Sunteți pe pagina 1din 18

CONTRACT DE SUBANTREPRIZA

Nr. 3/ 26.01.2016

Prezentul contract de subantrepriza, a fost ncheiat astazi 26.01.2016, intre


urmtoarele pri:

Societatea denumita in continuare "Subantreprenorul"


si
Societatea MAGENTA CONSTRUCTII & INFRASTRUCTURA SRL cu sediul
in Bucuresti, Sector 3, Str. Foisorului, nr.5 Bl. F4C, Sc. 2 Ap. 38, tel:
021.326.26.53
fax:
021.326.26.63
C.U.I.
RO
32060817,
cont
RO09FNNB01200299754RO01, deschis la Credit Europe Bank, reprezentat
prin Jose Luis Lopez Carpintero in calitate de administrator, in calitatea de
antreprenor, denumita in continuare "Antreprenorul",
ambele denumite in continuare in mod individual "Partea" si impreuna
"Partile", in urma concesiilor comune si a negocierilor purtate au convenit
la incheierea prezentului contract de subantrepriza, denumit in continuare
"Contractul", in urmatoarele conditii:

Definiii:
n contextul Contractului
cuvintele i expresiile folosite vor avea
semnificaiile cuprinse in Conditiile speciale si particulare ale Contractului
Principal.

PREAMBUL:
Avnd in vedere faptul c:
AQUATIM S.A. Timisoara cu sediul Adresa postala: Timisoara Str.GH. Lazar,
Nr. 11/A, Jud. Timis, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300081, Romania
numita in continuare "Beneficiarul", a ncredinat Antreprenorului lucrrile
la proiectul Extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu
apa si canalizare n orasul Jimbolia, LOTUL 4 (denumit in cele ce
urmeaz Contractul Principal);
Antreprenorul intenioneaz sa subcontracteze lucrrile ofertate de
Subantreprenor, incluse in Anexa 1;

Subantreprenorul declara ca dispune de toate mijloacele tehnice,


financiare si de personalul calificat si autorizat pentru asigurarea si
garantarea executarii lucrarilor ncredinate prin Contract, pe riscul
sau si cu organizarea autonoma proprie a mijloacelor necesare;
Subantreprenorul a formulat o oferta de pre pentru executarea
lucrrilor sus-mentionate, dupa o prealabila vizionare a locului unde
urmeaz a fi executate lucrarile, a Caietului de sarcini a Proiectului de
execuie a lucrarilor si a oricaror altor documente anexate acestuia.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1.
Obiectul Contractului este reprezentat de incredintarea acordata
de catre Antreprenor catre Subantreprenor a lucrarilor din Anexa 1,
pentru totalitatea lucrarilor indiferent de masuratori, inclusiv a
cheltuielilor cu personalul, laboratorul, sau orice alte servicii si
materiale necesare asa cum sunt acestea prevazute in Contractul
Principal, lucrari care sunt acceptate prin Contract de catre
Subantreprenor, in speta lucrrile de execuie aa cum sunt acestea
sunt descrise in caietul special de sarcini, proiectul de execuie si de
detaliu si in toate documentele ce au fost puse la dispoziie la data
semnarii Contractului.
1.2.
Lucrrile si serviciile ce fac obiectul Contractului sunt detaliate in
Contractul de lucrri semnat de Antreprenor cu Beneficiarul, n
Contractul de baza, Caietul de Sarcini, Lista preturilor unitare,
proiectul de execuie si de detaliu. Subantreprenorul confirma ca
inainte de a formula Oferta tehnico-economica a studiat si verificat
toate documentele puse la dispozitie de catre Antreprenor si declara
ca acestea sunt concludente, suficiente si exacte si in baza acestora
poate executa si finaliza lucrarile subcontactate la pretul si in
termenul ofertat, asa cum sunt acestea prevazute in Contract.
1.3.
Subantreprenorul va executa si finaliza lucrrile contractate in
conformitate cu normele legale, normativele si standardele in vigoare,
cu respectarea dispozitiilor Contractului si cu clauzele Contractului
Principal, a anexelor sale, precum si a tuturor dispoziiilor prezente si
viitoare ale Antreprenorului cu rezerva ca termenele de executie vor fi
extinse prin grija Antreprenorului, astfel incat sa permita
Subantreprenorului executarea lucrarilor conform Contractului.

