Sunteți pe pagina 1din 53

7MONOGRAFII-CHEIE

çN ACTIVITATEA TA FISCAL-CONTABILå

Monografie contabil` privind adaosul comercial

Monografie contabil` pentru nepl`titorii de TVA

Monografie privind contribu]iile aferente unui contract de mandate

Contabilizarea unor cazuri speciale privind stingerea datoriilor comerciale

Inventarierea, opera]iune premerg`toare \ntocmirii situa]iilor financiare

Opera]iuni contabile specifice activit`]ilor din domeniul agricol

Reflectarea \n contabilitate a scutirii de

impozit a profitului reinvestit pentru anul

2009

\n contabilitate a scutirii de impozit a profitului reinvestit pentru anul 2009 RENTROP & STRATON www.rs.ro

RENTROP & STRATON

www.rs.ro

7MONOGRAFII-CHEIE ÎN ACTIVITATEA TA FISCAL-CONTABILA

ˇ

©

Coordonator: dr. Elena Iordache Consiliu [tiin]ific: drd. Monica Julean; conf. dr. Cristina Nicolaescu; expert contabil Simona Sauciuc; expert contabil Nina Nicolae; expert contabil Elena Radu; drd. Raymonda Elena Hagiu

 
 

CUPRINS

 

Monografie contabil` privind adaosul comercial

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3

Monografie contabil` pentru nepl`titorii de TVA

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

17

Monografie privind contribu]iile aferente unui contract de mandate

 

21

Contabilizarea unor cazuri speciale privind stingerea datoriilor comerciale

 

27

Inventarierea, opera]iune premerg`toare \ntocmirii situa]iilor financiare

 

.

.

.

.

.

.

.

34

Opera]iuni contabile specifice activit`]ilor din domeniul agricol

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

40

Reflectarea \n contabilitate a scutirii de impozit a profitului reinvestit

 

pentru anul 2009

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

45

❖ ❖ ❖ A[tept`m sugestiile dvs. pe adresa monografii@rs.ro ❖ ❖ ❖
❖ ❖ ❖
A[tept`m sugestiile dvs. pe adresa monografii@rs.ro
❖ ❖ ❖

RENTROP & STRATON – www.rs.ro ISBN: 978-973-722-518-4

Manager Centru de Profit: Liliana Grigore Manager de produs: Carmen Iordan Tehnoredactare: Simona Mor`rescu Corectur`: Elvira Panaitescu

RENTROP & STRATON Grup de Editur` [i Consultan]` \n Afaceri este recunoscut` CNCSIS conform deciziei

RENTROP & STRATON

Grup de Editur` [i Consultan]` \n Afaceri

este recunoscut` CNCSIS conform deciziei nr. 284/11.09.2007

Bdul Na]iunile Unite nr. 4, Gemenii Center, sector 5, Bucure[ti Tel./Fax: 021.317.25.87

Pre[edinte: George Straton Director General: Florin Cåmpeanu Director Economic: Mariana Ne]oiu Director Crea]ie-Produc]ie: Cristina Straton

© RENTROP & STRATON – Toate drepturile rezervate. Nicio parte din aceast` lucrare nu poate fi reprodus`, arhivat` sau transmis` sub nicio form` [i prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, \nregistrare audio sau video, f`r` permisiunea \n scris din partea edi- torului. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionat` vreunei persoane fizice sau juridice care ac]ioneaz` sau se ab]ine de la ac]iuni ca urmare a citirii materialelor publicate \n aceast` lucrare.

Monografii [i cazuri practice

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

Monografie contabil` privind adaosul comercial

Adaosul comercial este un venit al societ`]ilor comerciale, al comercian]ilor, a c`rui m`rime se determin` ca diferen]a dintre:

pre]ul de vånzare al m`rfii c`tre al]i agen]i economici partici- pan]i la ac]iunile comerciale sau c`tre consumatorul final [i pre]ul de achizi]ionare al bunului respectiv.

M`rimea sa relativ`, respectiv rata adaosului comercial, se stabile[te fie \n mod liber, f`r` nicio restric]ie, fie pe baza unor reglement`ri. Dincolo de eventualele reglement`ri, dimensiu- nile adaosului comercial trebuie s` asigure atåt acoperirea chel- tuielilor de func]ionare efectuate de comerciant, cåt [i ob]inerea unui anumit profit. Organizarea contabilit`]ii m`rfurilor este influen]at` de mai mul]i factori.

1. Forma circula]iei

Un prim factor \l reprezint` forma circula]iei:

cu ridicata (en-gros) sau cu am`nuntul (en-detail).

|n cazul circula]iei m`rfurilor en-gros, vånzarea se face pe baz` de documente. |ncasarea urmeaz` a se realiza ulterior, prin virament, [i astfel este necesar` interven]ia unui cont anume, 411 „Clien]i“. Acest cont eviden]iaz` crean]ele din momentul vånz`rii m`rfurilor pån` \n momentul \ncas`rii lor.

|n cazul circula]iei en-detail, vånzarea se face, de regul`, cu plata imediat, \n numerar.

2. Metoda de contabilitate a stocurilor

Un alt factor de influen]` \l constituie metoda de contabilitate a stocu- rilor:

„inventarul permanent“ sau

„inventarul intermitent“.

|n cazul „inventarului permanent“, contul de m`rfuri este folosit pe m`sur` ce au loc opera]iuni cu m`rfuri, eviden]iind toate intr`rile [i toate

continuare \n pag. 4

3

expert contabil Nina Nicolae

eviden]iind toate intr`rile [i toate continuare \n pag. 4 ➛ 3 expert contabil Nina Nicolae RENTROP

RENTROP & STRATON

www.monografii.ro

ie[irile. Astfel, \n orice moment, prin soldul s`u, acest cont indic` valoarea m`rfurilor \n stoc, permi]ånd controlul ges- tionar, dac` \n acest scop se efectueaz` [i inventarierea faptic` a stocurilor.

|n cazul „inventarului intermitent“, contul de m`rfuri intervine numai la sfår[itul lunii, cånd, pe baza inventarului faptic, se determin` valoarea m`rfurilor \n stoc. Aceasta se „blocheaz`“ \n acest cont, diminuåndu-se cheltuielile cu m`rfuri, \nregistrate la un cont anume, destinat acestui scop, cu ocazia intr`rilor de m`rfuri.

Metoda de contabilitate analitic` a stocurilor de m`rfuri ]ine eviden]a:

cantitativ-valoric` pe feluri de m`rfuri sau

global-valoric` la nivel de gestiune.

De asemenea, este influen]at` organizarea contabilit`]ii sintetice a m`rfurilor, prin pre]urile diferite utilizate ca pre]uri de \nregistrare a acestora. Astfel, \n cazul \n care eviden]a analitic` se ]ine cantitativ-valoric, se poate utiliza ca pre] de \nregistrare pre]ul de cump`rare al m`rfurilor sau costul de achizi]ie.

|n cazul \n care eviden]a analitic` a m`rfurilor se ]ine global-valoric, la nivelul gestiunii (a[a cum se procedeaz` \n comer]ul cu am`nuntul), pentru \nregistrare se utilizeaz` pre]ul cu am`nuntul, inclusiv TVA.

ATEN}IE!

De aici decurg urm`toarele consecin]e asupra contabilit`]ii:

Cånd eviden]a m`rfurilor se ]ine la pre]ul de cump`rare sau la costul de achizi]ie, nu este necesar` folosirea contului 378 „Diferen]e de pre] la m`rfuri“ pentru eviden]a adaosului comercial.

Dac` eviden]a m`rfurilor se ]ine la pre]ul cu am`nuntul, interven]ia contului 378 „Diferen]e de pre] la m`rfuri“ este necesar` pentru eviden]a adaosului comercial con]inut \n pre]ul de \nregistrare a m`rfurilor.

|n condi]iile \n care eviden]a m`rfurilor se ]ine la pre]ul cu am`nuntul, inclusiv taxa pe valoarea ad`ugat`, apare nece- sitatea eviden]ierii acestei taxe pån` \n momentul vånz`rii m`rfurilor, \n contul 4428 „TVA neexigibil`“. Evident, \n momentul vånz`rii m`rfurilor, aceast` tax` va fi transferat`, devine exigibil` [i apare contul 4427 „TVA colectat`“. Pentru taxa pe valoarea ad`ugat` cuvenit` furnizorilor se va folosi, \n mod normal, contul 4426 „TVA deductibil`“.

Contul 371 „M`rfuri“, cont de activ, serve[te pentru eviden]a existen]ei [i mi[c`rii m`rfurilor aflate \n depozite, \n unit`]ile comerciale cu am`nuntul sau de alimenta]ie public`. |n debitul s`u eviden]iaz` valoarea la pre] de \nregistrare a m`rfurilor intrate \n gestiunea unit`]ii prin aprovizionare de la furnizori sau pe alte c`i. |n creditul acestui cont se evi- den]iaz` valoarea la pre] de \nregistrare a m`rfurilor ie[ite din patrimoniul unit`]ii prin vånzarea c`tre clien]i sau pe alte c`i. Soldul debitor al contului reprezint` valoarea m`rfurilor existente \n stoc.

Modul de prezentare descris este valabil pentru cazul „inventarului permanent“. |n cazul „inventarului intermitent“, a[a cum deja s-a ar`tat, contul intervine numai la sfår[itul lunii pentru a prelua \n debit valoarea m`rfurilor \n stoc, iar la \nceputul urm`toarei luni – pentru a transloca soldul ini]ial luat \n exploatare la contul 607 „Cheltuieli privind m`rfurile“.

Contul 607 „Cheltuieli privind m`rfurile“, cont de activ, eviden]iaz` costul m`rfurilor våndute de c`tre unit`]ile pat- rimoniale. |n cazul „inventarului intermitent“, acest cont eviden]iaz` [i m`rfurile aprovizionate, pornindu-se de la premisa c` toate m`rfurile aprovizionate se vor vinde [i nu se cump`r` pentru a fi stocate. Deci func]ionarea acestui cont este dependent` de metoda de contabilitate a stocurilor practicat` de unitatea patrimonial`.

Contul 378 „Diferen]e de pre] la m`rfuri“ este folosit pentru eviden]a adaosului comercial (marja comercial`) aferent m`rfurilor existente \n gestiunea unit`]ii cu activitate comercial`. |n creditul acestui cont se \nregistreaz` adaosul com- ercial aferent m`rfurilor våndute, soldul creditor al acestui cont reprezentånd adaosul comercial aferent m`rfurilor exis- tente \n stoc. Contul 4428 „TVA neexigibil`“ este un cont bifunc]ional [i ]ine eviden]a TVA neexigibile.

Se crediteaz` cu:

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

– sumele reprezentånd TVA \nscris` \n factur` [i emis` clien]ilor, pentru livr`ri sau presta]ii cu plata \n rate;

– sumele reprezentånd TVA aferent` lucr`rilor sau presta]iilor efectuate clien]ilor, dar pentru care nu s-au \ntocmit documente;

– sumele reprezentånd TVA devenit` exigibil`, aferente ratelor devenite scadente la cump`r`turile f`cute cu plata \n rate, precum [i cu TVA \nscris` \n facturile sosite de la furnizori [i care anterior figurau la facturi nesosite;

– valoarea TVA aferent` m`rfurilor intrate \n unit`]ile cu am`nuntul.

Se debiteaz` cu:

– sumele reprezentånd TVA \nscris` \n facturile furnizorilor, aferente cump`r`turilor cu plata \n rate;

– sumele reprezentånd TVA aferent` cump`r`turilor sosite f`r` factur`;

– sumele reprezentånd TVA devenit` exigibil`, aferent` ratelor devenite scadente, pentru livr`rile f`cute cu plata \n rate, precum [i cu TVA \nscris` \n facturile emise clien]ilor [i care anterior figurau la facturi de \ntocmit;

– valoarea TVA aferent` vånz`rilor de m`rfuri din unit`]ile comerciale cu am`nuntul.

Soldul contului reprezint` sume \n a[teptare care pe m`sur` ce devin exigibile se trec \n debitul contului TVA deductibil`, pentru cump`r`ri, sau \n creditul contului TVA colectat`, pentru vånz`ri.

Contabilitatea m=rfurilor la o \ntreprindere comercial= cu ridicata (en-gros)

Potrivit Regulamentului de aplicare a Legii contabilit`]ii, m`rfurile, la fel ca [i celelalte categorii de bunuri materiale, la intrarea \n patrimoniu, \n spe]`, \n depozitele en-gros trebuie s` se evalueze [i s` se \nregistreze \n contabilitate la cos- tul de achizi]ie format din pre]ul de cump`rare [i „cheltuielile accesorii de aprovizionare“ (cheltuieli de transport, de \nc`rcare-desc`rcare, prime de asigurare, comisioane [i alte taxe nerecuperabile).

Avem \n vedere c`, \n documentele de aprovizionare (facturi), unul din cele dou` elemente structurale ale costului de achizi]ie, [i anume „cheltuielile accesorii de aprovizionare“, este consemnat \n suma global`. Astfel, calculul costului de achizi]ie unitar pentru fiecare din sorturile de marf` intrate cu acela[i document necesit` calcule de repartizare a sumei totale a cheltuielilor pe sorturi de marf` [i apoi, prin raportarea la cantitate, pe unitatea de m`sur`.

