Sunteți pe pagina 1din 33

Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

Prezentarea societatii comerciale Alfa SRL si a rezolvarii cerintelor caietului de Alfa

Societatea Alfa SRL a fost infiintata in luna ianuarie a anului 2017 si are un punct de lucru in
judetul Ilfov unde se afla 2 sectii de productie, 2 sectii auxiliare, un departament administrativ si
unul de desfacere a produselor.
De asemnea, societatea are inchiriat un magazin de desfacere in Bucuresti si intentioneaza ca
din productia realizata o mare parte a produselor sa fie exportata in afara granitelor Uniunii
Europene iar o partea sa fie livrata in interiorul acesteia.

a) Pe baza balantei de verificare de la modulul Contabilitate financiara, intocmiti situatiile


financiare: Bilant contabil, Contul de profit si pierdere, Situatia fluxurilor de numerar,
Situatia modificarilor de capitaluri proprii (conform IAS 1);

Situatia pozitiei financiare a societatii Alfa SRL la data de 31.12.2017 (lei)

Nota 2017 2016


ACTIVE
Active curente

Numerar si echivalente de numerar 27,353


-
Investitii pe termen scurt 1,000
-
Creante comerciale si alte creante 83,449
-
Stocuri 100,797
-
Plati in avans 556
-
Total active curente 213,155
-
Active non-curente

Imobilizari necorporale 900


-
Imobilizari corporale 969,441
-

1
Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

Imobilizari financiare 30.000


-
Alte active imobilizate 0
-
Total active non-curente 1,000,341
-

Total active 1,213,496


-

DATORII
Datorii curente

Datorii comerciale si alte datorii 156,223


-
Avansuri incasare in contul comenzilor 0
-
Provizioane pe termen scurt 0
-
Credite si imprumuturi pe termen scurt 213,000
-
Leasing financiar 54,210
-
Total datorii curente 423,433
-
Datorii non-curente

Credite si imprumuturi pe termen lung 0


-
Leasing financiar 0
-
Impozit pe profit amanat 0
-
Provizioane pe termen lung 0
-
Alte datorii pe termen lung 0
-
Total datorii pe termen lung 0
-
Total datorii 423,433
-
CAPITALURI PROPRII
Capital si rezerve

Capital social 500,000


-
Alte elemente de capitaluri proprii 0
-
Rezerve legale si alte rezerve 12,770
-
Rezultat reportat 277,293
-
Interese care nu controleaza 0
-
- din rezerve 0
-
- din rezultat 0
-

2
Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

Total capitaluri proprii 790,063


-
Total datorii si capitaluri proprii 1,213,496
-

Situatia rezultatului global al societatii Alfa SRL la data de 31.12.2017 (lei)

- prezentare functionala a cheltuielilor

An 2017 An 2016
Venituri 2,142,684 -
Costul vânzarilor -1,526,867 -
Marja bruta 615,817 -
Alte venituri 27,484 -
Cheltuieli de distributie 0 -
Cheltuieli de administratie generala -242,536 -
Alte cheltuieli -55,280 -
Cheltuieli financiare -2,867 -
Profit brut (inainte de impozit) 342,618 -
Cheltuieli cu impozitul pe profit -52,555 -
Profit dupa impozitare 290,063 -
Interes minoritar 0 -
Profit net 290,063 -

- prezentare dupa natura cheltuielilor

3
Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

An 2017 An 2016

Venituri 2,142,684
-
Alte venituri 27,484
-
Variatia stocurilor de produse finite si productie in
118,565
curs de executie -

Productia realizata de entitate si capitalizata -


-
Materii prime si consumabile utilizate si cu
-1,645,432
marfurile vindute -

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor -212,877


-
Cheltuieli cu amortizarea -29,659
-
Cheltuieli cu deprecierea activelor citculante 0
-
Alte cheltuieli -58,147
-
Costul finantarii 0
-
Profit brut (inainte de impozit) 342,618
-
Cheltuieli cu impozitul pe profit
52,555 -
Profit dupa impozitare 290,063
-
Interes minoritar 0
Profit net 290,063

Situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiun incheiat la data de 31.12.2017 (lei)

4
Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare


Incasari din vinzarea produselor finite 125,388
Incasari din vinzarea marfurilor 2,389,311
-
Plati catre furnizori
1,910,179
Plati privind salariile -124,113
Plati servicii financiare -783
Plati TVA -107,226
Plati taxe vamale -470
Plati impozit pe profit -81,616
Fluxuri net de trezorerie generat de activitatea de exploatare 290,312

Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii


Incasari din vinzarea produselor reziduale 0
Plati privind investitii in echipamente si mobilier -648,690
Fluxuri net de trezorerie generat de activitatea de investitii -648,690

Fluxuri de trezorerie din activitatea de finantare


Incasari din aport la capitalul social in numerar 300,000
Incasari din credite pe termen scurt de la asociatii 213,000
Plati privind credite pe termen scurt de la asociatii 0
Fluxuri net de trezorerie generat de activitatea de finantare 513,000
Fluxuri net total 154,622
Lichiditati si echivalente de lichiditati la 01.01.2017 -
Lichiditati si echivalente de lichiditati la 31.12.2017 27,353

Situatia modificarilor capitalurilor proprii pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2017

5
Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

Rezerva Rezultat Total Interes Total


Capital legala reportat Surplus minoritar capitalur
social din i proprii
reevalu
are
Sold la 1 Ianuarie 2016 0 0 0 0 0 0 0
Modificari ale politicilor contabile 0 0 0 0 0 0 0
Sold ajustat/retratat 0 0 0 0 0 0 0
Modificari survenite in capitalurile proprii in
exercitiul 2016
Dividende 0 0 0 0 0 0 0
Rezultat global total al exercitiului 0 0 0 0 0 0 0
Sold la 31 Decembrie 2016 0 0 0 0 0 0 0
Modificari survenite in capitalurile proprii in
exercitiul 2017
Emisiuni de actiuni 500,000 0 0 0 500,000 30,000 530,000
Surplus/pierdere din reevaluarea activelor 0 0
corporale
Impozit asupra elementelor recunoscte direct in 0 0
sau transferate din capitalurile proprii
Rezultat global total al exercitiului 0 290,063 290,063 290,063
Constituire rezerve legale din profitul anului 12,770 -12,770 0 0
Dividende 0 0 0 0
Transferari in rezultatul reportat 0 0 0 0 0 0
Sold la 31 Decembrie 2017 500,000 12,770 277,293 0 790,063 30,000 820,063

b) Pentru elementele de active si datorii mentionati bazele de evaluare (conform bazelor


mentionate in Cadrul Conceptual al Raportarii Financiare);

A. Reguli de evaluare de baza

De regula, elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza pe baza principiului


costului de achizitie sau al costului de productie. Astfel, evaluarea elementelor de activ si datorii
poate avea loc:

1. La data intrarii in entitate

In acest caz, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, care se


stabileste astfel:

6
Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

la cost de achizitie – pentru bunurile procurate cu titlu oneros;

la cost de productie – pentru bunurile produse in entitate;

la
valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii – pentru bunurile reprezentând aport la capitalul
social;

la valoarea justa – pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.

