Sunteți pe pagina 1din 25

ANALIZA DIAGNOSTIC A INTREPRINDERII

1, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 33, 63, 67, 75, 95

1. Calculaţi şi interpretaţi situaţia netă a unei întreprinderi care prezintă următoarea situaţie
financiară:
Indicator 31.12.n
Imobilizări 2000
Stocuri 500
Creanţe 150
Disponibilităţi 50
Datorii mai mari de un an 1150
Datorii mai mici de un an 350
Rezolvare:
Situatia neta a intreprinderii = Active totale - Datorii totale - Venituri in avans = (2.000+500+150+50)-
(1.150+350) = 1.200 => se observa o situatie neta pozitiva a intreprinderii

4. Analizaţi poziţia financiară a unei întreprinderi din domeniul industriei prelucrătoare care prezintă
următoarele informaţii bilanţiere:
Indicator 31.12.n
Imobilizări 100000
Stocuri 20000
Creanţe 40000
Disponibilităţi 5000
Capitaluri proprii 65000
Datorii mai mari de un an 50000
Datorii de exploatare 47000
Datorii bancare pe termen foarte scurt 3000

Situatiile financiare descriu rezultatele financiare ale tranzactiilor si ale altor evenimente, grupandu-le in
clase corespunzatoare conform caracteristicilor economice. Aceste clase sunt numite ‘structurile situatiilor
financiare’. Structurile bilantului direct legate de evaluarea pozitiei financiare sunt activele, datoriile si
capitalul propriu.
BILANT
Active imobilizate =100.000
Active curente = stocuri + creante + disponibilitati = =20.000 + 40.000 + 5.000 = 65.000
TOTAL ACTIVE = 165.000
Capital si rezerve = 65.000
Datorii pe ternem lung = 50.000
Datorii pe ternem scurt = datorii de exploatare + datorii bancare pe termen f. scurt=47.000 + 3.000 = 50.000
TOTAL CAPITAL PROPRIU SI DATORII = 165.000
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
1. Indicatori de lichiditate:
a) Indicatorul lichiditatii curente
Active curente (Indicatorul capitalului circulant) = 65.000 = 1.3
Datorii curente 50.000
-activ curente = stocuri + creante + disponibilitati = 20.000+40.000+5.000=65.000
-datorii curente = datorii pe temen scurt+datorii din exploatare(furnizori) =3.000+47.000=50.000
* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
b) Indicatorul lichiditatii imediate
Active curente - Stocuri =(Indicatorul test acid) = 65.000-20.000 = 0.9
Datorii curente 50.000
2. Indicatori de risc:
a) Indicatorul gradului de indatorare
Capital imprumutat X 100 =50.000 X 100 = 76.92%
Capital propriu 65.000
Capital imprumutat X 100 = 50.000 X100 = 43.47%
Capital angajat 50.000+65.000
unde:
* capital imprumutat = credite peste un an;
* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu
dobanda.
"Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta."
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit Cheltuieli cu dobanda
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:
* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;
* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul
exercitiului financiar
Costul vanzarilor
Stoc mediu
sau
Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate
Stoc mediu X 365
Costul vanzarilor
* Viteza de rotatie a debitelor-clienti
* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;
* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate .
Sold mediu clienti X 365
Cifra de afaceri
"O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor
si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici). "
* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine
de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.
Sold mediu clienti X 365
Achizitii de bunuri (fara servicii)
unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.
* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin
examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate
Cifra de afaceri
Active imobilizate
* Viteza de rotatie a activelor totale
Cifra de afaceri Total active
4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:
a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in
afacere:
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit Capital angajat
"unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe
termen lung,si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente. "
b) Marja bruta din vanzari
Profitul brut din vanzari X 100
Cifra de afaceri
O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile
de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.
Imaginea fidelă este: o consecinţă a regularităţii şi sincerităţii conturilor;

8. Să se analizeze poziţia financiară a unei întreprinderi din sectorul comercial cu următoarea situaţie
bilanţieră:
Indicator 31.12.n
Imobilizări 30000
Stocuri 4000
Creanţe 5000
Disponibilităţi 1000
Capitaluri proprii 20000
Datorii mai mari de un an 5000
Datorii de exploatare 13000
Datorii bancare pe termen foarte scurt 2000

