Sunteți pe pagina 1din 9

CERINTE CAIET DE PRACTICA STAGIU I MODUL I

CONTABILITATE ŞI RAPORTARE FINANCIARĂ

1. ASPECTE PRIVIND ÎNREGISTRAREA UNEI SOCIETĂŢI COMERCIALE

Pentru respectarea cerințelor prezentei secţiuni se va întocmi un dosar cu documentele


necesare înființării unei societăți comerciale în condițiile solicitate de ONRC, care trebuie să
țină seama de următoarele aspecte:
 Forma de organizare: societate cu răspundere limitată (SRL)
 Număr asociați: 2 persoane fizice
 Obiect de activitate principal: producție agricolă
 Obiect de activitate secundar: comerț (atât en gross, cât și en detail)
 Capitalul social la constituire este mai mic de 45.000 lei:
- Asociat 1: deține 20% din capitalul social, aportul fiind realizat în numerar;
- Asociat 2: deține 80% din capitalul social, aportul fiind vărsat in natură sub
forma unui teren agricol.
 Sediul social: București: se încheie un contract de comodat.
 Pentru desfasurarea activității de productie se va deschide un punct de lucru in Ilfov la
adresa unde se află terenul.
 Luna înființării: ianuarie 2020.
 Societatea are de la înființare 4 salariați și o salariată. În contractul colectiv de muncă
este prevăzut faptul că firma va acorda lunar salariaților tichete de masă, ocazional
tichete culturale și vouchere de vacanță. Astfel, pentru contabilizarea salariilor veți
avea în vedere:
stabilirea pentru cei 5 angajați a salariilor de încadrare, a eventualelor sporuri, a
persoanelor aflate în întreținere!!
achiziția de la o firmă emitentă, înregistrată în scop de TVA a tichetelor de masă
(corespunzătoare numărului de zile lucrate!!!)
înregistrarea comisionului aplicat de emitent
plata firmei emitente.

Legat de imobilizările sale corporale, societatea nu a optat pentru facilitatea legată de


reinvestirea profitului.

Elemente privind conținutul caietului


1. Se vor include documentele necesare înregistrării societății (www.onrc.ro).
2. Se vor include documentele necesare înființării punctului de lucru (www.onrc.ro) .

1
2. CONTABILITATE ŞI RAPORTARE FINANCIARĂ

2.1. PRECIZARI GENERALE:


 Pentru fiecare tip de operațiune dintre cele enumerate mai sus se vor atașa, în funcție
de situație, documente specifice cum ar fi: contracte, facturi, chitanțe, ordine de plată,
dispoziții de plată/încasare, decont de cheltuieli, ordin de deplasare, NIR, bonuri de consum
etc. Se vor selecta documentele ce vor fi atașate astfel încât acestea să nu se repete, ci să
îndeplinească doar rolul de exemplificare. Se va evita printarea documentelor foarte mari
(de exemplu, contracte). În astfel de cazuri, se va încerca diminuarea nr de pagini
păstrându-le pe cele mai reprezentative.
 Prin excepție de la practica specifică, jurnalul de cumpărări, jurnalul de vânzări,
registrul jurnal, balanța de verificare se întocmesc o singură data pentru întreaga perioadă
(data înființării – 31 decembrie 2020). Excepție fac declarațiile de TVA (D300), impozit pe
venitul microîntreprinderii (D 100), respectiv de impozit pe profit (D 101), pentru care se
respectă termenele prevăzute de lege. Formulare ce nu sunt generate direct din programul
de contabilitate vor fi completate de mână. Formularele goale nu sunt acceptate.
 La sfârșitul anului se completează Registrul inventar și se elaborează situațiile
financiare, în format specific microentităților. Nu se întocmesc raportări semestriale.
 Trimestrial, pentru simplificare, se înregistrează în contabilitate statul de salarii și se
completează declarația 112.
 În funcție de valorile alese pentru înregistrarea operațiunilor din prezentul caiet, în
cazul în care, pentru plata furnizorilor sau pentru efectuarea altor plăţi nu există suficiente
disponibilităţi băneşti, se va opta pentru împrumuturi de la asociaţi (cu sau fără dobândă) şi
împrumuturi bancare pe termen scurt şi/sau lung. Se vor înregistra în contabilitate
operațiunile specifice (primirea împrumutului, înregistrarea şi plata dobânzii, eventual
rambursarea partială sau totală).
 Corespunzător termenelor din Codul Fiscal se calculează, declara și achita, după caz,
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor sau impozitul pe profit.
 Efectuați repartizarea de dividende interimare în primul trimestru în care ați obținut
un rezultat contabil pozitiv - cu prezentarea întregii proceduri (monografie contabilă, hotărâre
AGA, situații financiare interimare etc.).
 Se va prezenta un extras din Manualul de politici și proceduri contabile pentru
secțiunile Stocuri și Capitaluri proprii adaptat specificului activităţii.