2. La inventar si prezentarea elementelor in bilant

Cu ocazia inventarierii, evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii


se face potrivit prevederilor Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale
individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1.802/2014
si normelor emise in acest sens de Ministerul Finantelor Publice.
Concret, entitatile care isi intocmesc situatiile financiare anuale trebuie sa inventarieze si evalueze
elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii:

La fiecare inchidere de bilant se vor avea in vedere si urmatoarele:

Elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt
acreditivele si depozitele bancare, creante si datorii in valuta) trebuie evaluate si prezentate in
situatiile financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a
României si valabil la data incheierii exercitiului financiar.

Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de schimb al pietei
valutare, comunicat de BNR de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta, sau
cursul la care acestea sunt inregistrate in contabilitate si cursul de schimb de la data incheierii
exercitiului financiar, se inregistreaza la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar,
dupa caz.

Pentru creantele si datoriile, exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul
unei valute, eventualele diferente favorabile sau nefavorabile, care rezulta din evaluarea
acestora se inregistreaza la alte venituri sau alte cheltuieli financiare, dupa caz.

Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la cost


istoric (imobilizari, stocuri) trebuie prezentate in situatiile financiare anuale utilizând cursul de
schimb valutar de la data efectuarii tranzactiei.

Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la valoarea


justa (imobilizarile corporale reevaluate) se prezinta in situatiile financiare anuale la aceasta
valoare.

7
Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

Provizioanele se revizuiesc la data fiecarui bilant si se ajusteaza pentru a reflecta cea mai buna
estimare curenta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de
resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.

Totodata, in momentul in care efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea


provizionului reprezinta valoarea actualizata a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru
stingerea obligatiei. In acest caz, actualizarea provizioanelor se face intrucât, datorita valorii-
timp a banilor, provizioanele aferente unor iesiri de resurse care apar la scurt timp de la data
bilantului sunt mult mai oneroase decât cele aferente unor iesiri de resurse de aceeasi valoare,
dar care apar mai târziu.

3. Evaluarea la data iesirii din entitate

La data iesirii din entitate sau la darea in consum, bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la
valoarea lor de intrare sau la valoarea la care sunt inregistrate in contabilitate (de exemplu, valoarea
reevaluata pentru imobilizarile corporale care au fost reevaluate sau valoarea justa pentru valorile
mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata).

Activele constatate minus in gestiune se scot din evidenta la data constatarii lipsei acestora.

La scoaterea din evidenta a activelor, se reiau la venituri ajustarile pentru depreciere sau pierdere de
valoare aferente acestora.

B. Reguli de evaluare alternative

Regulile de evaluare alternative ce se pot aplica sunt cele referitoare la reevaluarea imobilizarilor
corporale si cele referitoare la evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare.

Entitatile pot sa-si reevalueze imobilizarile corporale existente la sfârsitul exercitiului financiar,
astfel incât acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea justa, cu reflectarea rezultatelor
acestei reevaluari in situatiile financiare intocmite pentru acel exercitiu.

Nota: Evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare se poate efectua numai in situatiile
financiare anuale consolidate.

c) Prezentati politicile contabile adoptate pentru elaborarea situatiilor financiare (modelul de


prezentare al bilantului, modelul de prezentare a rezultatului global, modelul de prezentare a
situatiei fluxurilor de numerar) (conform IAS 1 si IAS 8);
a) Principiul continuitatii

8
Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii care
presupune ca societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua
aplicabilitatea acestei prezumtii conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile
viitoare de numerar.

a) Rationamente profesionale semnificative, estimari si ipoteze

Intocmirea situatiilor financiare ale Societatii presupune ca managementul sa faca


rationamente profesionale, estimari si ipoteze, care influenteaza valorile raportate ale
veniturilor si cheltuielilor, ale activelor si datoriilor, si prezentarea datoriilor contingente la
data bilantului. Estimarile si ipotezele asociate acestora se bazeaza pe experienta
anterioara si pe alti factori considerati a fi relevanti. Cu toate acestea, incertitudinile
privind aceste previziuni si estimari ar putea avea ca rezultat ajustarea valorii contabile a
activelor si datoriilor in perioadele viitoare.

Estimarile si ipotezele care stau la baza judecatilor contabile sunt revizuite constant.
Modificarile estimarilor contabile sunt recunoscute in perioada in care este revizuita
estimarea daca revizuirea afecteaza acea perioada sau in perioada revizuirii si in
perioadele urmatoare daca revizuirea afecteaza atat perioada curenta cat si cele viitoare.

b) Instrumente financiare

Activele financiare, conform IAS 39, sunt clasificate ca active financiare la valoarea justa
prin contul de profit si pierdere, imprumuturi si creante, investitii pastrate pana la
scadenta, active financiare disponibile pentru vanzare sau derivative desemnate ca
instrumente de acoperire a riscurilor intr-o operatiune eficace de acoperire a riscurilor.

Datoriile financiare, conform IAS 39, sunt clasificate ca datorii financiare la valoarea justa
prin contul de profit si pierdere, imprumuturi sau derivative desemnate ca instrumente de
acoperire a riscurilor intr-o operatiune eficace de acoperire a riscurilor.

Societatea stabileste clasificarea activelor si datoriilor financiare la data recunoasterii


initiale.

Activele financiare cuprind numerar si echivalente de numerar, creante comerciale si alte


creante. Datoriile financiare cuprind datorii comerciale si alte datorii, imprumuturi
purtatoare fara dobanda si datorii de leasing financiar.

Pentru activele financiare recunsocute la valoarea justa in contul de profit si pierdere,


castigurile sau pierderile rezultate din schimbarea valorii juste se inregistreaza in contul de

9
Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

profit si pierdere al perioadei.

Initial, instrumentele financiare sunt recunoscute la valoarea lor justa, plus costurile de
tranzactionare direct atribuibile achizitiei sau emiterii de instrumente financiare, cu
exceptia cazului instrumentelor financiare la valoarea justa prin profit sau pierdere.

Credite si imprumuturi

Toate creditele si imprumuturile sunt initial recunoscute la valoarea justa a contravalorii


primite mai putin costurile direct atribuibile tranzactiei. Dupa recunoasterea initiala,
creditele si imprumuturile purtatoare de dobanzi sunt ulterior masurate la cost amortizat
utilizand metoda dobanzii efective.Castigurile si pierderile sunt recunoscute in profitul sau
pierderea net(a) cand datoriile sunt derecunoscute.

Derecunoasterea instrumentelor financiare

Un activ financiar (sau, unde este aplicabil o parte a activului financiar sau o parte a unui
grup de active financiare similare) este derecunoscut cand drepturile de a primi fluxuri de
trezorerie de pe urma acestuia au expirat; sau societatea a transferat drepturile de a primi
fluxuri de trezorerie de pe urma acestuia sau si-a asumat obligatia de a plati toate fluxurile
de trezorerie primite fara amanare materiala catre a terta parte conform unui aranjament; si
fie (a) societatea a transferat substantial toate riscurile si recompensele activului, sau (b)
societatea nici nu a transferat nici nu a retinut substantial toate riscurile si recompensele
activului, dar a transferat controlul asupra activului.

