Sunteți pe pagina 1din 17

Capitolul 2.

Studiu de caz

Studiu de caz nr. 1

Societatea ALFA va publica primele situaţii financiare in conformitate cu IFRS la


31 decembrie 2006 (data trecerii la IFRS fiind 1 ianuarie 2005). La 31 decembrie 2005,
ALFA a publicat situaţii financiare anuale simplificate, în conformitate cu OMF 94/2001:

Bilanţul contabil la 31.12.2005 se prezintă astfel:

Valori in mii lei


Elemente Începutul Sfârşitul
anului anului
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE 4.000.000 3.800.000
Cheltuieli de constituire1) 50.000 30.000
Concesiuni, brevete, licenţe, mărci 3.950.000 3.770.000
II. IMOBILIZARI CORPORALE2) 400.000.000 472.000.000
Terenuri şi construcţii 280.000.000 320.000.000
Instalaţii tehnice şi maşini 120000000 152000000
III. IMOBILIZARI FINANCIARE3) 20.000.000 18.000.000
Titluri sub forma de interese de participare 20.000.000 18.000.000
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 424.000.000 493.800.000
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI4) 2.000.000 2.500.000
Materii prime şi materiale consumabile 800.000 900.000
Producţia in curs de execuţie 700.000 600.000
Produse finite şi mărfuri 500.000 500.000
II. CREANTE 4.000.000 3.700.000
Creanţe comerciale5) 3.200.000 3.300.000
Alte creanţe6) 800.000 400.000
III.INVESTITII FINACIARE PE TERMEN SCURT 8.000.000 8.200.000
Acţiuni proprii 200.000
Alte investiţii financiare pe termen scurt 8.000.000 8.000.000
IV. CASA ŞI CONTURI LA BANCI 7.000.000 5.800.000
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 21.000.000 20.200.000
C. CHELTUIELI IN AVANS 2.000.000 1.800.000
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIODA 18.000.000 17.000.000
DE PANA LA UN AN
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 5.000.000 6.000.000
Sume datorate instituţiilor de credit 10.000.000 10000.000
Datorii comerciale 1.000.000 500.000
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi alte datorii pentru 2.000.000 500.000
asigurările sociale

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Aplicarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS 1)

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV 4.000.000 4.200.000


DATORII CURENTE NETE
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII 428.000.000 498.000.000
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O 30.000.000 18.000.000
PERIOADA DE PESTE UN AN
Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 18.000.000 16.000.000
Sume datorate instituţiilor de credit 2.000.000 1.500.000
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi alte datorii pentru 10.000.000 500.000
asigurările sociale8)
Datorii comerciale
H. PROVIZION PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI9) 2.000.000 3.000.000
I. VENITURI IN AVANS 1.000.000 800.000
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL
Din care:
- capital subscris nevărsat
- capital subscris vărsat 126.000.000 169.000.000
– patrimoniul regiei 20.000.000 30.000.000
II. PRIME DE CAPITAL
III. REZERVE DIN REEVALUARE 100.000.000 120.000.000
Sold C
Sold D
IV. REZERVE 120.000.000 140.000.000
V. REZULTATUL REPORTAT (CT. 117)
Sold C 10.000.000 8.000.000
Sold D
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR
Sold C 100.000.000 80.000.000
Sold D
Repartizarea profitului (80.000.000) (70.000.000)
TOTAL CAPITALURI PROPRII 396.000.000 477.000.000
Patrimoniul public
TOTAL CAPITALURI 396.000.000 477.000.000

Informaţii suplimentare:
1) imobilizările necorporale includ cheltuieli de constituire care au fost capitalizate
la 1 iulie 2002 şi care se amortizează pe 5 ani. Valoarea bruta a cheltuielilor de
constituire este de 100.000.000 lei, iar baza fiscala la începutul anului 2005 este
de 50.000.000 lei.

