Sunteți pe pagina 1din 14

Standarde Internationale Diferente dintre politicile contabile

de Raportare Financiara conforme cu OMFP 1802/2014 si cele


prevazute de IFRS
Suport curs

Lector abiliat CECCAR


Adriana Florina POPA
POPA

Prezentarea situațiilor financiare si cerinte Prezentarea situațiilor financiare si cerinte


de informare de informare

IFRS OMFP 1802/2014 IFRS OMFP 1802/2014


IAS 1 solicită o listă de elemente care Bilanţul şi contul de profit şi pierdere Posturi noi: O serie de posturi, obligatorii potrivit
trebuie să apară obligatoriu în bilanţ sau sunt standardizate. IAS 1, nu apar în formularul de bilan ţ

situaţia rezultatului global. • activele


imobilizate
vânzării (IFRS 5), de inute în vederea din OMFP 1802/2014.
ţ
Formularul prestabilit de bilanţ solicită
În situaţia poziţiei financiare (titulatura prezentarea unor posturi (provizioane,
sub care apare bilan ţul în IAS 1), cheltuieli în avans) care sunt prezumate • activele
sau datoriile incluse în grupurile
activele şi datoriile curente sunt a fi implicit pe termen lung, respectiv pe de active deţinute în vederea vânzării
prezentate separat de ce le pe termen termen scurt. (IFRS 5),
lung.
Principiul pragului de semnifica ţie - • creanţele/datoriile de impozit amânat
permite prezentarea separată a (IAS 12).
elementelor semnificative doar în notele
explicative
Prezentarea situațiilor financiare si cerinte Prezentarea situațiilor financiare si cerinte de
de informare informare
IFRS OMFP 1802/2014
IFRS OMFP 1802/2014
Exista cerinte de informare suplimentare:
IAS 1 solicită: Contul
ontul de profit şi pierdere - cu
cheltuielile clasificate după natură,
-IFRS 8 - cerinte mult mai extin se referitor
situaţia rezultatului global sau însoţit de o detaliere a cheltuielilor
la raportarea pe segmente de activitate si 
după funcţii în notele explicative,
segmente geografice.
 contul
contul de profit şi pierdere (cu
- IAS 33 Rezultatul pe actiune cheltuielile clasificate după natură sau
după funcţii în funcţie de op ţiunea
entităţii) şi situaţia rezultatului global*
global*.
-IFRS 7 Instrumente financiare: informa ții
de furnizat etc
Prezentarea
extraordinaredistinct ă a ăelementelor
este interzis de IAS 8.
Situaţia poziţiei financiare poate conţine
trei rânduri de sume în cazul aplic ării IAS 1 solicită prezentarea separată a - doar daca tranzactiile sunt
tratamentului retrospectiv pentru elementelor care decurg din semnificative si nu au fost incheiate în
schimbările de politici ş i corecţiile de erori. tranzacţiile cu proprietarii. condiții de piață normale.

* Alte elemente ale rezultatului global:  Situaţia fluxurilor de numerar are con ţinut similar cu cel descris de IAS 7.

• Modificari la rezervele din reevaluarea activelor (incidenta IAS 16 si  Structura situaţiei variaţiei capitalurilor proprii este asemenătoare.
IAS 38)

• Castiguri si pierderi din masurarea activelor financiare evaluate la  Prevederile IAS 10 „Evenimente ulterioare perioadei de raportare” au fost
valoarea justa (incidenta IAS 39) preluate integral în Ordin 1802/2014.

• Castiguri si pierderi din instrumente de acoperire a riscului de cash


flow (incidenta IAS 39)

• Castiguri si pierderi din conversia situatiilor financiare ale unei


operatiuni in strainatate (incidenta IAS 21)

• Castiguri si pierderi actuariale aferente beneficiilor planurilor de pensii


(incidenta normei IAS 19)
IAS 29 „Raportarea financiară în economii
hiperinflaţioniste” Exemple

Sunt necesare ajustări ale elementelor de active nemonetare. 1. Retratarea capitalului social la inflatie (in functie de indicele general al
preturilor de la 31.12.2003 si de momentul constituirii si al majorarilor de
capital)
Exemple:
 imobilizări corporale și necorporale evaluate la cost, 118 = 1028 plus de valoare
 active financiare nemonetare evaluate la cost,
 cheltuieli/venituri in avans;
118 Rezultatul reportat provent din adoptarea pentru prima data a IAS 29
 avansuri platite/acordate;
1028 Ajustari ale capitalului social
 stocuri;
 investitii in actiuni;
 capital social subscris ș i vărsat înainte de 1 ian uarie 2004), având în
vedere că economia românească a fost o economie hiperinfla ţionistă 2. Retratarea
Valoare bruta unei imobilizari
ajustata = 15.000corporale partial
* 169/100 amortizate
=25.350 lei
până la 31 decembrie 2003.
Amortizare cumulata ajustata = 9.000 * 169/100 = 15.210 lei
! Nu trebuie retratate la inflatie elementele care sunt evaluate la valoarea
justa.