O datorie financiara este derecunoscuta cand obligatia privind datoria este platita sau
anulata sau expirata. Cand o datorie financiara existenta este inlocuita de o alta datorie de
la acelasi creditor in termeni substantial diferiti, sau termenii existenti sunt substantial
modificati, asa o schimbare sau o modificare este tratata ca o derecunoastere a datoriei
initiale si o recunoastere a unei noi datorii iar diferenta intre valorile contabile respective
este recunoscuta in contul de profit si pierdere.

c) Deprecierea activelor financiare

Societatea evalueaza la fiecare data de raportare daca exista o dovada obiectiva ca un


activ financiar sau un grup de active financiare este depreciat. Un activ financiar sau un
grup de active financiare este depreciat daca, si numai daca, exista o dovada obiectiva a

10
Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

deprecierii ca rezultat al unuia sau mai multor evenimente care au aparut dupa
recunoasterea initiala a activului („eveniment care genereaza pierderi”) si daca acel
eveniment care genereaza pierderi are un impact asupra fluxurilor viitoare de numerar ale
activului financiar sau ale grupului de active financiare si poate fi estimat credibil.
Dovezile deprecierii pot include informatii privind faptul ca debitorii sau un grup de
debitori intampina dificultati financiare semnificative, incalcarea contractului sau
neefectuarea platilor de dobanzi sau principal, probabilitatea ca acestia sa falimenteze sau
sa fie supusi unei alte forme de reorganizare financiara si exista informatii disponibile care
arata o scadere cuantificabila a fluxurilor viitoare de numerar, cum ar fi schimbari privind
intarzierea la plata sau privind conditii economice corelate cu neexecutarea obligatiilor.

In legatura cu creantele comerciale, un provizion pentru depreciere este constituit atunci


cand exista dovezi obiective (precum probabilitatea insolventei sau dificultati financiare
semnificative ale debitorului) ca societatea nu va putea sa incaseze toate sumele de plata
conform termenilor initiali de facturare. Valoarea de depreciere este determinata luand in
considerare pozitia financiara a clientului, rezultatul negocierilor cu acestia si evaluarea
avocatilor. Valoarea contabila a creantelor este redusa prin utilizarea unui cont de
provizion pentru depreciere. Creantele depreciate sunt derecunoscute atunci cand se
evalueaza ca acestea sunt irecuperabile.
Pentru partile afiliate nu se constituie ajustari.

d)Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale sunt prezentate in situatiile financiare ale Societatii la cost, mai
putin amortizarea si deprecierea de valoare.

Cand activele sunt vandute sau casate costurile si amortizarea cumulata aferenta lor sunt
eliminate si orice venit sau pierdere rezultata in urma iesirii lor este inclusa in contul de
profit sau pierdere.

Costul initial al imobilizarilor corporale este format din pretul sau de cumparare, inclusiv
taxele vamale si taxele de cumparare nerambursabile si orice costuri care se pot atribui
direct aducerii activului la locatia si starea necesara pentru ca acesta sa poata functiona.
Cheltuielile ocazionate dupa punerea in functiune a activului, cum ar fi cheltuielile cu
reparatiile si intretinerea, sunt inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada in care
costurile au avut loc. In situatiile in care se poate demonstra ca cheltuielile ocazionate au
dus la cresterea beneficiilor economice viitoare obtinute din utilizarea unei imobilizari
corporale in afara de evaluarea standard a performantei acesteia, cheltuielile sunt
capitalizate ca si costuri suplimentare ale imobilizarii corporale.

11
Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

In costul initial al unei imobilizari corporale pot fi incluse si costurile estimate initial cu
demontarea si mutarea acesteia la scoaterea din evidenta, precum si cu restaurarea
amplasamentului pe care este pozitionata imobilizarea, atunci cand aceste sume pot fi
estimate credibil si societatea are o obligatie legata de demontare, mutare a imobilizarii
corporale si de refacere a amplasamentului. Costurile estimate cu demontarea si mutarea
imobilizarii corporale, precum si cele cu restaurarea amplasamentului, se recunosc in
valoarea activului imobilizat, in corespondenta cu un cont de provizioane.

Imobilizarile in curs reprezinta instalatii si cladiri in faza de constructie si sunt prezentate


la cost, mai putin orice pierdere din depreciere. Acesta include costul constructiei si alte
costuri directe.

Amortizarea imobilizarilor corporale mai putin terenurile si imobilizarile in curs, se


inregistreaza incepand cu data cand ele sunt gata de a fi utilizate pentru activitatea pentru
care sunt destinate.

Amortizarea imobilizarilor corporale mai putin terenurile si imobilizarile in curs este


calculata folosind metoda liniara pe toata durata lor de viata estimata:

Cladiri si alte constructii 9 - 60 ani


Utilaje si alte echipamente 2 - 42 ani
Mijloace de transport 4 -20 ani

Duratele de utilizare si metodele de amortizare sunt revizuite la sfarsitul fiecarui exercitiu


financiar si prospectiv ajustate, daca este cazul.
Sculele transferate din stocuri la imobilizari corporale sunt amortizate pe durata de viata
utila estimata luand in considerare utilizarea specificata.

e) Imobilizari necorporale

Activele necorporale sunt reflectate initial la cost. Imobilizarile necorporale sunt


recunoscute daca este probabil ca beneficiile economice viitoare atribuibile imobilizarii sa
revina entitatii si daca costul imobilizarii poate fi evaluat in mod fiabil. Dupa
recunoasterea initiala, imobilizarile necorporale sunt prezentate la cost mai putin
amortizarea cumulata si orice pierderi din depreciere cumulate. Amortizarea imobilizarilor
necorporale este calculata folosind metoda liniara pe toata durata lor de viata estimata.

Perioada si metoda de amortizare a unei imobilizari necorporale cu o durata de utilizare


finita sunt revizuite cel putin la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar. Schimbari ale duratei
de utilizare preconizate sau ale modelului de consum al beneficiilor economice viitoare

12
Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

preconizate incorporate in activ sunt contabilizate prin modificarea amortizarii perioadei


sau a metodei, dupa cum este cazul, si considerate a fi schimbari ale estimarilor contabile.

Duratele de viata pentru imobilizarile necorporale sunt dupa cum urmeaza:

Software si licente 1 - 5 ani

f) Avansuri

Avansurile platite pentru achizitia de imobilizari corporale sunt considerate active


nemonetare, iar in situatia fluxurilor de trezorerie sunt asimilate imobilizarilor corporale.

Avansurile pentru cumparari de bunuri, prestari de servicii si executie de lucrari sunt


considerate active nemonetare si sunt asimilate creantelor comerciale in situatia fluxurilor de
numerar.

i) Deprecierea activelor nefinanciare

La fiecare data de raportare, societatea analizeaza valorile contabile nete ale imobilizarilor
corporale si imobilizarilor necorporale, pentru a determina daca exista indicii ca aceste
active au suferit pierderi datorate deprecierii. Daca exista astfel de indicii, este estimata
valoarea recuperabila a activului respectiv, pentru a determina marimea pierderii din
depreciere (daca exista). In cazul in care nu este posibil sa se determine valoarea
recuperabila a unui activ individual, societatea estimeaza valoarea recuperabila a unitatii
generatoare de numerar de care apartine activul respectiv.