2) Imobilizările corporale sunt prezentate in bilanţ la cost (sau valoare reevaluată)


mai puţin amortizarea cumulată şi provizioanele pentru depreciere. Provizioanele
pentru depreciere se constitue daca valoarea de inventar a unei imobilizări
corporale este inferioara valorii sale contabile.
Structura imobilizărilor corporale se prezintă astfel:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Aplicarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS 1)

Valori in mii lei


Imobilizări corporale Începutul Sfârşitul
anului anului
Cladiri care au fost reevaluate la 31.12.2003 200.000.000 190.000.000
Terenuri evaluate la cost 80.000.000 120.000.000
Echipamente evaluate la cost 70.000.000 130.000.000
Mijloace de transport care au fost reevaluate la 31.12.2003 50.000.000 32.000.000
Total 400.000.000 472.000.000

Bazele fiscale ale imobilizărilor corporale la începutul anului 2005:

Imobilizări corporale Baza fiscală


Clădiri 180.000.000
Terenuri 80.000.000
Echipamente 65.000.000
Mijloace de transport 20.000.000

Imobilizările corporale au fost amortizate după estimări realizate în conformitate


cu IAS 16.
La 31.12.2003, mijloacele de transport au avut:
- valoarea neta contabila la 31.12.2003 de 30.000.000.000 lei;
- valoare reziduala de 60.000.000.000 lei;
- amortizarea cumulata la 31.12.2003 de 20.000.000.000 lei.
Costul de achiziţie al mijloacelor de transport au fost de 50.000.000.000 lei.
Pentru înregistrarea reevaluării s-a utilizat metoda reevaluării valorilor brute. Suplimentul
de amortizare înregistrat datorita reevaluării este de 5.000.000.000 lei.

3) Imobilizările financiare sunt prezentate in bilanţ la valoarea contabila mai puţin


provizioanele pentru depreciere cumulate. Provizioanele pentru depreciere se
determină ca diferenţă între valoarea de intrare şi valoarea justa stabilita cu ocazia
inventarierii.
Imobilizările financiare cuprind:
Elemente Începutul Sfârşitul
anului anului
Interese de participare evaluate la valoarea justă 18.000.000 17.000.000
Interese de evaluare evaluate la cost 2.000.000 1.000.000
Total 20.000.000 18.000.000

Baza fiscala a intereselor din participare la începutul anului 2005 este de


20.500.000 lei, recunoscuta fiscal.

4) Metoda utilizată pentru evaluarea stocurilor la ieşire a fost LIFO.


5) Creanţele comerciale au o valoare bruta de 3.400.000.000 lei. A fost recunoscut
un provizion pentru depreciere de 200.000.000 lei, nedeductibil fiscal.
6) În valoarea altor creanţe la începutul anului intră şi o creanţă de impozit amânat
de 416.000.000 de lei.
7) Investiţiile financiare pe termen scurt conţin:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Aplicarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS 1)

Elemente Începutul Sfârşitul


anului anului
Titluri de plasament evaluate la cost 3.000.000 4.000.000
Titluri de plasament evaluate la valoarea justă 5.000.000 4.000.000
Acţiuni proprii 200.000
Total 8.000.000 8.200.000

Baza fiscală la începutul anului 2005 pentru titlurile de plasament este de


8.500.000 lei.

8) Suma de la începutul anului include o datorie de impozit amânat de 8.800.000 lei


din care 300.000 vor fi reluate într-o perioadă mai mică de un an.
9) Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli nu sunt deductibile fiscal. Cheltuielile
accesorii legate de achiziţie (comisioane) de 20.000.000 lei au afectat contul de
profit şi pierdere in 2005.
Impozitul pe profit exigibil este de 100.000.000 lei, din care 200.000 vor fi
realizate într-o perioada mai mică de un an.
Cheltuielile financiare în 2005 conţin cheltuieli cu sconturi acordate în valoare de
30.000.000 lei.

Pasul 1: Identificarea diferenţelor între politicile contabile aplicate şi cele


solicitate de aplicarea IFRS.

Cheltuielile de constituire nu sunt capitalizate potrivit referenţialului internaţional.


