Sunteți pe pagina 1din 3

Exemplu Contract mobila la comanda

CONTRACT DE EXECUTIE MOBILIER


Nr. ________ din data de: ________________

PARTI CONTRACTANTE
EXECUTANT: SC FIRMA MEA SRL. cu sediul ., inregistrata la Registrul
Comertului cu nr. .., cod fiscal: , cont: la banca ., reprezentata
legal de .., in calitate de .
si
BENEFICIAR:
Persoana fizica
Persoana juridica
Nume, Prenume/ Denumire persoana juridica ____________________________________________________,
Adresa: Str._____________________________, Nr._________, Bl.________, Sc._____, Et._____, Ap._____,
Localitatea:____________________, Judet/Sector______________ E-mail____________________________,
Mobil_______________________
Act de identitate (pers. fiz.): BI/CI/Pasaport seria_____ , nr_____________ CNP________________________
Numar de Ordine la Registrul Comertului J____/_________/________C.U.I.___________________________
Cont bancar (pers. jur.): ___________________________________, Banca____________________________,
Imputernicit: Nume ___________________________________________BI/CI seria______, nr_____________
Adresa de livrare (nu se completeaza daca este aceeasi cu adresa de mai sus):
Str._________________________________________, Nr.____, Bl.____, Sc.____, Et._____, Ap.______
Localitatea: _______________________________, Judet/Sector: ________, Mobil: _____________________

OBIECTUL CONTRACTULUI
Confectionarea la comanda beneficiarului a mobilierului in cantitatile si la preturile prevazute in anexa
si/sau facturile ce fac parte integranta din prezentul contract.

OBLIGATIILE PARTILOR
Executantul are obligatia de a preda si monta mobilierul la data stabilita de comun acord cu
beneficiarul. Modificarile acceptate de la aceasta data sunt de 72 ore (3 zile lucratoare). Data
aproximativa a montajului este: ______________
Executantul intocmeste documentele de expeditie precum si celelalte acte de insotire a marfii
conform legislatiei in vigoare.
Beneficiarul este obligat sa asigure toate conditiile (front de lucru) pentru inceperea montajului
la data convenita de comun acord.
Mobilierul ramane proprietatea S.C. FIRMA MEA S.R.L. pana la achitarea integrala a obligatiilor
financiare a beneficiarului.
Executantul poate ridica in orice moment mobilierul de la locul de montaj chiar si dupa ce
aceasta a fost montat, in cazul in care beneficiarul nu-si indeplineste obligatiile de plata conform
acestui contract. Beneficiarul se obliga de a nu impiedica in nici un fel aceasta actiune. In acest caz
avansul se considera despagubire si nu va fi inapoiat sub nici o forma.
In cazul in care Beneficiarul anuleaza comanda dupa realizarea masuratorilor, dar inainte de
lansarea in executie, se va retine suma de 50 lei reprezentand taxa de deplasare si asistenta
masuratori.
In cazul in care Beneficiarul doreste sa renunte la comanda dupa lansarea in executie a
acesteia este obligat sa plateasca suma echivalenta pentru materialele achizitionate si prelucrate pana
in acel moment cat si suma derivata din timp lucru/om/unitate consumat.

MODALITATI DE PLATA
1)

Pretul negociat intre parti este franco beneficiar.

