Sunteți pe pagina 1din 16

Contract de subantrepriza

Nr. [.....................] din data de [...................]

Avand in vedere ca Antreprenorul a incheiat cu S.C un contract general de antrepriza pentru construire .............................................................................................................si ca, in baza Contractului de Antrepriza, Antreprenorul are dreptul de a incheia contracte de subcontractare pentru parti din lucrarile ce fac obiectul acelui contract si ca Antreprenorul doreste sa subcontracteze o parte din aceste lucrari, 1. SC CONDEV CONSTRUCT MBG SRL, cu sediul n Timisoara, Str. Martir Gabriela Tako bl. A63, apt 13, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J35/2139/2008, cod fiscal RO24017255, cont nr. RO87VBBU2511TI0572852701 deschis la Volksbank sucursala Timisoara, reprezentat prin Administrator Ghidusi Bogdan Mihai, in calitate de Antreprenor General si 2. SC.................................., cu sediul in , fax nr. ................, cod fiscal RO ......................., inregistrata la Oficiul Registrul Comertului ................... sub nr. J......................, cont bancar nr. RO.................................... deschis la ......................................, reprezentata prin .............................., in calitate de Subantreprenor au convenit sa incheie prezentul Contract in conditiile si termenii mentionati mai jos: 1. 1.1 Obiectul Contractului Subantreprenorul se obliga sa execute lucrarile mentionate in Anexa 1 la prezentul Contract (Lucrarile) la si Antreprenorul se obliga sa plateasca Subantreprenorului pretul Contractului in termenii si conditiile stabilite in Contract. Lucrarile vor fi efectuate de catre Subantreprenor in termen de luni incepand cu data la care este notificat de catre Antreprenor sa inceapa executarea Lucrarilor, in conformitate cu graficul de executie atasat la prezentul contract ca Anexa 2. La sfarsitul fiecarei luni in care s-au efectuat Lucrari de catre Subantreprenor, Subantreprenorul va intocmi o Situatie de lucrari care va cuprinde o descriere detaliata si exacta a Lucrarilor efectuate in cursul lunii respective, care va fi supusa spre aprobare Antreprenorului. Antreprenorul verifica Situatia de lucrari si o confirma in termen de maxim 7 zile de la primirea acesteia. Subantreprenorul va emite factura aferenta numai dupa primirea aprobarii Antreprenorului cu privire la Situatia de lucrari. Daca Situatia de lucrari necesita clarificari suplimentare sau cantitatile de lucrari nu corespund realitatii, reprezentantii partilor se vor intalni si, in termen de trei zile de la data comunicarii neacceptarii de catre Antreprenor a Situatiei de lucrari, clarifica diferentele aparute. Antreprenorul are dreptul de a inspecta oricand, fara anuntarea prealabila a Subantreprenorului, stadiul Lucrarilor, calitatea si conformitatea acestora si de a solicita efectuarea de teste cu privire la acestea sau materialele utilizate de catre Subantreprenor in efectuarea Lucrarilor. Pretul Contractului si modalitatile de plata Valoarea estimata a Contractului este de euro fara TVA. Valoarea Contractului este detaliata pentru fiecare Lucrare in parte ce urmeaza a fi efectuata de catre Subantreprenor in Anexa 1 la Contract. Valoarea Contractului poate fi modificata prin acordul Partilor prin incheierea unui act aditional la prezentul Contract. La sfarsitul fiecarei luni in care s-au efectuat Lucrari de catre Subantreprenor, acesta va emite factura aferenta Lucrarilor efectuate in luna respectiva in concordanta cu Lucrarile mentionate in Situatia de lucrari pentru acea luna aprobata de catre Antreprenor conform prevederilor art. 1

1.2

1.3

1.4

2. 2.1

2.2 2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

1.3 de mai sus. Daca intocmirea situatiei de lucrari de catre Subantreprenor si verificarea ei de catre Antreprenor nu permit Subantreprenorului intocmirea facturii in luna de realizare a lucrarilor, atunci factura se va intocmi pana la data de 15 a lunii urmatoare, cu respectarea reglementarilor legale in acest sens. In cazul in care pretul Contractului este stabilit in EUR, factura va fi emisa in RON la cursul de schimb valutar RON/EUR stabilit de Banca Nationala a Romaniei si valabil pentru ziua emiterii facturii. Factura emisa de catre Subantreprenor va fi transmisa in original Antreprenorului la adresa mentionata in art. 15 de mai jos si va fi insotita in mod obligatoriu de Situatia de lucrari pentru luna pentru care a fost emisa factura, intocmita si semnata de catre Subantreprenor si aprobata de catre Antreprenor, precum si de orice alte documente agreate de catre Parti, daca este cazul (cum ar fi agrementari, avize, garantii in ceea ce priveste materialele incorporate in Lucrari (inclusiv echipamente), procese verbale de punere in functiune verificate si insusite de Antreprenor). Antreprenorul va achita contravaloarea facturii, minus garantia retinuta conform prevederilor art. 2.7, in termen de 30 de zile de la data primirii facturii corect completate conform prevederilor legale aplicabile si a documentelor insotitoare. In cazul in care plata este efectuata prin O.P. de catre Antreprenor, se considera ca plata s-a efectuat in ziua in care Antreprenorul inainteaza O.P-ul bancii sale. La achitarea fiecarei facturi Antreprenorul va retine din valoarea facturii, in cuantumul garantiei de buna executie, 5% din valoarea facturii emise de catre Subantreprenor. Garantia de buna executie se va elibera dupa cum urmeaza: (i) 50% la receptia de terminarea lucrarilor; (ii) 50% la expirarea perioadei de garantie prevazute la art. 7.1 de mai jos sau la primirea unei scrisori de garantie bancara pentru aceasta suma, scrisoare de garantie care sa fie valabila pe perioada garantiei. In cazul in care Subantreprenorul intarzie sau nu isi indeplineste obligatiile contractuale in conformitate cu prevederile prezentului Contract, Antreprenorul are dreptul de a suspenda platile catre Subantreprenor pana la executarea obligatiilor de catre acesta din urma. Pentru aceasta perioada Antreprenorul nu poate fi tinut sa plateasca penalitati de intarziere la efectuarea platii. Garantia de buna executie a Contractului Subantreprenorul va constitui in favoarea Antreprenorului o garantie de buna executie prin retinerea de catre Antreprenor din valoarea fiecarei facturi lunare emise de catre Subantreprenor a unui procent de 5% din valoarea fiecarei facturi in conditiile mentionate in art. 2.7. Antreprenorul are dreptul de a executa garantia de buna executie in limita prejudiciului suferit de catre Antreprenor in cazul in care Subantreprenorul nu isi indeplineste sau isi indeplineste in mod necorespunzator sau cu intarziere obligatiile asumate prin Contract. In cazul in care contravaloarea prejudiciului suferit de Antreprenor nu este acoperita de garantia de buna executie, Subantreprenorul are obligatia de a suporta diferenta dintre contravaloarea prejudiciului si valoarea garantiei de buna executie aflata la dispozitia Antreprenorului. Aceasta suma va fi, la alegerea Antreprenorului, fie retinuta din sumele ramase de plata catre Subantreprenor, fie achitata de catre Subantreprenor in termen de 5 zile de la primirea notificarii Antreprenorului cu privire la suma de plata. Obligatiile Obligatiile Antreprenorului Antreprenorului are obligatia de a pune la dispozitia Subantreprenorului documentatia necesara pentru executia Lucrarilor contractate, intr-un exemplar.