Întreprinderea nu a aplicat prevederile IAS 36, imobilizările fiind evaluate la
minimum dintre cost şi valoarea de inventar.
Societatea ALFA a recunoscut şi înglobat în costul imobilizărilor provizioane
pentru dezafectarea echipamentelor la sfârşitul duratei de viata utilă, dar evaluarea
acestora nu s-a efectuat la o valoare actualizată. Valoarea actualizată la 1 ianuarie 2005 a
cheltuielilor estimate cu dezafectarea echipamentelor este de 300.000.000 lei. Valoarea
nominală recunoscută in contabilitate este de 600.000.000 lei.
Stocurile sunt efectuate cu ajutorul metodei LIFO, metodă care nu este permisă de
IAS 2, revizuit. Managementul hotărăşte să aplice FIFO pentru evaluarea stocurilor.
Valoarea stocului final determinat cu ajutorul FIFO este de 2.500.000.000 lei la
31.12.2004 şi respectiv de 3.000.000.000 lei la 31.12.2005.
Interesele de participare vor fi considerate active financiare evaluate la valoarea
justă, cu variaţii de valoare in contul de profit şi pierdere, potrivit IAS 39. Valoarea lor
justă, la 1 ianuarie 2005, este de 9.000.000.000 lei.
Potrivit IAS 32, acţiunile proprii şi costurile legate de achiziţia lor sunt deduse din
capitalurile proprii.
Valoarea scontului acordat nu este recunoscută pe cheltuieli, potrivit IAS 18.
Bilanţul va trebui prezentat în conformitate cu IAS 1 revizuit. Activele şi datoriile
vor trebui clasificate în curente şi necurente. Contul de profit şi pierdere va fi prezentat cu
cheltuieli clasificate după natură sau după funcţie.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Aplicarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS 1)

Pasul 2: Aplicarea excepţiilor facultative

Valoarea unor terenuri a scăzut, iar managementul doreşte să reflecte valoarea


acestora la data trecerii la IFRS. Costul acestor terenuri la 31.12.2004 este de
80.000.000.000 lei, iar valoarea justă este de 70.000.000.000 lei. Pentru clădiri valoarea
reevaluata la 31.12.2003 va fi considerată drept cost prezumat.
Echipamentele vor fi evaluate la valoarea justă la data trecerii la IFRS care este de
80.000.000.000 lei. Pentru mijloacele de transport ALFA alege să aplice retrospectiv IAS
16.
ALFA nu trebuie să aplice retrospectiv prevederile IFRIC 1 pentru modificările in
valoarea provizionului pentru dezafectările care au avut loc înainte de data trecerii la
IFRS.
Întreprinderea desemnează, la 1 ianuarie 2005, interesele de participare ca active
disponibile pentru vânzare şi titlurile de plasament ca active evaluate la valoarea justă cu
variaţiile de valoare înregistrate in contul de profit şi pierdere.

Pasul 3: aplicarea excepţiilor obligatorii

Estimările referitoare la provizionul pentru dezafectarea echipamentelor reflectă


condiţiile existente la data trecerii la IFRS.

Înregistrările necesare in vederea întocmirii bilanţului de deschidere:

1) derecunoaşterea cheltuielilor de constituire capitalizate (100.000.000 lei


– amortizarea cumulată 50.000.000):

-Cpr, - (-A) -A
% = 201 100.000.000
Cheltuieli de
constituire
1172 50.000.000
Rezultatul reportat din aplicarea
pentru prima dată a IFRS
2801 50.000.000
Amortizarea cheltuielilor de
constituire

2) evaluarea terenurilor la valoarea justă la data trecerii la IFRS prin


aplicarea excepţiei facultative prevăzute de IFRS 1:

-Cpr -A
1172 = 211 10.000.000.000
Rezultatul reportat din aplicarea Terenuri
pentru prima dată a IFRS

3) pentru clădiri valoarea reevaluată la 31.12.2003 este considerată drept


cost prezumat. Virarea rezervei din reevaluare la rezultatul reportat:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Aplicarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS 1)

-Cpr +Cpr
1058 = 1172 20.000.000.000
Rezerve din reevaluare dispuse prin Rezultatul reportat
acte normativ din aplicarea pentru
prima dată a IFRS

4) pentru echipamentele evaluate la valoarea justa la data trecerii la IFRS:

+A +Cpr
2131 = 1172 10.000.000.000
Echipamente tehnologice Rezultatul reportat
din aplicarea pentru
prima dată a IFRS

5) pentru mijloacele de transport:


ü anularea efectelor reevaluării (deoarece întreprinderea va aplica
tratamentul de baza al IAS 16):

-Cpr, - (-A) -A
% = 2133 50.000.000.000
Mijloace de transport
1058 30.000.000.000
Rezerve din reevaluare dispuse prin
acte normativ
2813 20.000.000.000
Amortizarea mijloacelor de transport

ü anularea amortizări suplimentare generată de reevaluare:

- (-A) +Cpr
2812 = 1172 5.000.000.000
Amortizarea clădirilor Rezultatul reportat
din aplicarea pentru
prima dată a IFRS

6) desemnarea intereselor din participaţie ca active financiare disponibile


pentru vânzare, evaluate la valoarea justă la data trecerii la IFRS, prin
aplicarea excepţiei facultative:

+A +Cpr, -A
263.02 = % 21.000.000.000
Active financiare disponibile pentru
vânzare
106.01 1.000.000.000
Rezerve, variatiile
valorii juste pentru
activele disponibile
pentru vanzare

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Aplicarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS 1)

263 20.000.000.000
Interese de participare

7) desemnarea titlurilor de plasament ca active financiare, evaluate la


valoarea justă, cu variaţiile de valoare în contul de profit şi pierdere:

+A +Cpr, -A
50x.03 = % 9.000.000.000
Active financiare desemnate la
valoarea justă
1172 1.000.000.000
Rezultatul reportat
din aplicarea pentru
prima dată a IFRS
50x 8.000.000.000
Investiţii financiare
pe termen scurt

8) ajustarea valorii stocurilor la data trecerii la IFRS:

+A +Cpr
3xx = 1172 500.000.000
Stocuri Rezultatul reportat
din aplicarea pentru
prima dată a IFRS

9) ajustarea valorii provizionului pentru dezafectare:

-D +Cpr
1513 = 1172 300.000.000
Provizioane pentru dezafectare Rezultatul reportat
din aplicarea pentru
prima dată a IFRS

10) determinarea şi înregistrarea impozitelor amânate:

Soldul impozitului amânat în bilanţul de deschidere se determină prin compararea


valorilor contabile ale activelor şi datoriilor cu bazele lor fiscale:
Valori in mii lei
Elemente Valoarea Baza fiscală Diferenţe Diferenţe
contabilă temporare temporare
impozabile deductibile
Cheltuieli de constituire 0 50.000 - 50.000
Mijloace de transport 25.000.000 20.000.000 5.000.000 -
Echipamente 80.000.000 65.000.000 15.000.000 -
Terenuri 70.000.000 80.000.000 - 10.000.000
Clădiri 200.000.000 180.000.000 20.000.000 -
Active financiare disponibile 21.000.000 20.500.000 500.000 -
7

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Aplicarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS 1)

pentru vânzare
Active financiare desemnate la 9.000.000 8.500.000 500.000 -
valoarea justă
Provizioane pentru dezafectarea 300.000 0 - 300.000*)
echipamentelor
Alte provizioane pentru riscuri şi 1.400.000 0 - 1.400.000
cheltuieli
Stocuri 2.500.000 2.000.000 500.000 -
Creanţe 4.000.000 4.200.000 - 200.000
Total - - 41.500.000 11.950.000

*)
diferenţă pentru care nu se înregistrează impozit amânat datorită excepţiei
prevăzute de IAS 12.

Soldul datoriei de impozit amânat în bilanţul de deschidere 41.500.000.000 X


16% = 6.640.000.000 lei.
Soldul activului de impozit amânat în bilanţul de deschidere 11.650.000.000 X
16% = 1.864.000.000 lei.
Datorie de impozit amânat ce trebuie reluată: 8.800.000-6640.000=2.160.000 mii
lei.
Activ de impozit amânat ce trebuie înregistrat: 1.864.000.000-
416.000.000=1.448.000.000 lei.

-Cpr +D
106.01 = 4412 160.000.000
Rezerve / variaţiile valorii juste Impozit pe profit
pentru activele disponibile pentru amânat
vânzare*)

*)
impozitul amânat aferent activelor disponibile pentru vânzare

+A +Cpr
4412 = 1172 1.448.000.000
Impozit pe profit amânat Rezultatul reportat
din aplicarea pentru
prima dată a IFRS

-D +Cpr
4412 = 1172 2.320.000.000
Impozit pe profit amânat Rezultatul reportat
din aplicarea pentru
prima dată a IFRS

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Aplicarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS 1)

