Sunteți pe pagina 1din 5

Impozite directe

Problema 4. O entitate dispune de urmtoarele informaii pe parcursul unui


exerciiu financiar:
venituri totale 350.000 lei, din care venituri neimpozabile 15.000 lei;
celtuieli totale !30.000 lei "altele dec#t cele cu impozitul pe profit$, din
care celtuieli de protocol !0.000 lei.
%e cere determinarea rezultatului net.

&'(O)*+&':
,onform art.!1 alin.3 punctul a$ din ,odul fiscal, pentru determinarea profitului
impozabil sunt considerate celtuieli deductibile numai celtuielile efectuate in scopul
realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele re-lementate prin acte normative in vi-oare.
+stfel, celtuielile de protocol sunt deductibile limitat si anume .n limita unei cote de
!/ aplicat asupra diferenei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile 0i totalul
celtuielilor aferente veniturilor impozabile, altele dec#t celtuielile de protocol 0i celtuielile
cu impozitul pe profit.
1rofit impozabil 2 *enituri totale 3 ,elt totale 3 *enituri neimpozab 4 ,elt nededuct
5eductibilit. , de protocol 2 !/ x "*eniturile impozabile 6 ,elt af. veniturilor impozabile$
*enituri impozabile 2 *enituri totale 3 *enituri neimpozabile
,onform formulelor de calcul de mai sus, avem:
*enituri impozabile 2 350.000 3 15.000 2 335.000
,eltuieli aferente ven impozabile 3 ,elt de protocol 2 !30.000 3 !0.000 2 !10.000
5eductibilitatea ,elt cu protocolul:
"335.000 3 !10.000$ x !/ 2 !.500 "celt deductibile$
!0.000 3 !.500 2 17.500 "celt nedeductibile$
1rofitul impozabil2 350.000 3 !30.000 3 15.000 4 17.500 2 1!!.500
8mpozit pe profit 2 1!!.500 x 19/ 2 1:.900
&ezultat net 2 1rofit brut 3 8mpozit pe profit 2 1!0.000 3 1:.900 2 100.;00 "profit net$
Problema 9. O entitate care desf0oar activiti de natura barurilor de
noapte obine .ntr6o perioad contabil venituri .n sum de :00.000 lei, iar
celtuielile aferente veniturilor sunt de 500.000 lei. % se determine valoarea
impozitului pe profit de pltit de ctre entitate.
&ezolvare:
,onform art.1< alin.1$ din ,odul =iscal, ,ontribuabilii care desf0oar activiti de natura
barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive,
inclusiv persoanele >uridice care realizeaz aceste venituri .n baza unui contract de asociere, 0i
.n cazul crora impozitul pe profit datorat pentru activitile prevzute .n acest articol este mai
mic dec#t 5/ din veniturile respective sunt obli-ai la plata unui impozit de 5/ aplicat
acestor venituri .nre-istrate.
+stfel,
8mpozitul pe profit 2 ":00.000 3 500.000$ x 19/ 2 9;.000 lei
8mpzitul pe profit minim pentru baruri, discoteci fiind de 5/ din veniturile realizate,
avem:
8mpozitul pe profit minim 2 :00.000 x 5/ 2 ;5.000
5in calculele de mai sus reiese ca entitatea datoreaza un impozit pe profit de 9;.000 lei.
Problema 12. ?n an-a>at al unei entiti obine .ntr6o lun urmtoarele venituri:
1 6 venituri salariale <50 lei;
! 6 a>utor de .nmorm#ntare 1.!70 lei, ca urmare a >ustificrii cu documente.
3 6 150 lei reprezent#nd cadou cu ocazia 1a0telui.
%alariatul nu are nici o persoan .n .ntreinere. % se stabileasc salariul
net.
&ezolvare:
@nre-istrarea sumelor brute obinute:
&ei neri l e dat orat e de asi-ura i sunt doar cel e aferent e salari ul ui de
baz brut , deoarece at #t cadourile cu ocazia srbtorilor .n limita sumei de 150lei, c#t 0i
a>utoarele de .nmorm#ntare sunt sume neimpozabile.
5in calculul de mai sus,
%alariul net 2 939 4 1.;!0 2 !.059 ei
Problema 15. O persoan fizic deine .n proprietate o cas dob#ndit .n
anul !009, preul de aciziie fiind de 500.000 lei. ,asa este v#ndut .n anul
!007 pentru un pre de v#nzare de 750.000 lei. % se calculeze impozitul ce
trebuie pltit de ctre persoana fizic 0i care este destinaia acestuiaA
&ezolvare:
,onform art.77B1 alin.1$ din ,odul =iscal, la transferul dreptului de proprietate 0i al
dezmembrmintelor acestuia, prin acte >uridice .ntre vii asupra construciilor de orice fel 0i a
terenurilor aferente acestora, precum 0i asupra terenurilor de orice fel fr construcii,
