Sunteți pe pagina 1din 38

Contabilitatea operatiunilor de fuziune, divizare,

dizolvare si lichidare

I. SOCIETATEA ABSORBANTA O ABSOARBE PE ABSORBITA 1.

Metoda aleasa: ACTIVUL NET CONTABIL

Societatea Aborbanta are un capital social de 2.933.425 lei, impartit in 2.933.425 de actiuni
cu valoare nominala de 1 leu/actiune. Societatea Absorbita 1 are un capital social de 1.950
lei, impartit in 1.950 de actiuni cu valoare nominala de 1 leu/actiune.

Societatea Absorbanta o absoarbe pe societatea Absorbita 1.

1) Inventarierea si evaluarea:

S-au efectuat inventarierea si evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si


capitalurilor proprii la societatile care fuzioneaza, ale caror rezultate au fost inregistrate in
contabilitate, potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

Pe baza evaluarii efectuate de evaluatorii autorizati :

 societatea Absorbanta inregistreaza o crestere pe seama elementelor neidentificabile


(fond commercial) de 2.000 lei fata de activul net contabil, un plus de valoare de
580.000 lei (valoarea justa a cladirilor este de 3.060.390 lei, fata de valoarea
contabila neta, de 2.480.390 lei), un plus de valoare de 13.857.790 lei (valoarea justa
a echipamentelor este de 37.151.896,25 lei, fata de valoarea contabila neta, de
23.294.106,25 lei) ;
 societatea Absorbita 1 inregistreaza un plus de valoare de 4.690 lei (valoarea justa a
amenajarilor de teren este de 19.227,25 lei, fata de valoarea contabila neta, de
14.537,25 lei), un plus de valoare de 5.800 lei (valoarea justa a mijloacelor de
transport este de 49.675 lei, fata de valoarea contabila neta, de 43.875 lei), un plus de
valoare de 528.320 lei (valoarea justa a constructiei este de 1.608.932 lei, fata de
valoarea contabila neta, de 1.080.612 lei).

2) Intocmirea situatiilor financiare cu ocazia fuziunii:

1
a) Determinarea activului net contabil.

Elemente Absorbanta Absorbita 1


Capitaluri proprii 5.203.825,92 7.841.705,37
Activul net contabil 5.203.825,92 7.841.705,37
Numar de actiuni 2.933.425 1.950
Valoarea nominala = 1 leu/actiune 1 leu/actiune
Capitalul social / Numar
actiuni
Valoarea contabila = 1,77 4.021,39
Activul net contabil / Numar
de actiuni
b) Determinarea ratei de schimb a actiunilor:

RS = Valoarea contabila a unei actiuni a societatii Absorbita 1 / Valoarea contabila a unei


actiuni a societatii Absorbanta

RS = 4.021,39 / 1,77 = 2.271,97

c) Determinarea numarului de actiuni ce trebuie emis :

Numarul de actiuni ce trebuie emis de Absorbanta = RS*Numarul de actiuni Absorbita 1

Numarul de actiuni ce trebuie emis de Absorbanta = 2.271,97*1950 = 4.430.342

d) Determinarea cresterii de capital la societatea Absorbanta :

Cresterea de capital la societatea Absorbanta = Numarul de actiuni ce trebuie emis de


Asorbanta * Valoarea nominala a unei actiuni a Absorbantei

Cresterea de capital la societatea Absorbanta = 4.430.341,5 * 1 leu/actiune = 4.430.342

e) Determinarea primei de fuziune :

Prima de fuziune = Activul contabil net al Absorbantei 1 – Cresterea de capital la


Absorbanta

Prima de fuziune = 7.841.705,37 – 4.430.342 = 3.411.363,37 lei.

3) Proiectul de fuziune:

2
PROIECT DE FUZIUNE PRIN ABSORBTIE A SOCIETATII

SC. ABORBITA 1 SRL DE CATRE

SC. ABSORBANTA SRL

Nr.1 / 07.05.2019

Aprobat prin :

Hotararea Generala a Asociatilor nr.5 /07.05.2019 a SC Absorbita 1 SRL

Hotararea Generala a Asociatilor nr.7 /07.05.2019 a SC Absorbanta SRL

1. PREAMBUL

Prezentul Proiectul de Fuziune este intocmit in baza aprobarii de principiu a fuziunii dintre
Absorbanta SRL in calitate de Societate Absorbanta si Absorbita 1 SRL in calitate de
Societate Absorbita, avand in vedere urmatoarele :

 Hotararea AGA nr. 5 din data de 07.05.2019 a SC Absorbita 1 SRL atasata la anexa 1
 Hotararea AGA nr.7 din data de 07.05.2019 a SC Absorbanta SRL atasata la anexa 2

Asociatii Absorbitei 1 si asociatii Absorbantei au hotarat si aprobat in unanimitate, de


pricipiu, fuziunea prin absortie a Absorbitei 1, in calitate de societate absorbita, cu
Absorbanta, in calitate de societate absorbanta si au mandatat administratorii sa intocmeasca
proiectul de fuziune prin absortie necesar in acest scop.

Dupa avizarea de catre persoana desemnata de la Oficiile Registrului Comertului competente,


publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si expirarea termenului de 30 de
zile de la momentul publicarii, Proiectul de Fuziune va fi prezentat spre aprobare finala
Adunarii Generale a Asociatilor Absorbitei 1 si Adunarii Generale a Asociatilor a
Absorbantei.

2. FUNDAMENTAREA SI CONDITIILE FUZIUNII; EFECTELE FUZIUNII

2.1. Fundamentarea fuziunii

Temei legal

Prezentul Proiect de Fuziune a fost intocmit in conformitate cu prevederile articolului 241 si


urmatoarele din Legea nr. 31/1990, in baza Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor
Absorbitei 1 din data de 07.05.2019 si a Hotararii Generale a Asociatilor a Absorbantei din
data de 07.05.2019, prin care s-au decis in unanimitate, printer altele, urmatoarele:

3
a) Aprobarea in principiu ca Absorbanta, in calitate de Societate Absorbanta, sa fuzioneze
cu Absorbita 1, in calitate de Societate Absorbita, in conditiile prevazute de Legea nr.
31/1990;
b) In conformitate cu dispozitiile art. 2432 alineat (5) din Legea31/1990, s-a renuntat la:
 Intocmirea de catre Administratorii Societatilor Implicate in Fuziune a raportului
privind Proiectul de Fuziune prevazut la art. 2432 alineat (1) din Legea nr.
31/1990 si la
 Comunicarea informatiilor prevazute la art. 2432 alineat (4) din Legea nr.
31/1990;
c) S-a aprobat ca Dl. Popescu Ion si DL. Barbu George, in calitate de administrator ai
Absorbitei 1, si Dl. Matei Ion, Dl. Panaitescu Adrian si Dna. Georgescu Amalia, in
calitate de administrator ai Absorbantei, actionand impreuna sau individual, sa fie
mandatati cu autoritate si puteri sa redacteze, modifice, semneze toate documentele si sa
indeplineasca toate formalitatile necesare pentru realizarea Fuziunii;
d) S-a aprobat data de 31.12.2018 ca data de referinta a situatiilor financiare ale Societatilor
Implicate in Fuziune ce vor fi folosite la intocmirea Proiectului de Fuziune.

2.2. Modalitatea de realizare a fuziunii

Fuziunea se va realiza prin absorbtia societatii Absorbita 1 SRL de catre Absorbanta SRL, in
conformitate cu prevederile cadrului legal mai sus mentionat.

2.3. Efectele fuziunii

Ca urmare a fuziunii prin absorbtie, Societatea Absorbita isi va inceta existenta si se va


dizolva fara lichidare, urmand a fi radiata din Registrul Comertului, iar Societatea
Absorbanta isi va pastra toate datele de identificare precum si asociatii.

Intrucat Societatea Absorbita si Societatea Absorbanta sunt societati independente, este


necesara emiterea de noi parti sociale pentru remunerarea asociatilor Absorbitei 1 SRL, astfel
in urma fuziunii, Societatea Absorbanta isi va majora capitalul social.

Patrimoniul Societatii Absorbite va fi transmis in universalitatea sa (active si pasive), in


starea in care se afla, cu toate drepturile si obligatiile pe care aceasta le are, catre Societatea
Absorbanta. Astfel Societatea Absorbanta va dobandi toate drepturile si va fi tinuta de toate
obligatiile apartinand Societatii Absorbite, incepand cu Data Efectiva a Fuziunii.

Dupa realizarea fuziunii, societatea comerciala Absorbanta SRL va fi guvernata in continuare


de legile din Romania, isi va pastra obiectul principal de activitate, respectiv “Activitati ale
portalurilor web“ cod CAEN 6312, iar activitatea sa, precum si toate drepturile si obligatiile
sale, privilegiile si autorizatiile detinute vor continua fara a fi afectate de fuziune.

4
Dupa fuziune, capitalul social al Absorbantei va fi de 7.363.767 parti sociale, cu valoare
nominala de 1 RON fiecare, subscris si varsat integral.

2.4. Fundamentarea economica a Fuziunii

In urma acestei fuziunii fondurile necesare desfasurarii activitatii vor fi administrate in mod
mai eficient, cheltuielile operationale si adminsitrative generate de Societatea Absorbita vor
fi eliminate, ducand la o mai buna administrare a resurselor si la o eficienta ridicata a
utilizarii acestora, societatile participante la fuziune vor beneficia de o administrare comuna
ce va permite orientarea strategica si ratioanla in afaceri, deasemenea va avea loc o crestere a
eficientei utilizarii spatiilor destinate birourilor din corpul administrativ si operational,
inclusiv prin redistribuirea acestora, in scopul mai bunei organizari interne.

3. CONDITIILE ALOCARII DE ACTIUNI LA SOCIETATEA ABSORBANA

Aportul net al Societatilor Implicate in Fuziune s-a determinat pe baza situatiilor financiare la
31 decembrie 2018, data aprobata de cele doua Societati Implicate in Fuziune ca fiind data de
referinta pentru situatiile financiare utilizate pentru stabilirea conditiilor Fuziunii.

