Sunteți pe pagina 1din 2

OFERTA DE ANGAJARE

Nr.__/_______________

Catre Dl. __________________________________

Angajatorul persoana juridica romana SC ____________________________ SRL,


cu sediul in localitatea _________________, Str. ________________________ nr._____,
Sector/Judet_______________, imregistrata la Registrul Comertului ____________, sub
nr. J___/_______/_______, cod fiscal _______________, reprezentata legal de domnul
_______________________ in calitate de administrator aduce la cunostinta candidatului
Dl. ____________________________, CNP _________________________, posesor al
CI seria ____ nr.___________, eliberat de _________________ la data de __________,
domiciliat in ___________________ str. ______________________ nr.___, Bl. ______,
Sc.___, et.____, ap.__________, Sector/Judet_____________________, angajarea in
cadrul societatii __________________________________ SRL, in functia de agent de
_________________________, conform prevederilor art.17 din Legea 53/2003 - Codul
Muncii.
In vederea intocmirii si semnarii contractului individual de munca va informam de
continutul acestuia:

1. Identificarea partilor din cointract


Angajator persoana juridica romana SC _____________________________ SRL, cu
sediul in localitatea ___________________, Str. ________________________ nr.___,
Sector ____, imregistrata la Registrul Comertului ____________________, sub nr.
J___/______/_______, cod fiscal _____________, reprezentata legal de domnul
__________________ in calitate de administrator

si

Angajat Dl ______________________, CNP __________________, posesor al CI seria


____ nr. ___________, eliberat de Sectia 12 Politie la data de ____________, domiciliat in
________________ str. _________________ nr.__, Bl. ______, Sc.__, et.___, ap.___,
Sector ___

2. Locul de munca: ____________


3. Functia ocupata: agent de vanzari cod COR _____________
4. Atributiile postului sunt prezentate in fisa postului
5. Data la care incepe activitatea: _________________
6. Durata contractului: ________________
7. Durata concediului de odihna: ____ zile lucratoare
8. Salariul de baza brut: __________lei, plata se face in data de __ ale lunii urmatoare
9. Durata timpului de munca: __ ore/zi, ___ ore/saptamana
10. Prezentarea regulamentului intern al_________________________ SRL
11. Perioada de proba este de ___ de zile calendaristice
12. Perioada de preaviz: in cazul concedierii durata preavizului va fi de 20 de zile
lucratoare iar in cazul demisiei pentru functiile de executie este de 20 de zile lucratoare,
pentru functiile de conducere este de 45 de zile lucratoare
In data de ___________ veti semna contractul individual de munca si dupa primirea unui
exemplar in original acesta va fi transmis in REVISAL catre ITM Bucuresti sub nr. ___ din
data de _____________ urmand ca in data de ___________ sa incepeti activitatea in
cadrul societatii.
Prezenta oferta este valabila de la data de __________ la data de __________ si in acest
termen aveti obligatia de a prezenta toate documentele solicitate in vederea incheierii
contractului individual de munca.
Mentionam ca daca pana la data de _______ nu prezentati documentele in vederea
incheierii contractului individual de munca angajatorul SC ________________ SRL va
emite notificarea prin care va aduce la cunostinta motivul pentru care refuza angajarea
dumneavoastra.

Data: ________________ Am luat la cunostinta:

Administrator candidat: Dl. _______________________

_____________________ Semnatura

SC ______________________________ SRL

S-ar putea să vă placă și