Valoarea recuperabila este maximul dintre valoarea justa minus costurile de vanzare, si
valoarea de utilizare. Pentru estimarea valorii de utilizare, sunt actualizate la valoarea
prezenta fluxurile de trezorerie viitoare estimate, utilizand o rata de actualizare, care
reflecta evaluarile de piata curente ale valorii timp a banilor si riscurile specifice asociate
activului pentru care estimarile de fluxuri de numerar viitoare nu au fost deja ajustate.

Daca valoarea recuperabila a unui activ (sau a unitatii generatoare de numerar) este
estimata ca fiind mai mica decat valoarea contabila, valoarea contabila a activului (sau a
unitatii generatoare de numerar) este redusa la valoarea sa recuperabila. Ajustarile pentru
depreciere sunt recunoscute ca si cheltuiala imediata.

O pierdere din depreciere recunoscuta anterior este reversata numai daca au existat
modificari ale estimarilor utilizate in determinarea valorii recuperabile a activului de la
ultima recunoastere a pierderii din depreciere.

13
Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

Cand o pierdere din depreciere este reversata, valoarea contabila a activului (a unitatii
generatoare de numerar) este marita pana la valoarea recuperabila estimata revizuita,
tinand cont totusi ca valoarea contabila ramasa majorata sa nu depaseasca valoarea ramasa
care ar fi fost determinata daca nu ar fi avut loc o ajustare de depreciere a activului (a
unitatii generatoare de numerar) in anii anteriori. O reversare a ajustarii de valoare prin
depreciere este recunoscuta ca un venit imediat.

i) Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand societatea are o obligatie prezenta (legala sau
implicita) ca urmare a unui eveniment trecut, este probabil ca o iesire de resurse care sa
afecteze beneficiile economice sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva, si poate
fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei. In cazul in care societatea asteapta
rambursarea partiala sau integrala a cheltuielilor aferente decontarii unui provizion, suma
rambursata va fi recunoscuta ca un activ separat, dar numai cand rambusarea este certa.

Cheltuiala cu provizionul va fi prezentata in contul de profit si pierdere la valoarea neta,


deducand orice rambursare. Daca efectul valorii-timp a banilor este semnificativ,
provizioanele sunt actualizate utilizand o rata de actualizare, inainte de impozitare, care sa
reflecte riscurile specifice obligatiei. In cazul in care se utilizeaza actualizarea, cresterea
provizionului din cauza trecerii timpului este recunoscuta ca o cheltuiala cu dobanda.

Nu sunt recunoscute provizioane pentru pierderile operationale viitoare.

Provizioanele sunt masurate la valoarea prezenta a estimarilor managementului privind


cheltuielile necesare stingerii obligatiei prezente la data de raportare. Rata de actualizare
utilizata pentru a determina valoarea prezenta reflecta estimarile curente de piata cu privire
la valoarea-timp a banilor si riscurile specifice obligatiei.

j) Leasing

Determinarea daca un angajament este sau contine un leasing are la baza continutul
angajamentului la inceputul perioadei: daca indeplinirea angajamentului este conditionata
de utilizarea unui anume activ sau active, sau angajamentul transmite dreptul de a folosi
activul.

Leasingurile sunt considerate financiare atunci cand majoritatea riscurilor si beneficiilor


aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului. Toate celelalte forme de leasing
sunt considerate operationale.

14
Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

Leasingurile financiare care transfera societatii in mod substantial toate riscurile si


beneficiile aferente detinerii activului, sunt capitalizate la inceputul contratului de leasing
la valoarea justa a activului, sau daca este o valoare mai mica, la valoarea minima a
platilor de leasing. Platile de leasing se impart intre costuri financiare si reducerea datoriei
de leasing financiar, pentru a ajunge la o rata constanta a dobanzii, asupra soldului ramas
de datorie de leasing. Costurile financiare sunt recunoscute ca si cheltuieli financiare in
contul de profit si pierdere.

Activele achizitionate in leasing sunt amortizate de-a lungul duratei de viata. Cu toate
acestea, daca nu exista certitudinea rezonabila ca societatea va obtine dreptul de
proprietate pana la sfarsitul duratei contractului de leasing, activul este amortizat integral
pe perioada cea mai scurta dintre durata contractului de leasing si durata de viata a
acestuia.

Platile aferente leasingului operational sunt recunoscute ca si cheltuieli in contul de profit


sau pierdere utilizand modelul liniar aferent perioadei de leasing.

k) Stocuri

Stocurile sunt evaluate la valoarea minima dintre cost si valoarea realizabila neta. Valoarea
neta realizabila este pretul de vanzare estimat a fi obtinut, in mod obisnuit, mai putin
costurile de comercializare si distributie. Costul stocurilor cuprinde costul de achizitie si
alte costuri generate pentru a aduce stocurile la locatia si starea prezenta.

Produsele finite si produsele in curs de executie cuprind costurile materialelor directe si al


fortei de munca si o proportie a cheltuielilor indirecte de productie bazate pe capacitatea
normala de exploatare - nivelul de utlizare al echipamentelor de productie (care este ca
capacitate integrala). Alocarea se face pe baza cantitatilor obtinute in productie.

La iesirea din gestiune a stocurilor, costul se evalueaza si inregistreaza in contabilitate prin


aplicarea metodei primul intrat, primul iesit – FIFO - pentru materiile prime, alte materiale
productia aflata in curs de executie si produsele finite.

l) Numerar si echivalente de numerar

Numerarul include disponibilitatile din casa, disponibilul din banci. Echivalentele de


numerar sunt reprezentate de plasamente pe termen scurt, investitii lichide cu grad ridicat
de convertibilitate in sume cunoscute de numerar, avand termen scadent de trei luni sau
mai putin de la data achizitiei, si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de devalorizare.

15
Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

m) Recunoasterea veniturilor

Veniturile sunt recunoscute in masura in care este probabil ca beneficiile economice sa fie
generate pentru societate si veniturile pot fi evaluate in mod credibil, indiferent de
momentul in care se realizeaza plata.

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in momentul in care au fost transferate
cumparatorului riscurile si beneficiile semnificative aferente dreptului de proprietate
asupra bunurilor, de obicei, la livrarea bunurilor.