contribuabilii datoreaz un impozit care se calculeaz astfel:
1. pentru construciile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum 0i pentru
terenurile de orice fel fr construcii, dob#ndite .ntr6un termen de p#n la 3 ani
inclusiv:
3/ p#n la valoarea de !00.000 lei inclusiv;
peste !00.000 lei, 9.000 lei 4 !/ calculate la valoarea ce dep0e0te !00.000 lei
inclusiv;
!. pentru imobilele descrise la lit. a$, dob#ndite la o dat mai mare de 3 ani:
!/ p#n la valoarea de !00.000 lei inclusiv;
9;1 2 /
;!1
;!3
!.3!0
<50
1.;70
peste !00.000 lei, ;.000 lei 4 1/ calculat la valoarea ce dep0e0te !00.000 lei
inclusiv.
8n cazul de fata, sunt valabile normele prevazute la punctul 1, deoarece proprietatea se
instraineaza intr6un an de la dobandire. 5e asemenea, valoarea depaseste !00.000 lei, ceea ce
inseamna ca impozitul datorat este de 9.000 lei sum fix 4 !/ din valoarea ce
dep0e0t e !00. 000 l ei .
+st fel:
8mpozit datorat 2 9.000 4 " 750.000 3 !00.000 $ x !/ 2 9.000 4 11.000 2 17.000 lei.
Impozite indirecte
Problema 5. O instituie public a depozitat, .ntr6o perioad, .n ma-aziile sale,
bunuri .n valoare total de !9.000 lei. 5in acestea 1!C!0 aparin acesteia, iar
restul sunt ale unei societi comerciale din zon. ,iria practicat pentru
depozitare a fost de 9/ din valoarea bunurilor depozitate.
+ avut de colectat D*+ instituia publicA 5ac da, se cere s se calculeze
mrimea acesteia.
&ezolvare:
,onform art.1!7 alin.9$ litera - din ,odul =iscal, instituia are D*+ de colectat pentru
serviciile de depozitare practicate, 0i anume:
*aloarea bunurilor depozitate: !9.000 x <C!0 2 10.;00 lei
,iria perceput 2 10.;00 x 9/ 2 9!; lei
D*+ colectat aferent ciriei 2 9!; x !;/ 2 1;:,70 lei
Problema 10. ?n furnizor livreaz unui client mrfuri .n valoare de 9!3.000 lei,
D*+ 1:/. 1entru mrfurile furnizate se acord clientului la data livrrii o
remiz de 5/.
% se calculeze taxa pe valoarea adu-at colectatCdeductibil aferent
mrfurilor livrateCprimite.
&ezolvare:
,onform art.137 alin. "3$ din ,odul =iscal, baza de impozitare nu cuprinde
urmatoarele:
a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile 0i alte reduceri de pre, acordate de
furnizori direct clienilor la data exi-ibilitii taxei;
b) sumele reprezent#nd daune6interese, stabilite prin otr#re >udectoreasc definitiv
0i irevocabil, penalizrile 0i orice alte sume solicitate pentru ne.ndeplinirea total sau parial
a obli-aiilor contractuale, dac sunt percepute peste preurile 0iCsau tarifele ne-ociate;
c) dob#nzile, percepute dup data livrrii sau prestrii, pentru pli cu .nt#rziere;
d) valoarea ambala>elor care circul .ntre furnizorii de marf 0i clieni, prin scimb,
fr facturare;
e) sumele acitate de o persoan impozabil .n numele 0i .n contul altei persoane 0i
care apoi se deconteaz acesteia.
&emiza 2 5/ x 9!3.000 2 31.150
Eaza de impozitare 2 9!3.000 3 31.150 2 5:1.<50
Daxa pe valoarea adau-ata 2 5:1.<50 x !;/ 2 1;!.0;; lei
Impozite locale
Problema 2. ?n a-ent economic deine o cldire ce a fost reevaluat .n anul
!009. @n prezent, valoarea de inventar este de 1<.000 lei.
% se calculeze impozitul datorat de a-entul economic cu titlu de impozit
pe cldiri.

&ezolvare:
,onform art.!53 alin. "9$ din ,odul =iscal, .n cazul unei cldiri care nu a fost
reevaluat, cota impozitului pe cldiri se stabile0te de consiliul localC,onsiliul Feneral al
Gunicipiului Eucure0ti .ntre:
a) 10/ 0i !0/ pentru cldirile care nu au fost reevaluate .n ultimii 3 ani anteriori
anului fiscal de referin;
b) 30/ 0i ;0/ pentru cldirile care nu au fost reevaluate .n ultimii 5 ani anteriori
anului fiscal de referin .
+ceste cote de impozitare se aplica la valoarea de inventar a cladirii inre-istrata in
contabilitatea persoanelor >uridice, pana la sfarsitul lunii in care s6a efectuat prima reevaluare.
+vand in vedere ca reevaluarea cladirii a fost realizata cu mai mult de 3 ani inainte de
perioada fiscala, impozitul datorat de a-entul economic va fi urmatorul:
8mpozit pe cladiri datorat: 1<.000 x ;0/ 2 7.!00 lei.

S-ar putea să vă placă și