Sunteți pe pagina 1din 34

Caiet de practica – IFRS

Prezentarea societatii comerciale Practica SRL si a rezolvarii cerintelor


caietului de practica

Societatea Practica SRL a fost infiintata in luna ianuarie a anului 2017 si are un
punct de lucru in localitatea Bragadiru, judetul Ilfov unde se afla 2 sectii de productie, 2
sectii auxiliare, un departament administrativ si unul de desfacere a produselor.
Deasemnea, societatea are inchiriat un magazin de desfacere in Bucuresti si
intentioneaza ca din productia realizata o mare parte a produselor sa fie exportata in afara
granitelor Uniunii Europene iar o partea sa fie livrata in interiorul acesteia.

a) Pe baza balantei de verificare de la modulul Contabilitate financiara,


intocmiti situatiile financiare: Bilant contabil, Contul de profit si pierdere,
Situatia fluxurilor de numerar, Situatia modificarilor de capitaluri proprii
(conform IAS 1);

Situatia pozitiei financiare a societatii Practica SRL la data de 31.12.2017 (lei)

  Nota 2017 2016


ACTIVE      

Active curente      
Numerar si echivalente de numerar   996.525
-
  6.750
Investitii pe termen scurt -
Creante comerciale si alte creante   269.337
-
Stocuri   101.111
-
Plati in avans   2.430
-
Total active curente   1.376.153
-
       

1
Caiet de practica – IFRS

Active non-curente      

Imobilizari necorporale   606


-
Imobilizari corporale   1.894.689
-
Imobilizari financiare   3.000
-
Alte active imobilizate   0
-
Total active non-curente   1.898.295
-
       
Total active   3.274.448
-
       
DATORII
Datorii curente      
Datorii comerciale si alte datorii   1.740.273
-
Avansuri incasare in contul   0
comenzilor -
Provizioane pe termen scurt   0
-
Credite si imprumuturi pe termen   299.943
scurt -
Leasing financiar   31.941
-
Total datorii curente   2.072.157
-
       
Datorii non-curente
Credite si imprumuturi pe termen   0
lung -
Leasing financiar   0
-
Impozit pe profit amanat   0
-
Provizioane pe termen lung   0
-
Alte datorii pe termen lung   0
-
Total datorii pe termen lung   0
-
Total datorii   2.072.157
-
       
CAPITALURI PROPRII
Capital si rezerve      
Capital social   500.000
-
Alte elemente de capitaluri proprii   0
-
Rezerve legale si alte rezerve   33.270
-
Rezultat reportat   602.598
-

2
Caiet de practica – IFRS

Interese care nu controleaza   66.423


-
- din rezerve   40.000
-
- din rezultat   26.423
-
Total capitaluri proprii   1.202.291
-
Total datorii si capitaluri proprii   3.274.448
-

Situatia rezultatului global al societatii Practica SRL la data de 31.12.2017 (lei)

- prezentare functionala a cheltuielilor

  An 2017 An 2016
Venituri 3.467.138 -
Costul vânzarilor
- 2.271.699 -
Marja bruta 1.195.439 -
Alte venituri 33.389 -

Cheltuieli de distributie - 20.102 -


Cheltuieli de administratie generala - 294.295 -
Alte cheltuieli - 136.140 -
Cheltuieli financiare - 483 -
Profit brut (inainte de impozit) 777.808 -
Cheltuieli cu impozitul pe profit - 115.517 -
Profit dupa impozitare 662.291 -
Interes minoritar 26.423  
Profit net 635.868  

- prezentare dupa natura cheltuielilor

  An 2017 An 2016
Venituri 3.467.138 -
Alte venituri 33.389 -
Variatia stocurilor de produse finite si productie 101.380 -
in curs de executie

3
Caiet de practica – IFRS

Productia realizata de entitate si capitalizata - -

Materii prime si consumabile utilizate si cu -2.224.752 -


marfurile vindute
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor - 314.273 -
Cheltuieli cu amortizarea - 66.323 -
Cheltuieli cu deprecierea activelor citculante - 4.769 -
Alte cheltuieli - 213.499 -
Costul finantarii - 483 -
Profit brut (inainte de impozit) 777.808 -
Cheltuieli cu impozitul pe profit 115.517 -
Profit dupa impozitare 662.291 -
Interes minoritar 26.423  
Profit net 635.868  

Situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiun incheiat la data de 31.12.2017


(lei)

Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare  


Incasari din vinzarea produselor finite 185.826
Incasari din vinzarea marfurilor 3.759.422
Plati catre furnizori -2.336.226
Plati privind salariile - 299.899
Plati servicii financiare - 7.202
Plati TVA - 345.159
Plati taxe vamale - 92.215
Plati impozit pe profit - 111.698
Fluxuri net de trezorerie generat de activitatea de exploatare 752.849
   
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii  
Incasari din vinzarea produselor reziduale 2.000
Plati privind investitii in echipamente si mobilier - 357.343
Fluxuri net de trezorerie generat de activitatea de investitii - 355.343
   
Fluxuri de trezorerie din activitatea de finantare  
Incasari din aport la capitalul social in numerar 300.000
Incasari din credite pe termen scurt de la asociatii 535.693
Plati privind credite pe termen scurt de la asociatii - 236.674
Fluxuri net de trezorerie generat de activitatea de investitii 599.019
Fluxuri net total 996.525
Lichiditati si echivalente de lichiditati la 01.01.2017 -

4
Caiet de practica – IFRS

Lichiditati si echivalente de lichiditati la 31.12.2017 996.525

Situatia modificarilor capitalurilor proprii pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie


2017

  Rezerva Rezultat Total Interes Total


Capital legala reportat Surplus minoritar capitalur
social din i proprii
reevalu
are
Sold la 1 Ianuarie 2016 0 0 0 0 0 0 0
Modificari ale politicilor contabile 0 0 0 0 0 0 0
Sold ajustat/retratat 0 0 0 0 0 0 0
Modificari survenite in capitalurile proprii in              
exercitiul 2016
Dividende 0 0 0 0 0 0 0
Rezultat global total al exercitiului 0 0 0 0 0 0 0
Sold la 31 Decembrie 2016 0 0 0 0 0 0 0
Modificari survenite in capitalurile proprii in              
exercitiul 2017
Emisiuni de actiuni 500.000 0 0 0 500.000 40.000 540.000
Surplus/pierdere din reevaluarea activelor         0   0
corporale
Impozit asupra elementelor recunoscte direct in         0   0
sau transferate din capitalurile proprii
Rezultat global total al exercitiului 0   635.868   635.868 26.423 662.291
Constituire rezerve legale din profitul anului   33.270 -33.270   0   0
Dividende   0     0 0 0
Transferari in rezultatul reportat 0 0 0 0 0 0  
Sold la 31 Decembrie 2017 500.000 33.270 602.598 0 1.135.86 66.423 1.202.29
8 1

5
Caiet de practica – IFRS

b) Pentru elementele de active si datorii mentionati bazele de evaluare (conform


bazelor mentionate in Cadrul Conceptual al Raportarii Financiare);

A.     Reguli de evaluare de baza

De regula, elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza pe baza


principiului costului de achizitie sau al costului de productie. Astfel, evaluarea
elementelor de activ si datorii poate avea loc:

1. La data intrarii in entitate

In acest caz, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de


intrare, care se stabileste astfel:

la cost de achizitie – pentru bunurile procurate cu titlu oneros;

la cost de productie – pentru bunurile produse in entitate;

la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii – pentru bunurile reprezentând aport la


capitalul social;

la valoarea justa – pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit sau constatate plus la
inventariere.

