Sunteți pe pagina 1din 53

7 MONOGRAFII-CHEIE

çN ACTIVITATEA TA
FISCAL-CONTABILå

 Monografie contabil` privind adaosul


comercial

 Monografie contabil` pentru nepl`titorii de


TVA

 Monografie privind contribu]iile


aferente unui contract de mandate

 Contabilizarea unor cazuri speciale privind


stingerea datoriilor comerciale

 Inventarierea, opera]iune premerg`toare


\ntocmirii situa]iilor financiare

 Opera]iuni contabile specifice


activit`]ilor din domeniul agricol

 Reflectarea \n contabilitate a scutirii de


impozit a profitului reinvestit pentru anul
2009

RENTROP & STRATON


www.rs.ro
©
7 MONOGRAFII-CHEIE ÎN ACTIVITATEA TA FISCAL-CONTABILǍ

Coordonator: dr. Elena Iordache


Consiliu [tiin]ific: drd. Monica Julean; conf. dr. Cristina Nicolaescu; expert contabil Simona Sauciuc;
expert contabil Nina Nicolae; expert contabil Elena Radu; drd. Raymonda Elena Hagiu

CUPRINS

✓ Monografie contabil` privind adaosul comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

✓ Monografie contabil` pentru nepl`titorii de TVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

✓ Monografie privind contribu]iile aferente unui contract de mandate . . . . . . . . . . . . 21

✓ Contabilizarea unor cazuri speciale privind stingerea datoriilor comerciale . . . . . . 27

✓ Inventarierea, opera]iune premerg`toare \ntocmirii situa]iilor financiare . . . . . . . 34

✓ Opera]iuni contabile specifice activit`]ilor din domeniul agricol . . . . . . . . . . . . . . . 40

✓ Reflectarea \n contabilitate a scutirii de impozit a profitului reinvestit


pentru anul 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

❖❖❖ A[tept`m sugestiile dvs. pe adresa monografii@rs.ro ❖❖❖

RENTROP & STRATON – www.rs.ro


ISBN: 978-973-722-518-4

Manager Centru de Profit: Liliana Grigore


Manager de produs: Carmen Iordan
Tehnoredactare: Simona Mor`rescu
Corectur`: Elvira Panaitescu

RENTROP & STRATON


Grup de Editur` [i Consultan]` \n Afaceri
este recunoscut` CNCSIS conform deciziei nr. 284/11.09.2007
Bdul Na]iunile Unite nr. 4, Gemenii Center, sector 5, Bucure[ti
Tel./Fax: 021.317.25.87
Pre[edinte: George Straton
Director General: Florin Cåmpeanu
Director Economic: Mariana Ne]oiu
Director Crea]ie-Produc]ie: Cristina Straton

© RENTROP & STRATON – Toate drepturile rezervate. Nicio parte din aceast` lucrare nu poate fi reprodus`, arhivat` sau transmis` sub nicio
form` [i prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, \nregistrare audio sau video, f`r` permisiunea \n scris din partea edi-
torului. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionat` vreunei persoane fizice sau juridice care ac]ioneaz` sau se ab]ine
de la ac]iuni ca urmare a citirii materialelor publicate \n aceast` lucrare.
7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

Monografie contabil`
privind adaosul comercial
Adaosul comercial este un venit al societ`]ilor comerciale, al
comercian]ilor, a c`rui m`rime se determin` ca diferen]a dintre:

expert contabil ● pre]ul de vånzare al m`rfii c`tre al]i agen]i economici partici-
Nina Nicolae pan]i la ac]iunile comerciale sau c`tre consumatorul final [i
● pre]ul de achizi]ionare al bunului respectiv.

M`rimea sa relativ`, respectiv rata adaosului comercial, se


stabile[te fie \n mod liber, f`r` nicio restric]ie, fie pe baza unor
reglement`ri. Dincolo de eventualele reglement`ri, dimensiu-
nile adaosului comercial trebuie s` asigure atåt acoperirea chel-
tuielilor de func]ionare efectuate de comerciant, cåt [i ob]inerea
[i cazuri practice

unui anumit profit.


Organizarea contabilit`]ii m`rfurilor este influen]at` de mai
mul]i factori.

1. Forma circula]iei
Monografii

Un prim factor \l reprezint` forma circula]iei:

✔ cu ridicata (en-gros) sau


✔ cu am`nuntul (en-detail).

|n cazul circula]iei m`rfurilor en-gros, vånzarea se face pe


baz` de documente. |ncasarea urmeaz` a se realiza ulterior, prin
virament, [i astfel este necesar` interven]ia unui cont anume,
411 „Clien]i“. Acest cont eviden]iaz` crean]ele din momentul
vånz`rii m`rfurilor pån` \n momentul \ncas`rii lor.

|n cazul circula]iei en-detail, vånzarea se face, de regul`, cu


plata imediat, \n numerar.

2. Metoda de contabilitate a stocurilor

Un alt factor de influen]` \l constituie metoda de contabilitate a stocu-


rilor:
● „inventarul permanent“ sau
● „inventarul intermitent“.

|n cazul „inventarului permanent“, contul de m`rfuri este folosit pe


m`sur` ce au loc opera]iuni cu m`rfuri, eviden]iind toate intr`rile [i toate

continuare \n pag. 4 ➛
RENTROP & STRATON 3
www.monografii.ro

ie[irile. Astfel, \n orice moment, prin soldul s`u, acest cont indic` valoarea m`rfurilor \n stoc, permi]ånd controlul ges-
tionar, dac` \n acest scop se efectueaz` [i inventarierea faptic` a stocurilor.

|n cazul „inventarului intermitent“, contul de m`rfuri intervine numai la sfår[itul lunii, cånd, pe baza inventarului
faptic, se determin` valoarea m`rfurilor \n stoc. Aceasta se „blocheaz`“ \n acest cont, diminuåndu-se cheltuielile cu
m`rfuri, \nregistrate la un cont anume, destinat acestui scop, cu ocazia intr`rilor de m`rfuri.

Metoda de contabilitate analitic` a stocurilor de m`rfuri ]ine eviden]a:

● cantitativ-valoric` pe feluri de m`rfuri sau


● global-valoric` la nivel de gestiune.

De asemenea, este influen]at` organizarea contabilit`]ii sintetice a m`rfurilor, prin pre]urile diferite utilizate ca
pre]uri de \nregistrare a acestora.
Astfel, \n cazul \n care eviden]a analitic` se ]ine cantitativ-valoric, se poate utiliza ca pre] de \nregistrare pre]ul de
cump`rare al m`rfurilor sau costul de achizi]ie.

|n cazul \n care eviden]a analitic` a m`rfurilor se ]ine global-valoric, la nivelul gestiunii (a[a cum se procedeaz` \n
comer]ul cu am`nuntul), pentru \nregistrare se utilizeaz` pre]ul cu am`nuntul, inclusiv TVA.

ATEN}IE!
De aici decurg urm`toarele consecin]e asupra contabilit`]ii:

● Cånd eviden]a m`rfurilor se ]ine la pre]ul de cump`rare sau la costul de achizi]ie, nu este necesar` folosirea contului
378 „Diferen]e de pre] la m`rfuri“ pentru eviden]a adaosului comercial.
● Dac` eviden]a m`rfurilor se ]ine la pre]ul cu am`nuntul, interven]ia contului 378 „Diferen]e de pre] la m`rfuri“ este
necesar` pentru eviden]a adaosului comercial con]inut \n pre]ul de \nregistrare a m`rfurilor.
● |n condi]iile \n care eviden]a m`rfurilor se ]ine la pre]ul cu am`nuntul, inclusiv taxa pe valoarea ad`ugat`, apare nece-
sitatea eviden]ierii acestei taxe pån` \n momentul vånz`rii m`rfurilor, \n contul 4428 „TVA neexigibil`“. Evident, \n
momentul vånz`rii m`rfurilor, aceast` tax` va fi transferat`, devine exigibil` [i apare contul 4427 „TVA colectat`“.
Pentru taxa pe valoarea ad`ugat` cuvenit` furnizorilor se va folosi, \n mod normal, contul 4426 „TVA deductibil`“.

Contul 371 „M`rfuri“, cont de activ, serve[te pentru eviden]a existen]ei [i mi[c`rii m`rfurilor aflate \n depozite, \n
unit`]ile comerciale cu am`nuntul sau de alimenta]ie public`. |n debitul s`u eviden]iaz` valoarea la pre] de \nregistrare
a m`rfurilor intrate \n gestiunea unit`]ii prin aprovizionare de la furnizori sau pe alte c`i. |n creditul acestui cont se evi-
den]iaz` valoarea la pre] de \nregistrare a m`rfurilor ie[ite din patrimoniul unit`]ii prin vånzarea c`tre clien]i sau pe alte
c`i. Soldul debitor al contului reprezint` valoarea m`rfurilor existente \n stoc.

Modul de prezentare descris este valabil pentru cazul „inventarului permanent“. |n cazul „inventarului intermitent“,
a[a cum deja s-a ar`tat, contul intervine numai la sfår[itul lunii pentru a prelua \n debit valoarea m`rfurilor \n stoc, iar
la \nceputul urm`toarei luni – pentru a transloca soldul ini]ial luat \n exploatare la contul 607 „Cheltuieli privind
m`rfurile“.

Contul 607 „Cheltuieli privind m`rfurile“, cont de activ, eviden]iaz` costul m`rfurilor våndute de c`tre unit`]ile pat-
rimoniale. |n cazul „inventarului intermitent“, acest cont eviden]iaz` [i m`rfurile aprovizionate, pornindu-se de la
premisa c` toate m`rfurile aprovizionate se vor vinde [i nu se cump`r` pentru a fi stocate. Deci func]ionarea acestui cont
este dependent` de metoda de contabilitate a stocurilor practicat` de unitatea patrimonial`.

Contul 378 „Diferen]e de pre] la m`rfuri“ este folosit pentru eviden]a adaosului comercial (marja comercial`) aferent
m`rfurilor existente \n gestiunea unit`]ii cu activitate comercial`. |n creditul acestui cont se \nregistreaz` adaosul com-
ercial aferent m`rfurilor våndute, soldul creditor al acestui cont reprezentånd adaosul comercial aferent m`rfurilor exis-
tente \n stoc.
Contul 4428 „TVA neexigibil`“ este un cont bifunc]ional [i ]ine eviden]a TVA neexigibile.

4
7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

● Se crediteaz` cu:
– sumele reprezentånd TVA \nscris` \n factur` [i emis` clien]ilor, pentru livr`ri sau presta]ii cu plata \n rate;
– sumele reprezentånd TVA aferent` lucr`rilor sau presta]iilor efectuate clien]ilor, dar pentru care nu s-au \ntocmit
documente;
– sumele reprezentånd TVA devenit` exigibil`, aferente ratelor devenite scadente la cump`r`turile f`cute cu plata \n
rate, precum [i cu TVA \nscris` \n facturile sosite de la furnizori [i care anterior figurau la facturi nesosite;
– valoarea TVA aferent` m`rfurilor intrate \n unit`]ile cu am`nuntul.

● Se debiteaz` cu:
– sumele reprezentånd TVA \nscris` \n facturile furnizorilor, aferente cump`r`turilor cu plata \n rate;
– sumele reprezentånd TVA aferent` cump`r`turilor sosite f`r` factur`;
– sumele reprezentånd TVA devenit` exigibil`, aferent` ratelor devenite scadente, pentru livr`rile f`cute cu plata \n
rate, precum [i cu TVA \nscris` \n facturile emise clien]ilor [i care anterior figurau la facturi de \ntocmit;
– valoarea TVA aferent` vånz`rilor de m`rfuri din unit`]ile comerciale cu am`nuntul.

● Soldul contului reprezint` sume \n a[teptare care pe m`sur` ce devin exigibile se trec \n debitul contului TVA
deductibil`, pentru cump`r`ri, sau \n creditul contului TVA colectat`, pentru vånz`ri.

Contabilitatea m=rfurilor la o \ntreprindere comercial=


cu ridicata (en-gros)
Potrivit Regulamentului de aplicare a Legii contabilit`]ii, m`rfurile, la fel ca [i celelalte categorii de bunuri materiale,
la intrarea \n patrimoniu, \n spe]`, \n depozitele en-gros trebuie s` se evalueze [i s` se \nregistreze \n contabilitate la cos-
tul de achizi]ie format din pre]ul de cump`rare [i „cheltuielile accesorii de aprovizionare“ (cheltuieli de transport, de
\nc`rcare-desc`rcare, prime de asigurare, comisioane [i alte taxe nerecuperabile).

Avem \n vedere c`, \n documentele de aprovizionare (facturi), unul din cele dou` elemente structurale ale costului
de achizi]ie, [i anume „cheltuielile accesorii de aprovizionare“, este consemnat \n suma global`. Astfel, calculul costului
de achizi]ie unitar pentru fiecare din sorturile de marf` intrate cu acela[i document necesit` calcule de repartizare a
sumei totale a cheltuielilor pe sorturi de marf` [i apoi, prin raportarea la cantitate, pe unitatea de m`sur`.

Cheltuielile accesorii de aprovizionare unitare calculate \n acest fel se \nsumeaz` cu pre]ul de cump`rare unitar.
Astfel, afl`m costul de achizi]ie pentru fiecare sort de marf` aprovizionat` care ar putea servi pentru evaluarea m`rfu-
rilor [i \nregistrarea acestora \n contul sintetic 371 „M`rfuri“ [i \n analiticele corespunz`toare.

Solu]ia, se constat`, este greoaie. |n plus, va genera o mare varietate a costurilor de achizi]ie pentru acela[i sort de
marf`, avåndu-se \n vedere variabilitatea cheltuielilor de transport – aprovizionare determinat` de o multitudine de fac-
tori. Pe de alt` parte, trebuie avute \n vedere [i situa]iile frecvente \n care cheltuielile accesorii de aprovizionare sunt fac-
turate distinct de factura unde sunt prev`zute pre]urile de cump`rare.

ATEN}IE!
Pentru a dep`[i aceste dificult`]i, exist` solu]ia dat` de institu]iile de reglementare contabil`, potrivit c`reia „chel-
tuielile accesorii de aprovizionare“ se eviden]iaz` la un analitic distinct al contului 371 „M`rfuri“, de exemplu 371.1
„M`rfuri – cheltuieli accesorii“. |n ceea ce prive[te valoarea m`rfurilor la pre]urile de cump`rare, aceasta s-ar \nregistra,
evident, tot \n contul 371 „M`rfuri“, la analiticele corespunz`toare sorturilor de m`rfuri.

|ntrucåt amåndou` elementele structurale ale costului de achizi]ie – pre]ul de cump`rare [i cheltuielile accesorii de
aprovizionare – sunt eviden]iate la contul 371 „M`rfuri“, este satisf`cut` cerin]a evalu`rii [i a \nregistr`rii m`rfurilor \n
contabilitate, la costul de achizi]ie. De men]ionat c` \n planul de conturi, pentru contul 371 „M`rfuri“ nu se precizeaz`
\n mod expres aceast` cerin]`, indicåndu-se pentru aceasta „pre]ul de \nregistrare“.

La sfår[itul perioadei, se repartizeaz` asupra contului de rezultate prin intermediul contului 607 „Cheltuieli privind
m`rfurile“ numai o parte din cheltuielile accesorii de aprovizionare, [i anume cele aferente m`rfurilor våndute. Vor

RENTROP & STRATON 5


www.monografii.ro

r`måne sold la contul 371.1 „M`rfuri – cheltuieli accesorii“, cheltuieli aferente m`rfurilor r`mase \n stoc (nevåndute). |n
acest mod se asigur` respectarea principiului independen]ei exerci]iului, solu]ia fiind agreat` din aceast` cauz` [i de fis-
calitate.

