Sunteți pe pagina 1din 5

SC _________ SRL

Loc. _______________
JUD. ____________
CF ____________
J27/_________
Prin Expert Contabil _____________________
Nr. _________________

Raport de lichidare
la SC __________________SRL

Cap. I Introducere
Subsemnata _________________, expert contabil cu legitimația nr.
________________, domiciliat în __________str. ______________ în baza
prevederilor art. 227 şi 235 din Legea 31/1990 – republicată, a Normelor metodologice
privind reflectarea in contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare,
dizolvare si lichidare a societăţilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea
unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora*
aprobate de Ordinului MFP nr.1376/2004 si a Hotărârii asociatului unic
nr.__________ din data de ____________a SC ________________ SRL , de
dizolvare prin lichidare a societății, având datele financiar contabile înscrise în balanţa
de verificare încheiată la 31.12.2016 , am procedat la verificarea operaţiunilor efectuate
de societate, în vederea întocmirii situaţiilor financiare (bilanţ contabil) de lichidare a
societăţii.
SC _______________ SRL cu sediul în loc. _____________ str. ___ _____,
judeţul Neamţ, înregistrata la ONRC sub nr.J27/__________, având codul unic de
înregistrare ____________, reprezentata de asociatul unic _____________ .

Cap. II Desfăşurarea operaţiunilor de lichidare


SC ________________ SRL desfăşurat activitate comercială până la
31.12.2016, dată la care societatea a întocmit și ultima balanţă de verificare.
S-a efectuat inventarierea elementelor de activ si pasiv ale societăţii, înscrise în
balanţa de verificare încheiata la 31.12.2016, situaţia soldurilor acestora prezentându-
se astfel:
Soldurile debitoare:
- Soldul contului 201 este de 919,90 reprezentând cheltuieli de constituire
neamortizate.
- Soldul contului 1171 este de 17.135,56 lei, reprezentand pierderea anilor
precedenti neacoperita;
- Soldul contului 371 – stocuri de marfuri este de 338,05 lei, reprezentând
marfuri aflate in stoc
- Soldul contului 5121 – este de 200 lei si reprezinta disponibilitatile banesti
aflate in contul cocietatii

Pagină 1 din 5
- Soldul contului 5311 este de 190,12 lei, reprezentând disponibilităţile aflate in
casieria unitatii
- Total solduri debitoare = 18.783,63lei

Solduri creditoare:
- Soldul contului 1012 este de 200 lei, reprezentând aportul asociatului unic
conform actului constitutiv
- Soldul contului 2801 este de 919,90 lei, reprezentând amortizarea cheltuielilor
de constituire;
- Soldul contului 401 este de 40,18 lei, si reprezinta sume neachitate la furnizori
- Soldul contului 4551 este de 16.657,69 lei si reprezinta sumele datorate
asociatului
- Total solduri creditoare = 18.783,63 lei.

Din situaţiile contabile examinate, dar şi din certificatul fiscal eliberat de


Serviciul fiscal Roman, rezultă că SC __________________ SRL nu are datorii către
bugetul general consolidat al statului si nici către creditori.
Pe baza datelor prezentate mai sus si Normelor metodologice privind reflectarea
in contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a
societăţilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul
societăţilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora* aprobate de Ordinului MFP
nr.1376/2004, se impune determinarea activului net al societăţii ca diferenţă intre
totalul activului si valoarea datoriilor.
Conform datelor din Bilanţul contabil al SC ________________ SRL la data
de 31.12.2016, înaintea de efectuarea partajului (din anexa 1):
1. Valoarea activului SC _________________ SRL la 31.12.2016 este de
728,17 lei, fiind format din:
 Imobilizări corporale şi necorporale în valoare netă de 0 LEI
 Stocuri de marfuri in valoare de 338 lei;
 Creanţe totale în valoare de 0 lei:
 Disponibilităţi în sumă de 390,12 lei.
2. Valoarea datoriilor societăţii SRL la 31.12.2016 este 17.663,73 lei,
astfelcă:
3. Valoarea activului net este de -16.935,61 lei, activ care este evident egal cu
capitalurile proprii ale societăţii minus pierderile neacoperite (200 lei-17.135,56 lei=
-16.935,56 lei).