2. La inventar si prezentarea elementelor in bilant

Cu ocazia inventarierii, evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si


capitalurilor proprii se face potrivit prevederilor Reglementarilor contabile privind
situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate,
aprobate prin Ordinul MFP nr. 1.802/2014 si normelor emise in acest sens de Ministerul
Finantelor Publice.      
Concret, entitatile care isi intocmesc situatiile financiare anuale trebuie sa inventarieze si
evalueze elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii:

La fiecare inchidere de bilant se vor avea in vedere si urmatoarele:

Elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate,


cum sunt acreditivele si depozitele bancare, creante si datorii in valuta) trebuie evaluate si
prezentate in situatiile financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar comunicat
de Banca Nationala a României si valabil la data incheierii exercitiului financiar.

6
Caiet de practica – IFRS

Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de schimb al


pietei valutare, comunicat de BNR de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor
in valuta, sau cursul la care acestea sunt inregistrate in contabilitate si cursul de
schimb de la data incheierii exercitiului financiar, se inregistreaza la venituri sau
cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.

Pentru creantele si datoriile, exprimate in lei, a caror decontare se face in functie


de cursul unei valute, eventualele diferente favorabile sau nefavorabile, care rezulta
din evaluarea acestora se inregistreaza la alte venituri sau alte cheltuieli financiare,
dupa caz.

Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la cost


istoric (imobilizari, stocuri) trebuie prezentate in situatiile financiare anuale utilizând
cursul de schimb valutar de la data efectuarii tranzactiei.

Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la valoarea


justa (imobilizarile corporale reevaluate) se prezinta in situatiile financiare anuale la
aceasta valoare.

Provizioanele se revizuiesc la data fiecarui bilant si se ajusteaza pentru a reflecta cea


mai buna estimare curenta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este
probabila o iesire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.

Totodata, in momentul in care efectul valorii-timp a banilor este semnificativ,


valoarea provizionului reprezinta valoarea actualizata a cheltuielilor estimate a fi
necesare pentru stingerea obligatiei. In acest caz, actualizarea provizioanelor se
face intrucât, datorita valorii-timp a banilor, provizioanele aferente unor iesiri de
resurse care apar la scurt timp de la data bilantului sunt mult mai oneroase decât
cele aferente unor iesiri de resurse de aceeasi valoare, dar care apar mai târziu.

3. Evaluarea la data iesirii din entitate

La data iesirii din entitate sau la darea in consum, bunurile se evalueaza si se scad din
gestiune la valoarea lor de intrare sau la valoarea la care sunt inregistrate in contabilitate
(de exemplu, valoarea reevaluata pentru imobilizarile corporale care au fost reevaluate
sau valoarea justa pentru valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o
piata reglementata).

Activele constatate minus in gestiune se scot din evidenta la data constatarii lipsei
acestora.

La scoaterea din evidenta a activelor, se reiau la venituri ajustarile pentru depreciere sau
pierdere de valoare aferente acestora.

7
Caiet de practica – IFRS

B. Reguli de evaluare alternative

Regulile de evaluare alternative ce se pot aplica sunt cele referitoare la reevaluarea


imobilizarilor corporale si cele referitoare la evaluarea la valoarea justa a instrumentelor
financiare.

Entitatile pot sa-si reevalueze imobilizarile corporale existente la sfârsitul exercitiului


financiar, astfel incât acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea justa, cu
reflectarea rezultatelor acestei reevaluari in situatiile financiare intocmite pentru acel
exercitiu.

Nota: Evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare se poate efectua numai in


situatiile financiare anuale consolidate.

c) Prezentati politicile contabile adoptate pentru elaborarea situatiilor financiare


(modelul de prezentare al bilantului, modelul de prezentare a rezultatului global,
modelul de prezentare a situatiei fluxurilor de numerar) (conform IAS 1 si IAS 8);
a) Principiul continuitatii

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii care
presupune ca societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil.  Pentru a evalua
aplicabilitatea acestei prezumtii conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile
viitoare de numerar.

a) Rationamente profesionale semnificative, estimari si ipoteze

Intocmirea situatiilor financiare ale Societatii presupune ca managementul sa faca


rationamente profesionale, estimari si ipoteze, care influenteaza valorile raportate ale
veniturilor si cheltuielilor, ale activelor si datoriilor, si prezentarea datoriilor contingente
la data bilantului. Estimarile si ipotezele asociate acestora se bazeaza pe experienta
anterioara si pe alti factori considerati a fi relevanti. Cu toate acestea, incertitudinile
privind aceste previziuni si estimari ar putea avea ca rezultat ajustarea valorii contabile a
activelor si datoriilor in perioadele viitoare.

Estimarile si ipotezele care stau la baza judecatilor contabile sunt revizuite constant.
Modificarile estimarilor contabile sunt recunoscute in perioada in care este revizuita
estimarea daca revizuirea afecteaza acea perioada sau in perioada revizuirii si in
perioadele urmatoare daca revizuirea afecteaza atat perioada curenta cat si cele viitoare.

8
Caiet de practica – IFRS

b) Instrumente financiare

Activele financiare, conform IAS 39, sunt clasificate ca active financiare la valoarea justa
prin contul de profit si pierdere, imprumuturi si creante, investitii pastrate pana la
scadenta, active financiare disponibile pentru vanzare sau derivative desemnate ca
instrumente de acoperire a riscurilor intr-o operatiune eficace de acoperire a riscurilor.

Datoriile financiare, conform IAS 39, sunt clasificate ca datorii financiare la valoarea justa
prin contul de profit si pierdere, imprumuturi sau derivative desemnate ca instrumente de
acoperire a riscurilor intr-o operatiune eficace de acoperire a riscurilor.

Societatea stabileste clasificarea activelor si datoriilor financiare la data recunoasterii


initiale.

Activele financiare cuprind numerar si echivalente de numerar, creante comerciale si alte


creante. Datoriile financiare cuprind datorii comerciale si alte datorii, imprumuturi
purtatoare fara dobanda si datorii de leasing financiar.

Pentru activele financiare recunsocute la valoarea justa in contul de profit si pierdere,


castigurile sau pierderile rezultate din schimbarea valorii juste se inregistreaza in contul de
profit si pierdere al perioadei.

Initial, instrumentele financiare sunt recunoscute la valoarea lor justa, plus costurile de
tranzactionare direct atribuibile achizitiei sau emiterii de instrumente financiare, cu
exceptia cazului instrumentelor financiare la valoarea justa prin profit sau pierdere.

Credite si imprumuturi

Toate creditele si imprumuturile sunt initial recunoscute la valoarea justa a contravalorii


primite mai putin costurile direct atribuibile tranzactiei. Dupa recunoasterea initiala,
creditele si imprumuturile purtatoare de dobanzi sunt ulterior masurate la cost amortizat
utilizand metoda dobanzii efective.Castigurile si pierderile sunt recunoscute in profitul sau
pierderea net(a) cand datoriile sunt derecunoscute.

Derecunoasterea instrumentelor financiare

Un activ financiar (sau, unde este aplicabil o parte a activului financiar sau o parte a unui
grup de active financiare similare) este derecunoscut cand drepturile de a primi fluxuri de
trezorerie de pe urma acestuia au expirat; sau societatea a transferat drepturile de a primi

9
Caiet de practica – IFRS

fluxuri de trezorerie de pe urma acestuia sau si-a asumat obligatia de a plati toate fluxurile
de trezorerie primite fara amanare materiala catre a terta parte conform unui aranjament; si
fie (a) societatea a transferat substantial toate riscurile si recompensele activului, sau (b)
societatea nici nu a transferat nici nu a retinut substantial toate riscurile si recompensele
activului, dar a transferat controlul asupra activului.

