Sunteți pe pagina 1din 25

Universitatea Danubius, Facultatea de Științe Economice

Referat: Fuziunea Companiilor

Studiu de caz:
S.C SYSCAMI SRL ( societate absorbantă) și S.C FULLSYS
SRL ( societate absorbită)

Masterand: Vizinteanu Georgiana Coordonator: Conf. Ecaterina Necșulescu


MFFP, An II.

Galați
2018
Cuprins

1. Fuziunea – delimitare conceptuală .............................................................................................. 3


2. Avantajele și dezavantajele fuziunii ............................................................................................ 7
3. Descrierea societățiilor comerciale participante la fuziune........................................................... 8
3.1 Societatea absorbantă .................................................................................................................... 8
3.2 Societatea absorbită ...................................................................................................................... 9
3.3 Obiectivele și condițiile fuziunii ........................................................................................... 10
3.3.1 Obiectivele fuziunii .............................................................................................................. 10
3.3.2. Modalitatea de realizare a fuziunii ...................................................................................... 10
3.4 Efectele fuziunii .......................................................................................................................... 10
4. Studii de caz privind fuziunea prin absorbție .............................................................................. 11
CAZUL I: FUZIUNEA INTRE SOCIETATI INDEPENDENTE ................................................... 11
CAZUL II: ABSOBNTUL DETINE TITLURI LA ABSORBIT .................................................... 14
CAZUL III: ABSORBITUL DETINE ACTIUNI LA ABSORBANT ............................................ 18
CAZUL IV: PARTICIPATII RECIPROCE .................................................................................... 21
BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................................. 25
1. Fuziunea – delimitare conceptuală

Dupa cum este definita chiar de Dictionarul Limbii Romane fuziunea inseamna “reunirea
intr-o singura unitate omogena a mai multor organizatii, partide.”
"Fuziunea se face prin absorbirea unei societati de catre o alta societate sau prin contopirea a
doua sau mai multe societati pentru a alcatui o societate noua.
Fuziunea se face prin absorbirea unei societati de catre o alta societate sau prin contopirea a
doua sau mai multe societati pentru a alcatui o societate noua.
Societatea nu isi inceteaza existenta, in cazul in care o parte din patrimoniul ei se desprinde
si se transmite catre una sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta. Fuziunea
se poate face si intre societati de forme diferite.
Societatile in lichidare pot fuziona numai daca nu a inceput repartitia intre societati a
partilor ce li s-ar cuveni din lichidare.
Fuziunea se hotaraste de fiecare societate in parte, in conditiile stabilite pentru modificarea
actului constitutiv al societatii.
Daca, prin fuziune, se infiinteaza o noua societate, aceasta se constituie in conditiile
prevazute de prezenta lege pentru forma de societate convenita.

Fuziunea are ca efect dizolvarea, fara lichidare, a societatii care isi inceteaza existenta si
transmiterea universala a patrimoniului sau catre societatea sau societatile beneficiare, in
starea in care se gaseste la data fuziunii, in schimbul atribuirii de actiuni sau de parti sociale
ale acestora catre asociatii societatii care inceteaza si, eventual, a unei sume in bani, care nu
poate depasi 10% din valoarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale atribuite.

In baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a fiecareia dintre societatile care


participa la fuziune, administratorii acestora intocmesc un proiect de fuziune, care va
cuprinde:
 Forma, denumirea si sediul social al tuturor societatilor participante la operatiune;
 Fundamentarea si conditiile fuziunii;
 Stabilirea si evaluarea activului si pasivului care se transmit societatilor beneficiare;
 Modalitatile de predare a actiunilor sau a partilor sociale si data la care acestea dau
dreptul la dividende;
 Raportul de schimb al actiunilor sau al partilor sociale si, cuantumul sultei; nu vor
putea fi schimbate pentru actiuni emise de societatea absorbanta actiunile societatii
absorbite al caror titular este, direct sau prin persoane interpuse, societatea absorbanta
ori insasi societatea absorbita;
 Cuantumul primei de fuziune;
 Drepturile care se acorda obligatarilor si orice alte avantaje speciale
 Data situatiei financiare de fuziune, care va fi aceeasi pentru toate societatile
participante;
 Orice alte date care prezinta interes pentru operatiune.

Proiectul de fuziune semnat de reprezentantii societatilor participante, se depune la Oficiul


Registrului Comertului unde este inmatriculata societatea, insotit de o declaratie a societatii
care inceteaza a exista in urma fuziunii, despre modul cum a hotarat sa stinga pasivul sau.

