Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

Nr Data /2014 ,
1. PARTILE CONTRACTANTE
SC FURNITURE DESIGN DISTRIBUTION SRL cod fiscal: RO15004000, cu numarul de inregistrare la Registrul Comertului
J40/8880/30.06.2003 si adresa in Bucuresti, strada Calea Dorobantilor nr. 135-145, sector 1,cont IBAN:
RO79BTRL0404101202814907XX, Banca Transilvania – sucursala Lipscani, Capital social 37500 RON in calitate de VANZATOR
si .................................................................................................................................. in calitate de CUMPARATOR, au convenit
la incheierea prezentului contract de vanzare-cumparare, avand urmatoarele clauze:
OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract il constituie vanzarea catre CUMPARATOR a ansamblului de mobilier (conform schitelor ce constituie
Anexe, respectiv transferul proprietatii asupra mobilierului de la VANZATOR la CUMPARATOR si preluarea acesteia de catre
CUMPARATOR in conditiile art. 5).
PRETUL
3.1 Pretul vanzarii este de ............................................euro cu TVA in cifre ( .......................................in litere) si va fi achitat de catre
CUMPARATOR in numerar ( sau prin ordin de plata in contul VANZATORULUI), in lei, la cursul BNR din ziua efectuarii platii. Pretul
include TVA.
DURATA CONTRACTULUI
4.1.Prezentul contract se incheie pe o perioada de 90 zile lucratoare pentru produsele de la furnizorii Ego, Giusti Portos si Cattelan
Noir, 60 zile lucratoare pentru canapele + produsele de la furnizorii Poliform, Lago, Italamp, Feg ,Cantori ,Veneta Cucine, Snaidero+
produsele lacate de la Novamobili si 45 de zile lucratoare pentru celelalte tipuri de mobilier. Perioada contractuala se calculeaza
incepand cu data la care se face dovada platii avansului de 50% (intrarii sumei in contul VANZATORULUI in cazul achitarii cu ordin
de plata) de catre CUMPARATOR, pentru fiecare anexa la contract in parte, anexele reprezentand parti integrante din contract.
4.2.Perioadele de vacanta oficiale ale furnizorilor din Italia sunt 1.08 – 31.08 si 24.12 – 10.01 si vor fi luate in calcul in determinarea
duratei contractului, fiind considerate zile nelucratoare.

