Sunteți pe pagina 1din 7

LICEUL TEHNOLOGIC ELENA CARAGIANI , TECUCI

CURRICULUM N DEZVOLTARE LOCAL


ACTIVITI DESFURATE N UNITI ECONOMICE
CLASA a IX-a - LICEU
FILIERA: TEHNOLOGIC
PROFIL: SERVICII
DOMENIUL PREGTIRII DE BAZ: COMER
NTOCMIT,
PROF. EC. NAZARE OFELIA MIMI
Anu !"#$%
&'() * &'(+
(. N#,- .n,%#/u",.0-
Curriculum-ul pentru modulul CDL Activiti de!"#$ate %& #&iti ec'&'(ice se adreseaz
elevilor din clasa a IX-a ciclul inferior al liceului tehnologic, profil servicii, domeniului de pregtire de
baz c'(e$, i are alocat un numr de 1' /2 #%2 din care
3 1' #%2 instruire practic ! 4 5-6,. 7 + 8.2 7 9 #%2 :8. ; 5,$<.. /2 6%2<-,.%2 6%$",."- "
#ceast ofert curricular, asigur cadrul pentru realizarea unei instruiri care s permit formarea
$n totalitate a competen%elor tehnice de specialitate descrise $n Standardele de pregtire profesional.
Curriculum-ul $n dezvoltare local a fost elaborat pe baza competen%elor cheie din unitatea & 'rganizarea
locului de munc & i ()ezolvare de probleme*+
,entru asigurarea premiselor integrrii profesionale a absolven%ilor pe pia%a muncii, c-t i pentru
formarea profesional continu, este nevoie de fle.ibilitate i adaptare la tipurile de competen%e
identificate ca fiind necesare $n prezent i mai ales $n viitor pe o pia%a a muncii aflat $n continu
schimbare i adaptare la cerin%ele impuse de dezvoltarea economic+
#daptarea la cererea pie%ei i necesitatea formrii profesionale la nivel european au reprezentat
motivele esen%iale pentru includerea acestui curriculum+ /levilor trebuie s li se ofere posibilitatea
$nsuirii acestor competen%e de baz, care dezvolt $naltul profesionalism, ini%iativa, perspicacitatea,
abilitatea de a opera eficace $ntr-un mediu economic dinamic i concuren%ial, importante pe pia%a muncii+
Din acest considerent, programa a fost conceput astfel $nc-t s dezvolte o arie e.tins de abilit%i
legate de rezolvarea de probleme i organizarea locului de munc+
,e l-ng activit%ile specifice $i va dezvolta abilit%i de care tinerii au nevoie pentru ocuparea unui
loc de munc, pentru asumarea rolului $n societate ca persoane responsabile, care se instruiesc pe tot
parcursul vie%ii+ #ceste cerin%e, necesare unei vie%i adaptate la e.igen%ele societ%ii contemporane, au fost
$ncorporate $n abilit%ile cheie+
,ropunerea a pornit de la constatarea c dob-ndirea abilit%ilor practice necesit un numr mai mare de
ore+ #cest modul poate constitui o modalitate eficient de corelare a con%inuturilor modulelor din cultura
de specialitate prin prezentarea conceptelor, principiilor i no%iunilor esen%iale care formeaz sistemul
teoretic, dar i aplicabilitatea metodelor i procedurilor larg utilizate $n diferite demersuri la locul de
munc+
C+D+L+- ul abordeaz urmtoarele probleme
0o%iuni generale despre ambala1ul ecologic
Compatibilitatea ambala1elor ecologice cu mediul ambiant
/ducarea consumatorilor $n domeniul ambala1elor recuperabile
2copul curriculumului de dezvoltare local poate fi sintetizat $n urmtoarele
dob-ndirea unor competen%e suplimentare fa% de cele propuse prin curriculum-ul diferen%iat,
necesare formrii abilit%ilor practice necesare la viitorul loc de munc, %in-nd cont de calificarea
care va fi dob-ndit la sf-ritul studiilor liceale3
lrgirea domeniului ocupa%ional, dar i aprofundarea competen%elor cheie, alturi de competen%ele
personale i sociale comunicarea, lucrul $n echip, g-ndirea critic, asumarea responsabilit%ilor,
creativitatea i spri1inul antreprenorial+
&. STRUCTURA
UNITI DE COMPETENE
(. R28#0$%2$ /2 6%#=2>2
4
&. O%<$n.8$%2$ #"uu. /2 >un"-
C#%2$%2$ %28u,$,2#% ?n0-@-%.. !. "%.,2%..#% /2 20$u$%2
DENUMIREA MODULULUI: Activiti de!"#$ate %& #&iti ec'&'(ice
Cun#!,.n@2 D26%.n/2%. C%.,2%.. /2 20$u$%2
R28u,$,u ?n0-@-%.. ( #sigur ordinea i curenia la locul de munc
M.A#$"2 /2 >un"-
5aterii prime i au.iliare, echipamente
i utila1e, 2+D+6+ -uri+
5i1loace de ordonare materiale de
curenie specifice locului de munc
7lavete,detergent, dezinfectani"3 prin
metode manual sau semiautomate
2electarea mi1loacelor
de munc
'rdonarea mi1loacelor
specifice activit%ii
curente
8ntre%inerea cur%eniei
la locul de munc
Identificarea mi1loacelor de
munc
