Sunteți pe pagina 1din 15

Tema seminarului: Diagnosticul situaţiei financiare a entităţii economice

1. Analiza situaţiei patrimoniale a entităţii.


Analiza situaţiei patrimoniale începe, de regulă, cu analiza evoluţiei actvielor în timp.
Aprecierea activelor însă se efectuează în raport cu evoluţia în dimanică a veniturilor din vînzări
şi a rezultatului financiar (profitului) pînă la impozitare. Se compară ritmurile de modificare a
acestora în timp. Raportul optimal dintre cei trei indicatori este considerat:

RPI >RVV > RA > 100%,

unde: RPI – ritmul de modificare a profitului pînă la impozitare, %

RVV - ritmul sporului veniturilor din vînzări, %

RA – rimtul de modificare a valorii activelor, %

În calitate de sursă informaţională pentru analiza situaţiei patrimoniale serveşte bilanţul


contabil (forma nr.1) şi raportul despre profit şi pierdere (forma nr.2).

Tabelul 1. Analiza mărimii şi evoluţiei patrimoniului SA „” în perioada 2009-2010

Nr. La finele anului, lei (sau mii lei)


Indicatori Ritmul creşterii, %
crt.
2009 2010
1. Valoarea totală a activelor 1699130 1666156
2. Venituri din vînzări 3891283 2721696
Profitul perioadei de gestiune
3. 10199 11612
pînă la impozitare

Analiza pe verticală a patrimoniului se va efectua în baza tabelului 2.


Tabelul 2. Analiza structurii patrimoniului SA “WWW” pentru anii 2009-2010
Anul 2009 Anul 2010 Devierea
Grupa activelor
Mii lei Cota, % Mii lei Cota, % cotei, %
Active nemateriale 0 576
Active materiale pe 1129742 1154301
termen lung
Stocuri de mărfuri şi 4589911 398068
materiale
Creanţe pe termen scurt 85831 108244
Mijloace băneşti 1672 425
Alte active curente 20443 42
Total active 100,0 100,0 x

Pentru studierea structurii patrimoniului se utilizează pe larg metoda ratelor. În acest


scop se calculează şi se interpretează un şir de rate, care caracterizează structura patrimoniului
după diverse criterii.

1
Tabelul 3. Analiza ratelor de structură1 a patrimoniului SA „WWW” pentru anii 2009 – 2010
Indicatorul Algoritmul de calcul 2009 2010
Active pe termen lung
1. Rata imobilizărilor
Total active
MF la valoarea de bilanţ + SMM
2. Rata patrimoniului cu
Total active
destinaţie de producţie
MF la valoarea de bilanţ
3. Rata compoziţiei
Active curente
tehnice a activelor
Valoarea MF intrate în cursul
4. Coeficientul de perioadei de gestiune
reînnoire a mijloacelor Valoarea de inventar a MF la
fixe sfîrşitul perioadei

Uzura MF calculată în cursul perioadei


5. Rata medie de de gestiune
acumulare a uzurii Valoarea de inventar a
mijloacelor fixe mijloacelor fixe sfîrşitul perioadei

6. Rata activelor perfect Mijloace băneşti


lichide Total active
MF + SMM + Alte active ce au adus
7. Rata activelor ce au venituri
adus venituri Total active

O importanţă deosebită prezintă şi analiza patrimoniului net al întreprinderii. Patrimoniul


net se defineşte ca valoare a activelor, diminuată cu mărimea datoriilor (pe termen lung şi scurt).
În conformitate cu această, modalitate, valoarea patrimoniului net se calculează în felul următor:
Patrimoniul net = Total active – (Datorii pe termen lung + Datorii pe termen scurt)

Tabelul analitic se întocmeşte în baza datelor bilanţului contabil şi se interpretează


rezultatele obţinute. Calculul şi analiza patrimoniului net sunt prezentate în tabelul ce urmează:

1
Formulele de calcul a acestor rate corespund relaţiilor de calcul prezentate în lucrarea „Analiza rapoartelor
financiare”,/ Ţiriulnicova V., Paladi V. Ş.a. , pag.151-154.

