Sunteți pe pagina 1din 8

Studiu de caz - Misiune de compilare

SC Avȃnt SRL

Informaţii disponibile

1. Societatea Avȃnt SRL vă contactează în legătură cu o misiune de compilare.


Cerinţe:
a. Ce aspect veţi clarifica la întȃlnirea iniţială?
b. Ce întrebări veţi adresa conducerii?

Informaţii disponibile

2. În urma discuţiei de clarificare aţi decis să acceptaţi angajamentul. Managementul SC


Avȃnt SRL a declarat că le trebuie situaţiile financiare pentru uz propriu, în vederea
întocmirii situaţiilor financiare prognozate pe următorii ani, funcţie de planul de
afaceri şi bugetele anuale ale societăţii. Niciun utilizator extern nu va lua decizii pe
baza situaţiilor financiare compilate de dvoastră.
3. Societatea vinde mobile cumparata la comanda clientului. Societatea este distribuitor
pentru un producator de mobila din Germania si nu poate vinde decat mobile acestui
producator.
4. Clientul alege mobilă din catalog, Sc Avȃnt SRL îi face o ofertă financiară şi în urma
semnării contractului se lansează comanda către societatea din Germania.
5. Clientul plăteşte un avans de 50% şi, după instalare se achită diferenţa.
6. Comanda odata lansată, furnizorul din Germania trimite mobile la client. Dupa 2-3
zile de la confirmarea faptului ca mobila a ajuns, reprezentantii SC Avȃnt SRL merg
şi instalează mobila la client. Produsele de mobilier nu ajung niciodată în depozitul
SC Avȃnt SRL.
7. Banii sunt încasaţi ulterior de la client.
8. Comisionul Sc Avȃnt SRL este de 30% din preţul de catalog al mobilei, sumă care
acoperă şi costurile cu instalarea.
9. Instalarea se face cu subcontractori.
10. Cadrul de raportare utilizat de societate este OMFP 1802/2014 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile
financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare.
11. Conducerea vă pune la dispoziţie balanţa de verificare de mai jos. Balanţa a fost
întocmită de contabilul firmei, un proaspăt absolvent al facultăţii de marketing.

Obs: Fiind studiu de caz, nu este disponibilă balanţa de verificare sau setul situaţiilor
financiare de anul anterior.

Cerinţe:
c. Pe baza procedurilor iniţiale applicate asupra balanţei de verificare, ce constataţi?
d. Aţi proceda la compilarea situaţiilor financiare sau nu?

1
e. Ce alte aspect aţi discuta cu managementul înainte să pregătiţi raportul şi să compilaţi
situaţiile financiare?

Informaţii disponibile

În urma discuţiei de clarificare aţi aflat şi următoarele informaţii:


12. S-au achiziţionat echipamente in februarie 2017 şi s-au pus imediat în funcţiune.
Durata medie de viaţă – 5 ani. Metoda de amortizare – liniară;
13. Sumele din contul 472 reprezintă avansuri încasate de la un client, la fel ca şi sumele
din contul 419;
14. S-a omis înregistrarea rezervei legale;
15. Stocurile aflate la terţi, în sumă de 1,200,000 erau deja instalate pe 31 decembrie
2017, doar că procedurile firmei specifică faptul că factura se înregistrează pe 10 ale
lunii următoare, cȃnd se face şi descărcarea gestiunii.

Cerinţe:
f. Considerȃnd că cei din conducere ajustează toate informaţiile cerute, compilaţi
situaţiile financiare.
g. Întocmiţi raportul de compilare.

2
Scrisoare de angajament

Către conducerea companiei Avȃnt SRL :

Ne-aţi solicitat să vă compilăm situaţiile financiare în conformitate cu Ordinul 1802/2014.