Proiectul de fuziune, vizat de judecatorul delegat, se publica in Monitorul Oficial al


Romaniei, partea a patra, pe cheltuiala partilor, integral sau in extras, potrivit dispozitiei
judecatorului delegat sau cererii partilor, cu cel putin 30 de zile inaintea datelor sedintelor in
care adunarea generala extraordinare urmeaza a hotari asupra fuziunii.
Oricare creditor al societatii care fuzioneaza, avand o creanta anterioara publicarii
proiectului de fuziune, poate face opozitie.
Opozitia suspenda executarea fuziunii pana la data la care hotararea judecatoreasca a
devenit irevocabila, in afara de cazul in care societatea debitoare face dovada platii datoriilor
sau ofera garantii acceptate de creditori ori convine cu acestia un avantaj pentru plata
datoriilor.
Administratorii societatilor care fuzioneaza vor pune la dispozitia actionarilor/asociatilor
la sediul social, cu cel putin o luna inainte de data sedintei adunarii generale extraordinare:
 Proiectul de fuziune/divizare;
 Darea de seama a administratorilor, in care se va justifica din punct de vedere
economic si juridic necesitatea fuziunii si se va stabili raportul de schimb al
actiunilor/partilor sociale;
 Situatiile financiare impreuna cu rapoartele de gestiune pe ultimele trei exercitii
financiare, precum si cu trei luni inainte de data proiectului de fuziune;
 Raportul cenzorilor si, dupa caz, raportul auditorilor financiari;
 Raportul unuia sau al mai multor experti, persoane fizice sau juridice, desemnati de
judecatorul delegat, asupra justetei raportului de schimb al actiunilor/partilor sociale,
in cazul societatilor pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata.
In cel mult 2 luni de la expirarea termenului prevazut sau, dupa caz, de la data de la care
hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila, adunarea generala a fiecareia dintre societatile
participante va hotara asupra fuziunii.
Actele constitutive ale societatilor nou infiintate prin fuziune se aproba de adunarea
generala a societatii sau a societatilor care isi inceteaza existenta.
Actul modificator al actului constitutiv al societatii absorbante se inregistreaza in Registrul
Comertului in a carui circumscriptie isi are sediul societatea si, vizat de judecatorul delegat,
se transmite, Monitorului Oficial al Romaniei, spre publicare in partea a 4-a pe cheltuiala
societatii.
Fuziunea are loc la urmatoarele date:
 In cazul constituirii uneia sau mai multor societati noi, la data inmatricularii in
Registrul
Comertului a noii societati sau a ultimei dintre ele;
 In celelalte cazuri, la data inscrierii in Registrul Comertului a mentiunii privind
majorarea
capitalului social al societatii absorbante.

In cazul fuziunii prin absorbtie, societatea absorbanta dobandeste drepturile si este tinuta
de obligatiile societatii pe care o absoarbe, iar in cazul fuziunii prin contopire, drepturile si
obligatiile societatilor care isi inceteaza existenta trec asupra noii societati astfel infiintata

Operatiunile care se efectueaza cu ocazia fuziunii prin absorbtie:

1. inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care


fuzioneaza, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, normelor si reglementarilor
contabile, inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii, efectuate cu aceasta ocazie;

2. intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeaza sa fuzioneze


si care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor
Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul
ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, in functie de criteriile de marime prevazute in
reglementarea enuntata anterior.

Pe baza bilantului intocmit inainte de fuziune se determina activul net contabil, potrivit
formulei:

Activ net contabil = Total Active – Total Datorii

3. determinarea capitalului propriu (activului net) pe baza bilantului de fuziune.


Capitalul propriu (activul net) reprezinta dreptul actionarilor in activele intreprinderii, dupa
deducerea tuturor datoriilor acesteia.

Pentru evaluarea societatilor intrate in fuziune se poate folosi una dintre urmatoarele metode:
metoda patrimoniala sau metoda activului net, metoda bursiera, metoda bazata pe rezultate
(valoarea de rentabilitate, valoarea de randament, valoarea de supraprofit), metode mixte si
metoda bazata pe fluxul financiar sau cash-flow.

Valoarea globala a societatii, stabilita printr-una dintre metodele mentionate, reprezinta


valoarea aportului net de fuziune al fiecarei societati intrate in fuziune.