2
Tabelul 4. Calculul patrimoniului net al SA „WWW” pe perioada 2009-2010
Anul Anul Abaterea Influenţa asupra
Indicatori patrimoniului net
2009 2010 absolută (+,-)
1. Total active, mii lei 1666156 1699130 32974
2. Datorii pe termen lung, mii lei 53000 100000 47000
3. Datorii pe termen scurt, mii lei 347146 324027 -23119
4. Patrimoniul net, mii lei 1266010 1275103 9093 x
(rd.1 – rd.d2 – rd.3)

2. Aprecierea evoluţiei în dinamică, structurii şi stabilităţii surselor de finanţare


Aprecierea surselor de finanţare ale întreprinderii porneşte de la aprecierea generală a
structurii lor.
Tabelul 5. Componenţa şi structura surselor de finanţare a activelor a SA „WWW”
2009 2010 Modificarea (+,-)
Categorii de surse de finanţare Sumа, ponderea Sumа, Ponde- absolută relativă
mii lei % mii lei rea, % mii lei %
Capital statutar şi suplimentar
Rezerve
Profit nerepartizat (pierdere
neacoperită)
Total capital propriu
Datorii financiare pe termen lung
Datorii pe termen lung calculate
Total datorii pe termen lung
Datorii financiare pe termen
scurt
Datorii comerciale termen scurt
Datorii pe termen scurt calculate
Total datorii pe termen scurt
TOTAL PASIV 100,0 100,0 X X

Pentru reflectarea structurii pasivelor se mai calculează şi se interpretează un şir de


indicatori, care sunt prezentaţi în tabelul ce urmează.

Tabelul 6. Analiza coeficienţilor structurii surselor de finanţare a activelor SA „WWW” pentru


anii 2009 – 2010
Denumirea ratei (coeficientului) Anul 2007 anul 2008
1. Coeficientul de autonomie (capital propriu / total pasiv)
2. Coeficientul de atragere a surselor împrumutate (total datorii /
total pasiv)
3. Coeficientul corelaţiei dintre sursele împrumutate şi proprii
(total datorii/ capital propriu)
4. Rata solvabilităţii generale (total pasiv / total datorii)
5. Rata generală de acoperire a capitalului propriu (total pasiv /
capital propriu)

3
La următoarea etapă a analizei se apreciază stabilitatea surselor de finanţare şi gradul de
îndatorare pe termen lung. În acest scop se calculează şi se interpretează următoarele rate:
Tabelul 7. Analiza stabilităţii surselor de finanţare şi a gradului de îndatorare pe termen lung

Nr. Anul
Denumirea ratei
crt. 2009 2010
1 Rata stabilităţii financiare
2 Rata de îndatorare pe termen lung faţă de capitalul permanent
3 Rata de autofinanţare a capitalului permanent
4 Coeficientul de levier financiar
5 Rata de îndatorare pe termen lung faţă de capitalul social
6 Rata de acoperire a datoriilor pe termen lung cu capitalul social

Analiza echilibrului financiar, care presupune asigurarea echilibrului între anumite


categorii ale elementelor patrimoniale şi sursele de finanţare ale acestora. În acest scop se
calculează şi se interpretează mărimea fondului de rulment net.
Fondul de rulment net (FRN) poate fi calculat prin două metode :
FRN =Activele curente – Datorii pe termen scurt sau
FRN=(Capital propriu + Datorii pe termen lung) - Active pe termen lung
Rata de manevrare a capitalului propriu = FRN / Capital propriu

Tabelul 8. Calculul fondului de rulment net al S.A. „WWW” pentru perioada anilor 2009 - 2010
La finele anului, mii lei
Nr. Influenţa
Indicatori Abaterea, (+,-)
crt. 2009 2010 factorului
1 Active curente
2 Datorii pe termen scurt
3 Capital propriu
4 Datorii pe termen lung
5 Active pe termen lung
6 Fond de rulment net (rd.1-rd.2)
7. Rata de manevrare a
capitalului propriu, (rd.6 : rd.3) x

4
3. Analiza lichidităţii
Tabelul 9. Calculul coeficienţilor lichidităţii SA „WWW” pentru perioada 2009-2010
Mărimea
Coeficienţii lichidităţii Lа 31.12.2009 Lа 31.12.2010
optimală2
Coeficientul lichidităţii totale 1,0 -2,0
Coeficientul lichidităţii intermediare >0.7
Coeficientul lichidităţii absolute >0,2

Analiza lichidităţii bilanţului contabil presupune clasarea activelor şi pasivelor