Filiera \nregistr`rilor privitoare la cheltuielile accesorii de aprovizionare \n acest caz este urm`toarea:

● |nregistrarea (colectarea) cheltuielilor accesorii de aprovizionare pe m`sura efectu`rii lor

% = 401 1.428 lei


371.1 „Furnizori“ 1.200 lei
„M`rfuri – cheltuieli accesorii“
4426 228 lei
„TVA deductibil`“

● Repartizarea cotei din cheltuielile accesorii de aprovizionare aferente m`rfurilor våndute:

607 = 371.1 1.200 lei


„Cheltuieli privind m`rfurile“ „M`rfuri – cheltuieli accesorii“

Soldul debitor al contului 371.1 „M`rfuri – cheltuieli accesorii“, dup` aceast` \nregistrare, reprezint` cheltuielile ac-
cesorii de aprovizionare aferente m`rfurilor din stoc.

|n sfår[it, ar mai fi o a treia solu]ie, pe care nu o re]inem, anume aceea a \nregistr`rii cheltuielilor accesorii de
aprovizionare dup` felul lor \n conturile din clasa 6 „Conturi de cheltuieli“. De aici, la sfår[it de exerci]iu se repartizeaz`
asupra rezultatelor, deci [i acele cheltuieli care sunt, \n fapt, aferente m`rfurilor nevåndute, aflate \n stoc. Aceast` solu]ie
ar putea fi eventual ameliorat` prin delimitarea \n contul 471 „Cheltuieli \nregistrate \n avans“ a cheltuielilor accesorii de
aprovizionare aferente stocurilor la sfår[it de perioad`. Astfel, la conturile din clasa 6 „Conturi de cheltuieli“ r`mån pen-
tru repartizat asupra contului de rezultate numai cheltuielile accesorii de aprovizionare aferente m`rfurilor våndute.

Avem \n vedere, pe de o parte, cerin]a ca, la intrarea \n patrimoniu a bunurilor materiale, evaluarea [i contabilizarea
lor s` se fac` la costul de achizi]ie cuprinzånd pre]ul de cump`rare [i cheltuielile accesorii de aprovizionare. Pe de alt`
parte, este nevoie de evitarea unor lucr`ri de calcul ce ar necesita un volum relativ mare de munc`. Astfel, vom re]ine ca
solu]ie de eviden]` a m`rfurilor pe aceea ce presupune \nregistrarea m`rfurilor la contul 371 „M`rfuri“ la pre]urile de
cump`rare [i a cheltuielilor accesorii de aprovizionare, \n suma global`, tot la contul de m`rfuri, dar la un analitic dis-
tinct 371.1 „M`rfuri – cheltuieli accesorii“.

|n aceste condi]ii, func]ionarea contului 371 „M`rfuri“ pentru eviden]a m`rfurilor la o \ntreprindere comercial` cu
ridicata, la aplicarea inventarului intermitent, se prezint` astfel:

✔ se debiteaz` cu valoarea la pre] de \nregistrare (cost de achizi]ie) a m`rfurilor intrate \n depozit;

NOT+
Dac` se adopt` solu]ia eviden]ei m`rfurilor la pre]uri prestabilite (standard), drept pre] de \nregistrare, \n locul cos-
tului de achizi]ie va fi folosit pre]ul prestabilit. |n plus, intervine contul 378 „Diferen]e de pre] la m`rfuri“ pentru evi-
den]a diferen]elor \ntre costul prestabilit (standard) [i costul de achizi]ie.

✔ se crediteaz` cu valoarea la pre] de \nregistrare a m`rfurilor ie[ite;

✔ soldul debitor reprezint` valoarea m`rfurilor din stoc.

6
7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

Reflectarea \n contabilitate a principalelor opera]ii privind m`rfurile pe baz` de exemple se prezint` astfel:

A. Metoda inventarului permanent

Exemplu

1) Cump`rarea de m`rfuri cu plata ulterioar`, pe baz` de factur` din care rezult`:

– marfa X, pre] de cump`rare 500 x 10 lei/u. = 5.000 lei

– marfa Y, pre] de cump`rare 400 x 25 lei/u. = 10.000 lei

La aceste m`rfuri se ]ine eviden]a cantitativ-valoric, la pre] de cump`rare.

● Valoarea la pre] de cump`rare 15.000 lei


● Cheltuieli de transport 600 lei

● Valoarea la cost de achizi]ie 15.600 lei


● TVA 19% 2.964 lei

● Total factur` de pl`tit 18.564 lei

La recep]ie nu se constat` diferen]e fa]` de factur`.

● Repartizarea cotei din cheltuielile accesorii de aprovizionare aferente m`rfurilor våndute:

% = 401 18.564 lei


371 „Furnizori“ 15.000 lei
„M`rfuri“
371.1 600 lei
„M`rfuri – cheltuieli accesorii“
4426 2.964 lei
„TVA deductibil`“

2) Vånzarea de m`rfuri c`tre \ntreprinderile comerciale cu am`nuntul (en-detail) cu decontarea ulterioar`, pe baz`
de facturi din care rezult`:

– marfa X: pre] de vånzare negociat 600 x 12 lei/u. = 7.200 lei

– marfa Z: pre] de vånzare negociat 100 x 18 lei/u. = 1.800 lei

● Valoarea la pre] negociat de vånzare cu ridicata 9.000 lei


● TVA 19% 1.710 lei

● Total factur` de \ncasat 10.710 lei

4111 = % 10.710 lei


„Clien]i“ 707 9.000 lei
„Venituri din vånzarea m`rfurilor“
4427 1.710 lei
„TVA colectat`“

RENTROP & STRATON 7


www.monografii.ro

3) La sfår[itul lunii, se descarc` gestiunea depozitului cu ridicata, deci a contului de m`rfuri, cu valoarea m`rfurilor
våndute la pre]ul de \nregistrare calculat` dup` una din metodele LIFO, FIFO, CMP, pe baza datelor furnizate de con-
tabilitatea analitic` organizat` cantitativ [i valoric pe sortimente de marf`. Totodat` se repartizeaz` [i cheltuielile acce-
sorii de aprovizionare aferente m`rfurilor våndute.

Astfel, \n debitul contului 607 „Cheltuieli privind m`rfurile“ se determin` [i se eviden]iaz`


costul de achizi]ie al m`rfurilor våndute:

607 = % 7.800 lei


„Cheltuieli privind m`rfurile“ 371 7.500 lei
„M`rfuri“
371.1 300 lei
„M`rfuri – cheltuieli accesorii“

Calculul sumelor din acest articol contabil se prezint` \n continuare, avånd urm`toarele date:

● Soldul ini]ial al contului 371 „M`rfuri“ 4.300 lei

– marfa X, 200 u. x 9,5 lei/u. = 1.900 lei

– marfa Z, 150 u. x 16 lei/u. = 2.400 lei

● Soldul ini]ial al contului 371.1 „M`rfuri – cheltuieli accesorii“ 172 lei

Opera]iunile \n cursul lunii sunt cele de la punctul 1, 2 [i 3 din aceast` aplica]ie [i se consider` c` au avut loc \n
aceea[i ordine cronologic`, \n sensul c` s-au efectuat mai \ntåi intr`rile [i apoi ie[irile.

Pentru evaluarea ie[irilor, adoptåndu-se metoda FIFO, se procedeaz` astfel:

– marfa X 200 u. x 9,5 lei/u. = 1.900 lei

400 u. x 10 lei/u. = 4.000 lei

TOTAL 600 u = 5.900 lei

– marfa Z 100 U. x 16. lei/u. = 1.600 lei

Valoarea total`, la pre] de cump`rare, a m`rfurilor våndute 7.500 lei

Pentru determinarea cheltuielilor accesorii de aprovizionare aferente m`rfurilor våndute, se procedeaz` astfel:

● Coeficientul de repartizare (K) = (Si + Rd) ct. 371.1 / (Si + Rd) ct. 371 = 172 + 600 / 4.300 + 15.000 = 0,04

● Cota 371.1 aferent` vånz`rilor = k x Rc ct.371 = 0,04 x 7.500 lei = 300 lei

Dup` aceste \nregistr`ri, conturile 371 „M`rfuri“ [i 371.1 „M`rfuri – cheltuieli accesorii“ prezint` solduri debitoare
reprezentånd valoarea la pre] de cump`rare a m`rfurilor \n stoc [i, respectiv, cheltuielile accesorii de aprovizionare afe-
rente acestor m`rfuri: suma soldurilor conturilor 371 [i 371.1 va reprezenta costul de achizi]ie al m`rfurilor \n stoc.

8
7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

La sfår[itul lunii se \nchid conturile de venituri [i de cheltuieli, precum [i conturile de TVA:

707 = 121 9.000 lei


„Venituri din vånzarea m`rfurilor“ „Profit [i pierdere“

121 = 607 7.800 lei


„Profit [i pierdere“ „Cheltuieli privind m`rfurile“

% = 4426 2.964 lei


4427 „TVA deductibil`“ 1.710 lei
„TVA colectat`“
4424 1.254 lei
„TVA de recuperat“

B. Metoda inventarului intermitent


Exemplific`rile se fac pe baza acelora[i date de la inventarul permanent.

1. Preluarea soldului ini]ial al contului 371 „M`rfuri“ \n contul 607 „Cheltuieli privind m`rfurile“:

607 = 371 4.472 lei


„Cheltuieli privind m`rfurile“ „M`rfuri“
– 371 analitic 4.300 lei
– 371.1 „M`rfuri – cheltuieli accesorii“ 172 lei

2. Aprovizionarea cu m`rfuri:

% = 4011 8.564 lei


607 „Furnizori“ 5.600 lei
„Cheltuieli privind m`rfurile“
4426 2.964 lei
„TVA deductibil`“

3. Vånzarea m`rfurilor:

4111 = % 10.710 lei


„Clien]i“ 707 9.000 lei
„Venituri din vånzarea m`rfurilor“
4427 1.710 lei
„TVA colectat`“

4. La sfår[itul perioadei, stocul constatat la inventariere se preia de contul 371 „M`rfuri“, desprinzåndu-se costul lui
de achizi]ie de totalul cheltuielilor efectuate cu m`rfurile.
● Stocul de m`rfuri constatat la inventar [i evaluat la pre]urile de cump`rare ale m`rfurilor are valoarea de 11.800 lei.

● Cheltuielile de transport-aprovizionare aferente m`rfurilor \n stoc au valoarea de 472 lei.

● Costul de achizi]ie al m`rfurilor \n stoc au valoarea de 12.272 lei.

RENTROP & STRATON 9


www.monografii.ro

% = 607 12.272 lei


371 „Cheltuieli privind m`rfurile“ 11.800 lei
„M`rfuri“
371.1 472 lei
„M`rfuri – Cheltuieli accesorii“

La sfår[itul lunii se \nchid conturile de venituri [i de cheltuieli precum [i conturile de TVA.

707 = 121 9.000 lei


„Venituri din vånzarea m`rfurilor“ „Profit [i pierdere“

121 = 607 7.800 lei


„Profit [i pierdere“ „Cheltuieli privind m`rfurile“

% = 4426 2.964 lei


4427 „TVA deductibil`“ 1.710 lei
„TVA colectat`“
4424 1.254 lei
„TVA de recuperat“

Contabilitatea m=rfurilor la o \ntreprindere comercial=


cu am=nuntul (en-detail)
|n unit`]ile comerciale cu am`nuntul, dat` fiind frecven]a mare a actelor de vånzare [i inexisten]a unei re]ele de cal-
culatoare la punctele de vånzare, nu este posibil` o contabilitate analitic` cantitativ-valoric`, pe sortimente de marf`. |n
consecin]`, \n marea majoritate a cazurilor, se practic` contabilitatea analitic` global-valoric` pe gestiuni. Ca pre] de \n-
registrare este folosit pre]ul de vånzare incluzånd pre]ul de cump`rare [i adaosul comercial (marja comercial`), la care
se mai adaug` [i taxa pe valoarea ad`ugat`.
|n aceste condi]ii, contabilitatea are datoria de a calcula [i a \nregistra [i diferen]a dintre pre]ul de vånzare [i cel de
cump`rare, adic` adaosul comercial (marja comercial`) aferent m`rfurilor intrate [i r`mase \n stoc, precum [i taxa pe val-
oarea ad`ugat` inclus` \n pre]ul de vånzare.

A. Cazul inventarului permanent

Exemplu
O societate comercial` cu activitate de desfacere a m`rfurilor cu am`nuntul dispune la \nceputul lunii de m`rfuri \n
valoare de 11.900 lei la pre] cu am`nuntul, inclusiv TVA (valoarea TVA – 1.900 lei) cu o diferen]` favorabil` (adaos co-
mercial) de 2.000 lei.

|n cursul perioadei de gestiune au loc urm`toarele opera]ii privind m`rfurile, a[a cum rezult` din jurnalul pentru
cump`r`ri:

1. Se achizi]ioneaz` m`rfuri:
✔ pre] de cump`rare 14.000 lei,
✔ TVA deductibil` 2.660 lei,

✔ pre]ul de vånzare 17.500 lei,

✔ TVA inclus` \n pre]ul de vånzare 3.325 lei,


✔ pre] de vånzare inclusiv TVA 20.825 lei.

10
7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

La contul 378 s-a \nregistrat adaosul comercial, respectiv valoarea de 14.000 lei x 25%.

% = 401 16.660 lei


371 „Furnizori“ 14.000 lei
„M`rfuri“
4426 2.660 lei
„TVA deductibil`“

371 = 378 3.500 lei


„M`rfuri“ „Diferen]e de pre] la m`rfuri“

371 = 4428 3.325 lei


„M`rfuri“ „TVA neexigibil`“

2. S-au våndut m`rfuri cu plata \n numerar, a[a cum rezult` din jurnalul pentru vånz`ri.

Valoarea m`rfurilor våndute (inclusiv TVA) este de 14.000 lei.

TVA 14.000 / 1.19 x 19% 2.235,30 lei

Valoarea la pre] de vånzare f`r` TVA este de 11.764,70 lei.

4111 = % 14.000 lei


„Clien]i“ 707 11.764,70 lei
„Venituri din vånzarea m`rfurilor“
4427 2.235,30 lei
„TVA colectat`“

3. Desc`rcarea la sfår[itul lunii a gestiunii, cu valoarea m`rfurilor våndute, presupune calcule [i \nregistr`ri:

a. determinarea coeficientului mediu de diferen]e de pre] (adaos comercial)

k = TSC ct. 378 / TSD ct. 371 – TSC ct. 4428 x 100 = 5.500 / 27.500 x 100 = 20%

b. determinarea diferen]ei de pre] aferente m`rfurilor \n stoc (∆s) cu aplicarea cotei procentuale de diferen]e (k)
asupra valorii m`rfurilor r`mase \n stoc (sold final cont 371 – sold final cont 4428)

∆s = (18.725 – 2.989,70) x 20 / 100 = 15.735,3 x 20 / 100 = 3.147,06 lei

c. determinarea diferen]ei de pre] (adaos comercial) aferent m`rfurilor våndute (∆v)

∆v = TSC ct. 378 – ∆s = 5.500 – 3.147,06 = 2.352,94 lei

d. calculul costului m`rfurilor våndute

14.000 – (2.235 + 2.352,94 ) = 9.412,06 lei

RENTROP & STRATON 11


www.monografii.ro

Articolul contabil va fi urm`torul:

% = 371 14.000 lei


4428 „M`rfuri“ 2.235 lei
„TVA neexigibil`“
378 2.352,94 lei
„Diferen]e de pre] la m`rfuri“
607 9.411 lei
„Cheltuieli privind m`rfurile“

Dup` aceste \nregistr`ri, soldul contului de m`rfuri 18.725 lei reprezint` valoarea la pre] de vånzare, inclusiv TVA,
a m`rfurilor \n stoc. Controlul gestionar presupune inventarierea m`rfurilor [i compararea totalului valorii inventarului,
adic` soldul faptic, cu soldul scriptic al contului de m`rfuri. Rezult` fie minus, fie plus de inventar la pre] cu am`nuntul,
inclusiv TVA.

