Sunteți pe pagina 1din 17

Indicatorii financiari

Indicatorii finaciari se exprim! sub forma unor rapoarte semnificative ntre dou! m!rimi, sau
grupe de m!rimi din bilan" sau contul de profit #i prierdere a firmei. Aceste rapoarte permit
efectuarea de aprecieri asupra situa"iei financiare #i luarea deciziilor pentru activitatea
viitoare.

Indicatorii financiari sunt reglementa$i %i clasifica$i n diferite grupe. Pe lang! ace%tia, fiecare
manager, poate s! %i calculeze indicatori pe care i consider! relevan$i activit!$ii care o
desf!%oar! (ex: industria hotelier!).

Principalii indicatori economico-financiari se clasific! astfel:
- indicatori de lichiditate (3)
- indicatori de echilibru financiar (5)
- indicatori de gestiune (3)
- indicatori de rentabilitate (5)
- indicatori ai fondului de rulment (9)


Indicatorii de lichiditate

Lichiditatea general! = Active circulante/Datorii curente
Lichiditatea imediat! = (Active circulante-Stocuri)/Datorii curente
Rata solvabilit!$ii generale = Active totale/Datorii curente

! Lichiditatea general" exprim! capacitatea firmei de a face fa"! obliga"iilor
curente pe seama capitalului circulant. Se recomand! ca indicatorul de lichiditate general! s!
fie mai mare dect 1.
L
g
= AC/D
c

AC = active circulante
D
c
= datorii curente

! Lichiditatea imediat" - are acea#i semnifica"ie ca #i lichiditatea general!, dar
elimin! din calcul stocurile, care uneori pot fi greu vandabile. O diferen$! de rezultate foarte
mare ntre lichiditatea general! %i lichiditatea imediat! ne spune c! stocurile existente ale
firmei sunt foarte mari.
L
i
= (AC-S)/D
C
S = stocuri de valori materiale

! Rata solvabilit"#ii generale - recomandat ca indicatorul s! fie mai mare dect 1
R
sg
= AT/D
c
AT = active totale
D
t
= datorii totale

Ca rela$ie ntre cei trei indicatori ai lichidit!$ii, putem spune ca ntotdeauna:
Rsg & Lg & Li


Indicatorii de echilibru financiar

Rata autonomiei financiare = Capital propriu/Capital permanent
Rata de finan$are a stocurilor = (Capital permanent-Active imobilizate)/Stocuri
Rata datoriilor = Datorii totale/Active totale
Rata capitalului propriu fa$! de
activele imobilizate
= Capital propriu/Active imobilizate
Rata de rota$ie a obliga$iilor
(Viteza de rota$ie n zile)
= Cifra de afaceri/Media datoriilor totale
= 360/Rata de rota$ie a obliga$iilor)

' Rata autonomiei financiare - rezultatul este cuprins ntre (0,1]. n condi$iile
economice actuale este pu$in probabil ca o firm! s! aib! un rezultat de 1. Creditul este un
element esen$ial n dezvoltarea firmei. Deci, este probabil ca rezultatul s! fie mai mic decat 1.
Domeniul de activitate al firmei %i costul capitalului vor influen$a %i ei rezultatul final, fiind
greu de precizat valoarea recomandat! fa$! de 1.

' Rata de fina$are a stocurilor - ne-am dori s! fie mai mare sau egal! cu 1. Aceasta
ar nsemna c! n finan$area stocurilor s-ar putea folosi capital permanent f!r! s! fie necesare
alte datorii.
' Rata datoriilor - rezultatul este cuprins ntre [0,1). n condi$iile economice actuale
este probabil ca rezultatul s! fie mai mare dect zero, fiind mul$i factori care l influen$eaz!,
%i greu de precizat distan$a recomandat! fa$! de 1.