Toate elementele de activ si de pasiv ale Societatii Absorbite vor fi Preluate de catre
Societatea Absorbanta conform Legii nr. 31/1990 si Ordinului nr. 897/2015.

In urma Fuziunii, Absorbanta va avea aceiasi asociati, dar numarul total de parti sociale
emise de Societatea Absorbanta se va modifica.

Detalii privind conditiile fuziunii, respectiv calculul valorii contabile a partilor sociale,
calculul ratei de schimb, a numarului de parti sociale de emis, cresterea de capital social si
prima de fuziune sunt prezentate in continuare in prezentul Proiect de Fuziune.

4. DATA LA CARE PARTILE SOCIALE PREVAZUTE DAU DETINATORILOR


DREPTUL DE A PARTICIPA LA BENEFICII SI ORICE CONDITII SPECIALE CARE
AFECTEAZA ACEST DREPT

In urma fuziunii, Partile sociele corespunzatoare capitalului social subscris al Societatii


Absorbante vor da dreptul la Dividende numai dupa Data Fuziunii, data la care Fuziunea isi
produce integral efectele.

In conformitate cu art. 249 lit b) teza 2 din Legea nr. 31/1990, este data de la care tranzactiile
Societatii Absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca apartinand Societatii
Absorbante este data de 1 a lunii urmatoare celei in care instanta de judecata competenta a
aprobat Fuziunea, orele 00:00. Pentru evitarea oricarui dubiu, Societatile Implicate in
Fuziune vor continua sa existe si sa functioneze separat anterior Datei Fuziunii.

5
Societatea Absorbita isi va indeplini obligatiile impuse de lege inainte de radiere. Toate
obligatiile neindeplinite de Societatea Absorbita inaintea radierii vor fi preluate de Societatea
Absorbanta.

La Data Fuziunii, asociatii Absorbieti 1 pierd dreptul la dividende in Societatea Absorbita si


Dobandesc dreptul la dividende in Societatea Absorbanta, proportional cu participarea
acestora la capitalul social al Societatii Absorbante.

5. RATA DE SCHIMB A PARTILOR SOCIALE SI CUANTUMUL EVENTUALELOR


PLATI IN NUMERAR

Rata de schimb (RS) a partilor sociale se determina prin raportarea valorii contabile a unei
parti sociale a Societatii Absorbite la valoarea contabila a unei parti sociale a Societatii
Absorbante, dupa cum urmeaza :

RS = Valoarea contabila a unei parti sociale a Absorbitei 1 / Valoarea contabila a unei parti
sociale a Absorbantei,

RS = 4.021,39 / 1,77 = 2.271,97

Schimbul de parti sociale se face fara sulta.

6. CUANTUMUL PRIMEI DE FUZIUNE

Conform art. 417 alineat (4) din Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul nr.
1802/2014, prima de fuziune se determina ca diferenta intre valoarea aportului netrezultat din
fuziune si valoarea cu care a crescut capitalul social al Societatii Absorbante.

Astfel, in cazul prezentei Fuziuni, Prima de Fuziune se calculeaza ca diferenta intre :

 Valoarea aportului net al Absorbantei 1 de 7.841.705,37 RON ; si


 Valoarea cu care a crescut capitalul social al Absorbantei de 4.430.342 RON

Prima de fuziune = 7.841.705,37 – 4.430.342 = 3.411.363,37 lei.

7. ALTE DATE CARE PREZINTA INTERES PENTRU FUZIUNE

Administratorii Societatilor Implicate in Fuziune nu are ca effect marirea obligatiilor


asociatilor niciuneia dintre Societatile Implicate in Fuziune.

Cheltuielile necesare Fuziunii vor fi suportate de Societatea Absorbanta.

Prezentul Proiect de Fuziune a fost intocmit in baza mandatului acordat Administratorilor


Societatilor Implicate in Fuziune de catre asociatii Societatilor Implicate in Fuziune.

6
4) Inregistrarea in contabilitatea absorbantei si a absorbitei 1 tranzactiile specifice
fuziunii:

a) Inregistrarile efectuate in contabilitatea absorbitului:

 Scoaterea din evidenta a elementelor de natura capitalurilor propria transferate:


7.841.705,37 % = 456 7.841.705,37 lei
1.950 1012
538.810 105
4.423.320,72 1171
2.877.624,65 121

 Scoaterea din evidenta a elementelor de natura activelor transferate:


 Amortizarea:
2812 = 212 232.024,26 lei
2813 = 213 1.655.086,58 lei
 Restul elementelor de active:
47.354.128,24 lei 892 = % 47.354.128,24 lei
211 19.227,25 lei
212 1.608.932 lei
2131 5.749.120,36 lei
2133 49.675 lei
231 201.842,84 lei
2678 8.846.641,44 lei
3022 63.692,07 lei
331 4.535.739 lei
345 444.294,44 lei
4093 106.907,58 lei
4111 15.673.431,64 lei
4424 5.207.088,41 lei
4428 7.841,73 lei
445 1.028.283,85 lei
471 283.093,30 lei
5121 3.528.317,33 lei
 Scoaterea din evidenta a elementelor de natura datoriilor si ajustarilor pentru deprecierea
creantelor transferate:
37.625.312,03 lei % = 892 37.625.312,03 lei
34.412.908,73 lei 401
94.672,50 lei 4312
40.218,75 lei 4314
3.461,25 lei 4372

7
56.481,75 lei 444
3.017.569,04 lei 4551
b) Inregistrari efectuate in contabilitatea absorbantului:

 Inregistrarea majorarii de capital si a primei de fuziune :

7.841.705,37 lei 456 = % 7.841.705,37 lei


1012 4.430.342,00 lei
1042 3.411.363,37 lei
 Preluarea de la Absorbita 1 a elementelor de natura activelor:

47.354.128,24 lei % = 891 47.354.128,24 lei


19.227,25 lei 211
1.608.932 lei 212
5.749.120,36 lei 2131
49.675 lei 2133
201.842,84 lei 231
8.846.641,44 lei 2678
63.692,07 lei 3022
4.535.739 lei 331
444.294,44 lei 345
106.907,58 lei 4093
15.673.431,64 lei 4111
5.207.088,41 lei 4424
7.841,73 lei 4428
1.028.283,85 lei 445
283.093,30 lei 471
3.528.317,33 lei 5121

 Preluarea de la Absorbita 1 a elementelor de natura datoriilor si ajustarilor pentru


depreciererea creantelor:

37.625.312,03 lei 891 = % 37.625.312,03 lei


401 34.412.908,73 lei
4312 94.672,50 lei
4314 40.218,75 lei
4372 3.461,25 lei
444 56.481,75 lei
4551 3.017.569,04 lei

5) Bilantul dupa fuziune al Absorbantei :

8
II. SOCIETATEA ABSORBANTA O ABSOARBE PE ABSORBITA 2.

Metoda aleasa: EVALUAREA GLOBALA

Societatea Aborbanta are un capital social de 2.933.425 lei, impartit in 1.629.681 actiuni cu
valoare nominala de 1,8 lei/actiune. Societatea Absorbita 1 are un capital social de 187.625 lei,
impartit in 134.018 actiuni cu valoare nominala de 1,4 lei/actiune.
Societatea Absorbanta detine la societatea Absorbita 2 48.000 de actiuni achizitionate la costul
de achizitie de 2 lei/actiune.
Societatea Absorbanta o absoarbe pe societatea Absorbita 2.

1) Inventarierea si evaluarea:
S-au efectuat inventarierea si evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor
proprii la societatile care fuzioneaza, ale caror rezultate au fost inregistrate in contabilitate,
potrivit reglementarilor contabile aplicabile.
Pe baza evaluarii efectuate de evaluatorii autorizati :

 societatea Absorbanta inregistreaza o crestere pe seama elementelor neidentificabile


(fond comercial) de 2.000 lei, un plus de valoare de 580.000 lei (valoarea justa a
cladirilor este de 3.060.390 lei, fata de valoarea contabila neta, de 2.480.390 lei), un plus
de valoare de 13.857.790 lei (valoarea justa a echipamentelor este de 37.151.896,25 lei,
fata de valoarea contabila neta, de 23.294.106,25 lei) ;
 societatea Absorbita 2 inregistreaza o crestere pe seama elementelor neidentificabile
(fond comercial) de 15.000.000 lei, un plus de valoare de 2.480.000 lei (valoarea justa a
terenurilor este de 2.995.125 lei, fata de valoarea contabila neta, de 515.125 lei), o
descrestere de 5.000 lei la marfuri.

2) Intocmirea situatiilor financiare cu ocazia fuziunii:

a) Determinarea activului net contabil.

Elemente Absorbanta Absorbita 2


Capitaluri proprii -9.235.964,08 -16.772.662,63
± Diferente din reevaluare
 Fond comercial +2.000 +15.000.000
 Terenuri - +2.480.000
 Constructii +580.000 -
 Echipamente +13.857.790 -
 Marfuri - -5.000
+ Plusul de valoare al 48.000 actiuni *(5,24
actiunilor detinute la lei/actiune ( valoare globala
Absorbita 2 Absorbita 2)- 2 lei/actiune

9
(costul de achizitie) =
155.520
Activul net corectat 5.359.346 702.337
(Valoarea globala)
Numar de actiuni 1.629.681 187.625
Valoarea nominala = 1,8 lei/actiune 1,4 lei/actiune
Capitalul social / Numar
actiuni
Valoarea contabila = 3,29 3,74
Activul net corectat / Numar
de actiuni

b) Determinarea ratei de schimb a actiunilor:

RS = Valoarea contabila a unei actiuni a societatii Absorbita 2 / Valoarea contabila a unei


actiuni a societatii Absorbanta

RS = 3,74 / 3,29 = 1,14

c) Determinarea numarului de actiuni ce trebuie emis :

Numarul de actiuni ce trebuie emis de Absorbanta = RS*Numarul de actiuni Absorbita 2

Numarul de actiuni ce trebuie emis de Absorbanta = 1,14* 187.625= 213.893

 Determinarea numarului de actiuni nou-emise pe care le vor primii actionarii


societatii Absorbanta 2 :
 Actiuni nou-emise = 213.893 actiuni *74% = 158.281 actiuni
 Actiunile care ii revin societatii Absorbante vor fi anulate, respectiv:
213.893 actiuni * 26% = 55.612 actiuni
d) Determinarea cresterii de capital la societatea Absorbanta :

Cresterea de capital la societatea Absorbanta = Numarul de actiuni ce trebuie emis de


Asorbanta * Valoarea nominala a unei actiuni a Absorbantei

Cresterea de capital la societatea Absorbanta = 158.281 * 1,8 lei/actiune = 284.906 lei

e) Determinarea primei de fuziune :

Prima de fuziune = Activul contabil net al Absorbantei 2 – Cresterea de capital la


Absorbanta

Prima de fuziune = 702.337– 284.906 – 96.000 = 321.431 lei.

