Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ______________________ Nr.

Înregistrare _______ din data de ______________


Sediu______________________
CUI: ______________________
ORC nr. J___ / _____/ ________
Tel: _______________________
Fax: _______________________

CĂTRE:
TRIBUNALUL ____________________
JUDECĂTOR SINDIC

REFERITOR: DOSAR NR. _______________


TERMEN: _______________

Subscrisa S.C. __________________________________________________________.


cu sediul în __________________________________________________________________,
ORC nr. J___ /_______/________, CUI: ______________ reprezentată legal prin
____________________________ în calitate de ________________, formulăm preenta:

CERERE DE ADMITERE A CREANŢEI

Prin care solicităm înscrierea societăţii noastre în tabelul creditorilor debitoarei


S.C. ____________________________ cu suma de _____________ lei, reprezentând
contravaloare bunuri livrate (sau servicii prestate).

În fapt, am livrat debitoarei bunuri (respectiv, i-am prestat servicii) în valoare de


____________ lei, pentru care s-au emis facturile fiscale:
 factura nr. ___________ din ____________, în valoare de ____________ lei
 factura nr. ___________ din ____________, în valoare de ____________ lei
 factura nr. ___________ din ____________, în valoare de ____________ lei
 .....
Pentru suma datorată, debitoarea a emis (dacă e cazul) următoarele bilete la ordin (sau file
CEC):
 BO seria _____ nr. _________ scadent la data _______, în sumă de _______ lei;
 BO seria _____ nr. _________ scadent la data _______, în sumă de _______ lei;
 ....
Deşi am insistat în repetate rânduri, debitorul nu a achitat suma pe care ne-o datorează
(sau a achitat suma de ________ lei, rămânând un rest de plată de __________ lei).
Drept urmare, solicităm înscrierea societăţii noastre în tabelul creditorilor cu suma de
_________________ lei.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 64 şi urm din Legea 85/2006.

Depunem alăturat: - contractul .....


- Facturile fiscale ......
- Bilete la ordin (filele CEC) .....

Taxa judiciară de timbru în sumă de 120 lei a fost achitată cu chitanţa nr. __________ din
data de _____________, pe care o depunem alăturat în original. Depunem timbru judiciar mobil în
sumă de 0,3 lei.
Un exemplar după prezenta împreună cu copii după actele menţionate se comunică
administratorului judiciar.

S.C. ________________________________
Prin ________________________________