2.2.OPERAŢIUNILE REALIZATE DE SOCIETATE

OPERAŢIUNI DERULATE ÎN TRIMESTRUL I

Se efectuează operațiunile specifice începerii activității, cu prezentarea documentelor


justificative aferente fiecărei operațiuni, cum ar fi, dar fără a se limita la:
- Contract, factura și chitanță avocat pentru servicii de înființare a societății;
- Subscrierea capitalului și vărsarea acestuia (în numerar și în natură);
- Documentele emise de ONRC reprezentând costurile de înregistrare a societății;
- Transferul capitalului social al societății din contul provizoriu în contul curent;
- Înregistrarea unor achiziții specifice, cum ar fi stampila, Registrul unic de control, alte
registre, papetarie etc.

2
Operațiuni derulate în luna februarie

 Închiriază pe data de 01.02. un spațiu comercial pentru un magazin, durata contractului


fiind de un an. Proprietarul spațiului este o persoană juridică neînregistrată în scop de TVA.
Factura privind chiria lunară este primită pe data de 15 a fiecărei luni, iar plata trebuie
efectuată până pe data de 10 a lunii următoare. La încheierea contractului în data de 01.02. se
achită o sumă de bani reprezentând garanție pentru chirii neachitate, distrugeri, etc, garanție
care la sfârșitul contractului va fi returnată, dacă nu apar evenimentele precizate anterior.
Conform contractului dacă firma nu achită factura până pe data de 10 a lunii următoare,
furnizorul își va recupera banii din garanția depusă. Societatea achită chiria lunii octombrie
pe data de 08.11. Chiria lunii noiembrie rămâne neachitată până la sfârșitul anului.
Se achiziționează de la un furnizor din Ungaria înregistrat în scop de TVA un tractor, curs
de schimb valutar la data achiziției 4,8 lei/euro. Cota TVA din Ungaria este 27%. Tractorul
este pus în funcțiune la data achiziției. Prin achiziția tractorului nu se depășește plafonul de
10.000 euro. Veți alege perioada de amortizare.
 Se importă din SUA o combină. Taxa vamală este 10%, cursul de schimb la data achiziției
4,3 lei/dolar. Combina este pusă în funcțiune la data achiziției. Veți alege perioada de
amortizare. Toate taxele necesare vor fi plătite.
 Se achiziționează de la o persoană juridică înregistrată în scop de TVA o casă de marcat
clasificată ca imobilizări corporale. Casa de marcat este pusă în funcțiune la data achiziției.
Veți alege perioada de amortizare.Se solicită întocmirea dosarului pentru fiscalizarea casei de
marcat (înregistrarea la ANAF a casei de marcat).
 Se achiziționează de la furnizorul ALBATROS, o persoană juridică română înregistrată
în scop de TVA un laptop. Odată cu laptopul se achizitioneaza și sistemul de operare
(software) si o licenta antivirus valabila un an. Laptopul este pus în funcțiune la data
achiziției. Având în vedere ca laptopul va fi clasificat în categoria imobilizărilor corporale,
veți alege perioada de amortizare. Factura primită de la furnizor va cuprinde cele trei poziții:
laptop, sistem de operare și licență. Se achită datoria față de furnizor din contul bancar.
 Se achiziționează de la același furnizor din Ungaria înregistrat în scop de TVA un alt
tractor, curs de schimb valutar la data achiziției 4,9 lei/euro. Cota TVA din Ungaria este 27%.
Tractorul este pus în funcțiune la data achiziției. Prin achiziția tractorului se depășește
plafonul de 10.000 euro. Veți alege perioada de amortizare.Veți întocmi formularul 301.
Pe terenul agricol deținut firma intenționează să construiască solarii. În acest scop se
semnează un contract pentru începerea lucrărilor cu o persoană juridică înregistrată în scop de
TVA. Se primește o factură de avans. Plata se face din contul bancar.
 În vederea amenajării magazinului achiziționează de la un furnizor înregistrat în scop de
TVA etajere pentru flori, bunurile fiind însoțite de un aviz de însoțire a mărfurilor. Etajerele
sunt date în folosință la data achiziției și sunt clasificate ca obiecte de inventar. Factura finală
este emisă peste o săptămână și are o valoare mai mare decât cea din aviz. Peste 3 zile de la
data primirii facturii se primește de la furnizorul etajerelor o reducere comercială acordată
printr-o factură ulterioară.
 Se finalizează solariile. Se stornează avansul acordat pentru construcția solariilor și se
primește factura finală. Se recepționează solariile care vor fi date în folosință la data recepției.
Veți alege perioada de amortizare.

