Sunteți pe pagina 1din 5

Aplicaţii practice – IFRS – fișă 5

IFRS 1

Aplicarea pentru prima dată a IFRS

Societatea GINGER S.A. aplică reglementările contabile naţionale (GAAP-urile), iar începând
cu 1 ianurie 20N3 societatea va trece la aplicarea IFRS-urilor. Cota de impozit pe profit 16%.
Se cunosc următoarele date:

1. cheltuielile asociate activităţii de dezvoltare de noi produse sunt în valoare de 256.000 lei, şi
sunt incluse în contul de profit şi pierdere în perioada în care aceste costuri sunt înregistrate,
respectându-se principiul prudenţei. Conform IAS 38 aceste cheltuieli se califică pentru
recunoaştere în bilanţ.
(tot ce e in faza de cercetare, ramane pe cpp, ce e pe ch de dezvoltare, depinde)
2. cheltuielile de finanţare aferente unor împrumuturi specifice în sumă de 887.000 lei au fost
recunoscute drept cheltuieli. Conducerea trebuie să aplice tratamentul prevăzut de IAS 23 şi să
capitalizeze costurile împrumuturilor care sunt direct atribuibile achiziţiei, construcţiei şi
producţiei de active pe termen lung.

3. societatea a utilizat rate de amortizare fiscală care sunt semnificativ diferite faţă de perioadele
de viaţă utile ale activelor. Amortizarea fiscală a fost mai mare decât amortizarea calculată în
funcţie de durata utilă de viaţă. Diferenţa de amortizare ar fi de 1.134.000 lei.

4. utilajul X are o valoare contabilă de 6.150.000 lei, și există o ajustare pentru depreciere în
sumă de 213.000 lei, nerecunoscută în contabilitate pentru că s-a aplicat tratamentul fiscal
specific GAAP.

5. cheltuielile cu reparaţiile aferente utilajului Y în sumă de 135.000 lei, au fost capitalizate în


costul activului cu toate că nu au majorat capacitatea acestuia de a genera beneficii economice
viitoare.

6. cheltuielile indirecte fixe de producţie au fost înregistrate în cheltuielile perioadei integral, fără
a se introduce o cotă-parte calculată raţional în costul stocurilor. Costurile fixe totale 7.815.000
lei, nivelul normal al activităţii 11.700 bucăţi, producţia efectiv obţinută 10.237 de bucăţi.

Să se stabilească modalitatea de retratare a datelor contabile la momentul aplicării pentru prima


dată a IFRS și să se întocmească Situația poziției financiare a societății la 31.12.20N2 după
trecerea la IFRS, pornind de la Situația poziției financiare a societății întocmită după GAAP la
31.12. 20N2.

Situația poziției financiare a GINGER SA


la 31.12.20N2 (GAAP)
GAAP
Specificaţie
(mii lei)
Active non-curente
Terenuri şi echipamente 47.404
GAAP
Specificaţie
(mii lei)
Fond comercial 2.285
Active necorporale 5.141
Investiţii în societăţile afiliate 2.045
Creanţe imobilizate 2.431
Investiţii în societăţi neconsolidate 872
Alte investiţii financiare 16.243
Total 76.421
Active curente
Stocuri 18.609
Creanţe comerciale şi alte creanţe 8.959
Creanţe financiare 6.261
Investiţii financiare pe termen scurt 6.949
Numerar şi echivalente de numerar 2.530
Total 43.308
TOTAL ACTIV 119.729
Capital social 4.500
Rezerve de conversie 345
Rezerve din consolidare 1.208
Rezultatul din consolidare 1.271
Rezultat reportat 8.269
Interese care nu controlează 1.615
Total capital propriu 17.208
Credite bancare 15.886
Datorii din impozite amânate 4.600
Datorii privind pensiile 16.061
Provizioane 17.510
Total datorii non-curente 54.057
Furnizori şi alte datorii curente 35.735
Datorii curente din impozit pe profit 230
Credite bancare – rate scadente 12.224
Dividende 275
Total datorii curente 48.464
TOTAL CAPITAL ȘI DATORII 119.729

