Sunteți pe pagina 1din 4

Contract de novatie

PRIN SCHIMBARE DE CREDITOR

Nr._____/_______________

Intre,

Nume: SC___

Nr. de inmatriculare in Registrul comertului/anul: ___

Codul fiscal (C.I.F.): ___

Sediul: ____

Contul:___

Banca:___,

in calitate de CREDITOR novat,

Si

Nume: SC____

Nr. De inmatriculare in Registrul comertului/anul: ___

Codul fiscal(C.I.F.): ___

Sediul: ___

Contul:

Banca:

reprezentata legal prin, in calitate de DEBITOR

si
SC, cu sediul in .., inregistrata la Registrului Comertului sub nr.
.., cod fiscal ., cont bancar deschis la ..
reprezentata prin, in calitate de nou CREDITOR,

a intervenit prezenta conventie in temeiul art.1609 Cod civil, astfel dupa cum urmeaza:

Art.1. Partile convin sa noveze Contractul __ Nr __, contract __, incheiat intre __
DEBITORUL obligatiei de plata si SC__ CREDITORUL obligatiei, prin schimbarea
acestuia.

In aceste conditii, partile convin ca noul CREDITOR sa devina SC, care se obliga
sa respecte intrutotul clauzele Contractului Nr ___ care a fost novat prin prezentul
contract.

Art.2. Motivul pentru care s-a incheiat prezentul contract este faptul ca:

Incepind cu data de .. CREDITORULSC___ a ___. Avind in vedere ca legislatia


prezenta interzice incheierea de contracte si efectuarea de plati intre partenerii
proiectului finantat din fonduri europene, partile de comun acord hotarasc ca creditorul
SC.____ incepind cu data de.. nu mai poate beneficiade drepturile de plata
izvorate dincontractul novat, astfel ca aceste drepturi de plata au fost preluate prin
prezenta novatie de catre noul creditor SC..

Art.3. Partile sunt de acord ca pana la data de. creditorul SC___ si-a executat in
intregime obligatiile conform Contractului Nr ___ si prin urmare orice plati incasate pana
la aceasta data de acesta raman valabil incasate. Prezenta novatie fiind incheiata
pentru restul obligatiilor ramase de indeplinit de catre debitorul SC___(inclusiv platile)
conform contract.

Totodata, in situatia in care se constata de catre parti, de comun acord, faptul ca exista
unele obligatiiramase de executat pe seama creditoarei SC___, izvorate din Contractul
Nr, acestea sunt preluate in intregime de catre noul creditor SC
Art.4. Platile incasate de catre creditorul SC___ dupa data incheierii prezentei novatii
vor fi returnate Beneficiarului SC_____.

Art.5. Incepind cu data semnarii prezentei novatii,creditorul SC___renunta la orice fel de


drepturi(inclusiv plati) si descarca de obligatii Beneficiarul debitorSC___care la rindul
sau descarca pe creditorul SC. ___de orice eventuale obligatii (inclusiv prestari de
servicii) in legatura sau referitor la Contractul Nr ___.

Art.6. Incepind cu data semnarii prezentei novatii partile semnatare stabilesc ca toate
drepturile(platile) ramase de primit, dar si eventualele obligatii corelative acestora (daca
partile constata de comun acord ca acestea exista), izvorate din contractul Contractul
Nr ___, sunt preluate in intregime de catre noul creditor SC..

Art.6. Partile semnatare de comun acord hotarasc sa incheie un act aditional la


Contractul Nr ___ care va fi modificat in conformitate cu prevederile prezentei novatii.

Art.7. Prezentul contract, reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere
verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui.

Prezentul contract a fost elaborat, redactat si i s-a acordat data certa azi___ de catre
SC Consultanta Juridica Sismanian&Dumitrescu SRL in _ exemplare, cate un exemplar
pentru fiecare parte

SC. _____ SC______

Prin. Prin
SC,

Prin.