3
Înfiinţează, în solarii, culturile de legume – roșii, ardei și vinete. În acest scop se efectuează
următoarele tranzacții:
 Se achiziţionează un sistem de irigații. Pentru această achiziție firma a primit din
partea furnizorului o reducere de 100%. Sistemul de irigații este pus în funcțiune la data
achiziției. Veți alege perioada de amortizare.
 Se achiziţionează motocultoare de la o persoană juridică înregistrată în scop de
TVA. Motocultoarele sunt puse în funcțiune la data achiziției. Veți alege perioada de
amortizare.
Se achiziţionează de la o persoană juridică înregistrată în scop de TVA, seminţe şi
răsaduri: separat pentru roșii, ardei și vinete.
Se achiziţionează de la o persoană juridică înregistrată în scop de TVA pesticide,
ierbicide şi îngrăşăminte.
La efectuarea lucrărilor de plantare consumă jumătare din cantitatea de seminţe şi
răsaduri și 1/3 din pesticide, ierbicide şi îngrăşăminte.
Se înregistrează consumul de apă pentru irigat pe baza facturii primite de la o
persoană juridică înregistrată în scop de TVA
Se înregistrează consumul de motorină aferent utilajelor agricole pe baza facturii
primite de la o persoană juridică înregistrată în scop de TVA
Se înregistrează cheltuielile cu salariile aferente personalului direct productiv.
La sfârșitul lunii februarie înregistrează producția în curs. Alocarea cheltuielilor
comune înregistrate pe fiecare tip de cultură se face în funcție de suprafața alocată fiecărei
culturi. Presupunem că roșiile ocupă 25% din total cultură, ardeii 40% din total cultură și
vinetele 35% din total cultură.
În luna februarie societatea optează să se înregistreze în scop de TVA. Prezentați ce trebuie
să întreprindă pentru acest demers.
 Societatea va deveni plătitoare de TVA începând cu data de 01. Martie. Firma nu își va
exercita dreptul ca, pentru tranzacțiile trecute să deducă TVA (nu va ajusta TVA).

Operațiuni derulate în luna martie

Achiziționează de la o persoană juridică înregistrată în scop de TVA un teren care în


