Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

nr. _____ din __________

I. PARTILE CONTRACTANTE

1 Societatea ................................................................... S.R.L cu sediul in ..........................., str.


...................... nr. ......., inmatriculata la Registrul Comertului sub nr......................., Cod Unic de
Inregistrare nr. .........., reprezentată de ..................................................... administratorul societatii numita
in continuare Vânzator, si
2 Societatea .............................................................................. S.R.L cu sediul in ......................, str.
...................... nr......., inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. ................................., Cod Unic de
Inregistrare nr.........................., reprezentată de ..................................................... administratorul societatii,
numita in continuare Cumparator.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


Art.1 Vanzatorul vinde, iar Cumparatorul cumpara Utilajele si bunurile asa cum sunt ele descrise in
anexa ce face parte intergranta a prezentului contract, numite in continuare Utilaj. Acest Utilaj fiind second
hand nu vor beneficia de garantie din partea Vanzatorului, vanzarea facandu-se pe principiul vazut-placut.

III. TERMENUL DE LIVRARE


Art.2 - Livrarea Utilajelor mentionate in anexa, se va face cel mai tarziu la data de.....................................
Art.3 – Riscul asupra Utilajelor se transmite de la Vanzator la Cumparator, de la data semnarii prezentului
contract.

IV. PRETUL
Art.4 – Valoarea contractului, care include pretul convenit pentru Utilaj este de ................... lei.

V. EXPEDIEREA SI TRANSPORTUL
Art.5 – Demontarea, asamblarea si transportul Utilajului sunt in sarcina Cumparatorului. Acesta va lua
toate masurile necesare pentru ca aceste operatiuni sa decurga fara incidente (protectia muncii, protectia de
stingere a incediilor, etc)
Vanzatorul va aproba intrarea personalului Cumparatorului, in spatiul unde se afla aceste utilaje, pe baza
unei liste intocmite de catre Cumparator si aprobate de catre Vanzator.

VI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA


Art. 6 - Partile se obliga sa isi execute la timp si in bune conditii obligatiile stabilite prin prezentul contract.
Art. 7 – Vanzatorul raspunde pentru predarea Utilajului la termenul stabilit.
Art. 8 - Cumparatorul se obliga sa achite la timp pretul Utilajului.

VII. CLAUZA PENALA

Art. 9 - In cazul in care Cumparatorul nu isi indeplineste obligatia de plata asa cum a fost stabilita la art.5
pe o perioada mai mare de 30 (treizeci) zile calendaristice, Vanzatorul are dreptul sa declare prezentul
contract rezolvit de plin drept, fara nici o alta formalitate prealabila si fara a mai fi necesara punerea in

1
intarziere, cu efectul unui pact comisoriu conform art.1.553 Cod civil,Cumparatorul pierzand sumele deja
achitate.

VII. DISPOZITII FINALE


Art.10 - Contractul de vanzare-cumparare incheiat cu acordul partilor reprezinta instrumentul oficial si
legal dintre parti.
Art. 11– Intrarea in vigoare a prezentului contract are loc la data semnarii acestuia, iar orice alte intelegeri
contrare, scrise sau verbale incheiate intre partile semnatare ale prezentului contract se abroga de la data
intrarii in vigoare a prezentului contract.

Prezentul contract a fost incheiat astazi ..............................., in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.

VANZATOR, CUMPARATOR,