)espectarea succesiunii
operaiilor de lucru
Demonstrarea capacitii de
a $ntreine curenia la locul
de munc
R28u,$,u ?n0-@-%.. &: #plic principiile ergonomice $n organizarea locului de munc
P%.n".6..2 2%<#n#>."2
5icroclimatul, economia
micrilor, poziia de lucru+
5suri de reducere a
efortuluipoziia de lucru,
succesiunea micrilor, dozarea
efortului
/.plicarea
principiilor
ergonomice de baz
5suri individuale
de reducere a
efortului fizic
5eninerea
climatului optim de
la locul de munc
/.plicarea principiilor
ergonomice de baz
Demonstrarea capacitii
de reducere a efortului
fizic depus
5eninerea condiiilor
optime de microclimat la
locul de munc
R28u,$,u ?n0-@-%.. 4: 9olosete instruc%iunile de lucru pentru $ndeplinirea sarcinilor
In5,%u".un. /2 u"%u
9ie de lucru,regulamente,schie
simple,e.plicaii
6erificaremasurare,comparare
Corecii de erorirepetarea
operaiei,a1ustri
+utilizarea instruciunilor
de lucru $n funcie de
sarcinile date
6erificarea individual a
sarcinii date pe baza
instruciunilor de lucru
Corectarea erorilor de
realizare a sarcinilor de
lucru,pe baza
instruciunilor
Demonstrarea capabilitii
de utilizare a
instruciunilor de lucru
6erificarea realizrii
sarcinilor
#biliti de corectare a
erorilor
R28u,$,u ?n0-@-%.. ): Identific probleme simple
N#@.un. <2n2%$2 /256%2 $>=$$Au
2"##<."
definirea ambala1ului
rolul i func%iile ambala1ului
ecologic
detectarea unor situa%ii problematice
$n condi%iile comercializrii
mrfurilor neambalate
descrierea situa%iilor problem $n
cazul ne$ndeplinirii func%iilor
ambala1ului
Detectarea unor situa%ii
problematice
Descrierea
caracteristicilor
problemei
9ormularea problemei $n
func%ie de caracteristicile
determinate
Demonstrarea capabilitii
de a ob%ine informa%ii
necesare pentru definirea
problemei
Descrierea caracteristicilor
problemei
9ormularea problemei $n
func%ie de caracteristicile
determinate
:
DENUMIREA MODULULUI: Activiti de!"#$ate %& #&iti ec'&'(ice
formularea de solu%ii $n func%ie de
situa%iile determinate
R28u,$,u ?n0-@-%.. +: #lctuiete i aplic un plan de rezolvare a unei probleme simple
C#>6$,.=..,$,2$ $>=$$A2#% 2"##<."2
"u >2/.u $>=.$n,
,rezentarea func%iei sociale a
ambala1ului ecologic
Identificarea problemelor legate de
degradarea natural a ambala1elor
#legerea solu%iei optime de
rezolvare a problemei ridicate de
ambala1ele nereciclabile
8ntocmirea planului de rezolvare a
problemei obiective, metode,
resurse, activit%i, mi1loace i ci de
realizare, mod de evaluare
#plicarea planului de rezolvare a
problemei $n conte.tul determinat
ordinea de realizare din plan, timpul
de rezolvare, colaborarea cu al%i
parteneri implica%i $n activitatea de
reciclare a ambala1elor+
Identificarea unei
alternative de rezolvare a
problemei
#legerea solu%iei optime
de rezolvare a problemei
8ntocmirea planului de
rezolvare a problemei
#plicarea planului de
rezolvare a problemei $n
conte.tul determinat
Demonstreaz c are
abiliti de a identifica o
alternativ de a rezolva o
problem
#legerea soluiei optime
de rezolvare
8ntocmirea unui plan de
rezolvare a problemei
#plicarea planului de
rezolvare a problemei $n
conte.tul determinat
R28u,$,u ?n0-@-%.. 9: 6erific rezultatele ob%inute $n urma aplicrii planului de rezolvare a unei
probleme simple
E/u"$%2$ "#n5u>$,#%.#% ?n /#>2n.u
$>=$$A2#% %2"u62%$=.2
Codificarea materialelor reciclabile
pentru ambalat
,rezentarea produselor cu ambala1e
ecologice
Compararea produselor similare ca
i caracteristici dar cu ambala1e
diferite
#precierea rezultatului ob%inut $n
urma comparrii acceptare sau
respingere
Compararea rezultatului ob%inut cu
rezultatul planificat rezultate
identice, asemntoare sau diferite
#plicarea rezultatului ob%inut $n
situa%ii similare, preluarea
rezultatului apreciat drept identic
sau asemntor $n situa%ii simple,
care presupun acelai tip de
rezolvare
,rezentarea simbolurilor pentru protec%ia
Compararea rezultatului
ob%inut cu rezultatul
planificat
#precierea rezultatului
ob%inut $n urma
comparrii
#plicarea rezultatului
ob%inut $n situa%ii similare
Demonstrarea abilitii de
a compara rezultatul
ob%inut cu rezultatul
planificat
Capabilitatea de aplica
rezultatul ob%inut $n situa%ii
similare
;
