8iect 3e
acti;itate 9ro3ucerea ?i co7erciali>area co.1ec:iilor 9e.tru 1e7ei, 8ar8a:i ?i co9ii'
Or/a.i>area 9roce5ului 3e 9ro3uc:ie
Or/a.i>area 9ro3uc:iei re9re>i.t6 a.5a78lu 3e 765uri, 7eto3e, 1or7e ?i 7iDloace
cu caracter eco.o7ic ?i teh.ico$or/a.i>atoric care 5e re1er6 la o a5t1el 3e ale/ere,
a5i/urare ?i coor3o.are a 7iDloacelor 3e 9ro3uc:ie ?i a 1or:ei 3e 7u.c6, <.c=t 1olo5irea
lor 56 ai86 e1icie.:6 7aAi76'
Ni;elul 7aAi7 3e e1icie.:6 5e o8:i.e 9ri.tr$o 1u.3a7e.tare ?tii.:i1ic6 a3ec;at6 a
3eci>iilor luate'
Or/a.i>area ?tii.:i1ic6 a 9roce5ului 3e 9ro3uc:ie tre8uie 56 a5i/ure 9ri. 7eto3e
?i teh.ici 3e or/a.i>are 1olo5ite re59ectarea u.or 9ri.ci9ii 3e or/a.i>are 3e 8a>6H
- 9ro9or:io.alitatea,
- rit7icitatea,
- 9araleli57ul,
- li.ia 3rea9t6,
- co.ti.uitatea'
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
1
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
Ti9ul 3e 9ro3uc:ie 5e caracteri>ea>6 9ri. .o7e.clatura 9ro3uc:iei 1a8ricate,
;olu7ul 9ro3uc:iei, /ra3ul 3e 59eciali>are a utilaDelor, a79la5area utilaDelor,
re59ecta8ilitatea 1a8rica:iei, rit7icitatea 9ro3uc:iei, 3urata ciclului 3e 9ro3uc:ie'
PROCES DE PRODUCIE IN CON*ECII
ETAPE OPERAII DE*INIIE SCOP
UTILAEE
*OLOSITE

8
E
C
E
P
I
I
A

J
I

D
E
P
!
K
I
T
A
8
E
A

M
A
T
E
8
I
A
"
E
"
!
8
8ecep0ia
cantitati43
Const3 n
4erificarea
materialelor cu
pri4ire
la num3rul de
balo0i*lun-imea 2i
l30imea
materialului
Confruntarea
re6ultatelor
4erific3rii
cu documentele
de li4rare
Mese de control*
rampe de
control*
derulator de
baloturi* aparate
de metrat* ma2ini
de metrat
8ecep0ia
calitati43
Const3 n
controlul
materialelor n
4ederea
e4iden0ierii
e4entualelor
defecte 2i
efectuarea unor
anali6e de
laborator
Lerificarea
aspectului 2i
parametrilor
fi6icoCchimici ai
materialelor
precum 2i
nl3turarea
defectelor
"upa te>til3*
micrometrul
te>til*
dinamometrul*
fle>ometrul*
penetrometrul
Depo6itarea
materialelor
Const3 n
nma-a6inarea
materialelor n
nc3peri speciale
numite ma-a6ii de
materii prime
P3strarea
materialelor pBn3
la transferul lor n
sec0iile de
produc0ie
C3rucioare
pentru transport
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
;
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
P
8
E
#
'
T
I
8
E
A

M
A
T
E
8
I
A
"
E
"
!
8

P
E
N
T
8


C
8
!
I
T
Controlul*
sortarea
2i
rela>are
a
material
elor
Const3 n
4erificarea
baloturilor de
material din punct
de 4edere
dimensional*
-ruparea
baloturilor pe
l30imi 2i odihna
tricoturilor dup3
c3lcare
Cunoa2terea
dimensiunilor
fiec3rui balot de
material destinat
croirii* nl3turarea
defectelor 2i
folosirea ra0ional3
a materialelor
Calculul
loturilor
Const3 n
determinarea
num3rului de foi
de material cu
lun-imea e-al3 cu
cea a foii
2ablonate re6ult3
dintrCun balot 2i
calcularea lun-imii
totale de material
necesar3 form3rii
2panului
8eparti6area
@udicioas3 a
baloturilor de
material pe
2panuri a2a ncBt
s3 nu re6ulte
cupoane
Jablonarea
materialelor
Const3 n
a2e6area 2i
conturarea
2abloanelor pe
suprafa0a
materialului ce
urmea63 a fi croit
!b0inerea foii
2ablonate 2i
stabilirea
consumului de
material
Mese de lucru*
calculatoare
Jp3nuirea
material
elor
Const3 n
a2e6area
materialului n
straturi suprapuse
cu lun-imi 2i l30imi
e-ale
Multiplicarea foii
2ablonate
Ma2ina de
2p3nuit*
dispo6iti4e de
t3iat 2i fi>at
2panul
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
<
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
C
8
!
I
8
E
A

M
A
T
E
8
I
A
"
E
"
!
8
(ec0ionarea
2panului
Const3 n t3ierea
n sec0iuni mai
mici a 2panului
Transportarea cu
u2urin03 a
2panului la
ma2ina de
decupat
Ma2ini mobile de
sec0ionat 2panul
Decuparea
detaliilor
Const3 n
deta2area
prin t3iere a
detaliilor conturate
pe 2pan
!b0inerea
detaliior
componente ale
produsului de
mbr3c3minte
Ma2ina de
decupat detalii
Controlul 2i
formarea
pachetelo
r
Const3 n rihtuirea
detaliilor
E4erificarea 2i
corectarea
contururilor 2i
dimensiunilor
detaliilorF
marcarea
semnelor
Ensemnarea
mar-inilor 2i
po6i0iei unor
detaliiF*
numerotarea
detaliilor 2i
formarea
pachetelor
Empachetarea
tuturor detaliilor
care au acelasi
num3r 2i apar0in
aceluia2i produsF
Inl3turarea
abaterilor de
form3 2i
dimensiune a
detaliilor*
po6i0ionarea
corect3 a
detaliilor*
2urarea
opera0iei de
asamblare 2i
ob0inerea unor
produse de
calitate
Ma2ini de rihtuit*
aparat de lipit
timbre
autoade6i4e*
ma2ini de
numerotat*
dispo6iti4e de
punctat
C
!
N
+
E
C
I
I
!
N
A
8
E
A

P
8
!
D

(
E
"
!
8
Prelucrarea
detaliilor
Const3 n
e>ecutarea
opera0iilor de
coasere
2i tratare
umidotermic3
pentru fiecare
detaliu
2i asamblarea
detaliilor
principale cu
detaliile
!b0inerea
detaliilor
principale
confec0ionate
Ma2ini de cusut*
ma2ini de surfilat*
prese pentru
termolipit* ma2ini de
c3lcat
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
?
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
secundare ceCi
apar0in
Asamblarea
detaliilor
Const3 n
mbinarea prin
coasere a
detaliilor
principale
!b0inerea
produsului de
mbr3c3minte
Ma2ini de cusut
simple sau speciale
ma2ini de c3lcat*
ma2ini pentru
finisarea produselor
Ema2ini de
butoniere* ma2ini de
cusut chei0e* ma2ini
de cusut nasturiF
+
I
N
I
(
A
8
E
A

P
8
!
D

(
E
"
!
8
Cur30irea de
a0e 2i scame
Const3 n
ndep3rtarea
capetelor de fire 2i
a e4entualelor
scame e>istente
pe produs
Definiti4area
aspectului
final al
produsului
C3lcarea
final3
Const3 n
e>ecutarea unor
lucr3ri de nete6ire
fi>are* aburire 2i
modelare a
detaliilor ce
compun produsul
Definiti4area
formei*
aspectului 2i
4alorii estetice
a produsului
finit
Ma2ini de c3lcat*
prese de c3lcat
Controlul
tehnic
de
calitate
Const3 n
4erificarea
aspectului 2i
dimensiunilor
produsului
Confruntarea
re6ultatelor
4erific3rii cu
produsul
etalon
Centimetru de
croitorie* manechin
Ambalarea 2i
depo6itar
ea
produsel
or
Impachetarea
produselor sau
a2e6area pe
umera2e 2i
p3strarea lor n
depo6ite
P3strarea
calit30ii
produselor n
timpul
transportului
sau depo6it3rii
C3rucioare*
2tendere*
transportoare
DEPARTAMENTELE UNDE SE POATE DES*FURA PRACTICA
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
1:
(ECIII"E (!CIET'III
C!ME8CIA"E
(ECIII DE
&AK'
(ECIII
AAI"IA8E
(ECIII DE
(E8LI8E
P
8
E
#
'
T
I
T
!
A
8
E
P
8
"

C
8
'
T
!
A
8
E
M
!
N
T
A
9
C
+
I
N
I
(
A
9
P
8
!
&
E
C
=
N
C
E
8
C
'
8
I
8
E
P
A
8
A
I
I
I
=
N
T
8
E
I
I
N
E
8
E
E
N
E
8
#
E
T
I
C
'
T
8
A
N
(
P
!
8
T
A
P
8
!
L
I
K
I
!
N
A
8
E
D
E
P
!
K
I
T
A
8
E
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
11
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
De5crierea loca:iei u.3e <?i 3e516?oar6 acti;itatea a/e.tul eco.o7ic
"

Plata 5i o8li/a:iile 5ociale
(ta-iul de pre-3tire practic3 se efectuea63D
C n cadrul unui contract de munc3*cei doi parteneri putBnd s3 beneficie6e de pre4ederile le-ii
nr. ;,/,::;
C n cadrul unui contract de munc3
C n cadrul unui proiect finan0at prin +ondul (ocial European
C n cadrul proiectului MMMMMMMMMM.
=n ca6ul an-a@3rii ulterioare* perioada sta-iului nu 4a fi considerat3 ca 4echime n
situa0ia n care con4en0ia nu se derulea63 n cadrul unui contract de munc3.
Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practic3 careCl
primeste n sta-iul de pre-3tire practic3* cu e>cep0ia situa0iei n care practicantul are statut de
an-a@at.
Partenerul de practic3 poate* totusi* acorda practicantului o indemni6a0ie* -ratificare*
prim3 sau a4anta@e n natur3* preci6ate
la art. <.
Partenerul de practic3 se an-a@ea63 s3 achite inte-ral coti6a0iile sociale conform
re-lement3rilor n 4i-oare.
E1F
1
Amplasarea in mediul urban
!r-ani6area produc0iei n flu>* caracteri6at3 prin speciali6area locurilor de munc3 n e>ecutarea
anumitor opera0ii* necesitate de fabricarea unui produs* a unor piese sau a unui -rup de produse sau
piese asem3n3toare prin amplasarea locurilor de munc3 n ordinea impus3 de succesiunea e>ecut3rii
opera0iilor 2i prin deplasarea produselor sau pieselor de la un loc de munc3 la altul* cu mi@loace
adec4ate de transportN ntre-ul proces de produc0ie desf32urBnduCse sincroni6at* pe ba6a unui model
unic de func0ionare* stabilit anterior.
Instala0ii de 4entilare a aerului
"ucrul indi4idual 2i n -rup
"ocuri speciale pentru repaus in pau6e
Iluminare natural3 2i artificial3
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
1,
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
*ACILITI PE CARE LE O*ER A2ENTUL ECONOMIC ELEVILOR A*LAI GN
PRACTIC
s3 de0in3 o dotare corespun63toare C lo-istic3* tehnic3 2i tehnolo-ic3 C necesar3
4alorific3rii cuno2tin0elor teoretice primite de practicant n cadrul procesului de
instruireN
s3 asi-ure o in430are acti43 indi4idual3 si pe -rupuri* ba6at3 pe re6ol4area unei
sarcini concrete
s3 antrene6e ele4ii la ac0iunile de produc0ie n 4ederea formarii profesionale
s3 desf32oare pro-ramul de acti4itate astfel ncBt s3 permit3 reali6area acti4it30ii
de practic3 a ele4ilor n condi0ii normale* f3r3 a se dep32i ora ,:*::.
s3 asi-ure documentele de e4iden03 si control specifice meseriei
de a desemna persoanele care se ocup3 de ndrumarea 2i urm3rirea acti4it30ii de
practic3 a ele4ilor.
de aCl a@uta pe practicant s3 2i urm3reasc3 pro-rama analitic3/portofoliul de
practic3* punBnduCi la dispo6i0ie mi@loacele necesare.
s3 instruiasc3 practicantul cu pri4ire la normele de protec0ie a muncii 2i de ap3rare
mpotri4a incendiilor* specifice acti4it30ilor pe care le 4a desf32ura.
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
15
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
O+LI2AIILE ELEVULUI PRACTICANT *A DE A2ENTUL ECONOMIC
Practicantul are obli-a0ia* ca pe durata derul3rii sta-iului de pre-3tire practic3* s3
respecte pro-ramul de lucru stabilit si s3 e>ecute acti4it30ile solicitate de tutore dup3 o
prealabil3 instruire* n condi0iile respect3rii cadrului le-al cu pri4ire la 4olumul si
dificultatea acestora Econform Codului MunciiF. =n ca6ul nerespect3rii obli-a0iilor se
aplic3 sanc0iunile conform 8e-ulamentului de or-ani6are si func0ionare al unit30ii de
n4303mBnt.
Pe durata sta-iului de practic3* practicantul respect3 re-ulamentul de ordine interioar3
al partenerului de practic3. =n ca6ul nerespect3rii acestui re-ulament* directorul
ntreprinderii* institu0iei* societ30ii comerciale* etc. Epartener de practic3F* si re6er43
dreptul de a anula con4en0ia referitoare la pre-3tirea practic3* dup3 ce n prealabil a
nstiin0at directorul unit30ii de n4303mBnt la care ele4ul EpracticantulF este nscris E Art.
,15/1 si Art. ,1//1 din Codul munciiF.
Practicantul are obli-a0ia de a respecta normele de securitate si s3n3tate n munc3 pe
care si leCa nsusit de la repre6entantul partenerului de practic3 nainte de nceperea
sta-iului de practic3.
Practicantul se an-a@ea63 s3 nu foloseasc3* n nici un ca6* informa0iile la care are
acces n timpul sta-iului despre partenerul de practic3 sau clien0ii s3i* pentru a le
comunica unui ter0 sau pentru a le publica* chiar dup3 terminarea sta-iului* decBt cu
acordul respecti4ului partener de practic3.
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
1/
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
DEOSE+IRILE DE OR2ANIHARE A PRACTICII COMASATE *A DE PRACTICA
CURENT
PERIOADA GN CARE SE DES*FOAR PRACTICA
Practica O acti4itatea desf32urat3 de ele4i* n conformitate cu planul de n4303mBnt*
care are drept scop 4erificarea aplicabilit30ii cuno2tin0elor teoretice nsu2ite de ace2tia n
cadrul pro-ramului de instruire.
Practica.tul O ele4ul care desf32oar3 acti4it30i practice pentru consolidarea
cuno2tin0elor teoretice 2i pentru formarea abilit30ilor* spre a le aplica n concordan03 cu
speciali6area pentru care se instruie2te.
Practica co7a5at6 se poate efectua n totalitate la sfBr2itul anului 2colar sau se poate
fra-menta la sfBr2itul celor dou3 semestre.
Acti4it30ile de n430are propuse pentru aceast3 perioad3 4or urm3ri
formarea/consolidarea competen0elor descrise n standardul de pre-3tire profesional3.
Practica comasat3 se poate desf32ura n atelierele 2i laboratoarele tehnolo-ice din
2coal3* dac3 dotarea acestora este adec4at3 cerin0elor 2i/sau la a-en0i economici parteneri ai
2colii.
(e recomand3 ca acest tip de instruire s3 se efectue6e cu prec3dere la a-en0ii
economici* cu care s3 se stabileasc3 rela0ii de parteneriat care s3 facilite6e n final 2i
inte-rarea ele4ilor la terminarea 2colii.
Practica cure.t6 se desf32oar3 fie n atelierele 2coala fie la a-en0ii economici de
profil in timpul saptamanilor de curs* in scopul consolid3rii cunostin0elor teoretice din cadrul
modulului oferind posibilit30i pentru a de64olta -Bndirea ele4ilor 2i deprinderile lor de munc3
independent3.
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
17
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
RECOMANDRI PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE SANATATE FI SECURITATE
A MUNCII
INSTRUCTAE 2ENERAL DE PROTECIE A MUNCII
Nor7e 3e 9rotec:ie a 7u.cii
Conform le-ii 51?/,::1* protec0ia muncii constituie un ansamblu de acti4it30i
institu0ionali6ate* a4and ca scop asi-urarea celor mai bune condi0ii n desf32urarea procesului
de munc3* ap3rarea 4ie0ii* inte-rit30ii corporale si s3n3ta0ii salaria0ilor si a altor personae
participante la procesul de munc3.