1.4.
In vederea ndeplinirii obligatiilor sale, Subantreprenorul va
asigura indeplinirea in totalitate si la termen a obligatiilor asumate de
Antreprenor fata de Beneficiar prin Contractul Principal si
documentele care il insotesc, in masura in care acestea au fost
comunicate Subantreprenorului. Toate obligatiile Antreprenorului din
Contractul Principal vor fi preluate de catre Subantreprenor pentru
lucrarile executate, in limitele prevazute in documentatia pusa la
dispozitia Subantreprenorului. Pentru evitarea oricarui dubiu,
Subantreprenorul va fi tinut la indeplinirea obligatiilor asumate catre
Antreprenor, urmand ca indeplinirea acestora sa fie verificata in
functie de delegarea primita si acceptata de la Antreprenor.
1.5.
Raporturile dintre Parti sunt reglementate de dispoziiile
Contractului si de documentele auxiliare, de prevederile Contractului
Principal, Caietul de sarcini, proiecte, autorizatia de construire si orice
alte documente aflate in legtura cu obiectul Contractului cu rezervele
raportate la termene si prevederile speciale ale prezentului,
documentatie ce este pusa la dispozitia Subantreprenorului la
semnarea Contractului. Documentele neceasare Subantreprenorului
vor fi puse la dispozitie in original, iar daca acest lucru nu este posibil,
in copie certificata, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile,
toate costurile in acest sens fiind suportate de catre Antreprenor, in
intregimea lor. Lucrarile continute in documentatia tehnica nu au un
caracter limitativ si nu exclud ndeplinirea de catre Subantreprenor a
unor alte eventuale lucrari necesare pentru realizarea completa si in
bune condiiuni a obiectului contractual.
1.6.
Durata Contractului este pana la 29/04/2016. De asemenea,
Contractul va putea inceta in conformitate cu prevederile art. 13 de
mai jos, insa nicio derogare de la indeplinirea obligatiilor de catre
Antreprenor nu ii va fi imputabil Subantreprenorului pentru incetarea
sau intarzierile in executarea Contractului din vina sau din motive ce
nu tin de Subantreprenor. Contractul intr n vigoare la data semnrii
lui i este valabil pn la expirarea perioadei de garanie de
bun execuie a lucrrii. Pentru perfectarea prezentului contract,
Subantreprenorul va transmite Antreprenorului mputernicirea
persoanei care va semna contractul si certificatul fiscal al societii.

2. PREUL CONTRACTULUI
2.1.
Preul ce urmeaz sa fie achitat de catre Antreprenor catre
Subantreprenor va fi cel din anexa nr. 2 la prezentul contract.
Materialele puse la dispozitia Subantreprenorului de catre

Antreprenor, vor fi predate printr-un Proces Verbal in momentul in care


materiale vor ajunge in santier. Subantreprenorul se angajeaza se
raspunda pentru materialele predate si se le foloseasca doar in scopul
obiectului care indeplineste contractul.
2.2.
Preul ce urmeaz sa fie achitat de catre Antreprenor va fi
determinat in baza proceselor verbale de receptie pe stadii ale
lucrarilor, conform aprobarea de catre Dirigintele de Santier, Inginerul,
Antreprenorului si Beneficiar.
Subantreprenorul a evaluat si si-a asumat inca de la data Contractului
orice riscuri economice ce ar putea influenta sau pretul contractului.

2.3.
Subantreprenorul nu va putea pretinde nici o alta compensatie si
nici sa formuleze cereri sau pretentii pentru recunoasterea daunelor,
in eventualitatea in care vor aparea intarzieri si/sau obstcole, rezultate
din deficiente operationale si/sau de coordonare, angajate de catre
Subantreprenor cu tertii, furnizorii de materiale, deoarece aceste
riscuri au fost deja luate in consideratie de catre Subantreprenor in
momentul prezentarii ofertei sale si incluse in pretul Contractului.
Subantreprenorul va respecta programul de lucru si termenul de
predare a lucrarilor, conform dispoziiilor Contractului, ceea ce ii va
permite Antreprenorului sa indeplineasca la randul sau toate
obligatiile pe care si le-a asumat fata de Beneficiar la semnarea
Contractului Principal.
3. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
3.1.
Documentele care alctuiesc Contractul trebuie considerate ca
documente care se expliciteaz si completeaza reciproc, respectiv:
a) Contractul
b) Specificaiile tehnice, Planele, Listele de cantiti trimise
prin mail.
c) Conditiile speciale ale Contractului Principal trimise prin
mail.
d) Conditiile particulare ale Contractului Principal trimise prin
mail.
e) Caietul de sarcini trimise prin mail.
3.2.
Documentele prevazute la art. 3.1. lit. b) e) au fost puse la
dispozitia Subantreprenorului la data semnarii Contractului si fac parte
integranta din acesta.