5) Proiectul de fuziune:

10
PROIECT DE FUZIUNE PRIN ABSORBTIE A SOCIETATII

SC. ABORBITA 2 SRL DE CATRE

SC. ABSORBANTA SRL

Nr.1 / 07.05.2019

Aprobat prin :

Hotararea Generala a Asociatilor nr.5 /07.05.2019 a SC Absorbita 1 SRL

Hotararea Generala a Asociatilor nr.7 /07.05.2019 a SC Absorbanta SRL

1. PREAMBUL

Prezentul Proiectul de Fuziune este intocmit in baza aprobarii de principiu a fuziunii dintre
Absorbanta SRL in calitate de Societate Absorbanta si Absorbita 1 SRL in calitate de
Societate Absorbita, avand in vedere urmatoarele :

 Hotararea AGA nr. 5 din data de 07.05.2019 a SC Absorbita 1 SRL atasata la anexa 1
 Hotararea AGA nr.7 din data de 07.05.2019 a SC Absorbanta SRL atasata la anexa 2

Societatea Absorbita 2 SRL este detinuta in proportie de 35,82% de catre societatea


Absorbanta SRL. Asociatii celor doua societati participante la fuziune au hotarat ca nu sunt
necesare rapoartele administratorilor conform art.2432 alin (1) din Legea 31/1990 si
informatiile prevazute la art.2432 alin (4) din Legea 31/1990 precum si ca nu sunt necesare
examinarea proiectului de fuziune si intocmirea raportului prevazut de art.2433 al (1) din
Legea 31/1990.

Acest Proiect de Fuziune a fost conceput cu respectarea prevederilor legale cuprinse in


urmatoarele acte normative:

 Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial


Partea I nr.1066 din data de 17.11.2004, cu modificarile si completarile ulterioare ,
denumita in continuare Legea 31/1990;
 Legea nr.82/1991 a contabilitatii, republicata in Monitorul Oficial Partea I
nr.629/2002, cu modificarile si completarile ulterioare numita in cele ce urmeaza
Legea 82/1991;
 Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.897/2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune,
divizare , dizolvare si lichidare a societatilor comerciale, precum si retragerea sau
excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale si tratamentul fiscal al
acestora, numit in continuare Ordinul nr.897/2015;

11
 Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.2844/2016 pentru aprobarea
Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare
Financiara;
 Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legea 53/2003 privind Codul Muncii, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
 Legea 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului
intreprinderii, al unitatii sau al altor parti ale acestora.

Prezentul Proiect de Fuziune prin Absorbtie dintre societatile Absorbanta SRL, in calitate de
Societate Absorbanta si Absorbita 2 SRL, in calitate de Societate Absorbita a fost aprobat de
catre Adunarea Generala a Asociatilor a SC Absorbanta SRL prin Hotararea nr.7 din
07.05.2019, si de catre Adunarea Generala a Asociatilor SC Absorbita 2 SRL prin Hotararea
nr.5 din 07.05.2019.

2. FUNDAMENTAREA SI CONDITIILE FUZIUNIT; EFECTELE FUZIUNII

2.1 Motivatia fuziunii :

In urma realiarii acetei fuziuni se vor elimina sarcinile administrative redundante care sunt in
present impuse de functionarea ca doua entitati juridice separate: necesitatea intocmirii de
situatii financiare separate pentru cele doua societati, necesitatea includerii tranzactiilor intre
cele doua societati in dosarul preturilor de transfer. Prezentul Proiect de Fuziune a fost
intocmit in conformitate cu art.238 , art.241 si urmatoarele din Legea 31/1990, si in baza
Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor celor doua societati implicate in Fuziune.

2.2 Modalitatea de realizare a fuziunii:

Fuziunea se va realiza prin absorbtia societatii Absorbita 2 SRL de catre Absorbanta

SRL, in conformitate cu prevederile cadrului legal mai sus mentionat.

2.3 Efectele fuziunii:

Ca urmare a fuziunii prin absorbtie, Societatea Absorbita 2 isi va inceta existenta si se va


dizolva fara lichidare, urmand a fi radiata din Registrul Comertului, iar Societatea
Absorbanta isi va pastra toate datele de identificare precum si asociatii.

Intrucat Societatea Absorbita 2 are mai multi asociati, Societatea Absorbanta trebuie sa emita
noi parti sociale pentru remunerarea asociatilor, astfel in urma fuziunii, Societatea
Absorbanta isi va majora capitalul social.

Patrimoniul Societatii Absorbita 2 va fi transmis in universalitatea sa (active si pasive), in


starea in care se afla, cu toate drepturile si obligatiile pe care aceasta le are, catre Societatea

12
Absorbanta. Astfel Societatea Absorbanta va dobandi toate drepturile si va fi tinuta de toate
obligatiile apartinand Societatii Absorbita 2, incepand cu Data Efectiva a Fuziunii.

Dupa realizarea fuziunii, societatea comerciala Absorbanta SRL va fi guvernata in continuare


de legile din Romania, isi va pastra obiectul principal de activitate, respectiv “Activitati ale
portalurilor web“ cod CAEN 6312, iar activitatea sa, precum si toate drepturile si obligatiile
sale, privilegiile si autorizatiile detinute vor continua fara a fi afectate de fuziune.

2.4 Fundamentarea economica a Fuziunii

In urma acestei fuziunii fondurile necesare desfasurarii activitatii vor fi administrate in mod
mai eficient, cheltuielile operationale si adminsitrative generate de Societatea Absorbita 2 vor
fi eliminate, ducand la o mai buna administrare a resurselor si la o eficienta ridicata a
utilizarii acestora, societatile participante la fuziune vor beneficia de o administrare comuna
ce va permite orientarea strategica si ratioanla in afaceri, deasemenea va avea loc o crestere a
eficientei utilizarii spatiilor destinate birourilor din corpul administrativ si operational,
inclusiv prin redistribuirea acestora, in scopul mai bunei organizari interne.

3. CONDITIILE ALOCARII DE ACTIUNI LA SOCIETATEA ABSORBANA

Aportul net al Societatilor Implicate in Fuziune s-a determinat pe baza situatiilor financiare la
31 decembrie 2018, data aprobata de cele doua Societati Implicate in Fuziune ca fiind data de
referinta pentru situatiile financiare utilizate pentru stabilirea conditiilor Fuziunii.

Toate elementele de activ si de pasiv ale Societatii Absorbite vor fi Preluate de catre
Societatea Absorbanta conform Legii nr. 31/1990 si Ordinului nr. 897/2015.

In urma Fuziunii, Absorbanta va avea aceiasi asociati, dar numarul total de parti sociale
emise de Societatea Absorbanta se va modifica.

Detalii privind conditiile fuziunii, respectiv calculul valorii contabile a partilor sociale,
calculul ratei de schimb, a numarului de parti sociale de emis, cresterea de capital social si
prima de fuziune sunt prezentate in continuare in prezentul Proiect de Fuziune.

4. DATA LA CARE PARTILE SOCIALE PREVAZUTE DAU DETINATORILOR


DREPTUL DE A PARTICIPA LA BENEFICII SI ORICE CONDITII SPECIALE CARE
AFECTEAZA ACEST DREPT

In urma fuziunii, Partile sociele corespunzatoare capitalului social subscris al Societatii


Absorbante vor da dreptul la Dividende numai dupa Data Fuziunii, data la care Fuziunea isi
produce integral efectele.

In conformitate cu art. 249 lit b) teza 2 din Legea nr. 31/1990, este data de la care tranzactiile
Societatii Absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca apartinand Societatii
Absorbante este data de 1 a lunii urmatoare celei in care instanta de judecata competenta a
13
aprobat Fuziunea, orele 00:00. Pentru evitarea oricarui dubiu, Societatile Implicate in
Fuziune vor continua sa existe si sa functioneze separat anterior Datei Fuziunii.

Societatea Absorbita isi va indeplini obligatiile impuse de lege inainte de radiere. Toate
obligatiile neindeplinite de Societatea Absorbita inaintea radierii vor fi preluate de Societatea
Absorbanta.

La Data Fuziunii, asociatii Absorbieti 1 pierd dreptul la dividende in Societatea Absorbita si


Dobandesc dreptul la dividende in Societatea Absorbanta, proportional cu participarea
acestora la capitalul social al Societatii Absorbante.

5. RATA DE SCHIMB A PARTILOR SOCIALE SI CUANTUMUL EVENTUALELOR


PLATI IN NUMERAR

Rata de schimb (RS) a partilor sociale se determina prin raportarea valorii contabile a unei
parti sociale a Societatii Absorbite la valoarea contabila a unei parti sociale a Societatii
Absorbante, dupa cum urmeaza :

RS = Valoarea contabila a unei parti sociale a Absorbitei 1 / Valoarea contabila a unei parti
sociale a Absorbantei,

RS = 3,74 / 3,29 = 1,14

Schimbul de parti sociale se face fara sulta.

6. CUANTUMUL PRIMEI DE FUZIUNE

Conform art. 417 alineat (4) din Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul nr.
1802/2014, prima de fuziune se determina ca diferenta intre valoarea aportului netrezultat din
fuziune si valoarea cu care a crescut capitalul social al Societatii Absorbante.