Pe baza acestei valori se stabileste raportul de schimb. Evaluarea se face pornind de la


situatiile financiare incheiate la aceeasi data de catre toate societatile. In cazul in care
valoarea activului net contabil nu este aceeasi cu cea a aportului net, diferentele sunt
recunoscute ca elemente de castiguri sau pierderi din fuziune.

Daca valoarea aportului net este mai mare decat activul net contabil, diferenta este
recunoscuta ca profit. In situatia in care valoarea aportului net este mai mica decat activul net
contabil, diferenta este recunoscuta ca pierdere. Pentru respectarea principiului independentei
exercitiului, recunoasterea castigurilor si pierderilor aferente perioadelor anterioare se reflecta
in contul 117 „Rezultatul reportat“ cu identificarea acestora pe exercitii financiare, daca
aceasta este posibila.

4. determinarea raportului de schimb al actiunilor sau al partilor sociale, pentru a acoperi


capitalul societatilor comerciale absorbite.
In cadrul acestei operatiuni se efectueaza:
a) determinarea valorii contabile a actiunilor sau a partilor sociale ale societatilor comerciale
care fuzioneaza, prin raportarea capitalului propriu (activului net) la numarul de actiuni sau
de parti sociale emise;
b) stabilirea raportului de schimb al actiunilor sau al partilor sociale, prin raportarea valorii
contabile a unei actiuni ori parti sociale a societatii absorbite la valoarea contabila a unei
actiuni sau parti sociale a societatii absorbante, aprobat de experti conform prevederilor art.
239 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
c) determinarea numarului de actiuni sau de parti sociale ce trebuie emise de societatea
comerciala care absoarbe, fie prin raportarea capitalului propriu (activului net) al societatilor
comerciale absorbite la valoarea contabila a unei actiuni sau parti sociale a societatii
comerciale absorbante, fie prin inmultirea numarului de actiuni ale societatii comerciale
absorbite cu raportul de schimb;
d) determinarea majorarii capitalului social la societatea comerciala care absoarbe, prin
inmultirea numarului de actiuni care trebuie emise de societatea comerciala care absoarbe cu
valoarea nominala a unei actiuni sau a unei parti sociale de la aceasta societate comerciala;
e) calcularea primei de fuziune, ca diferenta intre valoarea contabila a actiunilor sau a partilor
sociale si valoarea nominala a acestora.
Societatile comerciale care sunt absorbite se dizolva si isi pierd personalitatea juridica

2. Avantajele și dezavantajele fuziunii

Activitatea de fuziune presupune atat avantaje cat si dezavantaje. Principalul avantaj


ar fi acela ca, din punct de vedere financiar, este mult mai usor sa achizitionezi o societate
printr-un schimb de actiuni, decat sa investesti in construirea uneia noi. Un alt avantaj foarte
important este acela de a obtine rezultate mai mari in urma unei fuziuni, prin intermediul noii
companii create, fata de castigurile fiecarei companii in parte inainte de a se efectua procesul
de fuziune. Toate aceste avantaje conduc la rationamente ce stau la baza deciziei de fuziune.
Printre rationamentele ce stau la baza deciziei de fuzionare putem enumera: adaptarea
adecvata la conditiile pietei; dezvoltare economica prin diversificarea activitatilor existente;
gestionarea activitatii intr-o maniera mult mai buna; imbunatatirea indicatorilor financiari;
cresterea profitului si chiar reducerea riscului de faliment; profituri mai mari inregistrate ce
duc la o cota de impozitare mai mare; reportarea pierderilor fiscale se poate reduce printr-o
alta fuzionare.
Actionarii unei companii investitoare pot beneficia de avantajele unei fuziuni numai
daca cele doua companii valoarea mai mult combinate decat separat. Acest lucru se poate
realiza in urma unei exploatari eficiente si a unei economii asupra costurilor fixe sau
conventional constante. Avantajul net al fuziunii (ANF) pentru actionariatul companiei
investitoare este egal cu diferenta dintre valoarea totala de piata a companiei dupa fuziune
fara costurile tranzactiei ( prima si cheltuieli) si valoarea totala de piata a celor doua companii
inainte de fuziune.

Daca avantajul net al fuziunii este pozitiv, fuziunea poate conduce la cresterea valorii
averii actionarilor companiei investitoare. Diferenta dintre valoarea noii companii dupa
fuziune si valoarea celor doua companii inainte de fuziune este denumita efectul sinergic al
fuziunii. Intregul valoreaza mai mult decat suma partilor cand expresia este pozitiva. Fiind o
tranzactie bilaterala, prima de fuziune reprezinta un castig pentru actionariatul companiei de
vanzare, cat si un cost pentru actionariatul companiei cumparatoare. In concluzie, pretul
tranzactiei platit de cumparator cuprinde valoarea de piata a activelor companiei de vanzare
la care se adauga si costurile tranzactiei, plus prima care reflecta efectul sinergic.