3. 3.1

3.2

3.3

4. 4.1 4.1.1

4.1.2 4.1.3

Antreprenorul are obligatia de a plati Subantreprenorului pretul Contractului la termenele si in conditiile stabilite in Contract. Antreprenorul are obligatia de a notifica Subantreprenorului data la care acesta va incepe executarea Lucrarilor mentionate in Contract cu 3 zile inainte de aceasta data.

4.2 4.2.1

Obligatiile Subantreprenorului Subantreprenorul are obligatia de a executa Lucrarile prevazute in Contract cu profesionalism si promptitudine. Subantreprenorul raspunde fata de organele abilitate ale statului si fata de Antreprenor pentru executia Lucrarilor neconforma cu proiectul si cu reglementarile tehnice si legale in vigoare. 4.2.2 Daca Antreprenorul solicita acest lucru, in termen de 24 de ore de la solicitare, Subantreprenorul are obligatia de a notifica Antreprenorului datele de contact ale angajatilor/reprezentantilor sai care vor executa Lucrarile. Antreprenorul are dreptul de a verifica personalul Subantreprenorului cand considera necesar, si s impuna Subantreprenorului inlocuirea acelui personal care nu corespunde din punct de vedere profesional si/sau disciplinar. 4.2.3 Subantreprenorul are obligatia de a respecta intocmai proiectul de executie a Lucrarilor care ii va fi pus la dispozitie de catre Antreprenor si caietul de sarcini in baza caruia s-a incheiat prezentul Contract. Subantreprenorul are obligatia de a notifica in cel mai scurt timp Antreprenorul cu privire la omisiunile, viciile sau orice alte erori descoperite in proiect si/sau in caietul de sarcini. 4.2.4 Subantreprenorul are obligatia de a executa Lucrarile in conformitate cu standardele de calitate solicitate de catre Antreprenor si de a respecta reglementarile tehnice aplicabile in materie. 4.2.5 Subantreprenorul are obligatia de a solicita aprobarea Antreprenorului cu privire la materialele ce vor fi utilizate de catre acesta in executarea Lucrarilor si/sau incorporate in Lucrari si de a respecta intocmai orice instructiune a Antreprenorului cu privire la materialele folosite de Subantreprenor. 4.2.6 Subantreprenorul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile si instructiunile Antreprenorului in legatura cu Lucrarile executate de catre Subantreprenor. In cazul in care Subantreprenorul are obiectiuni, il va informa pe Antreprenor in scris, fara ca prin aceasta sa fie scutit de a respecta aceste instructiuni, cu exceptia cazului in care acestea sunt vadit ilegale. 4.2.7 Subantreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilirea si siguranta tuturor operatiunilor executate la locatia unde se efectueaza Lucrarile, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii. 4.2.8 Subantreprenorul este raspunzator de instruirea angajatilor/reprezentantilor sai in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca, fiind singurul raspunzator fata de angajatii/reprezentantii sai implicati in accidente de munca produse in locatia in care se vor executa Lucrarile, si va depune toate eforturile pentru a pastra locatia unde se efectueaza Lucrarile si Lucrarile libere de obstructii inutile in asa fel incat sa evite pericolele pentru persoane. 4.2.9 Subantreprenorul este obligat sa respecte instructiunile Antreprenorului si ale persoanelor autorizate cu privire la procedurile de siguranta si paza a locatiei in care se vor efectua Lucrarile, precum si cu privire la caile de acces in si din locatia in care se vor efectua Lucrarile. In acest sens, Subantreprenorul va lua toate masurile necesare pentru siguranta angajatilor si/sau reprezentantilor sai aflati in locatie. 4.2.10 Subantreprenorul are obligatia de a lua masurile necesare in vederea protectiei mediului in cadrul locatiei in care se vor executa Lucrarile si pentru a limita afectarea prin paguba sau nocivitate a persoanelor si proprietatilor, rezultand din poluare, zgomot si alte rezultate ale operarii activitatii sale. 4.2.11 Subantreprenorul isi va limita operatiunile sale la locatia unde se efectueaza Lucrarile si va lua toate masurile necesare pentru a mentine si pastra echipamentele, ustensilele si instrumentele sale utilizate in efectuarea Lucrarilor si personalul Subantreprenorului implicat in indeplinirea obligatiilor din prezentul Contract in cadrul locatiei unde se desfasoara Lucrarile. In decursul 3