DENUMIREA MODULULUI: Activiti de!"#$ate %& #&iti ec'&'(ice
consumatorilor i a mediului+
4. C#n@.nu,u B#%>-%..
I. L#"u /2 >un"-
5i1loace de munc materii prime i au.iliare, echipamente i utila1e, instala%ii,
2D6-uri3
5etode de $ntre%inere a cur%eniei manuale, mecanice, semiautomate+
II+ P%.n".6..2 2%<#n#>."2
5icroclimatul, economia micrilor, poziia de lucru+
5suri de reducere a efortuluipoziia de lucru, succesiunea micrilor, dozarea
efortului
III+ In5,%u".un. /2 u"%u:
9ie de lucru,regulamente,schie simple,e.plicaii
6erificaremsurare,comparare
Corecii de erorirepetarea operaiei,a1ustri
IV. N#@.un. <2n2%$2 /256%2 $>=$$Au 2"##<."
definirea ambala1ului
rolul i func%iile ambala1ului ecologic
detectarea unor situa%ii problematice $n condi%iile comercializrii mrfurilor
neambalate
descrierea situa%iilor problem $n cazul ne$ndeplinirii func%iilor ambala1ului
formularea de solu%ii $n func%ie de situa%iile determinate
V. C#>6$,.=..,$,2$ $>=$$A2#% 2"##<."2 "u >2/.u $>=.$n,
,rezentarea func%iei sociale a ambala1ului ecologic
Identificarea problemelor legate de degradarea natural a ambala1elor
#legerea solu%iei optime de rezolvare a problemei ridicate de ambala1ele
nereciclabile
8ntocmirea planului de rezolvare a problemei obiective, metode, resurse, activit%i,
mi1loace i ci de realizare, mod de evaluare
#plicarea planului de rezolvare a problemei $n conte.tul determinat ordinea de
realizare din plan, timpul de rezolvare, colaborarea cu al%i parteneri implica%i $n
activitatea de reciclare a ambala1elor+
VI. E/u"$%2$ "#n5u>$,#%.#% ?n /#>2n.u $>=$$A2#% %2"u62%$=.2
Codificarea materialelor reciclabile pentru ambalat
,rezentarea produselor cu ambala1e ecologice
Compararea produselor similare ca i caracteristici dar cu ambala1e diferite
#precierea rezultatului ob%inut $n urma comparrii acceptare sau respingere
Compararea rezultatului ob%inut cu rezultatul planificat rezultate identice,
asemntoare sau diferite
#plicarea rezultatului ob%inut $n situa%ii similare, preluarea rezultatului apreciat
drept identic sau asemntor $n situa%ii simple, care presupun acelai tip de
rezolvare
,rezentarea simbolurilor pentru protec%ia consumatorilor i a mediului+
<
). M#/$.,-@. /2 20$u$%2
,rocesul de evaluare pe parcursul stagiului de practic i evaluarea final urmrete gradul de
dob-ndire a deprinderilor i nu nivelul de cunotin%e acumulate+ ,e parcursul stagiului de practic elevul
este supus evalurii prin probe de evaluare diferite, $n momente diferite, iar rezultatul final al evalurii are
$n vedere progresul realizat de acesta+
5etode de evaluare propuse
In025,.<$@.$ reprezint un instrument $n cadrul cruia elevii pot aplica $n mod creator cunotin%ele
i e.perien%ele de $nv%are pe care le-au dob-ndit $n instruirile anterioare, put-ndu-se realiza pe o tem
propus de profesor sau de elevii $nii, $n cazul $n care acetia nutresc anumite interese fa% de diversele
aspecte ale realit%ii+
P%#.2",u reprezint o metod mai comple. de evaluare care poate furniza informa%ii mai bogate
$n legtur cu competen%ele elevilor i, $n general, cu progresele pe care ei le-au fcut de-a lungul unei
perioade mai $ndelungate de timp+
P#%,#B#.u cuprinde un ansamblu de documente elaborate de ctre elev, produse ale acestuia
probleme, eseuri, contribu%ii mai mult sau mai pu%in reuite+
Instrumente de evaluare
fie de observa%ie,
fie de lucru
