Sunteți pe pagina 1din 13

1.

CABINET INDIVIDUAL - EXPERT CONTABIL EUGENIA VASILE

§ Domiciliul fiscal: Sector 5, București;


§ Infiintare: luna februarie 2020;
§ Adresa de domiciliu EUGENIA VASILE: Predeal, Judetul Brasov.
PFA-ul sau Persoana Fizica Autorizata este o forma juridica simpla, conceputa pentru activitati
comerciale, prestari de servicii sau alte activitati de mica anvergura.
Desfasurarea de activitati economice de catre Persoanele Fizice Autorizate, de catre
intreprinderile individuale sau cele familiale este reglementata prin OUG nr. 44/2008, intrata in
vigoare de la data de 25 aprilie 2008.
Prevederi legale privind registrele contabile ale unui PFA:
Conform legii, persoanele fizice autorizate sunt obligate sa intocmeasca registre pentru
evidentierea operatiunilor contabile care au fost efectuate inca de la momentul infiintarii,
pentru orice domeniu in care activeaza. Contabilitatea in partida simpla pentru un PFA
presupune completarea Registrului jurnal de incasari si plati si a Registrului inventar
Reglementarile se aplica pentru urmatoarele categorii de persoane:
persoanele fizice si asocierile fara personalitate juridica si care au venituri impozabile, ale caror
venituri sunt obtinute din activitati independente (PFA, intreprinderi familiale si individuale),
cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, silvicultura, piscicultura
persoanele sau entitatile care au obligatia sa tina contabilitatea in partida simpla, potrivit
actului normativ de infiintare sau unor legi speciale sau unor acte normative, exceptand
persoanele juridice fara scop patrimonial.

Potrivit ART. 67 din Codul Fiscal doamna Eugenia Vasile realizeaza venituri din activitati
independente.

ART. 120
(2) Contribuabilii, care încep o activitate în cursul anului fiscal sunt obligați să depună declarația
prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Fac excepție
contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se percepe prin reținere la sursă.
Se depune DU in 30 de zile de la inceperea activitatii, cu venitul estimat pe 2020.

Se trece la inregistrarea operatiunilor conform cerintelor:

TRIMESTRUL I
Operatiuni derulate in luna februarie.

1. Emite facturi pentru servicii contabile prestate, in valoare de 20.000 lei.


2. Face achizitii de combustibil pe bază de bonuri fiscale, in sumă de 4.500 lei (TVA
inclus), achitate in numerar.
Conform ART. 68 din Codul Fiscal, nu sunt deductibile:

1
k) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv
în scopul desfășurării activității și a căror masă totală maximă autorizată nu depășește 3.500
kg și nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, aflate în
proprietate sau în folosință.
Presupunem ca exista contract de comodat sau alta forma de justificare a folosintei
autoturismului si vom deduce 50% din TVA si din cheltuieli.
3. Achită in numerar o amendă de la ANAF, primită in luna februarie.
4. Primește și achită in numerar o factură pentru servicii de curătenie, in sumă de 1.300 lei
(TVA inclus).
5. Incasează prin bancă 10.000 lei reprezentand contravaloare serviciilor contabile prestate.
6. Face achizitii de combustibil pe bază de bonuri fiscale, in sumă de 3.000 lei (TVA
inclus), achitate cu cardul cabinetului.
7. Achizitionează o mutifunctională pentru birou, cu factură, in valoare de 5.000 lei (TVA
inclus). Achită factura integral, in numerar.