Cheltuielile accesorii de aprovizionare unitare calculate \n acest fel se \nsumeaz` cu pre]ul de cump`rare unitar. Astfel, afl`m costul de achizi]ie pentru fiecare sort de marf` aprovizionat` care ar putea servi pentru evaluarea m`rfu- rilor [i \nregistrarea acestora \n contul sintetic 371 „M`rfuri“ [i \n analiticele corespunz`toare.

Solu]ia, se constat`, este greoaie. |n plus, va genera o mare varietate a costurilor de achizi]ie pentru acela[i sort de marf`, avåndu-se \n vedere variabilitatea cheltuielilor de transport – aprovizionare determinat` de o multitudine de fac- tori. Pe de alt` parte, trebuie avute \n vedere [i situa]iile frecvente \n care cheltuielile accesorii de aprovizionare sunt fac- turate distinct de factura unde sunt prev`zute pre]urile de cump`rare.

ATEN}IE!

Pentru a dep`[i aceste dificult`]i, exist` solu]ia dat` de institu]iile de reglementare contabil`, potrivit c`reia „chel- tuielile accesorii de aprovizionare“ se eviden]iaz` la un analitic distinct al contului 371 „M`rfuri“, de exemplu 371.1 „M`rfuri – cheltuieli accesorii“. |n ceea ce prive[te valoarea m`rfurilor la pre]urile de cump`rare, aceasta s-ar \nregistra, evident, tot \n contul 371 „M`rfuri“, la analiticele corespunz`toare sorturilor de m`rfuri.

|ntrucåt amåndou` elementele structurale ale costului de achizi]ie – pre]ul de cump`rare [i cheltuielile accesorii de aprovizionare – sunt eviden]iate la contul 371 „M`rfuri“, este satisf`cut` cerin]a evalu`rii [i a \nregistr`rii m`rfurilor \n contabilitate, la costul de achizi]ie. De men]ionat c` \n planul de conturi, pentru contul 371 „M`rfuri“ nu se precizeaz` \n mod expres aceast` cerin]`, indicåndu-se pentru aceasta „pre]ul de \nregistrare“.

La sfår[itul perioadei, se repartizeaz` asupra contului de rezultate prin intermediul contului 607 „Cheltuieli privind m`rfurile“ numai o parte din cheltuielile accesorii de aprovizionare, [i anume cele aferente m`rfurilor våndute. Vor

parte din cheltuielile accesorii de aprovizionare, [i anume cele aferente m`rfurilor våndute. Vor RENTROP & STRATON

RENTROP & STRATON

5

www.monografii.ro

r`måne sold la contul 371.1 „M`rfuri – cheltuieli accesorii“, cheltuieli aferente m`rfurilor r`mase \n stoc (nevåndute). |n acest mod se asigur` respectarea principiului independen]ei exerci]iului, solu]ia fiind agreat` din aceast` cauz` [i de fis- calitate.

Filiera \nregistr`rilor privitoare la cheltuielile accesorii de aprovizionare \n acest caz este urm`toarea:

|nregistrarea (colectarea) cheltuielilor accesorii de aprovizionare pe m`sura efectu`rii lor

%

371.1

„M`rfuri – cheltuieli accesorii“

4426

„TVA deductibil`“

=

401

„Furnizori“

1.428 lei

1.200 lei

228 lei

Repartizarea cotei din cheltuielile accesorii de aprovizionare aferente m`rfurilor våndute:

607

=

„Cheltuieli privind m`rfurile“

371.1

„M`rfuri – cheltuieli accesorii“

1.200 lei

Soldul debitor al contului 371.1 „M`rfuri – cheltuieli accesorii“, dup` aceast` \nregistrare, reprezint` cheltuielile ac- cesorii de aprovizionare aferente m`rfurilor din stoc.

|n sfår[it, ar mai fi o a treia solu]ie, pe care nu o re]inem, anume aceea a \nregistr`rii cheltuielilor accesorii de aprovizionare dup` felul lor \n conturile din clasa 6 „Conturi de cheltuieli“. De aici, la sfår[it de exerci]iu se repartizeaz` asupra rezultatelor, deci [i acele cheltuieli care sunt, \n fapt, aferente m`rfurilor nevåndute, aflate \n stoc. Aceast` solu]ie ar putea fi eventual ameliorat` prin delimitarea \n contul 471 „Cheltuieli \nregistrate \n avans“ a cheltuielilor accesorii de aprovizionare aferente stocurilor la sfår[it de perioad`. Astfel, la conturile din clasa 6 „Conturi de cheltuieli“ r`mån pen- tru repartizat asupra contului de rezultate numai cheltuielile accesorii de aprovizionare aferente m`rfurilor våndute.

Avem \n vedere, pe de o parte, cerin]a ca, la intrarea \n patrimoniu a bunurilor materiale, evaluarea [i contabilizarea lor s` se fac` la costul de achizi]ie cuprinzånd pre]ul de cump`rare [i cheltuielile accesorii de aprovizionare. Pe de alt` parte, este nevoie de evitarea unor lucr`ri de calcul ce ar necesita un volum relativ mare de munc`. Astfel, vom re]ine ca solu]ie de eviden]` a m`rfurilor pe aceea ce presupune \nregistrarea m`rfurilor la contul 371 „M`rfuri“ la pre]urile de cump`rare [i a cheltuielilor accesorii de aprovizionare, \n suma global`, tot la contul de m`rfuri, dar la un analitic dis- tinct 371.1 „M`rfuri – cheltuieli accesorii“.

|n aceste condi]ii, func]ionarea contului 371 „M`rfuri“ pentru eviden]a m`rfurilor la o \ntreprindere comercial` cu ridicata, la aplicarea inventarului intermitent, se prezint` astfel:

se debiteaz` cu valoarea la pre] de \nregistrare (cost de achizi]ie) a m`rfurilor intrate \n depozit;

NOT+

Dac` se adopt` solu]ia eviden]ei m`rfurilor la pre]uri prestabilite (standard), drept pre] de \nregistrare, \n locul cos- tului de achizi]ie va fi folosit pre]ul prestabilit. |n plus, intervine contul 378 „Diferen]e de pre] la m`rfuri“ pentru evi- den]a diferen]elor \ntre costul prestabilit (standard) [i costul de achizi]ie.

se crediteaz` cu valoarea la pre] de \nregistrare a m`rfurilor ie[ite;

soldul debitor reprezint` valoarea m`rfurilor din stoc.

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

Reflectarea \n contabilitate a principalelor opera]ii privind m`rfurile pe baz` de exemple se prezint` astfel:

A. Metoda inventarului permanent

Exemplu

1) Cump`rarea de m`rfuri cu plata ulterioar`, pe baz` de factur` din care rezult`:

– marfa X, pre] de cump`rare 500 x 10 lei/u. = 5.000 lei

– marfa Y, pre] de cump`rare 400 x 25 lei/u. = 10.000 lei

La aceste m`rfuri se ]ine eviden]a cantitativ-valoric, la pre] de cump`rare.

Valoarea la pre] de cump`rare 15.000 lei

Cheltuieli de transport 600 lei

Valoarea la cost de achizi]ie 15.600 lei

TVA 19% 2.964 lei

Total factur` de pl`tit 18.564 lei

La recep]ie nu se constat` diferen]e fa]` de factur`.

Repartizarea cotei din cheltuielile accesorii de aprovizionare aferente m`rfurilor våndute:

%

371

„M`rfuri“

371.1

„M`rfuri – cheltuieli accesorii“

4426

„TVA deductibil`“

=

401

„Furnizori“

18.564 lei

15.000

lei

600 lei

2.964 lei

2) Vånzarea de m`rfuri c`tre \ntreprinderile comerciale cu am`nuntul (en-detail) cu decontarea ulterioar`, pe baz` de facturi din care rezult`:

– marfa X: pre] de vånzare negociat 600 x 12 lei/u. = 7.200 lei

– marfa Z: pre] de vånzare negociat 100 x 18 lei/u. = 1.800 lei

Valoarea la pre] negociat de vånzare cu ridicata 9.000 lei

TVA 19% 1.710 lei

Total factur` de \ncasat 10.710 lei

4111

=

%

10.710 lei

„Clien]i“

707

9.000 lei

„Venituri din vånzarea m`rfurilor“

4427

1.710 lei

„TVA colectat`“

lei „Venituri din vånzarea m`rfurilor“ 4427 1.710 lei „TVA colectat`“ RENTROP & STRATON 7

RENTROP & STRATON

7

www.monografii.ro

3) La sfår[itul lunii, se descarc` gestiunea depozitului cu ridicata, deci a contului de m`rfuri, cu valoarea m`rfurilor våndute la pre]ul de \nregistrare calculat` dup` una din metodele LIFO, FIFO, CMP, pe baza datelor furnizate de con- tabilitatea analitic` organizat` cantitativ [i valoric pe sortimente de marf`. Totodat` se repartizeaz` [i cheltuielile acce- sorii de aprovizionare aferente m`rfurilor våndute.

Astfel, \n debitul contului 607 „Cheltuieli privind m`rfurile“ se determin` [i se eviden]iaz` costul de achizi]ie al m`rfurilor våndute:

607

„Cheltuieli privind m`rfurile“

=

%

371

„M`rfuri“

371.1

„M`rfuri – cheltuieli accesorii“

7.800 lei

7.500 lei

300 lei

Calculul sumelor din acest articol contabil se prezint` \n continuare, avånd urm`toarele date:

Soldul ini]ial al contului 371 „M`rfuri“ 4.300 lei

– marfa X, 200 u. x 9,5 lei/u. = 1.900 lei

– marfa Z, 150 u. x 16 lei/u. = 2.400 lei

Soldul ini]ial al contului 371.1 „M`rfuri – cheltuieli accesorii“ 172 lei

Opera]iunile \n cursul lunii sunt cele de la punctul 1, 2 [i 3 din aceast` aplica]ie [i se consider` c` au avut loc \n aceea[i ordine cronologic`, \n sensul c` s-au efectuat mai \ntåi intr`rile [i apoi ie[irile.

Pentru evaluarea ie[irilor, adoptåndu-se metoda FIFO, se procedeaz` astfel:

– marfa X 200 u. x 9,5 lei/u. = 1.900 lei

400 u. x 10 lei/u. = 4.000 lei

TOTAL

600 u = 5.900 lei

– marfa Z 100 U. x 16. lei/u. = 1.600 lei

Valoarea total`, la pre] de cump`rare, a m`rfurilor våndute 7.500 lei

Pentru determinarea cheltuielilor accesorii de aprovizionare aferente m`rfurilor våndute, se procedeaz` astfel:

Coeficientul de repartizare (K) = (Si + Rd) ct. 371.1 / (Si + Rd) ct. 371 = 172 + 600 / 4.300 + 15.000 = 0,04

Cota 371.1 aferent` vånz`rilor = k x Rc ct.371 = 0,04 x 7.500 lei = 300 lei

Dup` aceste \nregistr`ri, conturile 371 „M`rfuri“ [i 371.1 „M`rfuri – cheltuieli accesorii“ prezint` solduri debitoare reprezentånd valoarea la pre] de cump`rare a m`rfurilor \n stoc [i, respectiv, cheltuielile accesorii de aprovizionare afe- rente acestor m`rfuri: suma soldurilor conturilor 371 [i 371.1 va reprezenta costul de achizi]ie al m`rfurilor \n stoc.

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

     
 

La sfår[itul lunii se \nchid conturile de venituri [i de cheltuieli, precum [i conturile de TVA:

 

707

=

121

9.000 lei

„Venituri din vånzarea m`rfurilor“

„Profit [i pierdere“

 

121

=

607

7.800 lei

„Profit [i pierdere“

„Cheltuieli privind m`rfurile“

%

=

4426

2.964 lei

4427

„TVA deductibil`“

1.710

lei

„TVA colectat`“

4424

1.254 lei

„TVA de recuperat“

B. Metoda inventarului intermitent

Exemplific`rile se fac pe baza acelora[i date de la inventarul permanent.

1. Preluarea soldului ini]ial al contului 371 „M`rfuri“ \n contul 607 „Cheltuieli privind m`rfurile“:

607

„Cheltuieli privind m`rfurile“ – 371 analitic – 371.1 „M`rfuri – cheltuieli accesorii“

=

371

„M`rfuri“

4.472 lei

4.300 lei

172 lei

2. Aprovizionarea cu m`rfuri:

%

607

„Cheltuieli privind m`rfurile“

4426

„TVA deductibil`“

=

4011

„Furnizori“

8.564 lei

5.600 lei

2.964 lei

3. Vånzarea m`rfurilor:

4111

„Clien]i“

=

%

707

10.710 lei

9.000 lei

„Venituri din vånzarea m`rfurilor“

4427

„TVA colectat`“

1.710 lei

4. La sfår[itul perioadei, stocul constatat la inventariere se preia de contul 371 „M`rfuri“, desprinzåndu-se costul lui de achizi]ie de totalul cheltuielilor efectuate cu m`rfurile.