întreprinderii în funcţie de cîteva criterii3. Astfel, bilanţul contabil se consideră absolut lichid,
dacă se respectă următoarele relaţii:
A1 > P1; A2 > P2; A3 > P3; A4 < P4;
Clasarea activelor în funcţie de gradul lichidităţii şi pasivelor după scadenţă ale SA
„WWW” pentru perioada 2009-2010 este expusă în tabelul 10.
Tabelul 10. Clasarea activelor SA „WWW” în funcţie de gradul lichidităţii şi pasivelor după
scadenţă
La finele anului, lei
Nr.
Indicatori
crt. 2009 2010
1. Total active
Inclusiv
1.1 A1 – mijloace băneşti
.
1.2 A2 – investiţii şi creanţe pe termen scurt
1.3 A3 – stocuri de mărfuri şi materiale, alte active curente
1.4 A4 – active pe termen lung
2 Total pasive
Inclusiv
2.1 P1 – datorii urgente (pe termen scurt cu termen expirat)
.
2.2 P2 – datorii curente (pe termen scurt cu termen neexepirat)
2.3 P3 – datorii pe termen lung
2.4 P4- capital propriu

2
Sursă: Contabilitate şi audit, nr.4/1999.
3
Ţiriulnicova, V. Paladi. Analiza rapoartelor financiare, p.285

5
Rezultatele respectării/nerespectării condiţiilor de lichiditate a bilanţului contabil sunt
expuse în tabelul următor:

Tabelul 11. Raportul dintre active în funcţie de gradul lichidităţii şi pasive după scadenţă realizat
de SA „WWW” pe pracursul anilor 2007-2008
Condiţii optimale de Raportul dintre active în funcţie de gradul lichidităţii şi pasive după
asigurare a lichidităţii scadenţă realizat la întreprindere pe pracursul anilor:
bilanţului contabil 2009 2010
A1 > P1; A1 P1; A1 P1;
A2 > P2; A2 P2; A2 P2;
A3 > P3; A3 P3; A3 P3;
A4 < P4; A4 P4; A4 P4;

6
4. Analiza ratelor gestiunii financiare
Pentru aprecierea ratelor generalizatoare de rotaţie a activelor se utilizează datele
raportului financiar (f.1 şi f.2) ale S.A. „WWW” şi se construieşte tabelul analitic în baza cărora
se interpretează rezultatele obţinute.
Tabelul 12.Analiza ratelor generalizatoare de rotaţie a activelor ale S.A. „WWW”
Nr. Abaterea
Indicatorii Anul 2009 Anul 2010
crt. absolută (+,-)
1. Valoarea medie anuală a activelor, mii lei
2. Venituri din vînzări, mii lei
3. Numărul de rotaţii ale activelor (rd.2 : rd.1)
4. Rata înzestrării veniturilor din vînzări cu
active, lei (rd.1 : rd.2)
5. Durata de rotaţie a activelor, zile (360 : rd.3)

Pentru o analiză mai detaliată este necesară aprecierea rotaţiei componentelor activelor
Tabelul 13. Analiza generală a ratelor de rotaţie a componentelor patrimoniale active ale
SA “WWW”
Nr. Abaterea
Indicatorii Anul 2009 Anul 2010
crt. absolută (+,-)
1. Venituri din vînzări, mii lei
1.1. Inclusiv cu plata amînată
2 Costul vînzărilor
3 Valoarea medie a mijloacelor fixe, mii lei
4 Valoarea medie a activelor curente, mii lei
5 Valoarea medie a stocurilor, mii lei
6 Valoarea medie a creanţelor, mii lei
7. Numărul de rotaţii ale mijloacelor fixe
(rd.2 : rd.1)
8. Numărul de rotaţii ale activelor curente,
(rd.1 : rd.3)
9. Durata de rotaţie a activelor curente , zile
(360 : rd.4)
10. Durata medie a rotaţiei SMM
11 Durata medie de încasare a creanţelor pe
termen scurt

7
5. Evaluarea rentabilităţii
Rentabilitatea vînzărilor
Vom examina evoluţia nivelului rentabilităţii veniturilor din vînzări al SA ,,WWW’’ pe
percursul perioadei 2009-2010. Drept sursă de informaţie serveşte Raportul despre profit şi
pierdere.
Tabel 14. Aprecierea dinamicii veniturilor din vînzări
Indicatori 2009 2010 Abaterea absolută
1.Venituri din vînzări,lei
2.Profitul brut,lei
3.Profitul din activitatea operaţională,lei
4.Profitul pînă la impozitare,lei
5.Profitul net,lei
6.Rentabilitatea veniturilor din vînzări (%),
calculată în baza:
6.1.Profitului brut (rd.2 : rd.1 x 100)
6.2.Profitului din activitatea operaţională (rd.3 :
rd.1 x 100)
6.3.Profitului pînă la impozitare (rd.4: rd.1 x 100)
6.4.Profitului net (rd.5 : rd.1 x 100)