REGISTRU JURNAL DE INCASARI SI PLATI FEBRUARIE


NR.CR
T DATA DOCUMENTUL FELUL OPERATIUNII INCASARI PLATI
    (felul,nr.) (explicatii) NUMERAR BANCA NUMERAR BANCA
1 2 3 4 5 6 7 8

1 05.02.2020 DP. 1 APORT IN NUMERAR 15,000.00      


PLATA FF COMBUSTIBIL
2 15.02.2020 BF. 1 PCT 1 FEBR     4,500.00  
PLATA AMENDA
3 17.02.2020 CH. 2 PCT.1FEBR     500.00  
PLATA SERVICII
4 20.02.2020 CH. 3 CURATENIE     1,300.00  
INCASARE SERVICII  10,00
5 24.02.2020 OP. 1 FACTURATE 0    
PLATA BF COMBUSTIBIL 3,000.0
6 26.02.2020 CARD -       0
PLATA NUMERAR FF.
7 28.02.2020 CH. 4 MULTIFUNCTIONALA     5,000.00  
3,000.0
TOTAL 15,000.00 10,000 11,300.00 0

Se verifica daca s-a depasit plafonul pentru inregistrarea in scopuri de TVA conform ART. 310
din Codul Fiscal.
CA = 20.000 lei< 300.000 lei
Operatiuni derulate in luna martie.

2
1. Emite facturi pentru servicii contabile prestate, in valoare de 20.000 lei.
2. Emite o factură de avans pentru servicii contabile, in valoare de 10.000 lei.
7. (1) Potrivit prevederilor art. 68 din Codul fiscal, în venitul brut se includ toate veniturile în
bani și în natură, cum ar fi: venituri din vânzarea de produse și de mărfuri, venituri din
prestarea de servicii și executarea de lucrări, venituri din vânzarea sau închirierea bunurilor
din patrimoniul afacerii, și orice alte venituri obținute din exercitarea activității, inclusiv
încasările efectuate în avans care se referă la alte exerciții fiscale, precum și veniturile din
dobânzile primite de la bănci pentru disponibilitățile bănești aferente afacerii, din alte
activități adiacente și altele asemenea. În venitul brut se includ și veniturile încasate ulterior
încetării activității independente, pe baza facturilor emise și neîncasate până la încetarea
activității.
3. Incasează prin bancă 30.000 lei reprezentand contravaloarea serviciilor contabile
prestate.
4. Achită, in numerar, contravaloarea unei facturi sevicii de curătenie, in sumă de 1.300 lei
(TVA inclus).
5. Primește o amendă de la ANAF in valoare de 2.400 lei (pe bază de proces verbal).
6. Achizitionează, din Romania, licente pentru software de legislatie in valoare de 4.000
lei, fără TVA (se aplică TVA de 19%).
(9) Cheltuielile aferente achiziționării de brevete, drepturi de autor, licențe, mărci de comerț
sau fabrică, drepturi de explorare a resurselor naturale și alte imobilizări necorporale
recunoscute din punct de vedere contabil, cu excepția cheltuielilor de constituire, a fondului
comercial, a imobilizărilor necorporale cu durată de viață utilă nedeterminată, încadrate astfel
potrivit reglementărilor contabile aplicabile, precum și cheltuielile de dezvoltare care din
punct de vedere contabil reprezintă imobilizări necorporale se recuperează prin intermediul
deducerilor de amortizare liniară pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, după caz.
Cheltuielile aferente achiziționării sau producerii programelor informatice se recuperează prin
intermediul deducerilor de amortizare liniară sau degresivă pe o perioadă de 3 ani. Pentru
brevetele de invenție se poate utiliza și metoda de amortizare degresivă sau accelerată.
Cheltuielile aferente achiziționării contractelor de clienți, recunoscute ca imobilizări
necorporale potrivit reglementărilor contabile aplicabile, se amortizează pe durata acestor
contracte.
Se va amortiza liniar pe 1 an.