certificatul de urbanism este clasificat drept construibil.
 La începutul lunii martie achiziționează de la o persoană juridică înregistrată în scop de
TVA un parfum pe care îl va oferi angajatei de 8 martie.
În vederea amenajării magazinului achiziționează de la o societate stabilită și înregistrată
în scop de TVA în Turcia mobilă care este transportată din Turcia în România de către
furnizor. Factura emisă de furnizor va cuprinde costul mobilei și cheltuielile de transport până
la vamă. Taxele vamale și cursul de schimb valutar le veți propune dumneavoastră. De la
vamă până la sediul magazinului mobila e transportată de o altă firmă română înregistrată în
scop de TVA. Mobila este pusă în funcțiune la data achiziției. Veți alege perioada de
amortizare.
 Achiziționează de la MARA, persoană juridică înregistrată în scop de TVA o clădire
veche. Furnizorul a aplicat opțiunea de taxare din punctul de vedere al TVA. Clădirea este
pusă în funcțiune la data achiziției. Veți alege perioada de amortizare.
 Achiziționează de la furnizorul MĂRUL DE AUR înregistrat în scop de TVA sticle de
băuturi răcoritoare livrate în navete care circulă în regim de restituire. Din totalul sticlelor 1/2
sunt bauturi răcoritoare calitatea a II-a, restul calitatea I-a. Sticlele de calitatea a II-a vor avea
4
un cost de achiziție unitar mai mic decât cele de calitatea I-a. Până la restituirea ambalajelor
se reține o valoare pe fiecare navetă, valoare pe care o veți stabili dumneavoastră.
Sticlele de sucuri sunt transferate în magazin în vederea vânzării. Adaosul comercial
practicat de societate este de 20% pentru sticlele de calitatea a II-a și 30% pentru sticlele de
calitatea I-a.
Achiziționează de la furnizorul MERIȘORUL SĂNĂTOS înregistrat în scop de TVA sticle
de băuturi răcoritoare livrate în navete care circulă în regim de facturare. Costul unei navete îl
veți propune dumneavoastră, existând posibilitatea ca ele să fie returnate. Din totalul sticlelor
1/2 sunt bauturi răcoritoare calitatea a II-a, restul calitatea I-a.Sticlele de calitatea a II-a vor
avea un cost de achiziție unitar mai mic decât cele de calitatea I-a.Sticlele de sucuri sunt
transferate în magazin în vederea vânzării, adaosul comercial practicat fiind cel specificat mai
sus.
Se achiziționează de la o persoană juridică înregistrată în scop de TVA un POS.
 Începând cu data de 15 martie societatea începe să vândă sucurile în magazin. Astfel, se
vând o parte din sticlele de suc cu încasarea directă în numerar, la sfârșitul unei zile valoarea
“Z”-ului fiind cea propusă de dumneavoastră.
 Se vând o parte din sticlele de suc cu încasare cu cardul la POS-ul instalat în magazin, la
sfârșitul unei zile valoarea “Z”-ului fiind cea propusă de dumneavoastră. Ulterior suma este
încasată prin bancă.
 Din totalul navetelor primite de la furnizorul MĂRUL DE AUR se restituie jumătate,
restul fiind deteriorate. Acestea din urmă vor fi facturate ulterior de furnizor.
 Din totalul celor navetelor achiziționate de la furnizorul MERIȘORUL SĂNĂTOS
jumătate sunt restituite ulterior.
 La sfârșitul lunii martie se descarcă gestiunea de mărfuri.
 ATENȚIE!!!! Legat de culturile din solarii în cusrul lunii martie se efectuează
tranzacțiile:
Se consumă restul de pesticidele, ierbicidele şi îngrăşăminte.
Se înregistrează consumul de apă pentru irigat pe baza facturii primite de la o
persoană juridică înregistrată în scop de TVA
Se înregistrează consumul de motorină aferent utilajelor agricole pe baza facturii
primite de la o persoană juridică înregistrată în scop de TVA
.Se înregistrează cheltuielile cu salariile aferente personalului direct productiv.
La sfârșitul lunii martie înregistrează producția în curs.

OPERAŢIUNI DERULATE ÎN TRIMESTRUL II

Operațiuni derulate în luna aprilie

 Dorind să devină plătitoare de impozit pe profit, societatea își majorează capitalul social
până la nivelul valorii de 45.000 lei și optează pentru acest aspect. Majorarea capitalului
social se va face prin emisiune de noi părți sociale la un preț de emisiune mai mare decât
valoarea nominală. Noul asociat C va elibera aportul în numerar. Veți prezenta implicațiile
acestui aspect legat de ONRC și noua hotărâre AGA legat de proporția deținută de fiecare
asociat din capitalul social.
 Pentru imobilizările corporale deținute veți stabili dacă amortizarea contabilă aleasă mai
înainte este sau nu egală cu cea fiscală!!! Alegerea este la latitudinea dumneavoastră.