Stocul de m`rfuri constatat la inventar [i evaluat la pre]urile de cump`rare ale m`rfurilor are valoarea de 11.800 lei.

Cheltuielile de transport-aprovizionare aferente m`rfurilor \n stoc au valoarea de 472 lei.

Costul de achizi]ie al m`rfurilor \n stoc au valoarea de 12.272 lei.

au valoarea de 472 lei. ● Costul de achizi]ie al m`rfurilor \n stoc au valoarea de

RENTROP & STRATON

9

www.monografii.ro

% = 607 12.272 lei 371 „Cheltuieli privind m`rfurile“ 11.800 lei „M`rfuri“ 371.1 472 lei
%
=
607
12.272 lei
371
„Cheltuieli privind m`rfurile“
11.800 lei
„M`rfuri“
371.1
472 lei
„M`rfuri – Cheltuieli accesorii“

La sfår[itul lunii se \nchid conturile de venituri [i de cheltuieli precum [i conturile de TVA.

707 = 121 9.000 lei „Venituri din vånzarea m`rfurilor“ „Profit [i pierdere“ 121 = 607
707
=
121
9.000 lei
„Venituri din vånzarea m`rfurilor“
„Profit [i pierdere“
121
=
607
7.800 lei
„Profit [i pierdere“
„Cheltuieli privind m`rfurile“
%
=
4426
2.964 lei
4427
„TVA deductibil`“
1.710 lei
„TVA colectat`“
4424
1.254 lei
„TVA de recuperat“

Contabilitatea m=rfurilor la o \ntreprindere comercial= cu am=nuntul (en-detail)

|n unit`]ile comerciale cu am`nuntul, dat` fiind frecven]a mare a actelor de vånzare [i inexisten]a unei re]ele de cal- culatoare la punctele de vånzare, nu este posibil` o contabilitate analitic` cantitativ-valoric`, pe sortimente de marf`. |n consecin]`, \n marea majoritate a cazurilor, se practic` contabilitatea analitic` global-valoric` pe gestiuni. Ca pre] de \n- registrare este folosit pre]ul de vånzare incluzånd pre]ul de cump`rare [i adaosul comercial (marja comercial`), la care se mai adaug` [i taxa pe valoarea ad`ugat`. |n aceste condi]ii, contabilitatea are datoria de a calcula [i a \nregistra [i diferen]a dintre pre]ul de vånzare [i cel de cump`rare, adic` adaosul comercial (marja comercial`) aferent m`rfurilor intrate [i r`mase \n stoc, precum [i taxa pe val- oarea ad`ugat` inclus` \n pre]ul de vånzare.

A. Cazul inventarului permanent

Exemplu

O societate comercial` cu activitate de desfacere a m`rfurilor cu am`nuntul dispune la \nceputul lunii de m`rfuri \n valoare de 11.900 lei la pre] cu am`nuntul, inclusiv TVA (valoarea TVA – 1.900 lei) cu o diferen]` favorabil` (adaos co- mercial) de 2.000 lei.

|n cursul perioadei de gestiune au loc urm`toarele opera]ii privind m`rfurile, a[a cum rezult` din jurnalul pentru cump`r`ri:

1. Se achizi]ioneaz` m`rfuri:

pre] de cump`rare 14.000 lei,

TVA deductibil` 2.660 lei,

pre]ul de vånzare 17.500 lei,

TVA inclus` \n pre]ul de vånzare 3.325 lei,

pre] de vånzare inclusiv TVA 20.825 lei.

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

La contul 378 s-a \nregistrat adaosul comercial, respectiv valoarea de 14.000 lei x 25%.

 

%

=

401

16.660 lei

371

„Furnizori“

14.000 lei

„M`rfuri“

4426

2.660 lei

„TVA deductibil`“

371

=

378

3.500 lei

„M`rfuri“

„Diferen]e de pre] la m`rfuri“

371

=

4428

3.325 lei

„M`rfuri“

„TVA neexigibil`“

2.

S-au våndut m`rfuri cu plata \n numerar, a[a cum rezult` din jurnalul pentru vånz`ri.

 

Valoarea m`rfurilor våndute (inclusiv TVA) este de 14.000 lei.

TVA 14.000 / 1.19 x 19% 2.235,30 lei

 

Valoarea la pre] de vånzare f`r` TVA este de 11.764,70 lei.

 
 

4111

=

%

14.000 lei

„Clien]i“

707

11.764,70 lei

 

„Venituri din vånzarea m`rfurilor“

4427

2.235,30 lei

„TVA colectat`“

3. Desc`rcarea la sfår[itul lunii a gestiunii, cu valoarea m`rfurilor våndute, presupune calcule [i \nregistr`ri:

a. determinarea coeficientului mediu de diferen]e de pre] (adaos comercial)

k = TSC ct. 378 / TSD ct. 371 – TSC ct. 4428 x 100 = 5.500 / 27.500 x 100 = 20%

b. determinarea diferen]ei de pre] aferente m`rfurilor \n stoc ( s) cu aplicarea cotei procentuale de diferen]e (k) asupra valorii m`rfurilor r`mase \n stoc (sold final cont 371 – sold final cont 4428)

s = (18.725 – 2.989,70) x 20 / 100 = 15.735,3 x 20 / 100 = 3.147,06 lei

c. determinarea diferen]ei de pre] (adaos comercial) aferent m`rfurilor våndute ( v)

v = TSC ct. 378 – s = 5.500 – 3.147,06 = 2.352,94 lei

d. calculul costului m`rfurilor våndute

14.000 – (2.235 + 2.352,94 ) = 9.412,06 lei

lei d. calculul costului m`rfurilor våndute 14.000 – (2.235 + 2.352,94 ) = 9.412,06 lei RENTROP

RENTROP & STRATON

11

www.monografii.ro

Articolul contabil va fi urm`torul:

%

4428

„TVA neexigibil`“

378

„Diferen]e de pre] la m`rfuri“

607

„Cheltuieli privind m`rfurile“

=

371

„M`rfuri“

14.000 lei

2.235 lei

2.352,94 lei

9.411 lei

Dup` aceste \nregistr`ri, soldul contului de m`rfuri 18.725 lei reprezint` valoarea la pre] de vånzare, inclusiv TVA, a m`rfurilor \n stoc. Controlul gestionar presupune inventarierea m`rfurilor [i compararea totalului valorii inventarului, adic` soldul faptic, cu soldul scriptic al contului de m`rfuri. Rezult` fie minus, fie plus de inventar la pre] cu am`nuntul, inclusiv TVA.

ATEN}IE!

Pentru un calcul cåt mai corect, este indicat ca atåt la num`r`torul, cåt [i la numitorul acestui raport s` se ia \n con- siderare soldul ini]ial la 01.01 [i rulajul creditor/debitor pe perioada de la 01.01 pån` la sfår[itul perioadei de calcul.

4. Pentru \nregistrarea plusului de inventar este necesar s` se determine atåt adaosul comercial, cåt [i TVA aferent` acestui plus. Prin sc`derea acestor elemente, se afl` valoarea la pre] de cump`rare a m`rfurilor constatate \n plus, cu care se vor diminua cheltuielile privind m`rfurile.

Exemplu

Se consider` c` \n urma inventarului s-a stabilit totalul faptic de 18.735 lei.

Sold faptic 18.735 lei

Sold scriptic 18.725 lei

Plus de inventar (\n pre] de vånzare, inclusiv TVA) 10 lei

TVA = 10 / 1,19 x 19% = 1,59 lei

Plus de inventar la pre] f`r` TVA 8,41 lei

Adaos comercial = (8,4 x 20) / 100 = 1,68 lei

Costul m`rfurilor \n plus 6,73 lei

371 = % 10 lei „M`rfuri“ 378 1,68 lei „Diferen]e de pre] la m`rfuri“ 4428
371
=
%
10 lei
„M`rfuri“
378
1,68 lei
„Diferen]e de pre] la m`rfuri“
4428
1,59 lei
„TVA neexigibil`“
607
6,73 lei
„Cheltuieli privind m`rfurile“

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

|n cazul minusurilor de inventar neimputabile, articolul contabil va fi cel anterior, doar inversat, adic`:

%

378

„Diferen]e de pre] la m`rfuri“

4428

„TVA neexigibil`“

607

„Cheltuieli privind m`rfurile“

=

371

10 lei

1,68 lei

1,59 lei

6,73 lei

|n cazul minusurilor imputabile, al`turi de \nregistrarea de mai sus, efectuat` pentru desc`rcarea contului de m`rfuri cu valoarea lipsei, se va \ntocmi, pentru imputarea lipsei, urm`torul articol contabil:

461 = % 10 lei „Debitori diver[i“ 7711 8,41 lei „Venituri din desp`gubiri [i penalit`]i“
461
=
%
10 lei
„Debitori diver[i“
7711
8,41 lei
„Venituri din desp`gubiri [i penalit`]i“
4427
1,59 lei
„TVA colectat`“

5. Pentru regularizarea taxei pe valoarea ad`ugat` se efectueaz` \nregistrarea:

% = 4426 2.660 lei 4427 „TVA deductibil`“ 2.235 lei „TVA colectat`“ 4424 425 lei
%
=
4426
2.660 lei
4427
„TVA deductibil`“
2.235 lei
„TVA colectat`“
4424
425 lei
„TVA de recuperat“

NOT+

Conturile 607 „Cheltuieli privind m`rfurile“ [i 707 „Venituri din vånzarea m`rfurilor“ se \nchid pe seama contului de rezultate 121 „Profit [i pierdere“.

Exemplul prezentat se refer` la comer]ul cu am`nuntul. |ntrucåt eviden]a acestor gestiuni se ]ine global-valoric, la nivel de unitate, este necesar` folosirea pre]ului de vånzare cu am`nuntul, inclusiv TVA ca pre] de \nregistrare. |n aceast` situa]ie, pentru considerentele mai \nainte prezentate, se folosesc conturile 4428 „TVA neexigibil`“ [i 378 „Diferen]e de pre] la m`rfuri“.

B. Cazul inventarului intermitent

1. La \nceputul exerci]iului se preia \n exploatare pre]ul de cump`rare al m`rfurilor din stoc.

607

„Cheltuieli privind m`rfurile“

=

371

„M`rfuri“

8.000 lei

al m`rfurilor din stoc. 607 „Cheltuieli privind m`rfurile“ = 371 „M`rfuri“ 8.000 lei RENTROP & STRATON

RENTROP & STRATON

13

www.monografii.ro

2. |nregistrarea costului m`rfurilor aprovizionate:

%

=

607

„Cheltuieli privind m`rfurile“

4426

„TVA deductibil`“

401

„Furnizori“

16.660 lei

14.000 lei

2.660 lei

3. |nregistrarea vånz`rii m`rfurilor:

4111

„Clien]i“

=

%

707

„Venituri din vånzarea m`rfurilor“

4427

„TVA colectat`“

14.000 lei

11.764 lei

2.236 lei

4. |nregistrarea la sfår[itul lunii a costului m`rfurilor \n stoc pe baza inventarierii \n valoare de 12.595 lei:

371

„M`rfuri“

=

607

„Cheltuieli privind m`rfurile“

12.595 lei

Determinarea costului m`rfurilor våndute care se va transfera, ca [i \n cazul anterior, asupra contului 121 „Profit [i pierdere“ se efectueaz` pe baza rela]iei:

E = Si + I – Sf = 8.000 + 14.000 – 12.595 = 9.405 lei.

Metoda de contabilitate a m`rfurilor la pre] de vånzare \n condi]iile organiz`rii analitice global-valorice, exemplifi- cat` mai sus este aplicabil` \ntr-o economie \n care pre]ul de vånzare s-ar caracteriza prin unicitate [i caracter fix pentru acela[i sortiment de marf`.

ATEN}IE!

|n condi]iile de azi ale economiei din Romånia, metoda prezint` nenum`rate dezavantaje [i, \n plus, permite fie \nc`lcarea unor principii contabile, fie denaturarea situa]iei patrimoniale [i a rezultatului financiar. |n consecin]`, se poa- te renun]a la metoda global-valoric` \n favoarea metodei cantitativ-valorice, pe sortimente de marf`, solu]ie greu de op- tat \n condi]iile inexisten]ei unei dot`ri corespunz`toare cu calculatoare a re]elei comerciale.

Exemplu

Pentru exemplificarea metodei de eviden]` la pre] de vånzare \n condi]iile contabilit`]ii analitice cantitativ-valorice pe sortimente (pentru simplificare se ia un singur sortiment V), se consider` urm`toarele date:

I) Stoc la \nceputul perioadei

sortimentul V la pre] de vånzare 100 u x 5 lei = 5.000 lei

marja brut` redus` (Mr) 20% 1.000 lei

cost de achizi]ie (pre] de cump`rare) 4.000 lei

NOT+

Pentru simplificare se face abstrac]ie de TVA.