7. Se efectuează achizitii de produse de protocol in sumă de 7.140 lei, TVA aferentă inclus
lei. Achită prin bancă 5.000 lei.
8. Achizitionează servicii de transport cu avionul, pe ruta București - Cluj, in sumă de 1.000
lei TVA inclus. Achită integral cu cardul. La Cluj iși vizitează socrii.
ART. 68 prevede:
(7) Nu sunt cheltuieli deductibile:
a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;

9. Achită serviciul de cazare 1.000 lei (TVA inclus) și masa 2.000 lei (la care se adaugă
TVA) aferente unei deplasări in Iași pentru un proces al unui client și iși plăteste diurnă

3
pentru 5 zile in valoare de 90 lei/zi.
ART.68 defineste ca si conditie a cheltuielilor deductibile:
h) să fie efectuate pe perioada deplasării contribuabilului care își desfășoară activitatea
individual și/sau într-o formă de asociere, în țară și în străinătate, în scopul desfășurării
activității, reprezentând cheltuieli de cazare și transport, altele decât cele prevăzute la alin. (7)
lit. k);
Din codul fiscal si din normele metdologice, reiese faptul ca cheltuielile cu diurna si cu masa
reprezinta cheltuieli nedeductibile.

10. Se plăteste prin bancă factura de reparatii pentru acoperișul clădirii pe care o utilizează in
scopul afacerii - in valoare de 15.000 lei (la care se adaugă TVA).
Din totalul cheltuielilor cu reparatiile, 30% sunt cheltuieli deductibile si 70% sunt cheltuieli
nedeductibile, intrucat sediul in care isi desfasoara activitatea este in procent 70% folosit in
interes personal si 30% in scopul desfasurarii activitatii.

REGISTRU JURNAL DE INCASARI SI PLATI MARTIE


NR.CR
T DATA DOCUMENTUL FELUL OPERATIUNII INCASARI PLATI
NUMERA NUMERA
    (felul,nr.) (explicatii) R BANCA R BANCA
1 2 3 4 5 6 7 8
INCASARE SERVICII 30,000.0
1 10.03.2020 op. 1 FACTURATE   0    
PLATA SERVICII
2 13.03.2020 CH. 2 CURATENIE     1,300.00  

3 15.03.2020 DI APORT IN NUMERAR 1,000.00      


PLATA SERVICII
4 20.03.2020 OP. 2 PROTOCOL       5,000.00
PLATA TRANSPORT
5 23.03.2020 OP. 1 NEDED       1,000.00
PLATA CAZARE
6 26.03.2020 CARD DEPLASARE       1,000.00
PLATA MASA SI DIURNA
7 26.03.2020 DECONT NEDED     2,450.00  
PLATA SERVICII FF 15,000.0
8 28.03.2020 OP 5 REPARATII       0

4
30,000.0 22,000.0
TOTAL 1,000.00 0 3,750.00 0

TRIMESTRUL II

Operatiuni derulate in luna aprilie.

1. Emite facturi pentru serviciile prestate in suma de 25.000 lei. Incasează prin bancă
20.000 lei reprezentand contravaloarea serviciilor contabile prestate.
2. Plătește o redeventă in valoare de 1.000 USD către o persoană fizică din India; persoana
fizică furnizează un certificat de rezidentă fiscală din India.
In sensul ART. 223 din Codul Fiscal, normele metodologice prevad:
SECȚIUNEA a 7-a - Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convențiilor de evitare a
dublei impuneri și a legislației Uniunii Europene
(1) Dispozițiile alin. 2 ale art. Dividende, Dobânzi, Comisioane, Redevențe din convențiile de
evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, care reglementează impunerea
în țara de sursă a acestor venituri, se aplică cu prioritate. În cazul când legislația internă
prevede în mod expres o cotă de impozitare mai favorabilă sunt aplicabile prevederile
legislației interne.
Se verifica daca exista conventie de evitare a dublei impuneri intre Romania si India. Se
constata ca exista si nu se retine impozit in Romania.