2)
Odata semnat PROCESUL VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE beneficiarul va achita diferenta pana
la confluenta valorii totale a lucrarii la receptia comenzii.
3)
Beneficiarul va achita un avans in valoare de 50% din valoarea lucrarii, restul urmand a fi
achitat la receptia lucrarii conform punctului 4.7 din prezentul inscris.
4)
Diferenta de plata se va achita echipei de montaj imediat dupa ce lucrarea a fost finalizata,
beneficiarul primind atat factura de lichidare cat si o copie dupa procesul verbal de PREDARE-PRIMIRE.
5)
Prin semnarea procesului verbal de receptie se atesta faptul ca S.C. FIRMA MEA SRL si-a
indeplinit obligatiile contractuale.
6)
Valoarea lucrarii este de __________ lei, din care avans ___________ lei (TVA inclus). Aceasta
valoare este rezultata din masuratorile clientului si va fi reactualizata dupa finalizarea masuratorilor de
catre Executant (va fi consemnata la punctul 4.7 din acest articol). Clientul va fi anuntat
telefonic/email/fax de acesta modificare.
7)
Valoarea finala a contractului este de _________ lei, din care avans ___________ lei (TVA inclus).
8)
Toate platile se vor efectua in lei. Beneficiarul accepta faptul ca valoara specificata la punctul
4.6 este aproximativa, bazandu-se pe masuratorile proprii si ca dupa efectuarea masuratorilor de catre
executant aceasta va suferi modificari si va fi specificat la punctul 4.7. Suma specificata este noua
valoare de contract.
9)
Plata se va face prin: numerar, CEC, Ordin de plata (validat de banca beneficiarului) sau prin
orice alt document agreat de banca executantului.
10)
In cazul in care beneficiarul intarzie plata va fi obligat la penalitati de 0.2%/zi din valoarea
comenzii.
11)
In cazul in care executantul intarzie livrarea produselor fata de data stabilita, acesta se obliga
la plata penalitatilor de 0.2%/zi din valoarea comenzii.

GARANTIA PRODUSELOR
Executantul asigura garantia tehnica pentru produsele ce fac obiectul prezentului contract prin
certificate de garantie. Garantia produselor este de 24 luni din momentul achizitionarii. S.C. FIRMA
MEA SRL garanteaza calitatea produselor timp de doi ani, conform garantiei, in conditiile normale de
exploatare, obligandu-se ca in cadrul termenului de garantie, sa remedieze eventualele defecte de
calitate, cu exceptia celor care se datoreaza culpei Beneficiarului.

ACCEPTAREA PRODUSELOR
Beneficiarul efectueaza receptia produselor la livrarea si montajul acestora.
Odata produsele acceptate beneficiarul nu poate revoca acceptarea lor la o data ulterioara.
Eventualele lucrari de reparatii ale zidurilor, zugraveli, etc. in zona afectata de montajul
mobillierului cad exclusiv in sarcina beneficiarului. Executantul nu poate fi facut vinovat daca in urma
lucrarii de montaj o parte din zidarie sau tencuiala cade, beneficiarul acceptand acest risc.
INCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract inceteaza de drept fara a fi necesara interventia oricarei instante judecatoresti in
cazul in care oricare din parti :
Nu isi executa o obligatie considerata esentiala (spre exemplu: obligatia beneficiarului de a
plati in termen);
Este declarata in incapacitate de plata, faliment sau se declanseaza procedura de lichidare;
Prevederile acestui contract nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat
incetarea contractului.
PREVEDERI FINALE
Prezentul contract este singurul instrument probat pentru solutionarea eventualelor litigii.
Ambele parti au obligatia reciproca de a-si comunica orice modificare juridica.
Prezentul contract constituie titlu executoriu, fara somatie si da dreptul executantului sa
urmareasca nelimitat beneficiarul pentru acoperirea oricaror daune.

Litigiile aparute intre parti si nerezolvate pe cale amiabila vor fi solutionate de instanta
judecatoreasca in raza careia isi desfasoara activitatea executantul.
Schita aferenta produsului se regaseste ca fiind anexa 1, aceasta fiind dovada a dimensiunilor
si modelului dorit.
Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte si insotit de anexele
tehnice care fac parte din acest contract. Daca anexele tehnice lipsesc in momentul semnarii
contractului, beneficiarul le va primi pe email, urmand sa isi dea acordul pentru inceperea productiei.

Denumire Produs

EXECUTANT
BENEFICIAR

Cantitat
e
Pret