Imobilizari corporale Imobilizari corporale

IFRS OMFP 1802/2014 IFRS OMFP 1802/2014


IAS 16 „Imobilizări corporale” nu se Sfera imobilizărilor corporale este mai Evaluarea initiala Nu exista cerinta de actualizare in cazul
aplica pentru: extinsă In cazul platii amanate peste termenele amanarii platii.

imobilizărilecucorporale
conformitate clasificate
IFRS 5 Active în
imobilizate ⇒ exista active pentru care se aplic ă normalein de
pretul creditare,
numerar diferentasi dintre
echivalent plata
deținute în vederea vânz ării și activități tratamente contabile specifice totala este considerata dobanda (ct.
întrerupte; imobilizărilor corporale în reglementarea 6681 ”Cheltuieli cu amanarea platii
activele biologice aferente activității naţională, dar care intr ă în sfera de peste termenele normale de creditare”).
agricole (IAS 41 Agricultura); aplicare a altor standarde (IFRS 5 sau Exceptie: cazul recunoasterii dobanzii in
recunoașterea și evaluarea activelor de IAS 40). costul bunului conform IAS 23.
explorare și evaluare (IFRS 6 Explorarea
și evaluarea resurselor minerale); sau
concesiunile miniere și rezervele
minerale cum ar fi petrolul, gazul natural
și resurse neregenerabile.
Imobilizari corporale Imobilizari corporale

IFRS OMFP 1802/2014 IFRS OMFP 1802/2014


Reducerile financiare nu sunt deduse  deducerea valorii reziduale (dacă se amortizează întreg costul
Nu se face distincţie între diferitele tipuri din costul de achizi ţie, ci sunt poate fi estimată fiabil); imobilizărilor;
de reduceri de pre ţ, toate diminuând recunoscute ca venituri financiare (767
costul de achiziţie. „Venituri din sconturi primite”).
 întreruperea amortizării atunci când permite utilizarea unor politici contabile
aceasta depăşeşte valoarea netă diferite de tratamentele fiscale, (desi
Reducerile comerciale primite ulterior contabilă; are utilizare redusa datorita costurilor
facturării corectează costul stocurilor la unei raportări duble sau a nevoii de
care se referă, dacă acestea mai sunt în reevaluare).
gestiune.  posibilitatea de revizuire periodic ă a
duratei de via ţă utilă, a valorii
Dacă stocurile pentru care au fost ş
primite reducerile ulterioare nu mai sunt reziduale
cazul i a metodei
în care de amortizare
ace ste estim în
ări nu mai
în gestiune, acestea se evidenţiază corespund condiţiilor actuale de
distinct în contabilitate (contul 609 utilizare a imobilizării.
"Reduceri comerciale primite"), pe
seama conturilor de ter ţi.

Imobilizari corporale Imobilizari corporale

IFRS OMFP 1802/2014 IFRS OMFP 1802/2014


Evaluarea imobilizarii primite se Se inregistreaza ca doua operatii IAS 40 „Investi
ţii imobil iare” Există această categorie de active, dar
realizeaza la val oarea justa, exceptia distincte. se aplica politicile specifice imobilizarilor
situatiilor
are in care tranzactia
substanta comercialade schimb nu
sau nici Se face distincţie între bunurile corporale.
imobiliare (terenuri şi clădiri) utilizate de
valoarea justa a activului primit si nici proprietar (IAS 16), şi cele deţinute în
cea a activului cedat nu pot fi scopul închirierii sau valorificării
determinate in mod fiabil. capitalului (IAS 40).