Indicatorii de gestiune

Rota$ia activelor circulante = Cifra de afaceri/Active circulante
Viteza de rota$ie n zile = 360/ Rota$ia activelor circulante
Rota$ia activului total = Cifra de afaceri/Active totale
Viteza de rota$ie n zile = 360/Rota$ia activului total
Durata medie de recuperare a crean$elor = Cifra de afaceri/Media crean$elor
Viteza de rota$ie n zile = 360/ Durata medie de recuperare a crean$elor

! Rota#ia activelor circulante - arat! cte rota"ii sunt necesare pentru a ob"ine cifra
de afaceri. Firma %i dore%te ca n codi$iile date s! sporeasc! valoarea coeficientului, ceea ce
ar reflecta o accelerare a vitezei de rota$ie.
V
C
= CA/AC
CA = cifra de afaceri
AC= active circulante
V
C
= coeficientul de rota"ie a capitalului circulant

Acela%i fenomen al vitezei de rota$ie poate fi exprimat %i prin durata n zile a unui singur
circuit. Dac! m!sur!m nivelul vitezei de rota$ie n zile, evident c! firma este interesat! de
scurtarea duratei, deci de mic%orarea valorii coeficientului, mic%orare ce semnific! acela%i
fenomen de accelerare. Rezult! de aici c! dinamica celor doi indicatori este invers
propor$ional!.

! Rota#ia activului total
V
CT
= CA/AT
AT = active totale (AI+ AC)
V
CT
= coeficientul de rota"ie a capitalului total

! Durata medie de recuperare a crean#elor - se calculeaz! ca raport ntre cifra de
afaceri #i media crean"elor totale.
Indicatorul este deosebit de important pentru buna gestionare a capitalului firmei,
deoarece indic! durata de imobilizare a capitalului n afara procesului de exploatare. Este
recomandat ca n permanen$! acest indicator s! se compare cu rata de rota$ie a obliga$iilor de
plat! spre a se asigura coresponden$a necesar! ntre ceea ce datoreaz! firma %i crean$ele pe
care le are (Accounts payable and Accounts receivable) . Compara$ia (n num!r de zile) poate
data informa$ii importante despre condi$iile de asigurare ale echilibrului financiar.


Indicatorii de rentabilitate

Rata rentabilit!$ii economice = Profit brut/Capital permanent
Rata rentabilit!$ii financiare = Profit net/Capital propriu
Rata rentabilit!$ii resurselor
consumate
= Profit net/Cheltuieli totale
Punct critic al rentabilit!$ii = Cheltuieli fixe totale/[1-(Cheltuieli variabile
totale/Cheltuieli fixe totale + Cheltuieli variabile
totale)]
Nivelul cifrei de afaceri aferent
profitului minim
= (Cheltuieli fixe totale+Profit minim aferent unui
anumit volum al cifrei de afaceri)/(1-Ponderea
cheltuielilor variabile n cheltuieli totale)


! Rata rentabilit"#ii economice
R
Re
= P
brut
/C
perm

P
brut
= Profitul brut
C
perm
= Capital permanent

! Rata rentabilit"#ii financiare - Permite comparabilitatea profitabilit!$ii afacerii
indiferent de ramura n care se desfasoar! activitatea, dezv!luind astfel, oportunit!$ile de
investi$ii din punct de vedere financiar. Un minim acceptabil al ratei rentabilit!"ii finaciare ar
trebui s! fie rata dobnzii bancare.
R
Rfin
= P
Net
/C
pr
, n care
P
Net
= profitul net
C
pr
= capitalul propriu al firmei

! Rata rentabilit"#ii resurselor consumate - indicatorul ne dezv!luie ct profit ne
poate aduce o unitate monetar! cheltuit!.

R
C
= P
Net
/CT
R
C
= rata rentabilit!"ii resurselor consumate
CT = cheltuieli totale

! Punctul critic al rentabilit"#ii - arat! la ce nivel al cifrei de afaceri firma %i
acoper! complet costurile de exploatare f!r! a realiza ns! profit. Construirea indicatorului se
bazeaz! pe presupunerea c! raportul dintre cheltuielile variabile %i cheltuielile totale este o
constant!.


C
AM
= CF/[1-(CV/CF+CV)]

CF = cheltuieli fixe
C
AM
= cifra de afaceri la punctul critic al rentabilit!"ii
CV = cheltuieli variabile

! Nivelul cifrei de afaceri aferent unui profit minim -

CA
PM
= (CF + P
M
)/(1-CV/CT)
P
M
= profit minim
CA
PM
= cifra de afaceri aferent! unui profit minim


Indicatorii fondului de rulment

Fondul de rulment total = Total active - Active imobilizate
Fondul de rulment permanent = Capital propriu total + mprumuturi %i datorii
financiare - Total active imobilizate
Fondul de rulment propriu = Capital propriu total - Total active imobilizate
Necesar de finan$at = Fondul de rulment permanent + Pl!$i restante - Fond
de rulment propriu + Pierderi neacoperite din exerci$iile
financiare anterioare
Gradul de acoperire a activelor
circulante cu capitalul propriu
= Fondul de rulment propriu/Fondul de rulment total
Necesarul de fond de rulment = Stocuri + Crean$e + Active de regularizare - Datorii
curente - Pasive de regularizare
Fondul de rulment net global = Capital permanent - Active imobilizate
Trezoreria net! = Fondul de rulment net global - Necesarul de fond de
rulment

! Fondul de rulment total - reprezint! ntregul capital circulant existent n circuitul
unei firme la un moment dat, imobilizat n masa activelor circulante.