Situatiile financiare descriu rezultatele financiare ale tranzactiilor si ale altor evenimente, grupandu-le in
clase corespunzatoare conform caracteristicilor economice. Aceste clase sunt numite ‘structurile situatiilor
financiare’.Structurile bilantului direct legate de evaluarea pozitiei financiare sunt activele, datoriile si
capitalul propriu.
I BILANT PATRIMONIAL
ACTIV
Active imobilizate = 30.000
Active curente = stocuri + creante + disponibilitati = 4000 + 5000 + 1000 = 10.000
TOTAL ACTIVE = 130.000
PASIV
Capital si rezerve = 20.000
Datorii pe ternem lung = 5000
Datorii pe ternem scurt = datorii de exploatare + datorii bancare pe termen f. Scurt = 13.000 + 2.000 =
15.000
TOTAL CAPITAL PROPRIU SI DATORII = 40.000
II BILANTUL FUNCTIONAL
Reprezinta un alt instrument util pentru analiza financiara, el fiind un bilant contabil retratat, posturile fiind
ordonate intr-o logica si o oprica diferita de cea dupa functiunea conturilor.
Practic, pentru a ordona din punct de vedere functional posturile bilantului contabil, este suficient sa stabilim
apartanenta acestora la unul dintre ciclurile de functionare, si anume:
- ciclul de investitii
- ciclul de exploatare
- ciclul de finantare
Din punct de vedere structural, bilantul se prezinta astfel:
ACTIV PASIV
I active stabile(aciclice) AS I surse stabile (aciclice) SS
II active ciclice aferente exploatarii ACE II surse ciclice de exploatare SCE
III active ciclice din afara exploatarii ACAE III susrse ciclice din afara exploatarii SCAE
IV trezorerie de activ TA IV trezorie de pasiv TP
III ANALIZA STRUCTURII PATRIMONIALE A INTREPRINDERII
A . ANALIZA STRUCTURII ACTIVULUI
a) RATA ACTIVELOR IMOBILIZATE = ACTIVE IMOBILIZATE * 100 =
TOTAL ACTIV
30.000 *100 = 23
130.000
ACTIVE IMOBILIZATE = IMOB NECORPORALE + IMOB CORPORALE + IMOB IMOB. FIN
TOTAL ACTIVE = ACTIVE IMOBILIZATE + ACTIVE CIRCULANTE
( STOCURI+CREANTE+INVESTITII PE TERMEN SCURT + DISPONIBILITATI)
RATA IMOBILIZARILOR NECORPORALE = IMOB NECORPORALE * 100
TOTAL ACTIV
RATA IMOBILIZARILOR CORPORALE = IMOB CORPORALE * 100
TOTAL ACTIV
RATA IMOBILIZARILOR FINANCIARE = IMOBILIZARI FINANCIARE * 100
TOTAL ACTIV
b) RATA ACTIVELOR CIRCULANTE = ACTIVE CIRCULANTE * 100 = 12.000 *100 = 10
TOTAL ACTIV 130.000
ACTIVE CIRCULANTE = STOCURI+CREANTE+INVESTITII PE TERMEN SCURT +
DISPONIBILITATI
RATA STOCURILOR = STOCURI * 100 = 4000 *100 = 31
TOTAL ACTIV 130.000
RATA CREANTELOR COMERCIALE = CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE *100 = 5000 *100 = 4
TOTAL ACTIV 130.000
RATA DISPONIBILITATILOR = DISPONIBILITATI SI ACTIVE ASIMILATE*100=1000 *100=1
TOTAL ACTIV 130.000
B ) ANALIZA STRUCTUTII SURSELOR DE FINANTARE
a) RATA STABILITATII FINANCIARE = CAPITALUL PERMANENT * 100
TOTAL PASIV
= 20.000 * 100 = 16
130.000
Capital propriu = capital + prime de capital + rezerve de reevaluare
+ rezerve + sau - rezultatul reportat + sau - rezultatul exerciţiului
Capital permanent = capital propriu + provizioane pentru riscuri şi cheltuieli + datorii pe termen lung
b) RATA AUTONOMIEI GLOBALE = CAPITAL PROPRIU * 100 = 20000 *100 = 16
TOTAL PASIV 130.000
c) RATA DATORIILOR PE TERMEN SCURT = DATORII PE TERMEN SCURT * 100=
TOTAL PASIV
2000 *100 = 2
130.000
d) RATA DATORIILOR TOTALE = DATORII TOTALE *100=20.000 *100=16
TOTAL PASIV 130.000
IV ANALIZA ACTIVULUI NET
ACTIVUL NET REPREZINTA INTERESUL REZIDUAL AL PROPRIETARELOR IN ACTIVELE
INTREPRINDERII DUPA DEDUCEREA TUTUROR DATORIILOR SALE, FIIND SIMILAR AVUTIEI
ACESTORA CA URMARE A ALOCARII SI IMPLICARII CAPITALURILOR IN ACTIVITATEA SA.
VALOAREA PATRIMONIALA A INTREPRINDERII COINCIDE CU ACTIVUL NET CONTABIL.
a) METODA SINTETICA
Ant = At-D = 130.000-30.000= 100.000
Ant = activ net
At=active totale
D=datorii totale
b) METODA ADITIVA
Ant = Ks+Rz+Rr+Re-Rrep
Ks = capital social
Rz= rezerve
Rr= rezltatul reportat
Re=rezultatul exercitiului
Rrep=repartizarile efectuate de reultatul ex in cursul exercitiului respectiv
V ANALIZA CORELATIEI DINTRE FONDUL DE RULMENT, NEVOIA DE FOND DE RULMENT SI
TREZORERIA NETA
A) FONDUL DE RULMENT IN ACCEPTIUNE PATRIMONIALA este indicatorul care exprima in
marime absoluta lichiditatea unei intreprinderi ( pe termen scurt)
FR = CAPITALUI PERMANENTE – ACTIVE IMOBILIZATE
sau
FR = (CAPITALURI PROPRII + DATORII PE TERMEN LUNG ) – ACTIVE IMOBILIZATE
FR = (20.000+5000) – 100.000 = -75.000
Fondul de rulment patrimonial poate fi privit prin prisma surselor de finantare ca:
- fond de rulment propriu RFp = capital propriu – active imobilizate
- fond de rulment imprumutat Fri = datorii pe termen lung
NEVOIA DE FOND DE RULMENT reprezinta un element avand natura de activ si reprezinta acea parte a
activelor circulante care trebuie finantare pe seama fondului de rulment
NFR = (active circulante – disponibilitati – investitii financiare) – obligatii pe termen scurt
Sau
NFR = (stocuri + creante) –(datorii pe termen scurt – credite pe termen scurt)
Trezoreria neta reprezinta indicatorul care pune in corelatie fondul de rulment cu necesarul de fond de
rulment si exprima:
• daca este pozitiva, excedentul de numerar la sfarsitul unui exercitiu financiar
• daca este negativa, nevoia de numerar la finalul unui exercitiu financiar, acoperita pe seama creditelor de
trezorerie (pe termen scurt)
B) FONDUL DE RULMENT IN ACCEPTIUNE FUNCTIONALA
Fondul de rulment functional este denumit si fondul de rulment net global (FRNG) si reprezinta un element
de pasiv, practic, resursa de finantare stabila destinata sa acopere
activele stabile(imobilizarile)
FRNG = resurse stabile (aciclice) – active stabile (aciclice)
VI PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
1. Indicatori de lichiditate:
a) Indicatorul lichiditatii curente = ACTIVE CURENTE/DATORII CURENTE (pe termen scurt)
Active curente (Indicatorul capitalului circulant) = 10.000/2000 = 5
* activ curente = stocuri + creante + disponibilitati = 4000+5000+1000=10.000
* datorii curente = datorii pe temen scurt+datorii din exploatare (furnizori) =2000
Valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
Aprecierea generala este ca un nivel de 1,5 – 2 ,0 reprezinta un nivel asigurator al acestei rate, iar un nivel
mai mic de 1,0 poate fi un semnal de alarma privind capacitatea intreprinderii de a-si onora obligatiile
scadente pe termen scurt.
b) Indicatorul lichiditatii imediate = (ACTIVE CURENTE – STOCURI ) / DATORII CURENTE = (10.000 )
/ 2000 = 5
Un nivel de 0.8 -1.0 al acestui indicator este apreciat drept corespunzator, in vreme ce un nivel mai mic de
0.5 poate evidentia probleme de onorare a platilor scadente
2. Indicatori de risc:
a) Indicatorul gradului de indatorare =CAPITAL IMPRUMUTAT / CAPITAL PROPRIU * 100
Sau CAPITAL IMPRUMUTAT / CAPITAL ANGAJAT * 100
Capital imprumutat
____________________ X 100 =5000 X 100 = 25%
Capital propriu 20.000
Capital imprumutat 50.00 X 100 = 20%
Capital angajat 5000+20000
unde:
* capital imprumutat = credite peste un an;
* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu
dobanda.
"Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta."
formula de calcul = Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit / Cheltuieli cu dobanda
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:
Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;
* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul
exercitiului financiar
Costul vanzarilor = NR DE ORI
Stoc mediu
sau
Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate
= Stoc mediu X 365
Costul vanzarilor
* Viteza de rotatie a debitelor-clienti
calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale; * exprima numarul de zile pana la data la care
debitorii isi achita datoriile catre entitate .
= Sold mediu clienti X 365
Cifra de afaceri
O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si,
in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici). "
* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine
de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.
= Sold mediu clienti X 365
Achizitii de bunuri (fara servicii)
unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.
* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin
examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate
= Cifra de afaceri
Active imobilizate
* Viteza de rotatie a activelor totale
= Cifra de afaceri
Total active
4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:
a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in
afacere:
= Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit
Capital angajat
unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe
termen lung,si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.
b) Marja bruta din vanzari
= Profitul brut din vanzari X 100
Cifra de afaceri
O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile
de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim

9. Să se analizeze poziţia financiară a unei întreprinderi din sectorul comercial cu următoarea situaţie
bilanţieră:
Indicator 31.12.n
Imobilizări 30000
Stocuri 4000
Creanţe 5000
Disponibilităţi 1000
Capitaluri proprii 20000
Datorii mai mari de un an 5000
Datorii de exploatare 13000
Datorii bancare pe termen foarte scurt 2000
(Capital imprumutat / Capital angajat) X 100 = (5.000/5.000+20.000) X100 = 20%
unde:
* capital imprumutat = credite peste un an;
* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita
cheltuielile cu dobanda.
Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta."
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit Cheltuieli cu dobanda
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:
* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale
entitatii;
* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a
lungul exercitiului financiar :
Costul vanzarilor /Stoc mediu x Numar de zile de stocare
Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate
sau
Stoc mediu/ Costul vanzarilor x 365 zile
Viteza de rotatie a debitelor-clienti :
* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;
* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate
Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 365 zile
O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat
clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici). "
* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care
entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.
Sold mediu clienti / Achizitii de bunuri (fara servicii) x 365 zile
unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.
* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor
imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active
imobilizate :
Cifra de afaceri/Active imobilizate
* Viteza de rotatie a activelor totale :
Cifra de afaceri/ Total active
4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele
disponibile:
a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii
investiti in afacere:
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit /Capital angajat unde capitalul angajat se
refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung,si
include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente. "
b) Marja bruta din vanzari :
Profitul brut din vanzari/ Cifra de afaceri x 100
O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi
controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.
11. O întreprindere este caracterizată de situaţia bilanţieră descrisă în tabelul de mai jos. Ştiind că
imobilizări necorporale în valoare de 200 sunt aferente chelnuielilor de constituire ale întreprinderii,
datorii pe termen lung în valoare de 400 reprezintă rate scadente în anul curent, iar 10% din creanţe sunt
garanţii de bună execuţie ce vor fi încasate peste 20 de luni să se analizeze poziţia financiară a
întreprinderii pe baza bilanţului contabil şi a bilanţului financiar şi să se explice diferenţele
constatate.
Indicator 31.12.n
Imobilizări corporale 3000
Imobilizări necorporale 800
Stocuri 1000
Creanţe 2000
Disponibilităţi 1000
Capitaluri proprii 2000
Datorii mai mari de un an 3000
Datorii de exploatare 2400
Datorii bancare pe termen foarte scurt 400

Datorii pe perioada mai mica de un an =400


TOTAL PASIV= 1800+2600+2800+400=7600
Astfel, pe baza bilanţului financiar prezentat se poate calcula:
a) fondul de rulment
FR= Capitaluri permanente –Active imobilizate= 4800-3800=1000
b) necesarul de fond de rulment
NFR = Active circulante – Datorii pe termen scurt =2800-2800=0
c) trezoreria neta
TN = Disponibilitati – Credite de tezorerie =1000-0=1000
Din cele calculate, rezulta ca fata de bilantul contabil,in cazul bilantului financiar indicatorii FRN si NFR au
valori diferite in timp ce trezoreria este aceiasi.Aceasta se explica prin modul de grupare a elementelor de
activ si pasiv in cadrul acestor tipuri de bilanturi.