Normele de protec0ie a muncii repre6int3 un sistem de m3suri 2i re-uli aplicabile
tuturor participan0ilor la procesul de munc3.
Normele de protec0ie a muncii se aplic3 salaria0ilor* ele4ilor* studen0ilor in perioada
efectu3rii practicii profesionale.
Per5oa.ele care 3e51a?oara a5t1el 3e acti;it6:i 5u.t o8li/ate,
(3C2i nsu2easca 2i s3 respecte normele de protec0ie a muncii specifice domeniului
in care 2i desfa2oar3 acti4itatea
(3 aduc3 la cunostin03 conducatorului locului de munc3 orice defec0iune tehnic3
sau alt3 situa0ie care constituie un pericol de accidentare sau imbolna4ire
profesional3
(3 desfa2oare acti4itatea n a2a fel ncBt san nu se e>pun3 la pericol de
accidentare sau imbolna4ire profesional3 atBt ca persoana proprie* cBt 2i pe
celelalte persoane participante la procesul de munc3.
(3 opreasc3 lucrul la apari0ia unui pericol iminent de producere a unui accident 2i
s3 informe6e de ndat3 conducatorul locului de munc3
(3 respecte re-ulile proprii de protec0ie a muncii* corespun6ator condi0iilor in care
se desfa2oar3 acti4itatea la locul de munc3
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
11
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
=n afara normelor -enerale* la fiecare loc de munc3* participan0ii la procesul de munc3
sunt obli-a0i s3 respecte norme specifice de securitate
a muncii.
Dup3 instruire* fiecare salariat* persoan3
an-a@at3* ele4 sau student afla0i in perioada efectu3rii
practicii profesionale completea63 2i semnea63 o fi23
de protec0ie a muncii ca n ima-inea urm3toareD
Pentru a e4ita accidentele de munc3 locurile
periculoase sunt marcate cu simboluri de a4erti6are. (e
pre6int3 mai @os spre e>emplificare* cBte4a simboluriD

Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
1;
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
1'2 EC0IPAMENTUL DE LUCRU FI DE PROTECIE A MUNCII
Echipamentul indi4idual de protec0ie repre6int3 mi@loacele cu care este dotat fiecare
prticipant n procesul de munc3 pentru a fi prote@at mpotri4a factorilor de risc.
Echipamentul de protec0ie a muncii poate fi orice dispo6iti4 sau mi@loc destinat purt3rii
de fiecare participant la procesul de munc3 pentru aCl prote@a mpotri4a unuia sau mai
multor factori de risc* de accidentare sau mboln34ire profesional3.
Echipamentul indi4idual de lucru repre6int3 totalitatea mi@loacelor indi4iduale pe care
persoanele care particip3 la procesul de munc3 le folosesc pentru prote@area
mbr3c3mintei 2i nc3l03mintei mpotri4a u6urii 2i murd3ririi e>cesi4e.Acest echipament
nu ndeplineste func0ii de protec0ie.
+actori de riscCfactori Ensu2iri* st3ri* procese* fenomene* comportamenteF proprii
elementelor implicate n procesul de munc3 2i care pot pro4oca accidente 2i boli
profesionale.
Accidentele de munc3 repre6int3 43t3marea 4iolent3 a or-anismului precum 2i
into>ica0ia acut3 profesional3* care are loc n timpul procesului de munc3 sau n timpul
indeplinirii ndatoririlor de ser4iciu 2i care pro4oac3 incapacitate temporar3 de munc3
de cel pu0in 5 6ile* in4aliditate ori deces* precum 2i accidentele suferite de ele4i n
timpul efectu3rii practicii profesionale.
&olile profesionale sunt afec0iunile care se produc ca urmare a e>ercit3rii unei meserii
sau profesii* cau6ate de factori noci4i fi6ici* chimici sau biolo-ici* caracteristicile locului
de munc3* precum si de suprasolicitarea diferitelor or-ane n procesul de munc3*
precum 2i afec0iunile suferite de ele4i n timpul efectu3rii practicii profesionale.
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
1<
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
=n domeniul te>tileCpiel3rie* echipamentul indi4idual de protec0ie este compus dinD
$alat confec0ionat din 0es3tur3 de bumbac* ncheiat cu nasturi 2i cordon* a4Bnd
mBnecile strBnse cu nasturi sau elastic
$alat de protec0ie
&asma* suficient de mare care s3 strBn-3 inte-ral p3rul
=nc3l03minte comod3 2i care s3 nu permit3 alunecarea.
PREHENTAREA RE2ULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOAR A PARTENERULUI DE
PRACTIC
CAPITOLUL III $ NORME DE I2IEN SI DE SECURITATEA MUNCII
Art.,1 E1F +iecare salariat are obli-a0ia s3 asi-ure aplicarea m3surilor referitoare la
securitatea si s3n3tatea sa in munca* precum si a celorlal0i salaria0i.
E,F Pentru desf32urarea acti4it30ii n condi0ii de securitate si s3n3tate* personalul are
urm3toarele obli-a0iiD
a. s3 2i nsu2easc3 si s3 respecte normele si instruc0iunile de protec0ia muncii si
m3surile de aplicare a acestoraN
b. s3 desf32oare acti4itatea n a2a fel ncBt s3 nu se e>pun3 la pericol de accidentare sau
mboln34ire profesional3* atBt persoana proprie cBt si a cole-ilorN
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
1?
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
c. s3 aduc3 la cuno2tin03 conduc3torilor orice defec0iune tehnic3 sau alt3 situa0ie care
constituie un pericol de accidentare sau mboln34ire profesional3N
d. s3 utili6e6e corect echipamentele tehnice din dotarea institu0ieiN
e. s3 nu procede6e la deconectarea* schimbarea sau mutarea arbitrar3 a dispo6iti4elor
de securitate a echipamentelor tehniceN
E5F Pentru desf32urarea acti4it30ii n condi0ii de securitate si s3n3tate* conducerea are
urm3toarele obli-a0iiD
a. s3 asi-ure si s3 controle6e cunoa2terea si aplicarea de c3tre to0i an-a@a0ii a
pre4ederilor le-ale n domeniul protec0iei munciiN
b. s3 asi-ure cercetarea si e4identa accidentelor de munc3 si a accidentelor u2oare
suferite de personalN
c. s3 asi-ure materialele i-ienicoCsanitare specifice acti4it30ii desf32urateN
Art.,, E1F =n ca6 de e4enimente deosebite* de accidente la locul de munc3* fiecare salariat 4a
informa de ur-ent3 administratorul companiei.
E,F Toate accidentele sur4enite n timpul ser4iciului mai ales cele cu consecin0e -ra4e*
4or fi imediat aduse la cuno2tin0a administratorului companiei.
E5F Acelea2i re-uli 4or fi respectate si n ca6ul accidentelor sur4enite pe traseul
domiciliu C loc de munc3 si in4ers.
Art.,5 E1F Pentru a asi-ura securitatea la locul de munc3* salaria0ii PPPPPPPPPPPPPPPP (8"
au urm3toarele obli-a0iiD
a. salaria0ii r3spund pentru respectarea normelor de i-ien3 si de tehnica securit30ii muncii
b. fumatul este permis numai n locurile special stabilite si semnali6ate corespun63tor*
f3r3 a fi afectat3 buna desf32urare a acti4it30ii companieiN
c. se inter6ice p3strarea* distribuirea sau 4Bn6area de substan0e sau medicamente al
c3ror efect pot produce dere-l3ri comportamentale* n incinta companiei sau in
mi@loacele auto ale acesteiaN
d. se inter6ice introducerea* distribuirea sau nlesnirea introducerii b3uturilor alcoolice n
incinta companiei sau in mi@loacele auto ale acesteia.
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
,:
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
E>empluD
EURNAL DE PRACTIC
Ele4D
PerioadaD
"oca0ie EA-ent economic 2i departamentFD
ModulD
TemaD
(arcina de lucruD
=n @urnalul de practic3* ele4ul 4a completa urm3toarele informa0iiD
1. Care sunt principalele acti4it30i rele4ante pentru modulul de practic3 pe care leCa0i
obser4at sau leCa0i desf32uratQ
,. Ce lucruri noi a0i n430atQ
5. Care au fost e4enimentele sau lucrurile care 4Cau pl3cutQ Moti4a0i.
/. Ce lucruri/ e4enimentele care nu 4Cau pl3cutQ Moti4a0i.
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
,1
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
COMPETENA, "4'" EAecut6 o9era:ii 3e coa5ere a 8uto.ierelor, chei:elor .a5turilor
*IFA DE O+SERVARE "
PROCESUL TE0NOLO2IC DE COASERE A +UTONIEREI SIMPLE
1. (upune0i aten0iei unul din produsele 4estimentare la care a0i e>ecutat butoniera simpl3.
!bser4a0i cu aten0ie procesul tehnolo-ic de coasere a butonierei.
,. Dup3 ncheierea acti4it30ii de obser4are* completa2i fi2a de mai @osD
Care sunt
opera0iile
pre-3titoare
ce au fost
e>ecutateQ
Ce dimensiuni ai
parametrilor de
coasereElun-imea
* l30imea* pasulF
a0i stabilitQ
Cum ati
re-lat
parametrii
de cosereQ
Cum trebuie
s3 arate
produsul
finalQ
Ce defecte
de coasere
pot ap3reaQ
Ce
remedieri
putem
folosiQ
!bser4a0ii ale maistrului sau tutorelui de practic3 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
,,
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
COMPETENA, "4'2 EAecut6 o9era:ii 3e trata7e.t u7i3oter7ic ale 9ro3u5elor
co.1ec:io.ate
*IFA DE O+SERVARE 2
TRATAMENTUL UMIDOTERMIC AL CON*ECIILOR
(unte0i la ora de instruire practic3 comasat3*la a-entul economic 2i tutorele de
practic3 4a reparti6at la calcarea final3 a produselor 4estimentare reali6ate pe flu>.
!bser4a0i cu aten0ie ma2inile 2i utila@ele pe care leCa0i folosit.
(arcini de lucruD
1.Identifica0i n ima-inile de mai @os utila@ele pe care leC0i folosit.
,.Preci6a0i scopul opera0iilor efectuate de fiecare ma2in3 sau utila@ folosit la c3lcarea final3.
Dup3 ncheierea acti4it30ii de obser4are* completa0i fi2a de mai @osD
Care sunt
opera0iile
pre-3titoare ce
au fost
e>ecutateQ
Care sunt
opera0iile
tratamentului
umidotermic
pe care leCa0i
efectuatQ
Cum
trebuie s3
arate
produsul
finalQ
Ce defecte
ale
produsului
pot ap3rea la
c3lcarea
final3Q
Ce remedieri
putem folosiQ
!bser4a0ii ale maistrului sau tutorelui de practic3 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
,5
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
Co79ete.:a "4'( A78alea>6 9ro3u5e co.1ec:io.ate
*IFA DE O+SERVARE (
=n timpul orelor de desf32urare a sta-iului de practic3 la a-entul economic obser4a0i cu
aten0ie modul de ambalare a produsului 4estimentar confec0ionatD)c3ma2a pentru b3rba0i).
Dup3 ncheierea acti4it30ii de obser4are* completa0i fi2a de mai @osD
Care sunt opera0iile
pre-3titoare n
4ederea ambal3rii
produsuluiQ
Ce tipuri de
ambala@e 2i
materiale au>iliare
a0i folositQ
Descrie0i opera0iile
de ambalare a
produsului
confec0ionat.
Cum ar trebui s3
arate produsul Q
!bser4a0ii ale maistrului sau tutorelui de practic3 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
,/
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
COMPETENA, "4'" EAecut6 o9era:ii 3e coa5ere a 8uto.ierelor, chei:elor .a5turilor
*IFA DE LUCRU " Lucra:i i.3i;i3ual
Ti79 3e lucru, (0 7i.
Sarci.i 3e lucru,
1. Preci6a0i ma2inile de cusut folosite la finisarea produselor.
,. Identifica0i cus3turile din ima-inile de mai @osD
5.Completa0i tabelulD
Ma2ina de cusut
folosite la finisarea
produselor
Cus3turi
Parametrii de
coasere
8e-larea
parametrilor de
coasere
!bser4a0ii ale maistrului sau tutorelui de practic3
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
,7
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
4. Pentru re6ol4area careului de mai @os folosi0iC43 de cuno2tin0ele dobBndite
despre ma2inile utili6ate n confec0ii* la finisarea final3 a produselor.
Prin completarea careului* 4e0i descoperi pe 4erticala AC& numele
deschi63turii ti4ite pe mar-ine* la len@erie sau mbr3c3minte* la care se ncheie un
nasture.