Astfel, in cazul prezentei Fuziuni, Prima de Fuziune se calculeaza ca diferenta intre :

 Valoarea aportului net al Absorbantei 2 de 702.337 RON ; si


 Valoarea cu care a crescut capitalul social al Absorbantei de 284.906 RON
 Valoarea actiunilor detinute de Absorbanta la Absorbita 2 96.000 RON

Prima de fuziune = 702.337– 284.906 – 96.000 = 321.431 lei lei.

7. ALTE DATE CARE PREZINTA INTERES PENTRU FUZIUNE

Administratorii Societatilor Implicate in Fuziune nu are ca effect marirea obligatiilor


asociatilor niciuneia dintre Societatile Implicate in Fuziune.

Cheltuielile necesare Fuziunii vor fi suportate de Societatea Absorbanta.

14
Prezentul Proiect de Fuziune a fost intocmit in baza mandatului acordat Administratorilor
Societatilor Implicate in Fuziune de catre asociatii Societatilor Implicate in Fuziune.

4) Inregistrarea in contabilitatea absorbantei si a absorbitei 2 tranzactiile specifice


fuziunii:

a) Inregistrarile efectuate in contabilitatea absorbitului:

1. Inregistrarea creantei fata de societatea Absorbanta pentru care valoarea globala a


societatii Absorbanta 2:

702.337 lei 461 = 7583 702.337 lei


2. Transferal elementelor de natura activelor si datoriilor :

16.868.527 lei % = % 16.868.527 lei


33.319.181 lei 401 211 515.125 lei
1.425 lei 4314 331 4.999.831 lei
4.144 lei 444 371 47.069 lei
136.133 lei 4551 4111 3.991.820 lei
180.308 lei 472 4424 2.011.884 lei
16.772.664 lei 6583 4428 27.793 lei
445 1.973.921 lei
5121 3.297.162 lei
5311 3.922 lei
3. Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli :
702.337lei 7583 = 121 702.337 lei
16.772.664 lei 121 = 6583 16.772.664 lei
Rezultatul generat de operatia de fuziune = 702.337 + 16.772.664 = 17.475.001 lei
4. Inregistrarea drepturilor actionarilor asupra activului net:

702.337 lei % = 456 702.337 lei


187.625 lei 1012
37.500 lei 1061
354.733 lei 117
8.680.636 lei 1171
9.512.581 lei 121
5. Regularizarea conturilor 456 si 461:
702.337 lei 456 = 461 702.337 lei.

b) Inregistrarile efectuate in contabilitatea absorbantului:

1. Inregistrarea majorarii capitalului social, a primei de fuziune si anularii titlurilor


detinute de Absorbanta la Absorbita 2 :

15
702.337 lei 456 = % 702.337 lei
1012 284.906 lei
1042 321.431 lei
265 96.000 lei
2. Preluarea de la Absorbanta 2 a elementelor de natura activelor :

34.343.527 lei % = 456 34.343.528 lei


15.000.000 lei 2051
2.995.125 lei 2112
4.999.831 lei 331
42.069 lei 3713
3.991.820 lei 4111
2.011.884 lei 4424
27.793 lei 4428
1.973.921 lei 445
3.297.162 lei 5121
3.922 lei 5311

1 0 lei + 15.000.000 lei


2 515.125 lei + 2.480.000 lei
3 47.069 lei – 5.000 lei
3. Preluarea de la Absorbanta 2 a elementelor de natura datoriilor, amortizarilor si
ajustarilor pentru depreciere :
33.641.191 lei 456 = % 33.641.191 lei
401 33.319.181 lei
4314 1.425 lei
444 4.144 lei
4551 136.133 lei
472 180.308 lei

5) Bilantul dupa fuziune al Absorbantei :

III. SOCIETATEA ABSORBANTA ARE 2 ASOCIATI (PERSOANE


FIZICE) SI UNUL DINTRE ASOCIATI SE RETRAGE DIN ASOCIERE

….

16
IV. ABSORBANTA SE DIVIZEAZA SI INCETEAZA SA EXISTE
Metoda aleasa : ACTIVUL NET CONTABIL

Societatea Aborbanta are un capital social de 2.933.425 lei, impartit in 2.933.425 de actiuni
cu valoare nominala de 1 leu/actiune. Societatea 3 are un capital social de 5.556 lei, impartit
in 5.556 de actiuni cu valoare nominala de 1 leu/actiune.
Societatea Absorbanta se divizeaza si inceteaza sa existe. Societatea 3, care este deja
constituita, preia 40% din elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale
societatii Absorbanta, iar Societatea 4, care se constituie, preia 60% din acestea.
Societatea 4, nou-infiintata, preia componentele capitalului propriu in aceeasi structura si
proportional cu valoarea la care erau evidentiate la societatea divizata, potrivit hotararii
adunarii generale a actionarilor.
Valoarea nominala a unei actiuni la Societatea 4, nou-constituita, este de 1 leu.

1) Inventarierea si evaluarea:

S-au efectuat inventarierea si evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si


capitalurilor proprii la societatile care fuzioneaza, ale caror rezultate au fost inregistrate in
contabilitate, potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

Pe baza evaluarii efectuate de evaluatorii autorizati :

 societatea Absorbanta inregistreaza o crestere pe seama elementelor neidentificabile


(fond commercial) de 2.000 lei fata de activul net contabil, un plus de valoare de
580.000 lei (valoarea justa a cladirilor este de 3.060.390 lei, fata de valoarea
contabila neta, de 2.480.390 lei), un plus de valoare de 13.857.790 lei (valoarea justa
a echipamentelor este de 37.151.896,25 lei, fata de valoarea contabila neta, de
23.294.106,25 lei) ;
 Societatea 3 inregistreaza un plus de valoare de 3.250 lei (valoarea justa a
amenajarilor de teren este de 11.761 lei, fata de valoarea contabila neta, de 8.511 lei),
un plus de valoare de 72.985 lei (valoarea justa a mijloacelor de transport este de
409.817 lei, fata de valoarea contabila neta, de 336.832 lei), un plus de valoare de
58.320 lei (valoarea justa a mobilierului si aparaturii birotice este de 165.068 lei, fata
de valoarea contabila neta, de 106.748 lei).

2) Intocmirea bilanturilor celor doua societati care participa la divizare:

17
a) Determinarea cotei-parti din activul net al societatii Absorbante care se preia de catre
Societatea 3 :
Activul net contabil al societatii Absorbante = 5.203.826 lei
Activul net contabil preluat de Societatea 3 = 5.203.826 * 40% = 2.081.530 lei
Activul net contabil preluat de Societatea 4 = 5.203.826 * 60% = 3.122.296 lei

Elemente Absorbanta Societatea 3


Capitaluri proprii 2.081.530 2.690.896
Activul net contabil 2.081.530 2.690.896
Numar de actiuni 1.173.370 5.556
Valoarea nominala = Capitalul 1 leu/actiune 1 leu/actiune
social / Numar actiuni
Valoarea contabila = Activul net 1,77 484,32
contabil / Numar de actiuni

b) Determinarea ratei de scimb a actiunilor inte Absorbanta si Societatea 3:

RS = Valoarea contabila a unei actiuni a Absorbantei / Valoarea contabila a unei actiuni a


Societatii 3

RS = 1,77 / 484,32

c) Determinarea numarului de actiuni ce trebuie emis de catre Societatea 3 :


Numarul de actiuni ce trebuie emis de Societatea 3 = RS*Numarul de actiuni Absorbanta
Numarul de actiuni ce trebuie emis de Societatea 3 = 1.173.370*1,77/484,32 = 4.288
d) Determinarea cresterii de capital la Societatea 3
Cresterea de capital la Societatea 3 = Numarul de actiuni ce trebuie emis * Valoarea
nominala a unei actiuni a Societatii 3
Cresterea de capital la Societatea 3 = 4.288 * 1 leu/actiune = 4.288 lei
e) Determinarea primei de divizare :
Prima de divizare = Activul net al Absorbantei - Cresterea de capital
Prima de divizare = 2.081.530 – 4.288 = 2.077.242 lei

3) Intocmirea proiectului de divizare :

18
PROIECT DE DIVIZARE TOTALA
A
SC ABSORBANTA SRL
2019

1. Părţile. Forma, denumirea, sediul social al societăţilor implicate în divizare

(1) SOCIETATEA SUPUSĂ DIVIZĂRII: Societatea ABSORBANTA SRL


Sediul: PITESTI STR M. EMINESCU NR 11
Înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului TRIBUNAL ARGES Nr J03/2/1991
Cod Unic de Înregistrare/Cod fiscal: RO 128370
Telefon 0248/220500 e-mail secona_pitesti @yahoo.com,
reprezentată legal de Dl MITRACHE D MIHAIL CONSTANTIN ,
în calitate de: ADMINISTRATOR UNIC
şi
(2) SOCIETĂŢI BENEFICIARE
A. Societatea SOCIETATEA 3 SRL
Oficiul Registrului Comerţului TRIBUNAL ARGES DOVADA privind disponibilitatea si
rezervarea
denumirii nr 21364 din data de 20 05 2014
reprezentată legal de D-na POP LOTICA
în calitate de:ADMINISTRATOR
B: Societatea SOCIETATEA 4 SRL
Oficiul Registrului Comerţului TRIBUNAL ARGES DOVADA privind disponibilitatea si
rezervarea
denumirii nr 21438 din data de 21 05 2014
reprezentată legal de Dl SZABO KAZMER
în calitate de: ADMINISTRATOR

2 Informatii generale cu privire la divizarea Societatii ABSORBANTA SRL

In conformitate cu Art 24 din ACT CONSTITUTIV al Societatii ABSORBANTA SRL -


Fuziunea si divizarea se hotarasc de adunarea generala extraordinara a actionarilor si se
realizeaza in modalitatile si cu respectarea procedurilor si a termenelor legale .
Divizarea are ca efect dizolvarea fara lichidare a societatii care isi inceteaza existenta si
transmiterea universala a patrimoniului acesteia catre societatile beneficiare ,in starea
in care se gaseste la data divizarii ,in schimbul atribuirii de actiuni catre actionarii
societatii care inceteaza .