4.2.12 4.2.13

4.2.14

4.2.15

4.2.16 4.2.17

executarii Lucrarilor, Subantreprenorul va pastra locatia unde se executa Lucrarile libera de orice obstructii inutile si va depozita sau dispune in mod adecvat de echipamentele, ustensilele si instrumentele sale utilizate in efectuarea Lucrarilor si materialele n surplus. Subantreprenorul va elibera de si va elimina din locatia unde se desfasoara Lucrarile resturile si deseurile rezultate in urma efectuarii Lucrarilor. Subantreprenorul are obligatia de a delega o persoana calificata in vederea supravegherii Lucrarilor si a conformitatii si calitatii acestora. Subantreprenorul va avea la dispozitie toate echipamentele, instrumentele si ustensilele necesare in vederea efectuarii Lucrarilor si va fi raspunzator de acestea. Subantreprenorul va furniza de asemenea tot personalul, consumabilele si alte lucruri si servicii, indiferent daca sunt de natura temporara ori permanenta, necesare in si pentru executarea si finalizarea Lucrarilor si remedierea defectelor. Subantreprenorul are obligatia de a preda Antreprenorului toate garantiile din partea producatorilor, desenele, manualele de operare, rapoartele de revizie si certificatele de conformitate sau declaratiile de conformitate cu privire la materialele utilizate pentru executarea Lucrarilor, dupa cum este cazul. Subantreprenorul garanteaza ca la data receptiei la terminarea Lucrarilor precum si la data receptiei finale Lucrarile executate vor avea calitatile declarate de catre acesta in Contract, vor corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in Contract. La Lucrarile la care se fac teste, se va considera ca acestea au trecut testele daca rezultatele acestora se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare. Daca este cazul, alte obligatii ale Subantreprenorului specifice cu natura Lucrarilor efectuate de catre acesta, neprecizate in cuprinsul contractului, sunt mentionate in Anexa 3 la prezentul Contract. Declaratii si garantii ale Subantreprenorului Subantreprenorul declara si garanteaza ca afirmatiile de mai jos sunt adevarate, corecte si complete: Subantreprenorul este infiintat in mod legal, functioneaza in mod valabil si se conformeaza tuturor statutelor, legilor, ordonantelor si altor reglementari aplicabile Subantreprenorului; Reprezentantul Subantreprenorul are toate prerogativele, aprobarile, deciziile, ordinele si autoritatea necesare pentru a initia, negocia, semna, incheia si a constitui prezentul Contract ca instrument obligatoriu; Prezentul Contract a fost incheiat in conformitate cu cerintele legale si constituie o obligatie valabila si de care Subantreprenorul este tinut, executabila impotriva Subantreprenorului in conformitate cu termenii acestuia. Subantreprenorul are putere si autoritate depline pentru a incheia prezentul Contract si pentru a-si indeplini obligatiile asumate prin acesta, fara a fi necesar consimtamantul sau notificarea vreunei autoritati; Subantreprenorul declara ca nu beneficiaza de imunitate pentru nici un motiv in privinta obligatiilor si raspunderilor asumate prin Contract; Semnarea si indeplinirea Contractului, precum si realizarea sau indeplinirea oricaror obligatii si/sau actiuni prevazute in Contract: a) nu vor fi contrare, in conflict si nu vor avea drept rezultat o incalcare materiala a vreunei legi sau reglementari aplicabile Subantreprenorului; si b) nu vor avea drept rezultat o incalcare materiala a vreunei prevederi, nu vor constitui o neindeplinire a obligatiilor, si nici nu vor avea drept rezultat o accelerare a obligatiilor asumate prin orice contract, instrument sau alta restrictie la care Subantreprenorul este parte sau de care acesta este tinut si care ar afecta in orice fel prezentul Contract; c) aducerea la indeplinire a prezentului Contract nu incalca nici o autorizatie, permis, aprobare, licenta, certificat emis de catre orice autoritate cu privire la Subantreprenor.

5.

5.1 5.2

5.3

5.4 5.5

5.6

5.7 5.8

In cazul in care Subantreprenorul ia la cunostinta sau primeste o notificare de la o terta parte in legatura cu aparitia uneia dintre situatiile de mai sus, acesta il va notifica pe Antreprenor in termen de 24 de ore; Subantreprenorul, precum si personalul sau implicat in executarea Contactului, sunt autorizati in mod legal sa presteze Lucrarile prevazute in Contract, si au obtinut si vor pastra valabilitatea tuturor licentelor si/sau autorizatiilor guvernamentale impuse de lege in acest sens; Subantreprenorul este expert in executarea Lucrarilor descrise in prezentul Contract; Subantreprenorul detine toate resursele (umane si materiale) in vederea aducerii la indeplinire a obligatiilor sale contractuale in conformitate cu prevederile preazentului Contract. Finalizarea Lucrarilor La finalizarea Lucrarilor, Antreprenorul impreuna cu un reprezentant al Subantreprenorului vor inspecta Lucrarile si vor efectua testele necesare in vederea semnarii procesul verbal de receptie a Lucrarilor. La efectuarea inspectiei si a testelor vor putea participa si alte terte persoane indicate de catre Antreprenor (inclusiv dar fara a se limita la reprezentantul beneficiarului Lucrarilor). In ipoteza in care in Lucrarile trec testele, Partile vor semna un proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, de la data acestui proces-verbal incepand sa curga termenul de garantie conform prevederilor art. 7 de mai jos. In ipoteza in care, in urma testelor efectuate, Lucrarile nu corespund standardelor de calitate si conformitate impuse de Antreprenor si/sau nu sunt conforme cu proiectul, Subantreprenorul are obligatia de a remedia Lucrarile astfel incat sa respecte standardele solicitate si proiectul. Costurile de remediere a Lucrarilor vor fi suportate in totalitate de catre Subantreprenor. Termenul de remediere va fi convenit de catre Parti in functie de natura, dificultatea si volumul lucrarilor de remediere necesare, Subantreprenorul fiind tinut raspunzator pentru intarzierea in finalizarea lucrarilor pana la efectuarea tuturor lucrarilor de remediere necesare. La finalizarea lucrarilor de remediere, Partile vor relua procedura de testare a Lucrarilor si vor semna un porces-verbal de receptie la terminarea Lucrarilor in cazul in care rezultatele testelor sunt satisfacatoare. Ori de cate ori parte din Lucrarile efectuate de catre Subantreprenor devin acoperite inainte de finalizarea tuturor Lucrarilor contractate de catre Aantreprenor, Subantreprenorul are obligatia de a-l notifica pe Antreprenor cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de acoperirea acestora in vederea inspectarii lor de catre Antreprenor si a efectuarii eventualelor teste cu privire la acestea. Garantia Lucrarilor Perioada de garantie cu privire la Lucrarile efectuate de catre Subantreprenor este de 24 luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea Lucrarilor, cu exceptia cazului in care prevederile legale stabilesc un termen de garantie mai lung, caz in care se va aplica cel din urma. In perioada de garantie, Subantreprenorul are obligatia de a executa la solicitarea Antreprenorului toate lucrarile de remediere a viciilor sau defectiunilor ce apar in aceasta perioada. Contravaloarea acestor lucrari de remediere va fi suportata de catre Subantreprenor. In situatia in care Subantreprenorul refuza remedierea viciilor sau defectiunilor Lucrarilor, Antreprenorul are dreptul de a efectua lucrarile de remediere personal sau prin intermediul unor terte parti, urmand a recupera costurile fie din garantia de buna executie a Contractului, fie direct de la Subantreprenor daca garantia de buna executie a Contractului aflata la dispozitia Antreprenorului nu acopera intreaga suma. La expirarea perioadei de garantie, Partile se vor intalni si vor semna procesul verbal de receptie finala care va confirma indeplinirea de catre Subantreprenor a tuturor obligatiilor sale contractuale, inclusiv cu privire la remedierea eventualelor defectiuni sau vicii aparute in perioada de garantie.

