Sunteți pe pagina 1din 9

CAIET DE PRACTICA

FISCALITATE AN II SEMESTRU 1

1. CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT EUGEN DINU

TRIMESTRUL 1. 2019
Operațiuni derulate în luna februarie.
1. Emite facturi pentru servicii juridice prestate in valoare de 90.000 lei.
Suma nu constituie venit brut
2. Incaseaza prin banca 80.000 lei reprezentand contravaloare serviciilor juridice
prestate.
Cod fiscal ART. 68 - Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activități
independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate
(1) Venitul net anual din activități independente se determină în sistem real, pe baza datelor din
contabilitate, ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul
realizării de venituri, cu excepția situațiilor în care sunt aplicabile prevederile art. 681 și art.
69.
(2) Venitul brut cuprinde:
a) sumele încasate și echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfășurarea activității;
Suma este venit brut
3. Bonuri fiscale de combustibilul 2.000 lei, achitate cu cardul cabinetului.
Cod fiscal ART. 68 (5) Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
j) cheltuielile de funcționare, întreținere și reparații, aferente autoturismelor folosite de
contribuabil sau membru asociat sunt deductibile limitat potrivit alin. (7) lit. k) la cel mult un
singur autoturism aferent fiecărei persoane;
k) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în
scopul desfășurării activității și a căror masă totală maximă autorizată nu depășește 3.500 kg și
nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, aflate în proprietate sau
în folosință. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situațiile în care vehiculele
respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgență, servicii de pază și protecție și servicii
de curierat;

1
2. vehiculele utilizate de agenții de vânzări și de achiziții;
3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de
taximetrie;
4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte
persoane sau pentru instruire de către școlile de șoferi;
5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.
Cheltuielile care intră sub incidența acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.
In consecință presupunem că este primul autoturism – deductibil 50%

4. Achitare in numerar contravaloare factura pentru seviciile de curățenie 300 lei.


Cod fiscal ART. 68 (4) Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile
efectuate în scopul desfășurării activității independente, pentru a putea fi deduse, în funcție de
natura acestora, sunt:
a) să fie efectuate în cadrul activităților independente, justificate prin documente;
b) să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;
Suma este deductibilă

5. Primeste o amenda de la ANAF in valoare de 300 lei si se intocmeste proces


verbal.
Cod fiscal ART. 68 (7) Nu sunt cheltuieli deductibile:
f) dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca
urmare a încălcării dispozițiilor legale în vigoare și penalitățile, datorate autorităților
române/străine, potrivit prevederilor legale, cu excepția celor plătite, conform clauzelor din
contractele comerciale încheiate cu aceste autorități;
Suma nu este deductibilă
6. Achiziţie din România a unor licențe pentru software de legislatie 10.000 lei, TVA
19%.
(4) Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul
desfășurării activității independente, pentru a putea fi deduse, în funcție de natura acestora, sunt:
d) să respecte regulile privind amortizarea, prevăzute în titlul II, după caz;
Presupunând ca softul se amortizează în 5 ani – amortizare deductibilă 1983,30 = [11900/
(5*12)]*10
7. Achizitioneaza cu factura o mutifunctionala in valoare de 5.000 lei (TVA inclus).
Achita integral in numerar.
amortizare deductibilă 1388.90= [5000/(3*12)]*10

Operațiuni derulate în luna martie.


1. Emite facturi pentru servicii juridice prestate in valoare de 150.000 lei.
Nu este venit brut
2. Emite o factura de avans pentru servicii juridice in valoare de 10.000 lei.

2
Nu este venit brut
3. Incaseaza prin banca 130.000 lei reprezentand contravaloarea serviciilor juridice
prestate.
Suma este venit brut
4. Bonuri fiscale de combustibilul 4.500 lei (TVA inclus), achitate in numerar.
Deductibil 50% 2250 lei
5. Se achita in numerar amenda de la ANAF din luna februarie.
Suma nu este deductibilă
6. Achitare in numerar contravaloare factura pentru seviciile de curățenie 500 lei
(TVA inclus).
Suma este deductibilă
7. Achizitii pentru protocol 10.000 lei. TVA aferenta achizițiilor de protocol este de
1.900 lei. Achita prin banca 5.000 lei.
Cod fiscal ART. 68 (5) Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
b) cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul determinată conform
alin. (6);
(6) Baza de calcul se determină ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile, altele
decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de
protocol.
Cod fiscal ART. 68 (4) Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile
efectuate în scopul desfășurării activității independente, pentru a putea fi deduse, în funcție de
natura acestora, sunt:
a) să fie efectuate în cadrul activităților independente, justificate prin documente;
b) să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;
Deci cheltuieli deductibile maxim 5000 lei cat a fost platit
8. Contravaloare transport cu avionul de la Bucuresti la Cluj, 300 lei TVA inclus.
Achitare integral cu cardul. La Cluj are loc un proces al sotiei.
Cod fiscal ART. 68 (4) Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile
efectuate în scopul desfășurării activității independente, pentru a putea fi deduse, în funcție de
natura acestora, sunt:
a) să fie efectuate în cadrul activităților independente, justificate prin documente;
j) să fie efectuate în scopul desfășurării activității și reglementate prin acte normative în vigoare;
Suma nu este deductibilă