3.3.
Actele adiionale vor avea prioritate fata de documentele pe care
le
modific, dupa acceptarea si semnarea lor de catre
Subantreprenor.
- anexa nr. 1 privind lucrrile ce se vor executa de ctre
Subantreprenor;
- anexa nr. 2, oferta financiar;
- graficul de executie de detaliu care devine anexa dupa aprobarea
sa de catre Antreprenor;
- conventia pentru protectia muncii si PSI devine anexa in termen
de 15 zile de la data semnarii contractului;
- imputernicirea reprezentantului Subantreprenorului pentru
semnarea contractului, certificat fiscal;
- procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si la receptia
finala, precum si orice alte documente emanand de la o parte sau
incheiate intre parti in legatura cu executarea, modificarea sau
incetarea prezentului contract.
4. VARIAIA LUCRRILOR DATE SUBANTREPRENORULUI
4.1. Daca pe parcursul lucrarii vor aparea alte categorii de lucrari, decat
cele ofertate de Subantreprenor si prevazute in contractul principal,
acestea se vor executa de catre subantreprenor si achitate de catre
Antreprenor numai cu acceptul Beneficiarului, dupa plata acestora
catre Antreprenor, in aceleasi conditii ca si celelalte lucrari. Lucrarile
suplimentare vor face obiectul unui act aditional la prezentul contract,
pretul si termenul de plata fiind mentionate in actul aditional, semnat
de ambele parti.
4.2. Subantreprenorul se obliga, de asemenea, sa respecte toate
instruciunile pe care Antreprenorul i le va da in scopul unei optime si
exacte executari a lucrarilor ce fac obiectul Contractului Principal,
atata timp cat aceste instructiuni respecta legislatia, normele legale
aplicabile, bunele moravuri.
4.3. In cazul n care Subantreprenorul consider c instructiunile
Antreprenorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul
de a ridica obiecii, n scris, fr ca obieciile respective s l absolve
de obligaia de a executa dispoziiile primite, cu excepia cazului n
care acestea contravin prevederilor legale.
5. OBLIGAIILE ANTREPRENORULUI

5.1. Antreprenorul are obligaiile enumerate mai jos:


(i) sa verifice lucrrilor executate de Subantreprenor, prin numirea si
delegarea unui reprezentant in aces sens.
(ii)sa confirme situaiile de lucrri prezentate de Subantreprenor; in
maxim 5 zile de la primirea unei notificari in acest, sub sanctiunea
sistarii lucrarilor si suportarii consecintelor ce vor decurge din
acest fapt. In cazul in care Antreprenorul nu deleaga un
reprezentant pentru confirmarea situatiei lucrarilor ori nu
raspunde in termenul mentionat la notificarea Subantreprenorului,
lucrarile vor fi considerate acceptate in totalitate si in intregime
cu exceptia cazului in care Inginerul are obiectii.
(iii) sa achite Subantreprenorului preul lucrrilor executate de ctre
Subantreprenor la 3 zile de la incasarea facturii de la Beneficiar,
dar nu mai tarziu de 60 de zile dupa receptia finala lucrarilor.
(iv) sa puna la dispozitia Subantreprenorului toata documentatia
necesara desfasurarii activitatii in conformitate cu clauzele
contractuale si prevederile legale (autorizatie de constructie,
ordin de incepere, proiect tehnic, proces verbal predare-primire
amplasament etc. in conformitate cu prevederile Contractului;
(v)in cazul in care apar neconformitati ale proiectului tehnic cu
realitatea din teren va adapta proiectul tehnic si va pune la
dispozitia Subantreprenorului noile planse si documentatia
aferenta, in cel mai scurt timp pentru a nu intrerupe ritmul
lucrarilor.

6. OBLIGAIILE SUBANTREPRENORULUI
6.1. Subantreprenorul se obliga:
(i) sa numeasc un reprezentant permanent in antier, persoana va
avea responsabilitatea disciplinei pe santier, corecta executare a
oricaror lucrari contractuale. Reprezentantul Subantreprenorului
va putea fi revocat din aceasta functie pentru incapacitatea
evidenta in munca si/sau rea-credinta.
(ii)sa-si asume totalitate costurilor si cheltuielilor necesare executiei
lucrarilor: organizare de santier, taxe si autorizari, servicii de
laborator, personal... etc
(iii) sa organizeze si sa utileze santierul in conformitate cu obiectul
Contractului si sa asigure toate mijloacele, utilajele, masinile,