Pe baza informaţiilor pe care le veţi furniza, vă vom oferi asistenţă la întocmirea şi
prezentarea următoarelor situaţii financiare pentru compania ABC:
- bilanţul companiei ABC la 31 decembrie 20X1 şi contul de profit şi pierdere pentru
anul încheiat la data respectivă
- Aceste situaţii financiare nu vor include note explicative, cu excepţia unei note care
descrie baza de contabilitate prevăzută în această scrisoare de misiune.
Scopul pentru care vor fi utilizate situaţiile financiare este de a furniza informaţii financiare
aferente întregului an, care să ilustreze poziţia financiară a entităţii la data de raportare
financiară de 31 decembrie 2017 şi performanţa financiară pentru anul încheiat la data
respectivă. Situaţiile financiare vor fi destinate exclusiv utilizării dumneavoastră şi nu vor fi
distribuite către alte părţi.
Responsabilităţile noastre
O misiune de compilare implică aplicarea expertizei contabile şi de raportare financiară
pentru a vă oferi asistenţă la întocmirea şi prezentarea informaţiilor financiare. Deoarece o
misiune de compilare nu este o misiune de asigurare, noi nu trebuie să verificăm acurateţea
sau exhaustivitatea informaţiilor pe care ni le furnizaţi în ceea ce priveşte misiunea de
compilare sau să obţinem alte probe în vederea exprimării unei opinii de audit sau unei
concluzii de revizuire. În consecinţă, nu vom exprima o opinie de audit sau o concluzie de
revizuire cu privire la măsura în care situaţiile financiare sunt întocmite în conformitate cu
baza de contabilitate pe care aţi specificat-o, aşa cum este descrisă mai sus.
Vom efectua misiunea de compilare în conformitate cu Standardul Internaţional privind
Serviciile Conexe (ISRS) 4410 (Revizuit), Misiuni de compilare. ISRS 4410 (Revizuit)
prevede ca, în desfăşurarea misiunii, să ne conformăm cerinţelor etice relevante, inclusiv
principiilor de integritate, obiectivitate, competenţă profesională şi atenţie cuvenită. În acest
context, ni se solicită să ne conformăm Codului Etic al Profesioniştilor Contabili (Codul
IESBA).
Responsabilităţile dumneavoastră
Misiunea de compilare care va fi desfăşurată este efectuată pe premisa că dumneavoastră
recunoaşteţi şi înţelegeţi că rolul nostru este de a vă asista în întocmirea şi prezentarea
situaţiilor financiare, conform cadrului de raportare financiară pe care l-aţi adoptat pentru
situaţiile financiare. În consecinţă, dumneavoastră vă revin următoarele responsabilităţi
generale, care sunt fundamentale pentru desfăşurarea de către noi a misiunii de compilare, în
conformitate cu ISRS 4410 (Revizuit):
(a) Responsabilitatea pentru situaţiile financiare şi pentru întocmirea şi prezentarea
acestora în conformitate cu un cadru de raportare financiară care este acceptabil pentru
utilizarea vizată a situaţiilor financiare şi utilizatorii vizaţi.
(b) Responsabilitatea pentru acurateţea şi exhaustivitatea înregistrărilor, documentelor,
explicaţiilor şi altor informaţii pe care ni le furnizaţi în contextul compilării situaţiilor
financiare.
(c) Responsabilitatea pentru raţionamentele necesare întocmirii şi prezentării situaţiilor
financiare, inclusiv pentru cele în care noi vă putem oferi asistenţă pe parcursul misiunii
de compilare.

