Sunteți pe pagina 1din 36

PROIECT CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE Politici si tratamente contabile ri!in" e!

al#area initiala si #lterioara a imobili$arilor cor orale%IAS &'(


PROIECT : Politici si tratamente contabile privind evaluarea initiala si ulterioara a imobilizarilor corporale(IAS 16
Capitolul 1 Stadiul cunoasterii in domeniu! sinteza din literatura de specialitate o Aria de de"initie si aplicabilitate a temei# $e"initii si concepte c%eie privind imobilizarile corporale
Obiectivul acestui standard este descrierea tratamentului contabil pentru imobilizarile corporale, astfel incat utilizatorii situatiilor financiare sa fie informati cu privire la investitiile companiei in active corporale.
Activele imobilizate sunt definite in IAS 1 ,,Prezentarea situatiilor financiare" ca fiind acele active care nu sunt clasificate ca activelor curente. Reglementarile din Romania definesc activele imobilizate ca bunuri sau valori ce servesc o perioada indelungata in activitatea intreprinderii, nu se consuma sau inlocuiesc dupa prima utilizare si nu sunt destinate vanzarii. Activele imobilizate se grupeaza in: imobilizari corporale; imobilizari necorporale; imobilizari financiare.

Problema principala in contabilizarea imobilizarilor corporale este identificarea momentului de recunoastere a acestor active, a valorii contabile si a amortizarii aferente.

Standardul IAS 16 prevede recunoasterea ca activ a unei imobilizari corporale atunci cand aceasta satisface definitia si criteriile de recunoastere pentru un activ, asa cum sunt ele definite in "Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare". Problemele principale care sunt atinse in IAS 16 sunt !a" valoarea la care se recunosc activele in patrimoniul societatii beneficiare la momentul initial al ac#izitiei$ !b" modalitatea de amortizarea a activului in functie de beneficiile viitoare$ !c" modificarea valorii activului in functie de evenimente ulterioare !reparatii, inlocuiri de elemente, reevaluare, sc#imb de active, etc."$ !d" inregistrarea activului in cazul vanzarii ulterioare. Acest standard trebuie aplicat in contabilitatea imobilizarilor corporale, e%ceptand cazul in care un alt IAS prevede sau permite o abordare contabila diferita, e%emplu imobilizari corporale detinute pentru vanzare, intrucat ele constituie obiectul IFRS 5,, Active imobilizate detinute pentru vanzare si activitati intrerupte"$ active biologice aferente activitatilor agricole & intra in aria de aplicabilitate a IAS 41 ,,Agricultura"$ active de e%ploatare si de evaluare & constituie obiectul IFRS 6 ,,E ploatarea si evaluarea resurselor minerale"! concesiuni miniere, prospectiuni si e%tractie de minereu, de petrol, gaze naturale si resurse naturale neregenerabile. $e"initii si concepte c%eie 'rmatorii termeni sunt folositi in IAS 16
Imobili$arile cor orale sunt acele elemente tangibile care:

a" sunt detinute de o intreprindere pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inc#iriate tertilor, sau pentru a fi utilizate in scopuri administrative$ si b" este posibil a "i utilizate pe prcursul mai multor perioade.

(ermenul generic de imobilizari corporale !denumite si active tangibile" este folosit pentru a identifica in general acele active folosite in special in activitatea productiva din care societatea va beneficia pe o perioada mai mare de 1 an. (ermenul de "corporal" sau de "tangibil" face distinctia fata de activele necorporale care sunt active fara o substanta fizica sau a caror valoare nu poate fi in intregime indicata de e%istenta lor fizica.

&

&aloarea contabila este valoarea la care un activ este recunoscut in bilant dupa scaderea amortizarii cumulate pana la acea data, precum si a pierderilor cumulate din depreciere. &aloarea amortizabila este costul activului sau o alta valoare substituita costului in situatiile financiare, din care s&a scazut valoarea reziduala. &aloarea reziduala reprezinta valoarea neta pe care intreprinderea estimeaza ca o va obtine pentru un activ la sfarsitul duratei de viata utila a acestuia, dupa deducerea prealabila a costurilor de cedare estimate, daca acele active au vec#imea si indeplinesc conditiile scontate la sfarsitul duratei de viata.
Amorti$area) este alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga durata de viata utila. *aloare +#sta) reprezinta suma pentru care un activ ar putea fi sc imbat de bunavoie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv.

& &

*aloarea rec# erabila reprezinta cea mai mare valoare intre pretul net de vanzare al unui activ si valoarea sa de utilizare. Pier"erea "in "e reciere este suma cu care valoarea contabila a unui activ depaseste valoarea sa recuperabila. D#rata "e !iata #tila) reprezinta:

a" perioada pe parcursul careia se estimeaza ca intreprinderea va utiliza activul supus amortizarii$ b" numarul unitatilor produse sau a unor unitati similare ce se estimeaza ca vor fi obtinute de intreprindere prin folosirea activului respectiv$
Cost#l acti!#l#i) reprezinta suma platita in numerar sau ec ivalente de numerar, ori valoarea !usta a altor contra"prestatii efectuate pentru ac izitionarea unui activ, la data ac izitiei sau constructiei acestuia.

Re"erentialul contabil# contabile in domeniu

Standarde

si

re'lemetari

)eglementarile contabile aplicabile in cazul imobilizarilor corporale sunt urmatoarele O.*.+.P nr. 1,-./.00- cu toate modificarile si completarile ulterioare, care, impreuna cu reglementarile contabile aferente abordeaza formatul si continutul prescris pentru situatiile financiare anuale, principiile contabile si regulile de evaluare, regulile pentru intocmirea, aprobarea, auditarea si publicarea situatiilor financiare statutare. O*+ 1,-./.00- acopera intr&un singur act legislativ raportarea financiara aplicabila entitatilor de orice dimensiune, diferenta fiind doar nivelul de prezentare a informatiilor referitoare

aspecte legate de dimensiunea entitatii si de interesul public. Principalele reglementari legate de imobilizari corporale sunt continute in sectiunea ,, paragraful 1. Potrivit O*+ 1,-./.00- imobilizarile corporale cuprind terenuri si constructii$ instalatii te#nice si masini$ alte instalatii, utila2e si mobilier$ avansuri si imobilizari corporale in curs de e%ecutie. 3e asemenea sunt prezentate si regimuri de amortizare amortizarea liniara, amortizarea degresiva, amortizarea accelerata. Standardele Internationale de Contabilitate

Sinteza din literatura de specialitate


Cartea ,,IFRS 2007 Interpretarea si Aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate si Raportare Financiara" reprezinta o sursa cuprinzatoare de indrumari in aplicarea I+)S&urilor in situatii comple%e din viata reala, fiind un instrument valoros atat pentru cei care intocmesc situatiile financiare, cat si pentru auditori si pentru utilizatorii raportarilor financiare. Pentru o intelegere cat mai facila, pe tot parcursul e%ista o multitudine de e%emple create pentru a e%plica anumite cerinte din I+)S&uri si IAS&uri, dar si selectii din situatii financiare reale care au fost publicate, ilustrandu&se astfel toate conceptele c#eie. 3e asemenea, aceasta editie cuprinde si liste de verificare revizuite si complete$ o comparatie actualizata si detaliata intre 'S 4AAP si I+)S&uri, in corelare cu tema respectivelor capitole$ discutii asupra principalelor proiecte ale IAS5 care pot avea un impact semnificativ asupra responsabilitatilor cititorilor pe parcusul anului viitor, inclusiv controversata incercare a IAS5 de a defini I+)S& urile pentru companiile mai mici. Cartea ,,Contabilitate finaciara" autori Prof. univ. dr. *i#ai )istea!coordonator", Prof. univ. dr. 6asile )aileanu etc. prezinta intr&o maniera didactica, principiile teoretice, regulile, conventiile si practicele specifice contabilitatii financiare. Intregul discurs este scris prin prisma a tot ceea ce este international, european si local in standardele si reglementarile contabile. Cartea adopta maniera scrierii specifica notelor de curs, completata cu studii de caz, probleme si teste grila pentru verficarea cunostintelor. In cartea ,,Studii practice privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara in Romania" , autorii Adriana Popa, *irela 7ic#ita, Ileana Cosmina Pitulice, Iulia 8ianu prezinta standardele internationale de raportare financiara insotite de e%emple practice.

Recunoasterea si evaluarea imobilizarilor corporale

Recunoasterea imobilizarilor corporale


Imobilizarile corporale reprezinta o parte importanta din activele intreprinderii fiind relevate in prezentarea pozitiei financiare. Imobilizarile corporale sunt recunoscute ca activ in patrimoniul unei societati atunci cand

a" este probabila generarea catre intreprindere de benefici economice viitoare aferente activului$ b" si costul activului poate fi masurat in mod credibil.

4enerarea de benefii economice de catre activ presupune ca flu%ul de beneficii economice viitoare sa fie cert$ intreprinderea aa suporte riscurile care apar din imposibilitatea primirii beneficiilor care i se cuveneau. Al doilea criteriu este, de obicei, unor de satisfacut deoarece pretul de ac#izitie al unui activ si orice costuri au%iliare de ac#izitie sunt, in mod normal, usor identificabile. Costul poate fi evaluat o daca mi2locul fi% este construit de catre intreprindere, in valoarea lui vor fi incluse o materiale$ piese care intra in componenta mi2locului fi%$ forta de munca$ etc.

daca activul este ac#izitionat de catre intreprindere atunci se va evidenta la cost de ac#izitie.