materialele si personalul necesar pentru executarea intocmai si la


timp a lucrarii;
(iv) sa pastreze afisele semnelor si luminilor de avertizare, in bune
conditiuni, in conformitate cu cerintele din documentatia
contractului;
(v)sa suporte contravaloarea consumurilor pentru utilitati (apa,
energie electrica, gaz, telefon, reele de canalizare) necesare
pentru functionarea propriului santier;
(vi) sa tina evidenta lucrrilor efectuate;
(vii)
sa
asigurare
personalului
Antreprenorului
ori
al
Beneficiarului, dupa caz, liberul acces pe santierul incredintat
Subantreprenorului si pe lucrarile executate sau in curs de
executare;
(viii)
sa foloseasca materii prime, materiale si echipamente,
tinand cont ca acestea vor fi alese, in baza prescriptiilor tehnice
din Caietul de sarcini si numai dupa ce acestea au fost agreate de
catre Antreprenor. Orice refuz al Antreprenorului in acest sens va
fi motivat si rezonabil prin adresarea unei notificari scrise;
(ix) sa asigure construirea, mutarea, intretinerea, inchirierea,
demontarea schelelor, constructiilor de orice fel, cu respectarea
normelor de protectie a muncii;
(x)sa asigure protejarea cu paravane a schelelor si constructiile
provizorii, in cazul in care acestea pot dauna sanatatii si
sigurantei publice;
(xi) sa monteze si sa puna in functiune pe riscul si raspunderea sa
exclusiva schelele necesare constructiei;
(xii)
sa asigure si sa efectueze in conditii de maxima siguranta
si eficacitate operatiile de incarcare, transport si descarcare a
oricaror echipamente, mijloace de lucru, consumabile precum si
depozitarea acestora in zona lucrarii;

(xiii)
sa raspunda
lucrarilor;

deplin

pentru

siguranta

si

stabilitatea

(xiv)
sa evacueze materialele si mijloacele de lucru de pe antier
dupa finalizarea lucarilor sau la incetarea Contractului sau a unor
parti din lucrari, precum si sa efectueze permanent lucrarile de
curatare si inlaturare a deseurilor;
(xv)
sa execute lucrarile de evacuare a deseurilor, curatarea
lucrarilor provizorii si a lucrarilor definitive, inclusiv a strzilor,
zonelor libere; Evacuarea si depozitarea deseurilor se va face cu
respectarea dispozitiilor legale in vigoare, Subantreprenorul
suportand integral obligatiile impuse de lege.
(xvi)
sa asigure si sa utilizeze personal autorizat, mijloace,
echipamente utilaje, scule si instalatii de lucru adecvate scopului
contractual si indeplinirii in conditii de maxima eficienta si calitate
a lucrarile incredintate;
(xvii)
sa detina sau sa procure in termeni rezonabili trebuie
stipulat un termen clar certificatele de calitate si declaratiile de
conformitate pentru materiale si materiile prime folosite.
(xviii)
sa asigure in permanenta materialele consumabile,
combustibil si lubrifiantii necesari pentru masinile si utilajele sale;
(xix)
sa execute toate lucrrile la calitatea prevazuta in
Contractul Principal, standardele si prescripiile tehnice, sa
remedieze fara plata, in cazul in care respectivele probleme
aparute la lucrari nu sunt rezultate din interventia sau ca efect al
unor alterari provocate de un tert sau de catre Antreprenor,
suportand si contravaloarea eventualelor materiale ce ar fi
necesare pentru partile de lucrari pe care le-a executat cu
deficiente si abateri, peste limitele prevazute in proiecte,
standarde si prescriptii tehnice constatate in timpul executiei, la
recepie si in perioada de garantie;
(xx)
sa permit Antreprenorului sa controleze lucrrile pe
msura executrii lor;

(xxi)
sa participe la receptia de terminare a lucrarilor si la
receptia finala si sa delege persoane autorizate cu drept de
semntura pentru semnarea proceselor verbale de recepie.
Pentru receptia lucrarilor sau a unor parti a acestora, precum si in
cazul receptiei finale, Subantreprenorul va transmite o notificare
Antreprenorului in acest sens. In cazul in care Antreprenorul nu
deleaga o persoana autorizata in acest sens in termen de 5 zile
de la data transmiterii notificarii Subantreprenorului, Partile
accepta in mod expres ca lucrarea sau parte a acesteia sa fie
acceptata tacit in totalitate si fara rezerve de catre Antreprenor,
eventuale
contestatii
ulterioare
neputand
fi
imputate
Subantreprenorului cu exceptia cazului in care Inginerul are
obiectii.
(xxii)
sa
respecte
prevederile
legislatiei
in
constructii,
regulamentele, normele si normativele si toate prevederile legale
in vigoare la momentul semnarii Contractului si cele ce vor intra
in vigoare pe durata Contractului. In cazul in care aceste
prevederi legale vor determina o modificare a Contractului, Partile
accepta sa negocieze de comun acord acte aditionale ce vor
modifica Contractul pentru ca acesta sa respecte legislatia
aplicabila.
(xxiii)
sa-si asume intreaga si exclusiva raspundere pentru
respectarea planului de masuri pentru asigurarea sigurantei la
riscuri si accidente precum si pentru respectarea normelor legale
in vigoare in domeniul protectiei muncii;
(xxiv)
sa exonereze de raspundere Antreprenorul si Beneficiarul
lucrarii pentru orice accidente de munca pe care personalul sau
exclusiv le-ar putea suferi;
(xxv)
Sa respecte grafic de executie anexa nr. 1 la contract de
executie a carui termen de finalizare nu va fi mai tarziu de
29/04/2016.
(xxvi)
n cazul n care, pe parcursul execuiei lucrrilor,
survine o eroare n poziia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricrei pri a lucrrilor, Subantreprenorul are
obligaia de a rectifica eroarea constatat, pe cheltuiala sa, cu
excepia situaiei n care eroarea respectiv este rezultatul
datelor incorect furnizate, n scris, de ctre proiectant. Pentru
verificarea trasrii de ctre proiectant, Subantreprenorul are