12. Calculați şi interpretați indicatorii de lichiditate în cele două cazuri şi explicați diferențele.
Indicatori de lichiditate:
Cazul Bilantului patrimonial
a) Lichiditate generala= Active circulante / Datorii curente= 4000/2800=1,43 >1 rezulta ca intreprinderea
este capabila sa-si acopere datoriile pe termen scurt din activele circulante
b) lichiditatea redusa= (Active circulante –Stocuri)/ Datorii curente= 3000/2800=1,07
O valoare cuprinsa intre 0,5-1 este considerata a fi normala
c) lichiditatea imediata = Disponibilitati /Datorii exigibile imediate=1000/2800 =0,36
d) Rata solvabilitatii generale = Active totale/Datorii curente=7800/2800= 2,79
e) Rata solvabilitatii pe termen lung = Activ total/ Datorii totale=7800/5800= 1,34
Un raport mai mic de 1,5 dovedeste riscul de insolvabilitate al intreprinderii
Indicatori de lichiditate:
Cazul Bilantului financiar
a) Lichiditate generala= Active circulante / Datorii curente= 2800/2800=1 =1 rezulta ca intreprinderea este
capabila sa-si acopere datoriile pe termen scurt din activele circulante insa este la limita superioara
b) lichiditatea redusa= (Active circulante –Stocuri)/ Datorii curente= 1800/2800=0,64
O valoare cuprinsa intre 0,5-1 este considerata a fi normala
c) lichiditatea imediata = Disponibilitati /Datorii exigibile imediate=1000/2800 =0,36
d) Rata solvabilitatii generale = Active totale/Datorii curente=7600/2800= 2,71
e) Rata solvabilitatii pe termen lung = Activ total/ Datorii totale=7600/5800= 1,31
Un raport mai mic de 1,5 dovedeste riscul de insolvabilitate al intreprinderii
Din cele calculate , rezulta ca fata de bilantul contabil,in cazul bilantului financiar indicatorii au valori
diferite.Aceasta se explica prin modul de grupare a elementelor de activ si pasiv in cadrul acestor tipuri de
bilanturi.

13. Se cunosc următoarele date din situaţia bilanţieră a unei întreprinderi:


Indicator 31.12.n
Imobilizări corporale 40000
Imobilizări necorporale 5000
Stocuri 10000
Creanţe 8000
Disponibilităţi 2000
Capitaluri proprii 25000
Datorii mai mari de un an 15000
Furnizori 12000
Datorii salariale 8000
Datorii fiscale şi sociale 4000
Datorii bancare pe termen foarte scurt 1000
Ştiind că firma activează în domeniul industrial şi cheltuielile sale de constituire sunt de 1000, 10% din
stocuri şi 5% din creanţe sunt aferente cantinei din incinta societăţii, care determină de asemenea
datorii salariale de 600 şi datorii furnizori de 1000, să se analizeze poziţia financiară a întreprinderii din
punct de vedere contabil şi funcţional.

Imobilizari corporale 40000 Capitaluri proprii 25000


Imobilizari necorporale 5000 Datorii mai mari de 1 an 15000
Stocuri 10000 Furnizori 12000
Creante 8000 Datorii salariale 8000
Datorii fiscal si sociale 4000
Disponibilitati 2000 Datorii bancare pe termen foarte scurt 1000
Activ total 65000 Pasiv total 65000

Din punct de vedere contabil:


FRN = Capital propriu + Datorii financiare – Imobilizari = 25000+15000 – (40000+5000) = - 5000
NFR = Stocuri + Creante – Datorii exploatare = 10000+8000 – (12000+8000+4000) = - 6000
TN = Disponibilitati – Credite de trezorerie = 1000
SN = Activ total – Datorii totale = 65000 – (15000+12000+8000+4000+1000) = 25000

Din punct de vedere functional:


Imobilizari corporale 40000 Capitaluri proprii 25000
Imobilizari necorporale 5000 Datorii mai mari de 1 an 15000
Active pe termen lung 45000 Resurse pe termen lung 40000
Stocuri 10000 x 90% 9000 Furnizori 12000 – 1000 11000
Creante 8000 x 95% 7600 Datorii salariale 8000 - 600 7400
Active din activ. de exploatare 16600 Datorii fiscale si sociale 4000
Stocuri 10000 x 10% 1000 Pasive din activ. de exploatare 22400
Creante 8000 x 5% 400 Furnizori 1000
Active in afara activ. de exploatare 1400 Datorii salariale 600
Disponibilitati 2000 Resurse in afara activ. Exploatare 1600
Datorii bancare pe termen foarte scurt 1000
Activ total 65000 Pasiv total 65000

FRNG = Resurse term. lung – Active term. lung = 40000 – 45000 = - 5000
NFRexploatare = Activ expl – Pasiv expl = 16600 – 22400 = - 5800
NFR in afara exploatarii = Activ in afara expl – Pasiv in afara expl = 1400 – 1600 = - 200
TN = Disponibilitati – Credite de trezorerie = 2000 – 1000 = 1000

Analiza pe baza bilanţului contabil


a) fondul de rulment net
FRN = Active circulante – Datorii pe termen scurt = (Stocuri + Creante + disponibilitati) - (Datorii din exploatare +
Datorii bancare pe termen foarte scurt)
= (10000 + 8000 + 2000) - (12000 + 8000 + 4000 + 1000) = 20000 - 25000 = -5000
Intreprinderea se afla intr-un dezechilibru financiar
b) Activul net contabil
Active imobilizate=Imobilizari corporale + Imobilizari necorporale = 40000 + 5000 = 45000
Active curente = Stocuri + Creante + disponibilitati = 10000 + 8000 + 2000 = 20000
Total Active = 45000 + 20000 = 65000
Capitaluri proprii (Activul net) = Total active - Datorii
Datorii pe termen scurt= Datorii din exploatare + Datorii bancare pe termen foarte scurt
= 12000 + 8000 + 4000 + 1000 = 25000
Datorii pe termen lung = 15000
Capitaluri proprii = 65000 - (15000 + 25000) = 65000 - 40000 = 25000
Total capitaluri proprii si datorii = 65000
c) nevoia de fond de rulment
NFR = Stocuri + Creante + Cheltuieli in avans – (Datorii curente - Credite de trezorerie) - Venituri in avans
= 10000 + 8000 + 0 - (25000 - 0) - 0 = -7000
d)Trezoreria neta
TN = FRN-NFR = -5000 - (-7000) = 2000, sau
TN= Disponibilitati - Credite de trezorerie = 2000 - 0 = 2000

Analiza pe baza bilanţului functional


In acest tip de bilant se porneste de la bilantul patrimonial punand in evidenta ciclul de investitii, ciclul de exploatare si
ciclul de finantare.
ACTIVE ACICLICE (STABILE) = 45000
ACTIVE CICLICE, din care: 20000
Active ciclice din exploatare, din care: 16600
stocuri = 10000 - 10% = 9000
creante din exploatare = 8000 - 5% = 7600
Active ciclice din afara exploatarii = 400 + 1000 = 1400
Disponibilitati 2000
TOTAL ACTIV 65000
SURSE ACICLICE(STABILE), din care: 40000
- capitaluri proprii = 25000
- datorii stabile, din care: 15000
- imprumuturi pe termen mediu si lung = 15000
SURSE CICLICE(STABILE), DIN CARE = 25000
- surse ciclice din exploatare = (12000 - 1000) + (8000 - 600) + 4000 = 22400
- surse ciclice din afara exploatarii = 1000 + 1000 + 600 = 2600
TOTAL PASIV = 65000
Calculul indicatorilor:
a) fondul de rulment net
FRN = Surse aciclice(stabile) - Active aciclice( stabile) = 40000 - 45000 = -5000
FRN = Active ciclice - Surse ciclice = 20000 - 25000 = -5000
b) Necesarul de fond de rulment
NFR = Active ciclice din si in afara exploatarii - Surse ciclice (mai putin creditele de trezorerie)
= 16600 + 1400 - 25000 = -7000
c) trezoreria neta
TN = FRN - NFR = -5000 - (-7000) = 2000
Din calculele efectuate rezulta ca pe baza bilantului functional indicatorii FRN, NFR si TN au aceleasi valori.