A
1
,
5
/
7
1
;
<
?
+

1. Ma2ina care e>ecut3 butoniera este ma2ina de cusutMMMMMMMMM.
,. !r-an de lucru care prinde bucla format3 de ac 2i o mplete2te cu firul de la su4eic3.
5. +i>ea63 materialul n timpul coaserii.
/. +ir folosit la coaserea butonierei nt3rite.
7. Cu0itul se alle-e n func0ie de MMMMMMMbutonierei.
1. Poart3 firul inferior 2i il tensionea63.
;. !r-anul cu a@utorul c3ruia se taie butoniera.
<. +olosite la coaserea butonierei.
?. Distan0a dintre dou3 puncte de coasere.
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
,1
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
COMPETENA, "4'2 EAecut6 o9era:ii 3e trata7e.t u7i3oter7ic ale 9ro3u5elor
co.1ec:io.ate
*IFA DE LUCRU 2 Lucra:i i.3i;i3ual
Ti79 3e lucru, (0 7i.
1. Preci6a0i ma2inile 2i utila@ele folosite la operaliile de tratament umidotermic ale
produselor confec0ionate.
,. Completa0i tabelul de mai @osD
Produsul 4estimentar !pera0iile tratamentului
umidotermic
Parametrii tratamentului
umidotermicEtemperatur3*
presiune* timpF
C3ma23 pentru b3rba0i din
0es3tur3 de lBn3
&lu63 pentru femei din
0es3tur3 de bumbac
4. Pentru re6ol4area careului de mai @os folosi0iC43 de cuno2tin0ele dobBndite despre
tratamentul umidotermic al produselor confec0ionate.
Prin completarea careului* 4e0i descoperi pe 4erticala AC& opera0ia de tratare
umidotermic3 prin care produsele 2i detaliile produselor 4estimentare se modelea63 prin
c3lcare.
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
,;
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate


A
1
,
5
/
7
1
;
<
?
+

1. Parametrul tratamentului umidotermic care se ale-e n func0ie de natura materialului*
felul opera0iei* timpul 2i presiunea de c3lcare.
,. (e folosesc pentru opera0ii de modelare* desc3lcare sau aburire a produselor
confec0ionate.
5. Cantitatea de ap3 necesar3 materialelor n tratamentul umidotermic.
/. !pera0ie de c3lcare care are ca scop uniformi6area suprafe0ei materialului 2i
eliminarea deni4el3rilor determinate de 2ifonare.
7. !pera0ie a tratamentului umidotermic care are ca scop fi>area prin c3lcare a re6er4elor
cusute mecani6at.
1. me6irea prin c3lcare a detaliilor 2i a produselor confec0ionate.
;. !pera2ie a tratamentului umidotermic prin care produsele sau detaliile se sub0ia63.
<. Mobilier pentru ase6area materialelor 2i produselor n procesul de c3lcat.
?. tila@ pentru tratament umidotermic.
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
,<
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
Co79ete.:a "4'( A78alea>6 9ro3u5e co.1ec:io.ate
*IFA DE LUCRU (
Lucra:i i.3i;i3ual
Ti79 3e lucru, (0 7i.
(arcini de lucruD
1. Identifica0i tipurile de ambala@e utili6ate n confec0ii.
,. (pecifica0i importan0a opera0iilor de ambalare a produselor confec0ionate.
5. Din lista de ambala@e 2i produse au>iliare enumerate mai @os selecta0i pe cele necesare la
ambalarea produselormen0ionate n tabel. (crie0i n rubrica respecti43 ordinea lo-ic3 de
reali6are a opera2iilor de ambalare a produsului.
"istaD pun-a* sac* cutie* etichet3* umera2* ace cu -3m3lie*suport pentru -uler* suport pentru
carton.
Produse confec0ionate Materiale necesare la
ambalare
!pera0ii de ambalare
C3ma2a de noapte pentru
femei
C3ma2a pentru b3rba0i
8ochie pentru femei
Palton
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
,?
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
C!MPETENIAD 17.1 E>ecut3 opera0ii de coasere a butonierelor* chei0elor nasturilor
*IFA TE0NOLO2IC "
COASEREA +UTONIEREI SIMPLE
(arcini de lucruD
1. Completa0i fi2a tehnolo-ic3 de cosere a butonierei simple* urm3rind criteriile din -rila
de mai @os.
,. Compara0i obser4a0iile f3cute n fi2a 4oastra cu cele ale cole-ilor care au reali6at
acea2i fi23 tehnolo-ic3 ca 2i 4oi. nde apar diferen0eQ
Caracteristici
-enerale ale
butonierei
simple
Materii
prime si
materiale
necesare
stensile
2i utila@e
folosite
Indici de
calitate ai
materiilor
prime
!pera0ii
pre-3tiC
toare
!b0inerea
butonierei
simple
EcoasereF
Lerificarea
calit30ii
produsului
finit
STUDIU DE CAH "
(unte0i la ora de instruire practic3 2i e>ecuta0i opera0ii de pre-3tire pentru coaserea la
ma2ina de cusut butoniere.
"a efectuarea probei de coasere constata0i c3 festonul butonierei este n2irat.
Preci6a0iD 1. Care sunt cau6ele posibile care au -enerat acest defect de coasereQ
,.Modul cum remedia0i aceasta defec0iune.
Completa0i raspunsurile n tabelul de mai @osD
Cus3tura defect3 Cau6e 8emedieri
+estonul butonierei este
n2irat
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
5:
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
COMPETENA, "4'2 EAecut6 o9era:ii 3e trata7e.t u7i3oter7ic ale 9ro3u5elor
co.1ec:io.ate
*IFA TE0NOLO2IC 2
TRATAMENTUL UMIDOTERMIC AL CON*ECIILOR
(arcini de lucruD
5. Completa0i fi2a tehnolo-ic3 de c3lcare final3 a produsului 4estimentarD)c3ma2a pentru
b3rba0i) urm3rind criteriile din -rila de
mai @os.
/. Compara0i obser4a0iile f3cute n fi2a
4oastra cu cele ale cole-ilor care au
reali6at acea2i fi23 tehnolo-ic3 ca 2i 4oi.
nde apar diferen0eQ
Caracteristici -enerale
ale produsului
Ecompo6i0ie E-rosime*
structur3* aspectF
Materii
prime si
materiale
necesare
stensile
2i utila@e
folosite
Indici de
calitate ai
materiilor
prime
!pera0ii
pre-3tiC
toare
!b0inerea
produsuluiEopera0ii
ale tratamentului
umidotermicF
Lerificarea
calit30ii
produsului
finit
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
51
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
Co79ete.:a "4'( A78alea>6 9ro3u5e co.1ec:io.ate
*IFA TE0NOLO2IC (
Sarci.i 3e lucru,
1. Completa0i fi2a tehnolo-ic3 pentru ambalarea produsului 4estimentarD %c3ma23 pentru
b3rba0i)* urm3rind criteriile din -rila de mai @os.
,. Compara0i obser4a0iile f3cute n fi2a 4oastr3 cu cele ale cole-ilor care au reali6at
acea2i fi23 tehnolo-ic3 ca 2i 4oi. nde apar diferen0eQ
Caracteristici
-enerale ale
produsului.
Ambala@e
2i produse
au>iliare
folosite la
ambalare
stensile
2i utila@e
folosite la
ambalare
Indici de
calitate ai
materiilor
prime
!pera0ii
pre-3titoar
e
!b0inerea
produsului
ambalat
Eopera0iiF
Lerificarea
calit30ii
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
5,
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
STUDIU DE CAH 2
(unte0i la ora de instruire practic3 2i e>ecuta0i c3lcarea final3 a unui produs
4estimentarD %blu6a pentru femei)* dintrCo 0es3tur3 de bumbac.
=n timpul opera0iilor pe care le efectua0i la
c3lcarea final3 a produsului* obser4a0i
urm3toarele aspecteD
1. +unc0ionarea defectuoas3 a utila@ului prin
cre2terea temperaturii peste limita admis3.
,. Apari0ia pe suprafa0a detaliului mBnec3 a unei
pete de culoare -albenCbrun.
Cum solu0iona0i aceste defecteQ
(arcina de lucruD
Completa0i tabelul de mai @os* bifBnd ac0iunile corecte pe care trebuie s3 le efectua0i.
+i23 de obser4a0ie da nu obser4a0ii
1 Nota0i n caiete cele obser4ate
, Mer-e0i n sala de croit 0i croi0i alt detaliu
5 =ncerca0i s3 ndep3rta0i pata de pe produs
/ L3 consulta0i cu tutorele de practic3 sau cu maistrul
7 !pri0i utila@ul
1 =ncerca0i s3 repara0i utila@ul
; "ua0i le-3tura cu mecanicul de ntre0inere
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
55
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
Co79ete.:a "4'( A78alea>6 9ro3u5e co.1ec:io.ate
STUDIU DE CAH (
1 !bser4a0i cu aten0ie urm3toarele ima-ini 2i identifica0i ambala@ele 2i materialele au>iliare
pe care leC0i folosit la ambalarea produselor confec0ionate.
,. =ntocmi0i un album cu modele de ambala@e 2i materiale au>iliare 2i pre6enta0i
destina0ia utili63rii lor.
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
5/
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
57
TEMA: 8eali6area documenta0iei tehnice pentru ncheierea detaliilor fa03 la
produsul 4estimentar)blu63 pentru femei)
PLAN TEMATIC
InformareC 43 selecta0i informa0ii dinD
specifica0iile a-entului economic* manuale 2i re4iste de specialitate* internet*pliante 2i
publica0ii* -hid de utili6are a ma2inilor de cusut pentru finisarea produselor te>tile.
PlanificareC 43 pre-3ti0i planul de ac0iune prinD
constituirea -rupelor de lucru
ale-erea opera0iilor din procesul tehnolo-ic pe care le 4e0i urm3ri 2i 4erifica
stabilirea impreun3 cu maistrul sau tutorele de practic3 de sarcini 2i termene
Deci6iaC Cu a@utorul maistrului sau tutorelui de practic3 43 selecta0i informa0iile 2i
elabora0i planul de lucru.
ImplementareaC urma0i independent sarcinile de lucru prinD
studiul caracteristicilor -enerale ale produsului
selectarea caracteristicilor tehnicoCfunc0ionale ale ma2inilor.
preci6area parametrilor de coasereElun-imea butonierei* l30imea butonierei* pasul
cus3turii* lun-imea chei0ei* l30imea chei0ei* distan0a dintre orificiile nasturilorF.
preci6area or-anelor de lucru* rolul 2i mi2carea acestora.
specificarea tipului de cus3tur3 reali6at la coaserea butonierelor.
ControlulC 43 e4alua0i re6ultatul muncii
compara0i re6ultatele cu cele ale cole-ilor 2i cu 4alorile din Norma intern3.
E4aluareC ele4ii 2i maistrul sau tutorele de practic3 e4aluea63 n comun procesul 2i
re6ultatele ob0inute.
completea63 fi2ele de obser4a0ie
reali6ea63 butoniere simple 2i coase nasturii la produs.
&iblio-rafie
ManualeD %tila@ul 2i tehnolo-ia meseriei)
Pliante 2i publica0ii de specialitate
Internetul
nitatea comercial3 unde efectua0i practica comasat3.
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
51
TEMA: Teholo-ii 2I echipamente pentru tratamentul umidotermic la reali6area
produsului 4estimentarD Gblu63 pentru femei).
P"AN TEMATIC
InformareC 43 selecta0i informa0ii dinD
specifica0iile a-entului economic* manuale 2i re4iste de specialitate* internet* pliante 2i
publica0ii* -hid de utili6are a ma2inilor 2i utila@elor pentru tratament umidotermic.
PlanificareC 43 pre-3ti0i planul de ac0iune prinD
constituirea -rupelor de lucru
ale-erea opera0iilor din procesul tehnolo-ic pe care le 4e0i urm3ri 2i 4erifica
stabilirea impreun3 cu maistrul sau tutorele de practic3 de sarcini 2i termene
Deci6iaC Cu a@utorul maistrului sau tutorelui de practic3 43 selecta0i informa0iile
2i elabora0i planul de lucru.
ImplementareaC urma0i independent sarcinile de lucru prinD
studiul caracteristicilor -enerale ale produsului
selectarea caracteristicilor tehnicoCfunc0ionale ale ma2inilor.
Preci6area opera0iilor tratamentului umidotermic
preci6area parametrilor tratamentului umidotermicEumiditate*temperatur3* presiune*
timpF
preci6area ma2inilor 2i utila@elor pentru tratamentul umidotermic* p3r0i
componente*deser4ire.
ControlulC 43 e4alua0i re6ultatul muncii
compara0i re6ultatele cu cele ale cole-ilor 2i cu 4alorile din Norma intern3.
E4aluareC ele4ii 2i maistrul sau tutorele de practic3 e4aluea63 n comun
procesul 2i re6ultatele ob0inute.
completea63 fi2ele de obser4a0ie
reali6ea63 opera0iile tratamentului umidotermic la blu6a pentru femei.
&iblio-rafie
ManualeD %tila@ul 2i tehnolo-ia meseriei)
Pliante 2i publica0ii de specialitate
Internetul
nitatea comercial3 unde efectua0i practica comasat3.
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
5;

Portofoliu
Modulul ..............
...............
MAISTRULELEV..
........
........
.

........
........
..

......
........
.....
An
scolar


Portofoliu
Modulul ..............
...............
MAISTRULELEV..
........
........
.

........
........
..

......
........
.....
An
scolar

Am lucrat cel mai uor
cnd..

.
Rezultatul muncii n echip m satisface / nu
m satisface pentru c.....
..................................................................
.......
Produsele alese pentru portofoliul meu m
reprezint !?...........................
Azi, comparativ cu data trecut, am..............
.......................................................
Teste de autoevaluare
mostre de custuri
Schie
fise tehnologice
Fie de lucru
Referate
Eseuri
Fie de observaie
Fotografii
studii de caz
Comentarii ale maistrului
Remarci ale prinilor
Reflecii personale
,,CARTEA DE
VIZIT A ELEVULUI
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
GNDRUMRI PRIVIND MODALITI DE EVALUARE
+ormarea competen0elor se poate reali6a prin folosirea celor mai adec4ate metode de
predareCn430are* n care acticitatea didactoc3este centrat3 pe ele4.
E4aluarea scoate n e4iden03 m3sura n care se formea63 competen0a tehnic3
speciali6at3 %+inisarea final3 2i ambalarea produselor confec0ionate) din (tandardul de
pre-3tire profesional3 n conformitate cu condi0iile de aplicabilitate.
(e pot utili6a atBt metodele clasice de e4aluare* cBt 2i metodele alternati4e de
e4aluareD obser4area sistematic3* in4esti-a0ia* proiectul*portofoliul ele4ului* autoe4aluarea.
Autoe4aluarea este una din metodele care cap3t3 o e>tindere tot mai mare datorit3
faptului c3 ele4ii 2i e>prim3 liber opinii proprii* 2i sus0in 2i moti4ea63 propunerile.
Procesul de e4aluare ce 4i6ea63 atin-erea competen0elor 2i abilit30ilor cu caracter
practic se reali6ea63 prin ntocmirea fi2elor de obser4a0ie.
TI!RI "E E#$%!$RE &
*ORMATIV @CONTINUB
SUMATIV @*INALB
I'STR!(E'TE "E E#$%!$RE:
TRADIIONALE,
PRO+E SCRISE
PRO+E ORALE
PRO+E PRACTICE
ALTERNATIVE @MODERNEB,
O+SERVAREA SISTEMATIC A ELEVILOR
INVESTI2AIA
PROIECTUL
PORTO*OLIUL
TEMA PENTRU ACAS
TEMA DE LUCRU GN CLAS
AUTOEVALUAREA
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
5<
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
PROBA I ORICE INSTRUMENT DE EVALUARE PROIECTAT, ADMINISTRAT FI
CORECTAT DE CTRE PRO*ESOR
IT! I ELEMENT COMPONENT AL UNEI PRO+E
TIP8I DE ITEMI
ITEMI O+IECTIVI @cu ale/ere 3ual6, 3e ti9 9ereche, cu ale/ere 7ulti9l6B
ITEMI SEMIO+IECTIVI @cu r659u.5 5curt, 3e co79letare, <.tre86ri
5tructurateB
ITEMI SU+IECTIVI @re>ol;area 3e 9ro8le7e, ite7i 3e ti9 e5eu I 5tructurat,
5e7i5tructurat 5au li8erB
MET!DE A"TE8NATILE EM!DE8NEF DE ELA"A8E
o85er;area 5i5te7atic6 a ele;ilor
9roiectul
9orto1oliul
autoe;aluarea
OB"R#ARA "I"T!ATI$% A &#I&OR Poate 1i 16cut6 9e.tru a
e;alua 9er1or7a.:ele ele;ilor 3ar 7ai ale5 9e.tru a e;alua co79orta7e.te a1ecti; I
atitu3i.ale'
Caracteristicile ce 9ot 1i e;aluate 5u.t,
concepte 'i capacit(i
or/a.i>area ?i i.ter9retarea 3atelor
5electarea ?i or/a.i>area core59u.>6toare a i.5tru7e.telor 3e lucru
3e5crierea ?i /e.erali>area u.or 9roce3ee, teh.ici, rela:ii
utili>area 7aterialelor auAiliare 9e.tru a 3e7o.5tra ce;a
i3e.ti1icarea rela:iilor
utili>area calculatorului <. 5itua:ii core59u.>6toare
atitudinea elevilor fa( de sarcina dat
co.ce.trarea a5u9ra 5arci.ii 3e re>ol;at
i79licarea acti;6 <. re>ol;area 5arci.ii
9u.erea u.or <.tre86ri 9erti.e.te 9ro1e5orului
co79letarea ! <.3e9li.irea 5arci.ii
re;i>uirea 7eto3elor utili>ate ?i a re>ultatelor
comunicarea
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
5?
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
3i5cutarea 5arci.ii cu 9ro1e5orul <. ;e3erea <.:ele/erii ace5teia