2. OBLIGATIILE PARTILOR
2.1. Obligatiile VANZATORULUI:
a) sa puna la dispozitia CUMPARATORULUI produsele ce fac obiectul prezentului contract in termen de 90 zile lucratoare
pentru produsele de la furnizorii Ego si Giusti Portos,in termen de 60 zile lucratoare pentru canapele + produsele de la
furnizorii Poliform, Lago, Italamp si Snaidero si respectiv 45 de zile lucratoare pentru restul de mobilier, in conditiile
stipulate la pc.4 din contract.
b) VANZATORUL este obligat sa acorde cumparatorului certificate de garantie pentru produsele achizitionate.
c) sa asigure transportul si montajul mobilierului la domiciliul/sediul CUMPARATORULUI, in municipiul Bucuresti. Pentru
localitatile din afara Bucurestiului, obligatia de a plati transportul produselor si al echipei de montaj, precum si cheltuielile
de cazare si masa ale acestora, apartin CUMPARATORULUI. Tariful pentru transportul marfii este de 2,2 ron/km + TVA si se
calculeaza pe distanta dus - intors de la magazinul unde se inchide contractul pana la locatia clientului. Tariful pentru
deplasarea echipei de montaj este de 1,8 ron/km + TVA si se calculeaza pe distanta dus - intors de la magazinul unde se
inchide contractul pana la locatia clientului. Cazarea echipei de montaj se va face la un hotel de minim 2 stele, iar in cazul
in care conditiile nu sunt corespunzatoare, se va recurge la retragerea echipei de montaj pana in momentul remedierii
situatiei.
La cererea CUMPARATORULUI, VANZATORUL poate asigura cazarea si masa echipei de montaj, caz in care
CUMPARATORUL va plati o taxa suplimentara de 30-50Euro/zi/persoana, in functie de zona si de distanta pana la
domiciliul/sediul cumparatorului. Aceasta suma va fi stabilita si se va achita odata cu plata integrala a produselor ce
urmeaza a fi montate.
d) VANZATORUL nu asigura racordarea la reteaua de apa, gaze si curent a aparatelor electrocasnice.
e) VANZATORUL nu va efectua lucrari de modificare a spatiului in care se monteaza mobilierul (montari si modificari de
prize, modificari la peretii incaperii, etc.)
f) VANZATORUL nu raspunde de problemele aparute datorita nerespectarii instructiunilor de intretinere a covoarelor
achizitionate de la societatea noastra.
g) data de efectuare a montajului este stabilita in intervalul de 7 (sapte) zile (lucratoare) de la data livrarii marfii catre
CUMPARATOR. Pentru orice situatie, consilierul de vanzari va putea contacta CUMPARATORUL la telefon nr.
….....................................
h) sa-l instruiasca pe CUMPARATOR asupra conditiilor de folosinta a mobilierului (semnarea prezentului contract facand
dovada ca VANZATORUL si-a indeplinit aceasta obligatie)
i) sa asigure CUMPARATORULUI produse de calitatea asupra careia s-a cazut de acord si sa intervina in cazul in care apare
orice fel de reclamatie referitoare la produsele sau serviciile oferite.
j) in situatia in care apar deficiente ale mobilierului, acestea vor fi trecute in procesul verbal de predare-primire, produsele
afectate urmand sa fie remediate sau inlocuite de VANZATOR intr-un nou termen specificat in procesul verbal de predare-
primire. Aceasta clauza nu va produce efecte daca deficientele apar ca urmare a folosirii necorespunzatoare a mobilierului
de catre CUMPARATOR.
k) VANZATORUL isi rezerva dreptul de a restitui avansul in cazul in care furnizorul ii anunta neonorarea comenzii, in termen
de 20 zile lucratoare de la data avansului de 50%.
l) in cazul in care depaseste cu peste 10 zile lucratoare termenul de livrare prevazut in contract din alte motive decat cazurile
de forta majora prevazute de lege (cum ar fi razboi, cutremure, inundatii, incendii, greve, proteste de strada, blocari de
drumuri, blocaje in vama etc.), sa achite CUMPARATORULUI penalitati de 0,1% pe zi lucratoare din valoarea in lei a
avansului primit pentru marfa intarziata.
2.2. Obligatiile CUMPARATORULUI:
a) CUMPARATORUL are obligatia de a achita integral valoarea marfii in momentul in care VANZATORUL il instiinteaza ca
marfa a sosit in depozitul central al VANZATORULUI. VANZATORUL va livra marfa comandata de CUMPARATOR doar dupa
dovada platii integrale a marfii (in cazul platii cu numerar la casieria VANZATORULUI) sau dupa intrarea sumei in contul
