Sunteți pe pagina 1din 6

Problema 1: Două întreprinderi produc aceleaşi produse: A şi B.

Preţul de vînzare al acestor produse


este identic şi este de 200 lei bucata. Costurile fixe se ridică, respectiv, la 600 000 lei şi 1 200 000 lei.
Costurile variabile unitare sunt pentru produsul A – 160 lei, iar pentru produsul B – 140 lei.
Să se calculeze volumul producţiei, la care profitul este „zero”.

Rezolvare:

Q = Costul fix total / (preţul de vînzare unitar – costul mediu variabil unitar)
Qa = 600 000 / (200 – 160) = 15 000 produse
Qb = 1 200 000 / (200 – 140) = 20 000 produse

Problema 2: Cunoscînd structura veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii, să se calculeze indicatorii


profitabilităţii (profitul brut, rezultatul activităţii economico – financiare, rezultatul perioadei de
gestiune pînă la impozitare, profitul net).
Indicatorii Suma (mii
lei)
1.vînzări nete 40 300
2.costul vînzărilor 28 000
3.alte venituri operaţionale 4 000
4.cheltuieli comerciale 3 800
5.cheltuieli generale şi administrative 5 500
6.alte cheltuieli operaţionale 1 560
7.venituri din ieşirea activelor financiare 5 000
pe termen lung
8.venituri din dividende 2 500
9.cheltuieli din ieşirea activelor financiare pe 3 000
termen lung
10.venituri din diferenţe de curs valutar 1 000
11.cheltuieli privind diferenţele de curs 2 000
valutar

Rezolvare:
Profitul brut = 40 300 – 28 000 = 12 300 mii lei
Rezultatul activităţii operaţionale = 12 300 + 4 000 – 3 800 – 5 500 – 1 560 = 5 440 mii lei
Rezultatul activităţii investiţionale = 5 000 + 2 500 – 3 000 = 4 500 mii lei
Rezultatul activităţii financiare = 1 000 – 2 000 = - 1 000 mii lei
Rezultatul activităţii economico – financiare = 5 440 + 4 500 + (- 1000) = 8 940 mii lei
Profitul perioadei de gestiune pînă la impozitare = 8 940 mii lei
Profitul net = 8 940 – 0 = 8 940 mii lei.

Problema 3:
Firma “A” a produs în anul 2017 un număr de 800 bucăţi produse finite, care pe parcursul
activităţii sale a importat următoarele cheltuieli:
-materia primă -200 000 lei;
-materiale auxiliare -1 000 lei;
-energie -30 000 lei;
-remunerarea muncii, inclusiv defalcările în fondul social -50 000 lei dintre care 10% salarii fixe;
-amortizarea capitalului fix -15 000 lei;
-cheltuieli privind chiria -20 000 lei:
Firma dublează producţia în 2018 în condiţii cînd costurile variabile cresc direct proporţional cu
producţia. Se cere să se calculeze:
a) costul producţiei în cei 2 ani;
b) costul unitar în fiecare din cei 2 ani de activitate a firmei.
Rezolvare:
Costurile fixe constituie amortizarea capitalului fix, cheltuieli privind chiria, salariile fixe.
Costurile variabile constituie cheltuieli privind material primă, materiale auxiliare, energie,
salariul variabil.
Costurile fixe = 15 000 +20 000 + 5 000 = 40 000 lei
Costurile variabile = 200 000 + 10 000 + 30 000 + 45 000 = 285 000 lei
a) Anul 2017
285 000 + 40 000 = 325 000 lei
Anul 2018
285 000 * 2 = 570 000 lei; 570 000 + 40 000 = 610 000 lei
b) Anul 2017
325 000 / 800 = 406,25 lei
Anul 2018
800 * 2 = 1 600 lei; 610 000 / 1 600 = 381,25 lei

Problema 4: Un întreprizător cunoaşte că preţul unitar la bunurile pe care le realizează este de


100 lei bucata. Costurile fixe de producţie a acestei societăti comerciale sunt de 60 000 lei, iar
costuri variabile pe unitate de produs sînt de 30 lei:
Determinaţi:
Ce cantitate de bunuri trebuie să producă şi să vîndă acest întreprinzător pentru a obţine un
profit brut de 80 000 lei ?
Rezolvare:
Costurile fixe totale + costurile variabile totale = costurile totale
Profit = venituri – costurile totale
80 000 = 100 *Q – (60 000 + 30 *Q)
80 000 = 100 * Q – 60 000 – 30 * Q
140 000 = 70 * Q
Q = 2 000 bucăţi.
Problema 5: Bilanţul S.A. „Tricon” prezintă următoarea situaţie:

Activ Suma Pasiv Suma


1.Active imobilizate 63 450 3.Capital propriu 68 690
2.Active circulante, total 27 630
inclusiv:
- stocuri 13 210 4.Datorii pe 4 700
- creanţe pe termen scurt 12 300 termen
lung
- investiţii pe termen 1 200 5.Datorii curente 17 690
scurt
- mijloace băneşti 700
- alte active circulante 220
Total activ 91 080 Total pasiv 91 080

Să se calculeze indicatorii lichidităţii şi să se aprecieze capacitatea de plată a întreprinderii.