II) Opera]ii \n cursul exerci]iului

1. Cump`rarea de m`rfuri: 600 u, sortimentul V

Pc 600 u x 4,5 lei = 2.700 lei

Mb 25% x 2.700 lei = 675 lei

Pv total 3.375 lei

Pv unitar 3.375 lei/600 u = 5,63 lei/u

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

 

371

=

%

3.375 lei

„M`rfuri“

401

2.700 lei

 

„Furnizori“

378

675 lei

„Diferen]e de pre] la m`rfuri“

2.

Vånzare de m`rfuri: 800 u, sortimentul V

Pv 800 u x 5 lei = 4.000 lei

 

Mr 20% = 800 lei

Costul m`rfii våndute (Pc) = 3.200 lei

       
 

Vånzarea m`rfurilor c`tre clien]i

   

4111

=

%

4.760 lei

„Clien]i“

707

4.000 lei

 

„Venituri din vånzarea m`rfurilor“

4427

760 lei

„TVA colectat`“

       
 

Ie[irea din gestiune a m`rfurilor

   

%

=

371

4.000 lei

607

„M`rfuri“

3.200 lei

„Cheltuieli privind m`rfurile“

378

800 lei

„Diferen]e de pre] la m`rfuri“

 
privind m`rfurile“ 378 800 lei „Diferen]e de pre] la m`rfuri“   RENTROP & STRATON 15

RENTROP & STRATON

15

www.monografii.ro

3. Cump`r`ri de m`rfuri: 400 u, sortimentul V

Pc 400 u x 4,6 lei = 1,84 lei

Mb 25% x 1.840 lei = 460 lei

Pv total 2.300 lei

Pv unitar 2.300 lei / 400 u = 5,75 lei

371

=

%

2.300 lei

„M`rfuri“

401

1.840 lei

„Furnizori“

378

460 lei

„Diferen]e de pre] la m`rfuri“

4. Vånzare de m`rfuri: 900 u, sortimentul V, din care: 200 u din stoc (atåtea au mai r`mas din cele 1.000 u, dup` ce s- au våndut 800 u la op. 2), 600 u din primul lot intrat (op. 1) [i se completeaz` cu 100 u din urm`torul lot intrat (op.

3).

200

u x 5

lei = 1.000 lei

600

u x 5.625 lei = 3.375 lei

100

u x 5.750 lei = 575 lei

Pv 4.950 lei

Mr 20% 990 lei

Costul m`rfurilor våndute 3.960 lei:

     
 

Vånzarea m`rfurilor c`tre clien]i:

   

4111

=

%

5.890,5 lei

„Clien]i“

707

4.950 lei

„Venituri din vånzarea m`rfurilor“

4427

940,5 lei

„TVA colectat`“

     
 

Ie[irea din gestiune a m`rfurilor:

   

%

=

371

4.950 lei

607

„M`rfuri“

3.960 lei

„Cheltuieli privind m`rfurile“

378

990 lei

„Diferen]e de pre] la m`rfuri“

Monografii [i cazuri practice

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

Monografii contabile pentru nepl`titorii de TVA

expert contabil Simona Sauciuc

La constituirea unei societ`]i comerciale, pute]i opta pentru a fi pl`titori de TVA sau nepl`titori de TVA. TVA reprezint` taxa pe valoarea ad`ugat`, adic` un procent (fixat prin lege) pe care statul \l percepe pentru orice opera]iune impozabil` (livrare de bunuri sau prestare de servicii).

A fi nepl`titor de TVA \nseamn` s` nu fie colectat` TVA afe-

rent` veniturilor realizate [i s` nu existe dreptul de deducere a TVA pl`tite, de exemplu, la achizi]ionarea unor m`rfuri. De principiu, pentru societ`]ile prestatoare de servicii, este mai con- venabil s` nu fie pl`titoare de TVA. Dac` \ns` o societate presta- toare de servicii nepl`titoare de TVA dep`[e[te plafonul de scu- tire de 35.000 de euro cifra de afaceri pe anul financiar \n curs, atunci ea va trece automat la a fi pl`titor de TVA. |n cazul \n care cifra de afaceri preconizat` nu dep`[e[te acest plafon [i nu se vor face achizi]ii de valoare ridicat` pentru societate, este reco- mandabil` op]iunea de a fi nepl`titor de TVA.

A fi pl`titor de TVA presupune deducerea TVA la cump`-

rare (cea trecut` \n facturile de cheltuieli primite) [i colectarea TVA la vånzare. Avantajul este acela c` TVA deductibil` se poate compensa cu TVA colectat`. Dac` se vor face achizi]ii de sume importante, societatea poate opta s` fie pl`titoare de TVA (pentru a-[i putea recupera aceast` TVA). |n cazul societ`]ilor care fac tranzac]ii cu m`rfuri, este recomandabil s` se opteze pentru „pl`titor de TVA“.

Exemplu

Monografie contabil= pentru nepl=titori de TVA

Din punctul de vedere al \nregistr`rilor \n contabilitate, \n perioada precedent` \nregistr`rii \n scopuri de TVA (a[a cum am specificat mai sus), TVA din facturile de cump`rare va fi inclus` \n costul bunurilor [i servici- ilor achizi]ionate.

Achizi]ii marf` – \nregistrare total factur` (inclusiv TVA):

371 =

„M`rfuri“

401

„Furnizori“

1.071 lei (900 baza x 19% TVA)

1

7

factur` (inclusiv TVA): 371 = „M`rfuri“ 401 „Furnizori“ 1.071 lei (900 baza x 19% TVA) 1

RENTROP & STRATON

www.monografii.ro

Achizi]ie mijloace fixe – \nregistrare total factur` (inclusiv TVA):

21 x „Imobiliz`ri corporale“

=

401

„Furnizori“

2.261 lei (1.900 baza x 19% TVA)

Achizi]ie obiecte de inventar – \nregistrare total factur` (inclusiv TVA):

303

„Materiale de natura obiectelor de inventar“

=

401

„Furnizori“

595 lei (500 baza x 19% TVA)

|nregistrarea facturii de leasing – total rat` facturat`, total dobånd`, diferen]e de curs valutar (inclusiv TVA):

167

„Alte \mprumuturi [i datorii asimilate“

666

„Cheltuieli privind dobånzile“

665

„Cheltuieli din diferen]e

de curs valutar“

=

=

=

401

„Furnizori“

401

„Furnizori“

401

„Furnizori“

595 lei

29 lei

15 lei

|nregistrare factur` utilit`]i – \nregistrare total factur` (inclusiv TVA):

605

„Cheltuieli cu energia [i apa“

=

401

„Furnizori“

130 lei

|nregistrarea persoanelor impozabile, \n scopuri de TVA, se efectueaz` conform articolului 153 din Codul fiscal. Astfel, societatea care atinge sau dep`[e[te plafonul de scutire prev`zut la art. 152 alin. (1) trebuie s` solicite \nregistrarea \n scopuri de TVA la organul competent fiscal, \n 10 zile de la sfår[itul lunii \n care a atins sau dep`[it plafonul.

|nregistrarea \n scopuri de TVA se efectueaz` prin depunerea la Administra]ia Financiar` de care apar]ine persoana impozabil` a unei declara]ii de men]iuni (010) prin care se solicit` \nregistrarea.

Conform art. 66 din normele de aplicare, \nregistrarea \n scopuri de TVA se consider` valabil` \ncepånd cu prima zi a lunii urm`toare celei \n care persoana impozabil` solicit` \nregistrarea.

|ncepånd cu acea lun`, persona impozabil` va trebui s` deduc` [i s` colecteze TVA conform facturilor de achizi]ie [i de vånzare, iar TVA va fi eviden]iat` \n jurnalele de cump`r`ri [i de vånz`ri conform legisla]iei \n vigoare.

|ncepånd cu luna \n care societatea este considerat` ca \nregistrat` \n scopuri de TVA \nregistr`rile contabile se modific`.

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

Monografie contabil= pl=titori de TVA

Facturi de achizi]ie m`rfuri:

%

371

„M`rfuri“

4426

„TVA colectat`“

=

401

„Furnizori“

595 lei

500 lei

95 lei

total factur` (inclusiv TVA)

valoarea f`r` TVA

valoarea TVA \nscrise pe factur`

Facturi de achizi]ie mijloace fixe:

%

21x

=

„Imobiliz`ri corporale“

4426

„TVA colectat`“

401

„Furnizori“

2.261 lei

1.900 lei

361 lei

total factur` (inclusiv TVA)

valoarea f`r` TVA

valoarea TVA \nscrise pe factur`

|nregistrarea obiectelor de inventar:

%

303

=

„Materiale de natura

obiectelor de inventar“

4426

„TVA colectat`“

401

„Furnizori“

595 lei

500 lei

95 lei

total factur` (inclusiv TVA)

valoarea f`r` TVA

valoarea TVA \nscrise pe factur`

|nregistrare factur` de leasing:

%

167

=

„Alte \mprumuturi [i

datorii asimilate“

666

„Cheltuieli privind dobånzile“

4426

„TVA colectat`“

401

„Furnizori“

1.642,2 lei

1.200 lei

180 lei

262,2 lei

total factur` de leasing

valoarea f`r` TVA a ratei facturate

valoarea f`r` TVA a dobånzii

valoarea TVA \nscrise pe factur`

De asemenea, \ncepånd cu aceea[i lun`, societatea are obliga]ia de a depune la organul fiscal competent decontul pe TVA (declara]ia 300) [i declara]ia semestrial` 394.

la organul fiscal competent decontul pe TVA (declara]ia 300) [i declara]ia semestrial` 394. RENTROP & STRATON

RENTROP & STRATON

1 9

www.monografii.ro

(4) |n sensul art. 152 alin. (3) [i (7), coroborat cu condi]iile prev`zute la art. 145, 145 1 , 147, 148 [i 149 din Codul fiscal,

persoana impozabil` are dreptul/obliga]ia la ajustarea taxei deductibile aferente:

a) bunurilor aflate \n stoc [i serviciilor neutilizate \n momentul trecerii la regimul normal de taxare;

b) bunurilor de capital definite la art. 149 alin. (1) din Codul fiscal, aflate \nc` \n folosin]`, \n scopul desf`[ur`rii acti-

vit`]ii economice \n momentul trecerii la regimul normal de tax`, cu condi]ia ca perioada de ajustare a deducerii, prev`zut` la art. 149 alin. (2) din Codul fiscal, s` nu fi expirat. Prevederile acestui alineat se completeaz` cu prevederile de la pct. 46.

46. (1) Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al documentelor prev`zute la art. 146 alin. (1) din Codul fiscal sau cu alte documente \n care sunt reflectate livr`ri de bunuri sau prest`ri de servicii, inclusiv facturi transmise pe cale electronic` \n condi]iile stabilite la pct. 73, care s` con]in` cel pu]in informa]iile prev`zute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, cu excep]ia facturilor simplificate prev`zute la pct. 78. |n cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii exemplarului original al documentului de justificare, beneficiarul va solicita furnizorului/prestatorului emiterea unui duplicat al facturii, pe care se va men]iona c` \nlocuie[te factura ini]ial`.

Astfel, la data cånd devine pl`titoare de TVA, firma trebuie s` efectueze un inventar al stocurilor care trebuie bine justificat cu documentele de achizi]ie. Se efectueaz` ajustarea TVA incluse \n valoarea stocurilor astfel:

– Calculul valorii de achizi]ie f`r` TVA

Valoare stoc conform inventar (sold 371 – 378)/1,19 = baza f`r` TVA a stocului

– Calculul valorii TVA care trebuie ajustate Baza f`r` TVA x 0,19

Not` contabil`:

4426

„TVA deductibil`“

=

371

„M`rfuri“

171 lei cu valoare TVA

– De asemenea se calculeaz` valoarea TVA neexigibile aferente [i adaosului comercial.

Sold 378 / 1,19 x 0,19 = TVA neexigibil`

Monografii [i cazuri practice

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

Monografie privind contribu]iile aferente unui contract de mandat

Care sunt obliga]iile angajatorului \n cazul unui contract de mandat, \n care mandatarul este o ter]` persoan`, iar man- dantul este fie o societate cu r`spundere limitat`, fie o repre- zentant` sau o asocia]ie de proprietari.

Conform art. 1.532 din Codul civil, Contractul de Mandat este un contract \n puterea c`ruia o persoan` – mandatarul – se oblig`, f`r` plat`, de a face ceva pe seama unei altei persoane de la care a primit \ns`rcinarea – mandantul.

Ne referim \n cele ce urmeaz` strict la contractul de mandat, nu [i la contractul \n baza c`ruia administratorul unei societ`]i comerciale \[i desf`[oar` activitatea, \ntrucåt acest contract nu este unul de mandat, ci este un contract complex, \n con]inutul c`ruia intr` [i elemente specifice contractului de mandat.

Pentru situa]ia administratorului unei societ`]i comerciale exist` reglement`ri speciale.

Se vor prezenta implica]iile pentru fiecare impozit [i con- tribu]ie, separat.