3. Achită in numerar 3.000 lei reprezentand contravaloare materiale de birotică-papetărie


pentru birou, achizitionate in luna aprilie, pe bază de factură (TVA 19%).
4. Primește și achită factură servicii de curătenie in valoare de 1.300 lei (TVA inclus).
5. Inregistrează bonuri fiscale de combustibilul in valoare de 450 lei (TVA inclus) achitate
in numerar.
6. Plătește in numerar contravaloare drepturi de autor către o persoană fizică in valoare
brută de 5.600 lei.
Se face inregistrarea contabila, conform ART. 28, ALIN (9) din CF, drepturile de autor sunt
incadrate la imobilizari necorporale si se vor amortiza liniar pe o durata de 4 ani. La momentul
platii se retine la sursa impozitul pe venituri din drepturi de proprietate intelectuala, asa cum
prevede ART. 72 din CF.
Din valoarea bruta de 5600 se scade 40% cota forfetara. La diferenta se aplica 10% stabilindu-
se astfel impozitul de retinut la sursa. Se achita drepturi de autor nete.
5600-5600*40% = 3360
3360*10% = 336 impozit la sursa
Drepturi de autor valoare neta : 5600-336= 5264
Pana in 25.05 se depune D112 cu impozitul retinut pentru venituri din drepturi de autor.

5
REGISTRU JURNAL DE INCASARI SI PLATI APRILIE
NR.CR FELUL
T DATA DOCUMENTUL OPERATIUNII INCASARI PLATI
    (felul,nr.) (explicatii) NUMERAR BANCA NUMERAR BANCA
1 2 3 4 5 6 7 8
INCASARE SERVICII 20,000.0
1 02.04.2020 op. 1 FACTURATE   0    
PLATA REDEVENTA
2 07.04.2020 op. 2 INDIA       4,158.70
RETRAGERE
3 07.04.2020 CH. 3 NUMERAR       10,000.00
RIDICARI NUMERAR
4 07.04.2020 CH. 3 DE LA BANCA 10,000.00      
PLATA FF BIROTICA-
5 10.04.2020 CH. 4 PAPETARIE     3,000.00  
PLATA FF
6 15.04.2020 BF. 1 COMBUSTIBIL     450.00  

7 30.04.2020 OP. 1 PLATA DA NETE       5,264.00


TOTAL 10,000.00 20,000.00 3,450.00 19,422.70

Operatiuni derulate in luna mai.

1. Incasează prin bancă 10.000 lei, contravaloarea avansului pentru care s-a emis factura in
luna martie.
2. Incasează venituri din activităti speculative pe piata financiară de 6.000 lei.
Potrivit ART. 119 din Codul Fiscal se adauga la venitul net impozabil:
(1) Câștigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operațiuni cu
instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul
aurului financiar se determină de contribuabil ca diferență între câștigul net anual și pierderile
reportate din anii fiscali anteriori rezultate din aceste operațiuni.
3. Prestează servicii contabile in valoare de 35.000 lei pentru care emite factură.
4. Achizitionează materiale de birotică papetărie pentru birou in valoare de 3.000 lei (fără
TVA) de la o persoană fizică autorizată inregistrată in scopuri de TVA.

6
REGISTRU JURNAL DE INCASARI SI PLATI MAI
DOCU
NR. MENT FELUL
CRT DATA UL OPERATIUNII INCASARI PLATI
(felul,
    nr.) (explicatii) NUMERAR BANCA NUMERAR BANCA
1 2 3 4 5 6 7 8
INCASARE AVANS
1 01.05.2020 op. 1 SERVICII   10,000.00    
INCASARE
CASTIG
2 10.05.2020 op. 2 FINANCIAR   6,000.00    
PLATA FACTURA
BIROTICA
3 15.05.2020 OP 3 PAPETARIE       3,570.00
TOTAL 0.00 16,000.00 0.00 3,570.00

Operatiuni derulate in luna iunie.

