Sunteți pe pagina 1din 21

UNIVERSITATEA ,,SPIRU HARET ’’

FACULTATEA DE MANAGEMENT
CONTABILITATE SI INFORMATICĂ DE
GESTIUNE
ANUL II

CAIET DE PRACTICA

Al studentei

1
AUTORIZATIE DE PRACTICĂ

UNIVERSITATEA "SPIRU HARET"


FACULTATEA DE MANAGEMENT BRASOV

AUTORIZATIE DE PRACTICĂ

în conformitate cu Legea nr.288/2002,

STUDENTA

de la Universitatea "Spiru Haret", Facultatea de Management, este


repartizat
pentru a face practică pentru semestrul I la SC REWE ROMANIA SRL

2
CUPRINS:

1. CAP.1 MODUL DE CONSTITUIRE A SOCIETATII 3-5


2. CAP.II CONTABILIZAREA IMPOZITULUI PE PROFIT 6
3. CAP.III MONOGRAFIE CONTABILA 7-8
4. CAP.IV ANEXE 9-15
5. PLANUL CALENDARISTIC DE DESFASURARE A PRACTICII 17-20

6. CARACTERIZAREA ACT. LA PRACTICA A STUDENTULUI 21

3
ÎNSEMNĂRILE STUDENTULUI

Cap 1. MODUL DE CONSTITUIRE A


SOCIETATII

1.1.Modul de constituire si functionare a societatii


Societatea cu raspundere limitata,cu denumirea SC REWE ROMANIA
SRL are sediul in LOC. SEBES , a luat fiinta la data de 01.05.2005
Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului este J 23/886/2005.
Inca de la inceput s-a declarat societate comerciala platitoare de TVA.
1.2.Etapele constituirii
Societatea comerciala este o persoana juridica din momentul
recunoasterii de catre
judecatorul delegat si inregistrarii in registrul comertului,are forma
juridical de S.R.L. si isi desfasoara activitatea in conformitate cu Legea
nr.31/1990 republicata.
Societatea poate functiona si cu asociat unic,conform art.14 alin.(1) din
Legea nr.31/1990 republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare.
1.3.Obiectul de activitate
Domeniul principal de activitate este 4..7-Comert cu amanuntul al altor
bunuri,in magazine specializate.
Activitatea principala este 4..1-Comert cu amanuntul al
imbracaminte,in magazine specializate.
1.4.Capitalul
Capitalul social subscris este de 8.720 lei numerar, varsat 8.720 lei
divizat in 872 parti sociale egale de 10 lei fiecare, din care 7.713,94 lei
contravaloare bunuri.
Fiecare parte sociala da dreptul la un vot in adunarea generala.
Partile sociale se pot transmite intre asociati,dar trebuie inscrisa in
Registrul Comertului si in registrul de asociati ai societatii.Reducera sau
majorarea capitalului social se face pe baza hotararii Adunarii Generale
a asociatilor cu respectarea prevederilor legale in acest sens.

4
1.5.Administratori
Societatea are 1 administrator,care este raspunzator fata de firma care o
reprezinta.
Participarea asociatiilor la beneficii si pierderi este direct proportionala
cu aportul la constituirea capitalului social.
1.6.Durata,dizolvare,fuziune si divizare
Societatea este constituita pe o durata nelimitata incepand cu data
inscrierii in Registrul Comertului. Durata inactivitatii societatii nu poate
depasi 3 ani.
Dizolvarea,lichidarea,fuziunea si divizarea societatii se face in
conformitate cu prevederile Legii 31/1990.
1.7.Patrimoniu societatii
Societatea are in patrimoniu:
- un spatiu commercial de 200 m/p.
Spatiul commercial este proprietate a societatii fiind format din sala de
vanzare, sala prevazuta cu cabine
pentru proba, birouri, grup sanitar si spatiu destinat depozitarii marfurilor.

Administratorul societatii adopta toate deciziile referitoare la activitatea


societatii si se ocupa de toate problemele operationale,comerciale si
manageriale ale firmei.

1.8.Relatiile firmei cu furnizorii


Mare parte din produsele comercializate de firma provin de la furnizori
de pe piata interna .
De-a lungul timpului, politica de aprovizionare a firmei cu marfuri
destinate vanzarii a fost intr-o permanenta schimbare si adaptare la
conditiile economice si de piata specifice momentelor traversate.