PROI$T)&
Acti;itatea 7ai a79l6 3ec=t i.;e5ti/a:ia care <.ce9e <. cla56 9ri. 3e1i.irea ?i
<.:ele/erea 5arci.ii @e;e.tual ?i 9ri. <.ce9erea re>ol;6rii ace5teiaB, 5e co.ti.u6 aca56
9e 9arcur5ul c=tor;a >ile 5au 569t67=.i @ti79 <. care ele;ul are 9er7a.e.te co.5ult6ri
cu 9ro1e5orulB ?i 5e <.cheie tot <. cla56, 9ri. 9re>e.tarea <. 1a:a cole/ilor u.ui ra9ort
a5u9ra re>ultatelor o8:i.ute ?i 3ac6 e5te ca>ul, a 9ro3u5ului reali>at' Proiectul 9oate 1i
i.3i;i3ual 5au 3e /ru9' Titlul ! 5u8iectul ;a 1i ale5 3e c6tre 9ro1e5or 5au ele;i'
Criteriile 3e ale/ere a 9roiectului' Ele;ii tre8uie,
I' S6 ai86 u. a.u7it i.tere5 9e.tru 5u8iectul re59ecti;
II' S6 cu.oa5c6 3i.ai.te u.3e <?i 9ot /65i re5ur5ele 7ateriale
III' S6 1ie .er6836tori <. a crea u. 9ro3u5 3e care 56 1ie 7=.3ri
IV' S6 .u alea/6 5u8iectul 3i. c6r:i ;echi 5au 56 ur7e>e ruti.a 3i. cla56
Capacit30ile / competen0ele care 5e e;aluea>6 <. ti79ul reali>6rii 9roiectului,
7eto3ele 3e lucru
utili>area core59u.>6toare a 8i8lio/ra1iei
utili>area core59u.>6toare a 7aterialelor ?i a echi9a7e.tului
corectitu3i.ea ! acurate:ea teh.ic6
/e.erali>area 9ro8le7ei
or/a.i>area i3eilor ?i 7aterialelor <.tr$u. ra9ort
calitatea 9re>e.t6rii
acurate:ea ci1relor ! 3e5e.elor, etc
Fazele metodei proiect
Acti4it30ile proiectului pot fi -rupate n fa6e. Pa2ii care conduc la planificarea proiectului ca
strate-ie de n430are sunt urm3toriiD
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
/:
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
/1
I79le7e.tarea
=n acest3 fa63 se desf32oar3 acti4it30i creati4e* independente 2i responsabile. +iecare membru al proiectului trebuie s3 ndeplineasc3 sarcinile n acord cu planul de ac0iune 2i cu di4i6iunea muncii. Ele4ii 4or fi -hida0i de profesor* li se 4or corecta
-re2elile.
E;aluarea
Profesorul 2i ele4ii au o discu0ie final3* n care se comentea63 re6ultatele ob0inute. 8olul profesorului este de aCi conduce pe ele4i la feedCbacR* s3Ci fac3 s3 n0elea-3 -re2elile f3cute* eficien0a muncii 2i e>perien0a cB2ti-at3. Ele4ii pot formula propuneri de mbun3t30ire pentru proiectele
4iitoare.
I.1or7area
=n prima fa63* ele4ii colectea63 informa0ia necesar3 re6ol43rii problemei propuse sau sarcinii* folosind surse disponibile de informa0ieD manuale* c3r0i de specialitate* publica0ii* siteCuri Internet* etc.
!biecti4ele proiectului/sarcinile trebuie definite n acord cu e>perien0a ele4ilor 2i urm3rind participarea tuturor membrilor -rupului* pentru a asi-ura un ni4el ridicat de moti4are.
+amiliari6area ele4ilor cu metoda proiect repre6int3 prima sarcin3 a profesorului. Propunerea proiectului poate apar0ine ele4ului. Metoda proiect poate apar0ine ele4ului. Metoda proiect repre6int3 o mare oportunitate de a spar-e ciclul indi4idualismului 2i de a conduce la munc3 n colaborare pentru -3sirea de solu0ii la problema propus3. ! acti4itate de succes presupune o atmosfer3 cordial3 2i un climat deschis care s3 facilite6e
acti4it30ile.
Deci>ia
=nainte de a ncepe fa6a acti4it30ii practice* ele4ii trebuie s3 decid3 n -rup asupra alternati4elor sau strate-iilor de re6ol4are a problemelor.
=n timpul acestei fa6e de deci6ie* rolul profesorului ester s3 comente6e* s3 discute 2i dac3 e necesar s3 modifice strate-iile de re6ol4are a problemelor propuse de ele4i. Este important ca ele4ii s3 n4e0e s3 e4alue6e problemele poten0iale* riscurile 2i a4anta@ele pre6entate de fiecare
alternati43.
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
R)IECT!% reprezint&
! sarcin3 sub form3 de problem3 pentru ele4i* reflectBnd o acti4itate din 4ia0a real3N
! modalitate de a re6ol4a o situa0ie sau o problem3 ce necesit3 a fi re6ol4at3N
! modalitate de lucru n echip3 E-rupuri de ma>im 7 ele4iFN
! in4ita0ie pentru ele4i de a identifica nai informa0ii* de a inte-ra noi con0inuturi de
n430areN
! modalitate de po6i0ionare a ele4ului n rol de conduc3tor al propriului proces de
n430are En430are acti43FN
n mediu de inte-rare a diferitelor discipline* con0inuturi de n430are 2i abilit30iN
n mediu de stimulare a ncrederii n sine* de asumare a respo?nsabilit30ii 2i form3rii
abilit30ilor de antreprenoriat 2i cet30enieN
n triun-hi de aur al educa0ieiD
o sistem coerent de obiecti4e de n430areN
o acti4it30i de n430areN
o e4aluare.
P8!IECT" obli-3 ele4ii s3 dobBndeasc3 abilit30i Ecompeten0eF cheie* ca de e>empluD
re6ol4area de problemeN
comunicarea 2i ne-ociereaN
planificarea 2i or-ani6area*
lucrul n echip3N
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
/,
Rolul profesorului *n *nvarea prin metoda proiectului
Acest model de n430are cere profesorului s3 aib3 un rol diferit de cel din n430area
tradi0ional3. Profesorul ncetea63 s3 mai fie un transmi03tor de cuno2tin0e* de4enind un
facilitator* un sf3tuitor EconsilierF 2i un desi-ner al n4303rii.
Profesorii pro4oac3* or-ani6ea63 2i stimulea63 situa0iile de n430are. Ele4ii sunt
condu2i c3tre auton430are 2i sunt moti4a0i s3 planifice independent 2i colecti4 2i s3
implemente6e 2i e4alue6e procesul de n430are.
(chimb3rile n rolul profesoruluiD
C trebuie s3 pre-3teasc3 meticulos procesul de n430areN
C trebuie s3 r3spund3 ntreb3rilor pe tot parcursul derul3rii proiectuluiN
C trebuie s3 ncura@e6e ele4ii s3 n4e0e ei n2i2i 2i s3 formule6e corect ntreb3rileN
C trebuie s3 ncura@e6e ele4ii s3C2i autoe4alue6e muncaN
C trebuie s3 acorde o aten0ie special3 cooper3rii* or-ani63rii sarcinilor 2i
metodolo-iilor de lucru n echip3* fiind ntrCo comunicare permanent3 cu ele4ii.
P8!IECT"
Metod3 de
n430are
Instrument de
e4aluare
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
asi-urarea calit30iiN
creati4itateN
responsabilitateN
utili6are TIC pentru informare 2i comunicare.
*I+A D !O,ITORI-AR A PRO.R")&)I PROI$T)&)I
" ' Nu7ele 5i 9re.u7ele ele;ului!/ru9ei,JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ'
2' Te7a 9roiectului, JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
(' Data <.ce9erii acti;it6:ilor la 9roiect, JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ''
%' Co79ete.:e ;i>ate !i79licate <. reali>area !eAecu:ia 9roiectului,
$ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
$ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
$ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
$ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
I. Planul de acti4itate pentru proiect stabilit de ele4/-rup3
"' Re9arti>area 5arci.ilor i.3i;i3uale, <. ca>ul <. care, acti;itatea 3e 9roiect 5e
3e516?oar6 9e /ru9e'
Nr'
crt'
Nu7ele ?i
9re.u7ele
ele;ului
Acti;it6:i
i.3i;i3uale
Ter7e.e
3e
reali>are
Se7.6tur
a ele;ului
Se7.6tura
9ro1e5orul
ui
O85er;a:i
i
"'
2'
('
J'
2' Sta8ilirea 9la.ului 3e re3actare a 9roiectului I 5u9ort 5cri5,
$ 9erioa3a JJJJJJJJJJJJJJ
$ re;i>uit JJJJJJJJJJJJJJ''
$ 1or7a 1i.al6 acce9tat6 3e c6tre <.3ru76tor JJJJJJJJJJJJJJJJ
(' G.t=l.iri 9e.tru 7o.itori>area 9roiectului@cel 9u:i. 4 <.t=l.iriB,