15. Analizaţi poziţia financiară a societăţii comperciale Amonil S.A. care prezintă următoarele informaţii
financiare (sursa: www.bvb.ro) AMO
2007 RON 2006 RON 2005 RON
Active imobilizate - Total 39.153.337,00 39.056.352,00 22.833.508,00
Active circulante - Total 54.987.181,00 68.937.272,00 38.962.603,00

Datorii ce trebuie plătite intr-o perioada de un an 24.671.948,00 28.355.332,00 16.388.188,00


- Total Active circulante, respectiv datorii curente nete Total active 30.302.733,00 40.581.940,00 22.574.415,00
minus datorii curente Datorii ce trebuie plătite intr-o perioada mai mare 69.456.070,00 79.449.063,00 45.405.235,00
de un an - Total Venituri in avans 720.978,00 1.178.995,00 0,00 2.688,00
157.912,00 189.229,00
Capital subscris vărsat 29.284.133,00 29.284.133,00 29.284.133,00
Total capitaluri proprii 66.532.144,00 66.823.961,00 42.658.516,00
Creanţe - Total 36.955.757,00 7.582.347,00 12.097.538,00
Datorii - Total 25.392.926,00 29.534.327,00 16.388.188,00

Cifra de afaceri neta 139.190.732,00 140.976.614,00 102.734.723,00

Venituri din exploatare - Total 140.495.662,00 143.786.393,00 105.464.254,00


Cheltuieli din exploatare - Total 130.473.814,00 126.759.422,00 98.313.131,00
Rezultat din exploatare 10.021.848,00 17.026.971,00 7.151.123,00
Venituri financiare 2.711.217,00 2.639.124,00 1.886.494,00
Cheltuieli financiare 1.814.506,00 2.269.375,00 1.132.541,00
Rezultat financiar 896.711,00 369.749,00 753.953,00
Rezultat curent 10.918.559,00 17.396.720,00 7.905.076,00
Venituri extraordinare 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli extraordinare 0,00 0,00 0,00
Rezultat extraordinar 0,00 0,00 0,00
Venituri totale 143.206.879,00 146.425.517,00 107.350.748,00
Cheltuieli totale 132.288.320,00 129.028.797,00 99.445.672,00
Rezultat brut 10.918.559,00 17.396.720,00 7.905.076,00
Rezultat net Rezultat 10.146.868,00 13.450.668,00 6.800.130,00
/ acţiune
Plaţi restante - Total Furnizori restanţi - Total Obligaţii 0,00 0,00 0,00
restante fata de bugetul asigurărilor sociale Impozite si taxe 0,00 0,00 0,00
neplatite la termen la bugetul de stat 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Nr. mediu angajaţi (numai angajaţi permanenţi) 1679 1646 1810

PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA CAPITALULUI

Eficienta capitalului disponibil


Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 10918559 17396720 7905076
Capital disponibil (B) 67253122 68002956 42658516
A/B 16.24% 25.58% 18.53%
Eficienta capitalului propriu
Profitul net (A) 10918559 17396720 7905076
Capital propriu (B) 66532144 66823961 42658516
A/B 16.41% 26.03% 18.53%
Rata profitului operational
Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 10918559 17396720 7905076
Venituri din exploatare (B) 140495662 143786393 105464254
A/B 7.77% 12.10% 7.50%
Rata profitului net
Profitul net (A) 10146868 13450668 6800130
Venituri totale (B) 143206879 146425517 107350748
A/B 7.09% 9.19% 6.33%
Rata activelor totale
Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 10918559 17396720 7905076
Total active (B) 93970106 107615166 61790735
A/B 11.62% 16.17% 12.79%
SOLVABILITATE
Rata datoriei
Total obligatii (A) 25392926 29534327 16388188
Total active (B) 93982606 107804395 61793423
A/B 27.02% 27.40% 26.52%
Rata autonomiei financiare
Capitalul propriu (A) 66532144 66823961 42658516
Total active mai putin datorii curente nete 79449063 45405235
(B) 69456070
A/B 95.79% 84.11% 93.95%
Rata acoperirii dobanzii
Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 10918559 17396720 7905076
Dobanda (B) 0 0 0
A/B- ori 0 0 0
LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU
Rata lichiditatii generale
Active curente 54987181 68937272 38962603
Obligatii curente 24671948 28355332 16388188
(A/B) 2.23% 2.43% 2.38%
Rata rapida a lichiditatii
Active curente 54987181 68937272 38962603
Stocuri 0 0 0
Obligatii curente 24671948 28355332 16388188
(A-B)/C 2.23% 2.43% 2.38%
Perioada incasarii clientilor
Creante comerciale (A) 36955757 7582347 12097538
Cifra de afaceri neta (B) 139190732 140976614 102734723
(A/B)*365- zile 97 20 43
Perioada imobilizarii stocurilor
Stocuri (A) 0 0 0
Costul productiei vandute (B) 0 0 0
(A/B)*365- zile 0 0 0
Perioada achitarii furnizorilor
Furnizori (A) 0 0 0
Cheltuieli materiale si din afara (B) 0 0 0
(A/B)*365- zile 0 0 0

21. Să se calculeze marja comercială şi valoarea adăugată generate de societatea X despre care se
cunosc informaţiile financiare din tabelul de mai jos şi să se analizeze repartiţia valorii adăugate pe
destinaţii.
Indicator u. m.
Venituri din vânzarea mărfurilor 2000
Producţia vândută 30000
Producţia stocată 1000
Cheltuieli cu materii prime 10000
Costul mărfurilor vândute 1200
Cheltuieli salariale 7000
Cheltuieli cu amortizarea 3000
Cheltuieli cu chirii 1500
Cheltuieli cu dobânzi 1400
Impozit pe profit 1000

Marja comerciala = veniturile din vanzari de marfuri (cont 707 - sunt evaluate la pret de vanzare, exclusiv
reducerile comerciale acordate ulterior facturarii) - si costul de achizitie aferent marfurilor vandute (cont 607
- exclusiv reducerile comerciale primite ulterior facturarii).
Marja comerciala = 2000 - 1200 = 800 lei
Valoarea adaugata = Marja comerciala + Productia exercitiului - Consumatia exercitiului provenind de la
terti (din conturile 600-608, exclusiv 607, conturile 61 si 62)
Consumatia exercitiului provenind de la terti corespunde cu notiunea macroeconomica de consum
intermediar si include toate consumurile din exterior, oricare ar fi destinatia lor functionala (interna):
- cheltuieli cu stocurile din cumparari (materii prime si materiale consumabile);
- cheltuieli cu combustibili, energie si apa;
- cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti (pentru intretinere si reparatii, redevente, locatii de gestiune
si chirii, prime de asigurare, cheltuieli cu studiile si cercetarile, cheltuieli cu colaboratorii, reclama,
publicitatea etc.);
- alte cheltuieli materiale
Consumatia exercitiului provenind de la terti = cheltuieli cu materii prime + cheltuieli cu chirii + cheltuieli
cu dobanzi = 10000 + 1500 +1400 = 12900 lei
Productia exercitiului = Productia vanduta (cont 70 - cont 707) +/- Productia stocata (cont 711) + Venituri
din productia de imobilizari (cont 72) = 30000 + 1000 =31000 lei
Valoarea adaugata = 800 + 31000 -12900 =18700lei
Valoarea adaugata reprezinta surplusul de bogatie adaugat prin valorificarea potentialului uman si contributia
sa la realizarea valorii adaugate.
Indicatorul masoara performanta economico-financiara a intreprinderii, indicele de crestere al valorii
adaugate trebuind sa-l depaseasca pe cel al productiei exercitiului si sa fie intr-o crestere continua
Valoarea adaugata permite masurarea puterii economice a intreprinderii. Acest indicator reprezinta o valoare
adaugata bruta deoarece cheltuielile cu amortizarea nu sunt consumatii din exterior si, deci, deprecierea
capitalului economic (imobilizarilor) nu este luata in considerare, rezultand o valoare adaugata bruta, care
include si amortizarea. Diminuarea valorii adaugate brute cu amortizarea imobilizarilor aferente exploatarii
permite obtinerea valorii adaugate nete.

22. Să se calculeze şi să se interpreteze soldurile intermediare de gestiune pentru întreprinderea ale cărei
informaţii financiare sunt prezentate mai jos:
Indicator u. m.
Venituri din vânzarea mărfurilor 4000
Producţia vândută 24000
Producţia stocată 500
Subvenţii de exploatare 2300
Cheltuieli cu materii prime 10000
Costul mărfurilor vândute 4200
Cheltuieli salariale 5000
Cheltuieli cu amortizarea 1000
Cheltuieli cu chirii 200
Impozite şi taxe 300
Venituri din dobânzi 100
Cheltuieli cu dobânzi 500
Impozit pe profit 1400
Marja comerciala = venituri din vanzarea marfurilor – cheltuieli cu marfurile vandute = 4000-4200= - 200 lei
Productia exercitiului = productia vanduta+productia stocata+productia imobilizata=24000+500=24500 lei
Marja industriala = productia exercitiului – (cheltuieli materiale totale+cheltuieli cu prestatiile
externe)=24500 lei –(10.000+200)=24500-10200=14300lei
Valoarea adaugata propriu zisa = marja comerciala +marja industriala = -200 lei+14300 lei= 14100 lei
Valoarea adaugata globala = VA propriu zisa+venituri financiare-cheltuieli financiare=14100 lei+100lei-500
lei=13.700 lei
Excedent brut din exploatare = Valoare adaugata globala+subventii de exploatare primite –(cheltuieli cu
personalul+impozite si taxe fara impozit pe profit )=13.700 lei +2300 lei – (5000+300)=10.700 lei
Capacitatea de autofinantare globala = excedent brut din exploatare – impozit pe profit = 10700-1400=9300
lei
Capacitatea de autofinantare neta = capacitatea de autofinantare globala – provizioane – amortizare = 9300-
1000=8300 lei
Excedent brut de exploatare = profitul economic brut care provine din ciclul de exploatare
Capacitatea de autofinantare = partea din excedentul brut din exploatare care ramane la dispozitia
intreprinderii dup remunerarea capitalurilor imprumutate si plata impozitelor si taxelor directe sau indirecte.