5
Cap.2 CONTABILIZAREA IMPOZITULUI PE
PROFIT

Pachetul conturilor pentru organizarea unei evidenţe cât mai


riguroase a impozitului pe profit datorat, cuprinde, printre altele:
-441-„Impozitul pe profit”:
-4411-„Impozitul pe profit curent”;
-4412-„Impozitul pe profit amânat”;
-691-„Cheltuieli cu impozitul pe profit”:
-6911-„Cheltuieli cu impozitul pe profit curent”;
-6912-„Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat”;
Sistemul operaţional de impozite şi taxe este evidenţiat în
contabilitatea financiară în clasa 4, prin intermediul grupei de conturi
44”Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate” dispuse astfel:
441-„Impozitul pe profit” reprezintă unul din principalele venituri
bugetare şi cu o frecvenţă relativ mare (lunar) în ceea ce priveşte
operaţiile de calcul şi înregistrare.Cu ajutorul contului 441 se ţine
evidenţa decontărilor cu bugetul statului/bugetele locale privind impozitul
pe profit.Este un cont Bifuncţional.
În creditul contului 441”Impozitul pe profit” se înregistreză :
1.Sumele datorate de unitate către bugetul statului/bugetele locale,
reprezentând impozitul pe profit(691-„Cheltuieli cu impozitul pe
profit”,698-„Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar în elementul
anterior”,acest cont utilizîndu-se conform reglementărilor legale);
2.Impozitul pe profit aferent exerciţiului financiar anterior în cazul
corectării erorilor contabile(658-„Alte cheltuieli de exploatare”);
În debitul contului 441”Impozit pe profit” se înregistrează:
1.Sumele virate bugetului de stat/bugetelor locale reprezentând impozitul
pe profit(512-„Conturi curente la bănci”);
2.Datorii anulate(758-„Alte venituri din exploatare”).

6
Cap.3. MONOGRAFIE CONTABILA

S.C.”REWE ROMANIA” S.RL. prezintă la începutul lunii iunie


2011 următoarea situaţie patrimonială:
Simbol cont Denumire cont Solduri
iniţiale
ACTIV 214 Calculator+mobilier 3.500
303 Obiecte de inventar 500
371 Mărfuri 2.737
5121 Conturi la bănci în lei 5.000
5124 Conturi la bănci în valută 2.000
5311 Casa în lei 1.000
TOTAL 13.737
PASIV 1012 Capital subscris vărsat 10.000
106 Rezerve 1.970,8334
281 Amortizări privind imob. corporale 29,1666
378 Diferenţe de preţ la mărfuri 300
401 Furnizori 2.000
4428 TVA neexigibilă 437
TOTAL 14.737

În cursul lunii au loc următoarele operaţiuni economico-financiare:

CALCULAREA IMPOZITULUI PE PROFIT:

Activitatea de exploatare
Venituri de exploatare:
707 ”Venituri din vânzarea mărfurilor” = 4.600
Total venituri din exploatare = 4.600
Cheltuieli de exploatare:
607 „Cheltuieli privind mărfurile” = 4.000

7
6581 „Despăgubiri,amenzi şi penalităţi” = 30
Total cheltuieli din exploatare = 4.030
Rezultatul din exploatare =Total venituri din exploatare-Total cheltuieli
din exploatare= 4.600-4.030 = 570

Activitatea financiară
Venituri financiare:
765 „Venituri din diferenţe de curs valutar” = 50
Total venituri financiare = 50
Cheltuieli financiare = 0
Total cheltuieli financiare = 0
Rezultatul din activitatea financiară =Total venituri financiare-Total
cheltuieli financiare = 50-0 = 50

Activitatea extraordinară
Venituri extraordinare = 0
Total venituri extraordinare = 0
Cheltuieli extraordinare = 0
Total cheltuieli extraordinare = 0
Rezultatul extraordiunar = 0
Rezultatul brut al exerciţiului = Rezultatul din exploatare + Rezultatul
financiar + Rezultatul extraordinar = 570 + 50 + 0 = 620
Cheltuieli nedeductibile: 6581 „ Despăgubiri,amenzi şi penalităţi „ = 30
Venituri neimpozabile = 0
Profitul impozabil = Rezultatul brut al exerciţiului + Cheltuielile
nedeductibile – Venituri neimpozabile = 620 + 30 +0 = 650
Impozitul pe profit = Profit impozabil × 16% = 650 × 16% = 104