3
Raportul nostru de compilare
Ca parte a misiunii noastre, vom emite raportul nostru anexat situaţiilor financiare compilate
de către noi, care va descrie situaţiile financiare şi activitatea pe care am desfăşurat-o pentru
această misiune de compilare. Raportul va preciza, de asemenea, că utilizarea situaţiilor
financiare este restricţionată scopului prevăzut în această scrisoare de misiune şi că utilizarea
şi distribuţia raportului nostru furnizat pe marginea misiunii de compilare este restricţionată
doar la dumneavoastră, conducerea companiei ABC.
Vă rugăm să semnaţi şi să returnaţi copia anexată a acestei scrisori pentru a indica luarea la
cunoştinţă şi acordul dumneavoastră cu privire la aranjamentele aferente misiunii noastre de a
compila situaţiile financiare prevăzute şi responsabilităţile corespunzătoare care ne revin.
[Alte informaţii relevante]
[Inseraţi alte informaţii, precum aranjamentele de plată, facturare sau alţi termeni specifici,
după caz.]

Practician
Nume şi titlu
Adresă
Data

Luat la cunoştinţă şi convenit în numele conducerii companiei SC Avȃnt SRL de către

(semnătură)
......................
Nume şi titlu

Data

4
Con Rulaj prec. Rulaj prec.
t Denumirea contului SID SIC D C Ruaj crt. D Rulaj crt. C SFD SFC
1012 CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 0 147,840 0 0 0 0 0 147,840
REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./
0 0 365,917 0 0 0 365,917 0
1171 PIREDERE NEACOP.
121 PROFIT SI PIERDERE 365,917 0 10,428,885 10,702,723 4,891,997 5,423,279 0 439,203
Total sume clasa 365,917 147,840 10,794,802 10,702,723 4,891,997 5,423,279 365,917 587,043
201 CHELTUIELI DE CONSTITUIRE 5,163 0 0 0 0 0 5,163 0
213 UTILAJE 0 0 150,000 0 0 0 150,000 0
2678 ALTE CREANTE IMOBILIZATE 7,038 0 0 7,038 0 0 0 0
2801 AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE 0 1,721 0 2,366 0 215 0 4,302
Total sume clasa 12,200 1,721 150,000 9,404 0 215 155,163 4,302
3021 MATERIALE AUXILIARE 0 0 3,516 3,516 0 0 0 0
3024 PIESE DE SCHIMB 0 0 343 343 0 0 0 0
3028 ALTE MATERIALE CONSUMABILE 0 0 1,023 1,023 0 0 0 0
303 MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR 0 0 663 663 0 0 0 0
327 MARFURI IN CURS DE APROVIZIONARE 0 0 12,361,011 12,361,011 2,760,024 2,760,024 0 0
357 MARFURI AFLATE LA TERTI 0 0 12,361,011 8,565,214 2,760,024 4,351,305 2,204,517 0
Total sume clasa 0 0 24,727,568 20,931,770 5,520,048 7,111,329 2,204,517 0
401 FURNIZORI 0 260,738 6,706,869 14,844,912 9,859,440 3,340,048 0 1,879,388
404 FURNIZORI DE IMOBILIARE 0 0 0 150,000 0 0 0 150,000
408 FURNIZORI - FACTURI NESOSITE 0 222,321 0 -222,321 0 0 0 0
FURNIZORI DEBITORI PT. CUMPARARI DE
1,339 0 831,887 810,494 0 0 22,732 0
4091 BUNURI (STOCURI)
FURNIZORI DEBITORI PT. PRESTARI DE
59,415 0 -44,240 0 192,256 0 207,430 0
4092 SERVICII
4111 CLIENTI 82,623 0 13,686,163 8,727,492 7,460,572 12,456,326 45,540 0
419 CLIENTI - CREDITORI 0 78,195 0 1,265,012 0 0 0 1,343,206
421 PERSONAL - SALARII DATORATE 0 83 116,533 116,450 27,948 27,948 0 0
CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE
0 5,019 55,212 55,212 5,019 11,118 0 11,118
4311 SOCIALE
CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA
0 3,323 36,554 36,554 3,323 7,356 0 7,356
4312 ASIGURARILE SOCIALE
CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI -
0 1,911 21,018 21,018 1,911 4,237 0 4,237
4313 ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE
CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE
0 1,739 19,130 19,130 1,739 3,851 0 3,851
4314 SOCIALE DE SANATATE
4371 CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ 0 79 871 871 79 208 0 208