1. Achizitionează un laptop (necesar pentru desfășurarea activitătii economice) de la o


persoană juridică inregistrată in scopuri de TVA in Spania; laptop-ul este transportat de
la Madrid la București. Valoarea netă a laptop-ului este de 1.300 EUR.
2. Primește o factură pentru servicii de pază la sediul desfășurării activitătii economice de
3.000 lei (TVA inclus).
3. Plătește cotizatia la CECCAR - 1.000 lei, cu chitanta nr. 245.
4. Achizitionează un robot de bucătărie, cu factură, in valoare de 3.000 lei (TVA inclus).
Achită integral prin bancă.
5. Emite facturi pentru serviciile contabile prestate, in valoare 30.000 lei (fără TVA).
6. Incasează 1.000 lei reprezentand dobanda bancară aferentă unui depozit la termen.
Venitul din dobanzi se va asimila veniturilor impozabile si se va completa in Declaratia Unica.
7. Primește o factură pentru servicii de arhivare documente in valoare de 6.000 lei (fără
TVA) de la o societate inregistrată in scopuri de TVA – din care achită in numerar 3.500
lei și prin bancă 2.500 lei.
8. Prestează servicii contabile in valoare de 300.000 lei (fără TVA) și emite facturi.
9. Incasează prin bancă 295.000 lei reprezentand contravaloarea serviciilor contabile
prestate.
10. Primește o amendă pe bază de proces verbal, de la DITL, in valoare de 500 lei. Amenda a
fost contestată in instantă.

7
REGISTRU JURNAL DE INCASARI SI PLATI
NR. DOCUM FELUL
CRT DATA ENTUL OPERATIUNII INCASARI PLATI
NUMERA
    (felul,nr.) (explicatii) NUMERAR BANCA R BANCA
1 2 3 4 5 6 7 8
PLATA FACTURA
1 01.06.2020 op. 1 LAPTOP       6,153.35
PLATA COTIZATIE
2 15.06.2020 CHIT. 245 CECCAR     1,000.00  
PLATA FACTURA
ROBOT DE
BUCATARIE
3 20.06.2020 OP 3 NEDED       3,000.00

4 26.06.2020 EC INCASARI DOBANZI   1,000.00    


CH. 4, PLATA FF SERVICII
5 27.06.2020 OP.4 ARHIVARE     3,500.00 2,500.00
INCASARE PARTIAL
6 30.06.2020 OP. 1 FF SERVICII CONTA       295,000.00
TOTAL 0.00 1,000.00 4,500.00 306,653.35

Se constata ca s-a atins plafonul pentru inregistrarea in scopuri de TVA. CA = 430.000


Se urmeaza pasii pentru inregistrarea in scopuri de TVA. Se va inregistra cu TVA lunar, intrucat
s-a facut in trecut achizitie intracomunitara si estimeaza ca va depasi CA de 100.000 euro,
respectiv 477.850 lei.

1. completarea declaratiei pe proprie raspundere (aceasta de depune online);


2. depunerea declaratiei impreuna cu informatii despre administratorii PFA;
3. depunerea declaratiei de mentiuni (Formularul 010) si a dovezii transmiterii declaratiei
pe proprie raspundere;

Pana la data de 10.07.2020

4. verificarea documentelor depuse atat online cat si in format fizic de catre ANAF;
5. emiterea deciziei prin care se aproba inregistrarea in scopuri de TVA a PFA-ului.

Totodata, PFA – ul se va inregistra cu TVA la incasare


ART. 282, alin (3) prevede:
Sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare:
b) persoanele impozabile, care au sediul activității economice în România conform art.
266 alin. (2) lit. a), care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316 în cursul anului și

8
care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu data înregistrării în
scopuri de TVA.
Prin urmare, intrucat nu s-a depasit plafonul de eligibilitate pt. TVA la incasare de 2.250.000
lei, PFA-ul va depune si formularul 097 "Notificare privind aplicarea sistemului TVA la
incasare"

TRIMESTRUL III
1. Prestează servicii contabile in valoare de 70.000 lei (la care se adaugă TVA), din care se
incaseaza 60.000 lei prin banca.
La data de 24.07.2020 PFA Eugenia Vasile figureaza in Registrul persoanelor impozabile
înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal si in Registrul persoanelor
impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. Se emit facturile in consecinta.