'n activ poate fi format din parti componente care individual sunt nesemnificative cum ar fi matrite, unelte, vopsele, etc. si apoi sa se aplice criteriile de stabilire a costului pentru active asupra valorii totale a acestor elemente. Piesele de sc#imb si ec#ipamentul de service de interes ma2or sunt considerate stocuri si sunt recunoscute ca si c#eltuieli pe masura consumului, dar ele se pot considera si imobilizari corporale, atunci cand intreprinderea se asteapta a le folosi pentru mai multe perioade. 3aca activul este format din parti componente care aduc beneficii intreprinderii in mod diferit si au durate de viata utila diferite, atunci alocarea valorii mi2locului fi% pe c#eltuieli se realizeaza in functie de durata utila de viata pe fiecare componenta in parte. 3eci este necesara utilizarea unor rate si metode de amortizare diferite, partile componente fiind tratate ca articole amortizabile separat de intreg !un avion si motoarele sale". Imobilizarile corporale pot fi ac#izitionate in scopul imbunatatirii gradului de siguranta sau de protectie a mediului. In acest caz ele nu produc efecte economice viitoare, dar sunt necesare pentru ca intreprinderea sa obtina beneficii economice viitoare din celelalte active ale sale. Aceste active sunt recunoscute numai in masura in care valoarea contabila a unui astfel de activ si a activelor aferente nu depaseste valoarea totala recuperabila a acestor active si ale activelor aferente.

Costurile ulterioare recunoasterii initiale a unui element de imobilizari corporle suporta doua tratamente 1. costurile cu intretinerea si reparatiile curente ale imobilizarilor corporale nu sunt recunoscute in valoarea contabila a elementelor respective. 9le vor fi recunoscute in profitul sau pierdere perioadei. .. daca o anumita componenta a activului corporal trebuie inlocuita, atunci costul ei va mo2ora valoarea activului corporal respectiv numai daca sunt indeplinite cele doua conditii de recunoastere ca active.

&,-,. E!al#area imobili$arilor cor orale


Prin evaluare contabila se intelege masurarea marimii e%istentelor si miscarii activelor imobilizate in e%presie valorica, la reflectarea in conturi a modificarii imobilizarii pe care le evidentiaza. 9lementul #otarator in evaluarea elementelor patrimoniale este momentul evaluarii. In general, evaluarea economica a unei intreprinderii este necesara in urmatoarele situatii in tranzactiile comerciale$ cand se produc sc#imbari in marimea si structura capitalului$ in actiuni 2uridice cu scop patrimonial$ in cazul unor dezvoltari e%terne, fuziune$ in evaluarea anuala a patrimoniului societatii comerciale. *etodele de evaluare adoptate de unitatea patrimoniala trebuie sa fie aceleasi in

tot cursul e%ercitiului, precum si de la un e%ercitiu la altul.

&,-,.,& E!al#area initiala a imobili$arilor cor orale


Evaluarea initiala a imobilizarilor corporale se poate face utilizand urmatoarele baze de evaluare
costul istoric " activele sunt inregistrate la suma platita in numerar sau in ec ivalent de numerar in momentul cumpararii lor sau la valoarea !usta a sumei platite in momentul cumpararii; costul curent " activele sunt inregistrate la suma in numerar sau ec ivalent de numerar care ar trebui platita, daca acelasi activ sau unul asemanator ar fi ac izitionat in prezent; valoarea realizabila " activele sunt inregistrate la suma in numerar sau ec ivalent de numerar, care poate fi obtinuta in prezent prin vinzarea normala a activelor; valoarea actualizata " activele sunt inregistrate la valoarea actualizata a viitoarelor intrari nete de numerar, care urmeaza a fi generate in derularea normala a activitatii intreprinderii. #ostul unui element de natura imobilizarilor este format din:

pretul de cumparare, incluzand ta$ele vamale si ta$ele nerecuperabile, dupa deducerea reducerilor comerciale ; orice costuri care se pot atribui direct aducerii activului la locatie si conditia necesara pentru ca acesta sa poata opera in modul dorit de conducere; estimarea initiala a costurilor de demontare si de mutare ale elementului si restaurarea amplasamentului unde va fi mutat, obligatia pe care o dobandeste entitatea la ac izitionarea elementului sau ca o consecinta a utilizarii elementului pe o perioada anumita in alte scopuri decat cele de a produce stocuri in timpul acelei perioade.

Exemple de costuri direct atribuibile sunt: costurile cu beneficiile anga!atilor care rezulta direct din constructia sau ac izitionarea elementului de imobilizari corporale; costurile de amena!are a amplasamentului; costurile initiale de livrare si manipulare; costurile de instalare si asamblare; costurile de testare a functionarii corecte a activului, dupa deducerea incasarilor nete provenite din vanzarea elementelor produse in timpul aducerii activului la amplasament si la conditia de functionare %cum ar fi esantioanele produse la testarea ec ipamentului&; onorariile profesionale.

Exemple de costuri care nu sunt cuprinse in costul de achizitie a imobilizarilor corporale: costul desc iderii unor noi linii de productie; costul introducerii unor noi produse sau servicii %inclusiv costuri legate de activitatile publicitare sau promotionale&; costuri legate de desfasurarea activitatii intr"o noua locatie sau cu un nou segment de consumatori %inclusiv costurile legate de instruirea personalului& costuri administrative sau c eltuieli de regie generale. pierderi initiale din e$ploatare costurile inregistrate pentru repunerea in starre de functionare a unui activ sau cele rezultate din e$ploatarea lui sub capacitatea normala

Cand plata pentru o imobilizare este amanata peste conditiile normale de plata !credit comercial", costul imobilizarii este ec#ivalentul in numerar al pretului. In cazul unor plati ulterioare !dobanzi", acestea pot fi capitalizate in conditiile tratamentului contabil alternativ prevazut de IAS () !!Costurile indatorarii*#

Costul de productie al imobilizarilor corporale include


c eltuieli directe de productie: costuri cu materii prime si materiale necesare productiei, costurile cu salariile personalului direct productiv estimarea initiala a costurilor de demontare si de mutare a elementului si restaurarea amplasamentului unde va fi mutat c eltuieli indirecte de productie%utilitati si salarii indirecte& costurile indatorarii care sunt direct atribuibile constructiei sau productiei unui activ cu ciclu lund de fabricatie, conform tratamentului alternativ permis din IAS ./ 00Cost#rile in"atorarii1,

Costul de productie al imobilizarilor corporale nu include


c eltuieli de distributie c eltuieli generale de administratie pierderi din productie peste limitele admise.

'nul sau mai multe elemente de natura imobilizarilor corporale poate fi dobandit in sc imbul unui activ similar sau nu %denumite si tranzactii ne"monetare& sau a unei combinari de active similare si cu monetare. #ostul activului ac izitionat prin sc imb trebuie evaluat: %a& la valoarea !usta " numai daca tranzactia de sc imb nu este de natura comerciala sau nici una dintre valorile !uste%ale activului cedat, respectiv primit& nu pot fi evaluate credibil; %b& la valoarea contabila a activului cedat, in cazul in care activul primit nu este evaluat la valoarea !usta. (ranzactia de sc imb are caracter comercial daca: o configuratia %risc, sincronizare si valoare& flu$ului de trezorerie generat de activul

primit este diferita de cea a flu$ului generat de activul transferat; o valoarea realizabila a societatii estimata pentru operatiunile afectate de aceasta

tranzactie se modifica in urma efectuarii sc imbului; o diferenta dintre a& sau b& si valoarea !usta a activului supus sc imbului este

semnificativa. )aloarea de piata a unui activ pentru care nu e$ista o piata activa, poate fi comensurata in mod credibil, daca: fluctuatia estimarilor valorilor de piata nu este semnificativa pentru acel activ; sau

estimarile diverse din cadrul ariei de valori pot fi utilizate atunci cand se estimeaza valoarea de piata. *aca intreprinderea poate determina in mod credibil valoarea de piata a activului primit sau a celui cedat, atunci valoarea !usta a activului cedat este utilizata pentru a estima costul de ac izitie a activului primit, e$ceptand cazul in care valoarea de piata a activului primit este mai evidenta. Exemplu privind determinarea costului:

Societatea obtine din productie proprie un ec#ipament te#nologic. C#eltuielile efectuate au fost &costul productiei neterminate la inceputul perioadei de gestiune .00.000 de lei$ &c#eltuieli directe ,0.000 de lei$ &c#eltuieli indirecte :0.000 de lei, din care variabile 10.000 si fi%e 10.000$ &c#eltuieli administrative .0.000 de lei$ &gradul de utilizare al capacitatii de productie este de ;0< Costul de productie = .00.000 > ,0.000> 10.000 > 10.000 % ;0< = 10;.000 de lei. .111 9c#ipamente te#nologice = ,.. 6enituri din productia de imobilizari corporale 10;.000

&,-,.,. E!al#area #lterioara a imobili$arilor cor orale


+ intreprindere poate opta ori pentru tratamentul contabil de baza ori pentru cel alternativ permis, corespunzator politicii contabile aplicate si va respecta aceasta optiune pentru intreaga clasa de imobilizari corporale.

&,Tratament contabil "e ba$a


'lterior recunoasterii initiale ca activ, o imobilizare corporala trebuie inregistrata la cost, mai putin amortizarea cumulata aferenta si orice pierderi cumulate din depreciere cumulata.

.,Tratament#l contabil alternati!

ermis

'lterior recunoasterii initiale ca activ, o imobilizare corporala trebuie inregistrata la valoarea reevaluata, care reprezinta valoarea !usta la momentul reevaluarii, mai putin orice amortiz are ulterioara cumulata aferenta si pierderile ulterioare cumulate din depreciere.