Rezolvare:

1. Lichiditatea absolută = (Investiţii pe termen scurt + mijloace băneşti) / datorii curente


Lichiditatea absolută = (1200 + 700) / 17 690 = 0,107
Mărimea optimă a lichidităţii absolute are limite între 0,2 – 0,25, adică la fiecare leu datorii
trebuie să dispună de 20 -25 bani în numerar.
2. Lichiditatea intermediară = (Active circulante– Stocuri) / Datorii curente
Lichiditatea intermediară = (27 630 – 13 210) / 17 690 = 0,82
Nivelul admisibil este de 0,7 – 1,00
3. Lichiditatea curentă = Active circulante / Datorii curente
Lichiditatea curentă = 27 630 / 17 690 = 1,56
Iar pentru acest tip de lichiditate nivelul admisibil este între 1,2 – 2,0

Concluzie: Întreprinderea analizată are un nivel al lichidităţii satisfăcător, fapt confirmat de rata
lichidităţii intermediare şi rata lichidităţii curente. Întreprinderea poate să întîmpine greutăţi la stingerea
obligaţiunilor imediate.

Problema 6:
În baza datelor din tabel să se efectueze analiza stabilităţii financiare a SA “Aroma”
Indicatorii Anul 2017 Anul 2018
1.Capital propriu, mii lei 40677,3 71305,7
2.Datorii pe termen lung, mii lei 23552,5 21612,2
3.Total activ, mii lei 86843,2 131433,7
4.Suma totală a activelor circulante, mii 58665,0 84266,6
lei
5.Datorii curente, mii lei 22613,4 38515,8
6.Stocuri, mii lei 48173,8 62924,6
Să se calculeze indicatorii echilibrului financiar:
1. rata autonomiei financiare;
2. rata de autofinanţare a activelor totale;
3. rata de autofinanţare a activelor circulante;
4. rata finanţării stocurilor;
5. rata datoriilor globale.

Rezolvare:

1. Rata autonomiei financiare


Raf = Capital propriu / (Capital propriu + Datorii pe termen lung)
Raf 2007 = 40677,3 / (40677,3 + 23552,5) = 0,63
Raf 2008 = 71305,7 / (71305,7 + 21612,2) = 0,77
După natura sa acest indice permite de a stabili gradul în care capitalul propriu asigură
finanţarea activităţii desfăşurate şi se apreciază pozitiv situaţia cînd ponderea capitalului propriu
tinde spre o mărime unitară. Norma admisibilă fiind între 0,7 – 1,00.

2. Rata de autofinanţare a activelor totale


Raft = Capital propriu / Total Activ
Raft 2007 = 40677,3 / 86843,2 = 0,47
Raft 2008 = 71305,7 / 131433,7 = 0,54
Acest indicator relativ reflectă raportul capitalului propriu la finanţarea tuturor elementelor
patrimoniale a întreprinderii. Nivelul admisibil este mai mare de 0,5.

3. Rata de autofinanţare a activelor circulante


RFac = Fondul de rulment / Total active circulante;
Fondul de rulment = Active circulante – Datorii curente
RFac 2007 = (58665 – 22613,4) / 58665 = 0,61
RFac 2008 = (84266,6 – 38515,8) / 84266,6 = 0,54
Acest indicator reflectă proporţia în care fondul de rulment acoperă activele curente ale
întreprinderii. Acest indice trebuie să depăşească 0,5.

4. Rata finanţării stocurilor d


RFs = Fondul de rulment / Stocuri
RFs 2007 = (58665 – 22613,4) / 48173,8 = 0,75
RFs 2008 = (84266,6 – 38515,8) / 62924,6 = 0,73
Acest indicator reflectă proporţia în care fondul de rulment acoperă stocurile. Fondul de
rulment trebuie să acopere 65 % – 70 % din valoarea totală a stocurilor.

5. Rata datoriilor globale


Rdg = (Datorii pe termen lung + Datorii curente) / Total Activ
Rdg 2007 = (23552,5 + 22613,4) / 86843,2 = 0,53
Rdg 2008 = (21612,2 + 38515,8) / 131433,7 = 0,46
De regulă această rată trebuie să fie subunitară, cu cît este mai mică cu atît situaţia financiară a
întreprinderii este mai stabilă. Această rată după conţinutul său caracterizează dependenţa
financiară a întreprinderii şi gradul de risc al politicii financiare.