2. Inregistrează bonuri fiscale de combustibil in sumă de 2.100 lei, achitate cu cardul


cabinetului.
3. Achită prin bancă contravaloarea grădinitei copilului, pentru anul 2020, in valoare de
10.000 lei.
ART.68 DIN Codul Fiscal
(7) Nu sunt cheltuieli deductibile:
a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;
Se achita gardinita din cont, dar cheltuiala nu este una deductibila la calculul impozitului pe
veniturile din activitati independente.

4. Achită in numerar 2.500 lei reprezentand contravaloarea facturii pentru servicii de pază
din luna iunie.
5. Primește o factură de la un birou de avocatură, in valoare de 2.000 lei.
6. Plătește prin bancă 10.000 lei către o persoană fizică conform unui contract de mecenat
autentificat la notar.
Potrivit ART. 68 din Codul Fiscal:
(5) Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum și pentru acordarea de burse private,
efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform alin.
(6);

TRIMESTRUL IV
1. Prestează servicii contabile in valoare de 70.000 lei (TVA inclus).
2. Achită prin bancă in EUR contravaloarea laptop-ului achizitionat in iunie.
3. Plătește 3.000 lei reprezentand contributia la fondul de pensii facultative potrivit Legii nr.
204/2006 privind pensiile facultative, plătită in scop personal.
ART. 68 din Codul Fiscal
(5) Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
g) contribuțiile la fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile
facultative, cu modificările și completările ulterioare, și cele reprezentând contribuții la

9
schemele de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile
facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, efectuate către entități
autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic
European, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se
desfășoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 euro
anual pentru fiecare persoană;
Potrivit Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), cursul de schimb utilizat pentru
determinarea echivalentului in euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca
Natională a Romaniei la data inregistrarii cheltuielilor (data in care sunt alimentate conturile
fondurilor de pensii).
Vom considera cursul de 4.7781. 400*4.7781 = 1911.  din cei 3000 de lei, 1911 vor fi
cheltuieli deductibile si 1089 reprezinta cheltuieli nedeductibile.
4. Inregistrează bonuri fiscale de combustibil in valoare de 1.800 lei, achitate cu numerar.
5. Primește o amendă de la Directia Antifraudă in valoare de 5.000 lei (proces verbal)
pentru care achită prin bancă 1/2 .
Se inregistreaza amenda pentru inreaga suma, apoi se achita din banca jumatate.
6. Plătește prin bancă 2.000 lei impozit pe venit anticipat conform declaratiei unice depusă
in 2020.
7. Efectuează achizitii pentru protocol in valoare de 3.000 lei. TVA aferentă achizitiilor de
protocol este de 570 lei. Se achită in numerar suma de 3.570 lei.
8. Incasează prin bancă suma de 50.000 lei reprezentand contravaloarea serviciilor
contabile prestate.
9. Primește decizie de impunere de la DITL pentru impozitul pe autoturism 200 lei, care se
achită in numerar.
Se va deduce 50% din cheltuiala cu impozitul pe autoturism.
10. Incasează 8.000 lei in numerar, in avans, pe baza de factură, de la o persoan fizică, pentru
servicii contabile ce urmează a fi prestate in anul 2021.
Potrivit Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și
plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
193/ 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările
ulterioare, următoarele categorii de persoane au obligația să realizeze operațiuni de încasări și
plăți în lei/valută numai prin instrumente de plată fără numerar:

 persoanele juridice;
 persoanele fizice autorizate;
 întreprinderile individuale;
 întreprinderile familiale;
 liber-profesioniștii;
 persoanele fizice care desfășoară activități în mod independent;
 asocierile și alte entități cu sau fără personalitate juridică.