Veniturile sunt evaluate la valoarea justa a contraprestatiei primite sau de primit, luand in
considerare termenii de plata contractuali si excluzand taxele sau impozitele. Cand nu se
poate determina valoarea justa, veniturile se evalueaza la valoarea justa a bunurilor sau
serviciilor vandute.

n) Costuri privind beneficiile

angajatilor Beneficii pe termen scurt

Beneficiile pe termen scurt platite de catre societate includ salarii, contributii conexe,
concedii platite, bonusuri si beneficii nemonetare (cum sunt serviciile medicale). Astfel de
beneficii sunt estimate in anul in care angajatii efectueaza prestatiile respective.

o) Taxe

► Impozitul pe profit curent

Creantele si datoriile privind impozitul curent pentru perioada curenta si pentru cele
anterioare trebuie evaluate la valoarea care se asteapta a fi recuperata sau platita
autoritatilor fiscale. Ratele de impozitare si legile fiscale utilizate in calculul valorilor sunt
acelea care au fost adoptate sau in mare masura adoptate pana la finalul perioadei de
raportare, in Romania.

Impozitul pe profit curent aferent elementelor recunoscute direct in capitaluri este


recunoscut in capitaluri si nu in contul de profit si pierdere. Managementul evaluaza
periodic declaratiile de impunere in legatura cu situatiile cand normele fiscale aplicabile
sunt subiect pentru interpretari si stabileste provizioane cand este necesar.

► Impozitul pe profitul amanat

Impozitul pe profitul amanat este evidentiat folosind metoda datoriei bilantiere cu privire
la diferentele temporare dintre baza impozabila a activelor si datoriilor din situatiile

16
Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

financiare si valoarea contabila neta a acestora.

Creantele privind impozitul pe profit amanat sunt recunoscute pentru toate diferentele
temporare, pentru reportarea pierderilor si a creditelor fiscale neutilizate in limita
probabilitatii ca va exista profit impozabil in viitor fata de care pot fi utilizate pierderile si
creditele fiscale neutilizate

Valoarea contabila a creantelor privind impozitul pe profit amanat este revizuita la data
fiecarui bilant si diminuata corespunzator in cazul in care nu mai exista posibilitatea ca sa
fie disponibile profituri impozabile care sa permita utilizarea unei parti sau a intregii
creante privind impozitul pe profit amanat. Creantele privind impozitul pe profit amanat
nerecunoscute sunt reanalizate la data fiecarui bilant si sunt recunoscute in masura in care
exista posibilitatea unor profituri impozabile care sa permita stingerea creantei privind
impozitul pe profit amanat.

Creantele si datoriile privind impozitul pe profit amanat sunt evaluate la ratele de


impozitare preconizate a fi aplicabile pentru perioada in care activul este realizat sau
datoria este decontata, pe baza ratelor de impozitare (si a legilor fiscale) care au fost
adoptate sau in mare masura adoptate pana la finalul perioadei de raportare.

Impozitul pe profit amanat aferent elementelor recunoscute in afara contului de profit sau
pierdere este recunoscut in afara contului de profit sau pierdere. Elementele de impozit pe
profit amanat sunt recunoscute, in functie de natura tranzactiei ce sta la baza, in alte
elemente ale rezultatului global sau direct in capitalurile proprii.

Creantele si datoriile privind impozitul amanat sunt compensate daca exista un drept legal
de a compensa creantele privind impozitul curent cu datoriile privind impozitul curent si
daca impozitul este aferent aceleiasi entitati impozabile si este perceput de aceeasi
autoritate fiscala.

► Taxe aferente vanzarii

Veniturile, cheltuielile si activele sunt recunoscute la valoarea neta de taxe, cu exceptia


urmatoarelor:
► Atunci cand o taxa ocazionata de achizitia unor active sau servicii nu este recuperabila
de la autoritatea fiscala, caz in care taxa este recunoscuta in costul de achizitie al activului
sau ca parte a cheltuielii, dupa caz.
► Creantele si datoriile care au taxele incluse in valoare.

Valoarea neta a taxei de recuperat sau de platit catre autoritatea fiscala este inclusa in

17
Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

valoarea creantelor sau a datoriilor din bilant.

p) Dividende

Dividendele sunt inregistrate in anul in care au fost aprobate de actionari.

q) Active si datorii contingente

Datoriile contingente nu sunt inregistrate in situatiile financiare. Acestea sunt prezentate,


cu exceptia cazului in care posibilitatea iesirii de resurse ce implica beneficii economice
este redusa.

Activele contingente nu sunt inregistrate in situatiile financiare, dar sunt prezentate atunci
cand o intrare de beneficii economice este probabila.

3. RATIONAMENTE, ESTIMARI SI IPOTEZE CONTABILE SEMNIFICATIVE

Intocmirea situatiilor financiare ale Societatii impune conducerii Societatii sa faca


rationamente, estimari si ipoteze care afecteaza valorile raportate pentru venituri,
cheltuieli, active si datorii, precum si informatiile prezentate care le insotesc, si sa prezinte
datoriile contingente la sfarsitul perioadei de raportare. Totusi, incertitudinea existenta in
legatura cu aceste estimari si ipoteze ar putea rezulta intr-o ajustare viitoare semnificativa
a valorii contabile a activului sau a datoriei afectate in perioadele viitoare.

Estimari si ipoteze

Ipotezele principale privind viitorul si alte cauze importante ale incertitudinii estimarilor la
data de raportare, care prezinta un risc semnificativ de a provoca o ajustare semnificativa a
valorilor contabile ale activelor si datoriilor in urmatorul exercitiu financiar, sunt
prezentate in continuare.

 Impozite

Toate sumele datorate autoritatilor de stat au fost platite sau constatate la data inchiderii
bilantului. Sistemul fiscal romanesc sufera un proces de consolidare si este in proces de
armonizare cu legislatia europeana. Interpretari diferite poate exista la nivelul autoritatilor
fiscale in raport cu legislatia fiscala care poate duce la taxe suplimentare si penalizari. In
cazul in care autoritatile de stat constata incalcari fiscale, si a reglementarilor conexe,
poate duce la: confiscarea sumelor in cauza; obligatii fiscale suplimentare; amenzi si
penalitati (care sunt aplicate la suma restanta). Ca rezultat, sanctiunile fiscale care rezulta

18
Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

din incalcarea dispozitiilor legale pot duce la o datorie semnificativa.

 Stocuri

Produsele finite si produsele in curs de executie sunt inregistrate la valoarea realizabila


neta. Conducerea a analizat vechimea stocurilor si a luat in considerare implicatiile
acestora in stabilirea valorii realizabile nete a stocurilor vechi. Valoarea realizabila neta
este pretul de vanzare ce se poate obtine in conditiile desfasurarii normale a activitatii, mai
putin costurile de marketing si distributie.
Conducerea a analizat valoarea realizabila neta a produselor finite si produselor in curs de
executie luand in considerare preturile de vanzare ale pietei si tendintele pietei.

Pentru materiile prime sunt realizate analize specifice luand in considerare uzura morala a
elementelor din sold.
Toate ipotezele sunt revizuite anual.