6. 6.1

6.2

6.3

6.4

7. 7.1

7.2

7.3

7.4

8. 8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Raspundere Subantreprenorul il va apara pe Antreprenor de orice raspundere pentru orice prejudicii, atat cu privire la accidente si deces, cat si cu privire la proprietate, suferite de orice persoane (inclusiv Antreprenorul, personalul acestuia si beneficiarul Lucrarilor conform Contractului de Antrepriza) din culpa Subantreprenorului si/sau personalului sau ca urmare a oricaror actiuni, omisiuni sau inactiuni a acestora, si il va despagubi pe Antreprenor pentru orice sume pe care acesta este obligat sa le achite unor terte persoane (inclusiv beneficiarului Lucrarilor sau personalului Antreprenorului) ca urmare de prejudiciilor suferite de terte persoane din culpa Subantreprenorului si/sau personalului sau. In acest scop, Subantreprenorul va avea obligatia de a mentine in vigoare, pana la expirarea perioadei de garantie, cu o societate de asigurare reputata, o asigurare de raspundere fata de terti pentru o valoare egala cu valoarea prezentului contract, asigurare pe care o va pune la dispozitia Antreprenorului, impreuna cu dovada achitarii tuturor primelor de asigurare, in termen de 2 zile lucratoare de la cererea acestuia. Subantreprenorul nu va tine Antreprenorul, personalul sau, beneficiarul Lucrarilor si personalul acestuia raspunzator pentru orice paguba suferita de Subantreprenor ca urmare a degradarii sau distrugerii partiale sau totale a echipamentelor, ustensilelor si instrumentelor sale folosite in executarea Lucrarilor, cu exceptia cazului in care o asemenea degradare sau distrugere a fost cauzata de catre Antreprenor, personalul sau, beneficiarul Lucrarilor sau personalul acestuia in mod intentionat. Subantreprenorul va mentine in vigoare, pana la expirarea perioadei de garantie, cu o societate de asigurare reputata, o asigurare cu privire la echipamentele, ustensilele si instrumentele utilizate in executarea Lucrarilor, la valoarea de inlocuire a acestora, asigurare pe care o va pune la dispozitia Antreprenorului, impreuna cu dovada achitarii tuturor primelor de asigurare, in termen de 2 zile lucratoare de la cererea acestuia. Subantreprenorul il va apara pe Antreprenor de orice raspundere fata de beneficiarul Lucrarilor si il va despagubi pe acesta pentru orice sume pentru care Antreprenorul devine raspunzator fata de beneficiarul Lucrarilor cu orice titlu ca urmare a intarzierii Subantreprenorului in indeplinirea sau neindeplinirea in mod corespunzator a obligatiilor sale din prezentul Contract, precum si ca urmare a oricarei actiuni, omisiuni sau inactiuni a Subantreprenorului sau personalului acestuia. Subantreprenorul va apara Antreprenorul si beneficiarul Lucrarilor si ii va despagubi pe acestia impotriva oricaror: (i) reclamatii, cereri si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea de catre Subantreprenor a unor drepturi de proprietate intelectuala si industriala (brevete, nume, marci inregistrate etc.) legate de echipamentele, ustensilele, instrumentele, materialele (inclusiv eventualele echipamente si/sau instalatii) folosite pentru ori in legatura cu executia Lucrarilor sau incorporate in acestea si (ii) daune-interese, despagubiri, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente situatiilor descrise la litera (i) de mai sus, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare se dovedeste ca rezulta din respectarea de catre Subantreprenor a proiectului Lucrarii sau caietului de sarcini pus la dispozitia Subantreprenorului de catre Antreprenor. In cazul in care Subantreprenorul intarzie in indeplinirea obligatiilor sale contractuale, Subantreprenorul va avea obligatia de a plati Antreprenorului, cu titlul de penalitati, 0,35% din valoarea contractului pe zi de intarziere. Penalitatile vor putea fi deduse, la discretia Antreprenorului, din orice sume datorate sau care devin datorate de catre Antreprenor Subantreprenorului in baza prezentului Contract. Fara a tine cont de sumele care devin datorate de catre Subantreprenor conform prevederilor art. 8.1-8.5 de mai sus, in cazul in care Contractul inceteaza din culpa Subantreprenorului in sensul neexecutarii de catre el a obligatiilor contractuale sau a executarii lor in mod necorespunzator sau din cauza renuntarii Subantreprenorului la Contract, Subantreprenorul va plati Antreprenorului cu titlu de daune-interese 50% din valoarea contractului, la care se adauga diferenta dintre contravaloarea unui nou contract incheiat cu alt Subantreprenor avand acelasi obiect ca si prezentul Contract si contravaloarea prezentului Contract, din care se vor scadea toate platile efectuate de Antreprenor pana la momentul respectiv (clauza penala). 6