ATEN}IE!
Pentru un calcul cåt mai corect, este indicat ca atåt la num`r`torul, cåt [i la numitorul acestui raport s` se ia \n con-
siderare soldul ini]ial la 01.01 [i rulajul creditor/debitor pe perioada de la 01.01 pån` la sfår[itul perioadei de calcul.

4. Pentru \nregistrarea plusului de inventar este necesar s` se determine atåt adaosul comercial, cåt [i TVA aferent`
acestui plus. Prin sc`derea acestor elemente, se afl` valoarea la pre] de cump`rare a m`rfurilor constatate \n plus,
cu care se vor diminua cheltuielile privind m`rfurile.

Exemplu
Se consider` c` \n urma inventarului s-a stabilit totalul faptic de 18.735 lei.

● Sold faptic 18.735 lei


● Sold scriptic 18.725 lei
● Plus de inventar (\n pre] de vånzare, inclusiv TVA) 10 lei
● TVA = 10 / 1,19 x 19% = 1,59 lei
● Plus de inventar la pre] f`r` TVA 8,41 lei
● Adaos comercial = (8,4 x 20) / 100 = 1,68 lei
● Costul m`rfurilor \n plus 6,73 lei

371 = % 10 lei
„M`rfuri“ 378 1,68 lei
„Diferen]e de pre] la m`rfuri“

4428 1,59 lei


„TVA neexigibil`“

607 6,73 lei


„Cheltuieli privind m`rfurile“

12
7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

|n cazul minusurilor de inventar neimputabile, articolul contabil va fi cel anterior,


doar inversat, adic`:

% = 371 10 lei
378 1,68 lei
„Diferen]e de pre] la m`rfuri“
4428 1,59 lei
„TVA neexigibil`“
607 6,73 lei
„Cheltuieli privind m`rfurile“

|n cazul minusurilor imputabile, al`turi de \nregistrarea de mai sus, efectuat` pentru desc`rcarea contului de
m`rfuri cu valoarea lipsei, se va \ntocmi, pentru imputarea lipsei, urm`torul articol contabil:

461 = % 10 lei
„Debitori diver[i“ 7711 8,41 lei
„Venituri din desp`gubiri [i penalit`]i“
4427 1,59 lei
„TVA colectat`“

5. Pentru regularizarea taxei pe valoarea ad`ugat` se efectueaz` \nregistrarea:

% = 4426 2.660 lei


4427 „TVA deductibil`“ 2.235 lei
„TVA colectat`“
4424 425 lei
„TVA de recuperat“

NOT+
Conturile 607 „Cheltuieli privind m`rfurile“ [i 707 „Venituri din vånzarea m`rfurilor“ se \nchid pe seama contului
de rezultate 121 „Profit [i pierdere“.

Exemplul prezentat se refer` la comer]ul cu am`nuntul. |ntrucåt eviden]a acestor gestiuni se ]ine global-valoric, la
nivel de unitate, este necesar` folosirea pre]ului de vånzare cu am`nuntul, inclusiv TVA ca pre] de \nregistrare. |n aceast`
situa]ie, pentru considerentele mai \nainte prezentate, se folosesc conturile 4428 „TVA neexigibil`“ [i 378 „Diferen]e de
pre] la m`rfuri“.

B. Cazul inventarului intermitent

1. La \nceputul exerci]iului se preia \n exploatare pre]ul de cump`rare al m`rfurilor din stoc.

607 = 371 8.000 lei


„Cheltuieli privind m`rfurile“ „M`rfuri“

RENTROP & STRATON 13


www.monografii.ro

2. |nregistrarea costului m`rfurilor aprovizionate:

% = 401 16.660 lei


607 „Furnizori“ 14.000 lei
„Cheltuieli privind m`rfurile“
4426 2.660 lei
„TVA deductibil`“

3. |nregistrarea vånz`rii m`rfurilor:

4111 = % 14.000 lei


„Clien]i“ 707 11.764 lei
„Venituri din vånzarea m`rfurilor“
4427 2.236 lei
„TVA colectat`“

4. |nregistrarea la sfår[itul lunii a costului m`rfurilor \n stoc


pe baza inventarierii \n valoare de 12.595 lei:

371 = 607 12.595 lei


„M`rfuri“ „Cheltuieli privind m`rfurile“

Determinarea costului m`rfurilor våndute care se va transfera, ca [i \n cazul anterior, asupra contului 121 „Profit [i
pierdere“ se efectueaz` pe baza rela]iei:

E = Si + I – Sf = 8.000 + 14.000 – 12.595 = 9.405 lei.

Metoda de contabilitate a m`rfurilor la pre] de vånzare \n condi]iile organiz`rii analitice global-valorice, exemplifi-
cat` mai sus este aplicabil` \ntr-o economie \n care pre]ul de vånzare s-ar caracteriza prin unicitate [i caracter fix pentru
acela[i sortiment de marf`.

ATEN}IE!
|n condi]iile de azi ale economiei din Romånia, metoda prezint` nenum`rate dezavantaje [i, \n plus, permite fie
\nc`lcarea unor principii contabile, fie denaturarea situa]iei patrimoniale [i a rezultatului financiar. |n consecin]`, se poa-
te renun]a la metoda global-valoric` \n favoarea metodei cantitativ-valorice, pe sortimente de marf`, solu]ie greu de op-
tat \n condi]iile inexisten]ei unei dot`ri corespunz`toare cu calculatoare a re]elei comerciale.

Exemplu

Pentru exemplificarea metodei de eviden]` la pre] de vånzare \n condi]iile contabilit`]ii analitice cantitativ-valorice
pe sortimente (pentru simplificare se ia un singur sortiment V), se consider` urm`toarele date:

I) Stoc la \nceputul perioadei

● sortimentul V la pre] de vånzare 100 u x 5 lei = 5.000 lei

14
7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

● marja brut` redus` (Mr) 20% 1.000 lei


● cost de achizi]ie (pre] de cump`rare) 4.000 lei

NOT+

Pentru simplificare se face abstrac]ie de TVA.

II) Opera]ii \n cursul exerci]iului

1. Cump`rarea de m`rfuri: 600 u, sortimentul V

Pc 600 u x 4,5 lei = 2.700 lei

Mb 25% x 2.700 lei = 675 lei

Pv total 3.375 lei

Pv unitar 3.375 lei/600 u = 5,63 lei/u

371 = % 3.375 lei


„M`rfuri“ 401 2.700 lei
„Furnizori“
378 675 lei
„Diferen]e de pre] la m`rfuri“

2. Vånzare de m`rfuri: 800 u, sortimentul V

Pv 800 u x 5 lei = 4.000 lei

Mr 20% = 800 lei

Costul m`rfii våndute (Pc) = 3.200 lei

✔ Vånzarea m`rfurilor c`tre clien]i

4111 = % 4.760 lei


„Clien]i“ 707 4.000 lei
„Venituri din vånzarea m`rfurilor“

4427 760 lei


„TVA colectat`“

✔ Ie[irea din gestiune a m`rfurilor

% = 371 4.000 lei


607 „M`rfuri“ 3.200 lei
„Cheltuieli privind m`rfurile“
378 800 lei
„Diferen]e de pre] la m`rfuri“

RENTROP & STRATON 15


www.monografii.ro

3. Cump`r`ri de m`rfuri: 400 u, sortimentul V

Pc 400 u x 4,6 lei = 1,84 lei

Mb 25% x 1.840 lei = 460 lei

Pv total 2.300 lei

Pv unitar 2.300 lei / 400 u = 5,75 lei

371 = % 2.300 lei


„M`rfuri“ 401 1.840 lei
„Furnizori“
378 460 lei
„Diferen]e de pre] la m`rfuri“

4. Vånzare de m`rfuri: 900 u, sortimentul V, din care: 200 u din stoc (atåtea au mai r`mas din cele 1.000 u, dup` ce s-
au våndut 800 u la op. 2), 600 u din primul lot intrat (op. 1) [i se completeaz` cu 100 u din urm`torul lot intrat (op.
3).

200 u x 5 lei = 1.000 lei

600 u x 5.625 lei = 3.375 lei

100 u x 5.750 lei = 575 lei

Pv 4.950 lei

Mr 20% 990 lei

Costul m`rfurilor våndute 3.960 lei:

✔ Vånzarea m`rfurilor c`tre clien]i:

4111 = % 5.890,5 lei


„Clien]i“ 707 4.950 lei
„Venituri din vånzarea m`rfurilor“
4427 940,5 lei
„TVA colectat`“

✔ Ie[irea din gestiune a m`rfurilor:


% = 371 4.950 lei
607 „M`rfuri“ 3.960 lei
„Cheltuieli privind m`rfurile“
378 990 lei
„Diferen]e de pre] la m`rfuri“

16
7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

Monografii contabile
pentru nepl`titorii de TVA
La constituirea unei societ`]i comerciale, pute]i opta pentru
a fi pl`titori de TVA sau nepl`titori de TVA. TVA reprezint`
taxa pe valoarea ad`ugat`, adic` un procent (fixat prin lege) pe
expert contabil care statul \l percepe pentru orice opera]iune impozabil` (livrare
Simona Sauciuc de bunuri sau prestare de servicii).

A fi nepl`titor de TVA \nseamn` s` nu fie colectat` TVA afe-


rent` veniturilor realizate [i s` nu existe dreptul de deducere a
TVA pl`tite, de exemplu, la achizi]ionarea unor m`rfuri. De
principiu, pentru societ`]ile prestatoare de servicii, este mai con-
venabil s` nu fie pl`titoare de TVA. Dac` \ns` o societate presta-
toare de servicii nepl`titoare de TVA dep`[e[te plafonul de scu-
[i cazuri practice

tire de 35.000 de euro cifra de afaceri pe anul financiar \n curs,


atunci ea va trece automat la a fi pl`titor de TVA. |n cazul \n care
cifra de afaceri preconizat` nu dep`[e[te acest plafon [i nu se
vor face achizi]ii de valoare ridicat` pentru societate, este reco-
mandabil` op]iunea de a fi nepl`titor de TVA.
Monografii

A fi pl`titor de TVA presupune deducerea TVA la cump`-


rare (cea trecut` \n facturile de cheltuieli primite) [i colectarea
TVA la vånzare. Avantajul este acela c` TVA deductibil` se
poate compensa cu TVA colectat`. Dac` se vor face achizi]ii de
sume importante, societatea poate opta s` fie pl`titoare de TVA
(pentru a-[i putea recupera aceast` TVA). |n cazul societ`]ilor
care fac tranzac]ii cu m`rfuri, este recomandabil s` se opteze
pentru „pl`titor de TVA“.

Exemplu
Monografie contabil=
pentru nepl=titori de TVA
Din punctul de vedere al \nregistr`rilor \n contabilitate, \n perioada
precedent` \nregistr`rii \n scopuri de TVA (a[a cum am specificat mai sus),
TVA din facturile de cump`rare va fi inclus` \n costul bunurilor [i servici-
ilor achizi]ionate.
● Achizi]ii marf` – \nregistrare total factur` (inclusiv TVA):

371 = 401 1.071 lei


„M`rfuri“ „Furnizori“ (900 baza x 19% TVA)

RENTROP & STRATON 17


www.monografii.ro

● Achizi]ie mijloace fixe – \nregistrare total factur` (inclusiv TVA):

21 x = 401 2.261 lei (1.900 baza x 19% TVA)


„Imobiliz`ri corporale“ „Furnizori“

● Achizi]ie obiecte de inventar – \nregistrare total factur` (inclusiv TVA):

303 = 401 595 lei (500 baza x 19% TVA)


„Materiale de natura „Furnizori“
obiectelor de inventar“

● |nregistrarea facturii de leasing – total rat` facturat`, total dobånd`, diferen]e


de curs valutar (inclusiv TVA):

167 = 401 595 lei


„Furnizori“
„Alte \mprumuturi [i
datorii asimilate“
666 = 401 29 lei
„Cheltuieli privind dobånzile“ „Furnizori“
665 = 401 15 lei
„Cheltuieli din diferen]e „Furnizori“
de curs valutar“

● |nregistrare factur` utilit`]i – \nregistrare total factur` (inclusiv TVA):

605 = 401 130 lei


„Cheltuieli cu energia [i apa“ „Furnizori“

|nregistrarea persoanelor impozabile, \n scopuri de TVA, se efectueaz` conform articolului 153 din Codul fiscal.
Astfel, societatea care atinge sau dep`[e[te plafonul de scutire prev`zut la art. 152 alin. (1) trebuie s` solicite \nregistrarea
\n scopuri de TVA la organul competent fiscal, \n 10 zile de la sfår[itul lunii \n care a atins sau dep`[it plafonul.

|nregistrarea \n scopuri de TVA se efectueaz` prin depunerea la Administra]ia Financiar` de care apar]ine persoana
impozabil` a unei declara]ii de men]iuni (010) prin care se solicit` \nregistrarea.

Conform art. 66 din normele de aplicare, \nregistrarea \n scopuri de TVA se consider` valabil` \ncepånd cu prima zi
a lunii urm`toare celei \n care persoana impozabil` solicit` \nregistrarea.

|ncepånd cu acea lun`, persona impozabil` va trebui s` deduc` [i s` colecteze TVA conform facturilor de achizi]ie [i
de vånzare, iar TVA va fi eviden]iat` \n jurnalele de cump`r`ri [i de vånz`ri conform legisla]iei \n vigoare.

|ncepånd cu luna \n care societatea este considerat` ca \nregistrat` \n scopuri de TVA \nregistr`rile contabile se
modific`.

18
7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

Monografie contabil= pl=titori de TVA

● Facturi de achizi]ie m`rfuri:

% = 401 595 lei total factur` (inclusiv TVA)


„Furnizori“
371 500 lei valoarea f`r` TVA
„M`rfuri“
4426 95 lei
„TVA colectat`“ valoarea TVA \nscrise pe factur`

● Facturi de achizi]ie mijloace fixe:

% = 401 2.261 lei total factur` (inclusiv TVA)


„Furnizori“
21x 1.900 lei valoarea f`r` TVA
„Imobiliz`ri corporale“
4426 361 lei
„TVA colectat`“ valoarea TVA \nscrise pe factur`

● |nregistrarea obiectelor de inventar:

% = 401 595 lei total factur` (inclusiv TVA)


„Furnizori“
303 500 lei valoarea f`r` TVA
„Materiale de natura
obiectelor de inventar“
4426 95 lei valoarea TVA \nscrise pe factur`
„TVA colectat`“

● |nregistrare factur` de leasing:

% = 401 1.642,2 lei total factur` de leasing


„Furnizori“
167 1.200 lei valoarea f`r` TVA a ratei facturate
„Alte \mprumuturi [i
datorii asimilate“
666 180 lei valoarea f`r` TVA a dobånzii
„Cheltuieli privind dobånzile“
4426 262,2 lei valoarea TVA \nscrise pe factur`
„TVA colectat`“

De asemenea, \ncepånd cu aceea[i lun`, societatea are obliga]ia de a depune la organul fiscal competent decontul pe
TVA (declara]ia 300) [i declara]ia semestrial` 394.

RENTROP & STRATON 19


www.monografii.ro

(4) |n sensul art. 152 alin. (3) [i (7), coroborat cu condi]iile prev`zute la art. 145, 145 1, 147, 148 [i 149 din Codul fiscal,
persoana impozabil` are dreptul/obliga]ia la ajustarea taxei deductibile aferente:
a) bunurilor aflate \n stoc [i serviciilor neutilizate \n momentul trecerii la regimul normal de taxare;
b) bunurilor de capital definite la art. 149 alin. (1) din Codul fiscal, aflate \nc` \n folosin]`, \n scopul desf`[ur`rii acti-
vit`]ii economice \n momentul trecerii la regimul normal de tax`, cu condi]ia ca perioada de ajustare a deducerii,
prev`zut` la art. 149 alin. (2) din Codul fiscal, s` nu fi expirat. Prevederile acestui alineat se completeaz` cu prevederile
de la pct. 46.