Operațiunile de încasări și plăți în numerar, atât în lei, cât și în valută, sunt


restricționate potrivit următoarelor reguli:

10
● încasările de la persoanele enumerate anterior – în limita unui plafon zilnic de 5.000
lei de la o persoană;
● încasările în numerar efectuate de persoanele enumerate mai sus, de la persoane
fizice, reprezentând cesiuni de creanțe, primiri de împrumuturi sau alte finanțări,
precum și contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii – în limita
unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană.

Conform cerintei se incaseaza de la o persoana fizica. Vom considera ca nu a depasit


plafonul, desi avand in vedere ca se vor presta servicii contabile, ne putem gandi ca se
factureaza catre o persoana fizica autorizata. In acest caz, s-ar depasi plafonul de 5000
de lei pentru incasarea in numerar.

11. Incasează in numerar 5.000 lei reprezentand despăgubiri – un proces cu un client și


pentru care instanta i-a dat dreptate cabinetului expert contabil.
ART. 68 PREVEDE:
(3) Nu sunt considerate venituri brute:
c) sumele primite ca despăgubiri;
Se calculeaza impozitul pe venitul din activitati independente, CASS si CAS de plata, daca este
cazul, urmand ca, pana pe 15.03.2021 sa se depuna Declaratia Unica pentru venitul realizat in
2020 si estimat a se realiza in 2021.

Anul 2020
Registrul de evidenta fiscala

Sursa de venit/categorie de venit

Nr. Elemente de calcul pentru stabilirea venitului net Valoare


crt anual/pierderii nete anuale -lei-
1 Venitul brut incasat in cursul anului 465159.67
2 Plati efectuate in cursul anului 2020 din care: 38264.03
3 cheltuieli cu combustibilii 50% 5769.33
4 Cheltuieli cu serviciile executate de terti 12400.00
5 Cheltuieli cu deplasari-cazare 1000.00
6 Cheltuieli cu reparatii acoperis 30% 5355.00
7 Cheltuieli cu redeventele 4158.70
8 Cheltuieli cu alte materiale nestocate 6570.00
9 Cheltuieli cotizatii 1000.00
10 Cheltuieli cu alte taxe 50% 100.00
11 Cheltuieli cu pensiile facultative 400 euro 1911.00

11
12 Alte cheltuieli deductibile 24977.2
13 Cheltuieli cu amortizarile 6570.7
14 Cheltuieli de protocol 2% 8406.5
15 Cheltuieli de mecenat 5% 10000

Conform ART. 123 din Codul Fiscal


(1) Impozitul anual datorat se stabilește de contribuabili în declarația unică privind impozitul
pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru veniturile realizate în anul
fiscal anterior, prin aplicarea cotei de 10% asupra fiecăruia dintre următoarele:
a) venitul net anual impozabil determinat potrivit art. 118;
b) câștigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 119;

Venit net = 465159.67-38264.03-24977.20=401918.44


Impozit pe venitul din activitati independente = 401918.44*10% = 40192
PFA a inregistrat de asemenea si castiguri din activitati financiare speculative in valoare de 6000
de lei. Se vor impozita cu 10%
Impozit pe castig net anual = 6000*10%= 600
Impozit platit 2000
Impozit de plata: 38792

Calcul CAS

ART. 148
(4) Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul persoanelor care
realizează veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) și b1), o reprezintă venitul ales de
contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în
vigoare la termenul de depunere al declarației prevăzută la art. 120. 

Alege sa plateasca CAS la nivelul a 12 salarii minime pe tara 


Baza CAS = 12*2230 = 26760
CAS de plata = 26760*25% = 6690

Calcul CASS

ART. 170
(4) Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor
care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h) o reprezintă
echivalentul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a
declarației prevăzute la art. 120.

Alege sa plateasca CAsS la nivelul a 12 salarii minime pe tara 


Baza CASs = 12*2230 = 26760
CASS de plata = 26760*10% = 2676

12
13

S-ar putea să vă placă și