! Fondul de rulment permanent - se refer! numai la acea parte a capitalului care este
plasat! n valori de exploatare f!r! de care nu poate fi conceput! func$ionarea activelor
imobilizate. Aceast! parte a capitalului circulant se constituie numai pe seama capitalului
propriu %i a mprumuturilor pe termen mediu %i lung. Dac! diferen$a este pozitiv!, nseamn!
c! a mai r!mas capital propriu %i pentru finan$area fondului de rulment permanent, dac!
diferen$a este negativ!, nseamn! c! ntregul fond de rulment permanent se acoper! pe seama
creditului pe termen mediu %i lung.

! Necesar de finan$at - este important %i relevant pentru firmele care au avut n anii
preceden$i probleme financiare (obliga$ii neonorate) care au afectat fondul de rulment.

! Gradul de acoperire a activelor circulante cu capitalul propriu - are un rol de
informare a managerului asupra modului de finan$are a activelor circulante.

! Necesarul de fond de rulment - m!soara nivelul de fond de rulment care ar trebui
s! fie n circuit pentru desf!%urarea normal! a activit!$ii de exploatare.La ace#ti indicatori prezenta$i, fiecare firm! poate s!-#i construiasc! orice indicatori pe care
managerul i consider! relevan$i %i care pot s! reflecte anumite aspecte aparte.


Al!i indicatori folositori n activitatea de gestionare a firmei mai sunt %i:

' Rata capacit"$ii de plat" (Cash Ratio) = Casa %i conturi la banci + Investi$ii pe termen
scurt/Datorii curente

' Acoperirea cheltuielilor zilnice = (Cash + Investi$ii pe termen scurt + Crean$e) /
Cheltuieli medii zilnice

' Ciclul de conversie a numerarului = Durata de rota$ie a stocurilor (DIO) + Durata de
rota$ie a debitelor - clien$i (DSO) - Durata de rota$ie a creditelor - furnizori (DPO)

' Gradul de acoperire al dobnzilor = Profit nainte de plata dobnzilor %i a impozitului pe
profit (EBIT) / Cheltuieli cu dobnda

' Marja profitului opera$ional = Profit opera$ional (EBIT)/Cifra de afaceri*100

' Rentabilitatea capitalului angajat = Profit naintea pl!$ii dobnzii %i a impozitului pe
profit (EBIT)/Capital angajat

' Marja net" din vnz"ri = Profit net/Cifra de afaceri*100

' Rata de impozitare efectiv" = Cheltuieli cu impozitul/Profit brut (EBT)*100

' Randamentul dividendului (Dividend Yield: DIVY) = Dividend pe ac$iune (DPS) / Pre$
pe ac$iune

' Rata de alocare a dividendelor (Payout Ratio) = Dividende pe ac$iune (DPS) / Profit pe
ac$iune (EPS)2.6. Aplica"ii:

2.6.1.Aplica#ie rezolvat":

n tabelul de mai jos sunt redate bilan"ul simplificat #i contul de profit #i pierderi pentru o
firm!. S! se calculeze principalii indicatori financiari.

Bilan"
ACTIV PASIV

Active imobilizate 1.200.000 lei

Active circulante 1.782.000 lei
Din care: Stocuri 358.000 lei
Crean"e 733.000 lei
Disponibilit!"i 691.000 leiTotal Activ 2.982.000 lei
Capital social 1.800.000 lei
mprumuturi pe termen
lung 394.000 lei
=> capital permanent = 2.194.000 lei

Furnizori 165.000 lei
Credite pe termen scurt 623.000 lei


Total Pasiv 2.982.000 leiContul de profit #i pierdere

Venituri din exploatare 2.530.000 lei
Cheltuieli din exploatare 1.550.000 lei
Rezultatul din exploatare 980.000 lei

Venituri financiare 700.000 lei
Cheltuieli financiare 600.000 lei (dobnzi)
Rezultatul financiar 100.000 lei

Profit brut 1.080.000 lei
Impozit pe profit 172.800 lei
Profit net 907.200 lei


Rezolvare:

Calcul!m principalii indicatori financiari.