Modelul de prezentare a bilantului este tip lista, modelul de prezentarea a rezultatului global
este intr-o singura situatie, iar modelul de prezentare a situatiei fluxurilor de numerar este prin
motoda directa.

d) Mentionati cazurile pentru care ati efectuat estimari contabile (conform IAS 8);
Societatea nu a efectuat estimari contabile.

e) Entitatea doreste sa aplice IAS/IFRS. In vederea retratarii situatiilor financiare trebuie sa


efectueze urmatoarele ajustari ((conform IFRS 1, IAS 12 si IAS mentionate la fiecare tranzactie
(i)-(vi)):
i. Un contract de leasing financiar pentru un echipament de producție a
fost clasificat drept contract de leasing operațional; compania a platit 3 rate leasing
(chirii) in valoare de 1200 x 3 luni = 3600; valoarea actualizata a contractului de leasing
este egala cu 30% din Valoarea neta contabila a echipamentelor (ct. 2131) din balanța,
rata dobanzii 4,25%, durata contractului 5 ani; (conform IAS 17/IFRS 16);

19
Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

Valoarea celor 3 rate leasing (chirii) este de 1.200 x 3 luni = 3.600; valoarea actualizata a
contractului de leasing este egala cu 30% din Valoarea neta contabila a echipamentelor (ct. 2131)
din balanța este de 255.607.12 = 76.682, rata dobanzii 4,25%, durata contractului 5 ani;
Redeventa anuala = 14.400

pasul 1

Valoare actualizata a platilor minime


Element Anul 0 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Total
Rata leasing 3.600 14.400 14.400 14.400 14.400 10.800 72.000
rata de actualizare 1,0425 1,0868 1,1330 1,1811 1,2313 1,2837
Rata leasing actualizata 3.453 13.250 12.710 12.192 11.695 8.413 61.713

Valoarea retinuta pentru contabilizarea activului inchiriat este min (valoarea justa; VAPML) = min
(76.682 lei; 61.713 lei) = 61.713 lei
Amortizarea lunara = 61.713 / 5 ani / 12 luni = 1.029 lei.
Amortizarea aferenta celor 3 luni = 1.029 * 3 = 3.087 lei.

pasul 2
Platile minime de leasing trebuie sa fie impartite intre plata principalului si plata dobanzii

Flux de
trezoreri Rambursarea
Element e Dobândă capitalului Capital rămas
datorat de rambursat
oct.17 - - - 61.713
An 2017 3.600 61.713x4,25=2.623 3.600-2.623=977 60.736
An 2018 14.400 60.736x4,25%=2.581 14.400-2.581=11.819 48.917
An 2019 14.400 48.917x4,25%=2079 14.400-2.079=12.321 36.596
An 2020 14.400 36.596x4,25%=1.555 14.400-1.555=12.845 23.751
An 2021 14.400 23.751x4,25%=1.009 14.400-1.009=13.391 10.360
An 2021 10.800 10.360x4,25%=440 10800-440=10.360 0

In urma acestei ajustari au loc urmatoarele modificari:


- rezultat reportat = amortizarea 3.087 lei;

20
Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

- a crescut valoarea activelor cu 61.713 lei, din datoria la leasing s-au rambursat 3.600 lei,
iar in urma achitarii celor trei rate de leasing soldul datoriei catre leasing este de 60.736
lei, din care 11.819 lei pe termen scurt si 48.917 lei pe termen lung;

ii. Costul produselor finite nu a inclus cota-parte de 90% din cheltuiala cu


amortizarea activului de mai sus (conform IAS 2);

Cota parte de 90% din cheltuiala cu amortizarea activui este de 2.500 lei = 3.087 lei* 90% . Avind
in vedere ca s-au realizat 2 cicluri de productie valoarea amortizarii neinclusa in costul produselor
finite este de 5.000 lei = 2.500 *2.

In urma acestei ajustari are loc urmatoarele modificari:

Din cele 27.000 de produse realizate au ramas in stoc la sfirsitul anului 5.420 buc, cota de
cheltuieli alocata acestora fiind de 1.004 lei = 5.000 lei / 27.000 buc * 5.420 buc.

Produse finte = rezultat reportat 1.004 lei.


Soldul contului produse avind valoarea de 21.578 lei = 20.574 lei + 1.004.

iii. Entitatea reevalueaza cladirile; indicele de reevaluare 1,18 (conform IAS


16);

Valoarea cladiri detinute este de 348.859 lei, iar valoarea amortizarii cumulate este de 10.902 lei la
data reevaluarii.
Valoarea bruta actualizata: 348.859 x 1,18 = 411.654 lei
Amortizare cumulata actualizata: 10.902 x 1,18 = 12.864 lei
Valoare neta contabila inainte de reevaluare: 348.859 - 10.902 = 337957 lei
Valoare neta contabila actualizata (valoare justa): 411.654 – 12.864 = 398.790 lei
Diferenta din actualizarea valorii brute: 411.654 - 348.859 = 62.795 lei
Diferenta din actualizarea amortizarii cumulate: 12.864 – 10.902 = 1.962 lei
Diferenta pozitiva din reevaluare: 62.795 – 1.962 = 60.833 lei

Constructii = amortizare 1.962 lei

21
Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

Constructii = rezerva reevaluare 60.833 lei

iv. Entitatea trebuie sa derecunoasca o parte din activele necorporale pentru


ca nu indeplinesc criteriile de recunoaștere din IAS 38; valoarea cu care trebuie ajustate
este de 65% (conform IAS 38);

Valoarea neta a activelor necorporale este de 900 lei, valoarea ajustarii este de 900*65% = 585 lei,
iar in urma acestei modificari valoarea neta contabila a activelor necorporale a devenit 916 – 585
= 315 lei.

Rezultat reportat = active necorporale -585 lei

v. Entitatea trebuie sa recunoasca un provizion pentru litigii in valoare de


13.880 lei si un provizion pentru protejarea mediului inconjurator in valoare de 16.677 lei
(conform IAS 37);

Rezultat reportat = provizion pentru litigii 13.380 lei


si
Rezultat reportat = provizion pentru protejarea mediului inconjurator 16.677 lei

vi. Entitatea trebuie sa recunoasca o datorie privind beneficiile angajaților in


valoare de 4.870 lei (conform IAS 19).

Rezultat reportat = provizion pentru beneficiile angajatilor 4.870 lei

f) Managementul vrea sa restructureze o parte din activitate și solicita consultanța pentru


aceasta decizie: prezentați impactul asupra situațiilor financiare și raționamentul aplicabil in
acest caz (conform IAS 37);

Nu exista nici un impact asupra situatiilor financiare deoarece managementul este in etapa
preliminara restructurarii in care solicita consultanta.

22
Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

Un provizion legat de restructrare este recunoscut numai daca sunt indeplinite criteriile generale
de recunoastere pentru provizioane. In acest context, apare o obligatie de restructurare numai in
cazul in care o entitate:
- dispune de un plan oficial detaliat pentru restructurare, care sa stipuleze cel putin:
(i) activitatea sau partea de activitate la care se refera;
(ii) principalele locatii afectate de planul de restructurare;
(iii) numarul aproximativ de angajati care vor primi compensatii pentru incetarea activitatii,
distributia si posturile acestora;
(iv) cheltuielile implicate; si
(v) data la care se va implementa planul de restructurare;

si
- cei afectati au motive sa creada ca restructurarea va fi realizata prin demararea implementarii
respectivului plan de restructurare sau prin comunicarea principalelor caracteristici ale acestuia
celor care vor fi afectati de procesul de restructurare.