5
 Achiziționează un autoturism de la o persoană juridică înregistrată în scop de TVA care va
fi folosit parțial în scop economic. Autoturismul este pus în funcțiune la data achiziției. Veți
alege perioada de amortizare.
 În ziua următoare achiziției societatea va înregistra pentru autoturism un bon de benzină,
benzinăria fiind persoană juridică română înregistrată în scop de TVA.
 Achiziționează cu plată ulterioară de pe piața reglementată un număr de acțiuni ale
societății AGRICOLA S.A. la un preț unitar pe care îl veți stabili dumneavoastră. Acțiunile
vor fi clasificate ca imobilizări financiare. Peste 3 zile se plătesc acțiunile achiziționate.
 Achiziționează de la CASA DE VIS, persoană juridică înregistrată în scop de TVA o
clădire nouă. Clădirea este pusă în funcțiune la data achiziției. Veți alege perioada de
amortizare astfel încât amortizarea contabilă să fie diferită de cea fiscală.
 ATENȚIE!!!! Legat de culturile din solarii în cusrul lunii aprilie se efectuează
tranzacțiile:
Se înregistrează consumul de apă pentru irigat pe baza facturii primite de la o
persoană juridică înregistrată în scop de TVA
Se înregistrează consumul de motorină aferent utilajelor agricole pe baza facturii
primite de la o persoană juridică înregistrată în scop de TVA
Se înregistrează cheltuielile cu salariile aferente personalului direct productiv.
La sfârșitul lunii aprilie înregistrează producția în curs. Tot acum se constată că
20% din cultura de ardei este compromisă din cauza unor dăunători.

Operațiuni derulate în luna mai

 Societatea AGRICOLA S.A. îi comunică firmei faptul că, în conformitate cu hotărârea


adunării generale a acționarilor și-a majorat capitalul social prin încorporarea unei părți din
profit. Majorarea s-a efectuat prin emiterea de acțiuni noi, firma primind fără plată un număr
de acțiuni. Societatea noastră ajunge să dețină în acest moment 5% din acțiunile societății
AGRICOLA.
 Achiziționează de la o persoană juridică înregistrată în scop de TVA roșii cu scop de
revânzare. Roșiile sunt depozitate în lădițe în depozitul magazinului.
 La momentul scoaterii roșiilor din depozit pentru a fi introduse în magazin în vederea
comercializării se constată că acestea cântăresc mai puțin. Pentru lipsă societatea face un
referat în vederea trecerii lor la perisabilități ca urmare a diminuării cantității de roșii în urma
uscării lor naturale. Limita maximă a perisabilităților acceptată de lege la depozitarea
legumelor proaspete este depășită.
 Restul roșiilor sunt transferate în magazin în vederea vânzării. Adaosul comercial practicat
de societate pentru roșiile proaspete este de 15%.
 Toate roșiile sunt vândute în 2 zile.
 Se primește de la societatea ALFREDO cu titlu gratuit un utilaj, care va fi contabilizat la
valoarea justă. Utilajul este pus în funcțiune în la data primirii lui. Veți alege perioada de
amortizare. Amortizarea fiscală nu va fi egală cu cea contabilă.

 ATENȚIE!!!! Legat de culturile din solarii în cusrul lunii mai se efectuează tranzacțiile:
Se înregistrează consumul de apă pentru irigat pe baza facturii primite de la o
persoană juridică înregistrată în scop de TVA
Se înregistrează consumul de motorină aferent utilajelor agricole pe baza facturii
primite de la o persoană juridică înregistrată în scop de TVA
Se înregistrează cheltuielile cu salariile aferente personalului direct productiv.