Operaţiuni contabile de lichidare

In conformitate cu Ordinul 1376/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice


privind reflectarea in contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare,
dizolvare si lichidare a societăţilor şi având in vedere ca:

Pagină 2 din 5
- societatea nu are datorii către furnizori, creditori si bugetul general consolidat al
statului;

- asociatul unic conform deciziei nr. ________________ nu doreste valorificarea


activelor societăţii prin vânzare, acesta revenind asociatului unic , operaţiunile de
lichidare a societăţii sunt următoarele:

1. Inchidere conturi : imobilizari


2801 = 201 919,9 lei

1. Inchiderea conturilor stocuri, creante si datorii


461 = 7588 338,05 lei
607 = 371 338,05 lei
378 = 4551 965,86 lei
401 = 7588 40,18 lei

2. Distribuirea fondurilor băneşti către asociat:


461 = 5311 190,12 lei
461 = 5121 200,00 lei
4551 = 461 728,17 lei
3. Inchidere conturi venituri si cheltuieli :
121 = 129 40,18 lei
4. Repartizare pierdere
129 = 1171 40,18 lei

5. Inregistrari privind partajul capitalului propriu (activul net) :

1012 = 461 200,00 lei


461 = 1171 17.095,38 lei
4551 = 461 16.895,38 lei

Situatia activelor si pasivelor la data lichidarii :


a. Active :
Nr. Crt. Explicatii 30.09.2017
1 Imobilizari 0
2 Alte creante 0
3 Disponibil la casa-banca 0
4 Datorii 0
5 Activ net (Total active minus datorii) 0

Pagină 3 din 5
b. Pasive
Nr. Crt. Explicatii 30.09.2017
1 Capital social 0
2 Rezultat reportat 0
3 Rezultatul exercitiului financiar 0
4 Capitaluri proprii 0

In urma operaţiunilor de distribuire a activului net către asociati s-a întocmit


Bilanţul de închidere (de lichidare) la Roman (anexa nr.2).

Cap. III Concluzii

Fata de Situaţiile financiare de lichidare a SC _______________ SRL


____________ prezentate şi anexate prezentului raport, se va obţine de la Registrul
comerţului documentele de lichidare a societatii .
În conformitate cu art. 261 din Legea 31/1990 – Republicată, arhivă a societăţii
şi ştampilele, inclusiv registrele contabile obligatorii, au rămas în păstrarea –
asociatului _________________ .

Prezentul raport a fost întocmit in 4(patru ) exemplare, din care două exemplare
au fost predate la Oficiul Registrului Comerţului Neamţ.

Roman: 30.10.2017

Administrator,
Expert contabil

Pagină 4 din 5
Anexa 1
Bilanț contabil - prescurtat
în lei
Solduri la:
Nr.
crt. Denumirea elementului 31.12.2016 30.09.2017
A. Active imobilizate
I. Imobilizări necorporale 0 0
II. Imobilizări corporale 0 0
III. Imobilizări financiare 0 0
Total active imobilizate 0 0
B. Active circulante
I. Stocuri 338 0
II. Creanţe 0 0
III. Investiţi pe termen scurt 0 0
IV. Casa si conturi la bănci 390 0
Total active circulante 728 0
C. Cheltuieli anticipate
ACTIVE TOTALE 728 0
D. Datorii < de un an 17.664
G. Datorii > de un an 0 0
Total datorii 17.664 0
Total active - Datorii -16.936
D. Capital si rezerve
I. Capital social 200 0
II. Rezerve legale 0 0
III. Alte rezerve 0 0
IV. Rezultat reportat 17.136 0
V. Rezultat curent 0 0
Total capitaluri proprii -16.936 0
PASIVE TOTALE -16.936 0
-16.93
Patrimoniul net 6 0

Pagină 5 din 5

S-ar putea să vă placă și