Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea de Ştiinţe Economice


Departamentul Finanţe şi Bănci

Caiet de sarcini:

Analiza bugetului public național și diagnosticului


situației economico-financiare a întreprinderii

Elaborat:
Numele Prenumele
Grupa

Coordonat:
Ulian G., dr.hab., prof.univ.
Mîrzac M., dr.hab., conf.univ.

Chişinău 2019
Capitolul II. Expres-diagnosticului situației economico-financiare a
întreprinderii în baza Situației Financiare ale unei întreprinderi

2.1. Analiza structurală a activelor imobilizate (activelor pe termen


lung).
Indicatorii structurii activelor imobilizate

Indicatori Formula de calcul Calculul Valoarea


1.Rata imobilizărilor

2.Rata compoziției
tehnice

2.2. Analiza gestiunii activelor circulante și echilibrului financiar pe


termen scurt.
 Analizați structura activelor circulante (activelor curente) ale întreprinderii.
Indicatorii structurii activelor circulante
Indicatori Formula de calcul Calculul Valoarea
1.Rata activelor
circulante
2. Rata creanțelor

 Analizați indicatorilor eficienței utilizării activelor circulante(activelor curente)


Indicatorii vitezei de rotație a activelor circulante
Indicatori Abaterea Abaterea
Anul precedent Anul curent
absolută relativă
1.Active circulante
2.Venit din vânzări
3. Număr de rotații
4. Durata unei rotații
5. Efect de încetinire
(accelerare)
 Analizați echilibrului financiar al întreprinderii.
Analiza fondului de rulment

Indicatori Anul Anul de Abaterea Abaterea


precedent gestiune absolută relativă
1. Active
imobilizate
2. Active
circulante
3. Capital
propriu
4. Datorii pe
termen lung
5. Datorii
curente
6. Fond de
rulment

2.3. Determinarea capacității de plată a întreprinderii.(Varianta_)


 Întreprinderea «X» estimează următoarele încasări și plăți ce urmează a avea loc pe
parcursul semestrului I al anului curent:

I. Plăți

 plata furnizorilor se efectuează conform următorului grafic:


- 30% din valoarea materiei prime achiziționate se achită în momentul procurării
- 50% din valoarea materiei prime achiziționate se achită peste o lună
- 20% din valoarea materiei prime se achită peste 2 luni după procurare.

Graficul de aprovizionare:

Luna Decembrie Ianuarie Februarie Martie


(anul
precedent)

Valoarea 780+10*N 820+10*N 650+10*N 500+10*N


(mii lei)
- plata dividendelor constituie 40% din profitul net al anului precedent și se va efectua in luna
ianuarie (Profitul Net =1.274.500+10*N)
- plata pentru arendă se efectueăza în ultima luna a trimestrului 8500 lei
- plata impozitului pe imobil se achită în luna iunie 385 lei
- plata salariilor are loc lunar și constituie 25% din venitul din vânzări a lunii precedente.

II. Încasări

Încasarea numerarului din vânzarea produselor se va efectua conform următorului grafic:


- pentru 40% din vânzări, plata se face în luna livrării,
- pentru 50% din vânzări, plata se face în luna următoare,
- pentru 10% din vânzări, plata se face în luna a doua de la livrare.

Întreprinderea planifică vânzarea produselor către consumatori, precum urmează:

Luna Decembrie Ianuarie Februarie Martie


(anul
precedent)

Valoarea 1200+10*N 1350+10*N 1100+10*N 800+10*N


(mii lei)

Alte încasări de mijloace bănești:


- redevențe financiare 1300 lei lunar
- restituirea împrumutului în valoare de 170.000 lei în luna ianuarie.

Să se elaboreze bugetul trezorerie.

 În baza datelor din tabelul de mai jos, să se calculeze indicatorii de lichiditate și


solvabilitate.

Activ Suma (mii Pasiv Suma (mii


lei) lei)
Active imobilizate Capital propriu
Active circulante, total
inclusiv:
- materiale Datorii pe termen lung
- creanţe
- investiţii Datorii curente
- numerar
Total activ Total pasiv
2.4. Determinarea eficienței activității economico-financiare a
întreprinderii. (Varianta_)
În baza datelor din tabelul de mai jos, să se determine nivelul eficienței economico – financiare
a întreprinderii exprimate prin indicatorii rentabilității.

Indicatori Suma (mii lei)


Venitul din vânzări 89 530+10*N
Costul vânzărilor 64 250
Profit brut ?
Profit din activitatea operațională 12 550+10*N
Profitul până la impozitare 9 550 + 10*N
Profit net 7230
Valoarea medie anuală a activelor 115 250
Capital propriu 82 500
Datorii pe termen lung 8 000
2.5. Determinarea capacității de îndatorare a întreprinderii.
Analizați posibilităților de finanțare ale întreprinderii (în baza indicatorilor capacitatea de
îndatorare globală și la termen).

Analiza indicatoriilor de îndatorare

Indicatori Suma
Formula de
Calculul posibilă de
calcul
împrumutat
1.Posibilitatea maximă de
îndatorare globală
2.Posibilitate de îndatorare la
termen

2.6. Care sunt modalitățile de creștere a rentabilității financiare?.