8.7

In cazul in care Antreprenorul nu achita facturile in termen de 15 de zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza 2.6, acesta are obligatia de a plati, cu titlul de penalitati, 0,35% pe zi de intarziere calculate la valoarea neachitata a facturii. Forta majora Nici una din Partile contractante nu raspunde pentru neexecutarea la termen si/ sau in mod corespunzator, total sau partial, a obligatiilor sale contractuale, daca neexecutarea a fost cauzata de un eveniment imprevizibil, insurmontabil si de neinlaturat, independent de vointa Partilor, incluzand dar fara a se limita la: razboi, cutremur, incendii, inundatii, interdictii legale. Cu toate acestea, aplicarea prezentului articol in ceea ce priveste Subantreprenorul este conditionata de recunoasterea cazului de forta majora de catre beneficiarul Lucrarilor din cadrul Contractului de Achizitie. Partea afectata de evenimentul de forta majora va notifica celeilalte Parti intervenirea unui astfel de eveniment in termen de 72 de ore de la data aparitiei sale, atestate cu documente corespunzatoare emise de autoritatile competente. Partea care nu isi indeplineste obligatiile de notificare cu privire la interventia unui eveniment de forta majora nu se va putea prevala de prevederile prezentului articol. In cazul in care un eveniment de forta majora apare si efectele acestuia continua pentru o perioada mai mare de 20 de zile, Partile se vor intalni si de buna credinta vor negocia continuarea sau incetarea prezentului Contract. Durata Contractului Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii de catre ambele Parti si este valabil pana la indeplinirea tuturor obligatiilor de catre Parti. Incetarea Contractului In cazul nerespectarii obligatiilor asumate prin prezentul Contract de catre una din Parti, dupa ce aceasta a fost notificata ca, in termen de 5 zile lucratoare de la momentul notificarii, sa isi indeplineasca obligatiile asumate, cealalta Parte are dreptul de a considera prezentul Contractul desfiintat de drept, de indata, fara punere in intarziere, fara indeplinirea vreunei formalitati si fara interventia instantei (pact comisoriu de grad IV). Pentru claritate, notificarea in cazul neindeplinirii obligatiei de plata nu va produce efecte si termenul de 5 zile lucratoare nu va curge inainte de expirarea termenului de plata prevazut la art. 2.6. Contractul poate inceta si prin acordul scris al ambelor Parti. De asemenea Contractul inceteaza la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca nu a fost prelungit de comun acord. Oricare dintre Parti poate rezilia Contractul imediat, cu o notificare prealabila, fara alte formalitati si fara interventia instantei (pact comisoriu de grad IV), in cazul in care cealalta Parte intra in faliment sau este initiata procedura de lichidare, dizolvare, sechestru sau insolventa de catre creditori, sau, dupa caz, de insasi partea respectiva. La data incetarii din orice motiv a Contractului, Subantreprenorul are obligatia: (i) de a opri executarea si/sau continuarea oricarei Lucrari contractate, cu exceptia acelor Lucrari specificate de catre Antreprenor in notificarea de reziliere; (ii) de a evacua echipamentele, ustensilele si instrumentele utilizate in executarea Lucrarilor de la locul executarii Lucrarilor, de a demobiliza forta de munca proprie, de a evacua deseurile, materialele nerecuperabile si surplusurile de materiale precum si de a lasa locatia executarii Lucrarilor in conditii acceptabile de curatenie si siguranta; (iii) de a pune la dispozitia Antreprenorului Lucrarile sau parte a acestora executate pana la data rezilierii; si (iv) de a returna Antreprenorului intreaga documentatie (desene, specificatii si alte asemenea documente) pusa la dispozitie de catre Antreprenor sau redactata de catre Subantreprenor pentru Antreprenor.

9. 9.1

9.2

9.3

10.

11. 11.1

11.2

11.3

11.4

12. Caracterul confidential al Contractului 12.1 Nici o Parte nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte Parti: (i) sa faca cunoscut, in orice mod, Contractul, orice prevedere a acestuia sau orice date si/sau informatii puse la dispozitia sa sau de care a luat la cunostiinta in executarea sau in legatura cu executarea prezentului Contract, indiferent daca aceste informatii sunt sau nu identificate ca fiind confidentiale, unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea Contractului; prin exceptie, Antreprenorul are dreptul de dezvalui fara nici o restrictie informatiile mai sus mentionate beneficiarului Lucrarilor; (ii) sa utilizeze informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a Contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale. 12.2 Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea Contractului se va face in conditiile prezentului Contract si numai in limitele necesare in vederea indeplinirii obligatiilor conform Contractului. 12.3 Prevederile referitoare la caracterul confidential al prezentului Contract vor fi valabile pe intreaga durata a Contractului si timp de 5 ani de la incetarea acestuia, indiferent de cauza de incetare. 12.4 Nu constituie o incalcare a obligatiilor de confidentialitate cazurile in care datele si/sau informatiile (i) sunt dezvaluite si/sau utilizate de catre una dintre Parti dupa ce ele au devenit publice, prin orice alte mijloace decat prin incalcarea obligatiei de confidentialitate de catre respectiva Parte; sau (ii) sunt dezvaluite si/sau utilizate dupa obtinerea acordului prealabil scris al Partii careia aceste informatii sau date ii apartin, si numai in cazul in care dezvaluirea si/sau utilizarea se efectueaza in limitele permise de respectiva Parte; sau (iii) sunt dezvaluite in baza unei prevederi legale, a unei hotarari judecatoresti sau a unui ordin al unei autoritati, numai in limitele specificate in respectiva prevedere, hotarare judecatoreasca sau respectivul ordin si numai daca in prealabil Partea care face dezvaluirea a informat cealalta Parte, pentru ca acesta sa poat lua masurile necesare in vederea diminuarii eventualelor prejudicii ce pot fi cauzate de respectiva dezvaluire. 12.5 In ipoteza in care una dintre Parti nu respecta prevederile mentionate in prezentul capitol indreptateste cealalta Parte sa solicite plata de daune interese proportional cu prejudiciul suferit. 13. Modificarea Contractului Orice modificare a prezentului Contract se va face cu acordul scris al ambelor Parti prin semnarea unui act aditional. Legea aplicabila, litigii Prezentul Contract este guvernat de si va fi interpretat in conformitate cu legea romana. Partile se angajeaza sa execute cu buna credinta prevederile prezentului Contract si sa incerce a solutiona pe cale amiabila orice neintelegere intervenita ulterior datei semnarii prezentului Contract. Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest Contract si nerezolvat pe cale amiabila in termen de 30 de zile de la notificarea celeilalte Parti, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori rezilierea lui, se va solutiona de catre instantele judecatoresti competente. Dispozitii finale Prezentul Contract, impreuna cu anexele lui, reprezinta intregul acord de vointa al Partilor si inlatura si prevaleaza asupra tuturor negocierilor, intelegerilor, acordurilor anterioare scrise sau verbale, intervenite intre Parti cu privire la obiectul acestuia.

