Sunteți pe pagina 1din 8

1.

se inregistreaza la anaf punctul de lucru fara salariati

Înregistrare punct de lucru sau sediu secundar la ANAF

1. Declarația 061 (dacă la sediu secundar avem până în 5 salariați);


2. Declarația 060 (dacă la sediu secundar avem minimum 5 salariați);
3. Contract de comodat sau contract de închiriere;
4. Certificat constatator pentru punctul de lucru;
5. Rezoluția ORC obținută la autorizarea sediului secundar;
6. Copie CUI.
7. Tot în cele 30 de zile, trebuie achiziționat Registrul unic de control pentru fiecare punct de
lucru.

2. Societatea solicita inregistrarea in scopuri de tva incepand cu 1 februarie. Tva trimestrial.

Documente necesare inregistrare in scopuri de TVA ca urmare a DEPASIRII


plafonului de 300.000 RON
1. Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice formular 010 – 2 exemplare, in
original;

2. Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte daca societatea desfasoara sau
nu activitati economice la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora -
original;

3. Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca administratorii si asociatii nu


au comis infractiuni si/sau fapte de natura celor prevazute la articolul 4 lit. a) si b) din OG
nr. 39/2015, in cazul in care acestia nu sunt inregistrati fiscal in Romania - original;

4. Certificat de inregistrare - copie;

5. Certificat constatator detaliat emis de Oficiul Registrului Comertului in conformitate


cu prevederile legii nr. 26/1990 privind Registrul Comertului, valabil la data depunerii
cererii de inregistrare in scopuri de TVA – original;

6. Certificatul/certificatele constatator(e) emis(e) de Oficiul Registrului Comertului in


conformitate cu prevederile articolului 15 alin 1 litera b) al legii nr. 359 / 2004
(certificatele constatoare in forma scurta care se emit la infiintarea societatii, anexate la
hotararea judecatoareasca de infiintare) – copie;

7. Documentele de identitate ale administratorilor si asociatilor - copie;


8. Daca este cazul - documentele care sa ateste tipul de viza si scopul sederii in
Romania a administratorilor si asociatilor persoane fizice nerezidente – copie;

9. In cazul asociatilor persoana juridica, extras din Registrul Comertului (sau un


document similar pentru asociatii nerezidenti) din care sa rezulte existenta legala a
acestora in tara de origine – traducere autorizata in limba romana - copie;

10. Balanta de verificare la luna depasirii plafonului de 300.000 lei si la 31 decembrie


a anului anterior (daca este cazul) – original;

11. Imputernicire pentru depunerea cererii – original;

12. Carte de indentitate persoana imputernicita sa depuna dosarul – copie.

3. Contribuabilul opteaza pentu tva la incasare. Se va prezenta procedura de inregistrare.

Sistemul TVA la incasare consta in faptul ca atat plata cat si deducerea TVA este amanata
pana la data incasarii clientilor respectiv platii furnizorilor.

Pot aplica pentru sistemul de TVA la incasare persoanele impozabile cu sediul activitatii in
Romania, inregistrate in scopuri de TVA, a caror cifra de afaceri in anul calendaristic
precedent nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei si opteaza pentru aplicarea sistemului TVA
la incasare. (conform art. 282 alin (3)
Termene de depunere a declaratiei 097
Pentru a putea aplica sistemul de TVA la incasare, firma depune declaratia 097 "Notificare
privind aplicarea sistemului TVA la incasare" si este astfel inscrisa in Registrul persoanelor care
aplica TVA la incasare.25 ian.
Societatile care devin platitoare de TVA in cursul anului, pot opta pentru intrarea in sistemul
de TVA la incasare, o data cu depunerea declaratiei 010.
Persoanele care nu au depasit plafonul de 2.250.000 lei dar care renunta la aplicarea
sistemului, pot depune declaratia intre 1 si 25 ale oricarei luni, cu excepția primului an în care au
optat pentru aplicarea sistemului. Data iesirii din sistemul TVA la incasare este data de 1 a
perioadei fiscale urmatoare celei in care a fost depusa notificarea (conform art. 282 alin. 5 din
Codul Fiscal)
Cum calculez plafonul de 2.250.000 lei
La determinarea cifrei de afaceri de 2.250.000 lei care serveste drept referinta pentru calculul
plafonului de 2.250.000 lei, se au in vedere atat operatiunile scutite de TVA cu si fara drept de
deducere cat si operatiunile pentru care locul prestarii activitatii se considera a fi in strainatate,
precum si regularizarile.