1. Indicatorii de lichiditate:

' lichiditatea general!: 26 . 2
000 . 788
000 . 782 . 1
= = =
Dc
Ac
Lg >1

numit #i coeficient de solvabilitate, se dore#te a fi mai mare dect 1. Se refer! la capacitatea
firmei de a-#i onora obliga"iile curente pe seama capitalurilor circulante.

' lichiditatea imedit!:

80 . 1
000 . 788
000 . 424 . 1
000 . 788
000 . 358 000 . 782 . 1
= =
!
=
!
=
Dc
S Ac
Li >1

se dore#te ca Li & 1 exprim! capacitatea real! a firmei de a-#i onora obliga"iile la scaden"!.

' rata solvabilit!"ii generale: 78 . 3
000 . 788
000 . 982 . 2
= = =
Dc
AT
R
sg
>1
se dore#te ca Sg>1


2. Indicatorii de echilibru financiar

' rata datoriilor: 40 . 0
000 . 982 . 2
000 . 182 . 1
= = =
At
Dt
Rd ori3. Indicatorii de gestiune

' rota"ia activelor circulante: 41 . 1
000 . 782 . 1
000 . 530 . 2
= = =
AC
CA
Vc ori


57 . 253
000 . 530 . 2
360 000 . 782 . 1
=
!
=
!
=
CA
T AC
Vz zile

' rota"ia activului total: V
CT
84 . 0
000 . 982 . 2
000 . 530 . 2
= =
+
=
Ac Ai
CA
ori

V
ZT
31 . 424
000 . 530 . 2
360 000 . 982 . 2 ) (
=
!
=
! +
=
CA
T Ac Ai
zile

' viteza de rota"ie a crean"elor: d
ct
30 . 104
000 . 530 . 2
360 000 . 733
=
!
=
!
=
CA
T Ct
zile4. Indicatorii de rentabilitate

' rata rentabilit!"ii economice: R
E
49 . 0
000 . 194 . 2
000 . 080 . 1
= = =
Cper
Pb


' rata rentabilit!"ii financiare: R
F
= 50 . 0
000 . 800 . 1
200 . 907
= =
Cprop
Pn

2.6.2. Aplica#ie de rezolvat:

Elementele de activ sunt a#ezate n bilan" n func"ie de lichiditatea lor. Care este ordinea
corect! a elementelor urm!toare:
a) licen"e
b) imobiliz!ri financiare
c) terenuri
d) stocuri de materii prime
e) disponibil
f) crean"e


2.6.3. Aplica#ie de rezolvat:

S! se ntocmeasc! bilan"ul, s! se calculeze FRN precum #i principalii indicatori financiari
#tiind urm!toarele date:
Crean"e 190.000 lei
Furnizori 125.000 lei
Active imobilizate 850.000 lei
Capital social 900.000 lei
Disponibilit!"i b!ne#ti 35.000 lei
Datorii pe termen lung 100.000 lei
Stocuri 125.000 lei
Credite bancare pe termen scurt 75.000 lei

Cifra de afaceri 1.250.000 lei
Cost aferent cifrei de afaceri 637.500 lei
Profit brut 612.500 lei
Impozit pe profit 16%2.6.4. Aplica#ie de rezolvat:

De ce crede$i c! indicatorul rota$ia activelor circulante este mult mai important pentru un
magazin dect pentru o firm! de asigur!ri.

2.6.5. Aplica#ie de rezolvat:

Indica$i care sunt efectele generate de tranzac$iile urm!toare asupra activelor circulante,
indicatorului lichiditate general! %i asupra profitului net. Folosi$i (+) pentru a indica o
cre%tere, (-) pentru a indica o descre%tere %i (0) pentru nici o mi%care sau dac! nu se poate
determina.


Tranzac$ie Total active
circulante
Lichiditate
general!
Profit net
M!rirea capitalului social prin emiterea
de noi ac$iuni

Vnzare de produse finite cu plata pe
loc

Vnzarea unui activ imobilizat
Vnzare de produse finite cu plata la
termen

Achitarea unor obliga$ii de plat!
Ob$inerea de lichidit!$i printr-un
mprumut bancar pe termen scurt

ncasare de crean$e
Achizi$ionarea de materii prime cu
plata la termen2.6.6. Aplica#ie de rezolvat:

O firma are n prezent active circulante n valoare de 300.00 Euro. Indicatorul Lichiditate
general! este de 1,5, iar Lichiditate imediat! de 1,0. S! se calculeze care este nivelul
Datoriilor pe termen scurt %i al Stocurilor.