Impozit

|n func]ie de prevederile contractului de mandat [i de descrierea res- ponsabilit`]ilor alocate, se pot \ntålni cel pu]in 2 cazuri distincte:

a. Contractul de mandat are un caracter ocazional – nu reprezint` o activi- tate periodic`, sistematic` [i atunci veniturile din contractul de mandat se includ \n categoria de venituri din activit`]i independente. |n acest caz se aplic` re]inerea unui impozit anticipat de 10%, restul taxelor [i obliga- ]iilor de \nregistrare fiind \n sarcina mandatarului (CAS, CASS, con- tribu]ia pentru concedii [i indemniza]ii de asigur`ri sociale de s`n`tate, contribu]ia la fondul de somaj, dac` este cazul, contribu]ia pentru acci- dente de munc` [i boli profesionale). Acest tip de activitate se \nscrie \n cadrul activit`]ilor prezentate la art. 52 c) din Codul fiscal: „Re]inerea la surs` a impozitului reprezentånd pl`]i anticipate pentru unele venituri din activit`]i independente“.

b. Contractul de mandat presupune realizarea unei activit`]i sistematice (de administrare, organizare, urm`rirea realiz`rii anumitor indicatori de per- forman]` etc.), situa]ie \n care contractul de mandat st` la baza ob]inerii

continuare \n pag. 22

2 1

conf. dr. Cristina Nicolaescu

de mandat st` la baza ob]inerii continuare \n pag. 22 ➛ 2 1 conf. dr. Cristina

RENTROP & STRATON

www.monografii.ro

unor venituri de natur` salarial` care se \ncadreaz` la art. 55 alin. (2) din Codul fiscal. Se poate include \n prevederile contractului ca mandantul s` \[i asume obliga]ia de a calcula [i a re]ine toate taxele salariale aferente.

Pl`titorii de venituri din activit`]i desf`[urate \n baza contractelor de mandat comercial au obliga]ia de a calcula, a re]ine [i a vira impozit prin re]inere la surs`, reprezentånd pl`]i anticipate, din veniturile pl`tite. Impozitul ce trebuie re]inut se stabile[te prin aplicarea unei cote de impunere de 10% la venitul brut. Impozitul se vireaz` la bugetul de stat pån` la data de 25 inclusiv a lunii urm`toare celei \n care a fost pl`tit venitul.

Beneficiarul veniturilor din activit`]i independente (mandatarul) are obliga]ia de a depune o declara]ie privind ve- nitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pån` la data de 15 mai inclusiv a anului urm`tor celui de realizare a venitului.

Impozitul pe venitul net anual impozabil/cå[tigul net anual datorat este calculat de organul fiscal, pe baza declara]iei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil/cå[tigul net anual din anul fiscal respectiv. Organul fiscal stabile[te impozitul anual datorat [i emite o decizie de impunere. Diferen]ele de impozit r`mase de achitat conform deciziei de impunere anual` trebuie pl`tite de mandatar \n termen de cel mult 60 de zile de la data comu- nic`rii deciziei de impunere. Pentru aceast` perioad` nu se calculeaz` [i nu se datoreaz` sumele stabilite potrivit regle- ment`rilor \n materie, privind colectarea crean]elor bugetare.

ATEN}IE!

Mandatarul are posibilitatea s` dispun` asupra destina]iei unei sume, reprezentånd pån` la 2% din impozitul da- torat pe venitul net anual impozabil pentru sus]inerea entit`]ilor nonprofit care se \nfiin]eaz` [i func]ioneaz` \n con- di]iile legii, unit`]ilor de cult, precum [i pentru acordarea de burse private, conform legii. Organul fiscal competent are obliga]ia calcul`rii, re]inerii [i vir`rii sumei reprezentånd pån` la 2% din impozi- tul datorat pe venitul net anual impozabil.

Contribu]ia la asigur=rile sociale

Legea nr. 19/2000 prevede c` sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, persoanele autorizate s` desf`[oare acti- vit`]i independente. |ns` nu \ntotdeauna mandatarii sunt persoane autorizate s` desf`[oare activit`]i independente.

Prin urmare, pentru stabilirea statutului mandatarului, din perspectiva contribu]iei la asigur`ri sociale, se va cerceta dac` mandatarul este persoan` autorizat` s` desf`[oare activit`]i independente (cum ar fi, de exemplu, \n baza Legii

nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice [i a asocia]iilor familiale care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent).

Dac` mandatarul nu este persoan` autorizat` s` desf`[oare activit`]i independente, ci contractul de mandat este un fapt de comer] accidental, apreciem c` devin incidente dispozi]iile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, \n sensul c` man- datarul se poate asigura \n sistemul public, pe baz` de contract de asigurare social`.

Cazul 1: Mandatarul este persoan` autorizat`

|n acest caz, mandatarul (care a \mplinit vårsta de 18 ani) este obligat s` depun` declara]ia de asigurare la casa teri- torial` de pensii \n raza c`reia se afl` domiciliul s`u, \n termen de 30 de zile de la \ncadrarea \n aceast` situa]ie.

Se excepteaz` de la obligativitatea depunerii declara]iei de asigurare persoanele care beneficiaz` de una dintre ca- tegoriile de pensii prev`zute de lege sau dac` se reg`sesc \n una din urm`toarele situa]ii:

desf`[oar` activit`]i pe baz` de contract individual de munc` sau sunt func]ionari publici;

\[i desf`[oar` activitatea \n func]ii elective sau sunt numite \n cadrul autorit`]ii executive, legislative ori judec`tore[ti, pe durata mandatului, precum [i membrii cooperatori dintr-o organiza]ie a coopera]iei me[te[ug`re[ti;

beneficiaz` de drepturi b`ne[ti lunare, ce se suport` din bugetul asigur`rilor pentru [omaj, \n condi]iile legii.

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

Asigura]ii datoreaz` integral cota de contribu]ie de asigur`ri sociale corespunz`toare condi]iilor de munc` \n care \[i desf`[oar` activitatea.

Pentru 2009, cotele sunt:

31,3% – condi]ii normale;

36,3% – condi]ii deosebite;

41,3% – condi]ii speciale.

Plata contribu]iei de asigur`ri sociale datorate de asigura]i se face lunar de c`tre ace[tia, pe baza calculului efectuat [i comunicat de casele teritoriale de pensii la care sunt asigura]i. Baza lunar` de calcul a contribu]iei individuale de asigur`ri sociale \n cazul asigura]ilor o constituie: venitul lunar asigurat, prev`zut \n declara]ia de asigurare, care nu poate fi mai mic de o p`trime din salariul mediu brut.

Cazul 2: Mandatarul nu este persoan` autorizat`

|n acest caz, mandatarul se poate asigura \n sistemul public, pe baz` de contract de asigurare social`. Acesta dato- reaz` integral cota de contribu]ie de asigur`ri sociale corespunz`toare condi]iilor de munc` \n care \[i desf`[oar` activi- tatea. Plata contribu]iei de asigur`ri sociale se face lunar, pe baza calculului efectuat [i comunicat de casele teritoriale de pensii la care sunt asigura]i. Plata contribu]iei de asigur`ri sociale se poate face [i anticipat, pe o perioad` de cel mult 12 luni, calculat` de la data la care se face plata. |n aceste situa]ii, stagiul de cotizare este corespunz`tor timpului efectiv parcurs \n interiorul perioa- dei pentru care s-a efectuat plata.

ATEN}IE!

AA[[aaddaarr,, ddaacc`` mmaannddaattaarruull nnuu eessttee ppeerrssooaann`` aauuttoorriizzaatt``,, aassiigguurraarreeaa llaa ssiisstteemmuull ppuubblliicc ddee ppeennssiiii eessttee oopp]]iioonnaall``

Contribu]ia la asigur=rile sociale de s=n=tate

Contribu]ia lunar` a persoanei asigurate se stabile[te sub forma unei cote de 5,2%, care se aplic` asupra veniturilor impozabile realizate de persoane ce desf`[oar` activit`]i independente, supuse impozitului pe venit. Dac` acest venit este singurul asupra c`ruia se calculeaz` contribu]ia, aceasta nu poate fi mai mic` decåt cea calculat` la un salariu de baz` minim brut pe ]ar`, lunar.

|n cazul persoanelor care realizeaz` \n acela[i timp atåt venituri de activit`]i independente, cåt [i:

venituri din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit;

venituri din agricultur` supuse impozitului pe venit [i veniturilor din silvicultur`, pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator [i nu se \ncadreaz` la persoane ce desf`[oar` activit`]i independente;

indemniza]ii de [omaj;

venituri realizate din pensii,

se datoreaz` contribu]ia asupra tuturor acestor venituri.

Obliga]ia vir`rii contribu]iei de asigur`ri sociale de s`n`tate revine asigura]ilor.

ATEN}IE!

A[adar, obliga]ia de a pl`ti contribu]ia la asigur`rile sociale de s`n`tate revine mandatarului, indiferent dac` este sau nu persoan` autorizat`.

sociale de s`n`tate revine mandatarului, indiferent dac` este sau nu persoan` autorizat`. RENTROP & STRATON 2

RENTROP & STRATON

2 3

www.monografii.ro

Contribu]ia pentru concedii [i indemniza]ii de asigur=ri sociale de s=n=tate

Persoanele autorizate s` desf`[oare activit`]i independente au dreptul la concedii medicale [i indemniza]ii de asi- gur`ri sociale de s`n`tate. |ns` dreptul la concedii [i indemniza]ii este condi]ionat de plata contribu]iei de asigur`ri sociale de s`n`tate destinat` suport`rii acestor indemniza]ii.

Cota de contribu]ie se datoreaz` de c`tre mandatar. Cota de contribu]ie pentru concedii [i indemniza]ii este de 0,85% [i se datoreaz` asupra veniturilor supuse impozi- tului pe venit. Baza de calcul a contribu]iei pentru concedii [i indemniza]ii nu poate dep`[i plafonul a 12 salarii minime brute pe ]ar`.

ATEN}IE!

|n concluzie, numai mandatarii care sunt persoane autorizate s` desf`[oare activit`]i independente au obliga]ia de a pl`ti contribu]ia pentru concedii [i indemniza]ii de asigur`ri sociale de s`n`tate.

Contribu]ia de [omaj

Persoanele care desf`[oar` activit`]i independente (indiferent dac` sunt sau nu persoane autorizate) se pot asigura \n sistemul asigur`rilor pentru [omaj. Pentru aceasta, mandatarul trebuie s` \ncheie un contract de asigurare pentru [omaj cu agen]ia pentru ocuparea for]ei de munc` \n a c`rei raz` teritorial` \[i are domiciliul sau, dup` caz, re[edin]a. Condi]ia este s` aib` cel pu]in vårsta de 18 ani [i s` fie asigurat \n sistemul public de pensii [i \n sistemul asigur`rilor sociale de s`n`tate.

Venitul lunar pentru care se poate asigura nu poate fi mai mic decåt salariul de baz` minim brut pe ]ar`. |n cazul \n care dore[te s` \ncheie contract de asigurare pentru [omaj, mandatarul are obliga]ia de a pl`ti lunar o con- tribu]ie la bugetul asigur`rilor pentru [omaj, \n cot` de 0,5%, aplicat` asupra venitului lunar declarat \n contractul de asigurare pentru [omaj.

ATEN}IE!

AA[[aaddaarr,, ppllaattaa ccoonnttrriibbuu]]iieeii ddee [[oommaajj eessttee oopp]]iiuunneeaa mmaannddaattaarruulluuii

Contribu]ia pentru accidente de munc= [i boli profesionale

Persoanele care desf`[oar` activit`]i independente (indiferent dac` sunt sau nu persoane autorizate) se pot asigura pentru accidente de munc` [i boli profesionale pe baz` de contract individual de asigurare. Contribu]ia datorat` este unic`, \n valoare de 1%, aplicat` asupra venitului lunar asigurat, indiferent de activitatea prestat`.

Baza lunar` de calcul pentru aceste contribu]ii o reprezint` venitul lunar prev`zut \n contractul individual de asi- gurare, care nu poate fi mai mic decåt salariul de baz` minim brut pe ]ar`.

ATEN}IE!

A[adar, [i contribu]ia pentru accidente de munc` [i boli profesionale este op]ional` pentru mandatar.

Exemplu

Pentru situa]ia \n care activitatea descris` \n contractul de mandat are un caracter ocazional.

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

 

|nregistrarea costului cu serviciile, a[a cum este men]ionat \n contractul de

 
 

mandat, pentru suma brut` (presupunem c` suma brut` este 1.000 lei):

 
 

628

=

401

1.000 lei

„Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter]i“

„Furnizori“

 

Re]inerea impozitului la surs` din valoarea contractului, \n valoare de 10%:

 
     
 

401

=

446

10 lei

„Furnizori“

„Alte impozite, taxe [i v`rs`minte asimilate“

 

Achitarea contravalorii nete a serviciilor men]ionate \n contractul de mandat:

 
     
 

401

=

5121

900 lei

„Furnizori“

„Conturi la b`nci \n lei“

Exemplu

Pentru situa]ia \n care contractul de mandat presupune o activitate cu caracter repetitiv, ce d` na[tere unor veni- turi de natur` salarial`

Din punct de vedere fiscal, contractul de mandat este asimilat veniturilor din salarii, supuse ca atare, impozitelor [i taxelor aferente salariilor.

