S.C. ___________________ S.R.L.

Sediul______________________________________________ J_______________, CUI _____________.

HOTĂRÂREA nr.___/_________ a ADUNĂRII GENERALE A ASOCIATILOR persoană juridică română cu sediul în _________, str. ________________ nr.___, bloc_____, scara_______, ap._______, jud. ________, având Cod Unic de Inregistrare ___________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J_________________, reprezentată prin asociaţii ei: 1. __________________, asociat deţinător a ______% din capitalul social 2. __________________, asociat deţinător a ______% din capitalul social, 3. __________________, asociat deţinător a ______% din capitalul social care s-au întrunit astăzi, __________, în Adunarea Generală a Asociatilor, capitalul social fiind reprezentat în proporţie de ______% şi, cu unanimitate de voturi, hotărăsc prin prezenta urmatoarele: 1. Societatea ________________ S.R.L. să fie supusă dispoziţiilor legii 85/2006 a insolvenţei. În acest sens se va întocmi şi înainta Tribunalului Bihor o cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă prevăzută de legea 85/2006 (împreună cu declaraţiile pe proprie răspundere prevăzute de art. 28 lit.e, h, j şi k legea 85/2006.-in cazul in care se solicita reorganizarea societatii.) 2. Se împuterniceşte _______________________ cu efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru ducerea prezentei la îndeplinire, respectiv redactarea şi semnarea cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă, precum şi a declaraţiilor prevăzute de art.28 din legea 85/2006. Prezenta decizie a fost redactată în trei exemplare originale, din care unul va fi înaintat Tribunalului Bihor împreună cu cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă. SEMNATURI ____________________________________________________