Societatile care devin platitoare de TVA in cursul anului, deci care pana la o anumita data au
aplicat regimul de scutire pentru intreprinderile mici (si au emis facturile fara TVA) nu vor tine
cont de acele facturi emise in perioada cat societatea a fost neplatitoare de TVA la calculul
plafonului de 2.250.000 lei, lucru prevazut la art. 282 alin. (3) din Codul fiscal, pct. (4) din
Normele metodologice.

Cand devine insa o firma platitoare de TVA si ce inseamna acest lucru? Aflati tot ce trebuie sa
stiti aici.

4. Societatea achizitioneaza o casa de marcat ( am actele scanate).

5. In luna martie realizeaza o achizitie intracomunitara. Se prezinta impactul asupra


vectorului fiscal in materie de tva si procedura de modificare a acestuia.

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal care
utilizeaza trimestrul ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri
au obligatia sa solicite schimbarea perioadei de la trimestrul la luna calendaristica.
Achizitiile intracomunitare de servicii nu determina obligatia de schimbare a perioadei fiscale.
In acest sens, persoanele impozabile trebuie sa depuna o declaratie de mentiuni – Formular 092 -
la organul fiscal competent, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la finele lunii in care
intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare care genereaza aceasta obliga

In analiza urmatoare, se achizitioneaza un produs din alt stat UE de catre un platitor de


TVA trimestrial. Achizitia depaseste 500 lei. Vom vedea daca achizitia schimba statutul
de platitor TVA trimestrial in platitor lunar.

Potrivit art. 322 alin. (7) din Codul fiscal, pentru persoana impozabila care utilizeaza
trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara
de bunuri taxabila in Romania, perioada fiscala devine luna calendaristica incepand cu:
a) prima luna a unui trimestru calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei
intracomunitare de bunuri intervine in aceasta prima luna a respectivului trimestru;
b) a treia luna a trimestrului calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei
intracomunitare de bunuri intervine in a doua luna a respectivului trimestru. Primele doua
luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioada fiscala distincta, pentru care
persoana impozabila va avea obligatia depunerii unui decont de taxa conform art. 323
alin. (1) din Codul fiscal;
c) prima luna a trimestrului calendaristic urmator, daca exigibilitatea taxei aferente
achizitiei intracomunitare de bunuri intervine in a treia luna a unui trimestru calendaristic.

Conform art. 322 alin. (8) din Codul fiscal, persoana impozabila care potrivit art. 322
alin. (7) este obligata sa isi schimbe perioada fiscala trebuie sa depuna o declaratie de
mentiuni la organul fiscal competent, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la finele
lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare care genereaza aceasta
obligatie, si va utiliza ca perioada fiscala luna calendaristica pentru anul curent si pentru
anul urmator.