8
Cap.4 . ANEXE
S.C. REWE ROMANIA SRL

(Unitatea)

REGISTRU – JURNAL

Nr. Pagină……1…
Nr. Data Documentul Explicaţii Simbol conturi Sume
Crt. Înreg. (felul, nr., debitoare creditoare debitoare creditoare
data)
1. 02.06 Aviz de Achiziuţie % 408 3.570
însoţire mărfuri
nr.5943
371 3.000
4428 570
NIR nr.41 Recepţia 371 %
mărfurilor 1.105,5
378 450
4428 655,5
2. 03.06 Factură Primirea 408 401 3.570 3.570
fiscală facturii
nr.32115
4426 4428 570 570
3. 08.06 Ordin de Plată % 5121 3.600
plată furnizor
nr.1041
401 3.570
6581 30
4. 09.06 Factura Vânzare 5311 % 5.474
fiscală mărfuri
nr.8431
707 4.600
4427 874
5. 10.06 Foaie de Transfer din 581 5311 5.474 5.474
vărsământ bancă în casă
nr.24
5121 581 5.474 5.474
6. 11.06 NC nr.18 Scădere din % 371 5.474

9
gestiune
607 4.000
378 600
4428 874
7. 11.06 Factura Achitiţie % 404 2.380
fiscală mărfuri
nr.14381
214 2.000
4426 380
8. 15.06 Ordin de Plată 404 5121 2.380 2.380
plată furnizor
nr.11281
9. 17.06 Factura Achiziţie 214 % 1.575
fiscală mobilier
404 1.500
446 75
Ordin de % 5121
plată 374,25
nr.8431
446 75

4426
299,25
10. 23.06 Ordin de Plată 404 % 1.500
plată furnizor
nr.5421
5124 1.450
765 50
11. 30.06 NC nr.20 Închid.cont. . % 121 4.650
venit
707 4.600
765 50
12. 30.06 Nc nr.21 Închid.cont. 121 % 4.030
chelt.
607 4.000
6581 30
13. 30.06 NC nr.22 Regularizare 4427 4426 874 874
TVA
4424 4426 375,25 375,25
14. 30.06 NC nr.23 Înreg.impozit 691 441 104 104
pe profit

10
15. 30.06 NC nr.24 Închid.cont. 121 691 104 104
chelt.
DE REPORTAT: 52.658 52.658

REGISTRU CARTEA MARE

D 1012 D 214
C C
Si = 10.000 Si = 3.500
RD = 0 RC = 0 2000
TSD = 0 TSC = 10.000 1575
SFC = 10.000 RD = 3.575 RC = 0
TSD = 7.075 TSC = 0
SFD = 7.075

D 106 D 281
C C
Si = 1.970,8334 Si = 29,1666
RD = 0 RC = 0 RD = 0 RC = 0
TSC =
TSD = 0 1.970,8334 TSD = 0 TSC = 29,1666
SFC =
1.970,8334 SFC = 29,1666

D 121 D 303
C C
4.134 4.650 Si = 500
RD = 4.134 RC = 4.650 RD = 0 RC = 0
TSD = 4.134 TSC = 4.650 TSD = 500 TSC = 0
SFC = 516 SFD = 500

D 378 D 371
C C
600 Si = 300 Si = 2.737 5.474
450 3000

11
RD = 600 RC = 450 1105,5
TSD = 600 TSC = 750 RD = 4.105,5 RC = 5.474
SFC = 150 TSD = 6.842,5 TSC = 5.474
SFD = 1.368,5

D 401 D 404
C C
Si = 2.000 2.380 2.380
3.570 3.570 1.500 1.500
RD = 3.570 RC = 3.570 RD = 3.880 RC = 3.880
TSD = 3.570 TSC = 5.570 TSD = 3.880 TSC = 3.880
SFC = 2.000

D 408 D 441
C C
3.570 3.570 104
RD = 3.570 RC = 3.570 RD = 0 RC = 104
TSD = 3.570 TSC = 3.570 TSD = 0 TSC = 104
SFC = 104

D 4424 D 4426
C C
375,25 570 874
RD = 375,25 RC = 0 380 375,25
TSD = 375,25 TSC = 0 299,25
SFD = 375,25 RD = 1.249,25 RC = 1.249,25
TSD = 1.249,25 TSC = 1.249,25