46. (1) Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al documentelor prev`zute la art. 146
alin. (1) din Codul fiscal sau cu alte documente \n care sunt reflectate livr`ri de bunuri sau prest`ri de servicii, inclusiv
facturi transmise pe cale electronic` \n condi]iile stabilite la pct. 73, care s` con]in` cel pu]in informa]iile prev`zute la
art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, cu excep]ia facturilor simplificate prev`zute la pct. 78. |n cazul pierderii, sustragerii sau
distrugerii exemplarului original al documentului de justificare, beneficiarul va solicita furnizorului/prestatorului
emiterea unui duplicat al facturii, pe care se va men]iona c` \nlocuie[te factura ini]ial`.

Astfel, la data cånd devine pl`titoare de TVA, firma trebuie s` efectueze un inventar al stocurilor care trebuie bine
justificat cu documentele de achizi]ie.
Se efectueaz` ajustarea TVA incluse \n valoarea stocurilor astfel:

– Calculul valorii de achizi]ie f`r` TVA


Valoare stoc conform inventar (sold 371 – 378)/1,19 = baza f`r` TVA a stocului

– Calculul valorii TVA care trebuie ajustate


Baza f`r` TVA x 0,19

● Not` contabil`:

4426 = 371 171 lei cu valoare TVA


„TVA deductibil`“ „M`rfuri“

– De asemenea se calculeaz` valoarea TVA neexigibile aferente [i adaosului comercial.

Sold 378 / 1,19 x 0,19 = TVA neexigibil`

20
7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

Monografie privind contribu]iile


aferente unui contract de mandat
Care sunt obliga]iile angajatorului \n cazul unui contract
de mandat, \n care mandatarul este o ter]` persoan`, iar man-
dantul este fie o societate cu r`spundere limitat`, fie o repre-
conf. dr. zentant` sau o asocia]ie de proprietari.
Cristina Nicolaescu
Conform art. 1.532 din Codul civil, Contractul de Mandat
este un contract \n puterea c`ruia o persoan` – mandatarul – se
oblig`, f`r` plat`, de a face ceva pe seama unei altei persoane de
la care a primit \ns`rcinarea – mandantul.

Ne referim \n cele ce urmeaz` strict la contractul de mandat,


nu [i la contractul \n baza c`ruia administratorul unei societ`]i
[i cazuri practice

comerciale \[i desf`[oar` activitatea, \ntrucåt acest contract nu


este unul de mandat, ci este un contract complex, \n con]inutul
c`ruia intr` [i elemente specifice contractului de mandat.

Pentru situa]ia administratorului unei societ`]i comerciale


Monografii

exist` reglement`ri speciale.

Se vor prezenta implica]iile pentru fiecare impozit [i con-


tribu]ie, separat.

Impozit
|n func]ie de prevederile contractului de mandat [i de descrierea res-
ponsabilit`]ilor alocate, se pot \ntålni cel pu]in 2 cazuri distincte:

a. Contractul de mandat are un caracter ocazional – nu reprezint` o activi-


tate periodic`, sistematic` [i atunci veniturile din contractul de mandat se
includ \n categoria de venituri din activit`]i independente. |n acest caz se
aplic` re]inerea unui impozit anticipat de 10%, restul taxelor [i obliga-
]iilor de \nregistrare fiind \n sarcina mandatarului (CAS, CASS, con-
tribu]ia pentru concedii [i indemniza]ii de asigur`ri sociale de s`n`tate,
contribu]ia la fondul de somaj, dac` este cazul, contribu]ia pentru acci-
dente de munc` [i boli profesionale). Acest tip de activitate se \nscrie \n
cadrul activit`]ilor prezentate la art. 52 c) din Codul fiscal: „Re]inerea la
surs` a impozitului reprezentånd pl`]i anticipate pentru unele venituri
din activit`]i independente“.

b. Contractul de mandat presupune realizarea unei activit`]i sistematice (de


administrare, organizare, urm`rirea realiz`rii anumitor indicatori de per-
forman]` etc.), situa]ie \n care contractul de mandat st` la baza ob]inerii

continuare \n pag. 22 ➛
RENTROP & STRATON 21
www.monografii.ro

unor venituri de natur` salarial` care se \ncadreaz` la art. 55 alin. (2) din Codul fiscal. Se poate include \n prevederile
contractului ca mandantul s` \[i asume obliga]ia de a calcula [i a re]ine toate taxele salariale aferente.

Pl`titorii de venituri din activit`]i desf`[urate \n baza contractelor de mandat comercial au obliga]ia de a calcula, a
re]ine [i a vira impozit prin re]inere la surs`, reprezentånd pl`]i anticipate, din veniturile pl`tite.
Impozitul ce trebuie re]inut se stabile[te prin aplicarea unei cote de impunere de 10% la venitul brut.
Impozitul se vireaz` la bugetul de stat pån` la data de 25 inclusiv a lunii urm`toare celei \n care a fost pl`tit venitul.

Beneficiarul veniturilor din activit`]i independente (mandatarul) are obliga]ia de a depune o declara]ie privind ve-
nitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pån` la data de 15 mai inclusiv a anului urm`tor celui
de realizare a venitului.

Impozitul pe venitul net anual impozabil/cå[tigul net anual datorat este calculat de organul fiscal, pe baza
declara]iei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil/cå[tigul net anual
din anul fiscal respectiv.
Organul fiscal stabile[te impozitul anual datorat [i emite o decizie de impunere. Diferen]ele de impozit r`mase de
achitat conform deciziei de impunere anual` trebuie pl`tite de mandatar \n termen de cel mult 60 de zile de la data comu-
nic`rii deciziei de impunere. Pentru aceast` perioad` nu se calculeaz` [i nu se datoreaz` sumele stabilite potrivit regle-
ment`rilor \n materie, privind colectarea crean]elor bugetare.

ATEN}IE!
Mandatarul are posibilitatea s` dispun` asupra destina]iei unei sume, reprezentånd pån` la 2% din impozitul da-
torat pe venitul net anual impozabil pentru sus]inerea entit`]ilor nonprofit care se \nfiin]eaz` [i func]ioneaz` \n con-
di]iile legii, unit`]ilor de cult, precum [i pentru acordarea de burse private, conform legii.
Organul fiscal competent are obliga]ia calcul`rii, re]inerii [i vir`rii sumei reprezentånd pån` la 2% din impozi-
tul datorat pe venitul net anual impozabil.

Contribu]ia la asigur=rile sociale


Legea nr. 19/2000 prevede c` sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, persoanele autorizate s` desf`[oare acti-
vit`]i independente. |ns` nu \ntotdeauna mandatarii sunt persoane autorizate s` desf`[oare activit`]i independente.

Prin urmare, pentru stabilirea statutului mandatarului, din perspectiva contribu]iei la asigur`ri sociale, se va cerceta
dac` mandatarul este persoan` autorizat` s` desf`[oare activit`]i independente (cum ar fi, de exemplu, \n baza Legii
nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice [i a asocia]iilor familiale care desf`[oar` activit`]i economice \n mod
independent).

Dac` mandatarul nu este persoan` autorizat` s` desf`[oare activit`]i independente, ci contractul de mandat este un
fapt de comer] accidental, apreciem c` devin incidente dispozi]iile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, \n sensul c` man-
datarul se poate asigura \n sistemul public, pe baz` de contract de asigurare social`.

Cazul 1: Mandatarul este persoan` autorizat`

|n acest caz, mandatarul (care a \mplinit vårsta de 18 ani) este obligat s` depun` declara]ia de asigurare la casa teri-
torial` de pensii \n raza c`reia se afl` domiciliul s`u, \n termen de 30 de zile de la \ncadrarea \n aceast` situa]ie.

Se excepteaz` de la obligativitatea depunerii declara]iei de asigurare persoanele care beneficiaz` de una dintre ca-
tegoriile de pensii prev`zute de lege sau dac` se reg`sesc \n una din urm`toarele situa]ii:

● desf`[oar` activit`]i pe baz` de contract individual de munc` sau sunt func]ionari publici;
● \[i desf`[oar` activitatea \n func]ii elective sau sunt numite \n cadrul autorit`]ii executive, legislative ori judec`tore[ti,
pe durata mandatului, precum [i membrii cooperatori dintr-o organiza]ie a coopera]iei me[te[ug`re[ti;
● beneficiaz` de drepturi b`ne[ti lunare, ce se suport` din bugetul asigur`rilor pentru [omaj, \n condi]iile legii.

22
7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

Asigura]ii datoreaz` integral cota de contribu]ie de asigur`ri sociale corespunz`toare condi]iilor de munc` \n care \[i
desf`[oar` activitatea.

Pentru 2009, cotele sunt:

● 31,3% – condi]ii normale;


● 36,3% – condi]ii deosebite;
● 41,3% – condi]ii speciale.

Plata contribu]iei de asigur`ri sociale datorate de asigura]i se face lunar de c`tre ace[tia, pe baza calculului efectuat
[i comunicat de casele teritoriale de pensii la care sunt asigura]i.
Baza lunar` de calcul a contribu]iei individuale de asigur`ri sociale \n cazul asigura]ilor o constituie: venitul lunar
asigurat, prev`zut \n declara]ia de asigurare, care nu poate fi mai mic de o p`trime din salariul mediu brut.

Cazul 2: Mandatarul nu este persoan` autorizat`

|n acest caz, mandatarul se poate asigura \n sistemul public, pe baz` de contract de asigurare social`. Acesta dato-
reaz` integral cota de contribu]ie de asigur`ri sociale corespunz`toare condi]iilor de munc` \n care \[i desf`[oar` activi-
tatea.
Plata contribu]iei de asigur`ri sociale se face lunar, pe baza calculului efectuat [i comunicat de casele teritoriale de
pensii la care sunt asigura]i.
Plata contribu]iei de asigur`ri sociale se poate face [i anticipat, pe o perioad` de cel mult 12 luni, calculat` de la data
la care se face plata. |n aceste situa]ii, stagiul de cotizare este corespunz`tor timpului efectiv parcurs \n interiorul perioa-
dei pentru care s-a efectuat plata.

ATEN}IE!
A[adar, dac` mandatarul nu este persoan` autorizat`, asigurarea la sistemul public de pensii este op]ional`.

Contribu]ia la asigur=rile sociale de s=n=tate


Contribu]ia lunar` a persoanei asigurate se stabile[te sub forma unei cote de 5,2%, care se aplic` asupra veniturilor
impozabile realizate de persoane ce desf`[oar` activit`]i independente, supuse impozitului pe venit. Dac` acest venit
este singurul asupra c`ruia se calculeaz` contribu]ia, aceasta nu poate fi mai mic` decåt cea calculat` la un salariu de
baz` minim brut pe ]ar`, lunar.

|n cazul persoanelor care realizeaz` \n acela[i timp atåt venituri de activit`]i independente, cåt [i:

● venituri din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit;
● venituri din agricultur` supuse impozitului pe venit [i veniturilor din silvicultur`, pentru persoanele fizice care nu au
calitatea de angajator [i nu se \ncadreaz` la persoane ce desf`[oar` activit`]i independente;
● indemniza]ii de [omaj;
● venituri realizate din pensii,

se datoreaz` contribu]ia asupra tuturor acestor venituri.

Obliga]ia vir`rii contribu]iei de asigur`ri sociale de s`n`tate revine asigura]ilor.

ATEN}IE!
A[adar, obliga]ia de a pl`ti contribu]ia la asigur`rile sociale de s`n`tate revine mandatarului, indiferent dac` este
sau nu persoan` autorizat`.

RENTROP & STRATON 23


www.monografii.ro

Contribu]ia pentru concedii [i indemniza]ii de asigur=ri sociale de s=n=tate


Persoanele autorizate s` desf`[oare activit`]i independente au dreptul la concedii medicale [i indemniza]ii de asi-
gur`ri sociale de s`n`tate. |ns` dreptul la concedii [i indemniza]ii este condi]ionat de plata contribu]iei de asigur`ri
sociale de s`n`tate destinat` suport`rii acestor indemniza]ii.

Cota de contribu]ie se datoreaz` de c`tre mandatar.


Cota de contribu]ie pentru concedii [i indemniza]ii este de 0,85% [i se datoreaz` asupra veniturilor supuse impozi-
tului pe venit.
Baza de calcul a contribu]iei pentru concedii [i indemniza]ii nu poate dep`[i plafonul a 12 salarii minime brute pe
]ar`.

ATEN}IE!
|n concluzie, numai mandatarii care sunt persoane autorizate s` desf`[oare activit`]i independente au obliga]ia
de a pl`ti contribu]ia pentru concedii [i indemniza]ii de asigur`ri sociale de s`n`tate.

Contribu]ia de [omaj
Persoanele care desf`[oar` activit`]i independente (indiferent dac` sunt sau nu persoane autorizate) se pot asigura
\n sistemul asigur`rilor pentru [omaj. Pentru aceasta, mandatarul trebuie s` \ncheie un contract de asigurare pentru
[omaj cu agen]ia pentru ocuparea for]ei de munc` \n a c`rei raz` teritorial` \[i are domiciliul sau, dup` caz, re[edin]a.
Condi]ia este s` aib` cel pu]in vårsta de 18 ani [i s` fie asigurat \n sistemul public de pensii [i \n sistemul asigur`rilor
sociale de s`n`tate.

Venitul lunar pentru care se poate asigura nu poate fi mai mic decåt salariul de baz` minim brut pe ]ar`.
|n cazul \n care dore[te s` \ncheie contract de asigurare pentru [omaj, mandatarul are obliga]ia de a pl`ti lunar o con-
tribu]ie la bugetul asigur`rilor pentru [omaj, \n cot` de 0,5%, aplicat` asupra venitului lunar declarat \n contractul de
asigurare pentru [omaj.

ATEN}IE!
A[adar, plata contribu]iei de [omaj este op]iunea mandatarului.

Contribu]ia pentru accidente de munc= [i boli profesionale


Persoanele care desf`[oar` activit`]i independente (indiferent dac` sunt sau nu persoane autorizate) se pot asigura
pentru accidente de munc` [i boli profesionale pe baz` de contract individual de asigurare.
Contribu]ia datorat` este unic`, \n valoare de 1%, aplicat` asupra venitului lunar asigurat, indiferent de activitatea
prestat`.

Baza lunar` de calcul pentru aceste contribu]ii o reprezint` venitul lunar prev`zut \n contractul individual de asi-
gurare, care nu poate fi mai mic decåt salariul de baz` minim brut pe ]ar`.

ATEN}IE!

A[adar, [i contribu]ia pentru accidente de munc` [i boli profesionale este op]ional` pentru mandatar.

Exemplu

Pentru situa]ia \n care activitatea descris` \n contractul de mandat are un caracter ocazional.

24
7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

● |nregistrarea costului cu serviciile, a[a cum este men]ionat \n contractul de


mandat, pentru suma brut` (presupunem c` suma brut` este 1.000 lei):

628 = 401 1.000 lei


„Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter]i“ „Furnizori“

● Re]inerea impozitului la surs` din valoarea contractului, \n valoare de 10%:

401 = 446 10 lei


„Furnizori“ „Alte impozite, taxe [i v`rs`minte asimilate“

● Achitarea contravalorii nete a serviciilor men]ionate \n contractul de mandat:

401 = 5121 900 lei


„Furnizori“ „Conturi la b`nci \n lei“

Exemplu
Pentru situa]ia \n care contractul de mandat presupune o activitate cu caracter repetitiv, ce d` na[tere unor veni-
turi de natur` salarial`

Din punct de vedere fiscal, contractul de mandat este asimilat veniturilor din salarii, supuse ca atare, impozitelor [i
taxelor aferente salariilor.