Pasul 4: Întocmirea bilanţului de deschidere la data trecerii la IFRS

Bilanţul de deschidere întocmit in conformitate cu IAS 1

Valori in mii lei


Elemente Sold la Ajustări Sold in
01.01.2005 necesare bilanţul de
pentru deschidere
trecerea la potrivit
IFRS IFRS
A. ACTIVE NECURENTE
IMOBILIZARI CORPORALE 400.000.000 375.000.000
Terenuri şi construcţii 280.000.000 (10.000.000) 270.000.000
Instalaţii tehnice şi maşini 120.000.000 (15.000.000) 105.000.000
IMOBILIZARI NECORPORALE 4.000.000 3.950.000
Cheltuieli de constituire 50.000 (50.000) 0
Concesiuni, brevete, licenţe, mărci 3.950.000 - 3.950.000
INVESTITII DISPONIBILE PENTRU 20.000.000 1.000.000 21.000.000
VANZARE
Active de impozit amânat 416.000 1.418.000 1.864.000
ACTIVE NECURENTE - TOTAL 424.416.000 - 401.814.000
B. ACTIVE CURENTE
Stocuri 2.000.000 500.000 2.500.000
Creanţe comerciale 3.200.000 - 3.200.000
Alte creanţe 368.000 - 368.000
Active financiare desemnate la valoare justă 8.000.000 100.000.000 9.000.000
Lichidităţi şi echivalente în lichidităţi 7.000.000 - 7.000.000
Cheltuieli în avans 2.000.000 - 2.000.000
ACTIVE CURENTE - TOTAL 22.584.000 - 24.084.000
TOTAL ACTIVE 447.000.000 425.898.000
CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII
CAPITABIL ATRIBUIBIL ACTIONARILOR
SOCIETATII MAMA
Capital subscris vărsat 126.000.000 - 126.000.000
Prime de capital 20.000.000 - 20.000.000
Rezerve din reevaluare 100.000.000 (50.000.000) 50.000.000
Rezerve 120.000.000 840.000 120.840.000
Rezultat reportat 10.000.000 31.518.000 40.518.000
Profitul perioadei 20.000.000 - 20.000.000
TOTAL CAPITALURI ATRIBUIBILE 396.000.000 377.358.000
ACTIONARILOR SOCIETATII MAMA
INTERESE MINORITARE -
TOTAL CAPITALURI PROPRII 396.000.000 - 377.358.000
DATORII NECURENTE
Împrumuturi pe termen lung 20.000.000 - 20.000.000
Alte datorii 1.200.000 - 1.200.000
Impozite amânate 8.800.000 (2.160.000) 6.640.000
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 1.700.000 (300.000) 1.400.000
Venituri înregistrate în avans 800.000 - 800.000

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Aplicarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS 1)

TOTAL DATORII NECURENTE 32.500.000 30.040.000


DATORII CURENTE
Datorii comerciale şi alte datorii curente 2.900.000 2.900.000
Partea curenta a împrumuturilor pe termen lung 5.000.000 - 5.000.00
Împrumuturi pe termen scurt 10.000.000 - 10.000.000
Impozitul pe profit curent 100.000 - 100.000
Venituri înregistrate în avans 200.000 - 200.000
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli pe termen 300.000 - 300.000
scurt
TOTAL DATORII CURENTE 18.500.000 18.500.000
TOTAL DATORII 51.000.000 - 48.540.000
TOTAL CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII 447.000.000 425.898.000

Studiu de caz nr. 2:

a) Data reconcilierii bilanţului 1 ianuarie 2004:

Specificaţie Nota GAAP Efectul trecerii IFRS


la IFRS
Active non-curente 0 0
Terenuri şi echipamente a 47.404 -21482 25.922
Fond comercial b 2.285 420 2.705
Active necorporale c 5.141 -1050 4.091
Investiţii în societăţile afiliate - 2.045 -758 1.287

Creanţe imobilizate d 2.431 24034 26.465


Investiţii în societăţi neconsolidate e 872 0 872
Alte investiţii financiare - 16.243 0 16.243
Impozit amânat de activ f 0 10 10
Total 76.420 1174 77.595
Stocuri g 18.609 505 19.114
Creanţe comerciale şi alte creanţe h 8.959 70 9.029
Creanţe financiare i 6.261 0 6.261
Investiţii financiare pe termen scurt j 6.949 -150 6.799
Numerar şi echivalente de numerar k 2.530 120 2.650
Total 43.308 545 43.853
TOTAL ACTIV 119.728 1719 121.448
Capital social - 5.771 -200 5.571
Rezerve de conversie m 345 0 345
Rezerve din consolidare n 1.208 -1050 158
Rezultat reportat v 8.269 741 9.010
Interes minoritar - 1.615 50 1.665
Total capital propriu 17.206 -459 16.749
Credite bancare o 15.886 630 16.516
Datorii din impozite amânate p 4.600 388 4.988
10