Chiar daca efectul este pozitiv, actionariatul cumparatorului profita numai daca prima
si costurile tranzactiei sunt mai mici decat efectul sinergic. Daca prima este mare, avantajul
net al fuziunii poate fi negativ si in acest caz cumparatorul plateste un pret nejustificat pentru
tranzactie.

Operatiunile de fuziuni de intreprinderi se manifesta in Romania numai ca solutii de


restructurarea a capitalurilor ca urmare a unor semnale de scadere a performantelor la
societatea comerciala absorbita si nu ca solutii de dezvoltare externa a intreprinderii prin
prelucrarea capitalurilor cu continuarea afacerilor cu performante stabile la societatea
absorbita. Diferenta dintre rezultatul fuziunii concretizat in pierderea personalitatii juridice si
radierea societatii absorbite si rezultatul fuziunii concretizat in continuarea activitatilor
comerciale ale societatii absorbite prin devenirea acesteia membra a grupului ca filiala,
subsidiara sau intreprindere legata prin participare semnificativa sau minoritara, exprima
prevalenta juridicului asupra economicului, ceea ce caracterizeaza normele nationale in
domeniu. Armonizarea acestora cu principiile economiei de piata dezvoltate presupune
modificari si adaptari care sa conduca la prevalenta economicului asupra juridicului, principiu
prezent de altfel in reglementarile contabile armonizate, dar inaplicabil in conditiile
neadaptarii reglementarilor privind aceste operatiuni.

In ceea ce priveste dezvantajele, in cazul fuziunilor putem enumera: diferentele de


ordin cultural pot inhiba combinarea intre firme ce difera prin nationalitate, obiceiuri, valori;
pretul platit de corporatia transnationala poate fi prea ridicat iar metoda de finantare prea
costisitoare; pot aparea reactii politice nefavorabile in tara gazda atunci cand firma
achizitoare este o firma straina; pot aparea probleme legate de forma de munca, datorita unor
contracte sindicale inegale; aranjamentele contractuale, primele de licenta, preturile de
transfer si alte aspecte ale relatiilor comerciale dintre parti sunt mai riguros controlate si
investigate in cazul achizitiilor, decat atunci cand firmele erau independente.

Unul din principalele dezavantaje ce rezulta din fuziunea societatilor se poate produce
atunci cand beneficiile previzionate nu apar, iar din punct de vedere financiar fuziunea
decurge intr-o maniera defectuoasa.

3. Descrierea societățiilor comerciale participante la fuziune

3.1 Societatea absorbantă

Denumirea companiei: SC SYSCAMI SRL


Forma juridică: societate cu răspundere limitată.
Sediul social: Prelungirea Bulevard George Cosbuc , I 2 ( în spatele TRIBUNALULUI
GALAȚI).
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J17/133/2004.
Cod unic de înregistrare: RO 16107225.
Data de funcționare : nelimitată.
Obiectiv principal de activitate: Cod CAEN 8020, Activități de servicii privind sisteme de
Securitate, sisteme antiefracție.
Acționari:
 V Ltd 17,8 %;
 X Ltd 36,6%;
 Y Ltd 17,8%;
 W Ltd 10%;
 Z Ltd 17,8%.
Capitalul social subscris vărsat este în valoare de 10.000 RON, fiind distribuit după cum
urmează:
 V Ltd deține 17,8 %, în valoare de 1,780 Ron;
 X Ltd deține 36,6%, în valoare de 3.660 Ron;
 Y Ltd deține 17,8%, în valoare de 1,780 Ron;
 W Ltd deține 10%, în valoare de 1.000 Ron;
 Z Ltd deține 17,8%, în valoare de 1,780 Ron.