obligaia de a proteja i pstra cu grij toate reperele, bornele


sau alte obiecte folosite la trasarea lucrrilor.
(xxvii)
Pe parcursul execuiei lucrrilor i al remedierii viciilor
ascunse, Subantreprenorul are obligaia, n msura permis
de respectarea prevederilor contractului, de a nu stnjeni
inutil sau n mod abuziv:
(xxviii)
a) confortul riveranilor;
(xxix)
sau
(xxx) b) cile de acces, prin folosirea i ocuparea drumurilor i
cilor publice sau private care deservesc proprietile aflate n
posesia Beneficiarului sau a oricrei alte persoane.
Subantreprenorul va despgubi Antreprenorul mpotriva
tuturor reclamaiilor, aciunilor n justiie, daunelor-interese,
costurilor, taxelor i cheltuielilor, indiferent de natura lor,
rezultnd din sau n legtur cu obligaia prevzut la art. 34,
pentru care responsabilitatea revine Prestatorului.
Subantreprenorul are obligaia de a utiliza n mod rezonabil
drumurile sau podurile ce comunic cu sau sunt pe traseul
antierului i de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de ctre traficul propriu sau al oricruia dintre
subcontractanii si; Subantreprenorul va selecta traseele, va
alege i va folosi vehiculele, va limita i repartiza ncrcturile,
n aa fel nct traficul suplimentar ce va rezulta n mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalaiilor sau altora asemenea, de pe i pe antier, s fie
limitat, n msura n care este posibil, astfel nct s nu
produc deteriorri sau distrugeri ale drumurilor i podurilor
respective.
(xxxi)
n cazul n care natura lucrrilor impune utilizarea de
ctre executant a transportului pe ap, atunci prevederile de
la clauzei precedente vor fi interpretate n maniera n care
prin "drum" se nelege inclusiv ecluz, doc, dig sau orice alt
structur aferent cii navigabile i prin "vehicul" se nelege
orice ambarcaiune, iar prevederile respective se vor aplica n
consecin.
(xxxii)
n cazul n care se produc deteriorri sau distrugeri ale
oricrui pod sau drum care comunic cu sau care se afl pe
traseul antierului, datorit transportului materialelor,
echipamentelor,
instalaiilor
sau
altora
asemenea,
Subantreprenorul are obligaia de a despgubi Antreprenorul
mpotriva tuturor reclamaiilor privind avarierea respectivelor
poduri sau drumuri.

10

(xxxiii)
Subantreprenorul se obliga sa inceapa lucrarile obiect
ale prezentului contract luni, 22/02/2016.
7.

MODALITILE DE PLATA A PREULUI

7.1. Plata lucrarilor efectuate se va face in maxim 3 zile de la incasarea


facturii de la Beneficiar, dar nu mai tarziu de 60 de zile dupa receptia
lucrarilor executate.
7.2. Factura va cuprinde pe langa datele prevazute in legislatia fiscala
aplicabila si urmtoarele date:
- valoarea lucrarilor efectuate conform situatiilor de lucrari
aprobate de Inginerul Antreprenorului, Consultant si Beneficiar;
- retinerea privind garantia de buna executie, reprezentand 5% din
valoarea lucrarilor fara TVA, aceasta suma urmand a fi restituita
Subantreprenorului conform 7.3;
7.3. Eliberarea sumelor retinute cu titlu de garantie de buna executie si
virarea lor in contul Subantreprenorului se va efectua in aceleasi
conditii ca cele prevazute in Contractul Principal.
8. TERMENUL DE FINALIZARE A LUCRRILOR
8.1. Subantreprenorul are obligatia sa respecte termenele finale si
intermediare prevazute in graficul de executie. Graficul de executie
este constituit ca Anexa 1 la Contract.
8.2. Subantreprenorul va comunica Antreprenorului data finalizarii
lucrarilor, conform graficului de executie, dar nu mai tarziu de
29/04/2016, iar Antreprenorul va proceda la constatarea acestui fapt
impreuna cu reprezentantii autorizati ai Subantreprenorului si va
proceda la predarea si receptia lucrarilor catre Beneficiar, in termenul
si conditiile prevazute in Caietul de sarcini cu precizarea ca aceste
obligatii prevazute in sarcina Antreprenorului sunt insusite de
Subantreprenor. Pentru evitarea oricarui dubiu, Subantreprenorul va fi
tinut raspunzator numai in relatia cu Antreprenorului, in temeiul
Contractului, Orice alte raspunderi s-ar putea naste intre Antreprenor
si terti contractuali, vor ramane in sarcina exclusiva a Antreprenorului.
9. RECEPIA
9.1. Pe baza situaiilor de lucrri executate confirmate i a constatrilor
efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dac sunt ntrunite
condiiile pentru a convoca comisia de recepie. In cazul n care se
constat c sunt lipsuri sau deficiene, acestea vor fi notificate