23. Să se calculeze soldurile intermediare de gestiune în cazul societăţii ale cărei informaţii financiare
sunt prezentate mai jos şi să se analizeze evoluţia acestora:

Indicator 31.12.n (u.m.) 31.12.n+1 (u.m.)


Venituri din vânzarea mărfurilor 0 1000
Producţia vândută 20000 22000
Producţia imobilizată 0 1000
Cheltuieli cu materii prime 3000 4000
Costul mărfurilor vândute 0 800
Cheltuieli salariale 7000 7800
Cheltuieli cu amortizarea 300 400

Conform modelului continental de analiza, acesti indicatori sunt:


1. Marja comerciala (MC)
- reprezinta diferenta dintre valoarea vanzarilor si costul direct aferent produselor vandute; marja comerciala
este primul nivel de la care incepe sa se contureze profilul firmei
MC = cifra de afaceri - costul marfii, produselor sau serviciilor vandute
MC n = Venituri din vânzarea mărfurilor (0) - Costul mărfurilor vândute (0) - Cheltuieli cu materii prime
(3000) = -3000
MC n+1 = Venituri din vânzarea mărfurilor (1000) - Costul mărfurilor vândute (800) - Cheltuieli cu materii
prime (4000) = -3800
2. Valoarea adaugata (VA)
- reprezinta valoarea ramasa la dispozitia firmei dupa valorificarea bunurilor si serviciilor si deducerea
cheltuielilor cu resursele externe consumate pentru derularea activitatii de baza a firmei;
VA = MC + productia stocata sau imobilizata - alte cheltuieliu externe ale firmei
Cheltuieli externe = chelt cu mat. consumabile, cu energia si apa, cu ambalajele, in intretinerea si reparatiile,
cu chiriile, asigurarile de bunuri si persoane, transport , protocol, reclama si publicitate, deplasari, posta si
telecomunicatii, servicii bancare si alte servicii prestate de terti
VA n = MC (-3000) + Producția vândută (20000) + Producția stocată (0) - Cheltuieli cu chirii (1500) =
15.500
VA n+1 = MC (-3800) + Producția vândută (22000 + 1000) + Producția stocată (0) - Cheltuieli cu chirii
(1500) = 17700
3. Excedentul brut de exploatare (EBE)
- reprezinta valoarea ramasa la dispozitia ramasa dupa ce s-a diminuat valoarea adaugata cu cheltuielile de
personal si cheltuieli cu impozitele si taxele percepute de stat
EBE = VA – (chelt de personal+chelt cu impozite si taxe)
EBE n = 15000 – (Cheltuieli salariale 7000 + Cheltuieli cu asigurări sociale 0 + Impozite şi taxe 1000) = 15
000 – 8000 = 7000
EBE n+1 = 17.700 – (Cheltuieli salariale 7800 + Cheltuieli cu asigurări sociale 0 + Impozite şi taxe 1000)
=17700 – 8800 = 8900
1. Rezultatul exploatarii(RE)
- reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile de exploatare
RE = EBE + (alte venituri din exploatare – alte chelt. din exploatare) – cheltuieli cu amortizarea
RE n = 7000 + (venituri 20000) - (cheltuieli 3000 + 7000 + 1500) – amortizarea 300 = 7000 = 15200
RE n+1 = 8900 + (Venituri 1000 + 22000 + 1000) - (Cheltuieli 4000 + 800 + 7800 + 1500) - Cheltuieli cu
amortizarea 400 = 18400
2. Rezultatul curent (RC)
- reperzinta rezultatul obtinut din activitatea de exploatare si cea financiara
RC = RE + (venituri financiare – cheltuieli financiare)
RC n = 15200 + (Venituri 0) – (Cheltuieli cu dobânzi 1400) = 13800
RC n+1 = 18400 + (Venituri 0) – (Cheltuieli cu dobânzi 1500) = 16900

25. Să se calculeze soldurile internediare in manieră continentală şi în manieră anglo-saxonă pornind de


la informaţiile de mai jos:
Indicator u. m.
Venituri din vânzarea mărfurilor 2000
Producţia vândută 40000
Producţia stocată 1500
Subvenţii de exploatare 10000
Cheltuieli cu materii prime 10000
Costul mărfurilor vândute 1200
Cheltuieli salariale 15000
Cheltuieli cu amortizarea 1000
Cheltuieli cu provizioane 200
Cheltuieli cu chirii 200
Cheltuieli cu asigurări sociale 2000
Impozite şi taxe 300
Venituri din dobânzi 200
Venituri din diferenţe favorabile de curs valutar 200
Cheltuieli cu dobânzi 800
Cheltuieli cu provizioane financiare 100
Impozit pe profit 1300

A: In maniera continentala:
Nr. Specificatie Simbol um
1. + Vanzari de marfuri Vmf 2.000
2. + Productia exercitiului Qex 41.500
3. - Cheltuieli privind marfurile Chmf 1.200
4. - Cheltuieli cu materiale si servicii Chms 10.200
5. = Valoarea adaugata Va 32.100
6. - Impozite si taxe Imp 300
7. + Subventii pentru exploatare Sbv 10.000
8. - Cheltuieli cu personalul - totale Chp 17.000
9. = Excedent brut de exploatare EBE 24.800
10. + Venituri din provizioane Vpv -
11. + Alte venituir din exploatare Ave -
12. - Alte cheltuieli din exploatare Ace -
13. - Cheltuieli privind amortizarea si provizioanele Cha 1.200
14. = Profit din exploatare Pe 23.600
15. + Venituri financiare Vf 400
16. - Cheltuieli financiare Chf 900
17. = Profit curent Pc 23.100
18. ± Rezultatul exceptional Rexc -22
19. = Profit brut Pb 23.078
20. - Impozit pe profit Ipr 1.300
21. = Profit net Pn 21.778
B: In maniera anglo saxona:
Nr. Specificatie Simbol um
1. Cifra de afaceri CA 42.000
2. EBITDA = rezultatul inainte de plata dobanzilor, impozitului pe profit si amortizarii EBITDA 13.000
3. EBIT = rezultatul inainte de plata dobanzilor, impozitului pe profit EBIT 12.000
4. EBT = rezultat inainte de plata impozitului pe profit = rezultat brut EBT 11.200
5. Rezultat net Pn 9.900

26. să se calculeze soldurile intermediare de gestiune în manieră continentală pentru întreprinderea ale
cărei venituri şi cheltuieli sunt prezentate mai jos şi să se compare cu cele calculate în manieră anglo-
saxonă:
Indicator u. m.
Venituri din vânzarea mărfurilor 4000
Producţia vândută 34000
Producţia stocată 2500
Subvenţii de exploatare 2000
Venituri din provizioane de exploatare 200
Venituri din vânzarea mijloacelor fixe 1000
Cheltuieli cu materii prime 10000
Costul mărfurilor vândute 3200
Cheltuieli salariale 10000
Cheltuieli cu amortizarea 1000
Cheltuieli cu provizioane 200
Cheltuieli cu chirii 200
Cheltuieli cu asigurări sociale 2000
Valoarea netă contabilă a elementelor de activ cedate 400
Impozite şi taxe 300
Venituri din dobânzi 200
Venituri din diferenţe favorabile de curs va Iuta r 200
Cheltuieli cu dobânzi 800
Cheltuieli cu provizioane financiare 100
Impozit pe profit 1300

A: In maniera continentala:
Nr. Specificatie Simbol u.m.
1. + Vanzari de marfuri Vmf 4.000
2. + Productia exercitiului Qex 36.500
3. - Cheltuieli privind marfurile Chmf 3.200
4. - Cheltuieli cu materiale si servicii Chms 10.000
5. = Valoarea adaugata Va 27.300
6. - Impozite si taxe Imp 300
7. + Subventii pentru exploatare Sbv 2.000
8. - Cheltuieli cu personalul - totale Chp 12.000
9. = Excedent brut de exploatare EBE 7.000
10. + Venituri din provizioane Vpv 200
11. + Alte venituir din exploatare Ave 1.000
12. - Alte cheltuieli din exploatare Ace 600
13. - Cheltuieli privind amortizarea si provizioanele Cha 1.200
14. = Profit din exploatare Pe 16.400
15. + Venituri financiare Vf 400
16. - Cheltuieli financiare Chf 900
17. = Profit curent Pc 15.900
18. ± Rezultatul exceptional Rexc -
19. = Profit brut Pb 15.900
20. - Impozit pe profit Ipr 1.300
21. = Profit net Pn 14.600
B: In maniera anglo saxona
Nr. Specificatie Simbol u.m.
1. Cifra de afaceri CA 38.000
2. EBITDA = rezultatul inainte de plata dobanzilor, impozitului pe profit si amortizarii EBITDA 14.800
3. EBIT = rezultatul inainte de plata dobanzilor, impozitului pe profit EBIT 13.600
4. EBT = rezultat inainte de plata impozitului pe profit = rezultat brut EBT 15.900
5. Rezultat net Pn 14.600
CA = 4000+34000= 38000
EBITDA = 38000+2500-(10000+3200) – (10000+200+2000+300)= 14800
EBIT = 14800 – (1000+200)=13600
EBT= 13600 + (2000+200+1000) – 400 +(200+200)- (800+100)=15900
Pn = 15900-1300=14600