3.2 Societatea absorbită

Denumirea companiei: SC FULLSYS SRL


Forma juridică: societate cu răspundere limitată.
Sediul social: BD. SIDERURGIŞTILOR, Nr. 44, GALAŢI, Jud. GALAŢI.
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J17/1453/2007.
Cod unic de înregistrare: RO 22336436.
Data de funcționare : nelimitată.
Obiectiv principal de activitate: Cod CAEN 8020, Activități de servicii privind sisteme de
Securitate, sisteme antiefracție.
Acționari:
 V Ltd 13,84%;
 X Ltd 13,84%;
 Y Ltd 15,01%;
 W Ltd 15.01%;
 Z Ltd 28,46%;
 U Ltd 13,84 %.
Capitalul social subscris vărsat este în valoare de 37.500 RON, fiind distribuit după cum
urmează:
 V Ltd deține 13,84%, în valoare de 1.384 Ron;
 X Ltd deține 13,84%, în valoare de 1.384 Ron;
 Y Ltd deține 15,01%, în valoare de 1.501 Ron;
 W Ltd deține15.10%, în valoare de 1.501 Ron;
 Z Ltd deține 28,46%, în valoare de 2.846 Ron;
 U Ltd deține 13,84 %, în valoare de 1.384 Ron.

3.3 Obiectivele și condițiile fuziunii

3.3.1 Obiectivele fuziunii

Fuziunea prin absorbție a celor două companii este motivate de următoarele aspecte:
 Societățile implicate fac parte din același grup de firme;
 Existența acelorași asociați în cadrul companiilor;
 Cumularea într-o singură societate ar avea un randament mai ridicat, din punct de
vedere economic al asociaților;
 Politică de promovare și de management unitară;
 Supraveghere și conducere a companiei mai compactă;
 Simplificarea procesului decisional;
 Reducerea costurilor administritative.

3.3.2. Modalitatea de realizare a fuziunii

Fuziunea dintre cele doua societăți se va realiza în baza Art. 238 din Legea nr 31/1990, prin
transferul tuturor activelor și pasivelor societății absorbite, SC FULLSYS SRL, unei alte
societăți, cea în calitate de absorbantă, SC SYSCAMI SRL, în condițiile prezentului proiect
de fuziune.
Data fuziunii, în baza Art. 249 din Legea 31/1990, va fi reprezentată de data înregistrării în
Registrul Comerțului a Hotărârii ultimei Adunări Generale, cea care a aprobat operațiunea de
fuziune.

3.4 Efectele fuziunii

În urma fuziunii, patrimoniul societății absorbite va fi transmis universal către societatea


absorbantă, acest lucru va transmite și toate drepturile și obligațiile existente la data fuziunii.
Prin urmare, societatea absorbantă va dobândii toate drepturile, indiferent de tipul și natura
acestora, și întregul Fond de Comerț al societății absorbite. Acestea vor determina ca pasivul
societății absorbite să se stingă, odată cu preluarea integral a acestora de către societatea
absorbantă.
O altă consecință a fuziunii va fi dizolvarea fără lichidare și radierea din Registrul Comerțului
a societății absorbite, la data de înregistrare, conform dispozițiilor Art. 250 din Legea
31/1990, republicată.
Totodată, asociații vor dobândi părțile sociale deținute din societatea absorbită, deoarece
acestea vor fi transferate către societatea absorbantă.

4. Studii de caz privind fuziunea prin absorbție

CAZUL I: FUZIUNEA INTRE SOCIETATI INDEPENDENTE

Metoda rezultatului

Etapa 1: Inventarierea si evaluarea elementlor de active si pasiv ale societatilor comeciale

Reevaluarea imobilizarilor corporale ale societatii SYSCAMI, pe baza evaluarii


efectuate de evaluator autorizati, inregistreaza un plus de 625.000 lei (valoarea justa este de
1.700.000 lei fata de valoarea contabila neta de 1.075.000 lei)

212 = 105 625.000 lei

Etapa 2: Intocmirea bilanturilor inainte de fuziunea societatilor

Bilantul societatii SYSCAMI

ELEMENT VALOARE
A. ACTIVE IMOBILIZATE
-IMOBILIZARI CORPORALE (212 - 2812) (2 285 000-585 000) 1.700.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 1.700.000
B. ACTIVE CIRCULANTE
- STOCURI 200.000
-CREANTE (411-419) (440 000 - 15 000) 425.000
-CASA SI CONTURI LA BANCI 50.000
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL 675.000
C. CHELTUIELI IN AVANS 0
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN 775.000
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE -100.000
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 1.600.000
J. CAPITAL SI REZERVE
-CAPITAL 400.000
-REZERVE DIN REEVALUARE 625.000
-REZERVE 575.000
TOTAL CAPITALURI PROPRII 1.600.000
TOTAL CAPITALURI 1.600.000