Reevaluarile trebuie efectuate cu suficienta regularitate, in asa fel incat valoarea contabila sa nu difere in mod semnificativ de valoarea care poate fi determinata pe baza valorii !uste la data bilantului. In cazul in care un element al imobilizarilor corporale este reevaluat, atunci intreaga clasa din care face parte acel element trebuie reevaluata. ,lementele dintr"o clasa de imobilizari corporale sunt reevaluate simultan pentru a se evita reevaluarea selectiva si raportarea in situatiile financiare a unor valori care sunt o combinatie de costuri si valori calculate la date diferite. #u toate acestea, o anumita clasa de active poate fi reevaluata permanent, daca aceasta reevaluare se poate realiza in timp scurt si daca aceste reevaluari pot fi mereu actualizate.

As ecte ale ree!al#arii imobili$arilor cor orale


)aloarea !usta a terenurilor si cladirilor este, de obicei, valoarea lor de piata. Aceasta valoare este determinata pe baza unor evaluari efectuate, de regula de evaluatori autorizati. Atunci cand nu e$ista nici o posibilitate de a identifica o valoare de piata, din cauza faptului ca acel gen de imobilizari corporale este foarte rar vandut, atunci acele active sunt evaluate la costul de inlocuire, mai putin amortizarea corespunzatoare. -recventa reevaluarilor depinde de evolutia valorii !uste a imobilizarilor corporale in cauza. In cazul in care valoarea !usta a unui activ reevaluat difera semnificativ de valoarea contabila, atunci este necesara o noua reevaluare. 'nele imobilizari corporale pot suferi modificari semnificative si fluctuantele valorii !uste, necesitand prin urmare, reevaluari anuale. Pentru imobilizarile corporale ale caror valori !uste nu sufera modificari semnificative, nu este necesar sa se faca reevaluari. Pentru acestea, reevaluarile facute la ."/ ani pot fi mai adecvate. 0a data reevaluarii unei imobilizari corporale, orice amortizare cumulata la data reevaluarii este: fie recalculata proportional cu sc imbarea in valoarea contabila bruta a activului, astfel incat valoarea contabila a activului, dupa reevaluare sa fie egala cu valoarea sa reevaluata. Aceasta metoda este folosita in cazul in care activul este reevaluat cu a!utorul unui indice pentru a se a!unge la costul de inlocuire, mai putin amortizarea corespunzatoare; fie eliminata din valoarea bruta contabila a activului si valoarea neta recalculata la valoarea reevaluata a activului. *e e$emplu, aceasta metoda este folosita pentru cladirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piata.

In cazul in care valoarea contabila a unui activ este ma!orata ca urmare a unei reevaluari, aceasta ma!orare trebuie inregistrata direct in creditul conturilor de capitaluri proprii sub titlul "diferente din reevaluare". #u toate acestea, ma!orarea constatata din reevaluare trebuie recunoscuta ca venit in masura in care aceasta compenseaza o descrestere din reevaluarea aceluiasi activ recunoscuta anterior ca o c eltuiala. In cazul in care valoarea contabila a unui activ este diminuata ca rezultat al unei reevaluari, aceasta diminuare trebuie recunoscuta ca o c eltuiala. #u toate acestea, o diminuare rezultata din reevaluare trebuie scazuta direct din surplusul de reevaluare corespunzator aceluiasi activ, in masura in care diminuarea nu depaseste valoarea inregistrata anterior ca surplus din reevaluare. Surplusul din reevaluare inclus in capitalurile proprii poate fi transferat direct in capitalurile proprii atunci cand acest surplus este realizat. Se considera ca intregul surplus este realizat la casarea

sau la cedarea activului. #u toate acestea, o parte din surplus poate fi realizat pe masura ce activul este folosit de intreprindere; in acest fel valoarea surplusului care este realizat este diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului. (ransferul din surplusul de reevaluare in rezultatul reportat nu se efectueaza prin contul de profit si pierdere. ,fectele asupra impozitului pe profit, rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale, sunt reglementate de IAS 11" Impozitul pe profit". Exemplu de reevaluare: Societatea detine un ec ipament te nologic cu urmatoarele caracteristici: #ost initial 2 /3.333 lei *urata de viata utila 2 / ani 4etoda de amortizare folosita este cea liniara Activul se reevalueaza dupa . ani, valoarea !usta fiind de 15.333 lei Rezolvare: Amortizarea acumulata pe . ani 2 %/3.3336/&7. 2 .3.333 lei )aloarea !usta215.333 lei )aloarea contabila neta 2 /3.333 " .3.333 2 13.333 lei Plus din reevaluare2 15.333 " 13.3332 5.333 lei Anularea amortizarii cumulate 181. 2 11.1 13.333 lei

#resterea valorii activului in urma reevaluarii 11.1 2 13/ 5.333 lei

1#+#) Amortizarea
Amortizarea este definita de catre IAS 15 ,,ca fiind alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intraga sa durata de viata".

9%ista trei puncte de vedere din care poate fi tratata amortizarea, si anume a" din punct de vedere contabil amortizarea reprezinta micsorarea valorii unui element de activ ca urmare a deprecierii, prin folosirea lui de catre intreprindere, datorita invec#irii, concurentei sau sc#imbarilor te#nicii. b" din punct de vedere economic amortizarea reprezinta diminuarea valorii unui element de activ care rezulta din depreciere si care solicita pregatirea si inlocuirea acestuia cu unul nou. c" din punct de vedere "inanciar amortizarea este o sursa de autofinantare a capitalului imobilizat care se constituie c#iar si in cazul in care intreprinderea nu realizeaza profit, prin afectarea rezultatului.
Amortizarea unei imobilizari corporale depinde de trei parametri: baza amortizarii, durata amortizarii si regimul de amortizare ales.

,aza de evaluare a amortizarii imobilizarilor corporale ?imita de amortizare a unei imobilizari amortizabile este costul istoric sau alta valoare care a inlocuit costul istoric cu valoarea contabila de intrare !valoare ramasa actualizata, costul de ac#izitie, costul de productie, valoarea de piata, valoarea de aport", mai putin valoarea reziduala. Potivit IAS 16,reevaluarea, are la baza urmatoarele reguli reevaluarea nu trebuie sa aiba ca rezultat cresterea valorii nete contabile cu o valoare superioara valorii sale actuale$ cand reevaluarea imobilizarilor corporale conduce la o ma2orare a valorii nete contabile, amortismentele anterioare reevaluarii nu trebuie sa fie trecute la rezultate. 'n alt aspect legat de valoarea amortizabila este reprezentat de valoarea reziduala, care reprezinta valoarea neta pe care o intreprindere estimeaza ca o va obtine pentru un activ, la sfarsitul duratei de viata utila, dupa deducerea prealabila a costurilor de cesiune previzionate. Concret, determinarea valorii reziduale se face prin compararea cu active similare, aflate la sfarsitul duratei de viata sau pe baza prevederilor contractuale !in cadrul contractelor de leasing". O acceptiune noua capata valoarea amortizabila care se determina prin scaderea din valoarea contabila a costului a valorii reziduale estimata. $urata de amortizare a imobilizarilor corporale 3urata de amortizare e%prima perioada in care o imobilizare corporala se asteapta sa fie utilizata din punct de vedere economic, sau numarul de unitati de productie sau similare care se asteapta a fi obtinute din utilizarea imobilizarilor corporale. 3uratele normelor de utilizare luate in calculul amortizarii, in principiu, trebuie sa coincida cu durata utila, adica durata in care bunul poate asigura intreprinderii o structura a costurilor, serviciilor care sa o faca competitiva in fata concurentei. O perioada prea scurta inseamna incorporarea in costuri a unei parti mai mari decat necesarul de amortizat, deci o povara consimtita pentru costuri care diminueaza competitivitatea intreprinderii pana la anulare. Alegerea unei perioade prea lungi inseamna privarea de potentialul financiar pentru a beneficia la timp de evolutiile te#nice care ar putea duce la cresterea productivitatii, implicit la micsorarea costurilor si mentinerea competitivitatii. Potrivit prevederilor IAS 16 durata de viata a unui activ va trebui determinata prin analiza mai multor factori nivelul estimat de utilizare de catre intreprindere !pe baza capacitatii de productie sau productiei estimate"$ uzura fizica estimata !functie de conditiile de e%ploatare"$ uzura morala aparuta / care va aparea$ limitele 2uridice privind posibilitatea utilizarii activului !in contractele de leasing". In spiritul IAS 16, intreprinderea va fi cea care va estima durata de viata utila. *ai precis, rationamentul profesional trebuie sa se manifeste din plin, nu numai la inceputul "vietii" unui activ, dar si pe parcurs, cand poate va fi necesara revizuirea duratei de viata, in conformitate cu modul de consum al beneficiilor viitoare. 3urata de viata utila trebuie revizuita periodic si

modificata, daca estimarile actuale difera semnificativ de cele anterioare, ea se poate prelungi prin reparatii si imbunatatiri, care aduc un plus de performanta sau se poate diminua ca urmare a progresului te#nologic sau sc#imbari in structura pietei. Astfel, utila2e similare, folosite de intreprinderi diferite care actioneaza pe piete diferite, pot avea durate de viata diferite. 3urata de viata a imobilizarilor corporale se poate e%prima in numar de ani de utilizare sau in numar de produse sau unitati similare care asteapta a fi obtinute din utilizarea activului.