9. Contravaloare cazare 1.000 lei (TVA inclus) și masa 2.000 lei (plus TVA) aferente
unei deplasari în Iași pentru un proces al unui client și iși plătește diurnă pentru 5
zile în valoare de 90 lei/zi.
Cod fiscal ART. 68 4) Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile
efectuate în scopul desfășurării activității independente, pentru a putea fi deduse, în funcție de
natura acestora, sunt:

3
g) să fie efectuate pentru salariați pe perioada delegării/detașării în altă localitate, în țară și în
străinătate, în interesul serviciului, reprezentând indemnizațiile plătite acestora, precum și
cheltuielile de transport și cazare;
Deductibil cazare si masa nu si diurna
10. Se plătește prin banca factura de raparații pentru acoperișul clădirii în valoare de
30.000 lei (plus TVA).
Cod fiscal ART. 68 (4) Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile
efectuate în scopul desfășurării activității independente, pentru a putea fi deduse, în funcție de
natura acestora, sunt:
j) să fie efectuate în scopul desfășurării activității și reglementate prin acte normative în vigoare;
30% in scopul desfasurarii activitătii deci deductibil 10710 ( 35710*30%)

TRIMESTRUL 2. 2019
Operațiuni derulate în luna aprilie.
1. Incaseaza prin banca 10.000 lei contravaloarea avansului pentru care s-a emis
factura in luna martie.
Suma constituie venit brut
2. Incasare venituri din activitati speculative pe piata financiara de 6.000 lei.
Suma nu constituie venit brut nefiind din desfasurarea activirtații

3. Presteaza servicii juridice in valoare de 55.000 lei pentru care emite factura.
Nu este venit brut
PFA depaseste plafonul de de scutire de taxa
ART. 310 - Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici
(1) Persoana impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) lit. a), a cărei cifră de
afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 88.500 euro, al cărui
echivalent în lei se stabilește la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la
data aderării și se rotunjește la următoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de
taxă, denumită în continuare regim special de scutire, pentru operațiunile prevăzute la art. 268
alin. (1), cu excepția livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform
art. 294 alin. (2) lit. b).
(2) Cifra de afaceri care servește drept referință pentru aplicarea alin. (1) este constituită din
valoarea totală, exclusiv taxa în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din
evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri și a prestărilor de
servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după
caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere, a operațiunilor
rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în
străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în
România conform art. 297 alin. (4) lit. b), a operațiunilor scutite cu drept de deducere și,
dacă nu sunt accesorii activității principale, a operațiunilor scutite fără drept de deducere
prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) și f). Prin excepție, nu se cuprind în cifra de

4
afaceri prevăzută la alin. (1), dacă sunt accesorii activității principale, livrările de active fixe
corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3, și livrările de active
necorporale, efectuate de persoana impozabilă.
Norme metodologice
(3) La determinarea cifrei de afaceri prevăzute la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal se cuprind
inclusiv facturile emise pentru avansuri încasate sau neîncasate și alte facturi emise înainte de
data livrării/prestării pentru operațiunile prevăzute la art. 310 alin. (2) din Codul fiscal.
ART. 316 - înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA
(1) Persoana impozabilă care are sediul activității economice în România și realizează sau
intenționează să realizeze o activitate economică ce implică operațiuni taxabile, scutite de taxa
pe valoarea adăugată cu drept de deducere și/sau operațiuni rezultate din activități economice
pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi
deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art.
297 alin. (4) lit. b) și d), trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal
competent, după cum urmează:
b) dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau depășește plafonul de scutire prevăzut la art.
310 alin. (1), în termen de 10 zile de la sfârșitul lunii în care a atins sau a depășit acest plafon;

Inregistrarea se face prin depunerea declaratiei 010.