Bilantul societatii FULLSYS

ELEMENT VALOARE
A. ACTIVE IMOBILIZATE
-IMOBILIZARI CORPORALE (212 - 2812) (425 000-195 000) 230.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 230.000
B. ACTIVE CIRCULANTE
- STOCURI 165.000
-CREANTE (411-419) (375 000 - 55 000) 320.000
-CASA SI CONTURI LA BANCI 10.000
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL 495.000
C. CHELTUIELI IN AVANS 0
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN 245.000
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE 250.000
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 480.000
J. CAPITAL SI REZERVE
-CAPITAL 250.000
-REZERVE 230.000
TOTAL CAPITALURI PROPRII 480.000
TOTAL CAPITALURI 480.000

Etapa 3: Evaluarea globala a societatii FULLSYS rezultata in urma evaluarii inregistreaza o


crestere de 270.000 lei fata de activul net contabil.

Societatea SYSCAMI:
Activ net contabil rezultat in urma evaluarii= 2.375.000 lei - 775.000 lei = 1.600.000 lei
Aport net = Activ net contabil

Societatea FULLSYS:
Activ net contabil = 725.000 lei - 245.000 lei = 480.000 lei
Aport net = 480.000 lei + 270.000 lei = 750.000 lei

Etapa 4: Determinarea raportului de schimb al actiunilor, pentru a se acoperi aprotul


societatii absorbite:

- Stabilirea valorii contabile a actiunilor:


A B
1.600.000 LEI : 40 actiuni = 40.000 lei 750.000 lei : 50 actiuni = 15.000 lei
- Stabilirea raportului de schimb al actiunilor= 15.000 lei / 40.000 lei = 3/8 (pentru 8
actiuni ale lui FULLSYS se primesc 3 actiuni SYSCAMI)
Etapa 5: Determinarea numarului de actiuni de emis de catre SYSCAMI

Nr actiuni = 50 actiuni * 3/8 = 18,75 actiuni (19 actiuni)

- Determinarea cresterii capitalului societatii SYSCAMI:

Crestere capital social = 19 actiuni x 10.000 lei = 190.000 lei

- Calculul primei de fuziune : 750.000 lei - 190.000 lei = 560.000 lei


Etapa 6: Evidentierea in contabilitate a operatiunilor efectuate cu ocazia fuziunii:

SYSCAMI FULLSYS
 Inregistrarea majorarii capitalului social  Evidentierea valorii activului
si a primei de fuziune transferat
456 = % 750.000 461=7583 995.000
1012 190.000  Scaderea din evidenta a elementelor
1042 560.000 transferate
 Preluarea elementelor de activ 6583= % 725.000
% = 456 995.000 212 230.000
207 270.000 301 165.000
212 230.000 411 320.000
 301 165.000 5121 10.000
 411 320.000  Inchiderea conturilor de venituri si
 5121 10.000 cheltuieli
 Preluarea elementelor de pasiv 121 =6583 725.000
456 = 419 245.000 7583= 121 995.000
 Transmiterea elementelor de pasiv
419=461 245.000
% =456 750.000
1012 250.000
1061 30.000
1068 200.000
121 270.000
 Regularizarea conturilor 456 si 461
456=461 750.000

Bilant dupa fuziune

ELEMENT VALOARE
A. ACTIVE IMOBILIZATE
- IMOBILIZARI NECORPORALE 270.000
-IMOBILIZARI CORPORALE (212 - 2812) (2 285 000-585 000) 1.930.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 2.200.000
B. ACTIVE CIRCULANTE
- STOCURI 365.000
-CREANTE (411-419) (440 000 - 15 000) 745.000
-CASA SI CONTURI LA BANCI 60.000
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL 1.170.000
C. CHELTUIELI IN AVANS 0
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN 1.020.000
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE 150.000
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 2.350.000
J. CAPITAL SI REZERVE
-CAPITAL 590.000
- PRIME DE CAPITAL 560.000
-REZERVE DIN REEVALUARE 625.000
-REZERVE 575.000
TOTAL CAPITALURI PROPRII 2.350.000
TOTAL CAPITALURI 2.350.000

CAZUL II: ABSOBNTUL DETINE TITLURI LA ABSORBIT

In practica este cel mai de intalnit caz.

In acest caz absorbantul apare in dubla ipostaza:

- Primeste aportul societatii absorbite, aport pe care il va remunera prin atibuirea de


actiuni noi;
- El insusi fiind actionar al absorbitului va trebui sa primeasca o parte din actiunile
proprii emise pentru remunerarea actionarilor societatilor absorbite , fapt ce nu este
posibil conform nomelor CNVM.