29. O întreprindere produce anual un număr de 100000 de produse la un preţ unitar de 5 u.m.
întreprinderea înregistrează cheltuieli cu materii prime şi materiale în valoare de 200000 u.m.,
cheltuieli de personal de 100000 u.m. din care 85% reprezintă salariile personalului direct productiv,
cheltuieli cu utilităţi şi chirii în cuantum de 20000 u.m., cheltuieli cu amortizarea de 50000 u.m. şi
cheltuieli cu dobânzi de 40000 u.m. să se calculeze şi să se interpreteze pragul de rentabilitate
financiar şi operaţional exprimat în unităţi fizice şi valorice.
Analiza punctului critic (pragului de rentabilitate).
Analiza punctului critic prevede că consumurile şi cheltuielile totale ale întreprinderii indiferent de aceea, se
referă ele la costuri sau se scad din venituri la determinarea rezultatului financiar, trebuie să fie divizate în
variabile şi constante. După conţinut, această analiză se reduce la determinarea punctului critic (punct de
echilibru, prag de rentabilitate).
Prin punctul critic se înţelege volumul vânzărilor, la care întreprinderea deja nu mai are pierderi, dar nu are
încă nici profit. In punctul critic veniturile totale din vânzări sunt egale cu consumurile şi cheltuielile totale
ale întreprinderii, iar profitul este egal cu zero. Punctul critic poate fi exprimat în unităţi naturale
şi monetare.
Scopul analizei punctului critic constă în alegerea unui asemenea volum al vânzărilor, care va asigura
întreprinderii un rezultat financiar nul.
La baza analizei corelaţiei "cost-volum-profit" stă una din ecuaţiile de bază ale microeconomiei:
Volumul vînzărilor=Consumuri şi cheltuieli variabile+Consumuri şi cheltuieli constante+Profit
Deoarece profitul în punctul critic este egal cu zero, pentru acest punct:
Volumul vînzărilor=Consumuri şi cheltuieli variabile+Consumuri şi cheltuieli constante
sau
Preţul pentru o unitatexCantitatea unităţilor = ﴾Consumuri şi cheltuieli variabile pe o unitatexCantitatea
unităţilor﴿ +Consumuri şi cheltuieli constante
Ţinând cont de această ecuaţie poate fi determinat punctul critic în unităţi de produse:
Pragul de rentabilitate
(în unităţi de produse) =Consumuri şi cheltuieli fixe Preţul pentru o unitate-Consumuri şi cheltuieli variabile
pe o unitate
a) Pragul de rentabilitate operational
Volumul vanzarilor = 200.000 + (100.000 +  20.000 + 50.000) = 370.000 u.m.
Cheltuieli fixe = 100.000 + 20.000 + 50.000 = 170.000
Cheltuieli variabile = 200.000
Cheltuieli variabile unitare = 200.000 / 100.000 = 2 u.m/buc
Pragul de rentabilitate (in unitati de produse) = 170.000 / (5 – 2) = 56.667 buc
b) Pragul de rentabilitate financiar
Volumul vanzarilor = 200.000 + (100.000 + 20.000 + 50.000 + 40.000) = 410.000 u.m.
Cheltuieli fixe = 100.000 + 20.000 + 50.000 + 40.000 = 210.000
Cheltuieli variabile = 200.000
Cheltuieli variabile unitare = 200.000 / 100.000 = 2 u.m/buc
Pragul de rentabilitate (in unitati de produse) = 210.000 / (5 – 2) = 70.000 buc

30. O întreprindere produce anual un număr de 5000 de produse la un preţ unitar de 40 u.m.
întreprinderea înregistrează cheltuieli cu materii prime şi materiale în valoare de 60000 u.m.,
cheltuieli de personal de 80000 u.m. din care 90% reprezintă salariile personalului direct productiv,
cheltuieli cu utilităţi şi chirii în cuantum de 5000 u.m., cheltuieli cu amortizarea de 4000 u.m. şi
cheltuieli cu dobânzi de 5000 u.m. să se calculeze şi să se interpreteze pragul de rentabilitate
financiar şi operaţional exprimat în unităţi fizice şi valorice şi nivelul rezultatului de exploatare şi
curent aşteptat la o creştere la 5500 a numărului de produse vândute.
Situatiile financiare descriu rezultatele financiare ale tranzactiilor si ale altor evenimente, grupandu-le in clase
corespunzatoare conform caracteristicilor economice. Aceste clase sunt numite ‘structurile situatiilor financiare’.Structurile
bilantului direct legate de evaluarea pozitiei financiare sunt activele, datoriile si capitalul propriu.
BILANT
Active imobilizate =30.000
Active curente = stocuri + creante + disponibilitati =
Analiza punctului critic (pragului de rentabilitate)
Analiza punctului critic prevede că consumurile şi cheltuielile totale ale întreprinderii indiferent de aceea, se referă la
costuri sau se scad din venituri la determinarea rezultatului financiar, trebuie să fie divizate în variabile şi constante. După
conţinut, această analiză se reduce la determinarea punctului critic (punct de echilibru, prag de rentabilitate).
Prin punctul critic se înţelege volumul vânzărilor, la care întreprinderea deja nu mai are pierderi, dar nu are încă nici profit.
In punctul critic veniturile totale din vânzări sunt egale cu consumurile şi cheltuielile totale ale întreprinderii, iar profitul este
egal cu zero. Punctul critic poate fi exprimat în unităţi naturale şi monetare.
Scopul analizei punctului critic constă în alegerea unui asemenea volum al vânzărilor, care va asigura întreprinderii un
rezultat financiar nul.
La baza analizei corelaţiei "cost-volum-profit" stă una din ecuaţiile de bază ale microeconomiei:
Volumul vînzărilor=Consumuri şi cheltuieli variabile+Consumuri şi cheltuieli constante+Profit
Deoarece profitul în punctul critic este egal cu zero, pentru acest punct:
Volumul vînzărilor=Consumuri şi cheltuieli variabile+Consumuri şi cheltuieli constant sau
Preţul pentru o unitate x Cantitatea unităţilor = ﴾Consumuri şi cheltuieli variabile pe o unitate x Cantitatea unităţilor﴿
+Consumuri şi cheltuieli constante
Ţinând cont de această ecuaţie poate fi determinat punctul critic în unităţi de produse:
Pragul de rentabilitate
Pragul de rentabilitate esteacel nivel al activităţii la care întreprinderea prin veniturile obţinute îşi acoperă integral
cheltuielile de exploatare, iar rentabilitatea este nulă.
• Volumul fizic al prod. Prag =ChFixe totale / (Preţ de vânzare unitar-Cost variabil unitar)
• Volumul valoric al prod. Prag sau Cifra de afaceri critică= ChFixe totale / (1-cost variabil unitar/preţ de vânzare unitar)
(în unităţi de produse) =Consumuri şi cheltuieli fixe /Preţul pentru o unitate - Consumuri şi cheltuieli variabile pe o unitate)
a) Pragul de rentabilitate operational
Volumul vanzarilor = 60.000 + (80.000 + 5.000 + 4.000+5.000) = 154.000 u.m.
Cheltuieli fixe = 8.000 + 5.000 + 4.000 +5.000 = 22.000
Cheltuieli variabile = 60.000+72.000=132.000
Cheltuieli variabile unitare = 132.000 / 5.000 = 26,40 u.m/buc
Pragul de rentabilitate (in unitati de produse) = = 22.000 / (40 –26,40) =1617,64buc
b) Pragul de rentabilitate financiar
Volumul vanzarilor =60.000 + (80.000 + 5.000 + 4.000 + 5.000) = 154.000 u.m.
Cheltuieli fixe =8.000 + 5.000 + 4.000 + 5.000 = 22.000
Cheltuieli variabile = 60.000+72.000 = 132.000
Cheltuieli variabile unitare = 132.000 / 5.000 =26,4 u.m/buc
Cifra de afaceri critica = 22.000 /1-(26,4/40) = 22.000/0,66 = 33.333,3
Pragul de rentabilitate este acel nivel al activităţii la care întreprinderea prin veniturile obţinute îşi acoperă integral
cheltuielile de exploatare, iar rentabilitatea este nulă.
• Volumul fizic al prod. Prag =ChFixe totale / (Preţ de vânzare unitar-Cost variabil unitar)
• Volumul valoric al prod. Prag sau Cifra de afaceri critică= ChFixe totale / (1-cost variabil unitar/preţ de vânzare unitar)