11

Prestatorului, stabilindu-se i termenele pentru remediere i


finalizare. Dup constatarea remedierii tuturor lipsurilor i
deficienelor, la o nou solicitare a Prestatorului, Beneficiarul va
convoca comisia de recepie.
9.2. Comisia de recepie are obligaia de a constata stadiul ndeplinirii
contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaia
de execuie i cu reglementrile n vigoare. In funcie de
constatrile fcute, Beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a
respinge recepia. Recepia se poate face i pentru pri ale
lucrrii, distincte din punct de vedere fizic i funcional.
9.3. Receptia se va efectua de catre Antreprenor si Beneficiar, dupa
notificarea Subantreprenorului, in conformitate cu mecanismul descris
in Contract. In termen de 24 ore de la data emiterii Certificatului
privind receptia la terminarea lucrarilor de catre Beneficiar,
Antreprenorul
va
proceda
la
emiterea
Certificatului
catre
Subantreprenor. Daca va fi cazul, in procesul verbal de receptie
Beneficiarul si Antreprenorul vor preciza deficientele constatate si se
va specifica perioada stabilita de acestia pentru remedierea de catre
Subantreprenor a deficientelor.
9.4. Toate deficientele constatate cu ocazia recepiei la terminarea
lucrarilor
cu
Beneficiarul
vor
fi
remediate
pe
cheltuiala
Subantreprenorului, in termenele prevazute in procesele verbale si cu
forte proprii dac se constat c sunt din culpa sa exclusiva i
consemnate ntr-un proces verbal semnat de Antreprenor, Beneficiar i
Subantreprenor. In cazul in care Subantreprenorul nu efectueaza
lucrarile de remediere a deficientelor in termenele acordate,
Antreprenorul va avea dreptul sa angajeze terte persoane care sa
efectueze aceste lucrari, toate costurile si despagubirile fiind in
sarcina Subantreprenorului. Antreprenorul are dreptul sa utilizeze
garantia de buna executie pentru executarea acestor lucrari,
informand despre acest fapt Subantreprenorul. In cazul in care sumele
constituite cu titlu de garantie de buna executie sunt insuficente,
Subantreprenorul are obligatia sa suporte diferenta.
10.

GARANII

10.1. Subantreprenorul raspunde si garanteaza pentru buna executie a


lucrarilor contractate si de calitatea lucrarilor si a materialelor utilizate
in lucrare, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu normele, regulamentele si standardele in
vigoare.

12

10.2. Subantreprenorul garanteaza executarea lucrarilor in conditiile si la


termenele prevazute in Contract si se obliga sa intervina pe propria sa
cheltuiala pentru eliminarea oricaror deficiente cauzate de vicii
ascunse ale materialelor sau lucrrilor executate.
10.3. Termenul de garantie pentru lucrarile executate este de 24 luni de la
semnarea procesului verbal de receptie finala la terminarea lucrarilor.
Pe intreaga perioada de garantie a lucrarilor, Subantreprenorul se
obliga sa remedieze pe cheltuiala sa, la solicitarea Antreprenorului
orice vicii sau ale lucrarilor executate si/sau materialelor folosite,
constatate i consemnate ntr-un proces verbal semnat de Beneficiar,
Antreprenor i Subantreprenor. In cazul in care Partile si Beneficiarul
nu pot ajunge la un consens cu privire la deficientele, viciile ori
lipsurile lucrarii, se va proceda conform contractului principal.
10.4. Garantia pentru remedierea viciile de construcie aparute in perioada
de Garantie contractuala a construciei, poate fi executata de catre
Antreprenor, in totalitate sau in parte, in cazul neremedierii de catre
Subantreprenor a deficientelor de construcie aparute in perioada de
Garantie contractuala, cu conditia instiintarii Subantreprenorului
inainte de executarea garantiei.
10.5. Garantia de buna executie a lucrarilor va fi de 5 % din valoarea
Contractului fara TVA si se va constitui prin retineri succesive de catre
Antreprenor din plata facturilor emise de Subantreprenor
11.