Din punct de vedere contabil, cheltuielile \nregistrate de societate cu plata acestora nu pot fi \ncadrate \n categoria cheltuielilor cu salariile, ci sunt incluse \n categoria cheltuielilor cu intermediarii sau colaboratorii.

621

„Cheltuieli cu colaboratorii“

=

421

„Personal – salarii datorate“

|nregistrarea contribu]iei la asigur`rile sociale:

6451

„Contribu]ia unit`]ii la asigur`rile sociale“

=

4311

„Contribu]ia unit`]ii la asigur`rile sociale“

|nregistrarea contribu]iei la asigur`rile sociale de s`n`tate:

 
   

6453

=

4313

„Contribu]ia unit`]ii pentru asigur`rile sociale de s`n`tate“

„Contribu]ia unit`]ii pentru asigur`rile sociale de s`n`tate“

 

|nregistrarea contribu]iei pentru concedii [i indemniza]ii:

 
     

6451

=

4311

„Contribu]ia unit`]ii la asigur`rile sociale“/ analitic distinct

„Contribu]ia unit`]ii la asigur`rile sociale“

asigur`rile sociale“/ analitic distinct „Contribu]ia unit`]ii la asigur`rile sociale“ RENTROP & STRATON 2 5

RENTROP & STRATON

2 5

www.monografii.ro

www.monografii.ro ● |nregistrarea contribu]iei unit`]ii la fondul de [omaj: 6542 = 4371 „Contribu]ia unit`]ii la

|nregistrarea contribu]iei unit`]ii la fondul de [omaj:

6542

=

4371

„Contribu]ia unit`]ii la fondul de [omaj“

„Contribu]ia unit`]ii la fondul de [omaj“

|nregistrarea fondului de risc [i accidente de munc`:

6451

=

4311

„Contribu]ia unit`]ii la asigur`rile sociale“

„Contribu]ia unit`]ii la asigur`rile sociale“/

analitic distinct/analitic distinct

|nregistrarea contribu]iilor care se re]in:

421

„Personal-salarii datorate“

=

%

4312

„Contribu]ia personalului la asigur`rile sociale“

4314

„Contribu]ia angaja]ilor pentru asigur`rile sociale de s`n`tate“

4372

„Contribu]ia personalului la fondul de [omaj“

444

„Impozitul pe venituri de natura salariilor“

Monografii [i cazuri practice

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

Contabilizarea unor cazuri speciale privind stingerea datoriilor comerciale

Principalele documente utilizate la determinarea obliga]iilor fa]` de furnizori sunt:

factura, document justificativ de \nregistrare \n contabilitatea cump`r`torului a datoriei fa]` de furnizor, servind, \n acela[i timp, [i ca document pe baza c`ruia se \ntocme[te documen- tul de decontare; not` de recep]ie [i constatare diferen]e, document pentru recep]ia bunurilor aprovizionate, precum [i act de prob` \n li- tigiile cu furnizorii pentru diferen]ele constatate la recep]ie.

Stingerea datoriilor fa]` de furnizori se face, \n general, prin plat`, utilizåndu-se forme [i instrumente de decontare adecvate [i mijloacele de trezorerie de care dispune \ntreprinderea [i care sunt acceptate de furnizor. Plata efectiv` se poate face prin mai multe modalit`]i: \n numerar, prin virament bancar, cu ordin de plat`, prin cecuri de decontare, cu bilet la ordin [i altele.

Modalit=]i de plat=

Atunci cånd se folose[te numerarul, plata se face individual, imediat [i f`r` intermediari. Pe de alt` parte, ordinul de plat` es- te o dispozi]ie necondi]ionat`, dat` de c`tre emitentul acestuia unei societ`]i bancare receptoare, de a asigura unui beneficiar o anumit` sum` de bani, la o anumit` dat`. O astfel de dispozi]ie este considerat` a fi ordin de plat` dac` \ndepline[te urm`toa- rele condi]ii:

pl`titorul dispune de fondurile b`ne[ti necesare opera]iunilor de transfer

[i

nu se prevede c` plata trebuie f`cut` la cererea beneficiarului.

Spre deosebire de ordinul de plat`, cecul este definit ca fiind o instruc- ]iune scris`, dat` unei b`nci, de a pl`ti cuiva valoarea men]ionat` \n acea instruc]iune. Cecul este un instrument de plat` f`r` numerar, utilizat de titularii conturilor bancare cu disponibil corespunz`tor. Un alt efect comercial utilizat pentru stingerea datoriilor fa]` de furni- zor este biletul la ordin. Acesta este un instrument de plat` [i titlu de cre- dit prin care o persoan`, \n calitate de debitor, se oblig` s` pl`teasc` unei persoane, numite beneficiar, care are calitatea de creditor, o sum` fix` de

conf. dr. Cristina Nicolaescu

numite beneficiar, care are calitatea de creditor, o sum` fix` de conf. dr. Cristina Nicolaescu RENTROP

RENTROP & STRATON

2 7

www.monografii.ro

bani la un anumit termen sau la prezentare. De fapt, biletul la ordin reprezint` un instrument de amånare a pl`]ii unei datorii, deci un instrument de creditare.

Pe lång` achitarea datoriilor fa]` de furnizori \n numerar sau prin virament bancar, opera]ii care au ca efect sc`derea lichidit`]ilor firmei, stingerea acestor datorii se poate face [i prin urm`toarele c`i:

acceptarea unor efecte comerciale;

stornarea datoriei la restituirea m`rfii degradate sau necorespunz`toare;

regulariz`ri de avansuri;

plata dintr-un acreditiv;

compensare cu crean]e;

plata dintr-un avans de trezorerie;

compensarea datoriilor cu produse;

prescriere sau anulare.

Exemplu

|n continuare vom prezenta suita de \nregistr`ri contabile pentru opera]iunile speciale de stingere a datoriilor furni- zorilor, \n cazul societ`]ii comerciale MARA S.R.L. Obiectul de activitate al societ`]ii este comercializarea cu ridicata [i cu am`nuntul a m`rfurilor textile, \nc`l]`minte, metalo-chimice [i agro-alimentare.

1. |n data de 09.09.2009 se \nregistreaz` factura nr. 24139, emis` de firma SC „Sintezis Birotica“ SLR pentru ser- vicii prestate \n valoare de 458,39 lei, TVA 19% inclus`:

%

=

401

458,39

628

„Furnizori“

385,20

„Alte cheltuieli cu servicii prestate de ter]i“

 

4426

73,19

„TVA deductibil`“

Pentru serviciul prestat, SC MARA SRL emite un bilet la ordin, scadent la 15 zile de la data emiterii:

401

„Furnizori“

=

403

„Efecte de plat`“

458,39

ATEN}IE!

Prin \nregistr`rile de mai sus, creditul comercial a fost transformat \n credit cambial. |n practica vest-european`, cump`r`rile pe credit cambial pot fi \nregistrate \n coresponden]` cu conturile de stocuri sau imobiliz`ri, dac` bile- tul de ordin a fost emis la cump`rare, ocolind conturile de furnizori.

 

Biletul la ordin emis ajunge la scaden]` \n data de 24.09.2009 [i se achit` din banc`:

403

=

5121

458,39

„Efecte de plat`“

„Conturi la b`nci \n lei“

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

2. SC MARA SRL restituie furnizorului SC „NIKKO SHOES“ SRL m`rfuri degradate \n perioada termenului de

garan]ie, pentru care furnizorul emite factura storno nr. 4484/18.09.2009. Odat` cu restituirea, se rectific` [i TVA

deductibil` aferent`:

%

=

401

420,00 352,94
420,00
352,94

371

„Furnizori“

„M`rfuri“

4426

„TVA deductibil`“

67,06
67,06

Deoarece eviden]a m`rfurilor la SC MARA SRL se ]ine la pre] de vånzare cu am`nuntul inclusiv

TVA, pentru desc`rcarea gestiunii se \ntocme[te „Not` de recep]ie [i constatare de diferen]e“ nr. 573/18.09.2009 \n ro[u, stornånd adaosul comercial [i TVA neexigibil` aferente m`rfurilor returnate:

371

„M`rfuri“

=

%

378

„Diferen]e de pre] la m`rfuri“

4428

„TVA neexigibil`“

151,59 70,59 81,00
151,59
70,59
81,00

3. SC MARA SRL, \n data de 28.09.2009, lanseaz` o comand` pentru plase personalizate necesare pentru luna

octombrie. Furnizorul, pentru a onora comanda, solicit` un avans de 50% din valoarea comenzii. Se achit` prin vira- ment bancar suma de 14.728,63 lei (inclusiv TVA 19%) reprezentånd plat` \n avans, pentru care se prime[te o factur` de avans:

%

=

5121

14.728,63

4091

„Conturi la b`nci \n lei“

12.377

„Furnizori debitori pentru cump`r`ri de bunuri de natura stocurilor“

4426

2.351,63

„TVA deductibil`“

ATEN}IE!

Se \nregistreaz` TVA deductibil` la acordarea avansului deoarece, conform alineatului (2) al art. 1342 din Codul

fiscal, litera b), „exigibilitatea taxei intervine la data la care se \ncaseaz` avansul, pentru pl`]ile \n avans efectuate \nainte de data la care intervine faptul generator“ .

|n data de 01.10.2009 se prime[te comanda \nso]it` de factur`:

%

3023

=

„Materiale pentru ambalat“

4426

„TVA deductibil`“

401

„Furnizori“

29.457,26

24.754

4.703,26

pentru ambalat“ 4426 „TVA deductibil`“ 401 „Furnizori“ 29.457,26 24.754 4.703,26 RENTROP & STRATON 2 9

RENTROP & STRATON

2 9

www.monografii.ro

 

Se regularizeaz` avansul acordat [i se achit` diferen]a de datorie prin virament bancar:

%

=

409

12.377,00

401

„Furnizori debitori pentru cump`r`ri de bunuri de natura stocurilor“

14.728,63

„Furnizori“

4426

2.351,63

„TVA deductibil`“

401

=

5121

14.728,63

„Furnizori“

„Conturi la b`nci \n lei“

O alt` modalitate de plat` a unei datorii este dintr-un acreditiv. Aceasta presupune ca beneficiarul s` rezerve o anu- mit` sum` de bani la o unitate bancar` \n numele furnizorului, pentru achitarea bunurilor livrate, a serviciilor prestate sau lucr`rilor executate, atunci cånd livrarea, prestarea sau executarea se face \n anumite condi]ii convenite anterior. |n acest fel, cump`r`torul poate controla, prin plat`, \ndeplinirea obliga]iilor de c`tre furnizor, iar furnizorul are garan]ia c` \[i va \ncasa suma corespunz`toare dac` \[i \ndepline[te obliga]iile contractuale.

4. |n data de 05.10.2009, SC MARA SRL \ncheie un contract cu firma constructoare „CONSTAR“ SA pentru efec- tuarea unor lucr`ri de renovare a fa]adei magazinului, \n valoare de 123.400 lei (TVA 19% inclus`). Conform contrac- tului \ncheiat \ntre p`r]i, beneficiarul se oblig` s` deschid`, \nainte de \nceperea lucr`rii, un acreditiv la banca furni- zorului, egal cu valoarea estimat` a investi]iei. Acesta va putea fi \ncasat integral de furnizor la terminarea lucr`rii, dup` recep]ia definitiv` a acesteia.

Deschiderea acreditivului din contul curent

Pe baza extrasului de cont bancar se \nregistreaz` ie[irea disponibilit`]ilor din contul curent.

581

„Viramente interne“

=

5121

„Conturi la b`nci \n lei“

123.400,00

Pe baza extrasului de cont ata[at acreditivului se \nregistreaz` deschiderea acestuia.

5411

„Acreditive \n lei“

=

581

„Viramente interne“

123.400,00

La terminarea lucr`rii se recep]ioneaz` investi]ia. Valoarea acesteia este de 122.000 lei (TVA inclus`), conform facturii nr. 22.787/10.11.2009.

%

212

„Construc]ii“

4426

„TVA deductibil`“

=

404

„Furnizori“

122.000,00

102.521,00

19.479,00

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

Achitarea furnizorului din acreditiv:

=

5411

„Acreditive \n lei“

122.000,00

404

„Furnizori de imobiliz`ri“

   
 

Pentru \nchiderea acreditivului, r`mas f`r` obiect, se preia \n contul curent diferen]a de 1.400 lei.

581

=

5411

1.400,00

„Viramente interne“

„Acreditive \n lei“

5121

=

581

1.400,00

„Conturi la b`nci \n lei“

„Viramente interne“

ATEN}IE!

|n general, opera]iile bancare presupun comisioane; ca urmare, aceste transferuri de sume vor fi comisionate. Comi- sioanele vor fi \nregistrate \n debitul contului 627 „Cheltuieli cu serviciile bancare [i asimilate“ [i vor diminua fie disponi- bilul din contul curent, dac` sunt re]inute din acest cont, fie valoarea acreditivului, dac` sunt re]inute din contul de acre- ditiv. |n aceast` idee, \n func]ie de condi]iile specificate \n contract privind partea care pl`te[te comisioanele, valoarea acreditivului constituit va fi astfel stabilit` \ncåt s` poat` suporta eventualele comisioane, f`r` s` afecteze suma datorat` furnizorului.