Meto"ele "e amorti$are


4etodele de amortizare ce pot fi utilizate pentru a aloca in mod sistematic valoarea amortizabila a unui activ de"a lungul duratei sale de viata utila pot fi: Meto"a liniara sa# meto"a cotelor constante "e amorti$are - ce duce la o c eltuiala constanta pe toata durata de viata utila a activului. #ota procentuala se stabileste proportional cu numarul anilor cat trebuie sa functioneze activul respectiv. Pasii de urmat in aplicarea acestei metode de amortizare sunt urmatorii: a( se determina norma de amortizare care e$prima procentual cat din valoarea de

intrare se va include in c#etuieli in fiecare an !e%ercitiul financiar". 7orme de amortizare !7a" se calculeaza dupa relatia 7a =100/3urata de viata utila b se stabileste valoarea medie anuala a amortizarii !anuitatea = A", inmultind valoarea de intrare !6i" cu norma de amortizare !7a" A = 6i % 7a 9ste metoda cel mai usor de utilizat si din acest motiv este adoptata de multe intreprinderi romanesti. (rebuie amintit insa ca aceasta esalonare uniforma a valorii nu concorda, de cele mai multe ori, cu ritmul de uzura a unei imobilizari.
Meto"a "e2resi!a consta in practicarea unei amortizari mai mari in primii ani de utilizare, iar anuitatile scad pe masura ce trece timpul. Acest tip de amortizare asigura intreprinderii un avans fiscal prin amanarea de la plata impozitului pe profit. ,a conduce la anuitati mai mari in primii ani ai duratei de viata utila si mai mici in ultimii ani, cand oricum cresc c etuielile de intretinereale mi!loacelor fi$e. ,ste deci o modalitate mai apropiata de conditiile reale, darcare necesita un sistem de calcul mai comple$. Astfel, norma de amortizare semultiplica cu coeficienti stabiliti in functie de durata de viata utila. + altadeosebire fata de amortizarea lineara este aceea ca norma de amortizare multiplicata se aplica la valoarea ramasa de amortizat %valoarea neta contabila&.

)ata de amortizare degresiva se determina prin multiplicarea ratei de amortizare liniare cu un coeficient de corectie Rata de amortizare de'resiva - Rata de amortizare liniara . coe"icientul de corectie

Coeficientul de corectie difera in functie de durata de utilizare a bunului, acesta fiind d" 1,- pentru o durata cuprinsa in intervalul !. & -]ani e" . f" pentru o durata cuprinsa in intervalul !- & 10]ani

.,- pentru o durata mai mare de 10 ani.

E emplu un activ cu o durata de viata utila de - ani se va amortiza degresiv prin aplicarea unei rate de amortizare calculata astfel
Rata "e amorti$are liniara 3 &44 5 6 3 .47

Rata de amortizare de'resiva - (/0 . 1!1 - )/0


S#b-meto"a ins#marii anilor "e !iata #tila are ca rezultat o c eltuiala bazata pe utilizarea sau productia estimata a activului pe parcursul duratei de viata utila a activului. S#b-meto"a re"#cerii sol"#l#i " procentul de amortizare este aplicat la )aloarea 9eta #ontabila determinand o valoare a amortizarii descrescatoare in fiecare an. Rata de amortizare aplicabila in aceasta situatie se calculeaza astfel: R 2 %1 " n: %valoare reziduala 6 cost& &7133 unde n este durata de viata in ani. 4etoda de amortizare utilizata va reflecta modalitatea in care beneficiile rezultate in urma utilizarii activului vor fi utilizate. #a regula generala, metoda ce urmeaza a fi folosita este adoptata in functie de modul in care se estimeaza ca activul va aduce beneficii economice si este apoi aplicata consecvent de la o perioada la alta, cu e$ceptia cazului in care intervine o sc imbare in modelul estimat al beneficiilor economice generate de activ. Exemplu privind amortizarea: Pentru un bun cu o valoarea de /3.333 lei, durata de utilizare / ani situatia amortizarii linare si degresive este urmatoarea: Amortizarea liniara: Anul )aloarea intrare de Amortizarea anuala Amortizarea cumulta )aloarea contabila neta ;3.333 .3.333 13.333 13.333

1 1 . ;

/3.333 /3.333 /3.333 /3.333

13.333 13.333 13.333 13.333

13.333 13.333 .3.333 ;3.333

/3.333

13.333

/3.333

Rata de amortizarea liniara21336/213< Amortizarea degresiva: Anul )aloarea intrare de Amortizarea degresiva )aloarea contabila neta ./.333 1;./33 15.../ 81=3 " Rata liniara Rata degresiva

1 1 . ; /

/3.333 /3.333 /3.333 /3.333 /3.333

1/.333 13./33 815/ 815/ 81=3

13< 1/< ..,..< ..,..< ..,.;<

.3< .3< .3< .3< .3<

Rata de amortizarea degresiva213<$1,/2.3<

D#rata "e *iata a Imobili$arilor Cor orale


>eneficiile economice aferente unui element al imobilizarilor corporale sunt consumate de catre intreprindere, in principal, prin utilizarea activului. #u toate acestea, si alti factori, cum sunt uzura morala si uzura fizica aparute c iar si cand activul nu este utilizat, participa la diminuarea beneficiilor economice pe care acest activ le"ar fi putut aduce intreprinderii. Prin urmare, toti factorii enumerati mai !os trebuie sa fie luati in considerare, in determinarea duratei de viata utila a unui activ: a& nivelul estimat de utilizare de catre intreprindere. 9ivelul de utilizare este estimat pe baza capacitatii sau a productiei fizice estimate a activului; b& uzura fizica estimata, care depinde de conditiile de e$ploatare, cum ar fi numarul de sc imburi in care se utilizeaza, programul de reparatii si intretinere practicat de intreprindere, modul de pastrare si intretinere a activului cand acesta nu este utilizat; c& uzura morala aparuta ca urmare a sc imbarilor sau imbunatatirilor aduse procesului de productie sau datorita sc imbarii in structura cererii pe piata pentru bunurile produse si serviciile furnizate de activul in cauza; d& limitele !uridice privind posibilitatea folosirii activului, cum ar fi e$pirarea termenelor din contractele de leasing aferente.

*urata de viata utila a unui activ este definita pe baza utilitatii pe care intreprinderea a estimat" o pentru respectivul activ. Politica de management privind activele, practicata de conducerea intreprinderii, poate implica cedarea activului dupa un anumit timp sau dupa consumarea unei anumite proportii a beneficiilor economice aferente activului. Prin urmare, durata de viata utila a unui activ poate fi mai scurta decat durata de viata economica a acestuia. ,stimarea duratei de viata utila a unui element al imobilizarilor corporale este o problema de rationament profesional, bazat pe e$perienta intreprinderii cu alte active similare. (erenurile si cladirile sunt active individuale si sunt tratate din punct de vedere contabil in mod distinct, c iar si atunci cand sunt ac izitionate impreuna. (erenurile au in mod normal durata de viata nelimitata si sunt, prin urmare, supuse amortizarii. #ladirile au o durata de viata limitata si sunt, prin urmare, supuse amortizarii. + crestere a valorii unui teren pe care este situata o cladire nu afecteaza determinarea duratei de viata utila a acelei cladiri. *aca costul de ac izitie al terenului include costul suportat in urma dezmembrarii, eliminarii sau restaurarii constructiei, costul restaurarii care revine terenului este amortizat pe durata obtinerii beneficiilor rezultate in urma efectuarii respectivelor costuri. In anumite cazuri, terenul insusi poate avea o durata de viata limitata, caz in care este depreciat in asa fel incat beneficiile rezultate sa fie reflectate. )aloarea reziduala a unui activ poate creste pana la o valoare egala sau superioara valorii contabile a activului. *aca se intampla acest fenomen, amortizarea calculata va fi nula, pana in momentul in care valoarea reziduala se va situa sub valoarea contabila a activului.

)evizuirea metodei de amortizare si a duratei de viata utila


*etoda de amortizare aplicabila activelor trebuie revizuita periodic, iar daca se constata o modificare semnificativa in modelul estimat al beneficiilor economice aduse de acele active, atunci metoda trebuie sc#imbata pentru a reflecta aceasta modificare. 3easemenea, durata de viata utila a unui activ trebuie revizuita periodic pentru a se asigura faptul ca ipotezele initiale emise de entitate asupra activului in cauza sunt inca valide. Cand apare necesitatea sc#imbarii metodei, atunci este necesara si modificarea estimarilor contabile si deci, c#eltuiala cu amortizarea corespunzatoare perioadei curente si perioadelor viitoare trebuie a2ustata. IAS ; e%plica faptul ca procesul de estimare reprezinta o parte integranta, absolut normala, a intocmirii situatiilor financiare in conformitate cu IAS. Orice revizuiri ale estimarilor nu trebuie sa conduca la retratarea cifrelor din anii precedenti, dar vor afecta e%ercitiul financiar curent si pe cele urmatoare.

&,-,- De recierea imobili$arilor cor orale


Potrivit IAS 16 "Imobilizari corporale", o intreprindere prezinta informatii referitoare la imobilizari corporale depreciate pe baza IAS 16 ,,3eprecierea activelor" Acest standard prescrie procedurile prin care o entitate trebuie sa le aplice pentru a se asigura ca activele sale sunt raportate in situatiile financiare la o valoare mai mica sau egala cu valoarea lor recuperabila.

