Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. .......…………. din ................................

Privind lucrarea: ………………………..……………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………...
situata in str……………………………………………………, nr…….,
localitate...........................,judet..................., sector... , executata in cadrul contractului nr……………….......
……………din.......………………….,incheiat intre .............................…… ……………….. si
……………………………………………. pentru lucrarile de ...................................................
…………………………………………………………………………………
1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul .................…………, fiind formata din :
EXECUTANT : SC DNC AUTO SERVICE SRL, reprezentat prin :......................................................., si
BENEFICIAR : .................................................................................................................................................

2. Lucrarile executate au constat in urmatoarele:


...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Observatii:.............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
3. Comisia de receptie confirma executarea lucrarilor montionate la punctul 2 conform cerintelor
beneficiarului si a normelor in vigoare. Beneficiarul nu are niciun fel de nemultumire legata de
lucrarile prestate de executant. Executantul se angajeaza ca in cazul in care apar defectiuni de care se
face responsabil, sa suporte evetualele reparatii.

4. Prezentul proces-verbal, continind ...1.....file si ...0....... anexe numerotate, cu un total de ...1............ file, a
fost incheiat astazi ..........…………………. la …………….……………………………in .….. exemplare.

Comisia de receptie *)
Beneficiar :..........................
Executant : SC DNC AUTO SERVICE SRL ...........................................
.......................…………………………….. …………………………….
.......................…………………………….. …………………………….
.......................…………………………….. …………………………….
*) Numele, prenumele si semnatura si stampila (unde este cazul)