O datorie financiara este derecunoscuta cand obligatia privind datoria este platita sau
anulata sau expirata. Cand o datorie financiara existenta este inlocuita de o alta datorie de
la acelasi creditor in termeni substantial diferiti, sau termenii existenti sunt substantial
modificati, asa o schimbare sau o modificare este tratata ca o derecunoastere a datoriei
initiale si o recunoastere a unei noi datorii iar diferenta intre valorile contabile respective
este recunoscuta in contul de profit si pierdere.

c) Deprecierea activelor financiare

Societatea evalueaza la fiecare data de raportare daca exista o dovada obiectiva ca un


activ financiar sau un grup de active financiare este depreciat. Un activ financiar sau un
grup de active financiare este depreciat daca, si numai daca, exista o dovada obiectiva a
deprecierii ca rezultat al unuia sau mai multor evenimente care au aparut dupa
recunoasterea initiala a activului („eveniment care genereaza pierderi”) si daca acel
eveniment care genereaza pierderi are un impact asupra fluxurilor viitoare de numerar ale
activului financiar sau ale grupului de active financiare si poate fi estimat credibil.
Dovezile deprecierii pot include informatii privind faptul ca debitorii sau un grup de
debitori intampina dificultati financiare semnificative, incalcarea contractului sau
neefectuarea platilor de dobanzi sau principal, probabilitatea ca acestia sa falimenteze sau
sa fie supusi unei alte forme de reorganizare financiara si exista informatii disponibile care
arata o scadere cuantificabila a fluxurilor viitoare de numerar, cum ar fi schimbari privind
intarzierea la plata sau privind conditii economice corelate cu neexecutarea obligatiilor.

In legatura cu creantele comerciale, un provizion pentru depreciere este constituit atunci


cand exista dovezi obiective (precum probabilitatea insolventei sau dificultati financiare
semnificative ale debitorului) ca societatea nu va putea sa incaseze toate sumele de plata
conform termenilor initiali de facturare. Valoarea de depreciere este determinata luand in
considerare pozitia financiara a clientului, rezultatul negocierilor cu acestia si evaluarea
avocatilor. Valoarea contabila a creantelor este redusa prin utilizarea unui cont de
provizion pentru depreciere. Creantele depreciate sunt derecunoscute atunci cand se
evalueaza ca acestea sunt irecuperabile.
Pentru partile afiliate nu se constituie ajustari.

10
Caiet de practica – IFRS

d)Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale sunt prezentate in situatiile financiare ale Societatii la cost, mai
putin amortizarea si deprecierea de valoare.

Cand activele sunt vandute sau casate costurile si amortizarea cumulata aferenta lor sunt
eliminate si orice venit sau pierdere rezultata in urma iesirii lor este inclusa in contul de
profit sau pierdere.

Costul initial al imobilizarilor corporale este format din pretul sau de cumparare, inclusiv
taxele vamale si taxele de cumparare nerambursabile si orice costuri care se pot atribui
direct aducerii activului la locatia si starea necesara pentru ca acesta sa poata functiona.
Cheltuielile ocazionate dupa punerea in functiune a activului, cum ar fi cheltuielile cu
reparatiile si intretinerea, sunt inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada in care
costurile au avut loc. In situatiile in care se poate demonstra ca cheltuielile ocazionate au
dus la cresterea beneficiilor economice viitoare obtinute din utilizarea unei imobilizari
corporale in afara de evaluarea standard a performantei acesteia, cheltuielile sunt
capitalizate ca si costuri suplimentare ale imobilizarii corporale.

In costul initial al unei imobilizari corporale pot fi incluse si costurile estimate initial cu
demontarea si mutarea acesteia la scoaterea din evidenta, precum si cu restaurarea
amplasamentului pe care este pozitionata imobilizarea, atunci cand aceste sume pot fi
estimate credibil si societatea are o obligatie legata de demontare, mutare a imobilizarii
corporale si de refacere a amplasamentului. Costurile estimate cu demontarea si mutarea
imobilizarii corporale, precum si cele cu restaurarea amplasamentului, se recunosc in
valoarea activului imobilizat, in corespondenta cu un cont de provizioane.

Imobilizarile in curs reprezinta instalatii si cladiri in faza de constructie si sunt prezentate


la cost, mai putin orice pierdere din depreciere. Acesta include costul constructiei si alte
costuri directe.

Amortizarea imobilizarilor corporale mai putin terenurile si imobilizarile in curs, se


inregistreaza incepand cu data cand ele sunt gata de a fi utilizate pentru activitatea pentru
care sunt destinate.

Amortizarea imobilizarilor corporale mai putin terenurile si imobilizarile in curs este


calculata folosind metoda liniara pe toata durata lor de viata estimata:

Cladiri si alte constructii 9 - 60 ani

11
Caiet de practica – IFRS

Utilaje si alte echipamente 2 - 42 ani


Mijloace de transport 4 -20 ani

Duratele de utilizare si metodele de amortizare sunt revizuite la sfarsitul fiecarui exercitiu


financiar si prospectiv ajustate, daca este cazul.
Sculele transferate din stocuri la imobilizari corporale sunt amortizate pe durata de viata
utila estimata luand in considerare utilizarea specificata.

e) Imobilizari necorporale

Activele necorporale sunt reflectate initial la cost. Imobilizarile necorporale sunt


recunoscute daca este probabil ca beneficiile economice viitoare atribuibile imobilizarii sa
revina entitatii si daca costul imobilizarii poate fi evaluat in mod fiabil. Dupa
recunoasterea initiala, imobilizarile necorporale sunt prezentate la cost mai putin
amortizarea cumulata si orice pierderi din depreciere cumulate. Amortizarea imobilizarilor
necorporale este calculata folosind metoda liniara pe toata durata lor de viata estimata.

Perioada si metoda de amortizare a unei imobilizari necorporale cu o durata de utilizare


finita sunt revizuite cel putin la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar. Schimbari ale duratei
de utilizare preconizate sau ale modelului de consum al beneficiilor economice viitoare
preconizate incorporate in activ sunt contabilizate prin modificarea amortizarii perioadei
sau a metodei, dupa cum este cazul, si considerate a fi schimbari ale estimarilor contabile.

Duratele de viata pentru imobilizarile necorporale sunt dupa cum urmeaza:

Software si licente 1 - 5 ani

f) Avansuri

Avansurile platite pentru achizitia de imobilizari corporale sunt considerate active


nemonetare, iar in situatia fluxurilor de trezorerie sunt asimilate imobilizarilor corporale.

Avansurile pentru cumparari de bunuri, prestari de servicii si executie de lucrari sunt


considerate active nemonetare si sunt asimilate creantelor comerciale in situatia fluxurilor de
numerar.

i) Deprecierea activelor nefinanciare

La fiecare data de raportare, societatea analizeaza valorile contabile nete ale imobilizarilor
corporale si imobilizarilor necorporale, pentru a determina daca exista indicii ca aceste
active au suferit pierderi datorate deprecierii. Daca exista astfel de indicii, este estimata

12
Caiet de practica – IFRS

valoarea recuperabila a activului respectiv, pentru a determina marimea pierderii din


depreciere (daca exista). In cazul in care nu este posibil sa se determine valoarea
recuperabila a unui activ individual, societatea estimeaza valoarea recuperabila a unitatii
generatoare de numerar de care apartine activul respectiv.