Standardele Internationale de )aportare +inanciara trateaza diferit problematica deprecierii$ s&a indus termenul de valoare depreciabila cu alta semnificatie decat cea folositade practica romaneasca. Astfel, un activ trebuie reflectat in situatiile financiare la o valoare care sa nu depaseasca suma recuperabila obtinuta din utilizarea acestuia sau tranzactionarea pe o piata activa. Conceptul a fost dezvoltat tocmai pentru a asigura o mai buna si credibila reflectare a valorii unui activ, la data bilantului, in situatiile financiare ale unei intreprinderi. Si aceasta deoarece, in practica, desi e%istau obligatii statutare de a compara valoarea contabila a activelor cu valoarea de piata a acestora, cerintele nu erau aplicate neaparat riguros. Abordarea mult mai riguroasa a IAS 16 reflecta faptul ca autoritatile de reglementare au devenit constiente ca acesta a fost un domeniu negli2at in raportarea financiara. In )omania prin O*+P nr. 1.,-./.00-, evaluarea elementelor de activ este aliniata la prevederile standardelor. 9valuarea in situatiile financiare se face respectand principiul prudentei tinand seama de toate a2ustarile de valoare datorate deprecierilor$ astfel, ,,a2ustarile de valoare cuprind toate corectiile destinate sa tina seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilantului, indiferent daca acea reducere este sau nu definitiva. A2ustarile de valoare pot fi a2ustari permanente, denumite in continuare amortizari, si/sau a2ustarile provizorii, denumite in continuare a2ustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, in functie de caracterul permanent sau provizoriu al a2ustarii activelor." ?a data bilantului intreprinderile romanesti vor evalua activele imobilizate prin compararea valorii contabile cu cea stabilita in baza inventarierii$ pentru diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea contabila netase evidentiaza in contabilitate fie o amortizare suplimentara & daca deprecierea este ireversibila , fie se efectueaza o a2ustare pentru depreciere sau pierdere de valoare & atunci cand deprecierea este reversibila. Se constata astfel o aliniere a reglementarilor contabile romanesti la prevederile Standardelor Internationale de Contabilitate si )aportare +inanciara, recunoasterea activelor la inc#eierea e%ercitiului urmand principiul recuperabilitatii acestora, daca este sa consideram valoarea de inventar ca e%ponent al valorii de piata, si, de asemenea, urmarind utilitatea bunului pentru intreprindere$ se impune insa o analiza detaliata a conceptelor de pierdere de valoare, amortizare respectiv provizioane pentru depreciere enuntate si anterior in prezentul material. 3eprecierea de valoare este, deci, o pierdere de valoare ce apare pe parcursul duratei de viata utila a unui activ, ca urmare a influentei unor factori interni sau e%terni, care fac ca valoarea 2usta minus costurile de vinzare sau valoarea de utilizare sa fie mai mici decit valoarea contabila neta. Spre deosebire de amortizare, o pierdere din depreciere poate fi casata, valoarea respectivului activ ma2orindu&se pina la nivelul noii valori recuperabile cu conditia sa nu depaseasca valoarea contabila neta a activului daca deprecierea de valoare nu ar fi fost recunoscuta. 3eprecierea se stabileste anual pe baza testului de depreciere pe baza relatiei 3epreciere = 6aloarea neta contabila!67C" & 6aloarea recuperabila

67C = 6contabila initiala & Amortizarea cumulata & 3eprecierea cumulata 6aloarea recuperabila este ma%imul dintre pretul net de vanzare al unui activ si valoarea sa de utilizare.

1#+#1 $erecunoasterea imobilizarilor corporale


6aloarea contabila a unui element de imobilizare corporala va fi de&recunoscut doar a" in momentul cedarii$

b" sau atunci cand nu se mai previzioneaza generarea unor beneficii economice din utilizarea sau vanzarea activului respectiv. Castigul sau pierderea rezultate in urma derecunoasterii unui element de imobilizari corporale sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in momentul derecunoasterii !cu e%ceptia cazului in care IAS 1, prevede un alt tratament in cazul vanzarii sau a unui leasing". Castigurile nu vor fi recunoscute ca venituri.
#astigul sau pierderea rezultate in urma derecunoasterii unui element de imobilizare corporala, trebuie determinata ca diferenta intre castigul net din vanzare si valoarea contabila a bunului.

o Tratamente si practici contabile speci"ice Contabilitatea primara#Sistemul de conturi si contabilizarea

In practica romaneasca, coroborand denumirea Standardului International de Contabilitate IAS 16 "Imobilizari corporale" si grupa conturilor destinata contabilizarii operatiilor privitoare la imobilizarile corporale din Planul de conturi general aprobat prin O*+P nr. 1.,-./.00-, se considera ca delimitarea imobilizarilor corporale se poate face in urmatoarele categorii & terenuri si amena2ari de terenuri, & imobilizari corporale clasificate in 1. constructii$ .. instalatii te#nice, mi2loace de transport, animale si plantatii$ ..1. ec#ipamente te#nologice !masini, utila2e si instalatii de lucru", .... aparate si instalatii de masurare, control si reglare, ..1. mi2loace de transport, ..:. animale si plantatii, 1. mobilier, aparatura birotica, ec#ipamente de protectie a valorilor umane si material si alte active corporale.

Imobilizarile corporale sunt definite ca fiind obiectul sau comple%ul de obiecte care indeplinesc cumulativ doua conditii g" au o valoare mai mare decat limita stabilita de lege !in prezent Codul fiscal a stabilit limita minima de 1;00 lei" #" au o durata utila de viata mai mare de 1 an. Operatii contabile privind imobilizarile corporale

Contabilitatea operatiilor privind intrarea Imobilizarile corporale pot intra in intreprindere prin a" &aport in natura la capitalul social b" &ac#izitionare de la furnizori interni/e%terni c" &constructie in antrepriza sau regie proprie d" &obtinere cu titlu gratuit, subventie, plus de inventar Intrarea prin aport in natura se inregistreaza pe baza procesului verbal de receptie la valoarea de aport. Inregistrarea contabila este grupa .1 = < 1" valoarea nominala

prima de aport

valoare de aport

Intrarea prin ac%izitie de la "urnizori interni si2sau e.terni: a intrarea imobilizarilor de la "urnizori interni ce se inregistreaza la costul de ac%izitie conform facturii si procesului verbal de receptie Imobilizarile corporale ac#izitionate pot necesita monta2 si probe te#nologice sau nu. 1 ac%izitionarea imobilizarilor corporale care nu necesita monta3 si probe te%nolo'ice < grupa .1 = :0: valoare facturata

cost de ac#izitie 101. valoare (.6.A

( ac%izitionarea imobilizarilor corporale care necesita ulterior e"ectuarea unor lucrari de monta3 si2sau probe te%nolo'ice Cumpararea imobilizarilor corporale conform facturii

<

= :0: 10:1

valoare facturata cost de ac#izitie valoare (.6.A

::.6

Pentru c#eltuielile de monta2 si probe te#nologice < .11 ::.6 = :0: valoare facturata cost lucrari valoare (.6.A

Punerea in functiune a imobilizarilor corporale grupa .1 = .11 cost de ac#izitie > cost lucrari

Pentru imobilizarile corporale ac#izitionate de la furnizori e%terni !import", la inregistrarea in contabilitate se va tine cont de particularitatile importului de bunuri care genereaza elemente specifice costului de ac#izitie, si anume ta%e vamale, comision vamal, accize. Intrarea imobilizarilor corporale se inregistreaza la costul de ac#izitie conform facturii e%terne, a facturii de transport e%tern si a declaratiei vamale prin urmatoarea inregistrare grupa .1 = .11 ::.6 ::, Contabilitatea operatiilor privind iesirea Imobilizarile corporale pot iesi din patrimoniul intreprinderii prin casare, vanzare, lipsuri la inventar, cedari cu titlu gratuit, sc#imb de active, alte cazuri de forta ma2ora. Iesirea prin casare constituie o modalitate comple%a cuprinzand operatii demolarea, demontarea sau dezmembrarea imobilizarilor corporale, valorificarea subansamblelor, ansamblelor, pieselor componente si a materialelor rezultate si scaderea din evidenta contabila a acestor imobilizari corporale. Scoaterea din functiune a imobilizarilor corporale cu valoarea de intrare complet amortizata sau cu valoarea de intrare partial recuperata se face cu aprobarea Consiliului de Administratie. 3upa obtinerea acestei aprobari se valorifica componentele rezultate din casare fie prin vanzare, fie prin utilizarea lor la e%ecutarea altor imobilizari corporale. Operatiile economico&financiare de scoatere din functiune a imobilizarilor corporale prin casare sunt < cost de ac#izitie valoarea in vama ta%e vamale comision vamal

1. scaderea din evidenta contabila a imobilizarilor corporale Aceasta se face diferit in functie de valoarea recuperata integral sau partial pe calea amortizarii si se inregistreza pe baza procesului verbal de scoatere din functiune astfel & daca valoarea este recuperata integral pe calea amortizarii .;1 = grupa .1 b" daca valoarea de intrare este recuperata partial pe seama amortizarii < = grupa .1 .;1 6-;1 valoarea intrata amortizarea cumulata 6C7

.. c#eltuieli ocazionate de scoaterea din functiune a imobilizarilor corporale sunt inregistrate dupa natura elementelor de c#eltuieli prin folosirea conturilor din clasa 6. 3ocumentele pe baza carora se inregistreaza aceste c#eltuieli sunt a" bon de consum b" stat de plata a salariilor c" situatia de calcul a contributiei la asigurarile sociale. #lasa 5 2 Clasa 1 Clasa : 1. valorile materiale rezultate in urma dezmembrarilor constituie pentru intreprindere venituri si se inregistreaza pe baza bonurilor de intrare astfel Clasa 1 = ,-;; Iesirea prin vanzare
Iesirea prin vanzare a imobilizarilor corporale se face similar operatiei scoaterii din evidenta a imobilizarilor casate , tinandu"se cont de valoarea de inregistrare , recuperata integral sau partial, pe calea amortizarii. Iesirea prin vanzare genereaza si reflectarea operatiei de vanzare cu pretul de vanazare si (.).A inregistrata pe baza facturii.