portofoliul
miniproiectul
+. M.A#$"2:/#,-%. n2"25$%2 62n,%u 6$%"u%<2%2$ CDL*uu. 6%#6u5C $,2
#=52%0$@.. :5u<25,.. >2,#/##<."2 62n,%u # "D, >$. "#>62,- /#=Dn/.%2 $
"#>62,2n@2#% 562".B."2 ./2n,.B."$,2
Con%inuturile modulului Activiti de!"#$ate %& #&iti ec'&'(ice sunt abordate $n ordinea $n
care sunt prezentate $n sec%iunea &Con%inutul formrii*+ ,rofesorul are doar rolul de facilitator,
comunicator, colaborator implic-nd activ pe cel ce $nva%+ 2e pot utiliza metode ca observa%ia, munca
independent, e.perimentul, simularea, problematizarea, 1ocul de rol, e.erci%iul, discu%iile $n grup care
stimuleaz critica, $nv%area prin proiecte, studiul de caz, brainstormingul etc+
#ceste metode se caracterizeaz prin faptul c
sunt centrate pe elev i pe activitate3
pun accent pe dezvoltarea g-ndirii, formarea aptitudinilor i a deprinderilor3
$ncura1eaz participarea elevilor, creativitatea, ini%iativele3
determin un parteneriat profesor - elev3
au un puternic accent formativ, nu informativ3
presupun folosirea unui limba1 simplu, accesibil3
adapteaz metodele de lucru la nivelul clasei+
2unt promovate situa%iile din via%a real i se urmrete aplicarea cunotin%elor la probleme reale,
pentru a se %ine cont $n msur mai mare de nevoile elevilor, ale anga1a%ilor i ale societ%ii+ /levilor li se
permite s aplice propriul mod de $n%elegere a con%inutului, prin descoperire, conversa%ie i realizarea de
materiale cum ar fi proiecte, scheme, portofolii+
)epartizarea numrului de ore pe con%inuturi tematice se realizeaz $n func%ie de ritmul de $nv%are
al elevilor i de comple.itatea con%inutului+
2e promoveaz metode activ participative, centrate pe elev, care dezvolt g-ndirea $ncura1eaz
participarea elevilor, dezvolt creativitatea i realizeaz o comunicare multidirec%ional+
5i1loace de $nv%m-nt ce cuprind mesa1 didactic
=
Dic%ionar legislativ3
Dic%ionar economic3
#u.iliare curriculare3
9ie de lucru, portofolii+
/levii trebuie s de%in controlul asupra procesului de luare a deciziilor legate de rezolvarea unei
probleme+ )olurile pe care fiecare elev le va 1uca $n echip, la agentul economic vor fi de observator
i de lucrtor $n comer%+
6a fi implicat elevul, agentul economic i profesorul+ )olul profesorului va fi de coordonator, elevul
poate fi lucrtor $n comer% sau observator+ #gentul economic asigur resursele+
9. B.=.#<%$B.2
(. #tanase I+, &5anagementul calit%ii i protec%iei consumatorilor*, vol+I+ #+2+/+ >ucureti, ?@@=3
&. >etoniu ,+, Ionacu I+, 2tanciu I+, &>azele metodologice ale merceologiei* #+2+/+, >ucureti, ?@A<
4. ,urcrea #+ &#mbala1ul atitudine pentru calitate* editura /.pert, >ucureti, 4BBB
). 2tanciu I+ &Calitologia tiin%a calit%ii mrfurilor*, editura 'scar ,rint, >ucureti 4BB4
+. C/)CDIE, Ioan, Sisteme de instruire alternative i complementare+ 2tructuri, stiluri i strategii,
>ucureti, /ditura #ramis, 4BB4
9. Legea :?@F4BB= - Legea securit%ii i snt%ii $n munc
E. Legea nr+ :?F?@@B - Legea societ%ilor comerciale
F. Legea nr A4F?@@? - Legea contabilit%ii+ /ditia a IX-a+ 4BB@, /d+ >est ,ublishing
1. ,rof+ univ+ dr+ Ileana )#DGC#0G3 Conf+ univ+ dr+ )o.ana ,)'C',I/ 5erceologie
('. Conf+ univ+ dr+ )o.ana 2#)>G - 5erceologie
((. G,,6:::2/u"$,2..n,2."#>:%#:A55255.n<P%#A2",5
(&. Codul muncii Legea nr+ <: din 4; ianuarie 4BB:, te.t $n vigoare din 44 decembrie 4BB<
(4. Legea :?@F4BB= - Legea securitatii i snt%ii $n munc
H