2.6.7. Aplica#ie de rezolvat:

O firma nregistreaz! o valoare a indicatorului viteza de rota$ie a crean$elor de 35 zile.
Vnz!rile medii zilnice ale companiei sunt de de 25.000 lei. Care este nivelul crea$elor
companiei.

2.6.8. Aplica#ie de rezolvat:

O firm! are active circulante n valoare de 1.525.500 lei %i datorii curente de 610.200 lei.
Stocul de materii prime este de 415.000 lei. Managerul firmei dore%te s! contracteze un
mprumut pe termen scurt pentru a achizi$iona materii prime. Care este suma maxim! cu care
se poate mprumuta astfel ca indicatorul lichiditate general! s! nu scad! sub valoarea de 2,0.
Care va fi valoarea indicatorului lichiditate imediat!, dupa contractarea mprumutului?

2.6.9. Aplica#ie de rezolvat:

Pe baza informa$iilor financiare date, completa$i bilan$ul firmei:

Rata datoriilor: 50%
Lichiditatea imediat!: 0.80
Rota$ia activului total: 1.5x
Viteza de rota$ie a crean$elor: 36 zile
(Cifra de afaceri - Cheltuielile aferente cifrei de afaceri)/Cifra de afaceri = 25%
Viteza de rota$ie a stocurilor: 5x

Activ Pasiv
Active imobilizate Capital social
Stocuri Rezerve 97.500
Crean$e Datorii pe termen lung 60.000
Disponibil Datorii pe termen scurt

Total activ 300.000 Total pasiv

Cifra de afaceri Cheltuieli aferente cifrei de afaceri

III. Evaluarea nevoilor de capital pe termen lung ale firmei


3.1. Investi!iile pe termen lung


Investi"ia este un factor esen"ial n activitatea firmei #i n procesul dezvolt!rii ei. Termenul de
investi"ie are numeroase n"elesuri. n general, prin investi"ie se n"elege plasamentul de
capitaluri lichide (resurse b!ne#ti) att n imobiliz!ri pe termen lung de natur! corporal! #i
necorporal!, ct #i n imobiliz!ri pe termen scurt. Aceste investi"ii sunt f!cute, n general, cu
scopul ob"inerii unor venituri viitoare.

Fiec!rei investi"ii i corespund dou! tipuri de fluxuri financiare:
' fluxuri financiare de ie#ire (costul investi"iei)
' fluxuri financiare de intrare (efectul viitor creat de investi"ie)

n decizia de investi"ie, o importan"! hot!rtoare o are estimarea corect! a fluxurilor de
intrare generate de procesul investi"ional, din compararea c!rora rezult! dac! investi"ia este
profitabil! sau nu.

Fluxul de ie#ire, fiind cheltuieli certe, realizate n prezent, se estimeaz! mai u#or, pe baza
unor oferte de pre" de la poten"ialii furnizori de active imobilizate #i circulante necesare, a
cheltuielilor cu for"a de munc! #i toate celelalte cheltuieli generate de realizarea investi"iei.

Mult mai mult! incertitudine intervine n estimarea veniturilor viitoare, ca fluxuri de intrare
pozitive. Ca urmare a elementelor de risc care pot s! apar! n viitor, se realizeaz! diferite
scenarii care trebuie bine analizate pentru a estima ct mai bine valoarea fluxurilor de intrare
de pe urma investi"iei, pentru c! aceste fluxuri de intrare vor garanta succesul sau insuccesul
investi"iei respective.

Fiecare proiect cere o colectare a informa$iilor necesare referitoare la investi$ie, informa$ii din
domeniul: comercial, fiscal, financiar, juridic, al resurselor umane, tehnic #i nu numai.


3.2. Criterii de op!iune a investi!iilor. Fundamentarea deciziei de investi"ie.


Procesul investi"ional este un complex de opera"iuni care se desf!#oar! cu scopul adopt!rii
deciziei de investi"ie #i a finan"!rii ei. Alegerea celui mai bun proiect de investi"ie din mai
multe variante posibile folose#te cteva criterii care, astfel, permit luarea deciziei de
investi"ie.

n general, op"iunea de investi"ie presupune selectarea proiectelor de investi"ie n func"ie de
rentabilitatea lor, comparnd costurile acestora cu suma veniturilor nete realizate din
exploatarea lor.