Valoarea recuperabila este maximul dintre valoarea justa minus costurile de vanzare, si
valoarea de utilizare. Pentru estimarea valorii de utilizare, sunt actualizate la valoarea
prezenta fluxurile de trezorerie viitoare estimate, utilizand o rata de actualizare, care
reflecta evaluarile de piata curente ale valorii timp a banilor si riscurile specifice asociate
activului pentru care estimarile de fluxuri de numerar viitoare nu au fost deja ajustate.

Daca valoarea recuperabila a unui activ (sau a unitatii generatoare de numerar) este
estimata ca fiind mai mica decat valoarea contabila, valoarea contabila a activului (sau a
unitatii generatoare de numerar) este redusa la valoarea sa recuperabila. Ajustarile pentru
depreciere sunt recunoscute ca si cheltuiala imediata.

O pierdere din depreciere recunoscuta anterior este reversata numai daca au existat
modificari ale estimarilor utilizate in determinarea valorii recuperabile a activului de la
ultima recunoastere a pierderii din depreciere.

Cand o pierdere din depreciere este reversata, valoarea contabila a activului (a unitatii
generatoare de numerar) este marita pana la valoarea recuperabila estimata revizuita,
tinand cont totusi ca valoarea contabila ramasa majorata sa nu depaseasca valoarea ramasa
care ar fi fost determinata daca nu ar fi avut loc o ajustare de depreciere a activului (a
unitatii generatoare de numerar) in anii anteriori. O reversare a ajustarii de valoare prin
depreciere este recunoscuta ca un venit imediat.

i) Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand societatea are o obligatie prezenta (legala sau
implicita) ca urmare a unui eveniment trecut, este probabil ca o iesire de resurse care sa
afecteze beneficiile economice sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva, si poate
fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei. In cazul in care societatea asteapta
rambursarea partiala sau integrala a cheltuielilor aferente decontarii unui provizion, suma
rambursata va fi recunoscuta ca un activ separat, dar numai cand rambusarea este certa.

Cheltuiala cu provizionul va fi prezentata in contul de profit si pierdere la valoarea neta,


deducand orice rambursare. Daca efectul valorii-timp a banilor este semnificativ,
provizioanele sunt actualizate utilizand o rata de actualizare, inainte de impozitare, care sa
reflecte riscurile specifice obligatiei. In cazul in care se utilizeaza actualizarea, cresterea
provizionului din cauza trecerii timpului este recunoscuta ca o cheltuiala cu dobanda.

13
Caiet de practica – IFRS

Nu sunt recunoscute provizioane pentru pierderile operationale viitoare.

Provizioanele sunt masurate la valoarea prezenta a estimarilor managementului privind


cheltuielile necesare stingerii obligatiei prezente la data de raportare. Rata de actualizare
utilizata pentru a determina valoarea prezenta reflecta estimarile curente de piata cu privire
la valoarea-timp a banilor si riscurile specifice obligatiei.

j) Leasing

Determinarea daca un angajament este sau contine un leasing are la baza continutul
angajamentului la inceputul perioadei: daca indeplinirea angajamentului este conditionata
de utilizarea unui anume activ sau active, sau angajamentul transmite dreptul de a folosi
activul.

Leasingurile sunt considerate financiare atunci cand majoritatea riscurilor si beneficiilor


aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului. Toate celelalte forme de leasing
sunt considerate operationale.

Leasingurile financiare care transfera societatii in mod substantial toate riscurile si


beneficiile aferente detinerii activului, sunt capitalizate la inceputul contratului de leasing
la valoarea justa a activului, sau daca este o valoare mai mica, la valoarea minima a
platilor de leasing. Platile de leasing se impart intre costuri financiare si reducerea datoriei
de leasing financiar, pentru a ajunge la o rata constanta a dobanzii, asupra soldului ramas
de datorie de leasing. Costurile financiare sunt recunoscute ca si cheltuieli financiare in
contul de profit si pierdere.

Activele achizitionate in leasing sunt amortizate de-a lungul duratei de viata. Cu toate
acestea, daca nu exista certitudinea rezonabila ca societatea va obtine dreptul de
proprietate pana la sfarsitul duratei contractului de leasing, activul este amortizat integral
pe perioada cea mai scurta dintre durata contractului de leasing si durata de viata a
acestuia.

Platile aferente leasingului operational sunt recunoscute ca si cheltuieli in contul de profit


sau pierdere utilizand modelul liniar aferent perioadei de leasing.

k) Stocuri

Stocurile sunt evaluate la valoarea minima dintre cost si valoarea realizabila neta.
Valoarea neta realizabila este pretul de vanzare estimat a fi obtinut, in mod obisnuit, mai

14
Caiet de practica – IFRS

putin costurile de comercializare si distributie. Costul stocurilor cuprinde costul de


achizitie si alte costuri generate pentru a aduce stocurile la locatia si starea prezenta.

Produsele finite si produsele in curs de executie cuprind costurile materialelor directe si al


fortei de munca si o proportie a cheltuielilor indirecte de productie bazate pe capacitatea
normala de exploatare - nivelul de utlizare al echipamentelor de productie (care este ca
capacitate integrala). Alocarea se face pe baza cantitatilor obtinute in productie.

La iesirea din gestiune a stocurilor, costul se evalueaza si inregistreaza in contabilitate prin


aplicarea metodei primul intrat, primul iesit – FIFO - pentru materiile prime, alte materiale
productia aflata in curs de executie si produsele finite.

l) Numerar si echivalente de numerar

Numerarul include disponibilitatile din casa, disponibilul din banci. Echivalentele de


numerar sunt reprezentate de plasamente pe termen scurt, investitii lichide cu grad ridicat
de convertibilitate in sume cunoscute de numerar, avand termen scadent de trei luni sau
mai putin de la data achizitiei, si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de devalorizare.

m) Recunoasterea veniturilor

Veniturile sunt recunoscute in masura in care este probabil ca beneficiile economice sa fie
generate pentru societate si veniturile pot fi evaluate in mod credibil, indiferent de
momentul in care se realizeaza plata.

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in momentul in care au fost transferate
cumparatorului riscurile si beneficiile semnificative aferente dreptului de proprietate
asupra bunurilor, de obicei, la livrarea bunurilor.

Veniturile sunt evaluate la valoarea justa a contraprestatiei primite sau de primit, luand in
considerare termenii de plata contractuali si excluzand taxele sau impozitele. Cand nu se
poate determina valoarea justa, veniturile se evalueaza la valoarea justa a bunurilor sau
serviciilor vandute.

n) Costuri privind beneficiile

angajatilor Beneficii pe termen scurt

Beneficiile pe termen scurt platite de catre societate includ salarii, contributii conexe,
concedii platite, bonusuri si beneficii nemonetare (cum sunt serviciile medicale). Astfel de
beneficii sunt estimate in anul in care angajatii efectueaza prestatiile respective.

15
Caiet de practica – IFRS

o) Taxe

► Impozitul pe profit curent

Creantele si datoriile privind impozitul curent pentru perioada curenta si pentru cele
anterioare trebuie evaluate la valoarea care se asteapta a fi recuperata sau platita
autoritatilor fiscale. Ratele de impozitare si legile fiscale utilizate in calculul valorilor sunt
acelea care au fost adoptate sau in mare masura adoptate pana la finalul perioadei de
raportare, in Romania.