VANZATORULUI (in cazul achitarii cu ordin de plata) in termen de maxin 15 zile lucratoare. Cu prilejul receptiei, partile vor
intocmi un proces verbal de predare – primire a marfii, acesta urmand a fi semnat de CUMPARATOR sau de catre o
persoana desemnata de catre acesta printr-un inscris.
b) La primirea marfii comandate de catre CUMPARATOR, VANZATORUL va anunta CUMPARATORUL de acest lucru
telefonic. Daca in termen de 3 zile CUMPARATORUL nu achita marfa comandata, VANZATORUL va trimite o scrisoare cu
confirmare de primire la domiciliul CUMPARATORULUI in care il instiinteaza de obligatia achitarii restului de plata, precum
si de penalitatile de intarziere + taxe de depozitare conform prezentului contract. Daca in termen de 10 zile de la data
confirmarii de primire a scrisorii clientul nu a achitat restul de plata, se calculeaza penalitatile de 0,1% / zi din suma
restanta de plata (in situatia in care marfa respectiva nu e achitata integral) si penalitati in cuantum de 0,5%/zi taxa de
depozitare aplicata la valoarea marfii sosite pentru fiecare zi de intarziere pana la ridicarea efectiva a marfii.
c) Daca dupa 2 (doua) luni de la data trimiterii scrisorii cu confirmare de primire la domiciliul CUMPARATORULUI, in cazul in
care acesta tot nu s-a prezentat pentru a-si achita diferenta de plata si a-si ridica marfa, CUMPARATORUL va pierde
dreptul de proprietate asupra marfii si asupra avansului dat, iar marfa va ramane in proprietatea VANZATORULUI. Acest
fapt se va realiza prin acordul partilor stipulat in prezentul contract la alineatul de mai sus, fara a se recurge la Instanta de
Judecata sau alte organe juridictionale.
d) CUMPARATORUL este obligat sa semneze avizul de insotire a marfii si procesul verbal de predare-primire in momentul
receptionarii marfii sau sa desemneze o alta persoana pentru semnare si receptie. Marfa se va preda numai persoanei
autorizate. Numele persoanei este ...................................... Daca beneficiarul sau persoana autorizata de catre acesta nu
se prezinta la receptie, acest fapt se va consemna de catre reprezentantul VANZATORULUI in Procesul-Verbal, iar receptia
se considera efectuata. In acest caz, se considera ca CUMPARATORUL este de acord cu lucrarile executate si calitatea
acestora.
e) CUMPARATORUL poate achizitiona marfa aflata in stocul furnizorului , considerandu-se marfa rezervata in momentul
achitarii avansului. Restul de pret va fi achitat in maxim 14 zile de la data rezervarii, urmand ca dupa aceasta data sa fie
percepute taxe de depozitare in valoare de 0.5%/ zi din valoarea marfii. Daca cumparatorul nu achita integral valoarea
marfii si nu solicita livrare in maxim 30 de zile de la achitarea avansului pierde dreptul de proprietate asupra marfii si a
avansului dat.
f) Pentru montajele de mobilier efectuate in localitatile din afara Bucurestiului, CUMPARATORUL asigura transportul
produselor, transportul, cazarea si masa (masa, loc de dormit) reprezentantilor VANZATORULUI pe perioada efectuarii
montajului. Nerespectarea acestor obligatii duce la intreruperea imediata a montajului.
g) CUMPARATORUL trebuie sa asigure din timp racordarea la reteaua de apa, gaze, lumina etc. Daca nu se asigura instalator
autorizat pe parcursul montajului si apar intarzieri din acesta cauza, VANZATORUL isi rezerva dreptul de a percepe o
penalizare de 2% din valoarea contractului.
h) CUMPARATORUL trebuie sa semneze fiecare pozitie din desenele de mobilier anterior semnarii prezentului contract,
semnatura sa reprezentand acordul cu solutia propusa in urma discutiilor avute cu designerul – consilier de vanzari.
Modificari ulterioare vor fi posibile doar cu acordul partilor si vor atrage renegocierea contractului (inclusiv a pretului).
i) In cazul in care CUMPARATORUL a semnat Contractul, a platit avansul si renunta la marfa stipulata in Contract, va pierde
avansul dat si respectiv marfa.,acestea intra sau raman in patrimoniul vanzatorului.
j) CUMPARATORUL trebuie sa solicite certificate de garantie pentru produsele cumparate;
k) CUMPARATORUL este obligat sa asigure conditii adecvate pentru desfasurarea montajului. In caz contrar se recurge la
retragerea echipei pana la rezolvarea problemelor, iar in caz de nerezolvare montajul se considera efectuat.