Rentabilitatea economică (a activelor)


Pentru a calcula rentabilitatea activelor şi a observa evoluţia în timp a acestui indicator se
vom analiza următorul tabel analitic:
Tabelul 15. Aprecierea dinamicii rentabilităţii activelor
Indicatori 2009 2010 Abaterea absolută
1.Profitul pînă la impozitare, lei
2.Valoarea activelor la începutul anului, lei
3.Valoarea activelor la sfîrşitul anului, lei
4.Valoarea medie a activelor, lei (rd.2 + rd.3) : 2
5.Rentabilitatea activelor, % (rd.1 : rd.4 x 100)

8
Analiza rentabilităţii capitalului propriu 9financiară)
Rentabilitatea capitalului propriu exprimă legătura care există între rezultatul financiar şi
capitalul propriu şi se determină în baza raportului dintre profitul pînă la impozitare (sau profitul
net) şi valoarea medie a capitalului propriu.
Vom examina nivelul rentabilităţii capitalului propriu al SA ,,WWW’’. În baza datelor
din Raportul de profit şi pierdere şi Bilanţul contabil vom construi şi vom interpreta următorul
tabel analitic:

Tabelul 16. Analiza dinamicii rentabilităţii capitalului propriu


Indicatori 2009 2010 Abaterea absolută
1.Profit pînă la impozitare,lei
2.Profitul net, lei
3.Valoarea capitalului propriu la începutul
anului, lei
4.Valoarea capitalului propriu la sfîrşitul anului,
lei
5.Valoarea medie a capitalului propriu, lei
[(rd.3+rd.4):2]
6.Rentabilitatea capitalului propriu,calculat în
baza profitului pînă la impozitare, %
(rd.1:rd.5x100)
7.Rentabilitatea capitalului propriu,calculat în
baza profitului net, % (rd.2:rd.5x100)

Analiza rentabilităţii capitalului permanent (rentabilităţii investiţiilor)


Analiza rentabilităţii capitalului permanent este important pentru dimensionarea
eforturilor privind obţinerea unui anumit profit net, în raport cu rezultatele concurenţei specific
domeniului în care funcţionează întreprinderea dată. Capitalul permanent reprezintă suma
capitalului propriu şi a datoriilor pe termen lung.
Tabelul 17. Analiza dinamicii rentabilităţii capitalului permanent
Indicatori 2009 2010 Abaterea absolută
1.Profitul net, lei
2.Valoarea capitalului permanent la începutul
anului, lei
3.Valoarea capitalului permanent la finele
anului, lei
4.Valoarea medie a capitalului permanent, lei
[(rd.2+rd.3):2]
6.Rentabilitatea capitalului permanent, %
(rd.1:rd.4x100)

6. Analiza fluxului mijloacelor băneşti


9
La etapa iniţială se efectuează analiza pe orizontală a fluxurilor băneşti. Acestă metodă
presupune compararea indicatorilor relativi şi absoluţi de modificare a activelor întreprinderii şi
a veniturilor din vînzări cu modificarea fluxului bănesc net; se calculează ritmurile de creştere a
acestora. Ritmurile de creştere a fluxului net bănesc (RFNB) se compară cu ritmurile de creştere a
activelor (RACT) şi a ritmulului de creştere a veniturilor din vînzări (RVV). În condiţiile desfăşurării
unei activităţi normale, a creşterii stabilităţii financiare şi solvabilităţii întreprinderii este necesar
ca ritmul de creştere a volumului vînzărilor să depăşească ritmul de creştere a activelor, iar
ritmul de creştere a fluxului bănesc net să depăşească ritmul de creştere a veniturilor din vînzări:
100 <RACT <RVV <RFBN
Tabelul 18. Analiza mărimii şi evoluţiei fluxului bănesc net al SA „WWW” în corelaţie cu
evoluţia veniturilor din vînzări şi a valorii medii anuale a activelor în perioada 2009 - 2010
Nr. La finele anului, miilei Ritmul
Indicatori
crt. 2009 2010 creşterii, %
1. Flux bănesc net
2. Valoarea medie anuală a activelor
3. Venituri din vînzări