<

total c eltuieli

valoarea materialelor recuperate

&

6anzarea pe baza de factura

:61

= <

valoare factura

,-;1 ::.,

pret de vanzare (.6.A

Scaderea din evidenta contabila a imobilizarilor corporale complet amortizate .;1 & = grupa .1 valoare de intrare

inregistrarea scaderii din evidenta, in situatia in care valoarea de intrare a fost recuperata partial < .;1 6-;1 = grupa .1 valoare de intrare amortizare cumulata diferenta ramasa neamortizata

E emple privind contabilitatea imobilizarilor corporale la S# ,,$RI%&E R'( SR)"

societatea cumpara un utila! la un pret de ac izitie de / 333, c eltuielile de transport sunt de 133 lei. Inregistrarea contabila este: / 133 11.1 ec ipamente te nologice 2 ;3; furnizori 5 188 ?88 ;;15 ()A deductibila de imobilizari pe data de 3/.3; 133= primeste de la un asociat aportul in natura concretizat intr"o matrita evaluata la pretul total, stabilit pe baza de e$pertiza te nica, de 11.333 lei si consemnat in procesul verbal de predare"primire:

.1.. 9c#ipamente te#nologice

:-6

...000

decontari cu asociatii privind capitalul

pe 3/.3= 133= societatea a ac izitionat o instalatie la un pret de cumparare de /3.333 lei. #u ocazia ac izitionarii acestei instalatii, societatea a mai suportat urmatoarele c eltuieli: # eltuieli de transport 2 1.3/3 lei %legate de livrare& # eltuieli de instalare 2 1.333 lei # eltuieli de punere in functiune 2 /33 lei

*urata de utilizare a instalatiei este estimata la / ani, iar la sfirsitul duratei de viata intreprinderea considera ca va obtine din vinzarea acesteia 1;./33 lei si ca va suporta c eltuieli cu demontarea de /33 lei. Sa se stabileasca costul de ac izitie al activului.

stabilirea costului de ac izitie:

Pret de cumparare /3.333 lei # eltuieli de transport 1.3/3 lei # eltuieli de instalare 1.333 lei # eltuieli de punere in functiune /33 lei # eltuieli cu demontarea /33 lei (otal cost de ac izitie /;.3/3 lei. inregistrarea in contabilitate %fara a se lua in calcul (.).A. aferenta&:

11.1 2 < ;3; ;31 1/1.

/;.3/3lei /3.333 lei ..//3lei /33 lei

societatea detine o cladire ac izitionata la o valoare de .33.333 lei, amortizata pentru 53< din valoarea ei si pe care o vinde la un pret de vinzare de 1/3.333 lei. 1. inregistrarea in contabilitate a vanzarii: ;51 2 < =/8. ;;1= 1. 1=8./33 lei 1/3.333 lei 18./33 lei scoaterea din gestiune:

< 1811 5/8.

11.1

.33.333 lei 183.333 lei 113.333 lei

societatea detine un utila2 in valoare de .00.000 lei , ea #otaraste casarea utila2ului pentru care s&ainregistrat o amortizare cumulata de 1;0.000 lei
2 11.1 133.333 lei 183.333 lei 13.333 lei

< 181. 5/8.

in data de 01.10 .00, societatea ac#izitioneaza in sistem leasing un autoturism pentru transport. 6aloarea lui este de -0.000 lei, fara (6A. Avansul este de .0< ac#itat imediat. Inregistrarile efectuate de societate sunt Inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor corporale primite conform contractului de leasing .111 ,,*i2loace de transport " = 16,,,Alte imprumuturi si datorii asimilate" Inregistrarea facturii de avans < = :0: 11.@00 lei 10.000 16, 1.1@0 ::.6 Plata facturii de avans :0:=-1.1 11.@00 lei Amortizarea imobilizarilor corporale ac#izitionate in sistem de leasing se face conform duratelor normale de functionare legale in vigoare. Astfel, amortizarea lunara se inregistreaza astfel 6;1,,C#eltuieli de e%ploatare = .;1,,Amortizari privind 10:1,6, lei privind amortizarile si provizioanele" imobilizarile corporale"

Prezentarea in"ormatiilor privind imobilizarile corporale

Situatiile financiare trebuie sa prezinte, pentru fiecare clasa de imobilizari corporale, urmatoarele informatii a" b" c" bazele de evaluare folosite in determinarea valorii contabile brute$ metodele de amortizare folosite$ duratele de viata utila sau ratele de amortizare folosite$

d" valoarea contabila bruta si amortizarea cumulata !impreuna cu pierderile cumulate din depreciere" la inceputul si la sfarsitul perioadei$ e" se intrarile$ cedarile$ o reconciliere a valorii contabile la inceput si la sfarsitul perioadei, mentionandu&

ac#izitiile rezultate din combinari de intreprinderi$ cresteri sau diminuari din timpul perioadei rezultate din reevaluarii, si din pierderile din depreciere recunoscute sau reluate direct in capitalurile proprii pe baza IAS 16 "3eprecierea activelor"$ pierderile din depreciere recunoscute in contul de profit si pierdere in timpul perioadei pe baza IAS 16$ pierderile din depreciere reluate in contul de profit si pierdere in timpul perioadei pe baza IAS 16$ amortizarea$ diferentele de curs valutar nete, rezultate in urma conversiei situatiilor financiare ale unei entitati e%terne$ alte miscari valorice.

Situatiile financiare trebuie, de asemenea sa prezinte si urmatoarele informatii a" e%istenta si valoarea activelor ga2ate sau ipotecate, sau acordate drept garantie pentru anumite obligatii ale intreprinderii$ b" c" valoarea c#eltuielilor efectuate pentru imobilizarile corporale in curs$ valoarea anga2amentelor privind ac#izitionarea de imobilizari corporale$

d" daca nu este prezentata separat in cadrul unei pozitii din contul de profit si pierdere , valoarea compensatiilor primite de la terti privind imobilizarile corporale care au fost depreciate, pierdute sau cedate este introdusa in rezultatul e%ercitiului. In cazul in care elementele de imobilizari corporale sunt e%primate la valori reevaluate, trebuie prezentate urmatoarele informatii a" b" baza folosita in reevaluarea activelor$ daca a fost implicat in procesul de reevaluare un evaluator independent$

c" metodele si estimarile importante care au fost aplicate in procesul de stabilire a valorii 2uste a activului$ d" valoarea contabila a fiecarei clase de imobilizari corporale care ar fi fost inclusa in situatiile financiare, daca activul ar fi fost inregistrat conform tratamentului contabil de baza$ e" surplusul din reevaluare, indicand modificarile aferente perioadei si orice restrictii care privesc distribuirea catre actionari a soldului rezultat din diferentele din reevaluare. 'tilizatorii informatiilor financiare pot considera ca fiind relevante pentru nevoile lor si urmatoarele informatii aditionale a" valoarea contabila a imobilizarilor corporale aflate temporar in conservare$

b" valoarea contabila bruta a oricaror active integral amortizate si care sunt inca in folosinta$ c" valoarea contabila a imobilizarilor corporale scoase din folosinta si care sunt tinute cu scopul de a fi cedate$ d" daca se aplica tratamentul contabil de baza, valoarea 2usta a imobilizarilor atunci cand aceasta este semnificativ diferita de valoarea contabila. In bilant activele sunt prezentate in ordinea inversa a lic#iditatiilor. Imobilizarile sunt mai greu transformabile in bani !putin lic#ide", ele avand durate de viata utila mai mari de un an. Astfel, activele imobilizate se gasesc in partea superioara a activului bilantului, mai precis pe primele pozitii. Imobilizarile sunt inscrise in bilant la cost sau la valoarea rezultata in urma reevaluarii, din care se deduc amortizarile si provizioanele !reducerile" pentru depreciere constatate. 3esi conturi de pasiv, conturile de amortizari si provizioane apar in activ cu semnul minus, rectificand valorile imobilizarilor la care se refera. 3aca in bilant sunt prezentate principalele categorii de imobilizari la valoarea lor neta, in notele la bilant se detaliaza evolutia acestor active in cursul e%ercitiului !sold initial, intrari, iesiri", precum si a amortizarii acestora & in nota numarul 1. In A4E5A 1 sunt prezentate bilanturile pe anul .006 si .00,, precum si notele e%plicative.