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Aplicarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS 1)

Datorii privind pensiile q 16.061 353 16.414


Provizioane r 17.510 235 17.745
Total datorii non-curente 54.057 1606 55.663
Furnizori şi alte datorii curente s 35.735 802 36.537
Datorii curente din impozit t 230 45 275
pe profit
Credite bancare – rate scadente u 12.224 0 12224
Dividende v 275 -275 0
Total datorii curente 48.464 572 49.036
TOTAL CAPITAL şi DATORII 119.728 1.719 121.448

Calculul efectelor trecerii la IFRS:

Nota a. Reconcilierea activelor imobilizate

Recunoaşterea activelor în situaţiile consolidate, nerecunoscute conform 1 1350


GAAP
Efectuarea operaţiilor de eliminări interne aferente consolidării 4 287
Prezentarea activelor filialei conform prevederilor din IAS 29 5 340
Capitalizarea costurilor îndatorării conform IAS 16 6 255
Corectarea amortizării conform IAS 16 pentru a reflecta durata economică 7 800
de viaţă a activelor şi nu durata impozabilă
Eliminarea cheltuielilor reparaţiilor şi întreţinerea conform IAS 16 8 (130)
Corectarea deprecierii conform IAS 36 9 (600)
Ajustarea amortizării activelor recunoscute ca fiind deţinute în leasing 13 130
financiar
Constituirea de provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor conform 20 100
IAS 37
Derecunoaşterea activelor recunoscute ca fiind în leasing conform GAAP 21 (24014)
Total efect (21482)

Nota b. Reconcilierea fondului commercial

Consolidarea unei filiale neconsolidată conform GAAP 1 350


Recunoaşterea la fond comercial a unor elemente care nu îndeplinesc 2 70
condiţiile din IAS 38,
recunoscute anterior la active necorporale (conform GAAP)
Total efect 420

Nota c. Reconcilierea activelor necorporale

Recunoaşterea activelor necorporale în situaţiile consolidate, 1 120


nerecunoscute conform GAAP
Recunoaşterea la fond comercial a unor elemente care nu îndeplinesc 2 (70)
condiţiile din IAS 38, recunoscute anterior la active necorporale (conform
GAAP)
Capitalizarea cheltuielilor de dezvoltare conform IFRS 10 (1230)
Eliminarea activelor necorporale care nu îndeplinesc criteriile de 11 130
recunoaştere din IFRS
Total efect (1050)

11

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Aplicarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS 1)

Nota d. Reconcilierea creanţelor imobilizate

Recunoaşterea creanţelor imobilizate nerecunoscute anterior din leasing 21 24034


financiar
Total efect 24034

Nota e. Reconcilierea investiţiilor societăţilor neconsolidate

Consolidarea filialelor anterior excluse conform GAAP din procesul de 1 (758)


consolidare, recunoscute conform IFRS
Total efect (758)
Filialele nu au fost consolidate fie că nu au fost informaţii suficiente şi oportune la
momentul consolidării, fie tranzacţiilor lor nu erau omogene cu ale grupului.
Nota f. Reconcilierea stocurilor

Recunoaşterea stocurilor în situaţiile consolidate, nerecunoscute conform 1 430


GAAP
Incorporarea în valoarea stocurilor a cheltuielilor indirecte conform IFRS 14 25
Ajustarea valorii stocurilor cu mişcări lente 15 50
Total efect 505

Nota g. Reconcilierea creanţelor comerciale şi altor creanţe

Recunoaşterea stocurilor în situaţiile consolidate, nerecunoscute conform 1 520


GAAP
Ajustarea creanţelor pentru sumele neîncasate la timp 16 450
Total efect 70

Nota h. Reconcilierea investiţiilor financiare pe termen scurt

Recunoaşterea investiţiilor pe termen scurt ale filialelor consolidate 1 50


conform IFRS
Reclasificarea investiţiilor pe termen scurt 12 (200)
Total efect (150)