Nr.
crt.
Data !bser4a0ii
(emn3tura
ele4ului
(emn3tura
profesorului
"'
2'
('
J
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
/5
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
II' A9recierea calit6:ii acti;it6:ii ele;ului !/ru9ei
Nr'
crt'
Criteriul DA!NU O85er;a:ii
1.
Abordarea temei proiectului a fost f3cut3 dintrCo
perspecti43 personal3* ele4ul demonstrBnd reflec0ie
critic3.
,.
8eali6area sarcinilor de lucru stabilite prin planul
proiectului a fost f3cut3 conform planific3rii ini0iale.
5.
Acti4it30ile practice ntreprinse n cadrul proiectului se
raportea63 adec4at la tema proiectului.
/.
Acti4it30ile practice ntreprinse sub supra4e-herea
ndrum3torului de proiect.
7.
Documentarea pentru proiect a fost f3cut3 sub
supra4e-herea ndrum3torului de proiect.
1.
Identificarea biblio-rafiei necesare redact3rii p3r0ii scrise
a proiectului a fost reali6at3 inte-ral.
;.
8eferin0ele biblio-rafice utili6ate la redactarea p3r0ii
scrise a proiectului au fost prelucrate corespun63tor.
<.
(itua0iile problem3 cu care sCa confruntat ele4ul pe
parcursul e>ecut3rii proiectului au fost re6ol4ate cu
a@utorul profesorului.
?.
"a reali6area sarcinilor de lucru din cadrul proiectului
ele4ul a f3cut do4adaD
C efortului personal*
C ori-inalit30ii solu0iilor propuseN
C ima-ina0iei n abordarea sarcinii.
1:.
(olu0iile -3site de c3tre ele4 pentru re6ol4area
problemelor practice au o bun3 transferabilitate in alte
conte>te practice.
Pro1e5or <.3ru76tor, Data,
III' A9recierea calit6:ii 9roiectului
Nr'
crt'
Criteriul DA!NU O85er;a:ii
1.
Proiectul /produsul are 4aliditate n raport deD
C tem3N
C scopN
C obiecti4eN
C metodolo-ie abordata.
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
//
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
,.
Proiectul / produsul demonstrea63 completitudine 2i
acoperire satisf3c3toare n raport de tema aleas3.
5.
Elaborarea proiectului 2i redactarea p3r0ii scrise a
proiectului au fost f3cute ntrCun mod consistent 2i
concomitent conform planific3rii.
/.
!p0iunea ele4ului pentru utili6area anumitor resurse
este bine @ustificat3 2i ar-umentat3 n conte>tul
proiectului.
7.
8edactarea p3r0ii scrise a proiectului demonstrea63 o
bun3 lo-ic3 2i ar-umentare a ideilor.
1.
Proiectul/produsul repre6int3* n sine* o solu0ie practic3
personal* cu elemente de ori-inalitate n -3sirea
solu0iilor.
;.
Proiectul/produsul are aplicabilitate practic3 2i n afara
2colii.
<.
8eali6area proiectului/produsului a necesitat acti4area
unui num3r semnificati4 de unit30i de competen0e*
conform (.P.P.Cului pentru calificarea respecti43.
Pro1e5or <.3ru76tor, Data,
IV' A9recierea 5u5:i.erii orale a 9roiectului
Nr'
crt'
Criteriul DA!NU O85er;a:ii
1.
Comunicarea oral3 a ele4ului este clar3* coerent3*
fluent3.
,.
Pre6entarea a fost structurat3 echilibrat n raport cu
tema proiectului 2i cu obiecti4ele acestuia.
5.
Ele4ul a demonstra putere de sinte63 2i adaptarea
pre6ent3rii la situa0ia de e>aminare.
/.
Ele4ul 2iCa sus0inut punctul de 4edere 2i opiniile ntrCun
mod personal 2i bine ar-umentat.
7.
Ele4ul a utili6at n pre6entare elemente de -rafic3*
modele* aplica0ii TIC* n scopul accesibili63rii informa0iei
2i al cre2terii atracti4it30ii pre6ent3rii.
Profesor* Data*
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
/7
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
)RT)F)%I!% 8epre6int3 o colec0ie e>hausti43 de informa0ii despre
pro-resul 2colar al unui ele4* ob0inut printrCo 4arietate de metode 2i tehnici de e4aluare.
tilitatea portofoliilorD
ele4ii de4in parte a sistemului de e4aluare 2i pot s3C2i urm3reasc3* pas cu
pas* propriul pro-res
ele4ii 2i profesorul pot comunica Eoral sau n scrisF calit30ile* defectele 2i
ariile de mbun3t30ire a acti4it30ilor
ele4ii* profesorii 2i p3rin0ii pot a4ea un dialo- concret despre ceea ce ele4ii
pot reali6a* atitudinea fa03 de o disciplin3 2i despre pro-resul care poate fi
f3cut la acea disciplin3 n 4iitor
factorii de deci6ie* a4Bnd la dispo6i0ie portofoliile ele4ilor* 4or a4ea o
ima-ine mai bun3 asupra a ceea ce se petrece n clas3
$!T)E#$%!$RE$ 8epre6int3 o metod3 care permite ele4ilor s3 se
autocunoasc3* s3 capete ncredere n sine 2i i moti4ea63 pentru mbun3t30irea
performan0elor 2colare.
tilitatea autoe4alu3riiD
ntre/ri pe care elevii ar tre/ui s 'i le pun:
E>ist3 2i un alt mod Emetod3F de a re6ol4a aceast3 sarcin3Q
Am re6ol4at sarcina suficient de bineQ
Ce ar trebui s3 fac n pasul urm3torQ
Ce produs* care m3 repre6int3* ar trebui s3Cl pun n portofoliuQ
condi(ii necesare pentru formarea deprinderilor autoevaluative la elevi:
pre6entarea obiecti4elor pe care ele4ii trebuie s3 le atin-3
ncura@area ele4ilor n aC2i pune ntreb3rile de mai sus 2i a da r3spunsul n
scris
ncura@area e4alu3rii n cadrul -rupului
completarea la sfBr2itul unei sarcini importante a unor propo6i0ii de -enulD
Am n430at MMMM
Am fost surprins de faptul c3 MMMMMMM..
Am descoperit c3 MMMMMMMMMMM..
Am folosit metoda MMMMMMMMM.. deoarece MMMM.M.
=n reali6area acestei sarcini am ntBmpinat urm3toarele dificult30i
MMMMM
R)+$ R$CTIC, Este o acti4itate prin care se poate e4alua capacitatea
ele4ilor de a aplica cuno2tin0ele n practic3* precum 2i -radul de st3pBnire a priceperilor 2i
deprinderilor. Criteriile / baremele de e4aluare a probelor pot fi pentru aprecierea -lobal3 a
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
/1
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
probelor* pentru calitatea lucr3rilor efectuate* pentru modul de or-ani6are a locului de munc3*
pentru respectarea normelor de protec0ie a muncii.
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
/;
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
C!MPETENIAD 17.1 E>ecut3 opera0ii de coasere a butonierelor* chei0elor nasturilor
Ti79 3e lucru, 20 7i.
Lucra:i i.3i;i3ual
=n coloana a doua a tabelului de mai @os sunt pre6entate nou3 enun0uri n care lipse2te
un cu4Bnt. Completa0i n coloana a treia cu4Bntul potri4it corespun63tor fiec3rui enun0* astfel
ncBt enun0ul s3 fie ade43rat.
Lerifica0i r3spunsurile date de 4oi cu cele pre6entate de c3tre profesor 2i bifa0i n
rubrica %reali6at) dac3 a0i dat un raspuns -resit.
Pentru fiecare raspuns corect 4e0i primi cBte un punct* iar din oficiu nc3 un punct*
putBnd totali6a astfel 6ece puncte.
Nr'
crt'
E.u.: R659u.5 Reali>at Nereali>at Pu.ctaD
1 &utonierele cu cap rotund sunt
cus3turi feston la care cus3tura
se int3re2te cu E.............F
E1pF
, Cu0itul este or-anul de lucru
care taie E.........F la terminarea
feston3rii mar-inilor.
E1pF
5 E.............F presea63 produsul
de transportorul ma2inii 2i
fi>ea63 nasturele n po6i0ia de
coasere
E1pF
/ +ormarea festonului este
asem3n3toare cus3turii 6i-C
6a-* iar pa2ii de coasere au
po6i0iaEMMMM.Fpe mar-inea
deschi63turii
E1pF
7 "a ma2ina de cusut nasturi E1pF
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
/<
TE(T DE
AT!ELA"A8E
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
E.........F 2i E............F
func0ionea63 mpreun3* a4Bnd
func0ia de a prinde bucla
format3 de ac 2i de a o l3r-i
pentru a fi mpletit3 la
mpuns3tura urm3toare cu firul
de la ac.
1 &utonierele cu cap rotund se
festonea63 pe parteaE...........F a
produsului.
E1pF
; Chei0a este o cus3tur3 de
E...........F cu rol func0ional 2i
ornamental aplicat3 la capetele
butonierelor*bu6unarelor*
cutelor sau la alte deschi63turi
2i detalii.
E1pF
< Coaserea chei0ei se reali6ea63
prin puncte de coasere ce se
depun paralel pe lun-imea
chei0ei* care se acoper3 cu
puncte de ti-hel scurte ce
formea63 E.............F
E1pF
? "a ma2ina de cusut nasturi acul
reali6ea63 misc3ri n plan
4ertical 2i mi2cariE...........F
E1pF
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
/?
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
Co79ete.:a "4'2 EAecut6 o9era:ii 3e trata7e.t u7i3oter7ic ale 9ro3u5elor
co.1ec:io.ate
Lucra:i i.3i;i3ual
I =ncercui0i literele corespun63toare r3spunsului corectD
1.!pera0ia tratamentului umidotermic esteD
aF temperatura
bF presiunea
cF modelarea
dF presa
,. Parametrul tratamentului umidotermic esteD
aF aburirea
bF nete6irea
cF presiunea
dF desc3lcarea cus3turilor
II Completa0i spa0iile r3mase libereD
1. Tratamentul umidotermic repre6int3MMME1FMMMM..a confec0iilor te>tile n
condi0ii de MMME,FMMM.* MMME5FMMM..* MME/FMMMM..
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
7:
TE(T DE
AT!ELA"A8E
0,4
0,4
9
2,4
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
,. Modelarea este opera0ia prin care produsele 2i detaliile seMME7FMMM..prin
c3lcare.
III Anali6a0i ima-inea de mai @osD
1. Identifica0i utila@ul
,. Preci6a0i parametrii de utili6are pentru c3lcarea final3 a
produselor confec0ionate.
IV Aprecia0i 4aloarea de ade43r a urm3toarelor enun0uri* trecBnd n dreptul lor
litera A pentru cele pe care le considera0i ade43rate 2i litera + pentru cele pe care le
considera0i false.
1. Mobilierul de c3lcat este repre6entat de ma2inile de c3lcat.
,. Tratamentul umidotermic repre6int3 procesul de prelucrare a confec0iilor te>tile n
condi0ii de temperatur3* umiditate 2i presiune.
5. Modelarea are drept scop fi>area prin c3lcare a re6er4elor cusute mecani6at.
Total 1: puncteN din oficiu 1 punct.
Timp de lucru 5: min.
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
71
2,4
(
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
ANE)E
aburirea ume6irea prin calcare a detaliilor si produselor
confectionate
ambalarea este operatia prin care se asi-ura cu a@utorul ambala@ului*
protectia temporara a produsului* in timpul manipularii*
transportului* depo6itarii* 4an6arii contribuind si la
inlesnirea acestor operatii.
ambala@ul este un obiect destinat sa in4eleasca sau sa contina
temporar un produs sau un ansamblu de produse in
timpul mane4rarii* transportului* depo6itarii* 4an6arii* in
scopul prote@arii sau pre6entarii acestora.
butoniera simpla deschi6atura mica ti4ita pe mar-ine*la len@erie sau
imbracaminte* in care se incheie un nasture.(e formea6a
printrCo cusatura feston cu , sau 5 fire de ata.
cheita cusatura care intareste capatul unei taieturi facute intrCo
stofa pentru a impiedica destramarea materialului. (e
formea6a cu a@utorul cusaturii feston
cusatura feston se poate forma prin puncte de cusatura aplicate pe
mar-inea detaliilor sau in interiorul acestora.Este
destinata pentru acoperirea mar-inilor la detaliile care
sunt e>puse la destramare.
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
7,
Aceast3 list3 de termeni 4a fi folositoare ele4ului la absol4irea modulului.
Ele4ii 4or -3si 2i al0i termeni care nu sunt inclu2i 2iCi 4or ad3u-a la sfBr2itul listei.
#losarul 4a fi atasat portofoliului personal al ele4ului
2LOSAR DE TERMENI
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
drapare capacitatea materialelor te>tile de a forma falduri mobile
sub ac0iunea propriei -reut30i
eticheta C repre6inta orice material scris* imprimat* lito-rafiat*
-ra4at sau ilustrat care contine elemente de identificare a
produsului si care insoteste produsul sau se afla pe
ambala@ul acestuia.
fle>ibilitate proprietatea tesaturii/tricotului de a se indoi fara a se
deforma permanent
forpas fir de ata folosit la coaserea butonierelor intarite
modelarea este operatia de tratare umidotermica prin care produsele
si detaliile imbracamintei se modelea6a prin calcare.
nete6irea este o operatie a tratamentului umidotermic care are ca
scop uniformi6area suprafetei materialului si eliminarea
deni4elarilor determinate de sifonare
presa dispo6iti4* unelata* masina cu care se e>ecuta operatia
de presare asupra unui material.
termostatEtermore-ulatorF aparat special cu care se face incal6irea masinilor de
calcat la temperaturile impuse de tehnolo-ia prelucrarii
materialelor.
tratament umidotermic repre6inta procesul de fi>are a confectiilor te>tile in
conditii de temperatura* umiditate sau presiune.
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
75
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
Co79ete.:a "4'" EAecut6 o9era:ii 3e coa5ere a 8uto.ierelor, chei:elor, .a5turilor, a
ti;urilor
DENMI8EA
C(AT8II
C('T8A DENMI8EA MAJINII D!MENII
DE
TI"IKA8E
&T!NIE8A
(IMP"'
8eali6area
butonierelor
simple* pentru
ncheierea
produselor din
0es3turi 2i
tricoturi.
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
7/
MAFINI DE CUSUT PENTRU *INISAREA
PRODUSELOR FI TIPUL DE CUSATUR
REALIHAT
MAFINI DE CUSUT PENTRU *INISAREA
PRODUSELOR FI TIPUL DE CUSATUR
REALIHAT
MAFINI DE
+UTONIERE
MAFINI DE
+UTONIERE
MAFINI DE
CUSUT
C0EIE
MAFINI DE
CUSUT
C0EIE
MAFINI DE
CUSUT
NASTURI
MAFINI DE
CUSUT
NASTURI
MAFINI DE
CUSUT
ASCUNS
MAFINI DE
CUSUT
ASCUNS
C!A(E8EA
C$EIIE"!8
C!A(E8EA
