Sunteți pe pagina 1din 2

Antet / Datele complete ale societatii

NOTA DE CONSTATARE SI EVALUARE A PAGUBEI


nr. ...... din data de ...................

Avand in vedere actul de constatare (proces-verbal, referat etc.) nr. ....... din data de ..................
intocmit de ...................................... in calitate de .....................................,
Avand in vedere dispozitiile art. 253 - 259 si art 169 din Codul muncii , republicat,
Angajatorul .................... cu sediul in ......................................................................, inregistrat la Registrul
Comertului cu nr. ............. C.U.I. ............., reprezentat legal prin ..................... emite urmatoarea
 
NOTA:
 
1. In perioada .............. s-a constatat producerea unei pagube in valoare de ......................... lei
reprezentand ......................................................... Calculul pagubei s-a facut asa cum rezulta din actul de
constatare anexat prezentei.
2. Pentru producerea pagubei este vinovat salariatul/a ............... angajat/a pe functia de ............ care, in
perioada analizata era responsabil cu ................................ conform fisei postului, anexa la CIM.
3. Avand in vedere ca paguba produsa de salariat este in valoare de .............. lei, fiind mai mica decat
echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie, angajatorul este de acord ca paguba sa fie recuperata
cu acordul salariatului.
5. Recuperarea contravalorii pagubei se va putea face in mod esalonat, prin plata lunara de catre
salariat a unei sume de pana la ........... lei incepand cu ziua urmatoare expirarii celor 30 de zile de la
comunicarea prezentei, pana la acoperirea integrala a contravalorii pagubei prevazute la pct. 1.
6. Suma de plata lunara pentru recuperarea pagubei a fost calculata astfel incat ratele lunare sa nu fie
mai mari de o treime din salariul lunar net si fara sa depaseasca impreuna cu celelalte retineri pe care le-
ar avea cel in cauza jumatate din salariu.
Drept pentru care astazi ............ s-a emis prezenta nota de constare si evaluare a pagubei produse de
salariatul ...............
 

Angajator Nume Prenume salariat


..................  ..................................

Semnatura Am luat la cunostinta astazi ....................

......................... Semnatura

...........................
  

S-ar putea să vă placă și