O investiție imobiliară este deținută


pentru a ob ține venituri din chirii sau
pentru creșterea valorii capitalului sau
ambele.
Imobilizari corporale
IFRS OMFP 1802/2014
Exemple: Nu se aplica pentru proprietățile proprietăţile imobiliare deţinute pentru

imobiliare: vânzare pe parcursul desfăşurării
normale a activităţii sau în procesul de
 terenurile deținute pentru o utilizare viitoare încă nedeterminată; dobândite cu scopul exclusiv de a fi construcţie ori de amenajare în vederea
cedate ulterior, în viitorul apropiat, sau unei astfel de vânzări (stoc);
 terenurile deținute, mai degrabă, în scopul cre șterii pe termen lung a cu scopul de a fi amenajate și
valorii capitalului, decât în scopul vânzării pe termen scurt, în cursul revândute (IAS 2 Stocuri); proprietăţile imobiliare în curs de

activității uzuale. construire sau amenajare în numele


în curs de construire sau amenajare în
unor terţe părţi = servicii în curs de
numele unor terțe părți (IAS 11 execuţie;
 o cl ădire închiriată sau deținută pentru a fi închiriată tertilor (leasing Contracte de construcție);
operational) etc.
care sunt închiriate unei alte entit ăți în
temeiul unui contract de leasing
financiar (IAS 17 Leasing).

Imobilizari corporale
Imobilizari corporale

IFRS OMFP 1802/2014 IFRS OMFP 1802/2014


 utilizate de posesor (IAS 16); proprietăţile imobiliare utilizate de
 Evaluarea se poate face la cost şi Evaluarea la valoarea justa se
posesor: amortizate sau la valoarea justa cu inregistreaza la sfarsitul exercitiului
ş ţ

în curs de construire sau amenajare în deţinute
ca în scopul
propriet utilizăriiutilizate
ăţi imobiliare lor viitoare
de recunoa
contul deterea
profit varia iilor de– 2152/2151
şi pierdere valoare în pe baza reevaluarii.
scopul utilizării viitoare ca investi ții “Investitii imobiliare evaluate la cost
Imobiliare pana la receptie (IAS16); posesor,
/justa”.
deţinute în scopul amenajării viitoare
şi utilizării ulterioare ca proprietăţi
imobiliare utilizate de posesor, Politica aleasa se ap lica pentru toate
utilizate de salariaţi (indiferent dacă investitiile imobiliare.
aceştia plătesc sau nu chirie la cursul
pieţei) şau Reflectarea variatiilor de valoare:
utilizate de posesor care urmează a 7561/6561 “Castiguri/Pierderi din
fi cedate etc. evaluarea la valoarea justa a investitiilor
imobiliare”
Imobilizari corporale Imobilizari corporale

OMFP 1802/2014 IFRS OMFP 1802/2014


IFRS
Transferul unui activ la investitii Transferul stocuri – imobilizari corporale
Prezentarea separata a efectului imobiliare evaluate la valoarea justa - se realizeaza la valoarea contabila.
amanarii platii pentru o investitie diferenta dintre valoarea justa si
imobiliara – 6681 “Cheltuielile cu valoarea contabila se inregistreaza:
amanarea platii peste termenele
in CPP daca activul a fost stoc,;
normale de creditare”
ca o reevaluare conform IAS 16, daca
activul a fost imobilizare corporala.
Cesiunea investitiilor imobiliare – ct.
7562/6562 “Venituri/Cheltuieli din/cu
cedarea investitiilor imobiliare” pentru Daca transferul nu implica schimbarea
valoarea contabila bazei de evaluare – se realizeaza la
valoarea contabila.

Exemplu:
depreciereTransferul
inregistrata,dela la stocuri, cu
investitii
% = 371
2152
397

Imobilizari corporale
Imobilizari corporale
IFRS OMFP 1802/2014

IFRS OMFP 1802/2014 Nu se aplica pentru: Se înregistrează transferul activului


 creanțe privind impozitul amânat (IAS din categoria imobilizări corporale în
IFRS 5 “Active imobi lizate detinute in Activele raman in categoria 12); cea de stocuri Atunci când există o
vederea va n za r i i si a c t i v i t a t a timobilizarilor
i corporale sau necorporale
intrerupte” pana in momentul vanzarii. 
active rezultate din beneficiile angaja ților modificare aînutiliz
corporale, ării unei
sensul că imobiliz
aceastaări
(IAS 19);
urmează a fi îmbunătăţită în
 active financiare care intr ă sub incidența
-activele a caror valoare contabil ă va fi perspectiva vânzării, la momentul
IAS 39; luării deciziei privind modificarea
recuperată prin vânzare și nu prin
 active imobilizate contabilizate conform destinaţiei.
utilizarea sa continuă (ct 311)
modelului bazat pe valoarea justă din
IAS 40;
 active imobilizate evaluate la valoarea
justă minus costurile estimate la punctul
de vânzare (IAS 41 Agricultura);
 drepturi contractuale decurgând din
contracte de asigurare (IFRS 4
Contracte de asigurare).
Imobilizari corporale Imobilizari corporale