5. Se compenseaz` factura nr. 8088/10.10.2009 reprezentånd contravaloarea m`rfurilor recep]ionate de la SC SORA

SRL, \n valoare de 1.302 lei, cu m`rfuri facturate, conform facturii nr. 22787, \n valoare de 1.120 lei, diferen]a achitån-

du-se cu ordin de plat`.

401

=

%

1302,00

„Furnizori“

4111

1120,00

„Clien]i“

5121

182,00

„Conturi la b`nci \n lei“

6. |n vederea achizi]ion`rii unor m`rfuri din alt` localitate, se trimite un angajat al firmei, care prime[te un avans

\n numerar de 1.000 lei. Pe baza dispozi]iei de plat` se \nregistreaz` acordarea avansului \n numerar.

542

„Avansuri de trezorerie“

=

5311

„Casa \n lei“

1.000,00

Angajatul achizi]ioneaz` marf` \n valoare de 930 lei (TVA 19% inclus`), conform facturii nr. 23.567/11.10.2009, pe care o achit` din avansul primit.

|nregistrarea facturii:

%

371

„M`rfuri“

4426

„TVA deductibil`“

=

401

„Furnizori“

930,00

782,00

148,00

% 371 „M`rfuri“ 4426 „TVA deductibil`“ = 401 „Furnizori“ 930,00 782,00 148,00 RENTROP & STRATON 3

RENTROP & STRATON

3 1

www.monografii.ro

 

Se \nregistreaz`, pe baza chitan]ei emise de furnizor, achitarea datoriei din avansul de trezorerie:

401

=

542

930,00

„Furnizori“

„Avansuri de trezorerie“

 

Ajuns la sediul firmei, dac` nu a mai efectuat alte cheltuieli din avansul primit, angajatul restituie avansul neutilizat. Pe baza dispozi]iei de \ncasare \n casierie se \nregistreaz` stingerea crean]ei reprezentånd avansul, concomitent cu intrarea sumelor neutilizate \n casierie:

5311

=

542

70,00

„Casa \n lei“

„Avansuri de trezorerie“

ATEN}IE!

|n realitate, majoritatea pl`]ilor la nivelul unei firme se efectueaz` din avansuri. Singurele pl`]i care au loc direct din casieria unit`]ii sunt cele c`tre furnizorii care vin la sediul firmei pentru \ncasarea crean]elor. |n cazul \n care un angajat efectueaz` o plat` pentru firm` f`r` s` primeasc` \n prealabil un avans, se genereaz`

o datorie a firmei fa]` de angajat, care se poate \nregistra \n creditul contului 4281 „Alte datorii \n leg`tur` cu perso- nalul“. Aceast` datorie se va stinge la plata ulterioar` a sumelor c`tre angajat.

Deoarece firma analizat` are ca obiect de activitate comer]ul, nu se poate exemplifica stingerea datoriilor fa]` de furnizori cu produse, aceast` procedur` \ntålnindu-se la societ`]ile produc`toare. |nregistrarea contabil`, \n acest caz, este de form`:

 

401

=

345

valoarea la pre] de \nregistrare a produselor cuvenite unit`]ilor prestatoare ca plat` \n natur` potrivit prevederilor contractuale

„Furnizori“

„Produse finite“

7. Se prescrie datoria fa]` de SC ASCENT SRL, consemnat` de factura nr. 22.888/23.08.2007 \n valoare de 2.7899,00

lei. Deoarece este vorba de o datorie aferent` exerci]iului financiar anterior, stingerea datoriei va influen]a rezultatul reportat.

401

„Furnizori“

=

117

„Rezultat reportat“

2.7899,00

ATEN}IE!

|n practic` este mai pu]in probabil` prescrierea unei datorii c`tre furnizori din exerci]iul curent. Dac` totu[i apare

o astfel de situa]ie, valoarea/datoria prescris` se va \nregistra ca venit al exerci]iului curent \n creditul contului 7588 „Alte venituri din exploatare“.

Pe lång` datorii comerciale exigibile \nregistrate pe baza facturilor fiscale primite de la furnizori, \n activitatea firmelor pot ap`rea datorii comerciale neexigibile.

8. Raionul de electrice al SC MARA SRL prime[te marf` de la SC „PANASOUND” SRL pe baza avizului de expe-

diere nr. 13.696/27.10.2009, urmånd ca furnizorul s` emit` factura \n termenul legal de 5 zile de la livrare:

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

% = 408 1.271,00 371 „Furnizori facturi nesosite“ 1.068,07 „M`rfuri“ 4428 „TVA neexigibil`“ 202,93
%
=
408
1.271,00
371
„Furnizori facturi nesosite“
1.068,07
„M`rfuri“
4428
„TVA neexigibil`“
202,93

ATEN}IE!

|n cazul \n care este vorba de achizi]ii \n valut`, cånd bunurile achizi]ionate sunt \nso]ite de avizul de \nso]ire, factura primindu-se ulterior, cursul valutar utilizat la \nregistrarea \n contabilitate este cursul de la data recep]iei bunurilor, nu cel de la data primirii facturii, conform complet`rilor prev`zute de Ordinul nr. 2.374/2007 la art. 108 din

O.M.F.P. nr. 1.752/2005.

|n data de 2.11.2009 se prime[te factura nr. 8.403/2.11.2009 de la furnizorul SC PANASOUND SRL. Pe

baza facturii primite se transfer` datoria din contul de datorii neexigibile \n cel de datorii exigibile:

=

401

„Furnizori“

1.271,00

408

„Furnizori facturi nesosite“

[i TVA din neexigibil` devine deductibil`:

4426

„TVA deductibil`“

=

4428

„TVA neexigibil`“

202,93

|n anumite situa]ii, furnizorii pot acorda reduceri asupra pre]ului de vånzare. Dup` natura lor, acestea pot fi comer- ciale sau financiare. Reducerile comerciale se refer` la cantitatea [i calitatea m`rfii. Ele se acord` la achizi]ia m`rfurilor [i, de obicei, sunt cuprinse pe factura ini]ial` diminuånd datoria fa]` de furnizori. Reducerile financiare se refer` la modalitatea de plat` a datoriei [i se acord` la plata datoriei fa]` de furnizor.

9. SC MARA SRL se aprovizioneaz` cu m`rfuri \n valoare de 1.714,27 lei (TVA 19% inclus`) la care, \n cazul pl`]ii \n termen de maximum 3 zile, se aplic` o reducere de 8% la valoarea total`. Aceasta este o reducere financiar` care nu influen]eaz` factura ini]ial` (\n momentul emiterii facturii nu se [tie dac` vor fi \ndeplinite condi]iile pentru acor- darea reducerii, acestea depinzånd de condi]iile de plat`).

%

=

401

1.714,27

371

„Furnizori“

440,56

„M`rfuri“

4426

273,71

„TVA deductibil`“

Deoarece plata se face \n dou` zile de la emiterea facturii, SC MARA SRL beneficiaz` de reducerea financiar`, ca urmare va pl`ti 1.577,13 lei, diferen]a de 137,14 lei reprezentånd venituri din sconturi ob]inute. Pe baza extrasului de cont [i a dispozi]iei de plat` se \nregistreaz` scontul acordat de furnizor de 8% [i achitarea obliga]iilor fa]` de acesta.

401

„Furnizori“

=

%

5121

„Conturi la b`nci \n lei“

767

„Venituri din sconturi ob]inute“

1.714,27

1.577,13

137,14

„Conturi la b`nci \n lei“ 767 „Venituri din sconturi ob]inute“ 1.714,27 1.577,13 137,14 RENTROP & STRATON

RENTROP & STRATON

3 3

www.monografii.ro

Monografii [i cazuri practice

Inventarierea, opera]iune premerg`toare \ntocmirii situa]iilor financiare ale anului 2009

drd. Raymonda Elena Hagiu

Ministerul Finan]elor Publice a elaborat Normele privind or- ganizarea [i efectuarea inventarierii elementelor de natura acti- velor, datoriilor [i capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul

nr. 2.861/9 octombrie 2009 [i publicate \n Monitorul Oficial al Romåniei nr. 704/20 octombrie 2009. La data intr`rii \n vigoare

a acestui ordin, respectiv 15 zile de la data public`rii \n Monito- rul Oficial al Romåniei, s-a abrogat Ordinul ministrului finan]e-

lor publice nr. 1.753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea [i efectuarea inventarierii elementelor de activ [i de pasiv, cu modific`rile ulterioare.

Principalele prevederi ale actului normativ

1) Cine trebuie s= efectueze inventarierea?

Prevederile acestui ordin se aplic` de c`tre persoanele juri-

dice prev`zute la art. 1 din Legea contabilit`]ii nr. 82/1991, re-

publicat`, denumite \n continuare entit`]i.

Persoanele care ob]in venituri din activit`]i independente [i sunt obligate, potrivit legii, s` organizeze [i s` conduc` evi- den]a contabil` \n partid` simpl`, aplic`, de asemenea, preve- derile acestui ordin.

Entit`]ile autorizate, reglementate [i supravegheate de Banca Na]ional` a Romåniei, Comisia de Supraveghere a Asigur`rilor, Comisia de Suprave- ghere a Sistemului de Pensii Private [i Comisia Na]ional` a Valorilor Mo- biliare pot aplica, pe lång` prevederile ordinului, [i reglement`ri specifice cu privire la organizarea [i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii, emise de institu]iile de regle- mentare, \n func]ie de specificul activit`]ii.

Entit`]ile prev`zute la lit. a) au obliga]ia s` emit` proceduri proprii pri- vind inventarierea, aprobate de administratorul, ordonatorul de credite sau alt` persoan` care are obliga]ia gestion`rii entit`]ii.

2) Cine r=spunde pentru organizarea lucr=rilor de inventariere?

ATEN}IE!

R`spunderea pentru buna organizare a lucr`rilor de inventariere revi- ne administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obliga]ia gestion`rii entit`]ii.

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii reprezint` ansamblul opera]iunilor prin care se constat` existen]a tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dup` caz, la data la care aceasta se efectueaz`.

Inventarierea are ca scop principal stabilirea situa]iei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor [i ca- pitalurilor proprii ale fiec`rei entit`]i, precum [i a bunurilor [i valorilor de]inute cu orice titlu, apar]inånd altor persoane juridice sau fizice, \n vederea \ntocmirii situa]iilor financiare anuale care trebuie s` ofere o imagine fidel` a pozi]iei finan- ciare [i a performan]ei entit`]ii pentru respectivul exerci]iu financiar.

3) Când este obligatoriu s= se efectueze inventarierea?

Entit`]ile au obliga]ia s` efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii de]inute, la \nceputul activit`]ii, cel pu]in o dat` \n cursul exerci]iului financiar pe parcursul func]ion`rii lor, \n cazul fu- ziunii sau \ncet`rii activit`]ii, pecum [i \n urm`toarele situa]ii:

la cererea organelor de control, cu prilejul efectu`rii controlului, sau a altor organe prev`zute de lege;

ori de cåte ori sunt indicii c` exist` lipsuri sau plusuri de gestiune, care nu pot fi stabilite cert decåt prin inventariere;

ori de cåte ori intervine o predare-primire de gestiune;

cu prilejul reorganiz`rii gestiunilor;

ca urmare a calamit`]ilor naturale sau a unor cazuri de for]` major`;

\n alte cazuri prev`zute de lege.

4) Despre r=spunderea gestionar=

Toate elementele de natura activelor trebuie s` fie date \n r`spunderea gestionar` sau \n folosin]`, dup` caz, salaria]ilor ori administratorilor entit`]ii.

5) Data de referin]= care se ia \n calcul \n efectuarea inventarierii

Inventarierea anual` a elementelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii se face, de regul`, cu ocazia \ncheierii exrci]iului financiar, avåndu-se \n vedere [i specificul activit`]ii fiec`rei entit`]i. La entit`]ile cu activitate complex`, bunurile pot fi inventariate [i \naintea datei de \ncheiere a exerci]iului financiar, cu condi]ia asigur`rii valorific`rii [i cuprinderii rezultatelor inventarierii \n situa]iile financiare anuale \ntocmite pentru exerci]iul financiar respectiv.

ATEN}IE!

Entit`]ile care, potrivit legii contabilit`]ii, au stabilit exerci]iul financiar diferit de anul calendaristic organizeaz` [i efectueaz` inventarierea anual` astfel \ncåt rezultatele acesteia s` fie cuprinse \n situa]iile financiare \ntocmite pen- tru exerci]iul financiar stabilit.

|n situa]ia inventarierii unor gestiuni pe parcursul anului, \n registrul-inventar se cuprinde valoarea stocurilor fap- tice inventariate [i \nscrise \n listele de inventariere actualizate cu intr`rile [i ie[irile de bunuri din perioada cuprins` \ntre data inventarierii [i data \ncheierii exerci]iului financiar.