19
In conformitate cu prevederile Legii Societatilor nr 31/1990 ,republicata ,cu modificarile si
completarile ulterioare (,,Legea Societatilor”),ale Legii Contabilitatii nr 82/1991 ,republicata
,cu modificarile si completarile ulterioare ,ale Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr
1376/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind reflectarea in contabilitate a
principalelor operatiuyni de fuziune,divizare,dizolvaresi lichidare a societatilor comerciale
,precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale si
tratamentul fiscal al acestora (,,Norme Metodologice aprobate prin OMFPnr 1376/2004”),ale
Ordinului Ministrului finantelor nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate,ale
Legii nr 53/2003 privind Codul Muncii ,cu modificarile si completarile ulterioare ,ale Legii
nr 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferuluii intreprinderii ,al
unitatii sau al unor parti ale acestora ,ale Ordonantei de urgent a Guvernului nr 195/2005
privind protectia mediului si ale oricaror altor reglementari legale aplicabile , prin Hotararea
nr 3 din 24 06 2019 , Adunariea Generala Extraordinara Societatii ABSORBANTA SRL
(denumita in continuare si ,,Societatea Divizata sau ABSORBANTA SRL )a aprobat
a)divizarea in interesul actionarilor in temeiul prevederilor art 238 din Legea Societatilor a
Societatii ABSORBANTA SRL si constituirea a doua noi societati care vor prelua intreg
patrimoniul Societatii Divizate ,b)administratorii societatilor participante la procesul de
divizare ,pentru realizarea prezentului proiect de divizare (denumit in continuare ,,Proiectul
de Divizare “), precum si pentru semnarea si publicarea acestuia in conformitate cu
prevederile legale aplicabile ,in Monitorul Oficial al Romaniei ,Partea a IV-a c)principiile
care stau la baza intocmirii Proiectului de Divizare d)alte aspect conexe initierii procesului de
divizare a ABSORBANTA SRL .
3. Fundamentarea economica si juridical a divizarii

3.1 Motive de natura economica


Analizand perspectivele societatii ,care a luat fiinta prin metoda MEBO in anul 1994 ,fara
aport de capital , si schimbarea structurii actionariatului prin acte de mostenire, se constata ca
societatea nu mai este viabila si nu mai are obiectul principal de activitate de la infiintare .
Deasemenea au aparut in Adunarea Generala A Actionarilor neintelegeri grave intre
actionari care impiedica functionarea societatii si care conduc la lipsa conlucrarii in vederea
atingerii unui scop lucrativ comun .Functionarea societatii este impiedicata de actionarii cu
interese si politici divergente fapt care justifica divizarea societatii . Divergentele intre
actionari in privinta strategiei pe
termen mediu si lung fac imposibila continuarea activitatii societatii ,deoarece actiunile sunt
detinute de un numar de 2 actionari , din acest motiv ,fara o comunitate de vederi este practic
imposibil de realizat o majoritate care sa asigure conducerea eficienta a societatii .
In aceste conditii este necesara optiunea fiecarui actionar ,pentru divizare ,exprimata prin
aderarea la cele doua noi concepte de activitate a societatii , in doua noi societati rezultate din

20
divizare ,prin dizolvarea Societatii ABSORBANTA SRL fara lichidare , in baza Actului
Constitutiv si Legea Societatilor –Legea 31/1990 republicata cu modificari .
In urma Hotararii AGEA din 24 06 2019 s-a stabilit impartirea activelui si pasivului
Societatii Divizate , la doua societati nou constituite prin aport de capital de la Societatea
Divizata la fiecare societate nou constituita de actionarii care-si transfera capitalul social
detinut laSocietatea Divizata in noua societate .De asemenea ,la impartirea elementelor de
capitaluri proprii s-a avut in vedere si mentinerea valorii contabile a unei actiuni in societatile
ce iau fiinta ca efect al divizarii similar cu valoarea contabila a unei actiuni pe care actionarii
ABSORBANTA SRL le detin in prezent .

3.2 Motive de natura juridica


In conformitate cu art 238 lit b) din Legea Societatilor ,ABSORBANTA SRL se divizeaza
prin dizolvare fara a intra in lichidare(inceteaza sa mai existe ) si transfera totalitatea
patrimoniului sau celor doua societati nou-constituite ,in schimbul repartizarii catre actionarii
Societatii Divizate de actiuni la societatile nou-constituite (denumite in mod colectiv
,,Societatile Beneficiare “).
Transmiterea patrimoniului societatii ABSORBANTA SRL, care isi inceteaza existent catre
Societatile Beneficiare ,este o transmitere cu titlu universal .
Societatile Beneficiare dobandesc fractiuni din patrimoniu ,adica o parte din totalitatea
drepturilor si obligatiilor care au apartinut Societatii Divizate ,proportional cu
capitalul social al actionarilor pe care acestia il transfera uneia sau alteia dintre cele
doua Societati Beneficiare aprobate de AGEA din 24 06 2019 ca participante la
Proiectul de Divizare .

Prezentul Proiect de Divizare a fost elaborate in temeiul dispozitiilor art 238 si urmatoarele
din Legea Societatilor .

Potrivit art 239 din Legea Societatilor si ale Actului Constitutiv al Societatii Divizate
,initierea procesului de divizare a fost aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a
Actionarilor ABSORBANTA SRL ,prin Hotararea nr 3 din 24 06 2019 conform careia s-au
convenit ,intre altele ,urmatoarele :
a)-divizarea societatii SC ABSORBANTA SRL in baza art 238 alin2 lit b si art 24 Act
Constitutiv dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare ,transfera totalitatea patrimoniului
in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de actiuni la societatile nou –
constituite .
b)-administratorii societatilor participante la procesul de divizare care sa participle la
Proiectul de Divizare ,intocmit in baza art 241 din Legea Societatilor ,pe care sa -l depuna la
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal Arges pentru a fi publicat in Monitorul
Oficial Partea a IV,conform art 242 alin 2 din Legea Societatilor si adus la cunostinta
actionarilor .

21
c)-principiile care stau la baza intocmirii proiectului de divizare :
-divizarea va fi astfel conceputa incat sa se asigure continuitatea activitatii ,cresterea
rentabilitatii optimizarea procesului de administrare a activelor ,in favoarea actionarilor care
au solicitat ,participarea cu capitalul detinut la ABSORBANTA SRL ,la societatile nou create
prin operatiunea de divizare
-sediul actual al societatii ABSORBANTA SRL ,va fi preluat in integralitate de catre
societatea nou create rezultata majoritara din procesul de divizare
-activele se vor imparti astfel incat acolo unde salariatii sunt si actionarii noilor societati
,activul sa revina Societatii Beneficiare din care acestia fac parte .
-elementele de activ nu vor fi repartizate in cota indiviza intre Societatile Beneficiare.
Data de 31.12.2018 a fost aprobata ca data de referinta a situatiilor financiare ale Societatii
ABSORBANTA SRL ,care va fi luata in considerare in vederea divizarii ,in conformitate cu
prevederile Legii Societatilor Comerciale.
Impartirea patrimoniului sa se faca strict in conformitate cu art 2436 din Legea Societatilor
,,actiunile fiecarei societati nou constituite sunt repartizate actionarilor societatii divizate
proportional cu cota de participare la capitalul social al societatii divizate ,iar urmatoarele
articole nu se vor aplica art 2432, art 2433,art 244 alin 1 ,lit b).d) si e)
Prezentul Proiect de Divizare este elaborate in baza art 241 din Legea Societatilor de catre
administratorii aprobati de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 24 06
2019 pentru societatile participante la procesul de divizare .
Proiectul de Divizare prevede conditiile tehnice in care fiecare dintre actionarii Societatii
Divizate isi vor putea exprima dreptul de optiune ,respectiv dreptul de retragere prevazut de
Lege.
In conformitate cu art 249 lit (a) din Legea Societatilor, data inmatricularii in registrul
comertului a ultimei dintre Societatile Beneficiare este data la care divizarea produce efecte
juridice (,,Data Efectiva a Divizarii “).
De la Data Efectiva a Divizarii ,ca efect al transmisiunii cu titlu universal ,fiecare dintre
Societatile Beneficiare dobandeste o parte din activul si va raspunde pentru pasivul aferent
transmis de catre Societatea Divizata ,in sensul ca devine creditoare pentru debitorii
Societatii Divizate si ,respective ,debitoare pentru creditorii Societatii Divizate ,conform
partii de patrimoniu transmise prin prezentul Proiect de Divizare ,dobandind toate creantele
,preluand si asumandu-si toate datoriile (inclusiv obligatiile preluate din soldurile de datorii
catre bugetul de stat consolidate si bugetele locale )si garantiile aferente si avand dreptul de a
sta in justitie in nume propriu cu privire la patrimonial dobandit prin divizare .
Societatea Divizata nu detine bunuri proprietate publica a statului sau a autoritatilor
administratiei publice locale .
Societatea Divizata nu are bunuri (mobile si/sau immobile)asupra carora sunt constituite
garantii (inclusive in favoarea Ministerului Finantelor Publice –Agentia Nationala pentru
Administrare Fiscala ).