14. 14.1 14.2

14.3

15. 15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

In cazul in care o prevedere a Contractului este, devine sau este declarata nula, ilegala sau neexecutabila, valabilitatea, legitimitatea si caracterul executabil al celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate sau diminuate in nici un fel. Subantreprenorul este un contractant independent, si nici Subantreprenorul, nici angajatii si/sau colaboratorii acestuia nu sunt si nu vor fi considerati angajatii, agentii sau mandatarii Antreprenorului. Subantreprenorul nu va avea dreptul de a cesiona parte din sau intreg prezentul Contract si de a subcontracta parte din sau in intregime obligatiile sale contractuale fara acordul prealabil scris al Antreprenorului. In cazul in care Subantreprenorul obtine acordul prealabil al Antreprenorului pentru subcontractare, Subantreprenorul va ramane raspunzator pentru toate activitatile subcontractorilor ca si cum ar fi activitatile sale. Prezentul Contract a fost incheiat in doua exemplare originale, cu valoare juridica egala, cate un exemplar pentru fiecare parte si are urmatoarele anexe: Anexa 1 Lucrari; Anexa 2 Graficul de executie; Anexa 3 Daca este cazul, alte obligatii specifice ale Subantreprenorului; Anexa 4 Conventia cu privire la protectia muncii;

ANTREPRENOR S.C. CONDEV CONSTRUCT MBG SRL Administrator Ghidusi Bogdan Mihai

SUBANTREPRENOR S.C. SRL

ANEXA 1 LUCRARI Lucrarile ce vor fi efectuate de catre Subantreprenor la Imobil locuinte colective si birouri S+D+P+9E+E tehnic, str. Taietura Turcului nr. 24, Cluj Napoca sunt urmatoarele: I. Executie structura cu cofrajele proprii subantreprenorului: 20 eur/mp, pretul nu include TVA. II. In cazul aparitiei lucrarilor suplimentare ce nu se pot incadra in pretul ferm specificat mai sus, si numai pentru aceste eventuale lucrari suplimentare, se vor folosi urmatoarele niveluri de pret pentru manopera, preturile nu includ TVA: 1. Transport materiale la 90m prin purtare directa: 9eur/tona.

ANTREPRENOR S.C. NAPOCA TRUST SRL Administrator VARGA IOAN GHEORGHE

SUBANTREPRENOR S.C. RICHARD & PETER SRL

10

ANEXA 2 GRAFICUL DE EXECUTIE

Lucrarile la obiectivul Imobil locuinte colective si birouri S+D+P+9E+E tehnic, str. Taietura Turcului nr. 24, Cluj Napoca specificate in prezentul contract se vor finaliza in termen de 8 luni calendaristice de la 15.09.2008 pana in 15.05.2009.

ANTREPRENOR S.C. NAPOCA TRUST SRL Administrator VARGA IOAN GHEORGHE

SUBANTREPRENOR S.C. RICHARD & PETER SRL

11

ANEXA 3 ALTE OBLIGATII SPECIFICE ALE SUBANTREPRENORULUI

Subantreprenorul mai are urmatoarele obligatii in legatura cu natura Lucrarilor efectuate, pe langa obligatiile mentionate in cuprinsul Contractului: - Urmarire sapatura si respectare taluzare teren conform cotelor specificate in proiect. - Protejare maluri.

ANTREPRENOR S.C. NAPOCA TRUST SRL Administrator VARGA IOAN GHEORGHE

SUBANTREPRENOR S.C. RICHARD & PETER SRL

12

ANEXA 4 CONVENTIA CU PRIVIRE LA DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA SSM, APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR SI PREGATIRE PENTRU SITUATII DE URGENTA referitor la Obiectivul Imobil locuinte colective si birouri S+D+P+9E+E tehnic, str. Taietura Turcului nr. 24, Cluj Napoca, privind executia lucrarilor de sapatura, infrastructura si suprastructura Art. 1 PARTILE: S.C. NAPOCA TRUST SRL cu sediul n str. Meteor nr. 35, nregistrat la Registrul Comertului sub nr. J12/359/2006, cod fiscal RO avnd cont bancar nr. RO80BTRL01301202870178XX deschis la Banca Transilvania sucursala Cluj Napoca, reprezentat prin Administrator dl. Varga Ion Gheorge, in calitate de Antreprenor,

1.

si 2. SC RICHARD & PETER SRL, cu sediul in [.................], fax nr. [................], cod fiscal RO [.......................], inregistrata la Oficiul Registrul Comertului [...................] sub nr. [.................], cont bancar nr. [.....................................] deschis la [......................................], reprezentata prin [..............................], in calitate de Subantreprenor.