IFRS OMFP 1802/2014 IFRS OMFP 1802/2014


Criterii de clasificare:
clasificare: Recunoasterea pierderii din
- activul este disponibil pentru Transferul se înregistrează la valoarea depreciere pentru reducerea valoarii
vânzare imediată așa cum se neamortizată a imobilizării. Dacă initale/ulterioare pana la valoarea justa
prezintă la momentul respectiv; imobilizarea corporală a fost reevaluată, minus costurile generate de vanzare
- vânzarea trebuie să aibă o concomitent cu reclasificarea activului se (6531 “Pierderi din revaluarea
probabilitate ridicată: procedează la închiderea contului de activelor detinute in vederea vanzarii”)
 Exista: un plan de vânzare a rezerve din reevaluare aferente acestuia.
activului (sau grupului destinat Recunoasterea unui castig (7531
cedării) “Castiguri din revaluarea activelor
 Este lansat un program activ de
detinute in vederea vanzarii”)
găsire a unui cump ărător și de
finalizare a planului; Cesiunea activelor 7532 / 6532
 Se preconizeaza c ă vânzarea va “Venituri/Cheltuieli din/cu cedarea
îndeplini criteriile de recunoaștere activelor detinute in vederea vanzarii”
drept vânzare finalizată în termen de
un an de la data clasificării,

Imobilizari necorporale Imobilizari necorporale

IFRS OMFP 1802/2014 IFRS OMFP 1802/2014


IAS 38 “Imobilizari necorporale”  Fondul comercial este supus unui test Fondul comercial - amortizabil într-o

 permite capitalizarea cheltuielilor de de depreciere anual conform IAS 36, iar perioadă de:

cheltuielile de constituire nu pot fi constituire
perioad
ş i amortizarea lor pe o
ă de până la 5 ani.
deprecierea
reluat constatată nu mai poate fi - 5 ani
ă ulterior.
capitalizate (afectează contul de profit - max 10 ani, dac ă durata nu poate fi
şi pierdere atunci când sunt angajate). evaluata în mod credibil
Cadrul normativ naţional nu conţine  Evaluarea deprecierii imobilizărilor
 introduce categoria imobilizărilor această opţiune. corporale şi necorporale este mult mai deprecierea este determinată la nivel
necorporale cu durat ă de viaţă complexă dacă se aplică IAS 36 de activ, prin compararea valorii
nedeterminată care nu se amortizează, „Deprecierea activelor”. contabile cu valoarea de inventar, îns ă
ci sunt supuse unui test anual de metodologia de determinare a valorii de
depreciere.  Pierderile din depreciere pot fi inventar nu este prezentată în detaliu.
determinate la nivel de activ sau la
 Imobilizările necorporale pentru care nivelul unei unităţi generatoare de
există o piaţă activă pot fi reevaluate – numerar prin compararea valorii nete
modelul reevaluarii. contabile cu valoarea recuperabilă.
Leasing Leaseback
IFRS OMFP 1802/2014
Tranzacţie de vânzare urmata de Locatarul nu recunoaşte în contabilitate
IFRS OMFP 1802/2014 preluarea înîn leasing financiar:
financiar: activul operaţiunea de vânzare a activului (nu
Pot fi contracte de leasing si Tratamentele contabile specifice rămâne în bilanţul vânzătorului-locatar sunt îndeplinite condiţiile de
angajamentele care nu îmbrac ă forma contractelor de leasing sunt aplicabile care recunoaşte o datorie pentru pre ţul recunoaştere a veniturilor).
juridică (IFRIC 4). contractelor care îmbracă această formă de vânzare.
juridică. Orice castig realizat de vanzator-locatar Activul rămâne înregistrat în continuare
este amanat si amortizat pe perioada la valoarea existentă anterior operaţiunii
contractului. de leasing, cu regimul de amortizare
aferent.
461 = % 8.000 512 = 167 8.000
7583 6.000
ţ
472 2.000
% = 2133 10.000 Dpdv al TVA - două opera iuni distincte:
livrarea bunului, efectuată de locatar, şi

2813 4.000 operaţiunea de leasing, efectuată de

6583 6.000 locator.