Pentru a determina dac! aceste proiecte sunt rentabile #i pentru a alege unul din ele, se vor
ntocmi proiecte de investi"ii pentru fiecare din obiective, fiecare cu variantele lui. Aceasta
nseamn! concret, culegerea informa"iilor necesare calcul!rii cheltuielilor pentru realizarea
acelor obiective, evaluarea fluxurilor viitoare pe baza unor scenarii cu un set explicit de
presupuneri #i utilizarea unor criterii pentru departajarea acestor variante #i pentru formularea
op"iunii de investi"ie.

Pentru adoptarea acestei decizii se folosesc mai multe criterii posibile de selec"ie a
proiectelor de investi"ie.

% Criterii simple de op#iune a investi#iilor:

Criteriul costului: se poate aplica la dou! tipuri de investi"ii: investi"ii de nlocuire a unui
utilaj identic #i investi"ii care determin! o cre#tere a produc"iei. Dac! efectul este comparabil,
evident se va preferea varianta cu costul cel mai mic.

Criteriul ratei rentabilit"#ii contabile: n acest caz, proiectul de investi"ie poate fi adoptat
numai dac! rata de rentabilitate este superioar! unei anumite rate fixate dinainte.

I
Cfw
r =

C
fw
cash-flow anual (C
fw
= Amortisment + Profit net)
I investi"ie


Criteriul duratei de recuperare: Durata de recuperare este intervalul de timp la sfr#itul
c!ruia suma cash-flow-urilor degajate de investi"ie pe ntregul interval este egal! cu
investi"ia. Pentru a putea folosi indicatorul, decidentul #i fixeaz! o durat! maxim! de
recuperare a investi"iei care nu se permite a fi dep!#it!.


Cfw
I
Dr =
I investi"ie
C
fw
cash-flow


Datorit! faptului c! ace#ti indici nu "in seama nici de influen"a timpului asupra valorii banilor
#i nici de introducerea riscului n decizia de investi"ie, criteriile simple de op"iune a
investi"iilor se folosesc doar ca o sit! mai mare pentru a alege acele proiecte de investi"ii
care merit! a fi studiate mai am!nun"it cu ajutorul criteriilor care urmeaz! a fi prezentate.


% Decizia de investi#ie n condi#ii de certitudine. Actualizarea valorii.

Aceste criterii ncorporeaz! n calculul lor #i influen"a pe care o are timpul asupra valorii
banilor, dar nu #i riscul.

De exemplu, valoarea unei sume de bani primit! azi, s! spunem 1.000 lei, nu va fi aceea#i cu
valoarea acelea#i sume primite peste un an. Cei 1.000 de lei depu%i la banc! cu o oarecare
dobnd!, timp de un an, vor valora mai mult.

Cu ajutorul formulei dobnzii compuse, vom putea calcula ct ob$inem peste un an dup! o
sum! dat!, depus! la banc! ntr-un cont. Dar, ne putem ntreba de asemenea #i ct trebuie s!
depunem la banc! ast!zi ca s! ob"inem peste n ani suma de 1.000 lei, respectiv ct trebuie s!
investesc acum ca s! ob"in un anumit venit peste o anumit! perioad! de timp.

Astfel, vom putea calcula valoarea banilor la diferite momente n timp, proces numit
actualizare. Principiul de actualizare este unul invers celui de capitalizare. Capitalizarea
"duce" valoarea banilor din prezent n viitor (cu ajutorul dobnzii compuse), iar actualizarea
"aduce" valoarea banilor din viitor n prezent (cu ajutorul factorului de actualizare).

& Criteriile de op#iune a investi#iilor pe baza actualiz"rii:

# - Valoarea actualizat$ net$ VAN


I
c
Cfw
VAN
n
i
i
i
!
+
=
"
=1
) 1 (


C
fw
cash-flow = Amortisment + Profit net
c - cost mediu al capitalului

i
c) 1 (
1
+
- factor de actualizare


VAN arat! cre#terea valorii a%teptate de firm! dac! adopt! un anumit proiect.