Art.2 OBIECTUL ANEXEI PRIN PREZENTA, PARTILE CONVIN ASUPRA COMPLETARII CONTRACTULUI DE SUBANTREPRIZA INCHEIAT INTRE ACESTEA CU PRIVIRE LA OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE CE REVIN FIECAREI PARTI in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca SSM, Apararii Impotriva Incendiilor si Pregatirii pentru Situatii de Urgenta AII-SU cu scopul de a crea un ansamblu de activitati organizatorice/tehnice pentru identificarea diminuarea si/sau inlaturarea riscurilor/pericolelor, pentru securitatea instalatiilor si utilajelor etc.care sa conduca la evitareaproducerii evenimentelor(accidentelor/incidentelor) de munca, a incendiilor si exploziilor, cat si la minimizarea efectelor daca evenimentul s-a produs, avand in vedere prevederile : 1. Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/13.07.2006 MO nr. 646/26.07.2006; 2. HG pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii nr. 319/13.07.2006, nr. 1425/11/10.2006 MO NR. 882/20.10.2006; 3. Legii privind Apararea Impotriva Incendiilor, nr. 307/12.07.2006 MO nr. 633/21.07.2006 4. Ordinului nr. 712/23.06.2005, Instruirea in domeniul SU MO nr. 599/12.07.2005; 5. HG privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, nr. 300/02.03.2006 MO nr. 252/21.03.2006; 6. Codul muncii Titlul V Sanatate si securitate in munca ; si toate celelalte dispozitii legale care reglementeaza domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca SSM, Apararii Impotriva Incendiilor si Pregatirii pentru Situatii de Urgenta AII-SU. 7. Toate legile, H.G.R., decretele si reglementarile aparute si intrate in vigoare pe parcursul derularii prezentului Contract si Act aditional. Art. 3. SUBANTREPRENORUL SE OBLIGA: a ) sa raspunda de conducerea si organizarea avtivitatii lucratorilor proprii; b) sa instruiasca si sa asigure supravegherea lucratorilor proprii de executie si coordonare cat si vizitatorii proprii, in domeniul SSM si AII-SU in concordanta cu specificul lucrarilor si al activitatii unitatii benefi-ciarului in incinta caruia executa lucrarile, caracteristicile si factorii de risc potential ce pot apare in timpul executarii lucrarilor, pentru executarea lucrarilor in conditii de siguranta, 13

c) sa asigure examentul medical periodic pentru lucratorii din subordine si sa-i inregistreze in fisele de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca ,,APT PENTRU LUCRU LA INALTIME. Lucratorii sub 18 ani precum si cei ce au depasit varsta de 55 ani nu vor fi admisi pentru lucrul la inaltime. d) s ntocmeasc, in conformitate cu normele legale in materie, planul de securitate si sanatate n 30 de zile de la semnarea prezentului act aditional; e) sa se supuna controalelor persoanelor autorizate din cadrul Inspectiei Muncii (respectiv Inspectoratul Teritorial de Munca) cat si sanctiunilor pentru nerespectarea Masurilor de Securitate si Sanatate in Munca avand obligatia: sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor; sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor; sa desemneze, la solicitarea inspectorului de munca, lucratorii care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor; Sa se supuna controalelor persoanelor autorizate din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta si Agentiei de Protectie a Mediului. Aceste cerinte vor fi respectate de Subantreprenor in calitate de angajator si de catre toti angajatii/lucratorii din subordine cat si de catre vizitatorii Subantreprenorului. f) sa acorde lucratorilor din subordine echipamentul individual de protectie EIP adecvat factorilor de risc si sa urmareasca purtarea si folosirea acestuia de catre personalul propriu pe tot parcursul executarii lucrarilor. g) sa puna la dispozitia personalului propriu sculele, uneltele, dispozitivele de lucru, mijloacele mecanice folosite de subantreprenor, in stare buna de functionare, complete, verificate si controlate inainte de darea in folosinta. h) sa instruiasca si sa autorizeze personalul din subordine cu privire la manuirea si folosirea mijloacelor de munca pentru lucrarea ce o au de executat. i) sa prevada in mod obligatoriu cu semnalizare de securitate si/sau sanatate la locul de munca (indicatoare de informare, de avertizare, de interzicere si de siguranta), standardizate in conformitate cu legislatia in vigoare, zonele de lucru si fronturile de lucru proprii subantreprenorului (predate de antreprenor), atunci cand nu pot fi evitate sau reduse riscurile suficient, prin mijloace tehnice de protectie colectiva ori prin masuri, metode sau procedee de organizare a muncii. Zonele de lucru periculoase vor fi aduse, in scris, la cunostinta Antreprenorului in vederea luarii masurilor necesare pentru personalul propriu. Acestea vor fi marcate ori de cate ori situatiile concrete din teren o impun. Instruirea lucratorilor proprii si marcarea corespunzatoare se face prin grija subantreprenorului ori de cate ori situatiile concrete din teren o impun. j) sa respecte cu strictete normele de lucru , caile de acces cat si indicatiile Antreprenorului ; Circulatia personalului propriu al subantreprenorului, a mijloacelor de transport, a materialelor de constructii este admisa numai in zonele stabilite cu Antreprenorul. k) sa asigure in permanenta, pe toata durata executiei lucrarilor, curatenia si deblocarea cailor de acces, a locurilor de munca si fronturilor de lucru, prin inlaturarea materialelor si deseurilor rezultate din activitatea proprie, personalul formatiei de lucru avand obligatia sa respecte delimitarea materiala a zonei de lucru. l) sa opreasca imediat lucrarea si sa anunte de indata reprezentantul ANTREPRENORULUI la lucrare, la constatarea existentei unui loc de munca cu pericol grav si iminent de accidentare. m) sa respecte prevederile legislatiei de securitate si sanatate in munca, aparare impotriva incendiilor si protectie civila respectiv cazane, instalatii sub presiune si instalatii de ridicat; n) sa elimine in cel mai scurt timp posibil neconformitatile constatate de ANTREPRENOR in domeniile securitatii si sanatatii in munca respectiv al situatiilor de urgenta. o) sa execute lucrarile de sudura si taiere a metalelor numai in baza permisului de lucru cu foc si cu personal calificat. 14