Decizia de restructurare luata de management nu implica o obligatie implicita la data bilantului


decit daca entitatea, inainte de data bilantului:
 a demarat implementarea planului de restructurare; sau
 a comunicat planul de restructurare celor care urmeaza a fi afectati intr-un mod suficient
de specific pentru a genera convingerea acestora ca entitatea va proceda la restructurare.

g) Se calculeaza impozitul amânat aferent retratarilor activelor și datoriilor (conform IAS 12);

Efectul
Specificatie Nota GAAP trecerii IFRS
la IFRS

ACTIVE
Active curente
Numerar si echivalente de numerar 27,353 0 27,353
Investitii pe termen scurt 1,000 0 1,000
Creante comerciale si alte creante 83,449 0 83,449
Stocuri ii 100,797 1,004 101,801
Plati in avans 556 0 556
Total active curente 213,155 1,004 214,159

23
Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

Active non-curente
Imobilizari necorporale iv 900 -585 315
Imobilizari corporale i 969,441 119,459 1,088,900
Imobilizari financiare 30,000 0 30,000
Alte active imobilizate 0 0 0
Total active non-curente 1,000,341 118,874 1,119,215

Total active 1,213,496 119,878 1,333,374


DATORII
Datorii curente
Datorii comerciale si alte datorii 156,223 0 156,223
Avansuri incasare in contul comenzilor 0 0 0
Provizioane pe termen scurt v,vi 0 34,927 34,927
Credite si imprumuturi pe termen scurt 213,000 0 213,000
Leasing financiar i 54,210 11,819 66,029
Total datorii curente 423,433 46,746 470,179

Datorii non-curente

Credite si imprumuturi pe termen lung 0 0


-
Leasing financiar i 0 48,917 48,917
Impozit pe profit amanat 0 3,905 3,905
Provizioane pe termen lung 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 0 0 0
Total datorii pe termen lung 0 52,822 52,822
Total datorii 423,433 99,568 523,001

CAPITALURI PROPRII
Capital si rezerve
Capital social 500,000 0 500,000
Alte elemente de capitaluri proprii iii 0 0 0
Rezerve legale si alte rezerve 12,770 0 12,770
Rezultat reportat 277,293 20,310 297,603
Interese care nu controleaza 0
- din rezerve 0
- din rezultat 0 0
Total capitaluri proprii 790,063 71,410 891,473
Total datorii si capitaluri proprii 1,213,496 119,978 1,333,374

24
Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

Rezultat reportat
i 3,087 i
1,004 ii
iii
iv -585
v 13,380
v 16,677
vi 4,870
Rulaje 37,429 1,004
SFC -36,425

Rezerva reevaluare bruta 60.833


Impozit aminat 9.733
Rezerva reevaluare neta 51.100

(1) 61.713 – 3.087 + 60.833 = 119.459 lei;


(2) 13.380 + 16.677 + 4 870 = 34 927 lei;
(3) Impozit aminat aferent retratarii: 3.905 lei;
- prin afectarea capitalurilor proprii 60.833 * 16% = 9.733 lei;

h) Se vor intocmi situațiile financiare dupa trecerea la IFRS (conform IAS 1);

Situatia pozitiei financiare a societatii Alfa SRL la data de 31.12.2017 (lei)

Nota 2017 2016


ACTIVE
Active curente
Numerar si echivalente de numerar 27,353
Investitii pe termen scurt 1,000
Creante comerciale si alte creante 83,449
Stocuri 101,801
Plati in avans 556
Total active curente 214,159
Active non-curente
Imobilizari necorporale 315

25
Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

Imobilizari corporale 1,088,900


Imobilizari financiare 30,000
Alte active imobilizate 0
Total active non-curente 1,119,215

Total active 1,333,374

DATORII
Datorii curente
Datorii comerciale si alte datorii 156,223
Avansuri incasare in contul comenzilor 0
Provizioane pe termen scurt 34,927
Credite si imprumuturi pe termen scurt 213,000
Leasing financiar 66,029
Total datorii curente 470,179
Datorii non-curente
Credite si imprumuturi pe termen lung 0
Leasing financiar 48,917
Impozit pe profit amanat 3,905
Provizioane pe termen lung 0
Alte datorii pe termen lung 0
Total datorii pe termen lung 52,822
Total datorii 523,001
CAPITALURI PROPRII
Capital si rezerve
Capital social 500,000
Alte elemente de capitaluri proprii 0
Rezerve legale si alte rezerve 12,770
Rezultat reportat 297,603
Interese care nu controleaza 0
- din rezerve 0
- din rezultat 0
Total capitaluri proprii 810,373
Total datorii si capitaluri proprii 1,333,374

Situatia rezultatului global al societatii Alfa SRL la data de 31.12.2017 (lei)


- prezentare functionala a cheltuielilor

26
Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

2017 2016
Venituri 2,142,684
Costul vânzarilor -1,526,867
Marja bruta 615,817
Alte venituri 27,484
Cheltuieli de distributie 0
Cheltuieli de administratie
-242,536
generala
Alte cheltuieli -55,280
Cheltuieli financiare -2,867
Profit brut (inainte de
342,618
impozit)
Cheltuieli cu impozitul pe profit -52,555
Profit dupa impozitare 290,063
Interes minoritar 0
Profit net 290,063
Elementele de rezultat global
51,100
nete (nota 1)
Rezultat global 341,163

Nota 1
Alte elemente ala rezultatului global
(cistig/pierdere) -
Cistig din reevaluare 60.833
Pierderi -
Rezultat brut 60.833
impozit amanat - 9.733
Rezultat net 51.100

Situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiun incheiat la data de 31.12.2017 (lei)

Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare


Incasari din vinzarea produselor finite 125,388
Incasari din vinzarea marfurilor 2,389,311
-
Plati catre furnizori
1,910,179
Plati privind salariile -124,113
Plati servicii financiare -783
Plati TVA -107,226

27
Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

Plati taxe vamale -470


Plati impozit pe profit -81,616
Fluxuri net de trezorerie generat de activitatea de exploatare 290,312

Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii


Incasari din vinzarea produselor reziduale 0
Plati privind investitii in echipamente si mobilier -648,690
Fluxuri net de trezorerie generat de activitatea de investitii -648,690

Fluxuri de trezorerie din activitatea de finantare


Incasari din aport la capitalul social in numerar 300,000
Incasari din credite pe termen scurt de la asociatii 213,000
Plati privind credite pe termen scurt de la asociatii 0
Fluxuri net de trezorerie generat de activitatea de finantare 513,000
Fluxuri net total 154,622
Lichiditati si echivalente de lichiditati la 01.01.2017 -
Lichiditati si echivalente de lichiditati la 31.12.2017 27,353

Situatia modificarilor capitalurilor proprii pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2017