6) Reguli cuprinse \n procedura de inventariere

Comisia de inventariere

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii se efectueaz` de c`tre comisii de inventariere, numite prin decizie scris`, emis` de c`tre conducerea unit`]ii. |n decizia de numire se men]ioneaz` \n mod obligatoriu componen]a comisiei (numele pre[edintelui [i membrilor comisiei), modul de efectuare a inventarierii, meto- da de inventariere utilizat`, gestiunea supus` inventarierii, data de \ncepere [i de terminare a opera]iunilor.

utilizat`, gestiunea supus` inventarierii, data de \ncepere [i de terminare a opera]iunilor. RENTROP & STRATON 3

RENTROP & STRATON

3 5

www.monografii.ro

La entit`]ile al c`ror num`r de salaria]i este redus, inventarierea poate fi efectuat` de c`tre o singur` persoan`. |n aceast` situa]ie, r`spunderea pentru corectitudinea inventarierii revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obliga]ia gestion`rii entit`]ii respective. Comisiile de inventariere sunt coordonate, acolo unde este cazul, de c`tre comisia central`, numit` prin decizie scris`. Comisia central` de inventariere are sarcina s` organizeze, s` instruiasc`, s` supravegheze [i s` controleze modul de efectuare a opera]iunilor de inventariere.

ATEN}IE!

Comisia central` de inventariere r`spunde de efectuarea tuturor lucr`rilor de inventariere, potrivit prevederilor legale.

Componen]a comisiei

Pentru desf`[urarea \n bune condi]ii a opera]iunilor de inventariere, \n comisiile de inventariere vor fi numite per- soane cu preg`tire corespunz`toare economic` [i tehnic`, care s` asigure efectuarea corect` [i la timp a inventarierii ele- mentelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii, inclusiv evaluarea lor conform reglement`rilor contabile aplicabile.

Externalizarea inventarierii

Inventarierea [i evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii se pot efectua atåt cu salaria]i proprii, cåt [i pe baz` de contracte de prest`ri de servicii \ncheiate cu persoane juridice sau fizice cu preg`tire corespunz`toare.

Pot participa contabilii la inventariere?

Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii, contabilii care ]in eviden]a gestiunii respective, [i nici auditorii interni sau statutari.

Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi \nlocui]i decåt \n cazuri bine justificate [i numai prin decizie scris`, emis` de c`tre cei care i-au numit. |n condi]iile \n care entit`]ile nu au niciun salariat care s` poat` efectua opera]iunea de inventariere, aceasta se efectueaz` de administratori. |n vederea bunei desf`[ur`ri a opera]iunilor de inventariere, administratorii, ordonatorii de credite sau alte persoane care au obliga]ia gestion`rii entit`]ii trebuie s` ia m`suri pentru crearea condi]iilor corespunz`toare de lucru comisiei de inventariere.

Arhivarea documentelor

Documentele \ntocmite de comisia de inventariere r`mån \n cadrul gestiunii inventariate \n locuri special amenajate (de exemplu: fi[ete, casete, dulapuri), \ncuiate [i sigilate. Pre[edintele comisiei de inventariere r`spunde de opera]iunea de sigilare.

Afi[area programului de inventariere

Pe toat` durata inventarierii, programul [i perioada inventarierii se afi[eaz` la loc vizibil.

Alte aspecte

Toate bunurile ce se inventariaz` se \nscriu \n listele de inventariere, care trebuie s` se \ntocmeasc` pe locuri de depozitare, pe gestiuni [i pe categorii de bunuri.

Bunurile existente \n entitate [i apar]inånd altor entit`]i (\nchiriate, \n leasing, \n concesiune, \n administrare, \n cus- todie, primite \n vederea vånz`rii \n regim de consigna]ie, spre prelucrare etc.) se inventariaz` [i se \nscriu \n liste de

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

inventariere distincte. Listele de inventariere pentru aceste bunuri trebuie s` con]in` informa]ii cu privire la num`rul [i data actului de predare-primire [i ale documentului de livrare, precum [i alte informa]ii utile.

Listele de inventariere cuprinzånd bunurile apar]inånd ter]ilor se trimit [i persoanei fizice sau juridice, romåne ori str`ine, dup` caz, c`reia \i apar]in bunurile respective, \n termen de 15 zile lucr`toare de la terminarea inventarierii, urmånd ca proprietarul bunurilor s` comunice eventualele nepotriviri \n termen de 5 zile lucr`toare de la primirea sesiz`rii.

7) Informa]ii referitoare la disponibilit=]ile b=ne[ti

Disponibilit`]ile aflate \n conturi la b`nci sau la unit`]ile Trezoreriei Statului se inventariaz` prin confruntarea sol- durilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din contabilitatea entit`]ii. |n acest scop, extrasele de cont din ziua de 31 decembrie sau din ultima zi bancar`, puse la dispozi]ie de institu]iile de credit [i unit`]ile Trezoreriei Statului, vor purta [tampila oficial` a acestora. |n cazul entit`]ilor care, potrivit prevederilor Legii contabilit`]ii nr. 82/1991, republicat`, au optat pentru un exer- ci]iu diferit de anul calendaristic, sunt avute \n vedere informa]iile aferente ultimei zile a exerci]iului financiar astfel ales.

Disponibilit`]ile \n lei [i \n valut` din casieria entit`]ii se inventariaz` \n ultima zi lucr`toare a exerci]iului financiar, dup` \nregistrarea tuturor opera]iunilor de \ncas`ri [i pl`]i privind exerci]iului respectiv, confruntåndu-se soldurile din registrul de cas` cu monetarul [i cu cele din contabilitate. Pentru toate celelalte elemente de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii, cu ocazia inventarierii se veri- fic` realitatea soldurilor conturilor respective, iar pentru cele aflate la ter]i se fac cereri de confirmare, care se vor ata[a la listele respective dup` primirea confirm`rii.

8) Despre listele de inventariere

Listele de inventariere se semneaz` pe fiecare fil` de c`tre pre[edintele [i membrii comisiei de inventariere, de c`tre gestionar, precum [i de c`tre speciali[ti solicita]i de c`tre pre[edintele comisiei de inventariere pentru participarea la identificarea bunurilor inventariate. |n cazul gestiunilor colective (cu mai mul]i gestionari), listele de inventariere se semneaz` de c`tre to]i gestionarii, iar \n cazul pred`rii-primirii gestiunii, acestea se semneaz` atåt de c`tre gestionarul pred`tor, cåt [i de c`tre cel primitor. Completarea listelor de inventariere se efectueaz` fie folosind sistemul informatic de prelucrare automat` a datelor, fie prin \nscrierea elementelor de active identificate, f`r` spa]ii libere [i f`r` [ters`turi, conform procedurilor interne aprobate.

9) Despre procesul-verbal final

Rezultatele inventarierii se \nscriu de c`tre comisia de inventariere \ntr-un proces-verbal.

Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie s` con]in`, \n principal urm`toarele elemente:

data \ntocmirii, numele [i prenumele membrilor comisiei de inventariere;

num`rul [i data deciziei de numire a comisiei de inventariere;

gestiunea/gestiunile inventariat`/inventariate, data \nceperii [i termin`rii opera]iunii de inventariere, rezultatele inventarierii;

concluziile [i propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor [i ale lipsurilor constatate [i persoanele vinovate, precum [i propuneri de m`suri \n leg`tur` cu acestea;

volumul stocurilor depreciate, f`r` mi[care, cu mi[care lent`, greu vandabile, f`r` desfacere asigurat` [i propuneri de m`suri \n vederea reintegr`rii lor \n circuitul economic;

propuneri de scoatere din func]iune a imobiliz`rilor corporale, respectiv din eviden]` a imobiliz`rilor necorporale, propuneri de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar [i declasare sau casare a unor stocuri;

constat`ri privind p`strarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrit`]ii bunurilor din gestiune, precum [i alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.

bunurilor din gestiune, precum [i alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate. RENTROP & STRATON 3

RENTROP & STRATON

3 7

www.monografii.ro

ATEN}IE!

Propunerile cuprinse \n procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezint` \n termen de 7 zile lucr`toare de la data \ncheierii opera]iunilor de inventariere, administratorului, ordonatorului de credite sau persoanei responsa- bile cu gestiunea entit`]ii.

Acesta, cu avizul conduc`torului compartimentului financiar-contabil [i al conduc`torului compartimentului juridic, decide asupra solu]ion`rii propunerilor f`cute, cu respectarea dispozi]iilor legale.

10) Despre registrul-inventar

Registrul-inventar (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu \n care se \nscriu rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii, grupate dup` natura lor, conform posturilor din bilan].

Elementele de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii, \nscrise \n registrul-inventar au la baz` listele de inventariere, procesele-verbale de inventariere [i situa]iile analitice, dup` caz, care justific` con]inutul fiec`rui element (post) din bilan]. |n cazul \n care inventarierea are loc pe parcursul anului, datele rezultate din opera]iunea de inventariere se actuali- zeaz` cu intr`rile sau ie[irile din perioada cuprins` \ntre data inventarierii [i data \ncheierii exrci]iului financiar, datele actualizate fiind apoi cuprinse \n registrul-inventar.

ATEN}IE!

Opera]iunea de actualizare a datelor rezultate din inventariere se va efectua astfel \ncåt la sfår[itul exerci]iului financiar s` fie reflectat` situa]ia real` a elementelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii.

Completarea registrului-inventar se efectueaz` \n momentul \n care se stabilesc soldurile tuturor conturilor bilan]iere, inclusiv cele aferente impozitului pe profit, [i ajust`rile pentru depreciere sau pierdere de valoare, dup` caz. Registrul-inventar poate fi adaptat \n func]ie de specificul [i necesit`]ile entit`]ilor, cu condi]ia respect`rii con- ]inutului minim de informa]ii prev`zut pentru acesta. Rezultatele inventarierii trebuie \nregistrate \n eviden]a tehnico-operativ` \n termen de cel mult 7 zile lucr`toare de la data aprob`rii procesului-verbal de inventariere de c`tre administrator, ordonatorul de credite sau persoana responsa- bil` cu gestiunea entit`]ii.

11) Evaluarea la inventariere

Evaluarea, cu ocazia inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii, se face potri- vit prevederilor reglement`rilor contabile aplicabile, precum [i a prezentelor norme.

Evaluarea se va efectua cu respectarea principiului permanen]ei metodelor, potrivit c`ruia modelele [i regulile de evaluare trebuie men]inute, asigurånd comparabilitatea \n timp a informa]iilor contabile. |n situa]ia constat`rii unor plusuri \n gestiune, bunurile respective se evalueaz` potrivit reglement`rilor contabile

aplicabile. |n cazul constat`rii unor lipsuri imputabile \n gestiune, administratorii trebuie s` imput` persoanelor vinovate bunurile lips` la valoarea lor de \nlocuire.

Prin valoare de \nlocuire, \n sensul prezentelor norme, se \n]elege costul de achizi]ie al unui bun cu caracteristici [i grad de uzur` similare celui lips` \n gestiune la data constat`rii pagubei, care cuprinde pre]ul de cump`rare practicat pe pia]`, la care se adaug`:

taxele nerecuperabile, inclusiv TVA;

cheltuielile de transport, aprovizionare [i alte cheltuieli;

accesorii necesare pentru punerea \n stare de utilitate sau pentru intrarea \n gestiune a bunului respectiv.

7 Monografii-cheie \n activitatea ta fiscal-contabil`

|n cazul bunurilor constatate lips`, ce urmeaz` a fi imputate, care nu pot fi cump`rate de pe pia]`, valoarea de imputare se stabile[te de c`tre o comisie format` din speciali[ti \n domeniul respectiv.

12) Valoarea de inventar

La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se aplic` principiul pruden]ei, potrivit c`ruia se ]ine seama de toate ajust`rile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare. |n cazul \n care se constat` c` valoarea de inventar este mai mare decåt valoarea cu care acesta este eviden]iat \n con- tabilitate, \n listele de inventariere se \nscriu valorile din contabilitate. |n cazul \n care valoarea de inventar a bunurilor este mai mic` decåt valoarea din contabilitate, \n listele de inven- tariere se \nscrie valoarea de inventar.

13) Reflectarea \n contabilitate a rezultatelor inventarierii

Rezultatele inventarierii se \nregistreaz` \n contabilitate potrivit prevederilor Legii contabilit`]ii nr. 82/1991, repu- blicat`, [i \n conformitate cu reglement`rile contabile aplicabile. Pe baza registrului-inventar [i a balan]ei de verificare \ntocmite la finele exerci]iului financiar se \ntocme[te bilan]ul, parte component` a situa]iilor financiare anuale, ale c`rui posturi trebuie s` corespund` cu datele \nregistrate \n contabi- litate, puse de acord cu situa]ia real` a elementelor de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii, stabilit` pe baza inventarului.

de natura activelor, datoriilor [i capitalurilor proprii, stabilit` pe baza inventarului. RENTROP & STRATON 3 9

RENTROP & STRATON

3 9

www.monografii.ro

Monografii [i cazuri practice

Opera]iuni contabile specifice activit`]ilor din domeniul agricol

expert contabil Elena Radu