p) sa interzica accesul in incinta si parcarea, autovehiculelor proprietate personala, cu exceptia locurilor de parcare amenajate. r) sa asigure pe parcursul executarii lucrarilor, instruirea personalului asupra pericolelor de accidente, avarii, explozii, incendii, etc., ca urmare a nerespectarii legilor de SSM, S.U. si instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca, pe care este obligat sa le intocmeasca, pentru activitatile/lucrarile ce le realizeaza. s) sa execute racordul la utilitati (energie electrica, apa, canalizare, etc.) numai cu acordul Antreprenorului, prin personal autorizat ( F.E.E. , etc); folosirea utilajelor sau instalatiilor Antreprenorului se va face numai cu aprobarea scrisa a acestuia; t) se obliga sa asigure luarea tuturor masurilor ce se impun, in cazul producerii unui accident de munca: raportarea acestuia, cercetarea, respectiv inregistrarea acestuia, pe perioada executarii contractului de subantrepriza incheiat intre parti, atat pentru personalul propriu cat si pentru personalul antreprenorului. Art. 4. ANTREPRENORUL SE OBLIGA : a) sa comunice subantreprenorului, inainte de inceperea lucrarilor, conditiile de lucru in incinta sa, factorii de risc la care pot fi expusi atat lucratorii proprii cat si cei ai subantreprenorului (executantilor, daca sunt mai multi), avizul de incepere a lucrarilor, modalitatea de a efectua o instruire introductiv generala privind specificul activitatii din santier si a prevederilor din Regulamentul propriu de Organizare si Functionare/Regulamentului Intern (ROF/RI). b) sa puna la dispozitia subantreprenorului planul propriu de securitate si sanatate aferent obiectivului de investitii; c) sa identifice la fata locului, inainte de inceperea lucrarilor, impreuna cu seful de lucru desemnat de subantrepenor zonele de lucru, respectiv lucrarile care se vor executa; d) sa asigure paza obiectivului si iluminatul al cailor de acces, a zonelor de lucru ce intra in obligatiile antreprenorului. Art. 5. OBLIGATIILE COMUNE PARTILOR CONTRACTANTE Partile contractante convin: a) sa coopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sanatatea si igiena in munca, luand in considerare natura activitatilor; b) sa isi coordoneze actiunile si sa se informeze reciproc in vederea protectiei lucratorilor proprii si prevenirii riscurilor profesionale, luand in considerare natura activitatilor; d) sa supravegheze si sa stabileasca raspunderile personalului din subordine fiecare parte contractanta separat; e) pe parcursul executarii lucrarilor, lucratorii fiecarei parti vor fi instruiti separat asupra pericolelor/riscurilor de accidente si avarii, explozii si incendii posibile ca urmare a nerespectarii reglementarilor de SSM/AII-SU specifice lucrarilor din contract si a reglementarilor prevazute in regulamentele de organizare si functionare a ambelor parti contractante. In conditiile producerii unor evenimente (accidente/incidente) de munca, partile au obligatia de a anunta imediat producerea accidentului, de ,,a nu modifica starea de fapt si imprejurarile care au condus la producerea accidentului (cu exceptia cazurilor cand mentinerea acestora ar conduce la alte accidente, ar periclita viata accidentatilor sau securitatea unitatii). Accidentele suferite de personalul Antreprenorului din vina Subantreprenorului se vor inregistra la subantreprenor. Comunicarea i cercetarea, respectiv nregistrarea fiecrui eveniment /accident de munca, survenit pe parcursul derularii contractului incheiat intre parti, se va face de ctre subantreprenor atat pentru angajatii proprii, cat si pentru angajatii antreprenorului. SUBANTREPRENORUL numeste un coordonator de lucrare care raspunde de pregatirea si coordonarea executarii lucrarilor. SUBANTREPRENORUL nu poate incheia contracte in subantrepriza cu alti executanti, fara instiintarea antreprenorului si fara parcurgerea procedurilor in vigoare. 15

SUBANTREPRENORUL isi asuma integral responsabilitatea privind: - actiunile intreprinse de salariatii sai care ar putea duce la producerea accidentelor de persoane, atit de la SUBANTREPRENOR cit si de la ANTREPRENOR; - efecuarea oricarei lucrari care prezinta un pericol iminent. SUBANTREPRENORUL poarta responsabilitatea si inregistreaza orice accident de munca produs ca urmare a depasirii zonei de lucru. SUBANTREPRENORUL are responsabilitatea si inregistreaza orice accident datorat consumului de alcool. SUBANTREPRENORUL are responsabilitatea si suporta integral pagubele produse de incendii datorita nerespectarii prevederilor normelor referitoare la apararea impotriva incendiilor, lucrul cu foc deschis si interdictia privind fumatul in locuri nepermise. Pentru accesul SUBANTREPRENORULUI in instalatii, pentru executarea lucrarilor, sunt obligatorii urmatoarele documente, semnate sau vizate: - Anexa la contract, semnata de conducatorii partilor; - Program de lucrari semnat de reprezentantii desemnati ai partilor; - Legitimatia de serviciu vizata la zi (poate fi inlocuita de BI sau CI); - Documente care sa ateste AUTORIZAREA pentru meseriile si profesiile impuse prin legislatia in vigoare (securitate si sanatate in munca si ISCIR); - Orice autorizatii si avize prevazute de lege; SUBANTREPRENORUL va utiliza numai caile de acces si circulatie puse la dispozitie. Art. 6 DISPOZITII FINALE Prevederile stabilite in prezenta Anexa sunt valabile pe perioada executarii lucrarilor care fac obiectul contractului incheiat; prevederile nu sunt limitative, putand fi imbunatatite in functie de conditiile reale si concrete ale obiectivului contractului. Prezenta Anexa contine 7 (sapte) pagini si a fost intocmit in doua exemplare, fiind repartizate cite unul fiecarei parti. Prile stabilesc persoanele responsabile pentru ndeplinirea i respectarea clauzelor prezentului actului aditional: din partea S.C. NAPOCA TRUST S.R.L. ca Antreprenor: din partea S.C. RICHARD & PETER S.R.L. ca Subantreprenor: .. Compartimentul Securitate si sanatate in munca

Compartimentul Securitate si sanatate in munca

ANTREPRENOR S.C. NAPOCA TRUST SRL Administrator VARGA IOAN GHEORGHE

SUBANTREPRENOR S.C. RICHARD & PETER SRL

16