Interpretari si analize "inanciare privind imobilizarile corporale

Pentru a realiza un diagnostic asupra activelor imobilizate putem urmari urmatoarele aspecte marimea si dinamica activelor imobilizate, structura si starea activelor, miscarea activelor imobilizate, eficienta folosirii activelor imobilizate. Se pot calcula urmatorii indicatori in ceea ce priveste activele imobilizate rata activelor imobilizate r1= valoarea activelor imobilizate nete A 100 valoarea activului total e"icienta "olosirii activelor imobilizate r.= productia e%ercitiului A1000

valoarea activelor imobilizate rata c*eltuielilor cu amortizarea r1= amortizarea inclusa anual in costuriA1000 productia e%ercitiului Se pot analiza, de asemenea indicatori ai structurii si starii activelor imobilizate$ de e%emplu coeficientul de uzura & evolutia acestuia reflectand politica de investitii a intreprinderii. Cresterea ratei semnifica imbatranirea activelor, stabilitatea presupune mentinerea starii acestora, dupa cum diminuarea ratei asigura intinerirea activelor amortizabile. Bu =suma amortismentelor cumulate A100

valoarea activelor imobilizate !suma bruta". )eferitor la incidentele asupra indicatorilor de raportat in situatiile financiare se pot analiza autonomia financiara= capital propriu/pasiv totalA100 indatorarea global= datorii totale/pasiv total A 100 indatorarea la termen=datorii pe temen lung/capital propriuA100

rentabilitatea capitalului= rezultat net/capital propriuA100 Pe baza informatiilor preluate din situatiile financiare la societatea ,,SC 5)I349 )O* S)?" rezultatele analizei este urmatoarea Specificatie Active imobilizate nete Active imobilizate brute Amortizare cumulata Active totale Productia e%ercitiului C#eltuieli cu amortizarea & anuala Capitaluri proprii 3atorii totale 3atorii pe termen lung Pasiv total )ezultat net )1 = A imobilizate nete / A t %100 ) . = C e / A imobilizate nete %1000 ) 1 = c#eltuieli cu amortizarea anuala/ C e %1000 B u = amortizare cumulata/valoarea activelor imobilizate !suma bruta" % 100 .006 10,.1@ ; 116.1: . .;.@:: 1:..0. 0 :;1.1@ 1 1..-111:.@6 1:1.0. : :6.-@ , .--.@; 0 11..,6 . ,-,6. < :.:;0, :.6,0.1..1 < 66.@,, 6;@.1, ; .@..,. ; 1,,0@ < 1.@,,, ;1 :;,@, .6.06 < .00, 1;1.:1 , .:;.0@ 0 6:.6,1 :@:.:@ @ ,.@.60 1 1-.,11 .@:.@. . 1@:.:6

A f = Capital propriu/ Pasiv total %100

::.@1 <

:.,,;< -,... < ...,1 < @@..6 <

--.0@ I g = 3atorii total / Pasiv total%100 < I t= 3(? /Capital propriu %100 ) c= )ezultat net /Capital propriu %100 :0.-1 < @;.0@ <

Capitolul ( 6ormularea de propuneri de modi"icare a politicilor si optiunilor contabile pentru sporirea relevantei si credibilitatii privind prezentarea in"ormatiilor privind imobilizarile corporale la societatea !!,RI$7E RO8 SR9*
(#1# Prezentarea activitatii societatii Societatea S.C. 5)I349 )O* S)? este o societate cu raspundere limitata. 9a este specializata in productia trofeelor, obiectelorDpentruDpremieri,DarticolelelorDpromotionale. Activitatea a inceput in 1@@@ prin producerea panglicilor de medalii, la care s&au adaugat in timp snururile de medalii, ecusoanele, cocardele si apoi panglicile imprimate, dar si cutiile din plus si fanioaneleDnepersonalizate. Coordonatele activitatii au fost de la inceput calitatea ridicata a produselor, prezentarea si distribuirea noutatilor de pe piata mondiala, preturi rezonabile, dar si ambitia de a onora cererile tuturorDclientilorDc#iarDsiDcuDsacrificiiDdeDpret. 3in anul .00. pe langa produse a inceput sa se promoveze si servicii. S&a inceput cu serviciile de personalizare, respectiv gravura mecanica computerizata continuata apoi de personalizareDprinDsablareDsiDtermotransfer. Pe langa productie societatea se ocupa si cu distributia catre clienti a obiectelor e%ecutate. Pentru desfasurarea activitatii de productie, societatea detine imobilizari corporale concretizate in ec#ipamente, instalatii te#nice si utila2e. Pentru activitatea de distributie societatea dispune de autoutilitare si autoturisme.
4a!oritatea imobilizari corporale au fost ac izitionate in leasing financiar sau din fonduri proprii.

In anii .006 si .00, s&a constatat o crestere semnificativa fata de anii precedenti de intrari de imobilizari corporale concretizate in utila2e si mi2loace de transport.

.,. Pre$entarea oliticilor a licate "e societate c# la imobili$arilor cor orale

ri!ire

Imobilizarile detinute de societate sunt prezentate in tabelul de mai 2os. )egistrul imobilizarilor este prezentat in A79AA .
7 ). 397'*I) 9 Cod clasa ..1.@. 1. ..1.;. 6. ..1.@. 1. 3ata 01.0,.. 001 01.06.. 000 01.0:.. 001 valo are 11,, ,:; -1@, 16 1:1; ,@ valr am -,;, @ 1-1, 6,10, 06 amortlu na amort pl -@;,; 1;,,1 ,.;,; : durat aDn durDr am

*A()I(A *974EI7 A S9( *A()I(A A'(O 3A9FOO 9SP9)O ASPI)A( O) )'*94' S *ASI7A SPA?A(

,,11

1-6

,@

-,0-

1.0

10

@,1:

1-6

,6

..1... 1.1.

01.0:.. 00:

.000 0

-11 -,6

111,:,

1:66 :,:

60

16

1.1.-.

01.0,.. 00. 01.01.. 001 01.06.. 000

11.. ,,: ;:0, ,@ .@11 ,,

10-, ; 1:;, .6 ,:,, ,-

1-,1.

1016, @: 6@.,1 .1;1, @-

,.

1.1.-.

11,:1

:;

11

*O5I?I9) C?A3I)9 'SOA)A C' S()'C(' )A *9(A?IC A

1.1.1.

.:,@.

1.0

10

1.1.1. 1.

01.0,.. 006

-000

:-,,1

.6,0: 7u se amortiz eaza 10:,1,

::.,6 ;

1@.

1,-

@ 1

(9)97 SO?97GA ..1...

01,0,,. 006 .0.0,..

-000 0 1:60

-00 00 @:.

-1,0,

:;

11

)OSI9 SIS(9* I7(9? C9?9)O7 1.00 4EG *A()I(A ?9*7 7O(95OO B OP9? AS()A *ASI7A S?9+'I( ?9*7 SIS(9* PC SI9*97S OP9? 6I6A)O ()A7SPO )(9) +I9)AS() A' 9?9C()IC 5OSCE

1.1.

006

@,1

;@

1 1 1 . 1 1 1 :

1..... ..1.;. :.

...0,.. 006 .1.0;.. 006 11.0@.. 006 01.0@.. 006

1-6. ,; ::00 ,-

;.:, ;1 166 ,,1 1@1 0,; 1,; 11

:1,:1

,1,,@ , ,11,: : 11,@, 16 1,1; ,,:-

16

1@

:-,;:

@6

;0

1..... ..1... 1.1.

1110 --00 0

@1,@11:-,; 1

16

.1

:;

11

1 -

..1.1 1.-.

01.11.. 006

6:00 0

--1 11

666,6,

;666, ,1

@6

;1

1 6

1.....

0@.01.. 00,

.600

1;0 -,6

,.,..

,@:,: .

16

.-

1 ,

..1... 1.1.

01.10.. 00,

-000 0

:,@ 1,

10:1,6 ,

.0;1, 1:

:;

:6

1 ;

..1.1. ;.

01.11.. 00,

:1-0

:06 1,-

;6,:6

;6,:6

:;

:,

Politici aplicate de societate la evaluarea imobilizarilor corporale:


1. .. 1.

9valuarea initiala a imobilizarilor corporale s&a realizat folosind ca baza de evaluare costul de ac#izitie+ )ecunoasterea imobilizarilor corporale detinute de societate a fost efectuata in conformitate cu cerintele IAS 16. C#eltuieli ulterioare efectute la imobilizarile e%iste au fost incluse in c*eltuieli cu reparatiile si intretinerea acestor active, nici o c#eltuiala din acestea nu au dus la imbunatatirea activelor. Societatea detine un teren si o cladire. (erenul nu se amortizeaza, iar cladierea se amortizeaza liniar.

:.

-. 6.

9valuarea la iesire. Societatea nu a efectuat nici o vanzare sau casare. ?a sfarsitul anului, societatea a evaluat imobilizarile corporale la cost istoric & valoare contabila, netinind cont de valoarea recuperabila sau de utilizare a acestor active. )a bilant, evaluarea s&a efectuat in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, la valoare contabila neta. 7u s&au inregistrat deprecieri pentru imobilizarile corporale si nu fost efectuate reevaluari ale acestora.

,. ;.

Politica "e amorti$are a licata "e societate


Societatea a utilizat pentru amortizarea imobilizarilor corporale metoda de amortizare liniara si a folosit ca durata de viata utila pentru amortizare, duratele normale de functionare a mi2loacelor fi%e cuprinse in catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mi2loacelor fi%e. 6alorile amortizabile au fost valorile de intrare !costul de ac#izitie" diminuat cu valori reziduale. 6alorile reziduale se regasesc in contractile de leasing. Amortizarea s&a calculat si inregistrat in contabilitate incepind cu luna imediat urmatoare punerii in functiune conform legii.

(#) Propuneri de modi"icare a politicilor si optiunilor contabile privind imobilizarile corporale


Ree!al#area imobili$arilor cor orale
Societatea ,,SC 5)I349 )O* S)?", nu a practicat pana in present nici o reevaluare a imobilizarilor corporale. 7u s&a efectuat nici un test de depreciere, deci nu s&a facut comparatia dintre valoarea contabila si cea de inventar & valoare recuperabila sau de utilitate. Intr&o economie in continua dezvoltare, prezentarea in situatiile financiare a activelor evaluate la cost istoric, nu mai prezinta o imagine fidela. 7eaplicind evaluarea la valoare 2usta nu se poate asigura comparabilitatea in timp a performantelor reale ale entitatii. %eci se propune e"ectuarea testului de depreciere asupra imobilizarilor corporale+ Aceasta politica poate "i aplicata atit asupra utila,elor, mi,loacelor de transport, cat mai ales asupra terenului detinut de societate si asupra cladirii, pentru sporirea relevantei si credibilitatii in"ormatiei prezentate in situatiile "inanciare ale societatii+
Societatea poate folosi pentru evaluarea activelor imobilizate urmatoarele baze de evaluare: valoarea de utilitate, daca se pot estima avanta!ele economice viitoare ce vor fi obtinute din utilizarea acestora valoarea de piata, se poate folosi pentru toate imobilizarile corporale

valoarea de inlocuire, aceasta reprezinta investitia pe care ar trebui sa o faca so cietatea pentru a inlocui un activ. Aceasta se utilizeaza foarte rar.