Exista doua situatii:

a) Se emita actiunile de absorbant, ele fiind date actionarilor absorbitului, inclusiv


absorbantului, dupa aceea aceasta va realiza imediat o reducere de capital social cu
actiunile proprii primite de la absorbit. In practica nu se apealeaza la aceasta solutie
deoarece este costisitoare;
b) In proiectul de fuziune se insereaza o clauza de renuntare prin care absorbantul sa emita
doar actiuni care vor fi distribuite celorlalti actionari.

Presupunem urmatoarea situatie: societatea A cu un capital social de 6.000 actiuni cu o valoare


nominala de 1.000 lei/actiune absoarbe societatea B cu un capital social de 2.500 actiuni cu o
valoare nominal de 1.000 lei/actiune.
Bilanturile inainte de fuziune se prezita astfel:
Bilantul societatii SYSCAMI

ELEMENT VALOARE
A. ACTIVE IMOBILIZATE
-IMOBILIZARI CORPORALE (213- 2813) 12.240.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 12.240.000
B. ACTIVE CIRCULANTE
- TITLURI DE PARTICIPARE (ACTIUNI B) 2.420.000
- STOCURI 300.000
-CREANTE (411) 1.000.000
-CASA SI CONTURI LA BANCI 100.000
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL 3.820.000
C. CHELTUIELI IN AVANS 0
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN 1.480.000
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE 2.340.000
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 14.580.000
J. CAPITAL SI REZERVE
-CAPITAL 6.000.000
-REZERVE DIN REEVALUARE 6.660.000
-REZERVE 1.920.000
TOTAL CAPITALURI PROPRII 14.580.000
TOTAL CAPITALURI 14.580.000
Bilantul societatii FULSYS

VALOARE
ELEMENT

A. ACTIVE IMOBILIZATE
7.650.000
-IMOBILIZARI CORPORALE (213 - 2813) (8 050 000 -1 900 000)
7.650.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

B. ACTIVE CIRCULANTE
580.000
- STOCURI
1.400.000
-CREANTE (411)
120.000
-CASA SI CONTURI LA BANCI
2.100.000
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL
0
C. CHELTUIELI IN AVANS
1.750.000
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
350.000
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE
8.000.000
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

J. CAPITAL SI REZERVE
2.500.000
-CAPITAL
4.000.000
-REZERVE
1.500.000
TOTAL CAPITALURI PROPRII
8.000.000
TOTAL CAPITALURI

Profitul a fost deja repartizat la ambele societati.


De comun accord masinile si utilajele au fost evaluate astfel:
SYSCAMI: 12.240.000 lei
FULLSYS: 7.650.000 lei
SYSCAMI detine 100 actiuni FULLSYS cumparate cu 2.420 lei/actiune.

Aportul absorbitului va trebui divizat in doua elemente:

- Aport remunerat prin actiuni ale absorbantului care se cuvin celorlalti actionari ai
absorbitului si pentru acesta se fac toate calculele financiare;
- Aport neremunerat prin actiuni; acesta se cuvine absorbantului. Actiunile se anuleaza
putand rezulta o prima de fuziune egala cu diferenta intre valoare reala a actiunilor
anulate si valoarea de cumparare a acestora.
Prin urmare vor exista doua prime de fuziune:
 Una aferenta aportului remunerat prin actiuni;
 Una aferenta aportului neremunerat.
Pentru calculele financiare se va incepe intotdeanuna cu societatea ce nu detine actiuni la
cealalta pentru ca in functie de valoarea stabilita pentru aceasta se determina Activul net al
celeilalte societati.

SYSCAMI FULLSYS
Activ net = ∑ Capitaluri proprii = Activ net = 8.000.000 lei
14.580.000 lei + 1.000 actiuni x (3.200 lei –
2.420 lei) = 15.360.000 lei
Valoare actiuni = 15.360.000 lei/6.000 Valoare actiuni = 8.000.000 lei / 2.500
actiuni = 2.560 lei actiuni = 3.200 lei