Nota k. Reconcilierea numerarului şi echivalentelor de numerar

Recunoaşterea numerarului şi echivalentelor de numerar ale filialelor 1 120


consolidate conform IFRS
Total efect 120

Nota l. Reconcilierea rezervelor din consolidare

Reclasificarea fondului comercial negativ de la rezerve din consolidare 3 (1050)


conform GAAP la rezultat reportat conform IFRS 3
Total efect (1050)

Conform GAAP, diferenţele rezultate din eliminarea titlurilor la data achiziţiei


erau alocate valorii juste a activelor şi datoriilor care urma să fie consolidată. Valoarea
negativă (fond comercial negativ) era înregistrată ca o componentă a capitalurilor proprii

12

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Aplicarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS 1)

„rezervă de consolidare”. Fondul comercial negativ este reclasificat şi recunoscut la


rezultat reportat conform IFRS.

Nota m. Reconcilierea creditelor pe termen lung

Recunoaşterea creditelor aferente filialelor consolidate conform IFRS 1 630


Total efect 630

Nota n. Reconcilierea datoriilor privind benefiile post-angajare ale salariaţ

Consolidarea datoriilor privind beneficiile post-angajare ale salariaţilor 1 250


filialelor consolidate conform IFRS
Recalcularea unui provizion pentru beneficii post-angajare 17 (62)
Recunoaşterea câştigurilor şi pierderilor nerecunoscute conform GAAP – 18 165
conform excepţiei din IFRS
Total efect 353

Nota o. Reconcilierea provizioanelor

Consolidarea datoriilor filialelor consolidate conform IFRS 1 345


Constituirea provizioanelor pentru dezafectarea imobilizărilor 20 130
Alte ajustări 19 (240)
Total efect 235

Nota p. Reconcilierea furnizorilor şi a altor datorii curente

Consolidarea datoriilor – furnizori ale filialelor consolidate conform IFRS 1 802


Total efect 802

Nota q. Reconcilierea impozitului pe profit current

Consolidarea impozitului pe profit al filialelor consolidate conform IFRS 1 45


Total efect 45

Nota r. Reconcilierea datoriilor privind dividendele

Eliminarea dividendelor conform IFRS 22 275


Total efect 275

Dividendele propuse după data bilanţului, dar înainte de semnarea situaţiilor


financiare sunt tratate ca ajustări după data bilanţului conform GAAP şi prezentate în
bilanţ. Conform IFRS, aceste dividende sunt tratate ca evenimente care nu ajustează
situaţiile financiare şi nu vor fi recunoscute în bilanţ.

Nota s. Reconcilierea rezultatului reportat

Recunoaşterea fondului commercial negativ în contul de profit şi pierdere 3 1.050


Eliminarea operaţiilor reciproce 4 287
Prezentarea activelor filialei conformitate cu IAS 29 5 340
Efectul capitalizării costurilor îndatorării 6 255
Corectarea amortizării pentru a prezenta durata economică a activelor 7 800
13

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Aplicarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS 1)

Eliminarea cheltuielilor de întreţinerea activelor 8 (130)


Ajustarea deprecierii conform IFRS 9 (600)
Derecunoaşterea activelor necorporale care nu îndeplinesc condiţiile 10 (1230)
IFRS
Ajustarea amortizării activelor contabilizate pe baza contractelor de 13 130
leasing financiar
Ajustarea costului de producţie al stocurilor cu cheltuielilor indirecte 14 25
Ajustarea costului stocurilor cu mişcare lentă 15 50
Ajustarea creanţelor care au depăşit termenul de încasare 16 (450)
Recalcularea beneficiilor post angajare 17 62
Recunoaşterea pierderilor / câştigurilor actuarile aferente beneficiilor 18 (165)
angajaţilor
Constituirea provizioanelor care îndeplinesc condiţiile din IFRS 19 240
Constituirea provizioanelor pentru dezafectarea imobilizărilor 20 (30)
Recunoaşterea creanţelor din leasing financiar 21 20
Prezentarea dividendelor conform IFRS 22 275
Efectul fiscal 23 (318)
Total efect 741

Nota t. Reconcilierea impozitului amânat de activ:

Recunoaşterea impozitului amânat aferent filialei consolidate conform 1 10


IFRS
Total efect 10

Nota u. Reconcilierea datoriilor din impozit amânat

Recunoaşterea impozitului amânat aferent filialei consolidate conform 1 70


IFRS
Efectul fiscal 23 318
Total efect 388

Inregistrări contabile de retratare:

1. consolidarea filialei conform IFRS:

1350 lei Active imobilizate = Investiţii în filiale neconsolidate 758 lei


350 lei Fond comercial Interes minoritar 50 lei
120 lei Active necorporale Credite bancare pe termen lung 630 lei
10 lei Impozit amânat de activ Datorii din impozite amânate 70 lei
430 lei Stocuri Obligaţii privind pensiile 250 lei
520 lei Creanţe comerciale Provizioane 345 lei
50 lei Investiţii financiare pe termen scurt Furnizori şi alte datorii comerciale 802 lei
120 lei Numerar Impozit pe profit curent 45 lei

2. reclasificarea activelor necorporale care nu îndeplinesc condiţiile de recunoaştere şi


transferate la fond comercial:

70 lei Fond comercial = Active necorporale 70 lei

14

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Aplicarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS 1)

3. recunoaşterea fondului comercial negativ în contul de profit şi pierdere conform IFRS


3:

1050 lei Rezultat din consolidare = Rezultat reportat 1050 lei

4. eliminarea operaţiilor reciproce în realizarea procesului de consolidare:

287 lei Active imobilizate = Rezultat reportat 287 lei

5. prezentarea activelor filialei consolidate conform IAS 29:

340 lei Active imobilizate = Rezultat reportat 340 lei

6. capitalizarea costurilor îndatorării conform IFRS:

255 lei Active imobilizate = Rezultat reportat 255 lei

7. corectarea amortizării pentru a evidenţia durata economică de viaţă a activelor:

800 lei Active imobilizate = Rezultat reportat 800 lei

8. eliminarea cheltuielilor cu întreţinerea conform IFRS:

130 lei Rezultat reportat = Active imobilizate 130 lei

9. ajustarea deprecierii conform IFRS:

600 lei Rezultat reportat = Active imobilizate 600 lei

10. derecunoaşterea activelor necorporale care nu îndeplinesc condiţiile din IFRS:

1230lei Rezultat reportat = Active necorporale 1230lei

11. capitalizarea cheltuielilor de dezvoltarea care îndeplinesc condiţiile din IFRS:

130 lei Active necorporale = Rezultat reportat 130 lei

12. reclasificarea investiţiilor pe termen scurt:

200 lei Acţiuni proprii = Investiţii pe termen scurt 200 lei

13. ajustarea amortizării activelor deţinute în baza unui contract de leasing financiar:

130 lei Active imobilizate = Rezultat reportat 130 lei

14. includerea în costul de producţie al stocurilor al cheltuielilor indirecte de producţie


repartizate raţional:

25 lei Stocuri = Rezultat reportat 25 lei

15. ajustarea stocurilor cu mişcare lentă:


15

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Aplicarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS 1)

50 lei Stocuri = Rezultat reportat 50 lei

16. ajustarea creanţelor care au depăşit termenul de încasare:

450 lei Rezultat reportat = Creanţe 450 lei

17. recalcularea unui provizion pentru beneficii postangajare conform IFRS:

62 lei Beneficiile angajaţilor = Rezultat reportat 62 lei

18. recunoaşterea câştigurilor şi pierderilor nerecunoscute conform GAAP – conform


excepţiei din IFRS:

165 lei Rezultat reportat = Beneficiile angajaţilor 165 lei

19. constituirea provizioanelor care îndeplinesc condiţiile de recunoaştere din IFRS:

240 lei Provizioane = Rezultat reportat 240 lei

20. recunoaşterea provizioanelor pentru dezafectarea imobilizărilor:

100 lei Active imobilizate = Provizioane 130 lei


30 lei Rezultat reportat

21. recunoaşterea creanţelor din contracte de leasing financiar conform IFRS:

24.034 Creanţe din contracte de leasing = Active imobilizate 24014


lei financiar lei
Rezultat reportat 30 lei

22. prezentarea dividendelor conform IFRS:

275 lei Dividende = Rezultat reportat 275 lei

23. prezentarea efectului fiscal aferent rezultatului reportat:

318 lei Rezultat reportat = Datorie din impozit amânat 318 lei

16

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Aplicarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS 1)

17

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com