Problema 7: În baza informaţiilor privind efortul patrimonial şi efectele realizate de întreprindere în


perioada de gestiune, să se determine nivelul eficienţei economico-financiare exprimate prin
indicatorii rentabilităţii.
Indicatorii Suma (mii lei)
1.vînzări nete 98 530
2.costul vînzărilor 74 200
3.profit brut 24 330
4.profit din activitatea operaţională 14 530
5.profitul perioadei de gestiune pînă la 9 535
impozitare
6.profit net 7 628
7.totalul activelor 112 350
8.capitalul propriu 82 680
9.datorii pe termen lung 7 980

Rezolvare:
1. Rentabilitatea vînzărilor:
Rv = Profitul brut / Vînzări nete * 100 %

Rv = 24 330 / 98 530 * 100% = 24,7 %

2. Rentabilitatea activelor
Ra = Profitul perioadei de gestiune pînă la impozitare / Total activ * 100%
Ra = 9 535 / 112 350 * 100% = 8,5%
3. Rentabilitatea economică
Re = Profitul perioadei de gestiune pînă la impozitare / Capital permanent * 100%
Re = 9 535 / (82 680 + 7 980) * 100% = 10,5%
4. Rentabilitatea financiară
Rf = Profit net / Capital propriu * 100%
Rf = 7 628 / 82 680 * 100% = 9,2%
5. Rentabilitatea calculată la costul vânzărilor
Rcost = Profit brut / Costul vânzărilor x 100%
Problema 8
Pentru producerea a 100 bucăţi din bunul A un agent economic suportă următoarele costuri:
Materii prime şi materiale – 100000 lei
Combustibil şi energie - 5000 lei
Salarii şi contribuţii muncitorilor - 95000 lei
Alte consumuri - 10000 lei
Agentul economic foloseşte un capital fix în mărime de 5 mln. lei. Uzura inclusă în costul vânzărilor
constituie 10% din valoarea capitalului fix. Agentul economic vinde întreaga producţie de 100 bucăţi
pe piaţă, obţinând o rată a rentabilităţii de 20% (calculată la costuri).
Să se determine costul vânzărilor, profitul brut şi preţul de vânzare a unei bucăţi.
Rezolvare:
1. Costul vânzărilor (CV) = Consumurile directe de materiale + Consumurile indirecte de
producţie + Consumuri de retribuire a muncii
CV = 100 000 + 10 000 + 5 000 + (10%*5 000 000)/100% + 95 000 = 710 000 lei
Pr ofit brut
R cost= ∗100 %
2. Costul vinzarilor
Profitul brut = R cost * CV
20 %* 710000
PB= =142000 lei
100 %
Vinzari Nete 142000+710000
Pr et /bucati= = =8520 lei
3. Cantitatea vinduta 100

Problema 10
Întreprinderea „Form” produce trei tipuri de produse: scaune, mese, uşi.
Cantitatea producţiei fabricate alcătuieşte respectiv 950, 750 şi 500 unităţi,
preţul de vânzare fiind: 156, 198 şi 456 lei/unit. Costurile variabile totale
constituie pentru fiecare produs 90 000 lei, 82 500 lei, 130 000 lei, iar costurile
fixe totale alcătuiesc 140 000 lei.
De calculat volumul producţiei pentru care întreprinderea va atinge pragul
de rentabilitate.
Rezolvare:
1. Determinăm valoarea vânzărilor pentru fiecare tip de
produs:
Scaune: 950 x 156 = 148 200 lei
Mese: 750 x 198 = 148 500 lei
Uşi: 500 x 456 = 228 000 lei
2. Determinăm valoarea vânzărilor – total:
148 200 + 148 500 + 228 000 = 524 700 lei
3. Calculăm ponderea fiecărui produs în volumul total de
încasări:
Scaune: 148 200 : 524 700 x 100% = 28,25%
Mese: 148 500 : 524 700 x 100% = 28,30%
Uşi: 228 000 : 524 700 x 100% = 43,45%
4. Repartizăm costurile fixe în dependenţă de aportul adus
de fiecare tip de produs în volumul încasărilor totale:
Costurile fixe: Scaune: 140 000 x 28,25%/100% = 39 550 lei
Mese: 140 000 x 28,30%/100% = 39 620 lei
Uşi: 140 000 x 43,45%/100% = 60 830 lei
5. Determinăm pragul de rentabilitate pentru fiecare tip de produs,
aplicând formula:

Cheltuieli fixe totale


Prag de rentabilitate (Q )=
Pretul unitar - Consumuri variabile unitare

Consumurile variabile unitare alcătuiesc pentru:


Scaune: 90 000 / 950 = 94,74 lei/unit
Mese: 82 500 / 750 = 110 lei/unit
Uşi: 130 000 /500 = 260 lei/unit
39550 39620
Q scaune   642unit . Q mese   450.22unit .
156 - 94.74. 198 - 110
60830
Q usi   310unit .
456 - 260

S-ar putea să vă placă și