D 4428 D 4427
C C
874 Si = 437 874 874
570 655,5 RD = 874 RC = 874
570 TSD = 874 TSC = 874
RD = 1.444 RC = 1.225,5
TSD = 1.444 TSC = 1.662,5
SFC = 218,5

12
D 446 D 5124
C C
75 75 Si = 2.000 1.450
RD = 75 RC = 75 RD = 0 RC = 1.450
TSD = 75 TSC = 75 TSD = 2.000 TSC = 1.450
SFD = 550

D 5121 D 5311
C C
Si = 5.000 3.600 Si = 1.000 5.474
5.474 2.380 5.474
374,25 RD = 5.474 RC = 5.474
RD = 5.474 RC = 6.354, 25 TSD = 6.474 TSC = 5.474
TSD 10.474 TSC = 6.354,25 SFD = 1.000
SFD = 4.119,75

D 581 D 607
C C
5.474 5.474 4.000 4.000
RD = 5.474 RC = 5.474 RD = 4.000 RC = 4.000
TSD = 5.474 TSC = 5.474 TSD = 4.000 TSC = 4.000

D 6581 D 691
C C
30 30 104 104
RD = 30 RC = 30 RD = 104 RC = 104
TSD = 30 TSC = 30 TSD = 104 TSC = 104

D 707 D 765
C C
4.600 4.600 50 50
RD = 4.600 RC = 4.600 RD = 50 RC = 50
TSD = 4.600 TSC = 4.600 TSD = 50 TSC = 50

13
BALANŢA DE VERIFICARE

Sim Denumir Solduri Rulaje Total sume Solduri finale


bol e cont iniţiale
cont D C D C D C D C
1012 Capital ----- 10.000 ------ ------ ------ 10.000 ------ 10.000
subscris -
vărsat
106 Rezerve ----- 1.970,8 ------ ------ ------ 1.970,8 ------ 1.970,8
- 334 334 334
121 Profit şi ----- ------ 4.134 4.650 4.134 4.650 ------ 516
pierdere -
214 Mobilier 3.50 ------ 3.575 ------ 7.075 ------ 7.075 ------
birotică 0
281 Amortiz ----- 29,166 ------ ------ ------ 29,166 ------ 29,166
area - 6 6 6
imob.
corporal
e
303 Obiecte 500 ------ ------ ------ 500 ------ 500 ------
de
inventar
371 Mărfuri 2.73 ------ 4.105 5.474 6.842 5.474 1.368 ------
7 ,5 ,5 ,5
378 Diferenţ ----- 300 600 450 600 750 ------ 150
e de preţ -
la
mărfuri
401 Furnizor ----- 2000 3.570 3.570 3.570 5.570 ------ 2.000
i -
404 Furnizor ----- ------ 3.880 3.880 3.880 3.880 ------ ------
i de -
imobiliz
ări
408 Furnizor ----- ------ 3.570 3.570 3.570 3.570 ------ ------
i facturi -
nesosite
441 Impozit ----- ------ ------ 104 ------ 104 ------ 104
ul pe -
profit
4424 TVA de ----- ------ 375,2 ------ 375,2 ------ 375,2 ------
recupera - 5 5 5
t
4426 TVA ----- ------ 1.249 1.249 1.249 1.249,2 ------ ------
deductib - ,25 ,25 ,25 5
ilă
4427 TVA ----- ------ 874 874 874 874 ------ ------

14
colectată -
4428 TVA ----- 437 1.444 1.225 1.444 1.662,5 ------ 218,5
neexigib - ,5
ilă
446 Alte ----- ------ 75 75 75 75 ------ ------
impozite -
, taxe şi
vărs.
asimilat
e
5121 Conturi 5.00 ------ 5.474 6.354 10.47 6.354,2 4.119 ------
la bănci 0 ,25 4 5 ,75
în lei
5124 Conturi 2.00 ------ ------ 1.450 2.000 1.450 550 ------
la bănci 0
în
devize
5311 Casa în 1.00 ------ 5.474 5.474 6.474 5.474 1.000 ------
lei 0
581 Viramen ----- ------ 5.474 5.474 5.474 5.474 ------ ------
te -
interne
607 Cheltuie ----- ------ 4.000 4.000 4.000 4.000 ------ ------
li cu -
mărfuril
e
6581 Despăgu ----- ------ 30 30 30 30 ------ ------
biri, -
amenzi
şi
penalităţ
i
691 Cheltuie ----- ------ 104 104 104 104 ------ ------
li cu -
impozitu
l pe
profit
707 Venituri ----- ------ 4.600 4.600 4.600 4.600 ------ ------
din -
vânzarea
mărfuril
or
765 Venituri ----- ------ 50 50 50 50 ------ ------
din dif. -
de curs
valutar
TOTAL 14.7 14.737 52.65 52.65 67.39 67.395 14.98 14.988,
37 8 8 5 8,5 5