C$EIIE"!8
&T!NIE8A
C CAP
8!TND
&T!NIE8A
C CAP
8!TND
C!A(E8EA
NA(T8I"!8
C!A(E8EA
NA(T8I"!8
C('T8A
A(CN('
C('T8A
A(CN('
&T!NIE8A
(IMP"'
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
&T!NIE8E
C CAP
8!TND
8eali6area
butonierelor
simple*
pentru
ncheierea
produselor
din 0es3turi
2i tricoturi.
&utonier3 de
ornament
C$EIIA
Cus3turi de
nt3rire 2i de
ornament
C!A(E8EA
NA(T8I"!8
Coserea
nasturilor
pentru
ncheierea
produselor
din 0es3turi
2i tricoturi.
C('T8A
A(CN('
E>ecu0ia
ti4urilor la
produse
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
77
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
MAJINA DE C(T &T!NIE8E
Caracteri5tici teh.ico$1u.c:io.ale
Ma2inile de cusut butoniere pot e>ecuta butoniere cu chei0e la ambele capete sau
butoniere cu un orificiu la un cap3t si cheit3 la celalalt* precum si butoniere cu fir de intarire
numit forpas.
Ma2ina de cusut butoniere simple func0ionea63 cu dou3 fire nfilate unul la ac 2i
cel3lalt la su4eic3. &utonierele reali6ate cu aceast3 ma2in3 au form3 dreapt3 2i pot fi nt3rite
la unul sau la ambele capete cu cBte o chei03. "un-imea butonierei simple confec0ionat3 cu
aceast3 ma2in3 este cuprins3 ntre E< /7Fmm* iar l30imea festonului ntre E1*7 C 5*7F mm.
Ma2ina func0ionea63 cu o tura0ie de 1<:: rot./min. Prin schimbarea ro0ilor de curea se
poate ob0ine o 4ite63 de coasere de ,:::C,<:: mpuns3turi/min 2i o produc0ie de circa /:::
butoniere pe schimb. Este pre436ut3 cu un disc de comand3 cu came* de la care sunt
ac0ionate di4ersele mecanisme 2i or-ane de lucru.
CLASI*ICAREA MAFINILOR DE CUSUT +UTONIERE
1.Dupa constructia or-anelor de lucruD
C ma2ini de butoniere cu su4eica 2i apucator
C ma2ini de butoniere cu apucator
,.Dupa numarul firelor de ataD
C cu un fir
C cu doua fire
C cu trei fire
5.Dup3 modul de formare a cus3turiiD
C cu cus3tur3 n 6i-C6a-
C cu cus3tur3 n lan0
C prin sudare cu a@utorul ultrasunetelor
/. Dup3 modul de t3iere al butoniereiD
C cu t3iere naonte de e>ecutarea butonierei
C cu t3iere dup3 e>ecutarea butonierei
7. Dup3 natura 0es3turilor 2i tricoturilorD
C ma2ini u2oare pemtru 0es3turi 2i tricoturi sub0iri
C ma2ini -rele pentru 0es3turi 2i tricoturi -roas
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
71
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
AC
C!NDC'T!8
DE +I8
APC'T!8 (LEICA
8
!
"
Transport3 firul
superior prin straturile
de material 2i
formea63 bucla de
mpletire
Conduce firul
superior 2i l
tensionea63
Prinde bucla format3
de ac 2i o mplete2te
cu firul de la su4eic3
Poart3 firul inferior 2i
l tensionea63
M
I
J
C
A
8
E
Efectuea63 atBt
mi2c3ri de ridicare 2i
coborBre cBt 2i
mi2c3ri laterale n 6i-C
6a-. Mi2carea lateral3
ser4e2te la formarea
festonului pe
mar-inea butonierei.
Mi2care
comple>3
Apuc3torul
efectuea63 dou3 rota0ii
pentru fiecare rota0ie a
arborelui principal* n
care la prima rota0ie
prinde bucla 2i o
nf32oar3 pe su4eic3*
iar la a doua rota0ie
iese din bucl3 2i mer-e
n -ol.
Nu efectuea63
mi2care n timpul
coaserii
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
7;
!r-ane de lucru
Acul
Conduc3torul de
fir
Apuc3torul
(u4eica
Transportor
+i>atorul
Cu0itul
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
Transportorul0fi1 a2 este compus din suportul 1* ce sus0ine transportorul , care*
mpreun3 cu fi>atorul* reali6ea63 deplasarea materialului n timpul coaserii. Pe transportorul ,
sunt pre436ute loca2ul de coasere 5 2i de t3iere a butonierei. "oca2ul are forma 2i
dimensiunile determinate de cursa lateral3 a acului 2i de m3rimea cu0itului utili6at la t3ierea
butonierei.
Transportorul ma2inii de cusut butoniere este ac0ionat de la discul de comand3 2i
efectuea63 un ciclu de mi2c3ri compus din mi2c3ri de naintare 2i retra-ere pe lun-imea
butonierei 2i mi2c3ri laterale pe l30imea butonierei. Prin mi2c3rile lon-itudinale* transportorul
reali6ea63 deplasarea butonierei cu cele dou3 laturi prin fa0a acului pentru festonarea
mar-inilor. Mi2c3rile laterale se efectuea63 la terminarea feston3rii fiec3rei mar-ini a
butonierei 2i sunt necesare pentru deplasarea butonierei n fa0a acului cu mar-inea ce
urmea63 a se festona.
*i3atorul de material0fi1 /2 45 este montat pe suportul 1* fiind ac0ionat pentru fi>are de
c3tre un arc* iar pentru deschidere* prin pedal3. Partea central3 a fi>atorului este pre436ut3
cu un decupa@ prin care p3trunde acul de cusut 2i cu0itul de t3iere a butonierei. Pentru
asi-urarea stabilit30ii materialului pe transportor* fi>atorul este reliefat pe suprafa0a de
contact* iar n timpul coaserii se deplasea63 odat3 cu transportorul pe direc0ia de lun-ime a
butonierei.
$u(itul0fi1 c2 este or-anul cu a@utorul c3ruia se taie butoniera. T3ierea este efectuat3
la terminarea fa6ei de festonare a mar-inilor. Cu0itul ma2inii de butoniere este compus din
lamela 1 2i suportul ,. =n corpul suportului este pre436ut orificiul 5 prin care se face montarea
n ti@aCcu0it. Partea inferioar3 / a lamelei este ascu0it3 2i oblic3 fa03 de suprafa0a de lucru a
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
7<
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
ma2inii. Prin aceast3 nclina0ie* cu0itul n0eap3 locul de t3iere la cap3tul din spate a butonierei
2i apoi continu3 t3ierea prin mi2carea de coborBre.
M3rimea cu0itului este cuprins3 ntre < 2i /7 mm* n func0ie de lun-imea butonierei.
Pentru t3ierea butonierei* cu0itul efectuea63 o mi2care de coborBre 2i apoi se retra-e spre
partea superioar3 n po6i0ia de repaus.
Defecte Cau6e care le produc 8emedieri
8uperea acului C acul a fost montat
defectuos
C acul nu corespunde fine0ii
firului
C acul strBmb
C apucatorul lo4este acul
C se montea63 acul n po6i0ie
corect3
Cse montea63 un ac potri4it
C se montea63 un ac bun
C se corectea63 po6i0ia
apuc3torului
8uperea firului superior Cfirul este supratensionat
C firul nu corespunde
calitati4
C conducatoarele de fir
sunt u6ate
C re-larea tensiunii firului
C se schimba firul de a03
C se recondi0ionea63 sau se
schimb3 conduc3toarele
(c3p3ri de cus3tur3 C acul este montat
defectuos
C apuc3torul este u6at la
4Brf
C acul 2i apuc3torul nu sunt
corelate n func0ionare
C se elimin3 defec2iunea de
montare la ac
C se nlocuie2te apuc3torul
C corelarea acului cu apuc3torul
n func0ionare
+estonul butonierei este
n2irat
C firul superior este supra
sau subtensionat
C firul inferior tensionat
defectuos
C noduri 2i scame ntre
discurile de tensionare a
firului
C re-larea tensiunii firului superior
C re-larea tensiunii firului inferior
C cur30irea discurilor de noduri 2i
scame
&utoniera este t3iat3
defectuos
C cu0itul nu taie butoniera
C cu0itul este montat prea
sus
C presiunea cu0itului prea
mic3 pe material
C t3i2ul cu0itului este
necorespun63tor datorit3
ascu0irii defectuoase
C ascu0irea cu0itului
C coborBrea cu0itului mai @os
C re-larea presiunii cu0itului pe
material
C nlocuirea cu0itului sau
recondi0ionarea celui defect
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
7?
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
P6r:i co79o.e.te,
+uto.ierele 5i79le
(e formea63 din , fire 2i se aplic3 la mbr3c3mintea sub0ire 2i de len@erie
Au forma dreapt3 2i pot fi nt3rite la unul sau ambele capete cu cBte o chei03
+ormarea festonului este asem3n3toare cus3turii 6i-C 6a-* iar pa2ii de coasere au po6i0ia
perpendicular3 pe mar-inea deschi63turii
+uto.ierele cu ca9 rotu.3
(unt cus3turi feston la care cus3tura se nt3re2te cu forpas
(e formea63 cu 5 fire* , fire pentru cus3tur3* iar al 5Clea pentru nt3rire
(e festonea63 pe fa0a interioar3 a produsului
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
1:
Coa5erea 8uto.ierei' Prin ac0ionarea pedalei din dreapta se
cuplea63 arborele principal cu motorul electric* ac0ionBnduCse
or-anele de lucru ale ma2inii.
Coaserea ncepe din fa03 spre spate* pe latura stBn-3 a
butonierei* iar transportorul efectuea63 trecerea pe latura din
dreapta* unde se continu3 coaserea.
Coa5erea 8uto.ierei' Prin ac0ionarea pedalei din dreapta se
cuplea63 arborele principal cu motorul electric* ac0ionBnduCse
or-anele de lucru ale ma2inii.
Coaserea ncepe din fa03 spre spate* pe latura stBn-3 a
butonierei* iar transportorul efectuea63 trecerea pe latura din
dreapta* unde se continu3 coaserea.
E;acuarea 9ro3u5ului 3i. 7a?i.6 9ri. ri3icarea 9e3alei
1iAatorului
E;acuarea 9ro3u5ului 3i. 7a?i.6 9ri. ri3icarea 9e3alei
1iAatorului
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
Procesul de coasere al butonierei
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
11
T6ierea 8uto.ierei' T3ierea se efectuea63 automat la
terminarea coaserii.
"a efectuarea ultimei mpuns3turi* cu0itul
Eridicat n timpul coaseriiF este declan2at 2i coborBt pe material*
reali6Bnd t3ierea butonierei* dup3 care se retra-e n po6i0ia de
repaus pBn3 la t3ierea butonierei urm3toare.
T6ierea 8uto.ierei' T3ierea se efectuea63 automat la
terminarea coaserii.
"a efectuarea ultimei mpuns3turi* cu0itul
Eridicat n timpul coaseriiF este declan2at 2i coborBt pe material*
reali6Bnd t3ierea butonierei* dup3 care se retra-e n po6i0ia de
repaus pBn3 la t3ierea butonierei urm3toare.
I.tro3ucerea 9ro3u5ului <. 7a?i.6 ?i 1iAarea lui 9e
tra59ortor 9e tra.59ortor'
(e ac0ionea63 pedala din stBn-a pentru ridicarea fi>atorului 2i se
introduce produsul pe transportor n po6i0ia de coasere
I.tro3ucerea 9ro3u5ului <. 7a?i.6 ?i 1iAarea lui 9e
tra59ortor 9e tra.59ortor'
(e ac0ionea63 pedala din stBn-a pentru ridicarea fi>atorului 2i se
introduce produsul pe transportor n po6i0ia de coasere
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
ANE)A 2
PRINCIPIUL DE *UNCIONARE FI RE2LARE A MAFINII DE CUSUT
+UTONIERE SIMPLE
E>ecu0ia butonierei necesit3 urm3toarele mBnuiri
2i fa6e de lucruD
C cuplarea motorului la re0eaua de alimentare cu
curent electric
C ac0ionarea pedalei 1 2i introducerea produsului
pentru coasere sub transportorulCfi>ator de
material
C ac0ionarea pedalei , pentru cuplarea arborelui
principal cu motorul
C festonarea butonierei* n care or-anele lucr3toare
ale ma2inii sunt puse n func0iune 2i e>ecut3
coaserea. =n cadrul acestei fa6e acul / 2i
conduc3torul de fir e>ecut3 mai multe cicluri de
mi2c3ri pentru coaserea unei butoniere. Celelalte
or-ane lucr3toareD cu0itul 1* fi>atorulCtransportor ;
2i dispo6iti4ul de t3iat firul de a03 < efectuea63
cBte un sin-ur ciclu de mi2c3ri pentru fiecare
butonier3. Apuc3torul ? e>ecut3 cBte , cicluri de
mi2c3ri pentru fiecare ciclu e>ecutat de ac. Num3rul de mpuns3turi este n func0ie de
lun-imea butonierei.
C T3ierea butonierei de c3tre cu0it se face odat3 cu e>ecutarea ultimei mpuns3turi
e>ecutate de ac.
Pri.ci9iul 3e 1u.c:io.are ?i re/lare a 7a?i.ii 3e cu5ut 8uto.iere 5i79le
8e-larea or-anelor de lucru are ca scop asi-urarea sincroni63rii mi2c3rilor 2i a
func0iilor tehnolo-ice ale acestora.
C Acul se re-lea63 ca ni4el 2i po6i0ie fa03 de placa acului la fel ca la ma2ina de cusut n
6i-C6a-. Conduc3torul de fir 2i apuc3torul se re-lea63 la fel ca la ma2ina (uper.
C +i>atorulCtransportor se re-lea63 ca po6i0ie* prin suportul 1;* care se poate scurta sau
lun-i n func0ie de m3rimea butonierei. 8e-larea cursei fi>atorului se face prin
articula0ia 1<* care culisea63 pe pBr-hia 1?.
C Cutitul se poate re-al ca po6i0ie prin ridicarea sau coborBrea br303rii ,: montata pe ti@a
portcu0it. "un-imea butonierei se poate asi-ura prin schimbarea cu0itului la m3rimea
impus3 de butoniera.
C 8e-larea num3rului de mpuns3turi se ob0ine prin ro0ile din0ate ,1 2i ,,* care difer3 ca
m3rime 2i num3r de din0i* n func0ie de lun-imea butonierei.
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
1,
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
MAFINA DE CUSUT NASTURI
CARACTERISTICI TE0NICO$*UNCTIONALE
P3r0i principaleD masa de lucru 2i corpul ma2inii.Masa de lucru este aseman3toare cu a
ma2inii de cusut butoniere simple. Corpul ma2inii este montat perpendicular pe masa de
lucru* locul de munc3 fiind pre436ut n partea frontal3 a ma2inii.
Ac0ionarea ma2inii se face de la un motor electric cu o putere de :*,7RS 2i o tura0ie de
1/::rot/min* asi-urBnduTse o 4ite63 de coasere de E1,::C17::F impuns3turi /min.
OR2ANE DE LUCRU
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
15
Acul
Co.3uc6torul 3e
1ir
A9uc6torul
L6r/itorul
Tra.59ortorul
*iAatorul 3e
.a5ture ?i
7aterial
Cu:itul 3e t6iat
a:6
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
1/
OR2ANE DE
LUCRU
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
Acul efectuea63 mi2c3ri n plan 4ertical 2i mi2c3ri laterale n 6i-C6a-. Mi2c3rile n plan 4ertical
asi-ur3 transportul firului prin nasture 2i material* precum 2i formarea buclei* iar prin mi2c3rile