Dosarul de inregistrare mai trebuie sa contina si: documentele de identitate ale
administratorilor si asociatilor, copie dupa certificatul de inregistrare la ONRC, declaratie pe
propria raspundere din care sa rezulte daca societatea desfasoara sau nu activitati economice
la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora, o copie dupa contractul de prestari
servicii contabile (prima si ultima pagina), iar daca documentele sunt depuse prin imputernicit,
o imputernicire si o copie dupa buletinul imputernicitului. Pana la data emiterii CIF-ului, care
va avea inscris pe el data la care deveniti platitor de TVA, toate facturile se vor emite fara TVA,
chiar daca plafonul de 300.000 lei/an a fost depasit.
Incepand cu data la care firma s-a inregistrat ca platitoare de TVA (data inscrisa pe
CIF), are obligatia sa emita toate facturile cu TVA. Astfel va incepe sa colecteze TVA-ul din
facturile emise si va deduce TVA-ul din facturile primite de la furnizori. Aceste operatii vor fi
evidentiate in jurnalele de cumparari si vanzari.
Incepand cu luna in care devine platitoare de TVA, firma are obligatia sa depuna si
urmatoarele declaratii: 300 Decont de taxa pe valoarea adaugata, 394 Declaratie informativa
privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national 390 Declaraţia
recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare (se depune doar pentru
lunile in care exista tranzactii intracomunitare)
CONFORM CERINTELOR societatea devine de la data inregistrarii in scopuri de TVA
conform art.316 din Legea 227/2015 rep. si platitoare de TVA la incasare conform art.282 din
Legea 227/2015 rep

5
Pot aplica pentru sistemul de TVA la incasare persoanele impozabile cu sediul
activitatii in Romania, inregistrate in scopuri de TVA, a caror cifra de afaceri in anul
calendaristic precedent nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei si opteaza pentru aplicarea
sistemului TVA la incasare. (conform art. 282 alin (3) din Legea 227/2015 rep.)
Aceste persoane aplica sistemul TVA la incasare incepand cu data inregistrarii in
scopuri de TVA si trebuie sa depuna la organele fiscale competente formularul 097 "Notificare
privind aplicarea sistemului TVA la incasare" din care sa rezulte ca opteaza pentru aplicarea
sistemului TVA la incasare din momentul inregistrarii sale in scopuri de TVA .
Pentru a putea aplica sistemul de TVA la incasare, firma depune declaratia 097
"Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare" si este astfel inscrisa in Registrul
persoanelor care aplica TVA la incasare.
Termenul de depunere a declaratiei pentru intrarea in sistem este 25 ianuarie inclusiv
a fiecarui an. In primul an in care face optiunea, societatea este obligata sa aplice sistemul
pana la finalul anului calendaristic cu exceptia situatiei in care depaseste plafonul de
2.250.000. Ulterior, din al doilea an, daca nu a depasit plafonul, poate prin optiune sa renunte
la aplicarea sistemului.
Societatile care devin platitoare de TVA in cursul anului, pot opta pentru intrarea in
sistemul de TVA la incasare, o data cu depunerea declaratiei 010 de inregistrare.
PFA devine platitoare de TVA de la 01.06.2019.

4. Achizitie materiele de birotica papetarie pentru birou in valoare de 3.000 lei (fara
TVA) de la o persoana fizica autorizata inregistrata in scopuri de TVA.
Suma nedeductibilă nefiind achitata

5. Factura servicii de curatenie in valoare de 350 lei (TVA inclus).


Suma deductibila
6. Bonuri fiscale de combustibilul 450 lei (TVA inclus) achitate in numerar.
50% deductibil- 225 lei
7. Plateste in numerar contravaloare drepturi de autor catre o persoana fizica in
valoare de bruta de 5.600 lei
Se retine impozitul pe venit la sursa dupa deducerea a 40% din venit

Operațiuni derulate în luna mai.


1. Incaseaza prin banca 60.000 lei reprezentand contravaloarea serviciilor juridice
prestate.
Venit brut
2. Plateste o redeventa in valoare de 1.000 Dolari SUA catre o persoana fizica din
India, persoana fizica furnizeaza un certificat de rezidenta fiscala din India.
Suma este deductibila de 3924 se retine 10% 392 impozit conform conventiei cu
India
3. Achitare in numerar 3.000 lei reprezentand contravaloare materiele de birotica
papetarie pentru birou achizitionate in luna aprilie.
Deductibil

6
4. Plata contravaloare autorizatie de mediu pentru functionarea unei fabrici de
reciclare PET-uri.
Suma nedeductibilă
5. Incasare in numerar 5.000 lei reprezentand despagubiri.
Cod fiscal ART. 68 3) Nu sunt considerate venituri brute:
c) sumele primite ca despăgubiri;

Operațiuni derulate în luna iunie.


1. Achizitioneaza un laptop (necesar pentru desfasurarea activitatii economice) de la
o persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA in Spania, laptop-ul este
transportat de la Madrid la Bucuresti.