REZOLVARE

Jurnalizarea operațiunilor ce necesită retratare după politica contabilă IFRS


Nr.crt. Denumirea operațiunii Formula contabilă a Valoarea Observații
retratării după IFRS după GAAP
(Ordinul
1802/2014)
1. Recunoașterea ch de 203 = 1177 256.000 614 = 4xx /
dezvoltare cf IAS 38 în spf 62x = 4xx
2. Capitalizarea costurilor 21x = 1177 887.000 666 = 168x
indatorarii cf IAS 23
3. Diminuarea amortizării în 281x = 1177 1.134.000 6811 = 281x
acord cu IAS 16 (val
amortizării ctb)
4. Cf. IAS 36, se recunoaște 1177 = 2913 213.000 Nu s-a inregistrat
deprecierea utilajului ajustarea
5. Derecunoașterea ch 1177 = 213 135.000 213x = 404
capitalizate cu reparațiile
cf. IAS 16
6. Cf IAS 2, includerea ch 1177 = 345 977.209 Ch fixe = 6xx = 3xx
fixe de producție este 7.815.000 * 7.815.000
limitată la nivelul 10.237 / 11.700
capacității normale de = 6.837.791 345 = 711
producție Dif = 977.209 7.815.000
7. Înregistrarea dat de impozit 1177 = 4412 152.287 -
amânat

Determinarea diferențelor temporare pentru calculul impozitelor amânate (IAS 12)


Nr.crt. Structuri contabile Diferența între GAAP DTI DTD
și IFRS
1. Active necorporale Val ctb>Val fisc 256.000
2. Active corporale Val ctb>Val fisc 887.000
3. Val ctb>Val fisc 1.134.000
4. Val ctb<Val fisc 213.000
5. Val ctb<Val fisc 135.000
6. Stocuri Val ctb<Val fisc 977.209
(6.837.791<7.815.000
Total 2.277.000 1.325.209

DTI generează datorie de impozit amânat în sumă de 2.277.000 * 16% = 364.320


DTD generează creanțe de impozit amânat în sumă de 1.325.209 * 16% = 212.033,44 lei

Presupunem că se admit compensările la nivelul impozitului pe profit curent exigibil, în


consecință se va recunoaște datoria netă de impozit amânat în valoare de 152.286,56. (152.287
aprox)
Situația poziției financiare a GINGER SA
la 31.12.20N2 după trecerea la IFRS
Efectul trecerii
GAAP la IFRS IFRS
Specificaţie
(mii lei) (retratări) (mii lei)
mii lei
Active non-curente
Terenuri şi echipamente 47.404 +887+1134-213- 49.077
135= +1673
Fond comercial 2.285 2.285
Active necorporale 5.141 +256 5.397
Investiţii în societăţile afiliate 2.045 2.045
Creanţe imobilizate 2.431 2.431
Investiţii în societăţi neconsolidate 872 872
Alte investiţii financiare 16.243 16.243
Total 76.421 1.929 78.350
Active curente
Stocuri 18.609 -977 17.632
Creanţe comerciale şi alte creanţe 8.959 8.959
Creanţe financiare 6.261 6.261
Investiţii financiare pe termen scurt 6.949 6.949
Numerar şi echivalente de numerar 2.530 2.530
Total 43.308 -977 42.331
TOTAL ACTIV 119.729 +952 120.681
Capital social 4.500 4.500
Rezerve de conversie 345 345
Rezerve din consolidare 1.208 1.208
Rezultatul din consolidare 1.271 1.271
Rezultat reportat 8.269 +800 9.069
Interese care nu controlează 1.615 1.615
Total capital propriu 17.208 +800 18.008
Credite bancare 15.886 15.886
Datorii din impozite amânate 4.600 +152 4.752
Datorii privind pensiile 16.061 16.061
Provizioane 17.510 17.510
Total datorii non-curente 54.057 +152 54.209
Furnizori şi alte datorii curente 35.735 35.735
Datorii curente din impozit pe 230 230
profit
Credite bancare – rate scadente 12.224 12.224
Dividende 275 275
Total datorii curente 48.464 48.464
TOTAL CAPITAL ȘI DATORII 119.729 +952 120.681
Deschiderea contului 1177
D C
(T4) 213.000 256.000 (T1)
(T5) 135.000 887.000 (T2)
(T6) 977.209 1.134.000 (T3)
(T7) 152.287
1.477.496 2.277.000
Sold debitor = 799.504

Cap 4 din suportul de curs + teorie din ppt (intrebari din standarde) – intrebari de tip grila (teorie)
– Dispozitivul de normalizare si armonizare contabila

Din suportul de curs – ias 18 si leasingul au fost abrogate – ele doar din PPT! Atentie la
informatia depasita.