5
CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE
0 53 581 581 53 139 0 139
4372 SOMAJ
4411 IMPOZITUL PE PROFIT 0 11,458 0 -11,458 0 104,504 0 104,504
4418 IMPOZITUL PE VENIT 0 12,058 42,950 30,891 0 0 0 0
4423 TVA DE PLATA 0 0 592,205 532,714 802,205 1,363,004 0 501,308
4424 TVA DE RECUPERAT 0 0 825,441 23,235 0 802,205 0 0
4426 TVA DEDUCTIBILA 0 0 2,626,281 2,626,281 631,021 631,021 0 0
4427 TVA COLECTATA 0 0 2,317,167 2,317,167 1,993,517 1,993,517 0 0
4428 TVA NEEXIGIBILA 24,012 0 1,508,522 2,292,657 2,076,353 1,301,504 14,726 0
IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA
0 4,244 46,682 46,682 4,244 9,290 0 9,290
444 SALARIILOR
4551 ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE 0 123,321 2,466 9,894 770 462 0 130,441
461 DEBITORI DIVERSI 0 0 6,143 0 35,138 0 41,281 0
462 CREDITORI DIVERSI 0 0 1,463,560 1,463,560 515,048 515,048 0 0
472 VENITURI INREGISTRATE IN AVANS 0 31,289 31,289 0 0 878,607 0 878,607
DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE
0 0 0 0 0 0 0 0
473 CLARIFICARE
Total sume clasa 167,390 755,829 30,893,283 35,157,030 23,610,635 23,450,391 331,709 5,023,652
5121 CONTURI LA BANCA IN LEI 357,954 0 8,822,660 8,605,812 12,467,778 10,576,659 2,465,921 0
5124 CONTURI LA BANCA IN VALUTA 1,865 0 3,881,460 3,855,060 9,191,622 9,123,868 96,019 0
5311 CASA IN LEI 64 0 2,565 2,628 4,851 4,851 2 0
542 AVANSURI DE TREZORERIE 0 0 15,647 23,558 7,081 3,420 0 4,250
581 VIRAMENTE INTERNE 0 0 3,935,436 3,935,436 9,180,874 9,180,874 0 0
Total sume clasa 359,883 0 16,657,769 16,422,494 30,852,206 28,889,671 2,561,942 4,250
6021 CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE 0 0 3,516 3,516 0 0 0 0
6022 CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL 0 0 21,137 21,137 5,750 5,750 0 0
6024 CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB 0 0 15,206 15,206 0 0 0 0
6028 CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE 0 0 2,046 2,046 0 0 0 0
603 CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR 0 0 741 741 0 0 0 0
604 CHELT. CU MAT.NESTOCATE 0 0 13,239 13,239 823 823 0 0
605 CHELT. CU ENERGIA SI APA 0 0 7,352 7,352 1,361 1,361 0 0
607 CHELT. PRIVIND MARFURILE 0 0 8,570,252 8,570,252 4,351,305 4,351,305 0 0
611 CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE 0 0 10,396 10,396 1,246 1,246 0 0
CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE
0 0 135,547 135,547 42,427 42,427 0 0
612 GESTIUNE SI CHIRIILE
621 CHELT. CU COLABORATORII 0 0 231,521 231,521 42,088 42,088 0 0
CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI
0 0 2,094 2,094 2,207 2,207 0 0
623 PUBLICITATE