2. Primeste o factura pentru servicii de paza la sediul desfasurarii activitatii


economice de 3.000 lei (TVA inclus).
Suma nedeductibilă nefiind achitată TVA aferent 479 *30% deductibil =143 lei
3. Primeste o factura pentru servicii de arhivare documente in valoare de 6.000 lei
(fara TVA) de la o societate inregistrata ins copuri de TVA – din care achita in
numerar 2.000 lei si prin banca 2.500 lei.
TVA 1140 din care exigibil 718,48
Cheltuiala deductibilă 3781,51
4. Presteaza servicii juridice in valoare de 300.000 lei (fara TVA) si emite facturi.
Nu este venit brut
Tva neexigibil 57000
5. Incaseaza prin banca 295.000 lei reprezentand contravaloarea serviciilor juridice
prestate.
Venit brut 247.899
TVA exigibil 47.101
6. Bonuri fiscale de combustibilul 2.500 lei, achitate cu cardul cabinetului.
TVA nedeductibil 199,57
Tva deductibil 199,57
Cheltuiala deductibila 1150,20
7. Achita in numerar 2.500 lei reprezentand contravaloarea facturii pentru servicii
de paza din luna iunie.

630,25 – cheltuiala deductibila


119 lei tva deductibil
8. Primeste o factura de la avocatul stagiar in valoare de 2.000 lei.
Cheltuiala deductibilă
9. Plateste prin banca 10.000 lei catre o persoana fizica conform contractului de
mecenat autentificat la notar.
(5) Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum și pentru acordarea de burse private, efectuate
conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform alin. (6);
10. Proces verbal de amenda de la DITL in valoare de 500 lei. A fost contestat in
Instanta.

7
Nu este cheltuiala deductibilă

TRIMESTRUL 3. 2019
1. Presteaza servicii juridice in valoare de 100.000 lei (fara TVA).
Nu este venit brut – Tva neexigibil 19000 lei
2. Bonuri fiscale de combustibilul 26.000 lei, achitate cu cardul cabinetului.
Tva deductibil 2075,63
Cheltuiala deductibila 11962 lei
3. Plata cotizatia la Baroul Bucuresti 1.000 lei, cu chitanta nr. 245.
Cod fiscal ART. 68 (5) Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
p) cotizații plătite la asociațiile profesionale în limita a 4.000 euro anual;
Suma este deductibilă
4. Achizitioneaza un robot de bucatarie cu factura in valoare de 3.000 lei (TVA
inclus). Achita integral prin banca.
Suma nu este deductibila – TVA nedeductibil
5. Emite facturi pentru serviciile juridice prestate, in valoare 100.000 lei (fara TVA).
Nu este venit brut – Tva neexigibil 19000 lei
6. Incasare 3.000 lei reprezentand dobanda bancara aferenta unui depozit la termen.
Nu este venit brut nefiind aferent activitatii
7. Achita prin banca contravaloarea gradinitei copilului pe anul 2019 in valoare de
10.000 lei
Ne este cheltuiala deductibila

TRIMESTRUL 4. 2019
1. Presteaza servicii juridice in valoare de 120.000 lei (TVA inclus).
Nu este venit brut – Tva neexigibil 19159 lei
2. Achita prin banca contravaloarea laptop-ului achizitionat in iunie.

3. Plata 3.000 lei reprezentand contributia la fondul de pensii facultative potrivit Legii
nr. 204/2006 privind pensiile facultative, platita in scop personal.
Cod fiscal ART. 68 (5) Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
g) contribuțiile la fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile
facultative, cu modificările și completările ulterioare, și cele reprezentând contribuții la
schemele de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile
facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, efectuate către entități autorizate,
stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European,
plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfășoară
individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru
fiecare persoană;
Deductibil 1860,08 lei ( 400* 4.6502)
4. Bonuri fiscale de combustibilul 7.000 lei, achitate cu numerar.

8
558,82 Tva nedeductibil
558,82 tva deductibil
3779,41 cheltuiala deductibila
5. Proces verbal de amenda de la Directia Antifrauda in valoare de 5.000 lei din care
achitati prin banca 400 lei.
Suma este nedeductibilă
6. Plata prin banca 2.000 lei impozit pe venit anticipat conform declaratiei unice
depusa in 2019.
(7) Nu sunt cheltuieli deductibile:
c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat în
străinătate;
7. Achizitii pentru protocol 3.000 lei. TVA aferenta achizițiilor de protocol este de 570
lei. Achitat in numerar 3.570 lei.
(5) Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
b) cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul determinată conform
alin. (6);
Tva deductibil 570 lei
8. Incaseaza prin banca 100.000 lei reprezentand contravaloarea serviciilor juridice
prestate.
84033,61 venit brut
15966,39 tva colectata
9. Decizie de impunere de la DITL pentru impozitul pe autoturism 200 lei, din care
achitat in numerar 150 lei.
50 lei deductibil
10. Incaseaza 8.000 lei in numerar, in avans de la o persoana fizica contravaloarea
unor servicii juridice ce urmeaza a fi prestate in anul 2020.
6722,69 venit brut
1277,31 tva colectata