33.Să se calculeze şi să se interpreteze soldurile intermediare de gestiune pentru întreprinderea ale cărei i
nformații financiaresunt prezentate mai jos:

Indicator u.m.
Venituri din vânzarea mărfurilo 4000
r
Producţia vândută 24000
Producția stocată 500
Subvenţii de exploatare 2300
Cheltuieli cu materii prime 10000
Costul mărfurilor vândute 4200
Cheltuieli salariale 5000
Cheltuieli cu amortizarea 1000
Cheltuieli cu chirii 200
Impozite şi taxe 300
Venituri din dobânzi 100
Cheltuieli cu dobânzi 500
Impozit pe profit 1400

CA = 4000+24000= 28000
Total venituri din exploatare = 28000
Total chelt. De exploatare = 10000+4200+5000+1000+200+300= 20700
Rezultat din activit de exploatare = 28000 – (20700 - 2300) = 9600
Total venituri financiare = 100
Total cheltuieli financiare = 500
Pierdere finaciara = 400
Total venituri 28100
Total cheltuieli 18900
Rezultat brut 9200
Impozit pe profit 1400
Profit net 7800
Se obeserva ca societatea a avut un profit net de 7800 , realizind din activitatea de exploatare un profit brut
de 9600 ,incasarile aferente acestei activitati fiind de 28000 , iar cheltuielile aferente fiind de 20700.Intrucit
societatea a beneficiat de o subventie de exploatare , aceste cheltuieli au fost diminuate cu suma de 2300 lei
reducindu-se corespunzator la suma de 18400.
Societatea a inregistrat insa o pierdere financiara de 400 lei , incasarile din dobinzi fiind de 100 lei , in timp
ce dobinzile platite au fost de 500 lei.
Se observa ca si din vinzarea marfurilor societatea a inregistrat pierdere , incasarile fiind de 4000 lei , in timp
ce costul marfurilor vindute a fost de 4200 lei.
Profitul a fost realizat din vinzarea produselor finite unde incasarile au fost de 24000 , in timp ce costul
materiilor prime au fost de 10000,aceasta activitate ocupind de fapt ponderea cea mai mare din total
activitate .
La analiza diagnostic a societatii nu s-a tinut cont de productia stocata , considerindu-se ca soldul acesteia
nu influenteaza contul de profit si pierdere , neavind productie neterminata.

63. Se cunosc următoarele date din situaţia bilanţieră a unei întreprinderi:


Indicator 31.12.n
Imobilizări corporale 40000
Imobilizări necorporale 5000
Stocuri 10000
Creanţe 8000
Disponibilităţi 2000
Capitaluri proprii 25000
Datorii mai mari de un an 15000
Furnizori 12000
Datorii salariale 8000
Datorii fiscale şi sociale 4000
Datorii bancare pe termen foarte scurt 1000

Ştiind că firma activează în domeniul industrial şi cheltuielile sale de constituire sunt de 1000, 10% din
stocuri şi 5% din creanţe sunt aferente cantinei din incinta societăţii, care determină de asemenea
datorii salariale de 600 şi datorii furnizori de 1000, 3000 din datoriile pe termen lung sunt reprezentate de
rate scadente în exerciţiul financiar curent, iar 10% din datoriile furnizori au termene de plată negociate de
peste l an, să se analizeze poziţia financiară a întreprinderii din punct de vedere contabil şi funcţional.
Analiza pe baza bilanţului contabil
a)fondul de rulment net
FRN = Active circulante –Datorii pe termen scurt = (Stocuri + Creante + disponibilitati)-(Datorii din
exploatare +Datorii bancare pe termen foarte scurt)=
(10000+8000+2000)-(12000+8000+4000+1000)=20000-25000=-5000
Intreprinderea se afla intr-un dezechilibru financiar
b) Activul net contabil
Active imobilizate=Imobilizari corporale+ Imobilizari necorporale=40000+5000=45000
Active curente= Stocuri + Creante + disponibilitati=10000+8000+2000=20000
Total Active= 45000+20000=65000
Capitaluri proprii (Activul net)=Total active- Datorii
Datorii pe termen scurt= Datorii din exploatare +Datorii bancare pe termen foarte
scurt=12000+8000+4000+1000 =25000
Datorii pe termen lung= 15000
Capitaluri proprii = 65000-(15000+25000)=65000-40000=25000
Total capitaluri proprii si datorii=65000
c) nevoia de fond de rulment
NFR= Stocuri + Creante + Cheltuieli in avans –(Datorii curente-Credite de trezorerie)-Venituri in avans=
10000+8000+0-(25000-0)-0=-7000
d)Trezoreria neta
TN=FRN-NFR=-5000-(-7000)= 2000
Sau TN= Disponibilitati- Credite de trezorerie=2000-0=2000
Analiza pe baza bilanţului functional
In acest tip de bilant se porneste de la bilantul patrimonial punand in evidenta ciclul de investitii , ciclul de
exploatare si ciclul de finantare.
ACTIVE ACICLICE (STABILE)=45000
ACTIVE CICLICE DIN CARE:20000
Active ciclice din exploatare din care :16600
stocuri = 10000-10%=9000
creante din exploatare =8000-5%= 7600
Active ciclice din afara exploatarii= 400+1000=1400
Disponibilitati 2000
TOTAL ACTIV 65000
SURSE ACICLICE(STABILE) DIN CARE: 40000
-capitaluri proprii =25000
-datorii stabile ,din care: 15000
imprumuturi pe termen mediu si lung =15000
SURSE CICLICE(STABILE), DIN CARE =25000
-surse ciclice din exploatare =(12000-1000)+ (8000-600)+4000=22400
- surse ciclice din afara exploatarii =1000+1000+600=2600
TOTAL PASIV =65000
Calculul indicatorilor:
a) fondul de rulment net
FRN= Surse aciclice(stabile)- Active aciclice( stabile)=40000-45000=-5000
FRN = Active ciclice- Surse ciclice= 20000-25000=-5000
b) Necesarul de fond de rulment
NFR = Active ciclice din si in afara exploatarii- Surse ciclice (mai putin creditele de
trezorerie)=16600+1400-25000=-7000
c) trezoreria neta
TN = FRN- NFR = -5000-(-7000)= 2000
Din calculele efectuate rezulta ca pe baza bilantului fuinctional indicatorii FRN,NFR si TN au aceleasi
valori.
67. Analizaţi poziţia financiarăv pentru cei trei ani pentru care sunt menţionate informaţii financiare
în tabelul de mai jos pentru societatea comercială Turism, hoteluri, restaurante Marea Neagră S.A
(sursa: www.bvb.ro)