22
De la Data Efectiva a Divizarii ,contractele comerciale in vigoare la aceasta data incheiate de
catre ABSORBANTA SRL ,se preiau de Societatea Beneficiara majoritara SOCIETATEA 4.
In vederea realizarii transferului contractelor ,vor fi avute in vedere prevederile legislatiei in
vigoare cu privire la notificarea partii co-contractante .
Intre data de referinta a situatiilor financiare pentru divizare (30 06 2019) si data elaborarii
prezentului Proiect de Divizare ,pe de o parte ,precum si intre data Proiectului de Divizare si
Data Efectiva a Divizarii ,pe de alta parte ,elementele de active si pasiv prevazute a se
transfera catre fiecare dintre Societatile Beneficiare pot suferi modificari si/sau transformari
,inclusive ca efect al amortizarii acumulate dar fara a limita numai la acestea .Toate aceste
modificari si/sau transformari vor fi regularizate intre Societatea Divizata si fiecare dintre
Societatile Beneficiare prin protocoale de predare-primire care urmeaza sa fie incheiate in
vederea predarii –preluarii elementelor de active si pasiv prevazute a fi transferate conform
prezentului Proiect de Divizare .Prin protocoalele de predare-primire se va asigura
reechilibrarea activului si pasivului ,in cazul in care aceste elemente se modifica potrivit
celor prevazute la art2.5 din Prezentul Proiect de Divizare (in sensul ca daca intervin astfel de
modificari ,se transfera sau dupa caz se retin elementele echivalente ,astfel incat conditiile
prevazute in prezentul Proiect de Divizare sa nu se modifice substantial ).

4. Date de referinta pentru situatiile financiare de divizare


Data de referinta pentru situatiile financiare care au fost folosite in vederea stabilirii
conditiilor divizarii este 30 06 2019.

5. Data de la care tranzactiile Societatii Divizate sunt considerate din punct de vedere
contabil ca apartinand fiecareia dintre Societatile Beneficiare .
Data de la care tranzactiile Societatii Divizate aferente elementelor de active si pasiv
transferate conform Proiectului de Divizare ,sunt considerate din punct de vedere contabil ca
apartinand fiecareia dintre Societatile Beneficiare este prima zi urmatoare Datei Efective a
Divizarii (adica prima zi care urmeaza datei inmatricularii in registrul comertului a ultimei
dintre Societatile Beneficiare ).

6. Evaluarea activelor si pasivelor Societatii Divizate


Raportul de evaluare cu privire la valoarea activelor nete ale Societatii Divizate , a fost
efectuat de catre evaluatori independenti ,autorizati ,data evaluarii fiind luna decembrie 2018.
Administratorul Unic a aprobat raportul de evaluare prin Decizia nr 4 din data 24 06 2019,
rezultatele evaluarii fiind incluse in situatiile financiareincheiate la 30 06 2019 .

7. Rata /raportul de schimb


Conform Normelor Metodologice aprobate prin OMFP nr 1376/2004 rata/raportul de schimb

23
al actiunilor se calculeaza ,iar pe baza ei/lui se dau actiuni la schimb actionarilor societatii
care se divizeaza doar in cazul divizarilor care implica transmiterea de patrimoniu catre
societati existente .
In cazul divizarii cand Societatea Divizata se dizolva fara lichidare si are ca efect
constituirea de noi societati ,alocarea de actiuni ale societatii nou –constituite numai catre
actionarii Societatii Divizate se face in baza unor criteria de alocare (respectiv numarul de
actiuni detinut la Societatea Divizata )si nu pe baza unui raport de schimb
In consecinta ,avand in vedere ca divizarea se va efectua atat la o societate anterior
constituita cat si la o societate nou infiintata, se va calcula raportul de schimb al actiunilor
doar pentru societatea constituita anterior .
Raportul de schimb al actiunilor pentru societatea constituita anterior este :
RS = 1,77 / 484,32

8. Criteriile si conditiile de alocare a actiunilor Societatii Divizate si a actiunilor emise


de Societatile Beneficiare .Dreptul de optiune .
Se acorda fiecarui actionar al ABSORBANTA SRL ,care este de acord cu divizarea ,dreptul
de a-si exprima optiunea sa privitoare la modul de alocare al numarului de actiuni detinute la
Societatea Divizata .Fiecare actionar este liber sa opteze pentru numarul de actiuni detinute
in prezent la Societatea Divizata pe care le transfera la Societatile Beneficiare ,sub rezerva
respectarii prevederilor prezentului Proiect de Divizare si a urmatoarelor conditii cumulative:
(a) Actionarul isi exprima vointa de a participa la procesul de divizare sau de a se retrage din
Societatea Divizata in conditiile art 134 din Legea Societatilor si ale art 2.8 din prezentul
Proiect de Divizare ,daca a votat impotriva divizarii in Adunarea Generala Extraordinara a
Actionarilor .
(b) Numarul actiunilor alocate la finalizarea procedurii de exercitare a optiunii pentru fiecare
actionar nu trebuie sa depaseasca numarul de actiuni detinute inainte de divizare de
respectivul actionar in cadrul Societatii Divizate .

9. Numarul de actiuni ce urmeaza a fi alocate


Numarul de actiuni emise de ABSORBANTA SRL care urmeaza sa fie dizolvata fara
lichidare in procesul de divizare este de 1.173.370 actiuni ,cu valoare nominala de 1
leu/actiune.
Numarul de actiuni emise de SOCIETATEA 3 , rezultat ca efect al divizarii ,care urmeaza a
fii alocat si pentru care actionarii ABSORBANTA SRL au posibilitatea de a-si exprima
optiunea pe baza dreptului la asociere este egal cu 4.288 actiuni , cu valoare nominala de 1
lei/actiune.
Numarul de actiuni emise de SOCIETATEA 4 SRL , rezultat ca efect al divizarii ,care
urmeaza a fii alocat si pentru care actionarii ABSORBANTA SRL au posibilitatea de a-si
exprima optiunea pe baza dreptului la asociere este egal cu 704.022 actiuni , cu valoare
nominala de 1 leu/actiune.

24
10. Reguli privind continutul si transmiterea declaratiilor de optiune .
Fiecare actionar va transmite Societatii Divizate ,in original ,la adresa din Pitesti str M
Eminescu nr 11,o declaratie de optiune (ADEZIUNE) semnata de actionar ,referitoare la
alocarea numarului de actiuni detinute de acesta la Societatea Divizata anterior divizarii
,avand continutul din ANEXA NR 4 .
Declaratia de optiune , se depune la registratura societatii de la adresa de mai sus luandu-se
numar si data /ora de inregistrare ,sau se transmite prin posta (cu confirmare de primire) in
termen legal .
Declaratia de optiune se considera transmisa in mod valid de catre actionar daca este
inregistrata de ABSORBANTA SRL ,pana cel tarziu la data de 18 august 2019 ora 14 :00.

11. Conditii de validare a declaratiilor de optiune


Vor fi validate numai declaratiile de optiune care adera la Actul Constitutiv al noii societati
si la directiile de dezvoltare economica ale acesteia .

12. Criterii pentru alocarea actiunilor


Fiecarui actionar care a facut o declaratie de optiune valida i se va aloca acelasi numar de a
actiuni,corespunzator cu cel din declaratia de optiune (ADEZIUNE) uneia dintre Societatile
Beneficiare ,in baza dreptului la asociere .
In cazul in care oricare dintre actionarii ABSORBANTA SRL ,isi exercita dreptul de a se
retrage din Societatea Divizata ,ca urmare a faptului ca nu este de acord cu divizarea
,Societatea Divizata va prelua numarul de actiuni corespunzator actionarilor care si-au
exercitat dreptul de retragere in conformitate cu prevederile art 2.8 din prezentul Proiect de
Divizare .
13. Criterii pentru realocarea diferentei dintre numarul de actiuni prevazute a fi
alocate si numarul total de actiuni alocat conform prevederilor art 12.
Dupa inregistrarea cererilor de retragere exercitate in baza art 134 din Legea Societatilor si
art 2.8 din prezentul Proiect de Divizare Societatea Divizata si Societatile Beneficiare vor
decide asupra refacerii alocarii actiunilor sau asupra anularii lor .
Daca la una dintre Societatile Beneficiare se va inregistra supra-alocare ,in urma declaratiei
de retragere ,se va face realocarea de actiuni stabilit .
Dupa realocarea actiunilor Societatilor Beneficiare ,pentru fiecare actionar in parte ,diferenta
dintre numarul de actiuni pentru care a optat si numarul de actiuni rezultat in urma realocarii,
va fi realocata catre societatea la care actiunile au fost transferate .
Calculul numarului de actiuni distribuit va fi facut prin rotunjire la cel mai apropiat numar
intreg ,in cazul fiecarui actionar ,In situatia in care datorita ponderilor relative dintre actionari
,nu mai pot fi distribuite actiuni prin efectul rotunjirilor ,actiunile ramase astfel nedistribuite
vor fi inregistratte de societatea aflata in aceasta situatie ca actiuni proprii .

25
14. Anularea unei parti din actiunile detinute de Societatea Divizata
In urma inregistrarii declaratiilor de retragere ,numarul de actiuni preluat de Societatea
Divizata va putea fi anulat daca Societatile Beneficiare nu solicita realocarea acestora
2.8 Dreptul de retragere din Societatea Divizata .
Actionarii care nu au votat in favoarea divizarii au dreptul de a se retrage din Societatea
Divizata si de a solicita cumpararea iunilor lor de catre ABSORBANTA SRL .
Oricarui actionar care se retrage ,ABSORBANTA SRL ii va plati pentru actiunile sale un
pret per actiune (in lei )stabilit de un expert autorizat independent ,ca valoare medie ce
rezulta din aplicarea cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la
data evaluarii (Pretul Actiunilor) Expertul va fi numit de oficiul registrului comertului ,la
cererea Administratorului Unic al Societatii Divizate .Modalitatea (plata integrala sau in
transe )si termenul de plata a Pretului Actiunilor vor fi negociate si convenite intre Societatea
Divizata si fiecare actionar aflat in aceasta situatie ,dupa stabilirea Pretului Actiunilor
,conform celor de mai sus .Costurile evaluarii se suporta de catre Societatea Divizata .