La etapa următoare a analizei se studiază modificările survenite în mărimile absolute şi


relative ale fluxurilor mijloacelor băneşti în comparaţie cu perioadele precedente.
Aprecierea informaţiilor obţinute se efectuiază pornind de la următoarele considerente:
1. Desfăşurarea reuşită a activităţii operaţionale trebuie să genereze flux net pozitiv.
2. Menţinerea şi dezvoltarea potenţialului economic al întreprinderii condiţionează flux net
negativ din activitatea de investiţii.
3. Fluxurile pozitive din activitatea operaţională şi cea financiară (în caz de necesitate)
trebuie să compenseze fluxul negativ din activitatea de investiţii.
Nerespectarea primei şi ultimei condiţii provoacă scăderea soldului mijloacelor băneşti şi
insolvabilitatea întreprinderii. Neglijarea celui de-al doilea aspect determină reducerea
potenţialului întreprinderii în perspective.
Vom efectua aprecierea generala a fluxurilor mijloacelor băneşti pe tipuri de activităţi la
SA “WWW” în baza datelor din Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti pentru ultimii doi
ani. Datele necesare pentru analiză sunt expuse în următorul tabel analitic.

Tabelul 19. Evoluţia fluxurilor băneşti nete pe tipuri de activităţi în 2009 - 2010
Nr Tipurile de activitate A n i i Abaterea (+/-), lei

10
crt. 2009 2010
1 Flux bănesc net din activitatea operatională, lei
2 Flux bănesc net din activitatea de investiţii, lei
3 Flux bănesc net din activitatea financiară, lei
FLUX NET TOTAL, lei

Analiza structurală ofera utilizatorilor Rapoartelor financiare informaţii detaliate cu


privire la provenienţa încasărilor şi utilizarea mijloacelor băneşti încasate. În cadrul analizei se
examinează corelaţia dintre diferite canale de încasare şi direcţii (scopuri) de plată a mijloacelor
băneşti. Analiza structurală permite aprecierea contribuţiei fiecărui element component al
plăţilor si încasărilor la formarea fluxului net al mijloacelor băneşti.
Tabelul 20. Analiza separată a structurii încasărilor si plăţilor de mijloace băneşti la SA “WWW”
în perioada 2009 - 2010
2009 2010
Fluxurile de mijloace băneşti
suma, mii lei cota,% suma, mii lei cota, %
Încasări băneşti
1.Încasări din vinzari
2.Alte încasări operationale
3. Încasări sub forma de credite
Total încasări băneşti
Flux net total negativ
Plăţi băneşti
1.Plăţi băneşti furnizorilor
2. Plăţi băneşti salariatilor
3. Plata dobinzilor
4. Plata impozitului pe venit
4.Alte plăţi operationale
6. Plăţi băneşti privind creditele
Total plăţi băneşti
Flux net total pozitiv

11
7. Diagnosticul riscului de insolvabilitate în baza metodei scorurilor
Prezentam modul de analiză a riscului de faliment prin modelul Altman.
Modelul Altman se bazează pe funcţia:
Z = 3,3R1 + 1,0R2 + 0,6R3 + 1,4R4 + 1,2R5
Variabilele R1 – R5 sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Interpretarea valorilor funcţiei Z în baza modelului Altman:
Valoarea funcţiei Situaţia riscului de faliment
Z < 1,8 Situaţie critică, spre faliment
1,8 ≤ Z < 3,3 Riscul de faliment este într-o marjă normală
Z > 3,3 Riscul de faliment este aproape inexistent

În situaţia în care se obţine un rezultat mai mare decît 3 – considerat în studiul statistic al
lui E.Altman drept un prag – atunci întreprinderea este calificată drept nonfalimentară, ea fiind
apreciată ca avînd o situaţie financiară sănătoasă. Dimpotrivă, dacă rezultatul este inferior lui 1,8
întreprinderea se consideră expusă falimentului, întrucît ea prezintă o situaţie financiară instabilă.
Pentru aprecierea riscului de faliment s-a elaborat următorul tabel analitic:

Tabelul 21. Ratele financiare necesare pentru aprecierea riscului de faliment al SA „WWW”
după modelul lui E.Altman
Coeficientul
Indicatorii Anul 2009 Anul 2010 de ponderare
Activ total, lei X
Valoarea medie anuală a activelor, lei X
Venituri din vînzări, lei X
Profit reinvestit, lei X
Capital propriu, lei X
Total datorii, lei X
Profit pînă la impozitare, X
Active curente, lei x
R1 – rata rentabilităţii economice, % 3,3
R2 – viteza de rotaţie a activelor, nr. de rotaţii 1,0
R3 – coef. autonomiei financiare 0,6
R4 – rata profitului reinvestit, % 1,4
R5 – rata activelor curente, % 1,2
Z = 3,3R1 + 1,0R2 + 0,6R3 + 1,4R4 + 1,2R5 x

12
O altă modalitate de apreciere a riscului de insolvabilitate este modelul D.Diuran, care
are la bază, de asemenea, metoda scorului. În cazul dat, modelul include 3 rate financiare, care,
în opinia lui D.Diuran, caracterizează solvabilitatea unei entităţi economice în condiţiile
economiei concurenţiale, fiecăreia din ele revenindu-i un coeficient de ponderare. Aceste rate
sunt:
1. Rentabilitatea economică;
2. Lichiditatea generală;
3. Coeficientul autonomiei financiare
În funcţie de acest model, întreprinderile se clasifică în 5 clase după următorul tabel:
Tabelul 22. Repartizarea întreprinderilor pe clase după gradul de solvabilitate în baza modelului
D.Diuran
Ratele Clase (grupe) de întreprinderi
financiare ale
I II III IV V
modelului
Rentabilitatea Mai mare de 20-29,9% 10-19,9% 1-9,9% mai puţin de
economică, % 30% 1%
50 puncte 35-49,9 20-34,9 5-19,9 0 puncte
puncte puncte puncte
Coeficientul Mai mult de 1,7-1,99 1,4-1,69 1,1-1,39 Mai mic de 1,0
lichidităţii 2,0
totale 30 puncte 20-29,9 10-19,9 1-9,9 puncte 0 puncte
puncte puncte
Coeficientul Mai mare de 0,45-0,69 0,3-0,44 0,2-0,29 Mai mic de 0,2
autonomiei 0,7
financiare 20 puncte 10-19,9 5,-9,9 puncte 1-4,9 puncte 0 puncte
puncte
Total puncte 100 65-99 35-64 6-34 0

Tabelul 23. Valorile ratelor financiare ale SA „WWW” pentru determinarea riscului de
insolvabilitate conform modelului D.Diuran
A n i i
Ratele financiare
2009 2010
Rentabilitatea economică, %
Coeficientul total de achitare
Coeficientul de autonomie
Numărul de puncte acumulate
Clasa, conform gradului riscului de insolvabilitate în baza
modelului D.Diuran

În conformitate cu tabelul 23 vom calcula numărul de puncte corespunzătoare ratelor


financiare pe ani:
Anul 2009:
Anul 2010:

13
Aprecierea globală a riscului de faliment al SA „WWW” este expusă în tabelul ce
urmează
Tabelul 24. Sinteza principalilor indicatori ai riscului de insolvabilitate al SA „WWW” în anii
2009-2010
A n i i
Specificare
2009 2010
Modele scoring
Modelul Altman
Modelul D.Diuran
Solvabilitatea şi lichiditatea
Lichiditatea totală
Lichiditatea intermediară
Lichiditatea absolută
Coeficientul de solvabilitate generală
Coeficientul autonomiei financiare
Deficit de fond de rulment net, mii lei
Flux bănesc net, mii lei

14
8. Analiza atractivităţii investiţionale (analiza poziţiei pe piaţă).
Tabelul. Sistemul de indicatori care caracterizează poziţia pe piaţă (atractivitatea investiţională) a
societăţilor pe acţiuni
Abaterea
Indicatorii 2009 2010
absolută (+,-)
Profit net, mii lei
Suma dividendelor aferente acţiunilor preferenţiale
Numărul de acţiuni ordinare în circulaţie
Preţul mediu de piaţă al unei acţiuni ordinare
Profit repartizat pentru plata dividendelor
Total active
Total datorii
Profit pe acţiune
Rata distribuirii dividendelor
Randamentul acţiunii
Valoarea de bilanţ (contabilă) a unei acţiuni
Raportul valoarea de piaţă / valoare de bilanţ
Rata de capitalizare bursieră (multiplicatorul profitului)

15