Dac! VAN > 0 - valoarea cre#te => proiectul va fi adoptat
Dac! VAN < 0 - valoarea scade => proiectul nu va fi adoptat


Intre dou! proiecte de investi"ie cu VAN > 0 se va alege cel cu VAN cea mai mare.


# - Rata intern$ de randament RIR - reprezint! acel coeficient de actualizare pentru care
rela"ia VAN se anuleaz!


!
=
= "
+
n
i
i
i
I
RIR
Cfw
1
0
) 1 (


Rata proprie a proiectului va trebui s! fie superioar! RIR.# - Indicele de renatabilitate Ir reprezint! rentabilitatea proiectului


I
c
Cfw
Ir
n
i
i
i
!
=
+
=
1
) 1 (Dar, n decizia de investi"ii mai apare un element pe care pn! acum nu l-am luat n calcul n
cadrul criteriilor prezentate. Acesta este riscul. n orice decizie de investi$ii trebuie s! $inem
cont de risc. Nu exist! investi$ii f!r! risc: riscul pie$ei, risc comercial, risc tehnic, risc social,
risc politic, risc financiar, #.a.


3.3. Aplica!ii:

3.3.1. Aplica#ie rezolvat".

Conducerea unei brut!rii dore%te achizi"ionarea de cuptoare noi pentru m!rirea capacit!$ii de
produc$ie. Investi"ia total! s-ar ridica la valoarea de 100.000 lei. Durata de via"! este estimat!
la 5 ani. Profitul brut/an care l-ar aduce este estimat la Pb= 15.000 lei. Impozitul pe profit
este de 16%. Costul mediu al capitalului c=10%. S! se decid! prin metoda VAN dac!
investi"ia este rentabil!.

Rezolvare:

I = 100.000 lei
D = 5 ani
Pb = 15.000
i = 16%
c = 10%

VAN
!
=
"
+
=
n
i
i
i
I
c
Cfw
1
) 1 (

Cfw = Pn + Amortisment


Pn = P
b
P
b
x i = Pb x (1-i) = 15.000 x 0.84 = 12.600 lei

Amortismentul 000 . 20
5
000 . 100
= = =
D
I
lei


= !
+
+
+ +
+
+
+
+
+
= I VAN
5 2 1
) 10 . 0 1 (
000 . 20 600 . 12
...
) 10 . 0 1 (
000 . 20 600 . 12
) 10 . 0 1 (
000 . 20 600 . 12

( )
5 1
) 10 . 0 1 (
1
...
) 10 . 0 1 (
1
600 . 32
+
+ +
+
! = - 100.000 =
= 32.600 x (0.91+0.83+0.76+0.69+0.63) 100.000 =
= 32.600 x 3.82 100.000 = 124.532 100.000 = 24.532

! VAN = 24.532,
! VAN > 0
! Conform acestui criteriu investi"ia poate fi f!cut!


3.3.2. Aplica#ie rezolvat".

Un grup de ntreprinz!tori doresc s! realizeze o caban! pentru studen"i la B!i#oara. Din punct
de vedere financiar, valoarea proiectului, care cuprinde achizi"ionarea unui imobil #i finisarea
lui, se ridic! la 100.000 lei imobilul #i 200 lei/mp finisarea. Suprafa"a folosit! a imobilului
este de parter + 1 etaj * 250 mp fiecare. Acoperirea investi"iei se face dintr-un credit bancar
cu dobnd! de 15%, pe termen de 5 ani. Profitul brut pe an estimat este de 20.000 lei.
Impozitul pe profit este de 16%. Folosind VAN, s! se arate dac! proiectul va fi acceptat sau
nu.

Rezolvare:

Vom calcula VAN a proiectului:


I
c
Cfw
VAN
n
i
i
i
!
+
=
"
=1
) 1 (


I = 100.000 + 200 lei/mp * 500 mp = 200.000 lei
Pn = Pb(1-i) = Pb(1-0.16) = 20.000*0.84 = 16.800 lei

Amortismentul 000 . 40
5
000 . 200
= = =
D
I
lei

! Cfw = 40.000 + 16.800 = 56.800 lei

VAN = = !
+
+
+
+
+
I
5 2 1
) 15 . 0 1 (
800 . 56
...
) 15 . 0 1 (
800 . 56
) 15 . 0 1 (
800 . 56


= 56.800 = !
"
#
$
%
&
'
+ + + I
5 2
15 . 1
1
...
15 . 1
1
15 . 1
1

= 56.800 x (0.87+0.76+0.66+0.58+0.51) I = 56.800 x 3.38 I =
= 191.984 200.000 = - 8.016 => VAN < 0
! VAN < 0 deci proiectul nu poate fi promovat3.3.5.Aplica#ie de rezolvat:

Managerii unei firme trebuie s! analizeze dou! proiecte care se exclud reciproc, n vederea
lu!rii deciziei de alegere a unuia dintre ele. Ei au la dispozi"ie urm!toarele date pentru cele
dou! proiecte:
-mii lei-
Proiect A Proiect B
Investi$ie ini$ial! 100 60
Valoare rezidual! 10 % 5 %
Profit anual net
An 1 49 38
An 2 31 12
An 3 -2 -1

Managerii au estimat costul capitalului la 12 % #i utilizarea amortiz!rii liniare.
S! se calculeze care din cele dou! proiecte trebuie acceptat folosind criteriul VAN valoarea
actualizat! net! #i I
r
indicele de rentabilitate.


3.3.6. Aplica#ie de rezolvat:

O firma inten"ioneaz! s! achizi"ioneze un echipament (investi"ie). Are la dispozi"ie dou!
variante (A #i B) care se caracterizeaz! prin urm!toarele:

A B

Investi"ia 200.000 USD 210.000 USD
Durata 4 ani 4 ani
Profit brut
Pe ani 1- 30.000 70.000
2- 50.000 50.000
3- 55.000 40.000
4- 60.000 20.000

cota de impozit 16%, costul capitalului 8%

Se cere:
a) VAN pentru A;
b) VAN pentru B;
c) Pentru care variant! opta"i


3.3.7. Aplica#ie de rezolvat:

O firma inten"ioneaz! s! achizi"ioneze un echipament (investi"ie). Are la dispozi"ie dou!
proiecte (A #i B) care se caracterizeaz! prin urm!toarele:

A B
Investi"ia 300.000 USD 300.000 USD
Durata 4 ani 4 ani
Profit brut
Pe ani 1- 110.000 40.000
2- 100.000 50.000
3- 50.000 100.000
4- 40.000 110.000

cota de impozit 16%, costul capitalului 7%

Se cere:
a) VAN pentru A; b) VAN pentru B; c) Pentru care variant! opta"i3.3.10. Aplica#ie de rezolvat:

O firma dore#te s! nlocuiasc! un utilaj vechi, complet amortizat. Costul noului utilaj este de
500.000 lei #i va permite ob"inerea unui profit suplimentar brut de 150.000 lei, timp de 5 ani
(durata de via"! a utilajului). Costul capitalului este de 15% iar cota impozitului pe profit este
de 16%. Se cere s! se motiveze dac! firma va cump!ra sau nu utilajul n condi"iile date. A"i
r!spunde la fel dac! costul capitalului ar fi de 7%.
3.3.12. Aplica#ie de rezolvat:

S! se decid! n ce condi"ii un proiect de investi"ii care necesit! o investi"ie ini"ial! de 200.000
lei #i genereaz! un flux de intrare dup! cum urmeaz!:

Ani Flux intrare
1 100.000 lei
2 100.000 lei
3 100.000 lei
4 100.000 lei

este rentabil ? Rata de actualizare a = 10%, b = 20% sau c = 30%

3.3.12. Aplica#ie de rezolvat:

Dac! pune$i ntr-un depozit la banc! suma de 10.000 Euro pentru care primi$i o dobnd! de
10% pe an, c$i bani ve$i avea n cont dup! 5 ani ?
3.3.13. Aplica#ie de rezolvat:

O investi$ie f!cut! v! aduce 100 Euro la sfr%itul fiec!rui an, timp de 3 ani. n anul 4,
investi$ia v! aduce 200 Euro, 300 de Euro n anul 5 %i 550 Euro la sfar%itul anului 6. Dac!
rata dobnzii adus! de investi$ie este de 8%, care este valoarea actualizat! a rezultatului
investi$iei.

3.3.14. Aplica#ie de rezolvat:

Ce valoreaz! mai mult la o rat! a dobnzii de 14%: 1000 Euro n prezent sau 2000 Euro n 6
ani?

3.3.15. Aplica#ie de rezolvat:

Peste 25 de ani, dore%ti s! acumulezi n cont suma de 250.000 Euro. Ct ar trebui s! depui
acum la banc!, la o dobnda medie de 7%, ca s! te po$i bucura de suma respectiv! peste 25
de ani?