15. Prima de divizare


Asa cum s-a mentionat anterior ,avand in vedere ca divizarea are loc prin constituirea a doua
Societati, una anterior constituita si una noua, se calculeaza raport de schimb si prin urmare
va rezulta si o prima de divizare pentru societatea constituita anterior in conformitate cu
OMFP 1376/2004 .
Prima de divizare =2.081.530-4.288=2.077.242 lei
Valorile activelor ,datoriile si elementele de capitaluri proprii se transfera din
ABSORBANTA SRL in totalitate catre Societatile Beneficiare.
16. Inregistrarea actiunilor emise de Societatile Beneficiare si data de la care aceste
actiuni dau detinatorilor dreptul de a participa la beneficii si orice conditii speciale care
afecteaza acest drept
Avand in vedere ca actiunile ce urmeaza a fi emise de fiecare dintre Societatile Beneficiare
sunt in forma dematerializata ,nu va exista o predare propriu- zisa a acestora .
Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise de fiecare dintre Societatile Beneficiare se va
naste in patrimoniul actionarilor acestor societati la data inscrierii lor in Registrul
Actionarilor ;de la aceasta data actiunile vor da dreptul de a participa la beneficii ,precum si
orice alte drepturi care decurg din detinerea respectivelor actiuni .
Prin grija organelor de administratie SOCIETATEA 3 SRL si respectiv SOCIETATEA 4
SRL se vor deschide registre ale actionarilor (si registrul de actiuni) la data inmatricularii
fiecareia dintre Societatile Beneficiare in registrul comertului .
Nu exista alte conditii speciale care afecteaza dreptul detinatorilor de a participa la beneficii.
17. Drepturile conferite detinatorilor de actiuni ce confera drepturi speciale si celor
care detin alte valori mobiliare in afara de actiuni sau masurile propuse in privinta
acestora .Alte avantaje
Societatea Divizata nu a emis actiuni ce confera drepturi speciale ,obligatiuni sau alte valori

26
mobiliare ,prin urmare nu se acorda drepturi in favoarea unor astfel de detinatori.
Nu se acorda avantaje speciale expertilor la care se face referire la art 2433
din Legea Societatilor si/saumembrilor organelor administrative ale Societatii Divizate si/sau
ale Societatilor Beneficiare .

4) Ingistrarea in contabilitatea celor trei societati a tranzactiilor specific divizarii.


a) Inregistrarile efectuate in contabilitatea societatii Absorbanta:

1) Scoaterea din evidenta a elementelor de natura capitalurilor propria transferate:

5.203.826 lei % = 456 5.203.826 lei


2.933.425 lei 1012
14.439.790 lei 105
(9.314.131) lei 117
(2.855.258) lei 121

2) Scoaterea din evidenta a elementelor de natura activelor transferate:

114.328.081 lei 892 = % 114.328.081 lei


208 9.040 lei
212 3.060.390 lei
2131 37.151.896 lei
2133 572.776 lei
214 11.555 lei
231 118.344 lei
261 28.746.417 lei
2678 2.750 lei
3021 2.886.305 lei
3022 220.421 lei
3025 410.274 lei
331 5.620.227 lei
345 1.420.068 lei
4092 605.927 lei
4111 22.099.371 lei
4424 5.546.253 lei
4428 11.133 lei
445 2.740.431 lei
461 911.008 lei
471 1.322.354 lei

27
5121 761.728 lei
5124 87.676 lei
5311 11.737 lei

3) Scoaterea din evidenta a elementelor de natura datoriilor, amortizarilor si ajustarilor


pentru deprecierea creantelor, transferate:

114.328.081 lei % = 892 114.328.081 lei


293 lei 2808
3.742.150 lei 2813
2.636.901 lei 401
24.833 lei 4312
10.414 lei 4314
905 lei 4372
14.941 lei 444
99.950.537 lei 4551
2.719.151 lei 4558
24.130 lei 472
5.203.826 lei 456
b) Inregistrarile efectuate in contabilitatea Societatii 3:
1) Inregistrarea majorarii capitalului social si a primei de divizare:
2.081.530 lei 456 = % 2.081.530 lei
1012 4.288 lei
1042 2.077.242 lei
2) Preluarea de la Absorbanta elementele de natura activelor :
45.731.232 lei % = 891 45.731.232 lei
3.616 lei 208
1.224.156 lei 212
14.860.758 lei 2131
229.110 lei 2133
4.622 lei 214
47.338 lei 231
11.498.567 lei 261
1.100 lei 2678
1.154.522 lei 3021
88.168 lei 3022
164.110 lei 3025
2.248.091 lei 331
568.027 lei 345
242.371 lei 4092

28
8.839.748 lei 4111
2.218.501 lei 4424
4.453 lei 4428
1.096.172 lei 445
364.403 lei 461
528.942 lei 471
304.691 lei 5121
35.070 lei 5124
4.695 lei 5311
3) Preluarea de la Absorbanta elementele de natura datoriilor, amortizarilor si ajustarilor
pentru deprecierea creantelor :
45.731.323 lei 891 = % 45.731.232 lei
2808 117 lei
2813 1.496.860 lei
401 1.054.760 lei
4312 9.933 lei
4314 4.166 lei
4372 362 lei
444 5.976 lei
4551 39.980.215 lei
4558 1.087.660 lei
472 9.652 lei
456 2.081.530 lei
c) Inregistrarile efectuate in contabilitatea Societatii 4:
1. Preluarea de la societatea Absorbanta a elementelor de natura capitalurilor proprii :
3.122.296 lei 456 = % 3.122.296 lei
1012 1.760.055 lei
105 8.663.874 lei
117 5.588.478 lei
121 1.713.155 lei
2. Preluarea de la societatea Absorbanta a elementelor de natura activelor :
68.596.849 lei % = 891 68.596.849 lei
5.424 lei 208
1.836.234 lei 212
22.291.138 lei 2131
343.666 lei 2133
6.933 lei 214
71.006 lei 231
17.247.850 lei 261
1.650 lei 2678

29
1.731.783 lei 3021
132.253 lei 3022
246.164 lei 3025
3.372.136 lei 331
852.041 lei 345
363.556 lei 4092
13.259.623 lei 4111
3.327.752 lei 4424
6.680 lei 4428
1.644.259 lei 445
546.605 lei 461
793.412 lei 471
457.037 lei 5121
52.606 lei 5124
7.042 lei 5311
3. Preluarea de la societatea Absorbanta a elementelor de natura datoriilor, amortizarilor si
ajustarilor pentru deprecierea creantelor :

68.596.849 lei 891 = % 68.596.849 lei


2808 176 lei
2813 2.245.290 lei
401 1.582.141 lei
4312 14.900 lei
4314 6.248 lei
4372 543 lei
444 8.965 lei
4551 59.970.322 lei
4558 1.631.491 lei
472 14.478 lei
456 3.122.296 lei
5) Intocmirea bilanturilor rezultate in urma divizarii pentru societatile 3 si 4 :

30
V. SOCIETATEA 3 HOTARASTE INCETAREA EXISTENTEI
PRIN LICHIDAREA HOTARATA DE ADUNAREA GENERALA A
ACTIONARILOR/ASOCIATILOR

Situatia in care disponibilitatile banesti rezultate in urma lichidarii asigura achitarea datoriilor.

I. Inregistrarile contabile privind operatiunile de lichidare sunt :


1. Valorificarea imobilizarilor corporale :
a) Vanzarea terenului pentru pretul de vanzare :
461 = % 15.470 lei
7583 13.000 lei
4427 2.470 lei
b) Scoaterea din evidenta a terenului vandut:
6583 = 211 11.761 lei
c) Incasarea contravalorii terenului:
5121 = 461 15.470 lei
2. Valorificarea imobilizarilor corporale:
a) Vanzarea imobilizarilor corporale pentru pretul de vanzare
461 = % 4.161.543 lei
7583 3.497.095 lei
4427 664.448 lei
b) Scoaterea din evidenta :
% = 212 77.421 lei
2812 1.832 lei
6583 75.589 lei
% = 213 2.293.700 lei
2813 1.967.884 lei
6583 325.816 lei
6583 = 214 165.068 lei
c) Incasarea contravalorii imobilizarilor vandute :
5121 = 461 4.161.543 lei
3. Valorificarea imobilizarilor financiare :
a) Vanzarea imobilizarilor financiare :
461 = 7641 850.000 lei
b) Scoaterea din gestiune a imobilizarilor financiare:
6641 = % 626.440 lei
261 556 lei
2678 625.884 lei
c) Incasarea contravalorii imobilizarilor:

31
5121 = 461 850.440 lei
4. Valorificarea stocurilor:
a) Vanzarea materialelor auxiliare si a marfurilor:
4111 = % 501.121 lei
7015 480 lei
707 420.630 lei
4427 80.011 lei
b) Scoaterea din gestiune a materialelor auxiliare si a marfurilor:
6021 = 3021 285 lei
607 = 371 374.875 lei
c) Incasarea contravalorii stocurilor:
5121 = 4111 501.121 lei
5. Plata furnizorilor debitori pentru prestari de servicii :
401 = 4092 381 lei
401 = 5121 381 lei
6. Incasarea clientilor certi, cu acordarea sconturilor (1.610.640 – 12.000):
% = 4111 1.610.640 lei
5121 1.598.640 lei
667 12.000 lei
7. Decontarea datoriilor, cu inregistrarea sconturilor primite:
401 = % 1.146.991 lei
5121 1.091.991 lei
767 55.000 lei
8. Inregistrarea cheltuielilor de lichidare:
628 = 401 120.000 lei
401 = 5121 120.000 lei
9. Regularizare TVA:
a) Evidentiere TVA de plata (2.470 lei (1a) + 664.448 lei (2a) + 80.011 lei (4a) )
4427 = 4423 746.929 lei
b) Plata TVA :
4423 = 5121 746.929 lei
10. Inchiderea conturilor de venituri :
4.328.842 lei % = 121 4.328.842 lei
3.510.095 lei 7583
850.000 lei 7641
258.117 lei 7015
420.630 lei 707
55.000 lei 767
11. Inchiderea conturilor de cheltuieli :
2.011.836 lei 121 = % 2.011.836 lei