Din punct de vedere contabil, cheltuielile \nregistrate de societate cu plata acestora nu pot fi \ncadrate \n categoria
cheltuielilor cu salariile, ci sunt incluse \n categoria cheltuielilor cu intermediarii sau colaboratorii.

621 = 421
„Cheltuieli cu colaboratorii“ „Personal – salarii datorate“

● |nregistrarea contribu]iei la asigur`rile sociale:


6451 = 4311
„Contribu]ia unit`]ii „Contribu]ia unit`]ii la
la asigur`rile sociale“ asigur`rile sociale“

● |nregistrarea contribu]iei la asigur`rile sociale de s`n`tate:


6453 = 4313
„Contribu]ia unit`]ii pentru „Contribu]ia unit`]ii pentru
asigur`rile sociale de s`n`tate“ asigur`rile sociale de s`n`tate“

● |nregistrarea contribu]iei pentru concedii [i indemniza]ii:


6451 = 4311
„Contribu]ia unit`]ii la asigur`rile sociale“/ „Contribu]ia unit`]ii la asigur`rile sociale“
analitic distinct

RENTROP & STRATON 25


www.monografii.ro

● |nregistrarea contribu]iei unit`]ii la fondul de [omaj:

6542 = 4371
„Contribu]ia unit`]ii la fondul de [omaj“ „Contribu]ia unit`]ii la fondul de [omaj“

● |nregistrarea fondului de risc [i accidente de munc`:

6451 = 4311
„Contribu]ia unit`]ii la asigur`rile sociale“/ „Contribu]ia unit`]ii la asigur`rile sociale“
analitic distinct/analitic distinct

● |nregistrarea contribu]iilor care se re]in:

421 = %
„Personal-salarii datorate“ 4312
„Contribu]ia personalului la asigur`rile sociale“
4314
„Contribu]ia angaja]ilor pentru asigur`rile
sociale de s`n`tate“
4372
„Contribu]ia personalului la fondul de [omaj“
444
„Impozitul pe venituri de natura salariilor“

26
7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

Contabilizarea unor cazuri


speciale privind stingerea
datoriilor comerciale
Principalele documente utilizate la determinarea obliga]iilor
fa]` de furnizori sunt:

conf. dr. ● factura, document justificativ de \nregistrare \n contabilitatea


Cristina Nicolaescu cump`r`torului a datoriei fa]` de furnizor, servind, \n acela[i
timp, [i ca document pe baza c`ruia se \ntocme[te documen-
tul de decontare;
● not` de recep]ie [i constatare diferen]e, document pentru
recep]ia bunurilor aprovizionate, precum [i act de prob` \n li-
tigiile cu furnizorii pentru diferen]ele constatate la recep]ie.

Stingerea datoriilor fa]` de furnizori se face, \n general, prin


[i cazuri practice

plat`, utilizåndu-se forme [i instrumente de decontare adecvate


[i mijloacele de trezorerie de care dispune \ntreprinderea [i care
sunt acceptate de furnizor.
Plata efectiv` se poate face prin mai multe modalit`]i: \n
numerar, prin virament bancar, cu ordin de plat`, prin cecuri de
Monografii

decontare, cu bilet la ordin [i altele.

Modalit=]i de plat=

Atunci cånd se folose[te numerarul, plata se face individual,


imediat [i f`r` intermediari. Pe de alt` parte, ordinul de plat` es-
te o dispozi]ie necondi]ionat`, dat` de c`tre emitentul acestuia
unei societ`]i bancare receptoare, de a asigura unui beneficiar o
anumit` sum` de bani, la o anumit` dat`. O astfel de dispozi]ie
este considerat` a fi ordin de plat` dac` \ndepline[te urm`toa-
rele condi]ii:
● pl`titorul dispune de fondurile b`ne[ti necesare opera]iunilor de transfer
[i
● nu se prevede c` plata trebuie f`cut` la cererea beneficiarului.

Spre deosebire de ordinul de plat`, cecul este definit ca fiind o instruc-


]iune scris`, dat` unei b`nci, de a pl`ti cuiva valoarea men]ionat` \n acea
instruc]iune. Cecul este un instrument de plat` f`r` numerar, utilizat de
titularii conturilor bancare cu disponibil corespunz`tor.
Un alt efect comercial utilizat pentru stingerea datoriilor fa]` de furni-
zor este biletul la ordin. Acesta este un instrument de plat` [i titlu de cre-
dit prin care o persoan`, \n calitate de debitor, se oblig` s` pl`teasc` unei
persoane, numite beneficiar, care are calitatea de creditor, o sum` fix` de

RENTROP & STRATON 27


www.monografii.ro

bani la un anumit termen sau la prezentare. De fapt, biletul la ordin reprezint` un instrument de amånare a pl`]ii unei
datorii, deci un instrument de creditare.

Pe lång` achitarea datoriilor fa]` de furnizori \n numerar sau prin virament bancar, opera]ii care au ca efect sc`derea
lichidit`]ilor firmei, stingerea acestor datorii se poate face [i prin urm`toarele c`i:

● acceptarea unor efecte comerciale;


● stornarea datoriei la restituirea m`rfii degradate sau necorespunz`toare;
● regulariz`ri de avansuri;
● plata dintr-un acreditiv;
● compensare cu crean]e;
● plata dintr-un avans de trezorerie;
● compensarea datoriilor cu produse;
● prescriere sau anulare.

Exemplu
|n continuare vom prezenta suita de \nregistr`ri contabile pentru opera]iunile speciale de stingere a datoriilor furni-
zorilor, \n cazul societ`]ii comerciale MARA S.R.L. Obiectul de activitate al societ`]ii este comercializarea cu ridicata [i
cu am`nuntul a m`rfurilor textile, \nc`l]`minte, metalo-chimice [i agro-alimentare.

1. |n data de 09.09.2009 se \nregistreaz` factura nr. 24139, emis` de firma SC „Sintezis Birotica“ SLR pentru ser-
vicii prestate \n valoare de 458,39 lei, TVA 19% inclus`:

% = 401 458,39
628 „Furnizori“ 385,20
„Alte cheltuieli cu servicii prestate de ter]i“
4426 73,19
„TVA deductibil`“

Pentru serviciul prestat, SC MARA SRL emite un bilet la ordin, scadent la 15 zile de la data emiterii:

401 = 403 458,39


„Furnizori“ „Efecte de plat`“

ATEN}IE!

Prin \nregistr`rile de mai sus, creditul comercial a fost transformat \n credit cambial. |n practica vest-european`,
cump`r`rile pe credit cambial pot fi \nregistrate \n coresponden]` cu conturile de stocuri sau imobiliz`ri, dac` bile-
tul de ordin a fost emis la cump`rare, ocolind conturile de furnizori.

Biletul la ordin emis ajunge la scaden]` \n data de 24.09.2009 [i se achit` din banc`:

403 = 5121 458,39


„Efecte de plat`“ „Conturi la b`nci \n lei“

28
7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

2. SC MARA SRL restituie furnizorului SC „NIKKO SHOES“ SRL m`rfuri degradate \n perioada termenului de
garan]ie, pentru care furnizorul emite factura storno nr. 4484/18.09.2009. Odat` cu restituirea, se rectific` [i TVA
deductibil` aferent`:

% = 401 420,00
371 „Furnizori“ 352,94
„M`rfuri“
4426
„TVA deductibil`“ 67,06

Deoarece eviden]a m`rfurilor la SC MARA SRL se ]ine la pre] de vånzare cu am`nuntul inclusiv
TVA, pentru desc`rcarea gestiunii se \ntocme[te „Not` de recep]ie [i constatare de diferen]e“ nr.
573/18.09.2009 \n ro[u, stornånd adaosul comercial [i TVA neexigibil` aferente m`rfurilor returnate:

371 = % 151,59
„M`rfuri“ 378 70,59
„Diferen]e de pre] la m`rfuri“
4428 81,00
„TVA neexigibil`“

3. SC MARA SRL, \n data de 28.09.2009, lanseaz` o comand` pentru plase personalizate necesare pentru luna
octombrie. Furnizorul, pentru a onora comanda, solicit` un avans de 50% din valoarea comenzii. Se achit` prin vira-
ment bancar suma de 14.728,63 lei (inclusiv TVA 19%) reprezentånd plat` \n avans, pentru care se prime[te o factur`
de avans:

% = 5121 14.728,63
4091 „Conturi la b`nci \n lei“ 12.377
„Furnizori debitori pentru
cump`r`ri de bunuri de natura
stocurilor“
4426 2.351,63
„TVA deductibil`“

ATEN}IE!
Se \nregistreaz` TVA deductibil` la acordarea avansului deoarece, conform alineatului (2) al art. 1342 din Codul
fiscal, litera b), „exigibilitatea taxei intervine la data la care se \ncaseaz` avansul, pentru pl`]ile \n avans efectuate
\nainte de data la care intervine faptul generator“ .

● |n data de 01.10.2009 se prime[te comanda \nso]it` de factur`:

% = 401 29.457,26
3023 „Furnizori“ 24.754
„Materiale pentru ambalat“
4426 4.703,26
„TVA deductibil`“

RENTROP & STRATON 29


www.monografii.ro

● Se regularizeaz` avansul acordat [i se achit` diferen]a de datorie prin virament bancar:

% = 409 12.377,00
401 „Furnizori debitori pentru 14.728,63
„Furnizori“ cump`r`ri de bunuri
4426 de natura stocurilor“ 2.351,63
„TVA deductibil`“

401 = 5121 14.728,63


„Furnizori“ „Conturi la b`nci \n lei“

O alt` modalitate de plat` a unei datorii este dintr-un acreditiv. Aceasta presupune ca beneficiarul s` rezerve o anu-
mit` sum` de bani la o unitate bancar` \n numele furnizorului, pentru achitarea bunurilor livrate, a serviciilor prestate
sau lucr`rilor executate, atunci cånd livrarea, prestarea sau executarea se face \n anumite condi]ii convenite anterior. |n
acest fel, cump`r`torul poate controla, prin plat`, \ndeplinirea obliga]iilor de c`tre furnizor, iar furnizorul are garan]ia
c` \[i va \ncasa suma corespunz`toare dac` \[i \ndepline[te obliga]iile contractuale.

4. |n data de 05.10.2009, SC MARA SRL \ncheie un contract cu firma constructoare „CONSTAR“ SA pentru efec-
tuarea unor lucr`ri de renovare a fa]adei magazinului, \n valoare de 123.400 lei (TVA 19% inclus`). Conform contrac-
tului \ncheiat \ntre p`r]i, beneficiarul se oblig` s` deschid`, \nainte de \nceperea lucr`rii, un acreditiv la banca furni-
zorului, egal cu valoarea estimat` a investi]iei. Acesta va putea fi \ncasat integral de furnizor la terminarea lucr`rii,
dup` recep]ia definitiv` a acesteia.

Deschiderea acreditivului din contul curent

● Pe baza extrasului de cont bancar se \nregistreaz` ie[irea disponibilit`]ilor din contul curent.

581 = 5121 123.400,00


„Viramente interne“ „Conturi la b`nci \n lei“

● Pe baza extrasului de cont ata[at acreditivului se \nregistreaz` deschiderea acestuia.

5411 = 581 123.400,00


„Acreditive \n lei“ „Viramente interne“

● La terminarea lucr`rii se recep]ioneaz` investi]ia. Valoarea acesteia este de 122.000 lei (TVA inclus`),
conform facturii nr. 22.787/10.11.2009.

% = 404 122.000,00
212 „Furnizori“ 102.521,00
„Construc]ii“
4426 19.479,00
„TVA deductibil`“

30
7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

● Achitarea furnizorului din acreditiv:

404 = 5411 122.000,00


„Furnizori de imobiliz`ri“ „Acreditive \n lei“

● Pentru \nchiderea acreditivului, r`mas f`r` obiect, se preia \n contul curent diferen]a de 1.400 lei.

581 = 5411 1.400,00


„Viramente interne“ „Acreditive \n lei“

5121 = 581 1.400,00


„Conturi la b`nci \n lei“ „Viramente interne“

ATEN}IE!
|n general, opera]iile bancare presupun comisioane; ca urmare, aceste transferuri de sume vor fi comisionate. Comi-
sioanele vor fi \nregistrate \n debitul contului 627 „Cheltuieli cu serviciile bancare [i asimilate“ [i vor diminua fie disponi-
bilul din contul curent, dac` sunt re]inute din acest cont, fie valoarea acreditivului, dac` sunt re]inute din contul de acre-
ditiv. |n aceast` idee, \n func]ie de condi]iile specificate \n contract privind partea care pl`te[te comisioanele, valoarea
acreditivului constituit va fi astfel stabilit` \ncåt s` poat` suporta eventualele comisioane, f`r` s` afecteze suma datorat`
furnizorului.

5. Se compenseaz` factura nr. 8088/10.10.2009 reprezentånd contravaloarea m`rfurilor recep]ionate de la SC SORA


SRL, \n valoare de 1.302 lei, cu m`rfuri facturate, conform facturii nr. 22787, \n valoare de 1.120 lei, diferen]a achitån-
du-se cu ordin de plat`.

401 = % 1302,00
„Furnizori“ 4111 1120,00
„Clien]i“
5121 182,00
„Conturi la b`nci \n lei“

6. |n vederea achizi]ion`rii unor m`rfuri din alt` localitate, se trimite un angajat al firmei, care prime[te un avans
\n numerar de 1.000 lei. Pe baza dispozi]iei de plat` se \nregistreaz` acordarea avansului \n numerar.

542 = 5311 1.000,00


„Avansuri de trezorerie“ „Casa \n lei“

Angajatul achizi]ioneaz` marf` \n valoare de 930 lei (TVA 19% inclus`), conform facturii nr. 23.567/11.10.2009, pe
care o achit` din avansul primit.

● |nregistrarea facturii:
% = 401 930,00
371 „Furnizori“ 782,00
„M`rfuri“
4426 148,00
„TVA deductibil`“

RENTROP & STRATON 31


www.monografii.ro

● Se \nregistreaz`, pe baza chitan]ei emise de furnizor, achitarea datoriei din avansul de trezorerie:

401 = 542 930,00


„Furnizori“ „Avansuri de trezorerie“

Ajuns la sediul firmei, dac` nu a mai efectuat alte cheltuieli din avansul primit, angajatul restituie
avansul neutilizat. Pe baza dispozi]iei de \ncasare \n casierie se \nregistreaz` stingerea crean]ei
reprezentånd avansul, concomitent cu intrarea sumelor neutilizate \n casierie:

5311 = 542 70,00


„Casa \n lei“ „Avansuri de trezorerie“

ATEN}IE!
|n realitate, majoritatea pl`]ilor la nivelul unei firme se efectueaz` din avansuri. Singurele pl`]i care au loc direct
din casieria unit`]ii sunt cele c`tre furnizorii care vin la sediul firmei pentru \ncasarea crean]elor.
|n cazul \n care un angajat efectueaz` o plat` pentru firm` f`r` s` primeasc` \n prealabil un avans, se genereaz`
o datorie a firmei fa]` de angajat, care se poate \nregistra \n creditul contului 4281 „Alte datorii \n leg`tur` cu perso-
nalul“. Aceast` datorie se va stinge la plata ulterioar` a sumelor c`tre angajat.

Deoarece firma analizat` are ca obiect de activitate comer]ul, nu se poate exemplifica stingerea
datoriilor fa]` de furnizori cu produse, aceast` procedur` \ntålnindu-se la societ`]ile produc`toare.
|nregistrarea contabil`, \n acest caz, este de form`:

401 = 345 valoarea la pre] de \nregistrare


„Furnizori“ „Produse finite“ a produselor cuvenite
unit`]ilor prestatoare
ca plat` \n natur` potrivit
prevederilor contractuale

7. Se prescrie datoria fa]` de SC ASCENT SRL, consemnat` de factura nr. 22.888/23.08.2007 \n valoare de 2.7899,00
lei. Deoarece este vorba de o datorie aferent` exerci]iului financiar anterior, stingerea datoriei va influen]a rezultatul
reportat.