CESIUNEA CONTRACTULUI

11.1. Subantreprenorul nu va avea dreptul sa cesioneze nici unul dintre


drepturile sale deinute in cadrul Contractului catre nici o alta
persoana fara consimtamantul scris prealabil al Antreprenorului. Cu
toate acestea, Subantreprenorul este si va fi indreptatit sa
subcontracteze
parte
din
proiectele
angajate
partenerilor,
colaboratorilor si afiliatilor sai, in baza unei notificari prealabile a
Antreprenorului, garantiile oferite prin prezentul ramanand intrutotul
aplicabile Subantreprenorului, acesta avand obligatia si dreptul sa le
solicite partenerilor garantii similare.
11.2. Cesiunea nu va exonera prile contractante de nici o responsabilitate
privind garantiile sau alte obligatii asumate prin contract.
12. ASIGURRI

13

12.1. Subantreprenorul are obligaia sa incheie si sa prezinte


Antreprenorului in termen de 10 zile de la receptia unei solicitari in
acest sens urmatoarele tipuri de asigurari, valabile de la inceperea
lucrarilor si pana la receptia finala a acestora:
- asigurare contra pagubelor materiale de tipul toate riscurile
privind lucrarile de constructii executate;
- asigurare de raspundere civila;
- asigurare in caz de accidente pentru angajaii proprii.
13. NCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI
13.1. Contractul va inceta odata cu semnarea procesului verbal de
receptie finala de catre Beneficiar conform Contractului Principal.
13.2.
cazuri:

Contractul poate inceta sau poate fi reziliat in urmatoarele

Subantreprenorul se face vinovat de frauda sau neglijenta grava

Subantreprenorul nu respecta normele legale privind sntatea


si securitatea in munca;
In cazul in care Subantreprenorul abandoneaz lucrarile;

Subantreprenorul a cesionat in tot sau in parte Contractul fara


aprobarea Antreprenorului;

Subantreprenorul nu respecta conditiile din Contract si


depaseste cu mai mult de 30 de zile termenele stabilite prin
acesta. In aceasta situatie Antreprenorul isi aroga dreptul de a
rezilia Contractul unilateral si fara nici un fel de notificare
prealabila;

In cazul in care Subantreprenorul intra in incapacitate de plata


sau insolventa;

Antreprenorul nu a respectat termenele de plata;

Antreprenorul nu a reusit in cel mult 30 de zile sa adapteze


proiectul tehnic la realitatile din teren sau sa gaseasca o solutie
alternativa la eventuale probleme nou aparute;

Antreprenorul nu a pus la dispozitia Subantreprenorului toate


documentele necesare executiei lucrarilor in conformitate cu
prevederile legale si contractuale;

13.3. In cazul ncetrii Contractului, Subantreprenorul se


obliga:
sa evacueze de pe santier personalul, echipamentele si lucrarile in
conformitate cu indicatiile Antreprenorului. In acest sens, partile, vor
14

intocmi in termen de 15 zile situatia lucrarilor efectiv executate,


inventarul materialelor, utilajelor si al lucrarilor provizorii, pe baza
carora se vor stabili sumele care urmeaza a fi platite, conform
prevederilor legale.
sa transfere in proprietatea Antreprenorului, dreptul de proprietate
asupra lucrarilor executate si achitate catre Subantreprenor, a
materialelor si materiilor prime achizitionate i achitate de ctre
Antreprenor
13.4. Dupa incetarea Contractului, lucrarea in stadiul de execuie
existent va fi preluata in mod automat de catre Antreprenor.

14. FORA MAJORA


Forta majora va fi interpretata conform clauzelor din Contractul
Principal.
14.1. Nici Antreprenorul si nici Subantreprenorul nu vor fi tinuti
raspunzatori pentru nendeplinirea totala sau pariala sau pentru
executarea cu intarziere a obligatiilor asumate prin Contract, daca o
astfel de neindeplinire sau executare cu intarziere au fost
determinate de cazuri de Forta Majora, asa cum sunt definite ele de
legislatia aplicabile
14.2. In sensul acestui Contract, Forta Majora inseamna orice eveniment
imprevizibil si inevitabil, care nu poate fi controlat de Parti, care a
survenit dupa incheierea Contractui si care a impiedicat total sau
partial indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta.
14.3. Pentru a dovedi aparitia unui caz de Forta Majora, Partea interesata
trebuie sa prezinte un Certificat emis de Camera de Comert si
Industrie competenta teritorial sau de catre o alta institutie
autorizata in acest sens.
14.4. Partea care invoca Forta Majora este obligata sa notifice in scris
cealalt Parte in decurs de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data
aparitiei evenimentului de Forta Majora si este obligata sa ia toate
masurile necesare pentru a-i diminua efectele, cu excepia cazului in
care asemenea masuri ar fi prea costisitoare. Partea care invoca
Forta Majora va notifica de asemenea celeilate Parti incetarea
evenimentului in decurs de 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la
incetarea acestuia.