6. TRANSFERUL PROPRIETATII
Transferul proprietatii asupra bunurilor ce fac obiectul prezentului contract va opera din momentul achitarii integrale de
catre CUMPARATOR a contravalorii lor.

7. FORTA MAJORA
Partile nu raspund pentru neexecutarea contractului in caz de forta majora notificata in scris contractantului in termen de 5 zile de
la data aparitiei ei. In aceste conditii contractul se poate rezilia la cererea partilor, fara a se pretinde daune, daca executarea nu mai
poate fi onorata. Notificarea in scris a cazurilor de forta majora cuprinse la punctul 5.1 art. l, se va face conform legislatiei romane
in vigoare aferenta cazurilor de forta majora prevazute de lege.
8. MODIFICAREA CONTRACTULUI
Orice modificare intervenita pe parcursul executarii prezentului contract este operanta doar daca se face cu acordul scris, prealabil,
al ambelor parti, in caz contrar nu este luata in considerare.
9. LITIGII
9.1. Litigiile aparute intre parti in timpul derularii contractului se vor rezolva pe cale amiabila.
9.2. Daca partile nu ajung la o solutionare amiabila a conflictului, atunci litigiile vor fi inaintate spre rezolvare instantelor de drept
comun. Contractul este sub incidenta legislatiei in vigoare din Romania.
10. ALTELE
10.1. Inainte de inceperea proiectului privind suprafata ce urmeaza a fi mobilata, CUMPARATORUL este obligat sa achite un avans
care reprezinta inceperea derularii contractului (masuratoare + schita proiect), avans care ulterior va intra in valoarea contractului.
Un designer se va deplasa la locul indicat de CUMPARATOR pentru efectuarea masuratorilor. In cazul in care s-a efectuat releveul,
iar CUMPARATORUL se razgandeste si nu mai achizitioneaza produsele care au facut obiectul masuratorii/ schitei proiect de la
VANZATOR, va plati contravaloarea avansului convenit, sau aceasta penalitate se v-a compensa cu avansul dat.
10.2. In cazul in care CUMPARATORUL a achitat avans la contract pentru mobilier la comanda si se razgandeste sa achizitioneze
mobilierul comandat, va plati o penalitate contractuala in cuantum egal cu avansul dat, sens in care opereaza compensarea
expresa, iar vanzatorul poate opta pentru indeplinirea in natura a obligatiei..
10.3. Montajul sa va efectua numai pe baza schitei stabilite de comun acord de catre designer si cumparator.
10.4. VANZATORUL nu monteaza aparatura de bucatarie in situatia in care aceasta apartine CUMPARATORULUI si nu este cuprinsa
in prezentul contract. In cazul in care se constata deficiente ale mobilierului ca urmare a interventiei CUMPARATORULUI in vederea
executarii de diverse montaje, mobilierul isi pierde garantia oferita de VANZATOR, acesta fiind exonerat de orice obligatie.
La cerere, VANZATORUL poate executa lucrari de incorporare a aparaturii clientului, percepand o taxa de 10% din valoarea
mobilierului de bucatarie achizitionat. In cazul in care CUMPARATORUL achizitioneaza numai aparatura de la VANZATOR, taxa va fi
de 10% din valoarea aparaturii achizitionate.
10.5. Evaluarea timpului pentru montaj se va face de catre echipa de montaj. Orice interventie din partea CUMPARATORULUI sau a
altor persoane, in timpul montajului, da dreptul VANZATORULUI de a sista montajul si de a retrage echipa. In aceasta situatie,
CUMPARATORUL isi incheie pe cont propriu montajul, degrevand astfel VANZATORUL de orice obligatie ce ar putea rezulta in urma
montajului.
10.6.Orice modificari sau completari la montaj, se vor stabili intre cumparator si designer, dupa incheierea procesului verbal de
montaj.
10.7. In cazuri de inundatii, drumuri inzapezite, canicula, greve, lipsa sau defectarea camioanelor, accidente, VANZATORUL poate
intarzia livrarea marfii cu 15 zile lucratoare. In cazul montarii mobilierului suspendat pe perete din rigips, clientul trebuie sa asigure
ramforsarea peretelui, in caz contrar................. nu-si asuma raspunderea asupra unor eventuale probleme de sustinere sau
deteriorare a peretilor , precum nici asupradaunelor ivite ca urmare a problemelor antementionate.
............................... nu-si asuma raspunderea pentru montarea tapetului cu alta echipa decat cea indicata in scris.
Anexele, situatia financiara si fisa clientului constituie parte integranta a prezentului contract.
10.8. Este obligatorie semnarea tuturor paginilor prezentului contract, precum si a anexelor, a situatiei financiare si fisei
clientului de catre ambele parti contractante.
10.9. Prezentul contract contine ...... pagini, la care se adauga anexa(le), situatia financiara si fisa clientului, a fost incheiat la
Bucuresti, astazi,........................... , in 2 (doua) exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.
S.C........................................................ S.R.L CUMPARATOR
SITUATIA FINANCIARA A CONTRACTULUI
Nr Data

Data Valoare Nr. Valoare Nr. Curs Sold


contract factura achitata chitanta schimb

EURO ROL

S.C. ................................................................... S.R.L CUMPARATOR

Prin ANA MARIA MARES


NUME CLIENT / FIRMA
ADRESA / SEDIU
MOBIL / FIX
LIVRARE: PERSOANA AUTORIZATA SA PRIMEASCA MARFA:
Nume….................................... Telefon mobil …...................................Telefon fix ….............................................

ADRESA LIVRARII: ................................................................................................................... .....................

Transportul, cazarea si masa echipei de montaj va fi suportata de catre :


VANZATOR CUMPARATOR
*OBS: Va rugam sa specificati:

1. PRODUSELE CE FAC OBIECTUL PREZENTULUI CONTRACT SUNT ALESE DE CATRE DVS. DIN:
a) Catalog de prezentare
b) Showroom

2. MODALITATEA PRIN CARE ATI AFLAT DE “SC.FURNITURE DESIGN DISTRIBUTION SRL”:

PUBLICITATE STRADALA(PANOU, MASH, BANNER)


PLIANT PRIMIT PE STRADA
PLIANT IN REVISTA SPECIALIZATA
RECLAMA IN REVISTA DE SPECIALITATE
PLIANT IN ALTE REVISTE
RECLAMA IN ALTE REVISTE
IN TRECERE
SPOT RADIO
SPOT TV
EXPOZITII
SITE, INTERNET XXXX
RECOMANDAREA UNUI CUNOSCUT P POTENTIAL CLIENT CLIENT AL FIRMEI COLABORATOR

S.C. FURNITURE DESIGN S.R.L CUMPARATOR