Impozitul pe profit curent aferent elementelor recunoscute direct in capitaluri este


recunoscut in capitaluri si nu in contul de profit si pierdere. Managementul evaluaza
periodic declaratiile de impunere in legatura cu situatiile cand normele fiscale aplicabile
sunt subiect pentru interpretari si stabileste provizioane cand este necesar.

► Impozitul pe profitul amanat

Impozitul pe profitul amanat este evidentiat folosind metoda datoriei bilantiere cu privire
la diferentele temporare dintre baza impozabila a activelor si datoriilor din situatiile
financiare si valoarea contabila neta a acestora.

Creantele privind impozitul pe profit amanat sunt recunoscute pentru toate diferentele
temporare, pentru reportarea pierderilor si a creditelor fiscale neutilizate in limita
probabilitatii ca va exista profit impozabil in viitor fata de care pot fi utilizate pierderile si
creditele fiscale neutilizate

Valoarea contabila a creantelor privind impozitul pe profit amanat este revizuita la data
fiecarui bilant si diminuata corespunzator in cazul in care nu mai exista posibilitatea ca sa
fie disponibile profituri impozabile care sa permita utilizarea unei parti sau a intregii
creante privind impozitul pe profit amanat. Creantele privind impozitul pe profit amanat
nerecunoscute sunt reanalizate la data fiecarui bilant si sunt recunoscute in masura in care
exista posibilitatea unor profituri impozabile care sa permita stingerea creantei privind
impozitul pe profit amanat.

Creantele si datoriile privind impozitul pe profit amanat sunt evaluate la ratele de


impozitare preconizate a fi aplicabile pentru perioada in care activul este realizat sau
datoria este decontata, pe baza ratelor de impozitare (si a legilor fiscale) care au fost
adoptate sau in mare masura adoptate pana la finalul perioadei de raportare.

Impozitul pe profit amanat aferent elementelor recunoscute in afara contului de profit sau

16
Caiet de practica – IFRS

pierdere este recunoscut in afara contului de profit sau pierdere. Elementele de impozit pe
profit amanat sunt recunoscute, in functie de natura tranzactiei ce sta la baza, in alte
elemente ale rezultatului global sau direct in capitalurile proprii.

Creantele si datoriile privind impozitul amanat sunt compensate daca exista un drept legal
de a compensa creantele privind impozitul curent cu datoriile privind impozitul curent si
daca impozitul este aferent aceleiasi entitati impozabile si este perceput de aceeasi
autoritate fiscala.

► Taxe aferente vanzarii

Veniturile, cheltuielile si activele sunt recunoscute la valoarea neta de taxe, cu exceptia


urmatoarelor:
► Atunci cand o taxa ocazionata de achizitia unor active sau servicii nu este recuperabila
de la autoritatea fiscala, caz in care taxa este recunoscuta in costul de achizitie al activului
sau ca parte a cheltuielii, dupa caz.
► Creantele si datoriile care au taxele incluse in valoare.

Valoarea neta a taxei de recuperat sau de platit catre autoritatea fiscala este inclusa in
valoarea creantelor sau a datoriilor din bilant.

p) Dividende

Dividendele sunt inregistrate in anul in care au fost aprobate de actionari.

q) Active si datorii contingente

Datoriile contingente nu sunt inregistrate in situatiile financiare. Acestea sunt prezentate,


cu exceptia cazului in care posibilitatea iesirii de resurse ce implica beneficii economice
este redusa.

Activele contingente nu sunt inregistrate in situatiile financiare, dar sunt prezentate atunci
cand o intrare de beneficii economice este probabila.

3. RATIONAMENTE, ESTIMARI SI IPOTEZE CONTABILE SEMNIFICATIVE

Intocmirea situatiilor financiare ale Societatii impune conducerii Societatii sa faca


rationamente, estimari si ipoteze care afecteaza valorile raportate pentru venituri,
cheltuieli, active si datorii, precum si informatiile prezentate care le insotesc, si sa prezinte
datoriile contingente la sfarsitul perioadei de raportare. Totusi, incertitudinea existenta in

17
Caiet de practica – IFRS

legatura cu aceste estimari si ipoteze ar putea rezulta intr-o ajustare viitoare semnificativa
a valorii contabile a activului sau a datoriei afectate in perioadele viitoare.

Estimari si ipoteze

Ipotezele principale privind viitorul si alte cauze importante ale incertitudinii estimarilor la
data de raportare, care prezinta un risc semnificativ de a provoca o ajustare semnificativa a
valorilor contabile ale activelor si datoriilor in urmatorul exercitiu financiar, sunt
prezentate in continuare.

 Impozite

Toate sumele datorate autoritatilor de stat au fost platite sau constatate la data inchiderii
bilantului. Sistemul fiscal romanesc sufera un proces de consolidare si este in proces de
armonizare cu legislatia europeana. Interpretari diferite poate exista la nivelul autoritatilor
fiscale in raport cu legislatia fiscala care poate duce la taxe suplimentare si penalizari. In
cazul in care autoritatile de stat constata incalcari fiscale, si a reglementarilor conexe,
poate duce la: confiscarea sumelor in cauza; obligatii fiscale suplimentare; amenzi si
penalitati (care sunt aplicate la suma restanta). Ca rezultat, sanctiunile fiscale care rezulta
din incalcarea dispozitiilor legale pot duce la o datorie semnificativa.

 Stocuri

Produsele finite si produsele in curs de executie sunt inregistrate la valoarea realizabila


neta. Conducerea a analizat vechimea stocurilor si a luat in considerare implicatiile
acestora in stabilirea valorii realizabile nete a stocurilor vechi. Valoarea realizabila neta
este pretul de vanzare ce se poate obtine in conditiile desfasurarii normale a activitatii, mai
putin costurile de marketing si distributie.
Conducerea a analizat valoarea realizabila neta a produselor finite si produselor in curs de
executie luand in considerare preturile de vanzare ale pietei si tendintele pietei.

Pentru materiile prime sunt realizate analize specifice luand in considerare uzura morala a
elementelor din sold.
Toate ipotezele sunt revizuite anual.

Modelul de prezentare a bilantului este tip lista, modelul de prezentarea a rezultatului global
este intr-o singura situatie, iar modelul de prezentare a situatiei fluxurilor de numerar este prin

18
Caiet de practica – IFRS

motoda directa.

d) Mentionati cazurile pentru care ati efectuat estimari contabile (conform IAS 8);
Societatea nu a efectuat estimari contabile.

e) Entitatea doreste sa aplice IAS/IFRS. In vederea retratarii situatiilor financiare


trebuie sa efectueze urmatoarele ajustari ((conform IFRS 1, IAS 12 si IAS
mentionate la fiecare tranzactie (i)-(vi)):
i. Un contract de leasing financiar pentru un echipament de
producție a fost clasificat drept contract de leasing operațional; compania a
platit 3 rate leasing (chirii) in valoare de 1200 x 3 luni = 3600; valoarea
actualizata a contractului de leasing este egala cu 30% din Valoarea neta
contabila a echipamentelor (ct. 2131) din balanța, rata dobanzii 4,25%, durata
contractului 5 ani; (conform IAS 17/IFRS 16);

Valoarea celor 3 rate leasing (chirii) este de 7.000 x 3 luni = 21.000; valoarea actualizata
a contractului de leasing este egala cu 30% din Valoarea neta contabila a echipamentelor
(ct. 2131) din balanța este de 446.734,50, rata dobanzii 4,25%, durata contractului 5 ani;

pasul 1

Valoare actualizata a platilor minime


Element Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Total
Rata leasing 5360814 5360814 5360814 5360814 5360814 5360814
rata de actualizare 1,0425 1,0868 1,1330 1,1811 1,2313  
Rata leasing
actualizata 5142268 4932631 4731540 4538648 4353619 23.698.706

Amortizarea lunara = 23.698.706 / 5 ani / 12 luni = 394.978 lei.