401 = 117 2.7899,00


„Furnizori“ „Rezultat reportat“

ATEN}IE!
|n practic` este mai pu]in probabil` prescrierea unei datorii c`tre furnizori din exerci]iul curent. Dac` totu[i apare
o astfel de situa]ie, valoarea/datoria prescris` se va \nregistra ca venit al exerci]iului curent \n creditul contului 7588
„Alte venituri din exploatare“.

Pe lång` datorii comerciale exigibile \nregistrate pe baza facturilor fiscale primite de la furnizori, \n activitatea
firmelor pot ap`rea datorii comerciale neexigibile.

8. Raionul de electrice al SC MARA SRL prime[te marf` de la SC „PANASOUND” SRL pe baza avizului de expe-
diere nr. 13.696/27.10.2009, urmånd ca furnizorul s` emit` factura \n termenul legal de 5 zile de la livrare:

32
7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

% = 408 1.271,00
371 „Furnizori facturi nesosite“ 1.068,07
„M`rfuri“
4428
„TVA neexigibil`“ 202,93

ATEN}IE!
|n cazul \n care este vorba de achizi]ii \n valut`, cånd bunurile achizi]ionate sunt \nso]ite de avizul de \nso]ire,
factura primindu-se ulterior, cursul valutar utilizat la \nregistrarea \n contabilitate este cursul de la data recep]iei
bunurilor, nu cel de la data primirii facturii, conform complet`rilor prev`zute de Ordinul nr. 2.374/2007 la art. 108 din
O.M.F.P. nr. 1.752/2005.

|n data de 2.11.2009 se prime[te factura nr. 8.403/2.11.2009 de la furnizorul SC PANASOUND SRL. Pe


baza facturii primite se transfer` datoria din contul de datorii neexigibile \n cel de datorii exigibile:

408 = 401 1.271,00


„Furnizori facturi nesosite“ „Furnizori“

[i TVA din neexigibil` devine deductibil`:

4426 = 4428 202,93


„TVA deductibil`“ „TVA neexigibil`“

|n anumite situa]ii, furnizorii pot acorda reduceri asupra pre]ului de vånzare. Dup` natura lor, acestea pot fi comer-
ciale sau financiare. Reducerile comerciale se refer` la cantitatea [i calitatea m`rfii. Ele se acord` la achizi]ia m`rfurilor
[i, de obicei, sunt cuprinse pe factura ini]ial` diminuånd datoria fa]` de furnizori. Reducerile financiare se refer` la
modalitatea de plat` a datoriei [i se acord` la plata datoriei fa]` de furnizor.

9. SC MARA SRL se aprovizioneaz` cu m`rfuri \n valoare de 1.714,27 lei (TVA 19% inclus`) la care, \n cazul pl`]ii
\n termen de maximum 3 zile, se aplic` o reducere de 8% la valoarea total`. Aceasta este o reducere financiar` care nu
influen]eaz` factura ini]ial` (\n momentul emiterii facturii nu se [tie dac` vor fi \ndeplinite condi]iile pentru acor-
darea reducerii, acestea depinzånd de condi]iile de plat`).

% = 401 1.714,27
371 „Furnizori“ 440,56
„M`rfuri“
4426 273,71
„TVA deductibil`“

Deoarece plata se face \n dou` zile de la emiterea facturii, SC MARA SRL beneficiaz` de reducerea
financiar`, ca urmare va pl`ti 1.577,13 lei, diferen]a de 137,14 lei reprezentånd venituri din sconturi
ob]inute. Pe baza extrasului de cont [i a dispozi]iei de plat` se \nregistreaz` scontul acordat de furnizor
de 8% [i achitarea obliga]iilor fa]` de acesta.

401 = % 1.714,27
„Furnizori“ 5121 1.577,13
„Conturi la b`nci \n lei“
767 137,14
„Venituri din sconturi ob]inute“

RENTROP & STRATON 33


www.monografii.ro

Inventarierea, opera]iune
premerg`toare \ntocmirii situa]iilor
financiare ale anului 2009
Ministerul Finan]elor Publice a elaborat Normele privind or-
ganizarea [i efectuarea inventarierii elementelor de natura acti-
velor, datoriilor [i capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul
nr. 2.861/9 octombrie 2009 [i publicate \n Monitorul Oficial al
drd. Raymonda Elena Hagiu Romåniei nr. 704/20 octombrie 2009. La data intr`rii \n vigoare
a acestui ordin, respectiv 15 zile de la data public`rii \n Monito-
rul Oficial al Romåniei, s-a abrogat Ordinul ministrului finan]e-
lor publice nr. 1.753/2004 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea [i efectuarea inventarierii elementelor de activ [i de
pasiv, cu modific`rile ulterioare.

Principalele prevederi ale actului normativ


[i cazuri practice

1) Cine trebuie s= efectueze inventarierea?

✔ Prevederile acestui ordin se aplic` de c`tre persoanele juri-


dice prev`zute la art. 1 din Legea contabilit`]ii nr. 82/1991, re-
Monografii

publicat`, denumite \n continuare entit`]i.


✔ Persoanele care ob]in venituri din activit`]i independente [i
sunt obligate, potrivit legii, s` organizeze [i s` conduc` evi-
den]a contabil` \n partid` simpl`, aplic`, de asemenea, preve-
derile acestui ordin.
✔ Entit`]ile autorizate, reglementate [i supravegheate de Banca Na]ional` a
Romåniei, Comisia de Supraveghere a Asigur`rilor, Comisia de Suprave-
ghere a Sistemului de Pensii Private [i Comisia Na]ional` a Valorilor Mo-
biliare pot aplica, pe lång` prevederile ordinului, [i reglement`ri specifice
cu privire la organizarea [i efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii, emise de institu]iile de regle-
mentare, \n func]ie de specificul activit`]ii.

✔ Entit`]ileprev`zute la lit. a) au obliga]ia s` emit` proceduri proprii pri-


vind inventarierea, aprobate de administratorul, ordonatorul de credite
sau alt` persoan` care are obliga]ia gestion`rii entit`]ii.

2) Cine r=spunde pentru organizarea lucr=rilor


de inventariere?
ATEN}IE!
R`spunderea pentru buna organizare a lucr`rilor de inventariere revi-
ne administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are
obliga]ia gestion`rii entit`]ii.

34
7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii reprezint` ansamblul opera]iunilor
prin care se constat` existen]a tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dup` caz, la data la
care aceasta se efectueaz`.

Inventarierea are ca scop principal stabilirea situa]iei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor [i ca-
pitalurilor proprii ale fiec`rei entit`]i, precum [i a bunurilor [i valorilor de]inute cu orice titlu, apar]inånd altor persoane
juridice sau fizice, \n vederea \ntocmirii situa]iilor financiare anuale care trebuie s` ofere o imagine fidel` a pozi]iei finan-
ciare [i a performan]ei entit`]ii pentru respectivul exerci]iu financiar.

3) Când este obligatoriu s= se efectueze inventarierea?


Entit`]ile au obliga]ia s` efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii
de]inute, la \nceputul activit`]ii, cel pu]in o dat` \n cursul exerci]iului financiar pe parcursul func]ion`rii lor, \n cazul fu-
ziunii sau \ncet`rii activit`]ii, pecum [i \n urm`toarele situa]ii:

✔ la cererea organelor de control, cu prilejul efectu`rii controlului, sau a altor organe prev`zute de lege;
✔ ori de cåte ori sunt indicii c` exist` lipsuri sau plusuri de gestiune, care nu pot fi stabilite cert decåt prin inventariere;
✔ ori de cåte ori intervine o predare-primire de gestiune;
✔ cu prilejul reorganiz`rii gestiunilor;
✔ ca urmare a calamit`]ilor naturale sau a unor cazuri de for]` major`;
✔ \n alte cazuri prev`zute de lege.

4) Despre r=spunderea gestionar=


Toate elementele de natura activelor trebuie s` fie date \n r`spunderea gestionar` sau \n folosin]`, dup` caz,
salaria]ilor ori administratorilor entit`]ii.

5) Data de referin]= care se ia \n calcul \n efectuarea inventarierii


Inventarierea anual` a elementelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii se face, de regul`, cu ocazia
\ncheierii exrci]iului financiar, avåndu-se \n vedere [i specificul activit`]ii fiec`rei entit`]i.
La entit`]ile cu activitate complex`, bunurile pot fi inventariate [i \naintea datei de \ncheiere a exerci]iului financiar,
cu condi]ia asigur`rii valorific`rii [i cuprinderii rezultatelor inventarierii \n situa]iile financiare anuale \ntocmite pentru
exerci]iul financiar respectiv.

ATEN}IE!
Entit`]ile care, potrivit legii contabilit`]ii, au stabilit exerci]iul financiar diferit de anul calendaristic organizeaz`
[i efectueaz` inventarierea anual` astfel \ncåt rezultatele acesteia s` fie cuprinse \n situa]iile financiare \ntocmite pen-
tru exerci]iul financiar stabilit.

|n situa]ia inventarierii unor gestiuni pe parcursul anului, \n registrul-inventar se cuprinde valoarea stocurilor fap-
tice inventariate [i \nscrise \n listele de inventariere actualizate cu intr`rile [i ie[irile de bunuri din perioada cuprins` \ntre
data inventarierii [i data \ncheierii exerci]iului financiar.

6) Reguli cuprinse \n procedura de inventariere


● Comisia de inventariere

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii se efectueaz` de c`tre comisii de
inventariere, numite prin decizie scris`, emis` de c`tre conducerea unit`]ii. |n decizia de numire se men]ioneaz` \n mod
obligatoriu componen]a comisiei (numele pre[edintelui [i membrilor comisiei), modul de efectuare a inventarierii, meto-
da de inventariere utilizat`, gestiunea supus` inventarierii, data de \ncepere [i de terminare a opera]iunilor.

RENTROP & STRATON 35


www.monografii.ro

La entit`]ile al c`ror num`r de salaria]i este redus, inventarierea poate fi efectuat` de c`tre o singur` persoan`. |n
aceast` situa]ie, r`spunderea pentru corectitudinea inventarierii revine administratorului, ordonatorului de credite sau
altei persoane care are obliga]ia gestion`rii entit`]ii respective.
Comisiile de inventariere sunt coordonate, acolo unde este cazul, de c`tre comisia central`, numit` prin decizie
scris`. Comisia central` de inventariere are sarcina s` organizeze, s` instruiasc`, s` supravegheze [i s` controleze modul
de efectuare a opera]iunilor de inventariere.

ATEN}IE!
Comisia central` de inventariere r`spunde de efectuarea tuturor lucr`rilor de inventariere, potrivit prevederilor
legale.

● Componen]a comisiei

Pentru desf`[urarea \n bune condi]ii a opera]iunilor de inventariere, \n comisiile de inventariere vor fi numite per-
soane cu preg`tire corespunz`toare economic` [i tehnic`, care s` asigure efectuarea corect` [i la timp a inventarierii ele-
mentelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii, inclusiv evaluarea lor conform reglement`rilor contabile
aplicabile.

● Externalizarea inventarierii

Inventarierea [i evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii se pot efectua atåt cu
salaria]i proprii, cåt [i pe baz` de contracte de prest`ri de servicii \ncheiate cu persoane juridice sau fizice cu preg`tire
corespunz`toare.

● Pot participa contabilii la inventariere?

Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii, contabilii care ]in eviden]a
gestiunii respective, [i nici auditorii interni sau statutari.

Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi \nlocui]i decåt \n cazuri bine justificate [i numai prin decizie scris`,
emis` de c`tre cei care i-au numit.
|n condi]iile \n care entit`]ile nu au niciun salariat care s` poat` efectua opera]iunea de inventariere, aceasta se
efectueaz` de administratori.
|n vederea bunei desf`[ur`ri a opera]iunilor de inventariere, administratorii, ordonatorii de credite sau alte persoane
care au obliga]ia gestion`rii entit`]ii trebuie s` ia m`suri pentru crearea condi]iilor corespunz`toare de lucru comisiei de
inventariere.

● Arhivarea documentelor

Documentele \ntocmite de comisia de inventariere r`mån \n cadrul gestiunii inventariate \n locuri special amenajate
(de exemplu: fi[ete, casete, dulapuri), \ncuiate [i sigilate. Pre[edintele comisiei de inventariere r`spunde de opera]iunea
de sigilare.

● Afi[area programului de inventariere

Pe toat` durata inventarierii, programul [i perioada inventarierii se afi[eaz` la loc vizibil.

● Alte aspecte

Toate bunurile ce se inventariaz` se \nscriu \n listele de inventariere, care trebuie s` se \ntocmeasc` pe locuri de
depozitare, pe gestiuni [i pe categorii de bunuri.

Bunurile existente \n entitate [i apar]inånd altor entit`]i (\nchiriate, \n leasing, \n concesiune, \n administrare, \n cus-
todie, primite \n vederea vånz`rii \n regim de consigna]ie, spre prelucrare etc.) se inventariaz` [i se \nscriu \n liste de

36
7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

inventariere distincte. Listele de inventariere pentru aceste bunuri trebuie s` con]in` informa]ii cu privire la num`rul [i
data actului de predare-primire [i ale documentului de livrare, precum [i alte informa]ii utile.

Listele de inventariere cuprinzånd bunurile apar]inånd ter]ilor se trimit [i persoanei fizice sau juridice, romåne ori
str`ine, dup` caz, c`reia \i apar]in bunurile respective, \n termen de 15 zile lucr`toare de la terminarea inventarierii,
urmånd ca proprietarul bunurilor s` comunice eventualele nepotriviri \n termen de 5 zile lucr`toare de la primirea
sesiz`rii.

7) Informa]ii referitoare la disponibilit=]ile b=ne[ti


Disponibilit`]ile aflate \n conturi la b`nci sau la unit`]ile Trezoreriei Statului se inventariaz` prin confruntarea sol-
durilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din contabilitatea entit`]ii.
|n acest scop, extrasele de cont din ziua de 31 decembrie sau din ultima zi bancar`, puse la dispozi]ie de institu]iile
de credit [i unit`]ile Trezoreriei Statului, vor purta [tampila oficial` a acestora.
|n cazul entit`]ilor care, potrivit prevederilor Legii contabilit`]ii nr. 82/1991, republicat`, au optat pentru un exer-
ci]iu diferit de anul calendaristic, sunt avute \n vedere informa]iile aferente ultimei zile a exerci]iului financiar astfel ales.

Disponibilit`]ile \n lei [i \n valut` din casieria entit`]ii se inventariaz` \n ultima zi lucr`toare a exerci]iului financiar,
dup` \nregistrarea tuturor opera]iunilor de \ncas`ri [i pl`]i privind exerci]iului respectiv, confruntåndu-se soldurile din
registrul de cas` cu monetarul [i cu cele din contabilitate.
Pentru toate celelalte elemente de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii, cu ocazia inventarierii se veri-
fic` realitatea soldurilor conturilor respective, iar pentru cele aflate la ter]i se fac cereri de confirmare, care se vor ata[a
la listele respective dup` primirea confirm`rii.

8) Despre listele de inventariere


Listele de inventariere se semneaz` pe fiecare fil` de c`tre pre[edintele [i membrii comisiei de inventariere, de c`tre
gestionar, precum [i de c`tre speciali[ti solicita]i de c`tre pre[edintele comisiei de inventariere pentru participarea la
identificarea bunurilor inventariate.
|n cazul gestiunilor colective (cu mai mul]i gestionari), listele de inventariere se semneaz` de c`tre to]i gestionarii,
iar \n cazul pred`rii-primirii gestiunii, acestea se semneaz` atåt de c`tre gestionarul pred`tor, cåt [i de c`tre cel primitor.
Completarea listelor de inventariere se efectueaz` fie folosind sistemul informatic de prelucrare automat` a datelor,
fie prin \nscrierea elementelor de active identificate, f`r` spa]ii libere [i f`r` [ters`turi, conform procedurilor interne
aprobate.