6. In luna martie sunt angajate 2 persoane.

Actele necesare angajarii


− Copii dupa actele de identitate ale angajatului: buletin/carte de identitate, certificat
de nastere, certificat de casatorie;
− Copii dupa actele de studii/calificari/formare profesionala;
− Copie dupa permisul de conducere – daca este cazul;
− Formularul de candidatura (inclusiv CV si, eventual,
de la fostul loc de munca – a se vedea tema A 11);
− Cererea de angajare;
− Informarea prealabila la angajare;
− Fisa de aptitudini cu mentiunea „apt de angajare“, emisa de medicul de medicina a
muncii (a se vedea tema E 10);
− Fisa de instruire la angajare privind sanatatea si securitatea in munca;
− Certificatul de cazier judiciar – daca este cazul;
− Caracterizari de la locurile de munca anterioare sau de la ultima institutie de
invatamant absolvita, dupa caz;
b) Contractul individual de munca si fisa postului
In privinta contractului individual de munca, la dosarul personal trebuie sa existe dovada
inmanarii salariatului a unui exemplar din contractul individual de munca.
De regula, in practica, salariatul scrie pe contractul individual de munca (exemplarul
original care ramane la dosarul personal):
Am primit un exemplar original al contractului individual de munca azi data ………
Nume/prenume
……………………
Semnatura
………………….
Angajatorul dovedeste indeplinirea obligatiei stabilite in sarcina sa de art. 16 alin. (3) din
Codul muncii, de a inmana salariatului, anterior inceperii activitatii, un exemplar din
contractul individual de munca.
Actele aditionale referitoare la modificarea contractului individual de munca
d) Deciziile angajatorului referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea
contractelor
individuale de munca
e) Orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in
registru.

Completarea, respectiv inregistrarea in registru a elementelor prevazute mai sus, si


transmiterea registrului se fac dupa cum urmeaza:

a) la angajarea fiecarui salariat, elementele prevazute la lit. a)—g) se inregistreaza in


registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in
cauza;
b) elementul prevazut la lit. g) se completeaza si pentru contractele individuale de
munca deja inregistrate, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei
hotarari;
c) elementele prevazute la lit. h) se inregistreaza in registru in termen de maximum 20
de zile lucratoare de la data suspendarii;
d) elementele prevazute la lit. i) se inregistreaza in registru la data incetarii contractului
individual de munca/la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a determinat, in
conditiile legii, incetarea contractului individual de munca;
e) pentru salariatii detasati, angajatorul de baza completeaza perioada detasarii si
denumirea angajatorului la care se face detasarea, anterior inceperii detasarii.

Orice modificare a elementelor prevazute la lit. a), c)—g) se inregistreaza in registru cel
tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare prevazut
la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003.

Exceptie fac situatiile in care modificarile se produc ca urmare a unei hotarari


judecatoresti sau ca efect al unui act normativ cind inregistrarea in registru se face in
ziua in care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat cunostinta de continutul
acestora.
procedura de modificare a vectorului fiscal in urma angajarii a angajati
Incepand cu 01 ianuarie 2018, conform modificarilor aduse Codului fiscal prin OUG
79/2017 pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor se datoreaza urmatoarele
contributii sociale:
 contributiile de asigurari sociale, datorate bugetului asigurarilor sociale de stat –
salariat. Contributia se datoreaza si de catre angajator doar pentru conditii speciale si
deosebite de munca;
 contributia de asigurari sociale de sanatate, datorata bugetului Fondului national unic
de asigurari sociale de sanatate- salariat;
 contributia asiguratorie pentru munca, datorata bugetului general consolidat -
angajator.
Contributia de asigurari pentru somaj, contributia de asigurare pentru accidente de
munca si boli profesionale, contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor
salariale precum si contributia pentru concedii si indemnizatii vor fi eliminate incepand
cu 01 ianuarie 2018, data de la care se introduce contributia asiguratorie pentru
munca. Aceste contributii eliminate se incadreaza in categoriile de obligatii fiscale de
declarare, cu caracter permanent, care se inscriu in vectorul fiscal. Astfel, aceste
modificari determina ajustarea informatiilor din declaratiile de inregistrare fiscala.
Conform Codului de procedura fiscala termenul de declarare a modificarilor este de 15 zile de la
data la care au intervenit. Asadar, incepand cu data de 01.01.2018, toate persoanele fizice si
juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora ar trebui sa depuna
declaratia de mentiuni, in termen de 15 zile, in vederea inscrierii, in vectorul fiscal a
contributiei asiguratorie pentru munca.
Termenul de plata a impozitului
(1) Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine
impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor venituri, precum si de a-l vira
la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste
venituri.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), impozitul aferent veniturilor fiecarei luni, calculat si retinut
la data efectuarii platii acestor venituri, se vireaza, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare
trimestrului pentru care se datoreaza, de catre urmatorii platitori de venituri din salarii si venituri
asimilate salariilor:

a) asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice, cu exceptia institutiilor
publice, care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
b) persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au inregistrat venituri
totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
c) persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care, in anul anterior,
au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
d) persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita
profesii libere si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, care au, potrivit
legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca.
(3) Numarul mediu de salariati si veniturile totale se stabilesc potrivit prevederilor art. 296^19 alin.
(1^3) si (1^4).
Fata de prevederile legale mai sus invocate, apreciem ca intreprinderea individuala depune
declaratia 112 trimestrial indiferent de numarul de salariati anagajati (criterul de minim 2 salariati
este valabil numai pentru persoane juridice).
Intreprinderea individuala poate opta pentru depunerea 112 lunar incepand cu anul viitor, depunand
in acest sens Declaratia 070 – bifand "perioada fiscala –lunara prin optiune" la organul fiscal pana la
data de 31 ianuarie a anului urmator.

In situatia in care in cursul unui trimestru salariatii au beneficiat de concedii medicale, atunci
declaratia 112 pentru luna in care a intervenit concediul medical se depune lunar, pana la data de 25
inclusiv a lunii urmatoare. Declaratiile 112 aferente trimestrelor urmatoare celui in care a intervenit
CM-ul, se depun tot trimestrial, daca nu au mai fost acordate alte CM.
Asadar, trecerea la declararea lunara se va face prin modificarea vectorului fiscal – prin Depunerea
Declaratiei 070 - pana la 31 ianuarie a anului urmator. Atentie, in acest caz plata obligatiilor salariale
se va efectua tot lunar.

7. In luna iunie societatea va depasi plafoanele pentru aplicarea sistemului la


incasare si a impozitului pe venitul microintreprinderilor.
In primul rand daca ati depasit plafonul de 2.250.000 lei ,trebuie sa depuneti declaratia 010
obligatoriul ca treceti de la TVA incasare la TVA normal cu data de 01.01.2014,daca santeti cu
TVA la trimestru si depuneti declaratia 097 cu termen la 25.01.2014.
In al doilea rand trebuie sa modifici in configurare societati ,la alte detalii si modifici tva la
luna,restul face programul saga,adica conturile de tva se inchid pe parcursul platilor de la
furnizori si ncasarilor de la clienti.
In randurile urmatoare, facem referire la situatia in care, in iunie 2017, o
microintreprindere a depasit plafonul de 500.000 euro. Incepand cu trimestrul II trebuie
sa calculeze impozit pe profit. Vom vedea daca impozitul pe profit se calculeaza la
veniturile totale de la inceputul anului sau numai la cele din trimestrul II, daca se va
depune Declaratia 100 cu impozitul pe profit pana la 25.07.2017, precum si pana cand
trebuie sa depuna declaratia 010 de modificare a vectorului fiscal.
Conform art. 52 alin. 1 si 4 din Codul fiscal, prin depasirea plafonului de 500.000 euro
societatea datoreaza impozit pe profit, incepand cu trimestrul in care s-a depasit acest
plafon, prin luarea in considerare a veniturilor si cheltuielilor realizate incepand cu
trimestrul respectiv. Prin urmare, nu se vor lua in considerare veniturile (si cheltuielile)
totale cumulate de la inceputul anului.

Impozitul pe profit aferent trim. 2 va fi declarat cu ajutorul declaratiei 100, care se


depune pana la data de 25 iulie 2017. Pentru trim. 2 societatea nu va mai datora
impozitul pe veniturile microintreprinderilor.

In privinta depunerii declaratiei 010 de modificare a vectorului fiscal, potrivit art. 55 alin.
1 din Codul fiscal coroborat cu art. 88 alin. 1 din Codul de procedura fiscala aceasta
trebuie depusa in termen de 15 zile de la data producerii modificarii, respectiv de la data
depasirii plafonului.
8. In luna iunie la punctul de lucru care tocmai s a finalizat si dat in functiune o hala de
productie se angajeaza 10 salariati.