2007 2006 2005


Active imobilizate-Total 301.303.32 211.861.938 202.029.293
9
Active circulante-Total 40.966.192 16.721.980 16.734.652
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an-Total 2.807.528 2.687.857 918.246
Active circulante,respectiv datorii curente nete 38.067.192 13.405.832 15.829.018
Total active minus datorii curente 339.370.52 225.267.770 217.858.311
1
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un 2.126.869 2.564.703 187.872
an-Total
Venituri in avans 154.510 650.392 924
Capital subscris varsat 19.311.469 19.311.469 19.265.351
Total capitaluri proprii 335.724.64 222.171.128 216.804.162
4
Creante –Total 20.206.523 6.399.043 2.421.047
Datorii-Total 4.934.397 5.252.560 1.106.118
Cifra de afaceri neta 42.690.123 39.539.514 37.251.511
Venituri din exploatare –total 69.933.003 43.671.680 39.744.898
Cheltuieli din exploatare –total 51.188.575 36.642.317 36.467.667
Rezultat din exploatare 18.744.428 7.029.363 3.277.231
Venituri financiare 1.724.449 518.633 1.174.968
Cheltuieli financiare 378.691 432.009 408.116
Rezultat financiar 1.345.758 86.624 766.852
Rezultat curent 20.090.186 7.115.987 4.044.083
Venituri extraordinare 0 0 0
Cheltuieli extraordinare 0 0 0
Rezultat extraordinar 0 0 0
Venituri totale 71.657.452 44.190.313 40.919.866
Cheltuieli totale 51.567.266 37.074.326 36.875.783
Rezultat brut 20.090.186 7.115.987 4.044.083
Rezultat net 16.816.624 5.863.818 3.326.886
Rezultat / actiune - - -
Plati restante-total 0 - 0
Furnizori restanti –Total 0 - 0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale 0 - 0
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat 0 - 0
Nr. Mediu angajati (numai angajatii permanenti 777 - 840
Rezolvare:
Indicatorii necesari pentru stabilirea si analiza pozitiei financiare, conform notei explicative nr. 9 din
Ordinul M.F.P. nr. 1.752/2005 sunt:
1. Indicatori de lichiditate:
– Lichiditatea curenta:
Lc = Active curente / Datorii curente
– Lichiditatea imediata:
Lc = (Active curente – Stocuri) / Datorii curente
2. Indicatori de risc:
– Gradul de indatorare:
Gi = [Datorii pe termen lung / Capital propriu] X 100
Gi = [Datorii pe termen lung / Capital angajat] X 100
– Acoperirea dobanzilor:
Ad = Profit inaintea impozitarii si platii dobanzii / Cheltuieli cu dobanzile
3. Indicatori de gestiune:
– Viteza de rotatie a stocurilor:
NrSt= Cifra de afaceri / Stocuri
DzSt = [Stocuri / Cifra de afaceri] X 365
– Viteza de rotatie a debitelor-clienti:
DzCl = [Clienti / Cifra de afaceri] X 365
– Viteza de rotatie a furnizorilor:
DzFz = [Furnizori / Cifra de afaceri] X 365
– Viteza de rotatie a imobilizarilor:
NrAI = Cifra de afaceri / Active imobilizate
– Viteza de rotatie a activelor totale:
NrAI = Cifra de afaceri / Active totale
4. Indicatori de profitabilitate:
– Rentabilitatea capitalului angajat (rentabilitatea financiara);
Rfin = [Profit inaintea imobilizarii si platii dobanzii / Capital angajat] X 100
– Marja bruta din vanzari:
Rcom = [Profit brut aferent vanzarilor / Cifra de afaceri

75. Să se calculeze soldurile internediare in manieră continentală şi în manieră anglo-saxonă pornind de


la informaţiile de mai jos:

Indicator u.m.
Venituri din vânzarea mărfurilor 3000
Producţia vândută 50000
Producţia stocată 1500
Producţia imobilizată 500
Subvenţii de exploatare 10000
Cheltuieli cu materii prime 30000
Costul mărfurilor vândute 2900
Cheltuieli salariale 15000
Cheltuieli cu amortizarea 1000
Cheltuieli cu provizioane 200
Cheltuieli cu chirii 200
Cheltuieli cu asigurări sociale 2000
Impozite şi taxe 300
Venituri din dobânzi 200
Venituri din diferenţe favorabile de curs valutar 200
Cheltuieli cu dobânzi 800
Cheltuieli cu provizioane financiare 100
Impozit pe profit 1300

Soldurile intermediare de gestiune (maniera continentala) reprezinta o serie de indicatori care ne ajuta sa
analizam modul de obtinere a rezultatului firmei (profit sau pierdere) tinand cont de natura elementelor de
cheltuieli inregistrate.
Conform modelului continental de analiza, acesti indicatori sunt:
1. Marja comerciala (MC) - reprezinta diferenta dintre valoarea vanzarilor si costul direct aferent produselor
vandute; marja comerciala este primul nivel de la care incepe sa se contureze profilul firmei
MC=cifra de afaceri-costul marfii, produselor sau serviciilor vandute
MC n = Venituri din vânzarea mărfurilor (0) - Costul mărfurilor vândute (0) - Cheltuieli cu materii prime
(3000) = -3000
MC n+1 = Venituri din vânzarea mărfurilor (1000) - Costul mărfurilor vândute (800) - Cheltuieli cu materii
prime (4000) = -3800
2. Valoarea adaugata (VA) reprezinta valoarea ramasa la dispozitia firmei dupa valorificarea bunurilor si
serviciilor si deducerea cheltuielilor cu resursele externe consumate pentru derularea activitatii de baza a
firmei;
VA = MC + productia stocata sau imobilizata-alte cheltuieliu externe ale firmei
Cheltuieli externe = chelt cu mat. Consumabile, cu energia si apa, cu ambalajele, in intretinerea si reparatiile,
cu chiriile, asigurarile de bunuri si persoane, transport , protocol, reclama si publicitate, deplasari, posta si
telecomunicatii, servicii bancare si alte servicii prestate de terti
VA n = MC (-3000)+ Producția vândută(20.000)+ Producția stocată(0) - Cheltuieli cu chirii (1500) = 15.500
VA n+1 = MC (-3800)+ Producția vândută(22.000+1000) + Producția stocată(0) - Cheltuieli cu chirii (1500)
= 17.700
3. Excedentul brut de exploatare (EBE) reprezinta valoarea ramasa la dispozitia ramasa dupa ce s-a diminuat
valoarea adaugata cu cheltuielile de personal si cheltuieli cu impozitele si taxele percepute de stat
EBE = VA – (chelt de personal+chelt cu impozite si taxe)
EBE n =15.000 – (Cheltuieli salariale 7000 + Cheltuieli cu asigurări sociale 0+Impozite şi taxe 1000)
=15.000 – 8000 = 7000
EBE n+1 =17.700 – (Cheltuieli salariale 7800 + Cheltuieli cu asigurări sociale 0+Impozite şi taxe 1000)
=17700 – 8800 = 8900
4. Rezultatul exploatarii(RE) reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile de exploatare
RE = EBE + (alte venituri din exploatare – alte chelt din exploatare ) – chelt cu amortizarea
RE n = 7000 + (venituri 20.000)-(cheltuieli 3000+7000+1500) – amortizarea 300 = 7000= 15.200
RE n+1 = 8900 + (Venituri 1000+ 22.000+ 1000 )-( Cheltuieli 4000+800+7800+1500) - Cheltuieli cu
amortizarea 400= 18.400
5. Rezultatul curent (RC) reperzinta rezultatul obtinut din activitatea de exploatare si cea financiara
RC=RE +(venituri financiare – cheltuieli financiare)
RC n = 15.200 + (Venituri 0 ) – (Cheltuieli cu dobânzi 1400) = 13.800
RC n+1 = 18.400 + (Venituri 0 ) – (Cheltuieli cu dobânzi 1500) = 16.900

95. Din contul de profit si pierderi al societatii din exercitiul precedent se cunosc urmatoarele informatii:
Indicator u. m.
Cheltuieli de exploatare platibile 1500
Amortizare 100
Cheltuieli cu dobânzi 200
Impozit pe profit 60

Sa se calculeze si sa se interpreteze ratele de solvabilitate si cele de rentabilitate pentru intreprindere.


Rezolvare:
Ratele de solvabilitate :
Solvabilitatea generala = active totale / datorii totale = 43.500 / 13.500 = 3,22 ( normal > 2)
Situatia este buna , valoarea indicatorului fiind > 2
Solvabilitatea patrimoniala ( autonomia financiara ) = capital propriu / capital total = 30.000/43.500= 0,69
( este o valoare favorabila )
Ratele de rentabilitate :
Impozit pe profit = 60 => profit inaintea impozitarii = 60 / 0,16 = 375
( presupunem cota de impozit pe profit = 16%)
Rata rentabilitatii economice ( rentabilitatea investotiei) = profit / active totale * 100 =
= 375 / 43500 *100 = 0,86%
Rata rentabilitatii financiare = profit net / capital propriu * 100 = (375 -60 ) / 30.000 * 100 = 1,05 %
Rata dobanzilor = dobanzi / datorii pe termen lung = 200 / 5.000 = 0,04 sau 4$
Rata de rentabilitate a cheltuielilor de exploatare = profit / cheltuieli de exploatare * 100 =
= 375 / 1500 * 100 = 25%
Se mai pot constituii rate de rentabilitate in care :
La numarator putem avea o forma de efect :
- rezultat inaintea impozitarii ;
- profit net ;
- profit net + impozit pe profit + cheltuieli financiare ;
- profit net + impozit pe profit + cheltuieli financiare + cheltuieli de amortizare
ala numitor ( masoara efortul ) putem avea :
- resurse consumate , avansate , ocupate sau elemente ale acestora cum sunt :
• active imobilizate
• active totale
• active de exploatare
Profit inaintea impozitarii Profit net profit net + impozit pe profit + cheltuieli financiare profit net + impozit
pe profit + cheltuieli financiare + cheltuieli de amortizare
375 375-60 = 315 315+60+200=575 315+60+200+100=675

Active imobilizate 40.000 (375/40.000)*100=0,937 (315/40.000)*100=0,787 (575/40.000)*100=1,437


(675/40.000)*100=1,687
Active totale 43.500 (375/43.500)*100=0,862 (315/43.500)*100=0,724 (575/43.500)*100=1,321
(675/43.500)*100=1,552
3.500 (375/3.500)*100= 10,71 (315/3.500)*100= 9 (575/3.500)*100= 16,428 (675/3.500)*100= 19,285