9) Despre procesul-verbal final


Rezultatele inventarierii se \nscriu de c`tre comisia de inventariere \ntr-un proces-verbal.

Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie s` con]in`, \n principal urm`toarele elemente:

● data \ntocmirii, numele [i prenumele membrilor comisiei de inventariere;


● num`rul [i data deciziei de numire a comisiei de inventariere;
● gestiunea/gestiunile inventariat`/inventariate, data \nceperii [i termin`rii opera]iunii de inventariere, rezultatele
inventarierii;
● concluziile [i propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor [i ale lipsurilor constatate [i persoanele vinovate,
precum [i propuneri de m`suri \n leg`tur` cu acestea;
● volumul stocurilor depreciate, f`r` mi[care, cu mi[care lent`, greu vandabile, f`r` desfacere asigurat` [i propuneri de
m`suri \n vederea reintegr`rii lor \n circuitul economic;
● propuneri de scoatere din func]iune a imobiliz`rilor corporale, respectiv din eviden]` a imobiliz`rilor necorporale,
propuneri de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar [i declasare sau casare a unor stocuri;
● constat`ri privind p`strarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrit`]ii bunurilor din gestiune, precum [i alte
aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.

RENTROP & STRATON 37


www.monografii.ro

ATEN}IE!
Propunerile cuprinse \n procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezint` \n termen de 7 zile lucr`toare de
la data \ncheierii opera]iunilor de inventariere, administratorului, ordonatorului de credite sau persoanei responsa-
bile cu gestiunea entit`]ii.

Acesta, cu avizul conduc`torului compartimentului financiar-contabil [i al conduc`torului compartimentului juridic,


decide asupra solu]ion`rii propunerilor f`cute, cu respectarea dispozi]iilor legale.

10) Despre registrul-inventar


Registrul-inventar (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu \n care se \nscriu rezultatele inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii, grupate dup` natura lor, conform posturilor din
bilan].

Elementele de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii, \nscrise \n registrul-inventar au la baz` listele de
inventariere, procesele-verbale de inventariere [i situa]iile analitice, dup` caz, care justific` con]inutul fiec`rui element
(post) din bilan].
|n cazul \n care inventarierea are loc pe parcursul anului, datele rezultate din opera]iunea de inventariere se actuali-
zeaz` cu intr`rile sau ie[irile din perioada cuprins` \ntre data inventarierii [i data \ncheierii exrci]iului financiar, datele
actualizate fiind apoi cuprinse \n registrul-inventar.

ATEN}IE!
Opera]iunea de actualizare a datelor rezultate din inventariere se va efectua astfel \ncåt la sfår[itul exerci]iului
financiar s` fie reflectat` situa]ia real` a elementelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii.

Completarea registrului-inventar se efectueaz` \n momentul \n care se stabilesc soldurile tuturor conturilor


bilan]iere, inclusiv cele aferente impozitului pe profit, [i ajust`rile pentru depreciere sau pierdere de valoare, dup` caz.
Registrul-inventar poate fi adaptat \n func]ie de specificul [i necesit`]ile entit`]ilor, cu condi]ia respect`rii con-
]inutului minim de informa]ii prev`zut pentru acesta.
Rezultatele inventarierii trebuie \nregistrate \n eviden]a tehnico-operativ` \n termen de cel mult 7 zile lucr`toare de
la data aprob`rii procesului-verbal de inventariere de c`tre administrator, ordonatorul de credite sau persoana responsa-
bil` cu gestiunea entit`]ii.

11) Evaluarea la inventariere


Evaluarea, cu ocazia inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii, se face potri-
vit prevederilor reglement`rilor contabile aplicabile, precum [i a prezentelor norme.

Evaluarea se va efectua cu respectarea principiului permanen]ei metodelor, potrivit c`ruia modelele [i regulile de
evaluare trebuie men]inute, asigurånd comparabilitatea \n timp a informa]iilor contabile.
|n situa]ia constat`rii unor plusuri \n gestiune, bunurile respective se evalueaz` potrivit reglement`rilor contabile
aplicabile.
|n cazul constat`rii unor lipsuri imputabile \n gestiune, administratorii trebuie s` imput` persoanelor vinovate
bunurile lips` la valoarea lor de \nlocuire.

Prin valoare de \nlocuire, \n sensul prezentelor norme, se \n]elege costul de achizi]ie al unui bun cu caracteristici [i
grad de uzur` similare celui lips` \n gestiune la data constat`rii pagubei, care cuprinde pre]ul de cump`rare practicat pe
pia]`, la care se adaug`:
● taxele nerecuperabile, inclusiv TVA;
● cheltuielile de transport, aprovizionare [i alte cheltuieli;
● accesorii necesare pentru punerea \n stare de utilitate sau pentru intrarea \n gestiune a bunului respectiv.

38
7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

|n cazul bunurilor constatate lips`, ce urmeaz` a fi imputate, care nu pot fi cump`rate de pe pia]`, valoarea de
imputare se stabile[te de c`tre o comisie format` din speciali[ti \n domeniul respectiv.

12) Valoarea de inventar


La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se aplic` principiul pruden]ei, potrivit c`ruia se ]ine seama de toate
ajust`rile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare.
|n cazul \n care se constat` c` valoarea de inventar este mai mare decåt valoarea cu care acesta este eviden]iat \n con-
tabilitate, \n listele de inventariere se \nscriu valorile din contabilitate.
|n cazul \n care valoarea de inventar a bunurilor este mai mic` decåt valoarea din contabilitate, \n listele de inven-
tariere se \nscrie valoarea de inventar.

13) Reflectarea \n contabilitate a rezultatelor inventarierii


Rezultatele inventarierii se \nregistreaz` \n contabilitate potrivit prevederilor Legii contabilit`]ii nr. 82/1991, repu-
blicat`, [i \n conformitate cu reglement`rile contabile aplicabile.
Pe baza registrului-inventar [i a balan]ei de verificare \ntocmite la finele exerci]iului financiar se \ntocme[te bilan]ul,
parte component` a situa]iilor financiare anuale, ale c`rui posturi trebuie s` corespund` cu datele \nregistrate \n contabi-
litate, puse de acord cu situa]ia real` a elementelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii, stabilit` pe baza
inventarului.

RENTROP & STRATON 39


www.monografii.ro

Opera]iuni contabile specifice


activit`]ilor din domeniul agricol
|n ultima perioad`, tot mai multe societ`]i \[i desf`[oar` ac-
tivitatea \n domeniul agricol. La reflectarea \n contabilitate sunt
utilizate acelea[i reglement`ri contabile aplicabile agen]ilor eco-
expert contabil nomici, aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.752/2005 privind Regle-
Elena Radu ment`ri contabile conforme cu directivele europene. Opera]iu-
nile specifice sectorului agrar presupun apelarea la ra]iona-
mente profesionale de a[a natur` \ncåt reflectarea \n contabi-
litate s` se fac` conform con]inutului economic al tranzac]iilor
efectuate [i s` nu se \ncalce prevederile reglement`rilor con-
tabile, general aplicabile.

|n continuare, prezent`m scurte monografii contabile speci-


[i cazuri practice

fice opera]iunilor din domeniul agricol, cum ar fi:

1. Reflectarea \n contabilitate a opera]iunilor


privind intrarea de animale
Monografii

● Seachizi]ioneaz` animale \n viu pentru produc]ie [i repro-


duc]ie, astfel:

✔ \n valoare de 600.000 lei, TVA 19%, de la alte ferme de profil

% = 401 714.000
361 „Furnizori“ 600.000
„Animale [i p`s`ri“
4426 114.000
„TVA deductibil`“

✔ \n valoare de 300.000 lei, de la persoane fizice


(scutite de TVA) lei, pentru care plata se face din avansuri

361 = 542 300.000


„Animale [i p`s`ri“ „Avansuri de trezorerie“

● Asocia]ii aporteaz` \n natur` cu animale \n valoare de 10.000 lei

361 = 456 10.000


„Animale [i p`s`ri“ „Decont`ri cu ac]ionarii/
asocia]ii privind capitalul“

40
7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

● Se achizi]ioneaz` f`r` factur` de la alte unit`]i de profil (pe baz` de borderou [i documente
care atest` predarea-primirea), animale \n valoare de 20.000 lei la pre]ul f`r` TVA.
Ulterior achizi]iei se va \ntocmi [i factura.

% = 408 23.800
„Furnizori – facturi nesosite“
361 20.000
„Animale [i p`s`ri“
4428 3.800
„TVA neexigibil`“

La sosirea facturii se face \nregistrarea:

408 = 401 23.800


„Furnizori – facturi nesosite“ „Furnizori“

4426 = 4428 3.800


„TVA deductibil`“ „TVA neexigibil`“

● Se achizi]ioneaz` animale prin dona]ie \n valoare de 1.000 lei.

361 = 7582 1.000


„Animale [i p`s`ri“ „Venituri din dona]ii
[i subven]ii primite“

● La inventariere se constat` animale plus la inventar \n valoare de 500 lei, astfel:

✔ din produc]ie proprie

361 = 711 500


„Animale [i p`s`ri“ „Varia]ia stocurilor“

✔ provenite din achizi]ii

361 = 758 300


„Animale [i p`s`ri“ „Alte venituri din exploatare“

2. Reflectarea \n contabilitate a opera]iunilor privind ie[irea de animale

✔ |n vederea prelucr`rii la ter]i se transmit animale \n valoare de 30.000 lei

356 = 361 30.000


„Animale aflate la ter]i“ „Animale [i p`s`ri“

RENTROP & STRATON 41


www.monografii.ro

● Transfer de animale, \n valoare de 30.000 lei, \n vederea vånz`rii lor prin magazinele cu
am`nuntul. Adaos comercial de 10%.

371 = % 39.270
„M`rfuri“ 361 30.000
„Animale [i p`s`ri“
378 3.000
„Diferen]e de pre] la m`rfuri“
4428 6.270
„TVA neexigibil`“

La desc`rcarea gestiunii se face urm`torul articol contabil:

% = 371 39.270
„M`rfuri“

607 30.000
„Cheltuieli cu m`rfurile“
378 3.000
„Diferen]e de pre] la m`rfuri“
4428 6.270
„TVA neexigibil`“

● Se constat` animale lips` la inventar \n valoare de 400 lei, astfel:

✔ din achizi]ii

606 = 361 200


„Cheltuieli cu „Animale [i p`s`ri“
animale [i p`s`ri“

✔ din produnc]ie

711 = 361 200


„Varia]ia stocurilor“ „Animale [i p`s`ri“

● Lipsurile constatate se imput` persoanelor vinovate.

4282 = % 476
„Alte crean]e
\n legatur` cu personalul“ 7588 400
„Alte venituri din exploatare“
4427 76
„TVA colectat`“

42
7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

● |n urma unor calamit`]i naturale se constat` produse lips` \n valoare de 1.000 lei.

671 = 361 1.000


„Cheltuieli privind calamit`]ile „Animale [i p`s`ri“
[i alte evenimente extraordinare“

● Animale ie[ite din gestiunea societ`]ii avånd caracter de dona]ie \n valoare de 10.000 lei

6582 = 361 10.000


„Dona]ii [i subven]ii acordate“ „Animale [i p`s`ri“

3. Alte opera]ii
● Deoarece animalele se ]in pe categorii de v\rst`, contul 361 „Animale [i p`s`ri“ va avea analitice cåte categorii de vårst`
exist`.

● Se trec animalele tinere [i la \ngr`[at de la categoria 0-6 luni la categoria 6-12 luni \n valoare de 20.000 lei. Aceast`
\nregistrare se va efectua numai dup` cånt`rire.

● Sporul de greutate al animalelor se \nregistreaz` astfel pentru categoria 0 – 6 luni:

361.02 = 361.01 20.000


„Animale [i p`s`ri“ „Animale [i p`s`ri“

● Se sacrific` animale pentru produc]ie \n valoare de 40.000 lei, cost de achizi]ie.

606 = 361 40.000


„Cheltuieli cu animale [i p`s`ri“ „Animale [i p`s`ri“

● Se ob]in produse agricole din produc]ia proprie la cost de produc]ie de 35.000 lei.

345 = 711 35.000


„Produse finite“ „Varia]ia stocurilor“

● Produsele ob]inute se vånd prin magazine proprii, cu adaos de 2.000 lei.

371 = % 44.030
„M`rfuri“ 345 35.000
„Produse finite“
378 2.000
„Diferen]e de pre] la m`rfuri“
4428 7.030
„TVA neexigibil`“

RENTROP & STRATON 43


www.monografii.ro

● Desc`rcarea de gestiune a m`rfurilor våndute prin magazinele proprii:

% = 371 44.030
„M`rfuri“
606 35.000
„Cheltuieli cu m`rfurile“
378 2.000
„Diferen]e de pre] la m`rfuri“
4428 7.030
„TVA neexigibil`“

|n func]ie de pre]ul la care se \nregistreaz` stocul de animale se utilizeaz` [i contul 368 „Diferen]e de pre] la animale
[i p`s`ri“. |n opera]iunile prezentate s-a utilizat \n general pre]ul de achizi]ie, [i nu cel standard.

44
7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

Reflectarea \n contabilitate a
scutirii de impozit a profitului
reinvestit pentru anul 2009
|ncepånd cu data de 1 octombrie 2009, \n scopul sus]inerii me-
diului de afaceri [i \n scopul dep`[irii dificult`]ilor financiare, dar
[i pentru relansarea circuitului comercial, Legea nr. 571/2003
drd. privind Codul fiscal a fost modificat` prin introducerea unei
Monica Julean facilit`]i fiscale privind scutirea de impozit a profitului reinvestit.

Obiectul acord=rii scutirii

Scutirea se acord` pentru achizi]ia sau producerea de echi-


pamente tehnologice prev`zute \n subgrupa 2.1 din catalogul
privind clasificarea [i duratele normale de func]ionare a mijloa-
celor fixe, aprobat prin Hot`rårea Guvernului nr. 2.139/2004, cu
[i cazuri practice

modific`rile [i complet`rile ulterioare;

Obliga]ii de p=strare a activelor

Achizi]ia sau produc]ia este \nso]it` [i de obliga]ia de a


Monografii

men]ine \n pa-trimoniu activele respective pentru o perioad`


egal` cel pu]in cu jum`tate din durata lor de func]ionare
prev`zut` \n Hot`rårea men]ionat`.
|n cazul nerespect`rii acestor condi]ii, impozitul se recalculeaz` pentru
suma la care s-a acordat ini]ial scutirea, cu tot cu major`ri de \ntårziere cal-
culate de la data la care ar fi fost datorat` plata acestora \n cazul \n care nu
s-ar fi aplicat facilitatea pån` la momentul pl`]ii.

● Perioada pentru care se acord` scutirea este: 1 octombrie 2009 – 31 decem-


brie 2010.
● Profitul luat \n calcul la efectuarea investi]iei este profitul contabil cumu-
lat de la \nceputul anului preluat din soldul contului de profit [i pierdere.
Pentru anul 2009 se va lua \n considerare profitul aferent perioadei
1 octombrie 2009 – 31 decembrie 2009 [i investi]iile efectuate \n aceea[i pe-
rioad`.
● Scutirea se calculeaz` trimestrial sau anual \n func]ie de perioada sta-
bilit` la calculul impozitului pe profit.
● Suma din profit pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit aferent
va fi repartizat` prioritar la rezerve pån` la nivelul profitului contabil cu-
mulat, la sfår[itul anului.
● Suma impozitului datorat r`måne la nivelul impozitului minim. Dac`
\n urma aplic`rii acestei facilit`]i impozitul calculat se situeaz` sub nive-
lul impozitului minim, r`måne obliga]ia de plat` a impozitului minim
forfetar.
● Suma maxim` pentru care se acord` scutirea o reprezint` impozitul pe
profit datorat pentru perioada respectiv`.