15
PREZENTAREA Sl PLECAREA DE LA
PRACTICĂ

Totalul zilelor de stagiu____15 zile____________________

Societatea comercială (institutia) în care se face practica


SC REWE ROMANIA SRL

Data
prezentării___01.07.2011_________________________________

Semnătura managerului si sigiliul

16
PLANUL CALENDARISTIC DE DESFĂŞURARE A
PRACTICII

Societatea comercială
(instituţia) REWE ROMANIA SRL

Durata practicii 15 zile

Începută la 01.07.2011 , terminată la 21.07.2011

Denumirea Sectorul, locul Termenele Observaţii


serviciului, de muncă sau lucrării
secţiei activitatea de (de la 9
studiat la 16)

SC REWE MAGAZIN Ora 9 Prezentarea

ROMANIA DESFACERE Ora 16 personalului

SRL. firmei

01.07.2011
SC REWE MAGAZIN Ora 9 Instruire protectia muncii

ROMANIA DESFACERE Ora 16

SRL.

01.07.2011
SC REWE MAGAZIN Ora 9 Prezentare

ROMANIA DESFACERE Ora 16 sala desfacere,

SRL. birouri, anexe

02.07.2011

17
SC REWE BIROU Ora 9 Studierea documentelor de

ROMANIA ADMINISTRATIV Ora 16 infiintare

SRL

03.07.2011
SC REWE BIROU Ora 9 Studierea contractelor cu

ROMANIA ADMINISTRATIV Ora 16 furnizorii de utilitati

SRL.

04.07.2011
SC REWE BIROU Ora 9 Studierea contractelor cu firme

ROMANIA ADMINISTRATIV Ora 16 funizoare de marfa

SRL

05.07.2011
SC REWE BIROU Ora 9 Participare la aprovizionarea

ROMANIA ADMINISTRATIV Ora 16 firmei cu materiale consumabile

SRL

09.07.2011
SC REWE BIROU Ora 9 Prezentare generala a

ROMANIA CONTABIL Ora 16 contabilitatii firmei

SRL

10.07.2011
SC REWE BIROU Ora 9 Prezentarea programului

ROMANIA CONTABIL Ora 16 NEOMANAGER

SRL

12.07.2011

18
SC REWE BIROU Ora 9 Studierea Jurnalelor

ROMANIA CONTABIL Ora 16 firmei

SRL

13.07.2011
SC REWE BIROU Ora 9 Studiere Jurnalelor

ROMANIA CONTABIL Ora 16 firmei

SRL.

14.07.2011
SC REWE BIROU Ora 9 Intocmire

ROMANIA CONTABIL Ora 16 NIR - uri

SRL

15.07.2011
SC REWE BIROU Ora 9 Studiere bilant contabil

ROMANIA CONTABIL Ora 16

SRL.

16.07.2011
SC REWE BIROU Ora 9 Studiere balante verificare

ROMANIA CONTABIL Ora 16

SRL

19.07.2011
SC REWE BIROU Ora 9 Studierea contractului de credit

ROMANIA CONTABIL Ora 16

SRL.

20.07.2011

19
SC REWE BIROU Ora 9 Depunere de numerar si OP la

ROMANIA CONTABIL Ora 16 banca

SRL.

21.07.2011

CARACTERIZAREA ACTIVITĂŢII LA PRACTICĂ A


STUDENTULUI

Făcută de către îndrumătorul de practică al societăţii comerciale

20
Pe parcursul perioadei de practica, desfasurata in cadrul societatii noastre, d-
ra DOSTETEAN MIRELA IOANA a avut o activitate ce poate fi caracterizata
prin responsabilitate, angajament si optimism. A participat in mod direct la
efectuarea unor activitati in cadrul firmei, integrandu-se ca un bun coleg ce
poate lucra eficient intr-o echipa.

Contabila BOCA SIMONA

21