3intre aceste valoari se retine cea mai mare si se va compara cu valoarea contabila. ?a momentul reevaluarii, se va tine seama si de uzura fizica a activului evaluat, deoarece aceasta reprezinta pierdere de valoare sau utilitate datorata utilizarii indelungate. 3e obicei in urma unei reevaluari este asteptata o crestere de valoare a activelor, aceasta poate fi un avanta2, deoarece creste valoarea patrimoniului, permite inregistrarea unor c#eltuieli de amortizare mai mari. 3aca reevaluarea imobilizarilor s&ar face sistematic, in acord cu rata inflatiei si cu conditiile de e%ploatare ale bunurilor respective, atunci c#eltuielile cu amortizarea ar fi mai aproape de realitate si implicit impozitul pe profit ar fi mai mic. 3e altfel se tine seama ca daca se reevalueaza un activ dintr&o categorie, toate celelalte active din acea categorie se vor reevalua. Acest lucru este necesar pentru a putea prezenta in situatiile financiare valori omogene si comparabile. (oate utila2ele si mi2loacele de transport au fost ac#izitionate de pe piata si deci la orice moment se poate afla pretul de piata al acestora. 3aca societatea va #otari sa aplice reevaluarea, ea trebuie aplicata cu consecventa in fiecare e%ercitiu financiar. ?a noi in tara,se permite reevaluarea imobilizarilor corporale prin determinarea valorii 2uste stabilite pe baza unor estimari efectuate de catre evaluatori autorizati.

Sc8imbarea "#ratelor "e !iata


Potrivit prevederilor din IAS 16 ,,Imobilizari corporale" durata de viata a unui activ ar trebui determinata prin analiza mai multor factori nivelul estimat de utilizare de catre intreprindere !pe baza capacitatii de productie sau productiei estimate"$ uzura fizica estimata !functie de conditiile de e%ploatare"$ uzura morala aparuta / care va aparea$ limitele 2uridice privind posibilitatea utilizarii activului !in contractele de leasing". 3eci, durata de amortizare ar trebui stabilita de intreprindere folosind rationamentul pro"esional, in baza e%perientei acumulate de aceasta privind practica si gestiunea activelor imobilizate similare. Intreprinderea trebuie sa apeleze la toate informatiile disponibile, implicit la aportul specialistilor & fie ei ingineri,profesionisti contabili sau evaluatori specializati in modelarea unei durate de viata realiste$ estimarile duratei de viata nu ar trebui sa fie facute la intamplare, ci trebui sa respecte criteriul fiabilitatii. Se observa ca duratele de viata ale societatii sunt cuprinse intre 1 si ; ani, deci sunt destul de mici.

Sc#imbarea duratelor de viata ar modifica indicatorii societatii prezentati in situatiile financiare astfel
Specificaie )ezultate Activ net +lu% trezorerie Crestere !scadere" la nivelul duratei de viata amortizabila a activului *ai ridicate !scazute" datorita unei c#eltuieli cu amortizarea mai scazute !ridicate" *ai ridicat !scazut", datorita unei diminuari mai mici !mari" a valorii activelor de 7ici un efect *ai !mare" mica, datorita unor rezultate mai ridicate !scazute" 7ici un impact, afecteaza doar activele imobilizate

*ar2a profitului )ata lic#iditatii curente

6iteza de rotatie *ai scazuta !ridicata", datorita activelor mai !ridicate" scazute a activelor 4rad de indatorare )entabilitatea Activelor
*ai scazut !ridicat", datorita activului net mai ridicat !scazut" *ai mare !mica", datorita unei cresteri mai mari !mai mici", procentual, la nivelul rezultatelor comparativ cu nivelul activelor

Sc8imbarea
@

oliticii "e amorti$are

In conformitate cu IAS 15, metoda de amortizare ar trebui sa reflecte modelul dupa

care beneficiile economice viitoare ale unui activ vor fi consumate de catre societate. Societatea a aplicat metoda de amortizare liniara pentru toate categoriile de imobilizari corporale, cu toate ca e$ista restrictii doar pentru constructii%unde este obligatorie metoda liniara&. Prin amortizare, se constituie resurse la nivelul societatii destinate sa asigure mentinerea potentialului de productie in viitor.

Amortizarea, prin calculul sau, reprezinta un instrument eficient pentru calcularea deprecierii$ corectarea efectelor inflatiei si reprezinta un instrument de politica economica, beneficiind de reguli fiscale, ceea ce permite dezvoltarea potentialului te#nic al intreprinderii.

%e e emplu societatea poate sa utilizeze aplicarea metodei de amortizare accelerata pentru mi,loace de transport+Acest lucru ar modifica indicatorii societatii prezentati in situatiile financiare astfel
)ezultate Activ net *ai scazute datorita unei c#eltuieli cu amortizarea mai ridicate *ai mic, datorita unei diminuari mai mari a valorii activelor +lu% de trezorerie 7ici un efect

*ar2a profitului )ata lic#iditatii curente 6iteza de rotatie a activelor 4rad de indatorare )entabilitatea Activelor )entabilitatea Capitalului

*ai mica, datorita rezultatelor mai scazute 7ici un impact, afecteaza doar activele imobilizate *ai ridicata, datorita activelor mai scazute *ai ridicat, datorita activului net mai scazut *ai mica, datorita unui declin mai mare, procentual, la nivelul rezultatelor comparativ cu nivelul activelor *ai mica, datorita unui declin mai mare, procentual, la nivelul rezultatelor decat la nivelul capitalului propriu

Concl#$ii
?ucrarea prezinta contabilitatea imobilizarilor corporale, prin prisma IAS 16, cu prezentarea unor e%emple pentru cele mai importante aspecte ale acestei problematici. In capitolul . s&a dorit demonstrarea faptului ca politicile si tratamentele contabile prevazute de IAS&uri pot fi alese, aplicate sau modificate c#iar si de catre societatile mici, atata timp cat alegerea tratamentului contabil este 2ustificat de ratiuni de imbunatatire a calitatii situatiilor financiare in aprecierea pozitiei si performantelor financiare ale intreprinderii.
Politica de amortizare imobilizarilor corporale, trebuie sa arate cat mai fidel cum se consuma beneficiile economice ale entitatatii si recupereaza valorea lor. ,valuarile si reevaluarile imobilizarilor corporale in contabilitate trebuie facute cu

frecventa si nu numai la momentul bilantului, pentru a arata contributia reala a acestora la dezvoltarea entitatii. Ar trebui ca societatile romanesti sa apeleze cat mai des la a!utorul evaluatorilor,c iar daca acest lucru implica anumite costuri.

Bibliografie 1. Cicilia Ionescu : Sisteme #ontabile (oderne, 9d. +undatiei )omania de *aine, 5ucuresti, .00-$ .. Cicilia Ionescu & #ontabilitate - $aze si .roceduri, 9d. +undatiei )omania de *aine, 5ucuresti, .00,$ 1. Popescu ?ucian, 5aluta Aurelian&6irgil, "(etode si procedee de calculatie a costurilor", 9ditura +undatiei )omania de *aine, 5ucuresti, .00,$ :. ?uminita Ionescu & Re"orma bugetului public si a contabilitatii publice in Romania, 9ditura 9conomica, 5ucuresti, .00-$ -. Aurelian&6irgil 5aluta, & Contabilitate si gestiune fiscala, 9ditura +undatiei )omania de *aine, 5ucuresti, .00,$ 6. ?uminita Ionescu, ?iana 4adau & #ontabilitatea institutiilor publice, teste grila si aplicatii practice, 9d. +undatiei )omania de *aine, 5ucuresti, .00,$ ,. ?uminita Ionescu & #ontabilitatea apro"undata a societatilor comerciale! 9d. a III&a revizuita si adaugita, 9ditura +)*, 5ucuresti, .00,$ ;. ?uminita Ionescu, ?ucian Ilincuta, +loarea 4eorgescu& Contabilitatea apro"undata a societatilor comerciale, teste grila si aplicatii practice, 9ditura +)*, 5ucuresti .00;$ @. O*+P nr. 1@1,/.00- pentru aprobarea 7ormelor *etodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, *O nr. 1.1;6 din .@ decembrie .00-$ 10. O*9+ nr. 116/.00, pentru aprobarea 7ormelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 11 decembrie .00,, *.O nr. :6 din .1 ianuarie .00;$ 11+ 'rdinul (inistrului Finantelor nr. 1,-./.00- privind aprobarea )eglementarilor contabile conforme cu directivele europene, *O nr. 10;0 bis/10.11..00-$

1/+ 'rdinul (inistrului Economiei si Finantelor nr. .1,:/.00, privind modificarea Ordinului *inistrului +inantelor nr. 1,-./.00-, *onitorul Oficial al )omaniei, Partea I, nr. .-/1:.01..00;$ 10+ Standardele Internationale de Raportare Financiara, Editia /112, emise de Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate !IAS5"9ditura Irecson !traducere", 5ucuresti, .00,$ 14+ ?egea Contabilitatii nr. ;./1@@1, republicata, *onitorul Oficial al )omaniei, Partea I, nr. :-: din 1;/06/.00;.