6
CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI
0 0 2,640 2,640 0 0 0 0
624 PERSONAL
CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI
0 0 2,156 2,156 240 240 0 0
625 TRANSFERARI
CHELT. POSTALE SI TAXE DE
0 0 14,337 14,337 988 988 0 0
626 TELECOMUNICATII
627 CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 0 0 10,852 10,852 9,928 9,928 0 0
ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE
0 0 950,270 950,270 168,564 168,564 0 0
628 TERTI
CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI
0 0 275 275 82 82 0 0
635 VARSAMINTE ASIMILATE
641 CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI 0 0 116,450 116,450 27,948 27,948 0 0
CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA
0 0 58,153 58,153 11,712 11,712 0 0
6451 ASIGURARILE SOCIALE
CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII
0 0 871 871 208 208 0 0
6452 PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ
CHELT. PRIVIND CONRIB. UNITATII LA ASIG.
0 0 18,077 18,077 3,643 3,643 0 0
6453 SOCIALE DE SANATATE
6581 DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI 0 0 0 0 825 825 0 0
6588 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 0 0 23 23 0 0 0 0
DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS
0 0 202,506 202,506 115,933 115,933 0 0
6651 VALUTAR
CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA
0 0 2,366 2,366 215 215 0 0
6811 IMOBILIZARILOR
691 CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT 0 0 0 0 104,504 104,504 0 0
CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE
0 0 31,492 31,492 0 0 0 0
698 IMPOZITE
Total sume clasa 0 0 10,423,516 10,423,516 4,891,997 4,891,997 0 0
704 VEN. DIN SERVICII PRESTATE 0 0 319,793 319,793 0 0 0 0
707 VEN. DIN VANZARI DE MARFURI 0 0 10,011,357 10,011,357 5,390,781 5,390,781 0 0
709 REDUCERI COMERCIALE ACORDATE 0 0 5,369 5,369 0 0 0 0
7582 VEN. DIN DONATII,SUBVENTII PRIMITE 0 0 0 0 5,447 5,447 0 0
7588 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 0 0 4 4 0 0 0 0
VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS
0 0 5,621 5,621 27,050 27,050 0 0
7651 VALUTAR
766 VEN. DIN DOBINZI 0 0 31 31 1 1 0 0
Total sume clasa 0 0 10,342,174 10,342,174 5,423,279 5,423,279 0 0
Totaluri: 905,390 905,390 103,989,111 103,989,111 75,190,161 75,190,161 5,619,248 5,619,248

7
RAPORTUL DE COMPILARE AL PRACTICIANULUI
Către conducerea companiei Avȃntul SRL

Am compilat situaţiile financiare anexate ale companiei ABC pe baza informaţiilor pe care ni le-
aţi furnizat. Aceste situaţii financiare cuprind situaţia poziţiei financiare a companiei ABC la 31
decembrie 2017, contul de profit şi pierdere şi o notă care descrie baza de raportare financiară
utilizată. Situaţiile menţionate anterior au fost compilate în conformitate cu cerinţele Ordinului
1802/2014.

Am desfăşurat această misiune de compilare în conformitate cu Standardul Internaţional privind


Serviciile Conexe 4410 (Revizuit), Misiuni de compilare.

Am aplicat cunoştinţele noastre profesionale, de contabilitate şi de raportare financiară pentru a


vă oferi asistenţă în întocmirea şi prezentarea acestor situaţii financiare în conformitate cu
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (IFRS
pentru IMM).
Ne-am conformat cerinţelor etice relevante, inclusiv principiilor de integritate, obiectivitate,
competenţă profesională şi atenţie cuvenită.
Aceste situaţii financiare şi acurateţea şi exhaustivitatea informaţiilor utilizate în compilarea lor
sunt responsabilitatea dumneavoastră.
Deoarece o misiune de compilare nu este o misiune de asigurare, noi nu trebuie să verificăm
acurateţea sau exhaustivitatea informaţiilor pe care ni le-aţi furnizat, în vederea compilării
acestor situaţii financiare. În consecinţă, nu exprimăm o opinie de audit sau o concluzie de
revizuire cu privire la măsura în care aceste situaţii financiare sunt întocmite în conformitate cu
Ordinul 1802/2014.

[Semnătura practicianului]
[Data raportului practicianului]
[Adresa practicianului]