15

14.5. Daca Partea care invoca Forta Majora nu-si va indeplini obligatia de a
notifica celeilate Parti respectivul eveniment in decurs de 5 (cinci)
zile lucratoare de la data aparitiei Fortei Majore, atunci Partea care
invoca Forta Majora nu poate beneficia de avantajele prevazute in
acest Articol.
14.6. In cazul in care Forta Majora dureaza mai mult de 60 (aizeci) de zile
lucratoare, Partile pot hotari impreuna ncetarea/suspendare
efectelor Contractului. Efectele Contractului vor inceta la data
ncetrii Contractului Principal din cauza unui eveniment de forta
majora.
15.

LEGEA APLICABILA SI SOLUIONAREA LITIGIILOR

15.1. Contractul va fi guvernat de si interpretat in totalitate in conformitate


cu legea romana.
15.2.
Litigiile referitoare la validitatea sau rezultate din interpretarea,
executarea sau incetarea Contractului vor fi naintate spre solutionare
instantei de judecata competente material din Bucuresti.
15.3. Suspendarea lucrrilor se poate face conform Contractului.

16.

PENALITATI

16.1. Neexecutarea, executarea cu intarziere sau necorespunzatoare a


prevederilor contractuale atrage pentru partea in culpa plata la
majorari de intarziere potrivit legislatiei romane in vigoare.
16.2. Daca, din vina sa exclusiva, Subantreprenorul nu isi indeplineste
obligatiile asumate prin contract, Antreprenorul are dreptul de a
deduce din pretul contractului, ca majorare de intarziere, o suma
echivalenta de 0,01% pe zi calendaristica de intarziere, calculata la
valoarea obligatiei neindeplinite sau indeplinite necorespunzator, pana
la indeplinirea efectiva a obligatiilor, insa nu mai decat suma
echivalenta a penalizarilor pe care Beneficiarul o va imputa
Antreprenorului.
16.3. Daca Antreprenorul nu onoreaza facturile in termen de 3 de de la
incasarea facturii de la Beneficiar, acesta are obligatia de a plati, ca
majorare de intarziere, o suma echivalenta cu 0,01% din valoarea
facturilor neachitate, pe zi calendaristica de intarziere. Penalitatile de
16

intarziere nu pot depasi cuantumul sumei datorate in raport de care sau calculat penalitatile.
17.

DISPOZIII FINALE

17.1. Executarea Contractului. Prile convin ca executarea Contractului s


se fac cu bun-credin, lund n considerare bunele practici n
afaceri, i, oricnd pe durata acesteia, n cazul apariiei unor
evenimente exterioare care afecteaz realizarea lucrrii s negocieze
cu bun-credin modificarea Contractului sau
a documentelor
auxiliare.
17.2. Informaiile Confideniale. Prevederile Contractului si orice alte
informatii puse la dispozitie de catre Subantreprenor sunt strict
confidentiale. Fiecare Parte va trata cu strict confidenialitate
Contractul, coninutul acesteia i toate aspectele legate de
tranzaciile prevzute n Contract. Partile nu vor putea divulga nicio
informaie coninuta in Contract, precum si in documentele
anexe/aferente Contractului, iar in caz de nevoie va informa
nentrziat cealalta Parte.
17.3. Notificri. Orice notificare, solicitare, cerere sau alt comunicare cu
privire la orice aspect se va face n scris i se va considera ca s-a
fcut n mod legal dac s-a transmis prin scrisoare recomandata cu
confirmare de primire, fax confirmat sau electronic cu confirmare din
partea destinatarului la adresa mentionata in Contract:
PENTRU ANTREPRENOR:
Adresa: Str. Ramnicu Valcea nr. 21, Bl. 22B, Parter, Sector 3,
Bucuresti, Romania
Tel: 021.326.26.53
Fax: 021.326.26.63
E-mail:elsagarcia@grupomagenta.com
Persoana de contact: Elsa Garica Martin
PENTRU SUBANTREPRENOR:
Adresa:

17

17.4. Integralitatea Contractului. Contractul i anexele sale constituie


ntreaga nelegere ntre Pri cu privire la aspectele negociate i
nltur efectele oricrei alte nelegeri anterioare scrise sau verbale.
Nici o modificare a Contractului nu va fi valabil, dac nu este
coninut ntr-un nscris acceptat de ambele Pri.
17.5.
Nulitate parial. Dac oricare din clauzele contractuale este
declarat nul, restul prevederilor i menin valabilitatea.
SPRE CONFIRMAREA CELOR DE MAI SUS, Prile au ncheiat Contract
mpreuna cu anexele sale, la data menionata mai sus, in 2 (doua)
exemplare originale, in limba romna, in Bucuresti.

ANTREPRENOR
MAGENTA
CONSTRUCTII
INFRASTRUCTURA SRL

SUBANTREPRENOR
&

Administrator

Prin: Elsa Garcia Martin


Manager de Proiect

18

S-ar putea să vă placă și