Amortizarea aferenta celor 3 luni =394.978 * 3 = 1.184.935 lei.

pasul 2

19
Caiet de practica – IFRS

Platile minime de leasing trebuie sa fie impartite intre plata principalului si plata dobanzii

valoare neta valoare neta


contabila la contabila la
Element deschidere Rata Anuitate Dobinda inchidere
oct.17 23.698.706 446.735 362.802 83.933 23.335.904
nov.17 23.335.904 446.735 364.087 82.648 22.971.818
dec.17 22.971.818 446.735 365.376 81.359 22.606.442
An 2017 x 1.340.204 1.092.264 247.939 x
ian.18 22.606.442 446.735 366.670 80.064 22.239.772
feb.18 22.239.772 446.736 367.970 78.766 21.871.802
mar.18 22.239.772 446.737 367.971 78.766 21.871.801
apr.18 21.871.802 446.738 369.275 77.463 21.502.527
mai.18 21.871.801 446.739 369.276 77.463 21.502.525
iun.18 21.502.527 446.740 370.585 76.155 21.131.942
iul.18 21.502.525 446.741 370.586 76.155 21.131.939
aug.18 21.131.942 446.742 371.899 74.842 20.760.043
sep.18 21.131.939 446.743 371.900 74.842 20.760.039
oct.18 20.760.043 446.744 373.218 73.525 20.386.825
nov.18 20.760.039 446.745 373.219 73.525 20.386.820
dec.18 20.386.825 446.746 374.542 72.203 20.012.283
an 2018 x 5.360.880 4.447.111 913.769 x
… … … … … …

In urma acestei ajustari au loc urmatoarele modificari:


- rezultat reportat = amortizarea 1.184.935 lei;
- a crescut valoarea activelor cu 23.698.706 lei, din datoria la leasing s-au
rambursat 1.092.264 lei, iar in urma achitarii celor trei rate de leasing soldul
datoriei catre leasing este de 22.206.442 lei, din care 2.594.159 lei pe termen
scurt si 20012.283 lei pe termen lung;

ii. Costul produselor finite nu a inclus cota-parte de 90% din


cheltuiala cu amortizarea activului de mai sus (conform IAS 2);

Cota parte de 90% din cheltuiala cu amortizarea activuui este de 355.481 lei = 394.978
lei* 90% . Avind in vedere ca s-au realizat 2 cicluri de productie valoarea amortizarii
neinclusa in costul produselor finite este de 710.961 lei = 355.481 *2.

In urma acestei ajustari are loc urmatoarele modificari:

20
Caiet de practica – IFRS

Din cele 57.000 de produse realizate au ramas in stoc la sfirsitul anului 15.300 buc, cota
de cheltuieli alocata acestora fiind de 190.837 lei = 710.961 lei / 57.000 buc * 15.300
buc.

Produse finte = rezultat reportat 190.837 lei.

Soldul contului produse avind valoarea de 277.217 lei = 86.380 lei + 190.837).

iii. Entitatea reevalueaza cladirile; indicele de reevaluare 1,18


(conform IAS 16);

Valoarea cladiri detinute este de 100.000 lei, iar valoarea amortizarii cumulate este de
1.786 lei la data reevaluarii.

Valoarea bruta actualizata: 100.000 x 1,18 = 118.000 lei


Amortizare cumulata actualizata: 1.786 x 1,18 = 2.107 lei
Valoare neta contabila inainte de reevaluare: 100.000 - 1.786 = 98.214 lei
Valoare neta contabila actualizata (valoare justa): 118.000 - 2.107 = 115.893 lei
Diferenta din actualizarea valorii brute: 118.000 - 100.000 = 18.000 lei
Diferenta din actualizarea amortizarii cumulate: 2.107 - 1.786 = 321 lei
Diferenta pozitiva din reevaluare: 18.000 - 321=17.679 lei

Constructii = amortizare 321 lei


Constructii = rezerva reevaluare 17.679 lei

iv. Entitatea trebuie sa derecunoasca o parte din activele


necorporale pentru ca nu indeplinesc criteriile de recunoaștere din IAS 38;
valoarea cu care trebuie ajustate este de 65% (conform IAS 38);

21
Caiet de practica – IFRS

Valoarea neta a activelor necorporale este de 606 lei, valoarea ajustarii este de
606*65% = 394 lei, iar in urma acestei modificari valoarea neta contabila a activelor
necorpor a devenit 606 -394 = 212 lei.

Rezultat reportat = active necorporale 394 lei

v. Entitatea trebuie sa recunoasca un provizion pentru litigii in


valoare de 13880 lei si un provizion pentru protejarea mediului inconjurator in
valoare de 16677 lei (conform IAS 37);

Rezultat reportat = provizion pentru litigii 13.380 lei


si
Rezultat reportat = provizion pentru protejarea mediului inconjurator 16.677 lei

vi. Entitatea trebuie sa recunoasca o datorie privind beneficiile


angajaților in valoare de 4870 lei (conform IAS 19).

Rezultat reportat = provizion pentru beneficiile angajatilor 4.870 lei

f) Managementul vrea sa restructureze o parte din activitate și solicita consultanța


pentru aceasta decizie: prezentați impactul asupra situațiilor financiare și
raționamentul aplicabil in acest caz (conform IAS 37);

Nu exista nici un impact asupra situatiilor financiare deoarece managementul este in


etapa preliminara restructurarii in care solicita consultanta.

22
Caiet de practica – IFRS

Un provizion legat de restructrare este recunoscut numai daca sunt indeplinite criteriile
generale de recunoastere pentru provizioane. In acest context, apare o obligatie de
restructurare numai in cazul in care o entitate:
- dispune de un plan oficial detaliat pentru restructurare, care sa stipuleze cel putin:
(i) activitatea sau partea de activitate la care se refera;
(ii) principalele locatii afectate de planul de restructurare;
(iii) numarul aproximativ de angajati care vor primi compensatii pentru incetarea
activitatii, distributia si posturile acestora;
(iv) cheltuielile implicate; si
(v) data la care se va implementa planul de restructurare;

si
- cei afectati au motive sa creada ca restructurarea va fi realizata prin demararea
implementarii respectivului plan de restructurare sau prin comunicarea principalelor
caracteristici ale acestuia celor care vor fi afectati de procesul de restructurare.