6
Operatiuni derulate în luna iunie:

 În vederea recoltării producției se apelează la o firmă specializată înregistrată în scop de


TVA cu care societatea încheie un contract de prestări de servicii. Se contabilizează
cheltuielile de recoltare.
 Se înregistrează producția de roșii, ardei și vinete la costul de producție. Prin cântărire se
determină cantitățile produse, respectiv: Kg roșii, Kg ardei și Kg vinete.
 Roșiile sunt vândute la un preț de vânzare mai mare decât costul de producție astfel:
1/3 din cantitate unei societăți stabilită și înregistrată în scopuri de TVA în Turcia. Marfa
este transportată din România în Turcia existând dovada transportului în afara României.
 2/3 din cantitate unei societăți stabilită și înregistrată în scopuri de TVA în Franța.
Presupunem că sunt îndeplinite condițiile unei livrări intracomunitare.

Clientul din Turcia este încasat integral peste o saptamână, rezultând o diferență favorabilă
de curs valutar.

 Clientul din Franța este încasat integral peste două saptămâni, rezultând o diferență
nefavorabilă de curs valutar.
 Ardeii sunt vânduți la un preț de vânzare mai mare decât costul de producție astfel:

1/2 din cantitate unei personae juridice române înregistrate în scop de TVA. Ulterior,
deoarece aceasta plătește în câteva zile, societatea îi acordă un scont de decontare.
Pentru cealaltă jumătate de cantitate ofertele de achziții par că întârzie să apară. În câteva
zile totuși societatea vinde ardeii clientului SARA, persoană juridică română neînregistrată în
scop de TVA. Întrucât calitatea ardeiilor nu pare a fi cea așteptată, doua zile mai tarziu, se
acordă clientului o reducere comerciala de 5% din valoarea totala a achiziției. Acest client nu
va fi încasat până la sfârșitul anului.
Vinetele sunt transferate în magazin în vederea vânzării. Adaosul comercial practicat de
societate pentru vinetele proaspete este de 15%.
Toate vinetele sunt vândute în 2 zile.

OPERAŢIUNI DERULATE ÎN TRIMESTRUL III


 Pe data de 1 iulie societatea primește o finanțare nerambursabilă în vederea construirii unei
hale agricole pentru depozitarea legumelor. La inaugurare societatea va prezenta o expoziție
de legume. Proiectul se derulează timp de 3 luni, din luna iulie până la sfârșitul lunii
septembrie. Fondurile sunt destinate să acopere 80% din valoarea cheltuielilor eligibile din
bugetul aprobat și sunt încasate 50% în luna iulie, iar restul în luna august.
 În bugetul aprobat figurează următoarele cheltuieli eligibile:
În vederea realizării halei, societatea apelează la o firmă specializată înregistrată în scop de
TVA. Valoarea contractului încheiat rămâne la latitudinea dumneavoastră. Constructorul va
emite două facturi: prima în luna august și a doua în luna septembrie când hala este
recepționată. Veți alege perioada de amortizare.
 Din fondurile nerambursabile primite societatea a mai plătit:

 mobilier achiziționat de la o societate înregistrată în scop de TVA pus în funcțiune în


septembrie. Veți alege perioada de amortizare;

7
 materiale consumabile achiziționate lunar pe perioada derulării proiectului de la o
societate înregistrată în scop de TVA;

 salarii lunare pentru personalul aferent proiectului în cele trei luni de derulare a proiectului.
 În ultima zi a lunii septembrie se decide casarea utilajului primit de la ALFREDO,
respectiv scoaterea din folosință, urmată de dezmembrare și valorificarea părților componente
rezultate. Cheltuielile cu dezmembrarea sunt reprezentate doar de salariile celui care
efectuează operațiunea. Părțile componente rezultate din dezmembrare se vând către o unitate
colectoare de deșeuri reciclabile, persoană înregistrată în scopuri de TVA. Se încasează
contravaloarea facturii primită de la unitatea colectoare de deșeuri mai puțin cota de 2%
reprezentând contribuția la Fondul pentru mediu.