Surplus Total
Rezerva Rezultat Interes
Capital din Total capitaluri
legala reportat minoritar
social reevaluare proprii
Sold la 1 Ianuarie 2016 0 0 0 0 0 0 0
Modificari ale politicilor
0 0 0 0 0 0 0
contabile
Sold ajustat/retratat 0 0 0 0 0 0 0
Modificari survenite in
capitalurile proprii in
exercitiul 2016
Dividende 0 0 0 0 0 0 0
Rezultat global total al
0 0 0 0 0 0 0
exercitiului
Sold la 31 Decembrie
0 0 0 0 0 0 0
2016
Modificari survenite in
capitalurile proprii in
exercitiul 2017
Emisiuni de actiuni 500,000 0 0 0 500,000 30,000 530,000
Surplus/pierdere din
reevaluarea activelor 60,833 60,833 60,833
corporale

28
Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

Impozit asupra
elementelor recunoscte
-9,733 -9,733 -9,733
direct in sau transferate
din capitalurile proprii
Rezultat global total al
0 290,063 290,063 0 290,063
exercitiului
Rezultat reportat retratat 20,310 20,310
Constituire rezerve legale
din profitul anului
12,770 -12,770 0 0

Dividende 0 0 0 0
Transferari in rezultatul
0 0 0 0 0 0 0
reportat
Sold la 31 Decembrie
500,000 12,770 277,293 51,100 861,473 30,000 891,473
2017

Note explicative

1. Un contract de leasing operational a fost reincadrat la leasing financiar impactul sau asupra
situatiilor financiare fiind mare, ducind la cresterea activele, a datoriile te termen scurt si a
datoriilor pe termen lung si implicit a rezultatului reportat.

Solduri conform cu OMFP 1802/2014:


Sold 2131: 255.607 lei;
Sold 2813: 15857 lei.

Solduri conform cu IFRS:


Sold 2131: 317.320 lei;
Sold 2813: 3.087 lei;
Sold 167: 60.736 lei, din care 11.819 lei datorie pe termen scurt si 48.917 lei datorie pe termen
lung.

29
Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

2. Avind in vedere ca leasingul a fost incadrat initial ca operational ci nu financiar costul


produselor finite a fost influentat prin neincluderea unei cote de 90% din cheltuiala cu
amortizarea a utilajului luat in leasing influentind rezultatul exercitiului.

Solduri conform cu OMFP 1802/2014:


Sold 345: 20.574 lei;

Solduri conform cu IFRS:


Sold 345: 21.578 lei;
3. Societatea a reevaluat cladirile cu indicele de reevaloare de 1.18, aceasta tranzactie
influentind valoarea cladirilor, amortizarea aferenta acestora si realizarea unui plus din
reevaluare.

Solduri conform cu OMFP 1802/2014:


Sold 212: 348.859 lei;
Sold 2812: 10.902 lei.

Solduri conform cu IFRS:


Sold 2131: 411.654 lei;
Sold 2812: 12.864 lei;

Sold 1052: 60.833 lei, din care un impozi aminat alocat capitalurilor proprii in valoare de 9733
lei, rezultind o valoare bruta de 51.100 lei.

4. Prin trecerea la aplicarea IFRS-urilor societatea a procedat la o derecunoastere a unuei cote


de 65% din valoarea activelor necorporale, aceasta tranzactie ducind la scaderea valorii
activelor necorporale si a rezultatului reportat.

30
Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

Solduri conform cu OMFP 1802/2014:


Sold 201, 205, 208: 1.992 lei;
Sold 2801, 2805, 2808: 1.092 lei.

Solduri conform cu IFRS:


Sold 201, 205, 208: 1.407 lei;
Sold 2801, 2805, 2808: 1.092 lei.

5. Societatea a constituit pe seama rezultatului reportat urmatoarele provizioane in valoare de


35.427 lei.
6. In urma tuturor modificarilor mentionate mai sus au fost inregistrate datorii cu impozite
aminate in suma de 9.733 lei:
- prin afectarea capitalurilor proprii (reevaluarea cladirilor) 60.833 * 16% = 9.733 lei;

- prezentare dupa natura a cheltuielilor

2017 2016
Venituri 2,142,684 0
Alte venituri 27,484 0
Variatia stocurilor de produse finite si productie in curs de executie 118,565 0
Productia realizata de entitate si capitalizata 0 0
Materii prime si consumabile utilizate si cu marfurile vindute -1,645,432 0
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor -212,877 0
Cheltuieli cu amortizarea -29,659 0
Cheltuieli cu deprecierea activelor citculante 0 0
Alte cheltuieli -58,147 0
Costul finantarii 0 0
Profit brut (inainte de impozit) 342,618 0
Cheltuieli cu impozitul pe profit 52,555 0
Profit dupa impozitare 290,063 0
Interes minoritar 0 0
Profit net 290,063 0
Elementele de rezultat global nete (nota 1) 51,000 0
Rezultat global 341,063 0

31
Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

i) Se vor calcula indicatorii de profitabilitate, indatorare și eficienta inainte de trecerea la


IFRS și dupa adoptarea IFRS (indicatori prezentati la capitolul Interpretarea situatiilor
financiare);

Indicator de profitabilitate

Cifra de
Rezulta net afaceri %
Indicator profitabilitate - OMFP Rata profitului net % 290.063 2.142.684 13,54%
Indicator profitabilitate - IFRS Rata profitului net % 341.063 2.142.684 15,92%

In urma ajustarilor datorate trecerii la aplicarea IFRS-urilor se inregistreaza o usoara crestere a indicatorului.

Indicator de indatorare

Total
Total datorii %
active
Indicator indatorare - OMFP Rata indatorarii globale 423.433 1.213.496 35,89%
Indicator indatorare - IFRS Rata indatorarii globale 470.179 1.333.374 35,26%

In urma ajustarilor datorate trecerii la aplicarea IFRS-urilor se inregistreaza o usoara scadere a indicatorului.

Indicator de efecienta

Cifra de
afaceri Total active %
Indicator eficienta - OMFP Rentabilitatea globala a activelor 2,142,684 1.213.496 176.57%
Indicator eficienta - IFRS Rentabilitatea globala a activelor 2,142,684 1.333.374 160.70%

In urma ajustarilor datorate trecerii la aplicarea IFRS-urilor se inregistreaza o usoara scadere a indicatorului.

j) Identificarea a 3-5 avantaje și 3-5 dezavantaje ale aplicarii IAS/IFRS (literatura de


specialitate).

32
Caiet de practica stagiu an I modul II – IFRS

Avantaje si dezavantaje ale aplicarii IFRS


Beneficii:
- cresterea comparabilittii si transparentei informatiilor financiare,
- armonizarea raportarii interne si externe conforma cu IFRS,
- crearea unui limbaj contabil comun sau reducerea asimetriei informationale
- Studiile realizate au aratat ca lichiditatea pietelor creste la momentul implementarii standardelor
internationale, impreuna cu aprecierea valorii actiunilor si cu reducerea costului capitalului

Dificultati:
- unele societati din portofoliu, care se afla in perimetrul de consolidare, nu aplica IFRS;
- utilizarea unor politici contabile diferite in cadrul grupului care genereaza diferente semnificative in
evaluarea structurilor situatiilor financiare;
- adoptarea IFRS a generat o usoara crestere sau descrestere a venitului net in situatiile financiare
consolidate.

33

S-ar putea să vă placă și