Decizia de restructurare luata de management nu implica o obligatie implicita la data


bilantului decit daca entitatea, inainte de data bilantului:
 a demarat implementarea planului de restructurare; sau
 a comunicat planul de restructurare celor care urmeaza a fi afectati intr-un
mod suficient de specific pentru a genera convingerea acestora ca entitatea va
proceda la restructurare.

g) Se calculeaza impozitul amânat aferent retratarilor activelor și datoriilor


(conform IAS 12);

Specificatie Nota GAAP Efectul IFRS


trecerii la IFRS

ACTIVE        

Active curente        
Numerar si echivalente de numerar   996.525 996.525
-
  6.750 6.750
Investitii pe termen scurt -
Creante comerciale si alte creante   269.337 269.337
-
Stocuri ii 101.111 190.837 291.948
Plati in avans   2.430 2.430
-
Total active curente   1.376.153 190.837 1.566.990
         
Active non-curente        

Imobilizari necorporale iv 606 - 21

23
Caiet de practica – IFRS

394 2
Imobilizari corporale i 1.894.689 22.531.450 24.426.139
Imobilizari financiare   3.000 3.000
-
Alte active imobilizate   0
- -
Total active non-curente   1.898.295 22.531.056 24.429.351
         
Total active   3.274.448 22.721.893 25.996.341
         
DATORII
Datorii curente        
Datorii comerciale si alte datorii   1.740.273 1.740.273
-
Avansuri incasare in contul   0
comenzilor - -
Provizioane pe termen scurt v,vi 0 34.92 34.927
7
Credite si imprumuturi pe termen   299.943 299.943
scurt -
Leasing financiar i 31.941 2.594.159 2.626.100
Total datorii curente   2.072.157 2.629.086 4.701.243
         
Datorii non-curente
Credite si imprumuturi pe termen   0
lung - -
Leasing financiar i 0 20.012.283 20.012.283
Impozit pe profit amanat   0 12.88 12.884
4
Provizioane pe termen lung   0
- -
Alte datorii pe termen lung   0
- -
Total datorii pe termen lung   0 20.025.167 20.025.167
Total datorii   2.072.157 22.654.253 24.726.410
         
CAPITALURI PROPRII
Capital si rezerve        
Capital social   500.000 500.000
-
Alte elemente de capitaluri proprii iii 0 14.85 14.850
0
Rezerve legale si alte rezerve   33.270 33.270
-
Rezultat reportat   602.598 52.79 655.388
0
Interese care nu controleaza   66.423 66.423
-
- din rezerve   40.000 40.000
-
- din rezultat   26.423 26.423
-
Total capitaluri proprii   1.202.291 67.64 1.269.931
0
Total datorii si capitaluri proprii   3.274.448 22.721.893 25.996.341

24
Caiet de practica – IFRS

Rezultat reportat

i 1.184.935 1.092.264 i

    190.837 ii
iii      
iv 394    
v 13.380    
v 16.677    
vi 4.870    
Rulaje 1.220.256 1.283.101  
SFC   62.845  

Rezerva reevaluare
bruta 17.679
Impozit aminat 2.829
Rezerva reevaluare
neta 14.850

(1) 23.698.706 - 1.184.935 + 17.679 = 22.531.450 lei;


(2) 13.380 + 16.677 + 4 870 = 34 927 lei;
(3) Impozit aminat aferent retratarii: 12.884 lei;
- prin afectarea capitalurilor proprii 17.679 * 16% = 2.829 lei;
- prin afectarea cheltuielilor 62.845 * 16% = 10.055 lei;
(4) Crestere rezultat reportat net 62.845 – 10.055 = 52.790 lei.

h) Se vor intocmi situațiile financiare dupa trecerea la IFRS (conform IAS 1);

Situatia pozitiei financiare a societatii Practica SRL la data de 31.12.2017


(lei)

Specificatie Nota 2017 2016

ACTIVE      

Active curente    
-

25
Caiet de practica – IFRS

Numerar si echivalente de numerar   996.525


-
  6.750
Investitii pe termen scurt -
Creante comerciale si alte creante   269.337
-
Stocuri ii 291.948
-
Plati in avans   2.430
-
Total active curente   1.566.990
-
     
-
Active non-curente    
-
Imobilizari necorporale iv 212
-
Imobilizari corporale i 24.426.139
-
Imobilizari financiare   3.000
-
Alte active imobilizate   -
-
Total active non-curente   24.429.351
-
     
-
Total active   25.996.341
-
     
-
DATORII
-
Datorii curente    
-
Datorii comerciale si alte datorii   1.740.273
-
Avansuri incasare in contul   -
comenzilor -
Provizioane pe termen scurt v,vi 34.927
-
Credite si imprumuturi pe termen   299.943
scurt -
Leasing financiar i 2.626.100
-
Total datorii curente   4.701.243
-
     
-
Datorii non-curente
-
Credite si imprumuturi pe termen   -
lung -
Leasing financiar i 20.012.283
-
Impozit pe profit amanat   12.884
-
Provizioane pe termen lung   -

26
Caiet de practica – IFRS

-
Alte datorii pe termen lung   -
-
Total datorii pe termen lung   20.025.167
-
Total datorii   24.726.410
-
     
-
CAPITALURI PROPRII
-
Capital si rezerve    
-
Capital social   500.000
-
Alte elemente de capitaluri proprii iii 14.850
-
Rezerve legale si alte rezerve   33.270
-
Rezultat reportat   655.388
-
Interese care nu controleaza   66.423
-
- din rezerve   40.000
-
- din rezultat   26.423
-
Total capitaluri proprii   1.269.931
-
Total datorii si capitaluri proprii   25.996.341
-

Situatia rezultatului global al societatii Practica SRL la data de 31.12.2017 (lei)

- prezentare functionala a cheltuielilor

  2017 2016

Venituri 3.467.138 -
Costul vânzarilor - 2.271.699 -
Marja bruta

1.195.439 -
Alte venituri
33.389 -
Cheltuieli de distributie
- 20.102 -

27
Caiet de practica – IFRS

Cheltuieli de administratie
generala - 294.295 -
Alte cheltuieli - 136.140 -
Cheltuieli financiare
- 483 -
Profit brut (inainte de
impozit) 777.808 -
Cheltuieli cu impozitul pe
profit - 115.517 -
Profit dupa impozitare 715.081 -
Interes minoritar 26.423 -
Profit net 688.658 -
Elementele de rezultat
global nete (nota 1) 14.850 -
Rezultat global 703.508 -

Nota 1  
Alte elemente ala rezultatului global
(cistig/pierdere) -
Cistig din reevaluare 17.679
Pierderi -
Rezultat brut 17.679
impozit amanat - 2.829
Rezultat net 14.850

Situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiun incheiat la data de 31.12.2017


(lei)

Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare  


Incasari din vinzarea produselor finite 185.826
Incasari din vinzarea marfurilor 3.759.422
Plati catre furnizori -2.336.226
Plati privind salariile - 299.899
Plati servicii financiare - 7.202
Plati TVA - 345.159
Plati taxe vamale - 92.215
Plati impozit pe profit - 111.698
Fluxuri net de trezorerie generat de activitatea de exploatare 752.849
   
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii  
Incasari din vinzarea produselor reziduale 2.000

28
Caiet de practica – IFRS

Plati privind investitii in echipamente si mobilier - 357.343


Fluxuri net de trezorerie generat de activitatea de investitii - 355.343
   
Fluxuri de trezorerie din activitatea de finantare  
Incasari din aport la capitalul social in numerar 300.000
Incasari din credite pe termen scurt de la asociatii 535.693
Plati privind credite pe termen scurt de la asociatii - 236.674
Fluxuri net de trezorerie generat de activitatea de investitii 599.019
Fluxuri net total 996.525
Lichiditati si echivalente de lichiditati la 01.01.2017 -

Lichiditati si echivalente de lichiditati la 31.12.2017 996.525

Situatia modificarilor capitalurilor proprii pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie


2017

  Rezerva Rezultat Total Interes Total


Capital legala reportat Surplus minorita capitaluri
social din r proprii
reevalu
are
Sold la 1 Ianuarie 2016 0 0 0 0 0 0 0
Modificari ale politicilor contabile 0 0 0 0 0 0 0
Sold ajustat/retratat 0 0 0 0 0 0 0
Modificari survenite in capitalurile proprii in              
exercitiul 2016
Dividende 0 0 0 0 0 0 0
Rezultat global total al exercitiului 0 0 0 0 0 0 0
Sold la 31 Decembrie 2016 0 0 0 0 0 0 0
Modificari survenite in capitalurile proprii in              
exercitiul 2017
Emisiuni de actiuni 500.000 0 0 0 500.000 40.000 540.000
Surplus/pierdere din reevaluarea activelor       17.679 17.679   17.679
corporale
Impozit asupra elementelor recunoscte direct in       -2.829 -2.829   -2.829
sau transferate din capitalurile proprii
Rezultat global total al exercitiului 0   635.868   635.868 26.423 662.291
Rezultat reportat retratat     52.790   52.790   52.790
Constituire rezerve legale din profitul anului   33.270 -33.270   0   0
Dividende   0     0 0 0
Transferari in rezultatul reportat 0 0 0 0 0 0  
Sold la 31 Decembrie 2017 500.000 33.270 655.388 14.850 1.203.50 66.423 1.269.931
8

29
Caiet de practica – IFRS

Note explicative

1. Un contract de leasing operational a fost reincadrat la leasing financiar impactul


sau asupra situatiilor financiare fiind mare, ducind la cresterea activele, a
datoriile te termen scurt si a datoriilor pe termen lung si implicit a rezultatului
reportat.

Solduri conform cu OMFP 1802/2014:


Sold 2131: 1.551.804 lei;
Sold 2812: 62.689 lei.

Solduri conform cu IFRS:


Sold 2131: 25.250.510 lei;
Sold 2812: 1.247.624 lei;
Sold 167: 22.206.442 lei, din care 2.594.159 lei datorie pe termen scurt si 20.012.283
lei datorie pe termen lung.

2. Avind in vedere ca leasingul a fost incadrat initial ca operational ci nu financiar


costul produselor finite a fost influentat prin neincluderea unei cote de 90% din
cheltuiala cu amortizarea a utilajului luat in leasing influentind rezultatul
exercitiului.

30
Caiet de practica – IFRS

Solduri conform cu OMFP 1802/2014:


Sold 345: 86.380 lei;

Solduri conform cu IFRS:


Sold 345: 277.217 lei;
3. Societatea a reevaluat cladirile cu indicele de reevaloare de 1.18, aceasta
tranzactie influentind valoarea cladirilor, amortizarea aferenta acestora si
realizarea unui plus din reevaluare.

Solduri conform cu OMFP 1802/2014:


Sold 212: 100.000 lei;
Sold 2812: 1.786 lei.

Solduri conform cu IFRS:


Sold 2131: 118.000 lei;
Sold 2812: 2.107 lei;
Sold 1052: 17.679 lei, din care un impozi aminat alocat capitalurilor proprii in
valoare de 2.829 lei, rezultind o valoare bruta de 14.850 lei.

4. Prin trecerea la aplicarea IFRS-urilor societatea a procedat la o derecunoastere a


unuei cote de 65% din valoarea activelor necorporale, aceasta tranzactie ducind
la scaderea valorii activelor necorporale si a rezultatului reportat.

Solduri conform cu OMFP 1802/2014:


Sold 201, 205, 208: 2.214 lei;
Sold 2801, 2805, 2808: 1.608 lei.

Solduri conform cu IFRS:

31
Caiet de practica – IFRS

Sold 201, 205, 208: 775 lei;


Sold 2801, 2805, 2808: 563 lei.

5. Societatea a constituit pe seama rezultatului reportat urmatoarele provizioane in


valoare de 35.427 lei.
6. In urma tuturor modificarilor mentionate mai sus au fost inregistrate datorii cu
impozite aminate in suma de 12.884 lei:
- prin afectarea capitalurilor proprii (reevaluarea cladirilor) 17.679 * 16% = 2.829
lei;
- prin afectarea cheltuielilor 62.845 * 16% = 10.055 lei;

- prezentare dupa natura a cheltuielilor

2017 2016

 
Venituri 3.467.138 -
Alte venituri 33.389 -
Variatia stocurilor de produse
finite si productie in curs de
executie
101.380 -
Productia realizata de entitate si
capitalizata - -
Materii prime si consumabile
utilizate si cu marfurile vindute - 2.224.752 -
Cheltuieli cu beneficiile
angajatilor - 314.273 -
Cheltuieli cu amortizarea - 66.323 -
Cheltuieli cu deprecierea
activelor citculante - 4.769 -

32
Caiet de practica – IFRS

Alte cheltuieli
- 213.499 -
Costul finantarii - 483 -
Profit brut (inainte de impozit) 777.808 -
Cheltuieli cu impozitul pe profit 115.517 -
Profit dupa impozitare 715.081 -

Interes minoritar 26.423 -


Profit net 741.504 -
Elementele de rezultat global
nete (nota 1) 14.850 -
Rezultat global 756.354 -

i) Se vor calcula indicatorii de profitabilitate, indatorare și eficienta inainte de


trecerea la IFRS și dupa adoptarea IFRS (indicatori prezentati la capitolul
Interpretarea situatiilor financiare);

Indicator de profitabilitate

Cifra de
    Rezulta net afaceri %
Indicator profitabilitate - OMFP Rata profitului net % 635.868 3.171.218 20,05%
Indicator profitabilitate - IFRS Rata profitului net % 688.658 3.171.218 21,72%

In urma ajutarilor datorate trecerii la aplicarea IFRS-urilor se inregistreaza o usoara crestere a


indicatorului.

Indicator de indatorare

Total datorii Total active %


Rata indatorarii
Indicator indatorare - OMFP globale 2.072.157 3.274.448 63,28%
Rata indatorarii
Indicator indatorare - IFRS globale 24.726.410 25.996.341 95,11%

In urma ajutarilor datorate trecerii la aplicarea IFRS-urilor se inregistreaza crestere de 50,3%


datorata in principal reincadrarii leasingului din operational in finaciar.

33
Caiet de practica – IFRS

Indicator de efecienta

Cifra de
    afaceri Total active %
Rentabilitatea globala a
Indicator eficienta - OMFP activelor 3.171.218 3.274.448 96,85%
Rentabilitatea globala a
Indicator eficienta - IFRS activelor 3.171.218 25.996.341 12,20%

In urma ajutarilor datorate trecerii la aplicarea IFRS-urilor se inregistreaza scadere de 84,65%


datorata in principal reincadrarii leasingului din operational in finaciar.

j) Identificarea a 3-5 avantaje și 3-5 dezavantaje ale aplicarii IAS/IFRS (literatura


de specialitate).

Avantaje si dezavantaje ale aplicarii IFRS


Beneficii:
- cresterea comparabilittii si transparentei informatiilor financiare,
- armonizarea raportarii interne si externe conforma cu IFRS,
- crearea unui limbaj contabil comun sau reducerea asimetriei informationale
- Studiile realizate au aratat ca lichiditatea pietelor creste la momentul implementarii standardelor
internationale, impreuna cu aprecierea valorii actiunilor si cu reducerea costului capitalului

Dificultati:
- unele societati din portofoliu, care se afla in perimetrul de consolidare, nu aplica IFRS;
- utilizarea unor politici contabile diferite in cadrul grupului care genereaza diferente semnificative
in evaluarea structurilor situatiilor financiare;
- adoptarea IFRS a generat o usoara crestere sau descrestere a venitului net in situatiile
financiare consolidate.

34

S-ar putea să vă placă și