laterale se reali6ea63 prinderea nasturilor la produs prin fiecare pereche de orificii.
Conduc3torul de fir este de tipul cu ti@3 2i articula0ii 2i func0ionea63 la fel ca cel al ma2inii
simple.
Apuc3torul 2i l3r-itorul func0ionea63 mpreun3 a4Bnd func0ia de a prinde bucla format3 de ac
2i de a o l3r-i pentru a putea fi mpletit3 la mpuns3tura urm3toare cu firul de la ac.
Apuc3torul 1* a4Bnd forma unui fluture* n mi2carea sa de rota0ie prinde bucla ,* format3 de
acul 5 pe care o re0ine n @urul s3u pBna cBnd acul efectuea63 o noua mpuns3tur3."3r-itorul
/ are func0ia s3 l3r-easc3 bucla re0inut3 de apuc3tor 2i s3 o depun3 n fa0a acului pentru
mpletire. Pentru prinderea buclei* l3r-itorul este pre436ut cu furculi0a 7* cu a@utorul c3reia
reali6ea63 prinderea 2i deplasarea buclei.
=n timpul func0ion3rii* apuc3torul efectuea63 o mi2care de rota0ie pentru fiecare ciclu de
ridicareCcoborBre a acului. =n acela2i timp l3r-itorul efectuea63 o mi2care oscilatorie n care
prinde bucla 2i o depune n fa0a acului.
a C apuc3torul 2i l3r-itorul
b fi>atorul de nasture
1C f
3 l
c i
,C n
asture
5C limitator
Transportorul e>ecut3 transportul
produsului 2i nasturilor cu patru orificii*
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
17
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
unde este necesar3 deplasarea perechilor de orificii n fa0a acului. Este format dintrCo plac3
metalic3 ce efectuea63 mi2carea de transla0ie n plan ori6ontal. M3rimea cursei de deplasare
este determinat3 de distan0a ntre perechile de orificii de coasere de la nasture.
+i>atorul presea63 produsul de transportorul ma2inii 2i fi>ea63 nasturele n po6i0ia de
coasere. Nasturele se fi>ea63 n f3lcile 1 si ,* care e>ercit3 o presiune elastic3 pe mar-inile
acestuia cu a@utorul arcului 5. Po6i0ia nasturelui pe fi>ator se reali6ea63 de limitatorul /* care
poate fi re-lat n func0ie de m3rimea nasturelui. Presiunea nasturelui pe produs 2i pe
transportorul 7 se reali6ea63 cu arcul lamelar 1* montat pe transportor. =n timpul coaserii
nasturelui* fi>atorul efectuea63 acelea2i mi2c3ri ca 2i transportorul* fiind montat solidar pe
acesta.
Cu0itul are rolul de a t3ia firul de a03 la terminarea coaserii nasturelui. =n timpul coaserii cu0itul
efectuea63 mi2c3ri cu transportorul 2i fi>atorul nasturelui 2i e>ecut3 t3ierea firului odat3 cu
ac0ionarea pedalei pentru fi>ator.
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
11
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
PROCESUL DE COASERE A NASTURELUI
$*a>e$
aC transportul firului 1 de c3tre acul , prin orificiul din st3n-a al nasturelui 5 2i prin
materialul /* formBnd la nceputul cursei de retra-ere bucla7.
bC Prinderea buclei 7 de c3tre apuc3torul 1
cC =nf32urarea buclei 7 pe apuc3torul 1 2i re0inerea acesteia pBna la mpuns3tura
urm3toare
dC Trecerea firului de la ac prin orificiul din dreapta al nasturelui 2i l3r-irea buclei 7 de
c3tre l3r-itorul 1
eC CoborBrea acului prin orificiul din dreapta 2i rotirea apuc3torului re0inBnd bucla 7 n
continuare
fC Prinderea buclei < nou formate de apuc3torul 1
-C Trecerea buclei 7 prin bucla < nou format3 2i mpletirea lor alc3tuind astfel punctul de
cus3tur3
hC 8otirea apuc3torului cu bucla < 2i tensionarea firului pentru formarea cus3turii
Cus3tura poate fi format3 dintrCun fir sau din dou3 fire de a03.
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
1;
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
Ve>i a.eAa (
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
1<
Ali7e.tarea 7a?i.ii cu .a5turi ?i 9ro3u5e' G.
ace5t 5e.5 5e ac:io.ea>6 9e3ala 2 ?i 5e
i.tro3uce .a5turele <. 1iAatorul " 3u96 care 5e
a5ea>6 9ro3u5ul <.tre 1iAatorul " ?i
tra.59ortorul (
Pu.erea 7a?i.ii <. 5tare 3e 1u.c:io.are
Coa5erea 9ro9riu >i56 a .a5turelui
e1ectuat6 3e catre ac, a9uc6torul #,
l6r/itorul -, tra.59ortorul ( ?i
c9.3uc6torul 3e 1ir
E;acuarea 9ro3u5ului
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
Dere-l3ri 2i defec0iuni Cau6e care le produc 8emedieri
(c3parea ochiurilor de
cus3tur3
Cacul este montat prea sus
sau prea @os
C 4Brful apuc3torului este
departe de ac
C ntin63torul buclei ac0ionea63
cu ntBr6iere
C detensionarea firului de la ac
se face cu ntBr6iere
C re-larea acului la ni4elul
apuc3torului
C re-larea apuc3torului lBn-3 ac
C re-larea cursei ntin63torului
C re-larea tensiunii firului la ac
Cus3tura se de2ir3 2i cade
nasturele
C nchiderea cus3turii este
necorespun63toare
C mpletirea firului
necorespun63tor
C 4erificarea mpuns3turilor
finale 2i re-larea coaserii
C corelarea apuc3torului cu acul
8uperea nasturelui n
coasere
C acul nu este centrat n loca2
C fi>atorul de nasture dere-lat
C nasturii au defecte de
fabrica0ie
C centrarea acului la montare
C re-larea fi>atorului
C eliminarea nasturilor cu
defecte
Ma2ina face mai multe
mpuns3turi
C frBnarea este
necorespun63toare
C arcul de frBnare este slab
C coma de pornire este
montat3 incorect
C re-larea frBnei
C se recondi0ionea63 arcul
C se corectea63 monta@ul camei
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
1?
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
ANE)A (
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
;:
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
MAJINA DE C(T C$EIIE
Caracteri5tici teh.ico$1u.c:io.ale
Ma2ina de cusut chei0e func0ionea63 pe principiul ma2inii simple* cu deosebirea ca
transportul 2i fi>area produsului pentru coasere sunt diferite. Ma2ina func0ionea63 cu su4eic3
2i apuc3tor rotati4*reali6Bnd o cus3tur3 cu puncte ti-hel format3 din doua fire de a03. Este
ac0ionata de un motor electric* a4Bnd puterea PO:*,7 RU 2i tura0ia nO1/:: rot/min.
Chei0a este o cus3tur3 de nt3rire cu rol func0ional sau
ornamental aplicat3 la capetele butonierelor* bu6unarelor*
cutelor sau la alte deschi63turi sau detalii.
Chei0a se ob0ine prin cus3tura format3 din doua fire n care
pa2ii de cus3tur3 se depun atBt pe lun-imea cBt 2i pe l30imea
chei0ei. +irele 1 depuse pe direc2ia lun-imii se numesc fire lon-itudinale* iar cele depuse pe
l30ime se numesc fire trans4ersale. (e depun n paralel 7 sau 1 fire lon-itudinale cu lun-imea
de E5C17Fmm* n func0ie de lun-imea chei0ei.
+irele tran4ersale , se depun perpendicular pe firele lon-itudinale* a4Bnd rol de consolidare
EfestonareF 2i de nt3rire a firelor lon-itudinale. Aceste fire se rulea63 p lon-itudinale pe care
le fi>ea63 pe materialul produsului. Num3rul firelor trans4ersale este de 17C5:* n func0ie de
lun-imea chei0ei.
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
;1
OR2ANE DE
LUCRU
Acul
Co.3uc6tor
3e 1ir
A9uc6tor
Su;eica
Tra.59ortor
*iAator
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
!r-anele de lucru ale ma2inii de cusut chei0e func0ionea63 pe acela2i principiu cu cele ale
ma2inii simple* cu e>cep0ia transportorului 2i a fi>atorului care pre6int3 o serie de deosebiri.
Transportorul Efi- aF efecuea63 mi2c3ri trans4ersale* fa23 de arborele principal ce corespund
depunerii firului lon-itudinal 2i mi2c3ri paralele cu arborele ce corespund feston3rii chei0ei.
Transportorul este format din rama metalic3 1* pe care este montat bra0ul ,* ce sus0ine
fi>atorul de material. "a cap3tul din spate este pre43Vut3 culisa 5* care conduce transportorul
propriuC6is n timpul func0ion3rii.
+i>atorul de material Efi-.bF este format din picioru2ele 1 2i , care au rolul de a e>ercit3 o
presiune elastic3 pe material*cu a@utorul arcurilor 5 2i /.
Defecte Cau6e care le produc 8emedieri
Cus3tur3 cu sc3p3ri C apuc3torul este dere-lat
fa03 de ac
C apuc3toul este u6at
C re-larea apuc3torului
fa03 de ac
C recondi0ionarea
apuc3torului
Cheia are feston
neuniform
Ctransportorul este dere-lat
C fi>atorul nu fi>ea63
materialul
C re-larea transportorului
C re-larea pres3rii
materialului
PROCESUL DE COASERE AL C0EIEI
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
;,
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
Coaserea chei0ei se reali6ea63 prin puncte de coasere ce se depun paralel pe
lun-imea chei0ei* care se acoper3 cu puncte de ti-hel scurte ce formea63 festonul chei0ei.
Di59o>iti; 3e 1iAare a chei:ei
" 7aterial
2 1iAator care li7itea>6 locul 3e 1or7are
al chei:ei ('
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
;5
I.tro3ucerea ?i 1iAarea
9ro3u5ului <. 7a?i.6
Coa5erea 9ro9riu >i56 care
cu9ri.3e 3e9u.erea 1irelor 9e
lu./i7ea chei:ei ?i 1e5to.area
ace5teia
E;acuarea 9ro3u5ului 3i.
7a?i.6
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
Co79ete.:a "4'2 EAecut6 o9era:ii 3e trata7e.t u7i3oter7ic ale 9ro3u5elor
co.1ec:io.ate
*IFA DE DOCUMENTARE NR'2
TRATAMENUL UMIDOTERMIC
TRATAMENTUL UMIDOTERMIC, cunoscut sub numele de c3lcare* repre6int3 procesul de
prelucrare a confec0iilor te>tile n condi0ii de tempetatur3* umiditate 2i presiune. Acesta se
desfa2oar3 pe parcursul opera0iilor 2i al fa6elor tehnolo-ice de e>ecu0ie* respecti4e pe
parcursul prelucr3rii* al asambl3rii detaliilor 2i al finis3rii produsului. 8epre6int3 1:C5:W din
totalul timpului destinat confec0ion3rii unui produs* n func0ie de cpmple>itate 2i material
prim3.
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
;/
OPERAIILE PROCESULUI
Nete6ireaC opera0ie de c3lcare* care are ca scop uniformi6areasuprafe0ei
materialului 2i eliminarea deni4el3rilor determinate de 2ifonare.
Desc3lcarea cus3turilor are ca scop fi>area prin c3lcare a re6er4elor cusute
mecani6at.
Presarea 2i sub0ierea se aplic3 la detaliile mbr3c3mintei mbinate pron
cus3turi* care se dublea63* formBnd mar-ini n-ro2ate* Aceste mar-ini* ca 2i
detaliile* in -eneral* se sub0ia63 prin presare cu ma2ina de c3lcat manual sau cu
prese speciale de c3lcat. E>empleD presarea -ulerului* re4erelor* bu6unarelor*
mar-inilor produsului* m3necilor* etc.
ModelareaC este opera0ia prin care produsele 2i detaliile se modelea63 prin
c3lcare.E>empleD -ulere* piep0i* umeri.
AburireaC const3 n ume6irea prin c3lcare a detaliilor 2i a produselor
confec0ionate. (e aplic3 n fa6a final3* cu scopul de a definiti4a forma 2i aspectul
final al produsului. (e asi-ur3 un tu2eu pl3cut* eliminarea tensiunilor 2i luciul
ap3rut la opera0iile de c3lcare.
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
=mbr3c3mintea confec0ionat3 din materiale te>tile tip lBnB necesit3 o tratare
umidotermic3 mai intens3* iar mbr3c3mintea din materiale tip bumbac necesit3 o tratare mai
u2oar3. Materialele din fire sintetice* fa03 de cele din lBn3 2i bumbac* necesit3 o c3lcare
u2oar3* la temperaturi 2i presiuni reduse.
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
;7
De5c6lcarea
cu56turilor
Mo3elarea
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
PARAMETRII TRATAMENTULUI UMIDOTERMIC
miditatea este
cantitatea de ap3
necesar3 materialelor n
procesul umidotermic
S1O umiditate chimic3N este cantitatea
de ap3* ce se -3se2te n compo6i0ia
chimic3 a fibrelor. Nu se poate elimina
n timpul prelucr3rii
SOS1TS,TS5
S,O umiditate relati43D este cantitatea
de ap3* determinat3 de
hi-roscopicitatea fibrelor 2i umiditatea
mediului
S5 O umiditatea tehnolo-ic3N este
cantitatea de ap3* care se adau-3n
timpul tratamentului
Temperatur3 este
determinat3 de natura
materialului* felul
opera0iei* timpul 2i
presiunea de c3lcare.
Pentru materialele de lBn3 17:C,,: C
Pentru materialele de bumbac 11:C17: C
Pentru materialele de m3tase ?:C1,: C
Pentru materialele de in 2i cBnep3 117C17: C
Pentru materialele din fire sintetice /:C1,: C
Presiunea este for0a de
presare pe suprafa0a
materialului. Depinde de
natura opera0iei.
!pera0ii de nete6ire pO:*1C:*7
daN/cmp
!pera0ii de modelare pO:*7C1*:
daN/cmp
!pera0ii de aburire pO:*7C1*:
daN/cmp
!pera0ii de presare pO1*1C 1:
daN/cmp
Timpul este durata de
e>punere a materialului
tratamentului. Depinde de
natura opera0iei* 2i de
ceilal0i parametrii
!pera0ii de nete6ire tO 7C,: s
!pera0ii de modelare tO 1:C,7 s
!pera0ii de aburire tO 7C1: s
!pera0ii de presare tO ,:C5: s
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
;1
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
;;
MAFINI FI UTILAEE UTILIHATE LA TRATAMENTUL
UMIDOTERMIC
*IER DE CLCAT
Ma?i.a 3e c6lcat 5i79l6
Ma?i.a 3e c6lcat cu ter7o5tat
Ma?i.a 3e c6lcat cu a8ur
PRESE DE CLCAT
ClasificareD
a. po6i0ia or-anelor de lucruD
prese ori6ontale
prese 4erticaleb. destina0iaD
prese pentru c3lcat len@erie
prese pentru mbr3c3minte sub0ire
prese pentru mbr3c3minte -roas3
c.sistemul de ac0ionareD
prese mecanice
prese pneumatice
prese hidraulice
prese cu abur
3' 5u9ortul 3e c6lcat,
9re5e cu 9er.e 5u9ort
9re5e cu ra76 5u9ort
9re5e cu 7a.echi.
MO+ILIER DE CLCAT
Me5e ca c6lcat cu a8ur I 9ro3u5e
9la.e ?i tu8ulare
*or7e 3e c6lcat 9e 5u9ort ?i
ra8ata8ile

Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
Co79ete.:a "4'( A78alea>6 9ro3u5e co.1ec:io.ate
A78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
Ambalarea are rolul de a conser4a produsele confec0ionate* n timpul transportului 2i
depo6it3rii acestora. Asi-urarea unei pre6ent3ri cBt mai estetice a m3rfurilor cu ambala@e
atra-3toare determin3 cre2terea 4alorii m3rfurilor.
Confec0iile se ambalea63 n func0ie de natura produsului* de destina0ie* de locul depo6it3rii 2i
de mi@locul de transport.
Ti9uri 3e a78alaDe,
9u./i cutii
h6rtie
?te.3er
umera2
etichete
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
;<
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
A78alarea 9ro3u5elor 3e le.Derie
(ortimentul de len@erie este compus dinD maiouri*blu6e* c3m32i* pi@amale.etc.
A78alarea c676?ilor
Ambalarea c3m32ilor se face manual sau mecani6at* cu mese speciale de mpachetat
c3m32i. Pentru mpachetare sub -ulerul c3m32ii se asea63 o band3 de carton sau material
plastic la dimensiunile -ulerului* pentru a se men0ine formatul n timpul conser43rii.
Plierea c3m32ii se face pe un carton a43nd form3 dreptun-hiular3 cu prelun-ire la -3t.
Pe carton c3ma2a se str3n-e* se fi>ea63 cu ace 2i se introduce n pun-a de polietilen3 sau n
cutia de ambalat. Man2etele 2i man2etele se fi>ea63 cu dou3 cleme de material plastic sau
cu ace 2i le men0ine ntinse pe carton.C3m32ile se asea63 n cutii de carton* dup3 care se
lea-3 cutia 2i se aplic3 eticheta cu toate datele pri4ind produsul Em3rime* calitate* modelF.
Masa de pliat c3m32i este pre430ut3 cu o serie de dispo6iti4e necesare opera0iilor de
pliat Efi-5.5 bF. Pentru pliat se asea63 c3ma2a pe masa 1* iar -ulerul acesteia se fi>ea63 cu
clema ,. =n prelun-irea clemei este pre436ut 2an0ul 5 care prote@ea63 nasturii 2i asi-ur3
simetria c3m32ii mpachetate. Plierea se face cu a@utorul 2ablonului / care prin oscilare pe
suprafa0a mesei* fi>ea63 spatele 2i piep0ii n re-iunea central3.
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
;?
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
Pentru pliere* p3r0ile laterale se r3sfrBn- peste 2ablon cu a@utorul bra0elor 7 2i 1 fiin
puse n mi2care prin pedala; sau prin maneta <. Acestea prin ac0ionare rasfrBn- p3r0ile
laterale ale c3m32ii peste 2ablon. Pliera n lun-ime se face manual* fie cu dispo6iti4ul care
r3sfrBn-e c3ma2a spre st3n-a* la dimensiunea 2ablonului. C3m32ile c3lcate sau accesoriile
necesare plierii sunt depuse n co2ul ?.
A78alarea 8lu>elor 86r86te?ti
Dup3 ce sCau c3lcat 2i au fost pliate blu6ele se introduc n pun-i 2i se a2ea63 in cutii
de cBte 6ece buc30i.
A78alarea <78r6c67i.tei 5u8:iri,
a' A78alarea rochiilor ?i a 8lu>elor 9e.tru 1e7ei
8ochiile pentru femei sunt transportate pe umera2e* iar blu6ele se mpachetea63 n
cutii de carton* num3rul lor fiind n func0ie de 4olum 2i de calitatea produsului.
8'A78alarea 1u5telor 9li5ate
+ustele plisate sunt confec0ionate din 0es3turi ter-al* care necesit3 un ambala@
corespun63tor. Ambala@ul destinat fustei plisate este o cutie din carton* a4Bnd dimensiuni
potri4ite* n care fusta se a2ea63 n4elit3 n foi03 de ambala@.
A78alarea <78r6c67i.tei eAterioare,
Costumele b3rb3te2ti se ambalea63 mpachetBnd pantalonul mpreun3 cu haina.
Pentru li4rare costumul se a2ea63 pe umera2e sau se plia63 2i se mpachetea63 n cutii n
care se a2ea63 n l36i sau containere dup3 acelea2i re-uli ca 2i celelalte produse.
Ambalarea pardesiurilor 2i a paltoanelor se face pe umera2e sau n cutii speciale.
Ambalarea pe umera2e sau n cutii se face indi4idual* produsele fiind n4elite cu hBrtie sau
introduse n pun-i de polietilen3.
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
<:
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
Ane>a nr. 1 la !MECT 1;:,
CONVENIE CADRU
pri4ind efectuarea sta-iului de pre-3tire practic3 n ntreprindere/institu0ie public3
de c3tre ele4ii din n4303mBntul profesional 2i tehnic
Pre6enta con4en0ie se ncheie ntreD
nitatea de n4303mBnt MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Edenumit3 n
continuare or-ani6ator de practic3F repre6entat3 de Director Dl/Dna
MMMMMMMMMMMMMMMMM..
Adresa or-ani6atorului de practic3D MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
emailDMMMMMMMMMMMMM. TelefonD MMMMMMMMMMMMM.
2i
=ntreprinderea* institu0ia* societatea comercial3* etc MMMM..MMMMMMMM. Edenumit3 n
continuare partener de practic3F
repre6entat3 de Enumele 2i calitateaF Dl/DnaMMMMMMMMMMMMMMMMM. Adresa
partenerului de practic3D MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
emailDMMMMMMMMMMMMM. TelefonD MMMMMMMMMMMMM.
Perioada pentru care se ncheie con4en0iaD MMMMMMMMM..
Art. 1 !biectul con4en0iei
Con4en0ia stabile2te cadrul n care se or-ani6ea63 2i se desf32oar3 sta-iul de pre-3tire
practic3 n 4ederea n4303rii la locul de munc3* ca parte a pro-ramului de pre-3tire
profesional3 prin n4303mBnt profesional 2i tehnic* efectuat deD
Ele4 Edenumit n continuare practicantFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
CNPMMMMMMMMMMMMMMMnscris n clasa MMM. * n anul 2colar MMMM..
calificarea MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM* ni4el de calificare MMMM.
(ta-iul de practic3 este reali6at de practicant n 4ederea dobBndirii competen0elor
profesionale men0ionate n Ane>a peda-o-ic3* parte inte-rant3 a pre6entei Con4en0ii cadru*
n conformitate cu (tandardul de pre-3tire profesional3 2i curriculumul aprobate prin !rdin al
Ministrului Educa0iei* Cercet3rii 2i Tineretului nr. .......
Modalit30ile de derulare 2i con0inutul sta-iului de pre-3tire practic3 sunt descrise n pre6enta
Con4en0ie 2i n Ane>a peda-o-ic3.
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
<1
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
Art. , (tatutul practicantului
Practicantul r3mBne* pe toat3 durata sta-iului de pre-3tire practic3* ele4 al unit30ii de
n4303mBnt.
Art. 5. Plata 2i obli-a0iile sociale
(ta-iul de pre-3tire practic3 Ese bifea63 situa0ia corespun63toareFD
C se efectuea63 n cadrul unui contract de munc3*
cei doi parteneri putBnd s3 beneficie6e de pre4ederile le-ii nr. ;,/,::; K
C nu se efectuea63 n cadrul unui contract de munc3 K
C se efectuea63 n cadrul unui proiect finan0at prin +ondul (ocial European K
C se efectuea63 n cadrul proiectului MMMMMMMM. K
C =n ca6ul an-a@3rii ulterioare* perioada sta-iului nu 4a fi considerat3 ca 4echime n situa0ia n
care con4en0ia nu se derulea63 n cadrul unui contract de munc3.
C Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practic3 careCl prime2te
n sta-iul de pre-3tire practic3* cu e>cep0ia situa0iei n care practicantul are statut de an-a@at.
C Partenerul de practic3 poate* totu2i* acorda practicantului o indemni6a0ie* -ratificare* prim3
sau a4anta@e n natur3* preci6ate la art. <.
Partenerul de practic3 se an-a@ea63 s3 achite inte-ral coti6a0iile sociale conform
re-lement3rilor n 4i-oare.
Art. /. (3n3tatea 2i securitatea n munc3. Protec0ia social3 a practicantului Partenerul de
practic3 are obli-a0ia respect3rii pre4ederilor le-ale cu pri4ire la s3n3tatea 2i securitatea n
munc3 a practicatului pe durata sta-iului de instruire practic3.
Practicantului i se asi-ur3 protec0ie social3 conform le-isla0iei n 4i-oare. Ca urmare* conform
dispo6i0iilor capitolului II* articolul 7* para-raful e al "e-ii nr. 5/1/,::, modificat de !#
1:;/,/.1:.,::5 despre asi-ur3rile pentru accidente de munc3 2i boal3 profesional3*
practicantul beneficia63 de le-isla0ia pri4itoare la accidentele de munc3 pe toat3 durata
efectu3rii pre-3tirii practice.
=n ca6ul unui accident suportat de practicant* fie n cursul lucrului* fie n timpul deplas3rii la
lucru* partenerul de practic3 se an-a@ea63 s3 n2tiin0e6e asi-uratorul cu pri4ire la accidentul
care a a4ut loc Econform capitolului L din le-ea 5/1/,::, modificat3 de !#
1:;/,/.1:.,::5F.
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
<,
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
Art. 7. 8esponsabilit30ile practicantului Practicantul are obli-a0ia* ca pe durata derul3rii
sta-iului de pre-3tire practic3* s3 respecte pro-ramul de lucru stabilit 2i s3 e>ecute acti4it30ile
solicitate de tutore dup3 o prealabil3 instruire* n condi0iile respect3rii cadrului le-al cu pri4ire
la 4olumul 2i dificultatea acestora Econform Codului MunciiF. =n ca6ul nerespect3rii obli-a0iilor
se aplic3 sanc0iunile conform 8e-ulamentului de or-ani6are 2i func0ionare al unit30ii de
n4303mBnt.
Pe durata sta-iului s3u* practicantul respect3 re-ulamentul de ordine interioar3 al
partenerului de practic3. =n ca6ul nerespect3rii acestui re-ulament* directorul ntreprinderii*
institu0iei* societ30ii comerciale* etc. Epartener de practic3F* 2i re6er43 dreptul de a anula
con4en0ia referitoare la pre-3tirea practic3* dup3 ce n prealabil a n2tiin0at directorul unit30ii
de n4303mBnt la care ele4ul EpracticantulF este nscris EArt. ,15/1 2i Art. ,1//1 din Codul
munciiF.
Practicantul are obli-a0ia de a respecta normele de securitate 2i s3n3tate n munc3 pe care 2i
leCa nsu2it de la repre6entantul partenerului de practic3 nainte de nceperea sta-iului de
practic3.
De asemenea* practicantul se an-a@ea63 s3 nu foloseasc3* n nici un ca6* informa0iile la care
are acces n timpul sta-iului despre partenerul de practic3 sau clien0ii s3i* pentru a le
comunica unui ter0 sau pentru a le publica* chiar dup3 terminarea sta-iului* decBt cu acordul
respecti4ului partener de practic3.
Art. 1. 8esponsabilit30ile partenerului de practic3 Partenerul de practic3 4a stabili un tutore
pentru sta-iul de practic3* selectat dintre salaria0ii proprii 2i ale c3rui obli-a0ii sunt men0ionate
n Ane>a peda-o-ic3* parte inte-rant3 a Con4en0iei.
=nainte de nceperea sta-iului de practic3* partenerul are obli-a0ia de a face practicantului
instructa@ul cu pri4ire la normele de securitate 2i s3n3tate n munc3 n conformitate cu
le-isla0ia n 4i-oare.
Printre responsabilit30ile sale* partenerul de practic3 4a lua m3surile necesare pentru
securitatea 2i s3n3tatea n munc3 a practican0ilor* a2a dup3 cum acestea sunt definite n
particular prin art. 7* litera aF* art. 15 * literele d* f* h* X 2i r* din "e-ea nr. 51?/,::1 securit30ii
2i s3n3t30ii n munc3 * precum 2i pentru comunicarea re-ulilor de pre4enire asupra riscurilor
profesionale Eart. 1;5/1* art. 1;//1* art. 1;1/1 din Codul munciiF.
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
<5
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
Partenerul de practic3 trebuie s3 pun3 la dispo6i0ia practicantului toate mi@loacele necesare
pentru dobBndirea competen0elor preci6ate n Ane>a peda-o-ic3.
Partenerul de practic3 trebuie s3 asi-ure locul de munc3 n ideea de a -aranta securitatea 2i
s3n3tatea practican0ilor EArt. 1;;/1 din Codul munciiF.
Partenerul de practic3 are obli-a0ia de a asi-ura practican0ilor accesul liber la ser4iciul de
medicina muncii* pe durata derul3rii pre-3tirii practice EArt. 1<,/1 din Codul munciiF.
Partenerul de practic3 trebuie s3 comunice 2i practican0ilor ansamblul de re-uli interne pe
care lCa adoptat de comun acord cu sindicatul sau cu repre6entan0ii de personal* dup3 ca6
EArt. ,7;* Art. ,7< 2i Art. ,7? din Codul munciiF.
Partenerul de practic3 certific3 faptul de a fi asi-urat n materie de responsabilitate ci4il3* n
func0ie de dispo6i0iile le-ale 2i re-lement3rile n 4i-oare. Aceast3 dispo6i0ie nu se aplic3
partenerilor de practic3 scuti0i prin statutul lor de aceast3 asi-urare.
Partenerul de practic3 are obli-a0ia de a informa practicantul asupra riscurilor profesionale En
ca6ul muncii de laborator este necesar3 e>isten0a unui proces 4erbal de protec0ia munciiF
articolul 1;1C1;< din Codul muncii 2i articolul 71 din le-ea 5/1/,::, asupra asi-ur3rilor
accidentelor de munc3 ECapitolul L* Art.71/1 2i Art. 77 al le-ii 5/1/,::, modificat3 de !#
1:;/,/.1:.,::5F.
Partenerul de practic3 este obli-at* prin normele 2i principiile responsabilit30ii ci4ile
contractuale* s3 desp3-ubeasc3 practicantul n situa0ia n care acesta a suferit un pre@udiciu
material din 4ina partenerului de practic3 pe durata ndeplinirii obli-a0iilor ce deri43 din
derularea sta-iului de pre-3tire practic3 EArt. ,1?/1 din Codul munciiF.
=n ca6ul n care* din 4ina partenerului de practic3 * contribu0ia de asi-urare contra
accidentelor de munc3 2i a bolilor profesionale nu a fost pl3tit3* costul prest3rilor de ser4icii
de asi-urare pre436ute de le-ea aici pre6entat3 4a fi suportat de c3tre partenerul de practic3
EArt. 1/ al le-ii 5/1/,::, modificat3 de !# 1:;/,/.1:.,::5F.
Art. ;. !bli-a0iile or-ani6atorului de practic3 =n ca6ul n care derularea sta-iului de pre-3tire
practic3 nu este conform3 cu an-a@amentele luate de c3tre partenerul de practic3 n cadrul
pre6entei con4en0ii* directorul unit30ii de n4303mBnt Eor-ani6ator de practic3F poate decide
ntreruperea sta-iului de pre-3tire practic3 conform con4en0iei* dup3 informarea prealabil3 a
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
</
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
responsabilul ntreprinderii* institu0iei* societ30ii comerciale* etc. Epartener de practic3F 2i
primirea confirm3rii de primire a acestei informa0ii.
!r-ani6atorul de practic3 desemnea63 un cadru didactic responsabil cu planificarea*
or-ani6area 2i supra4e-herea desf32ur3rii pre-3tirii practice. Cadrul didactic mpreun3 cu
tutorele desemnat de partenerul de practic3 stabilesc tematica de practic3 2i competen0ele
profesionale care fac obiectul sta-iului de pre-3tire practic3 n conformitate cu (tandardul de
pre-3tire profesional3 2i pro-rama 2colar3 corespun63toare.
Art. <. Condi0ii de desf32urare a sta-iului de pre-3tire practic3 #ratific3ri sau prime acordate
practicantuluiD
A4anta@e e4entuale Eplata transportului de la 2i la ntreprindere* tichete de mas3* acces la
cantina partenerului de practic3*etc.FD
Alte 9reci>6ri
Art. ?. Persoane desemnate de or-ani6atorul de practic3 2i partenerul de practic3D
Tutorele Epersoana care 4a a4ea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de
practic3FD Dl/Dna MMMMMMMMMMMMMMMM...
+unc0ia MMMMMMMMMMMMM
TelD MMMMMMMM +a>DMMMMMMMM EmailD MMMMMMMMMMMMMMMM
Cadrul didactic responsabil cu urm3rirea derul3rii sta-iului de pre-3tire practic3 din partea
or-ani6atorului de practic3D
Dl/Dna MMMMMMMMMMMMMMMMM.
+unc0ia MMMMMMMMMMMMMMMMM.
TelD MMMMMMMM. +a>D MMMMMMM.. EmailD MMMMMMMMMMMMMMMM.
Art. 1: E4aluarea sta-iului de pre-3tire practic3 =n timpul derul3rii sta-iului de pre-3tire
practic3* tutorele mpreun3 cu cadrul didactic responsabil cu urm3rirea derul3rii sta-iului de
pre-3tire practic3 4or e4alua practicantul n permanen03* pe ba6a unei +i2e de
obser4a0ie/e4aluare. Lor fi e4aluate atBt ni4elul de dobBndire a competen0elor tehnice* cBt 2i
comportamentul 2i modalitatea de inte-rare a practicantului n acti4itatea ntreprinderii
Edisciplin3* punctualitate* responsabilitate n re6ol4area sarcinilor* respectarea re-ulamentului
de ordine interioar3 al ntreprinderii/institu0iei publice* etc.F.
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
<7
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
"a finalul modulului / sta-iului de pre-3tire practic3* tutorele mpreun3 cu cadrul didactic
responsabil cu urm3rirea derul3rii sta-iului de pre-3tire practic3* e4aluea63 ni4elul de
dobBndire a competen0elor de c3tre practicant pe ba6a fi2ei de obser4a0ie/e4aluare* a unei
probe orale/inter4iu 2i a unei probe practice. 8e6ultatul acestei e4alu3ri 4a sta la ba6a not3rii
ele4ului de c3tre cadrul didactic responsabil cu derularea sta-iului de pre-3tire practic3.
Art. 11. 8aportul pri4ind sta-iul de pre-3tire practic3 Periodic 2i dup3 ncheierea sta-iului de
pre-3tire practic3* practicantul 4a pre6enta un caiet de practic3 care 4a cuprindeD
- denumirea modulului de pre-3tire
- competen0e e>ersate
- acti4it30i desf32urate pe perioada sta-iului de pre-3tire practic3
- obser4a0ii personale pri4itoare la acti4itatea depus3 Caietul de practic3 4a fi parte din
portofoliul ele4ului.
Alc3tuit n triplu e>emplar la dataD MMMMMMMM
Director
nitate de n4303mBnt
E!r-ani6ator de practic3F
8epre6entant
=ntreprindere* institu0ie* societate
comercial3*etc EPartener de
practic3F
Numele 2i
prenumele
Data
(emn3tura
Jtampila
Am luat la cuno2tin03*
Nume 2i prenume (emn3tura
Ele4
P3rinte ele4 Epentru ele4ii minoriF
Cadru didactic responsabil
pentru sta-iul de practic3
Tutore
DataD
Ane>a peda-o-ic3
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
<1
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
a Con4en0iei cadru pri4ind efectuarea sta-iului de pre-3tire practic3 n ntreprindere/institu0ie
public3 de c3tre ele4ii din n4303mBntul profesional 2i tehnic
1. Durata total3 a pre-3tirii practice
,. Calendarul pre-3tirii
5. Perioada sta-iului* timpul de lucru 2i orarul Ede preci6at 6ilele de pre-3tire practic3 n ca6ul
timpului de lucru par0ialFD
/. Adresa unde se 4a derula sta-iul de pre-3tire practic3 Edac3 este diferit3 de cea indicat3
n Con4en0ieFD
7. Deplasarea n afara locului unde este reparti6at practicantul 4i6ea63 urm3toarele loca0iiD
1. Condi0ii de primire a ele4ului n sta-iul de practic3
;. Modalit30i prin care se asi-ur3 complementaritatea ntre pre-3tirea dobBndit3 de ele4 la
2coal3 2i n ntreprindere
<. Numele 2i prenumele cadrului didactic care asi-ur3 supra4e-herea peda-o-ic3 a
practicantului pe perioada sta-iului de practic3
?. Drepturi 2i responsabilit30i ale cadrului didactic din unitatea de n4303mBnt or-ani6ator al
practicii* pe perioada sta-iului de pre-3tire practic3
1:.Numele 2i prenumele tutorelui desemnat de ntreprindere care 4a asi-ura respectarea
condi0iilor de pre-3tire 2i dobBndirea de practicant a competen0elor profesionale planificate
pentru perioada sta-iului de pre-3tire practic3
11.Drepturi 2i responsabilit30i ale tutorelui de practic3 desemnat de partenerul de practic3
1,.Definirea unit30ilor de competen0e 2i a competen0elor care 4or fi dobBndite pe perioada
sta-iului de practic3 n conformitate cu standardul de pre-3tire profesional3 2i curriculumul
aprobat prin !MECT nr. ..................
nitatea de
competen0e
Competen0a
Modulul
de
pre-3tire
"ocul de
munc3
Acti4it30i
planificate
!bser4a0ii
15. Modalit30i de e4aluare a pre-3tirii profesionale dobBndite de practicant pe perioada sta-iului de pre-3tire
practic3
Cadru didactic Tutore Practicant
Data
(emn3tura
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
<;
Mo3ulul 4 *i.i5area 1i.al6 5i a78alarea 9ro3u5elor co.1ec:io.ate
Cio.tea 2heor/he,"--2, UtilaDul ?i teh.olo/ia 7e5eriei, ;ol I, +ucure?ti, E3itura
Di3actic6 ?i Pe3a/o/ic6'
Potora. I, Pre3oiu C',"-#4, Proce5e ?i 7a?i.i <. co.1ec:ii, E3itura teh.ic6'
Curelaru, M', +r6toi, E', LDic:io.ar 3e ter7e.i 3e 59ecialitate 3i. i.3u5tria teAtil6$
9iel6rie'
Nea/u, 2', 2000, UtilaDe ?i teh.olo/ii 3e 9ro1il, +ucure?ti, E3itura Preu.i;er5itaria'
i/lea Lu9a?cu, R', 2000, Pre/6tire 3e 8a>6 <. i.3u5tria u?oar6 $ i.5truire
teoretic6, +ucure?ti, E3itura O5car Pri.t'
i/lea Lu9a?cu, R', 2000, Pre/6tire 3e 8a>6 <. i.3u5tria u?oar6 I i.5truire
9ractica, +ucure?ti, E3itura O5car Pri.t'
Sta.3ar3e 3e Pre/6tire Pro1e5io.al6, 3o7e.iul TeAtile$9iel6rie, cali1icarea
%Co.1ec:io.er 9ro3u5e teAtileC*
Curriculu7 cla5a a )I$a, cali1icarea %Co.1ec:io.er 9ro3u5e teAtileC
AuAiliare curriculare 3e 59ecialitate
Re;i5te 3e 59ecialitateM
Plia.te cu 3i1erite utilaDe 3i. 3o7e.iul teAtile
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
<<