RENTROP & STRATON 45


www.monografii.ro

ATEN}IE!
Activele care sunt considerate investi]ii trebuie s` fie noi. |n situ]ia \n care procesul pentru ob]inerea activelor
respective se realizeaz` de-a lungul mai multor ani, scutirea se acord` pe baza unor situa]ii de lucr`ri din care s` re-
zulte partea din investi]ii care va fi pus` \n func]iune \n anul respectiv.

Exemplu
S.C. Gama este produc`tor de textile. Societatea este pl`titoare de impozit pe profit cu obliga]ia de a depune decon-
tul, a calcula [i a pl`ti impozitul trimestrial.

● La sfår[itul anului 2009, societatea a realizat un profit impozabil de 150.000 lei. Impozitul pe profit datorat la sfår[itul
trimestrului III este de 14.500 lei.
● La sfår[itul anului 2008, societatea a \nregistrat venituri totale \n sum` de 500.000 lei, prin urmare, impozitul minim
anual datorat pentru anul 2009 este de 8.600 lei.
● |n luna noiembrie 2009, societatea achizi]ioneaz` de la un produc`tor dou` ma[ini de tricotat [i o instala]ie de albit.
● Cele dou` categorii de utilaje achizi]ionate se reg`sesc \n Catalogul privind clasificarea [i duratele normale de
func]ionare a mijloacelor fixe, la punctul 2.1.11.4 [i respectiv 2.1.11.3.

● Duratele normale de func]ionare pentru o ma[in` de tricotat este cuprins` \ntre 6 [i 10 ani, iar instala]ia de albit are o
durat` de via]` normal` cuprins` \ntre 8 [i 14 ani.
● Costul utilajelor achizi]ionate este de 14.000 lei, pentru fiecare ma[in` de tricotat [i 13.000 lei pentru instala]ia de albit.
● Valoarea total` a investi]iilor este de 43.000 lei.
● Societatea constat` c` \ndepline[te condi]iile necesare pentru a beneficia de scutirea de impozit pe profitul reinvestit.

Situa]ia I
Societatea \nregistreaz= profit mai mare decât valoarea investi]iei
✓ |n perioada 01.10.2009 – 31.12.2009, societatea Gama a \nregistrat un profit contabil \n sum` de 60.000 lei.
✓ Investi]ia pentru care se acord` scutirea este de 43.000 lei.
✓ Impozitul pe profit aferent trimestrului IV:
150.000 x 16% = 24.000 lei;
24.000 – 14.500 = 9.500 lei.
✓ Impozitul minim datorat este de 8.600 : 12 x 3 = 2.150 lei.
✓ Impozitul pe profit aferent profitului reinvestit – profitul contabil aferent perioadei octombrie – decembrie este de
60.000 lei, mai mare decåt investi]ia realizat` \n sum` de 43.000 lei.
✓ Impozitul scutit este de: 43.000 lei x 16% = 6.880 lei.
✓ Impozitul datorat aferent trimestrului IV, \n urma aplic`rii scutirii prev`zute va fi de 9.500 – 6.880 = 2.620 lei.
✓ Profitul reinvestit aferent perioadei pentru care se acord` scutirea este de 43.000 lei, sum` care se va repartiza la
sfår[itul exerci]iului financiar la „Alte rezerve“.

Reflectarea \n contabilitate

● Se constituie impozitul pe profit aferent trimestrului IV:

691 = 441 2.620


„Cheltuieli privind impozitul pe profit“ „Impozitul pe profit“

ATEN}IE!
Suma de 43.000 lei, reprezentånd investi]ia realizat`, este scutit` de plata impozitului pe profit, dar trebuie repar-
tizat` la rezerve.

46
7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

Conform prevederilor Ordinului ministrului finan]elor publice nr. 1.752/2005 privind aprobarea Reglement`rilor
contabile conforme cu directivele europene, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, \n vigoare la data de 31 decembrie
2009, repartizarea profitului se \nregistreaz` \n contabilitate pe destina]ii, dup` aprobarea situa]iilor financiare anuale.

Sumele reprezentånd rezerve constituite din profitul exerci]iului financiar curent, \n baza unor prevederi legale, se
\nregistreaz` prin articolul contabil 129 „Repartizarea profitului“ = 106 „Rezerve“.

● Repartizarea la rezerve:

129 = 1068 43.000


„Repartizarea profitului“ „Alte rezerve“

● |nchiderea contului de profit [i pierdere \n exerci]iul urm`tor:

121 = 129 43.000


„Profit [i pierdere“ „Repartizarea profitului“

Profitul contabil r`mas dup` aceast` repartizare se preia la \nceputul exerci]iului financiar urm`tor celui pentru care
se \ntocmesc situa]iile financiare anuale \n contul 117 „Rezultatul reportat“, de unde urmeaz` a fi repartizat pe celelalte
destina]ii legale.

Economia de impozit pe profit

● Dac` societatea nu ar fi beneficiat de aceast` facilitate fiscal`, impozitul pe profit aferent anului 2009 ar fi fost de
150.000 x 16% = 24.000 lei.
● Avånd \n vedere investi]iile efectuate, impozitul datorat [i pl`tit de c`tre societate impozitul total este \n sum` de
14.500 + 2.620 = 17.120 lei.
● Reducerea efectiv` de impozit pe profit este de 24.000 – 17.120 = 6.880 lei, adic` impozitul aferent valorii investi]iei
43.000 x 16% = 6.880 lei.

Situa]ia II
Societatea \nregistreaz= profit mai mic decât valoarea investi]iei

✓ |n primele trei trimestre, societatea a \nregistrat pierdere contabil` de 5.000 lei.


✓ Pentru trimestrul II [i III, aceasta a pl`tit impozitul minim forfetar, \n sum` de 1.433 lei [i, respectiv, 2.150 lei, \n total
3.583 lei.
✓ |n trimestrul IV, societatea \nregistreaz` profit contabil de 40.000 lei.
✓ Valoarea investi]iilor este de 43.000 lei, mai mare decåt profitul contabil al perioadei pentru care se acord` scutirea de
impozit pe profit.
✓ Impozitul pe profit aferent trimestrului IV:
● 40.000 x 16% = 6.400 lei;
● 6.400 – 3.583 = 2.817 lei.
✓ Impozitul minim datorat este de 2.150 lei.
✓ Impozitul pe profit aferent profitului reinvestit este determinat numai pån` la nivelul sumei de 40.000 lei, valoarea
profitului contabil:
● 40.000 x 16% = 6.400 lei.
✓ Dup` aplicarea acestei facilit`]i, impozitul pe profit datorat este 0, \n aceast` situa]ie se datoreaz` impozitul minim for-
fetar \n sum` de 2.150 lei.

RENTROP & STRATON 47


www.monografii.ro

Reflectarea \n contabilitate a impozitului pe profit


● Se constituie impozitul minim acordat:

691 = 441 2.150


„Cheltuieli privind „Impozitul pe profit“
impozitul pe profit“

|n urma constituirii impozitului pe profit, soldul contului 121 „Profit [i pierdere“este de 40.000 – 2.150 = 37.850 lei.

● Repartizarea la rezerve \n limita soldului contului 121 „Profit [i pierdere“:

129 = 1069 37.850


„Repartizarea profitului“ „Alte rezerve“

● |nchiderea contului de profit [i pierdere \n exerci]iul urm`tor:

121 = 129 37.850


„Profit [i pierdere“ „Repartizarea profitului“

Economia de impozit pe profit

● Dac` societatea nu ar fi beneficiat de aceast` facilitate fiscal`, impozitul pe profit aferent trimestrului IV ar fi fost de
40.000 x 16% = 6.400 lei.
● Avånd \n vedere investi]ia efectuat`, impozitul datorat [i pl`tit de societate este \n sum` de 2.150 lei, nivelul minim
aferent trimestrului IV.
● Reducerea efectiv` de impozit pe profit este de 6.400 – 2.150 = 4.250 lei.

ATEN}IE!
O condi]ie esen]ial` pentru a beneficia de aceast` facilitate este p`strarea \n patrimoniu a activelor respective
pentru o perioad` egal` cu cel pu]in o jum`tate din durata lor normal` de func]ionare. |n cazul ced`rii \nainte de acest
termen a activelor respective, se recalculeaz` impozitul pe profit aferent profitului pentru care s-a acordat ini]ial scu-
tirea, [i se stabilesc [i major`ri de \ntårziere calculate de la data aplic`rii facilit`]ii respective.

Dac` la sfår[itul primului an de func]ionare \ntreprinderea constat` c` exist` riscul de a nu putea p`stra \n patrimo-
niu activul respectiv, conform cerin]elor legale, pentru respectarea principiului pruden]ei va constitui un provizion pen-
tru impozite, la nivelul impozitului pe profitul reinvestit, prin articolul contabil:

● Constituirea provizionului:

6812 = 1516
„Cheltuieli de exploatare „Provizioane pentru imobile“
privind provizioanele“

Acest provizion va fi men]inut pån` cånd este dep`[it` perioada minim` cerut` de lege, respectiv o jum`tate din
durata normal` de func]ionare a activelor.
La dep`[irea acestei perioade, provizionul constituit este reluat pe venituri.
48
„Vreau s+ fiu un bun contabil!
De unde |ncEp?“
De cåte ori ]i-ai pus aceast` \ntrebare?
Dar mai ales, de cåte ori ai sim]it c` \]i fuge p`måntul de sub picioare? Aceast` senza]ie ar
putea fi minunat` dac` e[ti \ndr`gostit. Cånd e vorba de \nregistr`ri contabile, \ns`, nu e prea
pl`cut...

Abia ]i-ai \nceput drumul profesional [i nu e[ti sigur pe tine? Acesta este locul potrivit de
unde s` o iei de la cap`t. Temeinic, profesionist, rapid: un nou \nceput pentru cariera ta.

Cum po]i face asta?


Cu ajutorul informa]iilor cuprinse \n bro[ura
GHIDUL CONTABILULUI JUNIOR!
Cu ajutorul Ghidului:
 analizezi dosarele de documente ale firmei
 afli tot ceea ce trebuie s` [tii privind principalele opera]iuni
contabile
 devii cel mai bun \n \ntocmirea raport`rilor periodice c`tre
institu]iile de stat
 \nve]i care este calea cea mai bun` \n comunicarea cu
managerii sau clientul
 [tii cum s` analizezi datele financiar-contabile din balan]a
lunar`
 te informezi despre influen]ele modific`rilor legislative asupra activit`]ii firmei.

Alege acum s` te formezi profesional cu


Ghidul Contabilului Junior.

Acceseaz` acum www.rs.ro [i achizi]ioneaz`-]i rapid bro[ura


GHIDUL CONTABILULUI JR. pentru numai 8,33 euro (TVA inclus`).
* Plata se face prin SMS ➞ livrarea INSTANT!
ACTUALITATEA ESTE LA MOD~!
Gre[elile contabile se pl`tesc!
Mare grij` de unde te informezi!

RENTROP & STRATON \]i recomand`:


Revista CONTABILITATE Actual

Exper]i contabili cu important` experien]`


practic` \]i ofer` informa]ii actuale [i
monografii contabile cu ultimele nout`]i din
domeniu.

Iat`! |]i punem la dispozi]ie cåteva titluri ale


celor mai recente solu]ii practice create special
pentru tine:
● Declara]ia recapitulativ` pentru servicii
● Suspendarea activit`]ii economice
● Contribuabilul declarat inactiv
● Monografie privind modificarea
capitalului social

PROFIT
~ ACUM
Ofert` d !
e pre]
excep]io
nal`!

CONTABILITATE ACTUAL – 12 edi]ii!


|n loc de 261.60 lei (TVA inclus`), vei avea de pl`tit numai 183,12 lei (TVA inclus`)!

UN R~SF~} PE CARE }I-L PO}I PERMITE!!!

Pentru informa]ii complete [i comenzi acceseaz` acum:

www.contabilitateactual.ro
www.Portalmonografii.ro
|ncepe \n for]` anul 2010!
Revista Romån` de Monografii Contabile
\mpreun` cu Portalmonografii.ro \]i asigur` succesul profesional!

E[ti abonat la Revista


Romån` de Monografii
Contabile, prin urmare ai
acces absolut GRATUIT \n
noul Portalmonografii.ro!
Tot ce ai de f`cut este s`
introduci codul de promo]ie
421209, atunci cånd
\nregistrezi un cont \n portal.
Dup` maximum 24 de ore,
vei putea vedea f`r` s` te
coste nimic orice monografie
contabil` postat` \n portal.

Vrei s` ai siguran]a unor \nregistr`ri contabile f`r` gre[eal`?


✔ Aici e[ti la curent cu toate schimb`rile ce au loc \ntr-un domeniu atåt de dinamic!
✔ Te afli \n compania remarcabil` a unor speciali[ti \n contabilitate.

Fii statornic \n a-]i dori perfec]iunea [i profesionalismul!


Noi suntem statornici \n a ]i le oferi \n fiecare monografie contabil`!

Prin asta \n]elegem:


Informa]ii complete pe
o
www.portalmonografii.r
● exemplu clar ● trimitere legislativ`
● sprijin teoretic ● explicitarea conturilor
sau la telefon: 021.20
9.45.45
● exemplificare \n sume

Acceseaz` Portalmonografii.ro [i convinge-te!


Informa]ie de specialitate GRATUIT~, la dispozi]ia ta!
www.rs.ro
Ordinul nr. 3.055 din 29.10.2009

Modific=rile [i
complet=rile aduse
legisla]iei contabile
din România prin
abrogarea O.M.F.P.
nr. 1.752/2005

Pentru detalii [i comezi accesa]i http://www.modificari.contabilul.ro,


trimite]i un e-mail la adresa: monografii@rs.ro
sau suna]i rapid la nr. 021.209.45.45 – Serviciul Clien]i RENTROP & STRATON
Consilier – Contabilitate 2010!
Este \nceputul succesului pentru cariera ta!
DOAR
Cum s` cuno[ti «magia» 186,39 lei
r`spunsurilor corecte [i
profitabile pentru tine
Pån` cånd s` ne accesoriz`m cu Monitoare
Oficiale? Gem rafturile din biroul t`u de
hårtii \ng`lbenite, greu de depistat „care“
[i „ce“?... Consilierul – Contabilitate \]i
scoate magistral din månec` a[ii pentru
o contabilitate perfect`! Este o lucrare
elegant`, concis`, structurat` uimitor,
astfel \ncåt g`se[ti oricånd, orice, cu
explica]ii conving`toare [i profesioniste.

Pastila perfect` pentru


o contabilitate f`r` dureri de cap
Ca abonat, te vei bucura de urm`toarele:

● Lucrarea de baz` – un biblioraft cu peste 800 de pagini ce cuprinde:


studii de caz, monografii contabile, comentarii ale speciali[tilor \n
contabilitate [i fiscalitate
● Serviciul de actualizare lunar` – informa]ie de specialitate la zi [i
siguran]` \n aplicarea legii (3 actualiz`ri)
● Consultan]` de specialitate personalizat` GRATUIT~ (prin e-mail [i
bonuri valorice)
● Abonament gratuit la „Revista de Contabilitate“

CADOU la abonare! Bro[ura PDF „Cum s` v` eficientiza]i activitatea


financiar-contabil`“

Acceseaz` www.conta.asistentacontabila.ro
sau sun` la Serviciul Clien]i: 021.209.45.45.
Alege ACUM Consilier – Contabilitate!

S-ar putea să vă placă și