2133 = 167 8.000

Leaseback
Venituri
IFRS OMFP 1802/2014
Tranzacţie de vânzare urmata de Tranzacţie de vânzare urmata de IFRS OMFP 1802/2014
preluarea în
în leasing operaţional:
ional: preluarea în
în leasing operaţional:
ional: sunt
IAS 18 “Venituri”
înregistrate două tranzacţii -
Daca tranzactia a fost realizata la valoarea vânzarea activului şi contractul de
justa, trebuie sa se recunosca imediat leasing. Se aplica pentru contabilizarea veniturilor
orice profit sau pierdere. din:
vanzarea bunurilor;

prestarea serviciilor;
Pierderea inregistrata (pretul de van zare
este sub valoarea justa) trebuie utilizarea de catre terti a activelor entitatii

recunoscuta imediat, cu exceptia cazului in care genereaza dobanzi, redevente si


care pierderea este compensata prin platle dividende.
viitoare de leasing sub pretul pietei.
Se deduc din valoarea veniturilor doar
Solicită deducerea tuturor reducerilor de reducerile comerciale, sc ontul
Câştigul rezultat (pretul de vanzare este preţ din venit. reprezentând o cheltuială financiară
peste valoarea justa) este recunoscut pentru vânzător.
integral în contul de profit şi pierdere,
treptat pe perioada utilizarii bunului.
Venituri Venituri

IFRS OMFP 1802/2014 IFRS OMFP 1802/2014


Veniturile din dobanzi sunt recunoscute Nu prevede utilizarea metodei dobânzii IFRIC 13 „Programe de fidelizare a
dupa metoda dobanzii efective. efective pentru recunoaşterea clienţilor”
ilor”
veniturilor din dobânzi şi deducerea
dobânzilor acumulate înainte de -stimulente de loializare acordate ca
achiziţionarea unei investiţii din costul parte a tranzactiei de vanzare clientilor,
de achiziţie. chiar daca acestea pot fi utilizate pentru
achizitia de bunuri/servicii (exemple:
Separarea componentei de dob anda in Nu conţine cerinţa de actualizare supermarketuri, operatori de telefonie,
cazul vanzarilor in care valoarea justa a pentru evaluarea venitului din vânzare companii aeriene, hoteluri, carduri de
contraprestatiei este mai mica decat şi separarea componentei financiare în credit etc)
valoarea nominala – 7681 “Venituri din cazul în care vânz ătorul acordă
amanarea incasarii peste termenele cump
normale de creditare” dobândrătorului
ăă
sub ceacredit gratuit
practcat sau cu o
ă pe piaţă.
NU vouchere, tichete distribuite
publicului general

Venituri
Tipuri de programe (IFRIC 13)
 Premii/puncte ce dau dreptul la reduceri la bunuri/servicii la acelasi comerciant; IFRS OMFP 1802/2014
Recunoasterea veniturilor din activitati
 Premii/puncte ce pot fi utilizate in magazine din acel asi lant, pentru bunuri/servicii curente in cazul acordarii de stimulente
reduse; de loialitate clientilor:
 Mai multe aranjamente complexe, care includ puncte care dau dreptul detinatorului
la bunuri /servicii oferite de alta entitate reduse (de exemplu achizitii dintr-un  cand insasi entitatea furnizeaza
magazin ofera mile de zbor etc) premiile:
- valoarea creantei trebuie alocata
 Aranjamente in care o terta parte ofera un serviciiu de rascumparare a premiilor in intre creditele-premiu si alte bunuri
schimbul unor bunuri/servicii. si servicii;
- partea din veniturile din activitati
curente aferente premiilor poate fi
recunoscuta doar la ve nituri din
activitati curente, atunci cand
premiile sunt rascumparate (venit
amanat).
Venituri Venituri

IFRS OMFP 1802/2014 IFRS OMFP 1802/2014


 cand o terta parte furnizeaza premiile: nu impune o metodă pentru a  înregistrare
ca venituri în avans
Trebuie evaluata masura in care determina valoarea justă, dar solicită ca valorii punctelor , daca
cadou
contraprestatia este primita sau nu aceasta să se bazeze pe valoarea just ă programul de fidelizare practicat de
in numele unei terte parti: agent / pentru deţinător, nu pe baza costurilor entitate permite cunoaşterea, în orice
principal; pentru emitent. moment, a următoarelor informaţii:
Contraprestatia bruta/neta trebuie
recunoscuta atunci cand entitatea isi Consecinta - valoarea punctelor cadou acordate,
indeplineste obligatia aferenta => amanarea recunoasterii unei parti - termenele la care expiră valabilitatea
premiilor semnificative a veniturilor din activitati acestora,
curente pana la rascumpararea premiilor - valoarea punctelor cadou onorate şi
clientilor.
-cevaloarea
urmeazăpunctelor cadouîn existente,
a fi onorate perioada
următoare.