OPERAŢIUNI DERULATE ÎN TRIMESTRUL IV

 Pe data de 01.octombrie clădirea achiziționată de la MARA este închiriată unei alte entități
înregistrată în scop de TVA. Durata contractului de închiriere este de 2 ani. Societatea noastră
nu a aplicat opțiunea de taxare din punctul de vedere al TVA pentru sumele aferente chiriilor
facturate. Chiria este facturată și încasată lunar.
 În luna octombrie o fabrică de zacuscă se arată interesată să achiziționeze toată producția
viitoare de roșii, ardei și vinete. În vederea unor discuții preliminare administratorul societății
noastre invită conducerea fabricii de zacuscă la un restaurant:
Pentru a surprinde plăcut viitorul partener de afaceri, firma achiziționează o mapă cu o
valoare mai mică de 100 lei și un coș cu flori cu o valoare mai mare de 100 lei. Ambele
cadouri au fost achiziționate de la persoane juridice înregistrate în scop de TVA și vor fi
oferite viitorului partener de afaceri cu ocazia întâlnirii. Firma a întocmit referatul de
protocol, nota interna privind cheltuielile de protocol prin care aduce justificari suplimentare
pentru cheltuielile efectuate, în vederea încadrării în categoria cheltuielilor de protocol.
 Masa servită la restaurant viitorului partener de afaceri nu cuprinde băuturi alcoolice.
Societatea primește factura de la un restaurant înregistrat în scop de TVA. S-a întocmit
referatul privind cheltuelile de protocol – servicii restaurant la care s-au anexat invitațiile,
ofertele, contractele negociate și încheiate.
 În luna decembrie achiziționează pentru o acțiune de sponsorizare a unei asociații sportive
de gimnastică:
mere - de la o societate neînregistrată în scop de TVA
portocale - la o societate înregistrată în scop de TVA
 În baza contractului de sponsorizare societatea noastră acordă asociației sportive fructele
achiziționate mai sus. În plus îi mai acordă asociației o sponsorizare în bani. La data
încheierii contractului de sponsorizare asociația sportivă este înregistrată în Registrul
entităților/unităților de cult.
 Cu ocazia inventarierii s-a constatat dispariţia unui stoc de materii prime. Stocurile de
materii prime nu fuseseră asigurate. În urma cercetărilor efectuate organele de poliţie nu s-a
emis dovada furtului. Societatea a considerat lipsa neimputabilă.
 Tot cu ocazia inventarului firma constată că probabilitatea de neîncasare a clientului
SARA este de 45%. Creanțele clienți nu sunt garantate de altă persoană și sunt datorate de o
persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului.
 Se reevaluează clădirile. Valoarea justă stabilită de un evaluator autorizat va conduce la
recunoașterea:
unui plus de valoare în cazul clădirii achiziționate de la MARA
unui minus de valoare în cazul clădirii achiziționate de la furnizorul CASA DE VIS
8
 Pentru acțiunile deținute la societatea AGRICOLA, la sfârșitul exercițiului financiar,
comisia de inventariere constată că valoarea de inventar este mai mică decât valoarea
contabilă.
 Se calculeaza impozitul pe profit anual.

Conditii generale de promovabilitate:

 Stagiarul trebuie să facă dovada elaborării propriului caietul de practică. În acest sens,
trebuie să cunoască în detaliu conținutul caietului și să facă o prezentare coerentă și legată
a modului în care a răspuns cerințelor.

 Caietul va fi prezentat în dosar de plastic cu o referențiere riguroasă a rezolvărilor.

 Se va printa pe cât posibil față-verso.

 Stagiarul nu trebuie să aibă dificultăți în a identifica în caietul de practică documentele și


informațiile care să ateste răspunsurile la cerințe.

 Nu se acceptă părțile incluse în caiet și care nu pot fi prezentate corespunzator de stagiar


(de exemplu, cazurile de preluare a informațiilor din alte surse de tip ”copy-paste”).

NOTA:
În rezolvarea caietului folosiți raționamentul profesional, justificând în mod
corespunzător alegerea făcută în situațiile în care considerați că există
tratamente alternative sau informații lipsă sau necorelate.

Best PDF Encryption Reviews

S-ar putea să vă placă și