32
6583 578.234 lei
6641 626.440 lei
6021 285 lei
607 374.875 lei
667 12.000 lei
6451 42.147 lei
6452 5.952 lei
698 188.314 lei
628 125.858 lei
6817 57.731 lei
Rezultatul brut contabil = 4.328.842 lei – 2.011.836 lei = 2.317.006 lei
12. Calcularea impozitului pe profit corespunzator profitului din lichidare :
 Rezultatul brut 2.317.006 lei
+ Rezervele legale 513.744 lei
= Rezultat fiscal obtinut in urma operatiunilor de lichidare 2.830.750 lei

Impozit pe profit = 2.830.750 * 16% = 452.920 lei


a) Evidentierea impozitului pe profit datorat :
691 = 4411 452.920 lei
b) Inchiderea contului 691 :
121 = 691 452.920 lei
c) Virarea impozitului pe profit :
4411 = 5121 452.920 lei

II. Situatia conturilor 121 si 5121 inainte de efectuarea partajului :

121 ‘’Profit sau pierdere ‘’


Si :832.701
4.328.842 (16)
2.011.836 (17)
452.920 (18b)
SFC = 2.696.787 lei

5121 ‘’ Conturi la banci in lei’’


Si : 979.351 lei 381 lei (5c)
15.470 lei (1c) 1.091.991 lei (7)
4.161.543 lei (2c) 236.413 lei (8)
850.440 lei (3c) 120.000 lei (13)
501.121 lei (4c) 746.929 lei (14b)
1.598.640 lei (6) 452.920 lei (18c)
77.825 lei (9)

33
3.546 lei (14)
SFD = 5.539.299 lei

III. Bilantul Societatii 3 inainte de efectuarea partajului :

Denumirea elementului Sold


B. ACTIVE CIRCULANTE
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121) 5.539.299
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL 5.539.299
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE 5.539.299
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 5.539.299
J. CAPITALURI PROPRII 5.539.299
I. CAPITAL SUBSCRIS, din care: 5.556
Capital subscris varsat (ct. 1012) 5.556
5.556 * 1 leu/actiune
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 1.118.872
IV. REZERVE (ct.106) 513.744
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) 1.204.340
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 121) Sold C 2.696.787

IV. Inregistrarile contabile privind operatiunile de partaj intre actionari, persoane


fizice si juridice :

Persoane fizice = 5.539.299 * 60% = 3.323.579 lei


Aportul persoanelor fizice la capitalul social = 5.556 * 60% = 3.334 lei
Persoane juridice = 5.579.431 * 40% = 2.215.720 lei

a) Partajul activului net :


5.539.299 lei % = % 5.539.299 lei
5.556 lei 1012 456/PF 3.323.579 lei
1.118.872 lei 105 456/PJ 2.215.720 lei
513.744 lei 1061
1.204.340 lei 117
2.696.787 lei 121

b) Evidentierea impozitului pe venitul din lichidare datorat conform legii si plata acestuia :
Venitul obtinut de persoane fizice = 3.323.579 – 3.334 = 3.320.245 lei
Impozit = 3.320.245 * 10% = 332.025 lei

332.025 lei 456/PF = 446 332.025 lei


Si plata :
332.025 lei 446 = 5121 332.025 lei

34
c) Plata sumelor nete cuvenite din lichidare, dupa retinerea impozitului datorat conform legii :
Persoane fizice = 3.323.579 – 332.025 = 2.991.554 lei

5.207.274 lei % = 5121 5.207.274 lei


2.991.554 lei 456/PF
2.215.720 lei 456/PJ

V. Situatia conturilor 456 si 5121 dupa efectuarea partajului :

456 ‘’Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul’’


332.025 lei (b) 3.323.579 lei (a)
2.991.554 lei (c) 2.215.720 lei (a)
2.215.720 lei (c)
5.539.299 lei 5.539.299 lei
Sold 0
5121 ‘’ Conturi la banci in lei’’
Si : 5.539.299 332.025 lei (b)
5.207.274 lei (c)
5.539.299 lei 5.539.299 lei
Sold 0

35
Anexa
BALANTELE DE VERIFICARE

Absorbita 1 Absorbita 2 Absorbanta Societatea 3


Cont Denumire D C D C D C D C
CAPITAL SUBSCRIS
1012 VARSAT 0,00 1.950,00 0,00 187.625,00 0,00 2.933.425,00 0,00 5.556,00
1061 REZERVE LEGALE 0,00 0,00 0,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00 513.744,00
REZULTATUL
117 REPORTAT 0,00 0,00 354.732,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.204.340,00
REZULTATUL
1171 REPORTAT 0,00 4.423.320,72 8.680.635,88 0,00 9.314.130,79 0,00 0,00 0,00
121 PROFIT SI PIERDERE 0,00 2.877.624,65 7.962.419,00 0,00 2.855.258,29 0,00 0,00 832.701,00

ALTE IMOBILIZARI
208 NECORPORALE 0,00 0,00 0,00 0,00 7.038,57 0,00 57.731,00 0,00
TERENURI,
AMENAJARI DE
211 TERENURI 14.537,25 0,00 515.125,00 0,00 0,00 0,00 8.511,00 0,00
212 CONSTRUCTII 1.080.612,00 0,00 0,00 0,00 2.480.390,00 0,00 77.421,00 0,00

ECHIPAMENTE
2131 TEHNOLOGICE 5.749.120,36 0,00 0,00 0,00 23.294.106,25 0,00 1.883.883,00 0,00
MIJLOACE DE
2133 TRANSPORT 43.875,00 0,00 0,00 0,00 572.775,91 0,00 336.832,00 0,00
MOBILIER,
APARATURA
214 BIROTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 11.554,62 0,00 106.748,00 0,00
IMOBILIZARI
CORPORALE IN CURS
231 DE EXECUTIE 201.842,84 0,00 0,00 0,00 118.344,49 0,00 0,00 0,00
ACTIUNI DETINUTE
LA ENTITATILE
261 AFILIATE 0,00 0,00 0,00 0,00 28.746.416,79 0,00 556,00 0,00
ALTE CREANTE
2678 IMOBILIZATE 8.846.641,44 0,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00 625.884,00 0,00

AMORT. ALTOR IMOB.


2808 NECORPORALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,29 0,00 22.970,00
2812 AMORT. 0,00 232.024,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.832,00

36
CONSTRUCTIILOR
AMORT.
INSTALATIILOR, MIJ.
2813 DE TRANSPORT 0,00 1.655.086,58 0,00 0,00 0,00 3.742.150,14 0,00 1.967.884,00
MATERIALE
3021 AUXILIARE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.886.305,10 0,00 285,00 0,00
3022 COMBUSTIBILI 63.692,07 0,00 0,00 0,00 220.420,81 0,00 0,00 0,00
SEMINTE SI
MATERIALE DE
3025 PLANTAT 0,00 0,00 0,00 0,00 410.274,45 0,00 0,00 0,00

PRODUSE IN CURS DE
331 EXECUTIE 4.535.739,00 0,00 4.999.831,25 0,00 5.620.227,25 0,00 0,00 0,00
345 PRODUSE FINITE 444.294,44 0,00 0,00 0,00 1.420.068,16 0,00 0,00 0,00
371 MARFURI 0,00 0,00 47.068,75 0,00 0,00 0,00 374.875,00 0,00
401 FURNIZORI 0,00 34.412.908,73 0,00 33.319.180,81 0,00 2.636.901,49 0,00 1.146.991,00
FURNIZORI-DEBITORI
PT. PRESTARI DE
4092 SERVICII 0,00 0,00 0,00 0,00 605.927,19 0,00 381,00 0,00
AVANSURI PT
IMOBILIZARI
4093 CORPORALE 106.907,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4111 CLIENTI 15.673.431,64 0,00 3.991.819,81 0,00 22.099.371,14 0,00 1.610.640,00 0,00
4312 CAS 0,00 94.672,50 0,00 0,00 0,00 24.832,50 0,00 42.147,00
4314 CASS 0,00 40.218,75 0,00 1.425,00 0,00 10.414,25 0,00 5.952,00
CONTRIBUTIA
4372 UNITATII CAM 0,00 3.461,25 0,00 0,00 0,00 904,75 0,00 391,00
4424 TVA DE RECUPERAT 5.207.088,41 0,00 2.011.883,94 0,00 5.546.252,72 0,00 1.588,00 0,00
4428 TVA NEEXIGIBILA 7.841,73 0,00 27.793,00 0,00 10,97 0,00 1.958,00 0,00
TVA NEEXIGIBILA-
4428.1 PLATA 0,00 0,00 0,00 0,00 11.121,80 0,00 0,00 0,00
IMPOZIT PE VENITURI
DE NATURA
444 SALARIILOR 0,00 56.481,75 0,00 4.143,75 0,00 14.940,75 0,00 188.314,00
445 SUBVENTII 1.028.283,85 0,00 1.973.921,13 0,00 2.740.431,16 0,00 0,00 0,00

ACTIONARI/ASOCIATI-
4551 CONTURI CURENTE 0,00 3.017.569,05 0,00 136.132,52 0,00 99.950.536,56 0,00 0,00

37
ACTIONARI/ASOCIATI-
DOBANZI LA CONTURI
4558 CURENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.719.150,78 0,00 0,00
461 DEBITORI DIVERSI 0,00 0,00 0,00 0,00 911.007,52 0,00 77.825,00 0,00
CHELTUIELI
INREGISTRATE IN
471 AVANS 283.093,30 0,00 0,00 0,00 1.322.354,03 0,00 5.858,00 0,00
VENITURI
INREGISTRATE IN
472 AVANS 0,00 0,00 0,00 180.307,56 0,00 24.130,15 0,00 257.637,00
DECONTARI DIN
OPERATIUNI IN CURS
473 DE CLARIFICARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTURI LA BANCI IN
5121 LEI 3.528.317,33 0,00 3.297.161,75 0,00 761.728,41 0,00 979.351,00 0,00
CONTURI LA BANCI IN
5124 VALUTA 0,00 0,00 0,00 0,00 87.676,24 0,00 39.235,00 0,00
5311 CASA IN LEI 0,00 0,00 3.922,38 0,00 11.737,00 0,00 897,00 0,00

38

S-ar putea să vă placă și