Venituri Venituri

IFRS OMFP 1802/2014


IFRS OMFP 1802/2014 IFRIC 18 “Transferuri de active de la
(cls 7)
inregi strare ca venitu ri curente clienți”
 în avans pentru suma totală şi, concomitent
recunoaşterea unui venit în , un
pentru
sau obligagratuite
servicii
ţia de a furniza produse provizionaferent costurilor estimate a fi
sau cu pr e ţ redus suportate pentru onorarea obliga ţiilor O imobilizare corporală, primită de la un Tratament similar
client pe care entitatea o va utiliza
care este reluat la venituri pe m ăsură asumate daca: pentru a-l conecta la o re ţea sau a-i
ce vânzătorul se achită de obligaţie. furniza accesul continuu la un b un sau
- entitatea nu dispune de un sistem de serviciu (cum ar fi furnizarea de ene rgie
evidenţă a punctelor cadou, care să electrică, gaz sau ap ă), este
permită cunoaşterea informaţiilor recunoscută ca activ dac ă îndeplineşte
menţionate mai sus sau criteriile de recunoa ştere în 21/5x = 478
- entitatea practică alte sisteme de corespondenţă cu un venit.
fidelizare a clienţilor, cum ar fi cupoane
valorice, tichete. Venitul amânat - venit curent în CPP pe
măsura înregistrării cheltuielilor cu
amortizarea imobilizărilor respective.
Impozitul pe profit
Politici contabile, estimări contabile si erori
IFRS OMFP 1802/2014
IFRS OMFP 1802/2014
IAS 12 „Impoz itul pe profit ”
Definiţia unei politici contabile şi
IAS 8 “Po litic i contab ile, mo difica ri ale
est ima ril or con tab ile si ero ri” delimitarea politică - estimare au fost
Conţine criterii detaliate de Nu permite recunoaşterea creanţelor
preluate.
recunoaştere, evaluare şi prezentare de impozit amânat (consecin ţă a
pentru activele şi datoriile de i mpozit aplicării principiului prudenţei).
amânat. Metoda de amortizare este considerata Metoda de amortizare este considerata
estimare contabila. politica contabila.
Datoriile de impozit amânat ar putea fi
recunoscute sub forma unui provizion
ce se contabilizeaz ă pe seama unei
cheltuieli.

Politici contabile, estimări contabile si erori Politici contabile, estimări contabile si erori

IFRS OMFP 1802/2014 IFRS OMFP 1802/2014


Nu conţine o ierarhie a prevederilor care ar Efectele aferente exerciţiilor financiare
trebui urmate atunci când nu există o precedente - 1173 "Rezultatul
"Rezultatul reportat
cerinţă explicită în reglementarea provenit din modificările politicilor contabile"),
contabile"),
naţională. dacă pot fi cuantificate.
cuantificate.
Pentru schimbările voluntare de .
politici contabile se aplic ă un În cazul schimbării unei politici contabile, Efectele aferente exerciţiului financiar curent
tratament retrospectiv. noua politică este aplicată începând cu - pe seama conturilor de cheltuieli şi venituri
anul următor anului în care a fost luat ă ale perioadei.
decizia de schimbare.
In cazul schimb ărilor impuse de Sunt permise schimbări de politici contabile
modificarea referenţialului contabil în timpul anului. Dacă efectul este imposibil de stabilit pentru
se aplică prevederile tranzitorii ale perioadele trecute, modificarea se efectuează
standardului modificat. pentru perioadele viitoare, începând cu
exerciţiul financiar curent şi exerciţiile
financiare următoare celui în care s-a luat
decizia modificării politicii contabile.
Fuziuni și achiziții

IFRS OMFP 1802/2014


Exista diferente:

Listele de clienți sunt recunoscute ca Nu mai exista exceptare.


o imobilizare necorporală.

Fondul comercial negativ este Fondul comercial negativ este recunoscut


recunoscut integral la venituri. integral ca și element de pasiv, cu anumite
excepții.

Fondul comercial pozitiv este testat Fondul comercial pozitiv este supus
periodic pentru depreciere. amortizării.

S-ar putea să vă placă și