Raportul de schimb = 3.200 lei / 2.560 lei = 5/4 (pentru 4 actiuni FULLSYS se vor primi 5
actiuni de la SYSCAMI)
Aport remunerate prin actiuni = Total aport FULLSYS x (100 – Ponderea lui SYSCAMI in
FULLSYS)
= 8.000.000 lei x (100 – 40) = 4.800.000 lei
Numar actiuni de emis = Aport remunerate / Valoare actiuni SYSCAMI= 4.800.000 lei /
2.560 lei
= 1.875 actiuni
Cresterea capitalului social SYSCAMI = Nr actiuni de emis x VNactiuni SYSCAMI
= 1.875 actiuni x 1.000 lei/actiune = 1.875.000 lei
Prima de fuziune I = Aport remunerat – Cresterea capitalului social
= 4.800.000 lei - 1.875.000 lei = 2.925.000 lei
Aport neremunerat = 8.000.000 lei - 4.800.000 lei = 3.200.000 lei
Anulare actiuni detinute de SYSCAMI la FULLSYS: 2.420.000 lei
Prima de fuziune II = 3.200.000 lei - 2.420.000 lei = 780.000 lei
Prima de fuziune totala = 2.925.000 lei + 780.000 lei = 3.705.000 lei

SYSCAMI FULLSYS
 Inregistrarea majorarii capitalului social  Predare active
si a primei de fuziune 892= % 9.750.000
456 = % 8.000.000 213 7.650.000
1012 1.875.000 301 580.000
1042 3.705.000 411 1.400.000
261 2.420.000 5121 120.000
 Preluarea elementelor de activ  Predare datorii
% = 891 9.750.000 % = 892 9.750.000
213 7.650.000 401 1.750.000
 301 580.000 456 8.000.000
 411 1.400.000  Lichidarea elementelor de capitaluri
 5121 120.000 proprii
 Preluarea elementelor de pasiv % =456 8.000.000
891 = % 9.750.000 1012 2.500.000
401 1.750.000 1061 4.000.000
456 8.000.000 105 150.000

Bilantul dupa fuziune

ELEMENT VALOARE
A. ACTIVE IMOBILIZATE
-IMOBILIZARI CORPORALE 19.890.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 19.890.000
B. ACTIVE CIRCULANTE
- STOCURI 880.000
-CREANTE (411) 2.400.000
-CASA SI CONTURI LA BANCI 220.000
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL 3.500.000
C. CHELTUIELI IN AVANS 0
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN 3.230.000
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE 270.000
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 20.160.000
J. CAPITAL SI REZERVE
-CAPITAL 7.875.000
- PRIME DE FUZIUNE 3.705.000
-REZERVE DIN REEVALUARE 1.920.000
-REZERVE 6.660.000
TOTAL CAPITALURI PROPRII 20.160.000
TOTAL CAPITALURI 20.160.000

CAZUL III: ABSORBITUL DETINE ACTIUNI LA ABSORBANT

In acest caz absorbitul aporteaza valorile sale de active si datorii absorbantului, intre acestea
aflandu-se si titluri detinute in contabilitatea absorbantului
Astfel absorbantul devine proprietarul propriilor sale actiuni, actiuni pe care trebuie sa le
anuleze. Astfel el va realize o dubla miscare a capitalurilor, respectiv: pe de o parte va creste
capitalul social ca aport in natura, dupa care il va reduce cu scopul anularii actiunilor proprii
primite ca aport in natura.

Pentru a evita aceasta anulare teoretic poate fi avuta in vedere si solutia ca absorbitul sa retina
absorbantului actiunile, urmand sa le repartizeze actionarilor sai. In practica, aceasta varianta
este foarte rar folosita ea echivaland cu un partaj partial de active operatie ce este impozitata,
in timp ce anularea actiunilor proprii este exonerata de timp.

Societatea SYSCAMI cu un capital de 10.000 actiuni x 1.000 lei/ actiune valoare nominala
absoarbe pe FULLSYS cu un capital social de 3.000 actiuni x 2.000 lei/actiune valoare
nominala .

Societatea FULLSYS detine 2.000 actiuni SYSCAMI cumparate cu 1.250 lei/actiune.

Bilantul societatii SYSCAMI

ELEMENT VALOARE
A. ACTIVE IMOBILIZATE
-IMOBILIZARI CORPORALE 12.500.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 12.500.000
- STOCURI 1.200.000
-CREANTE (411) 5.000.000
-CASA SI CONTURI LA BANCI 300.000
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL 6.500.000
C. CHELTUIELI IN AVANS 0
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN 3.000.000
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE 3.500.000
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 16.000.000
J. CAPITAL SI REZERVE
-CAPITAL 10.000.000
-REZERVE 4.000.000
-REZERVE DIN REEVALUARE 2.000.000
TOTAL CAPITALURI PROPRII 16.000.000
TOTAL CAPITALURI 16.000.000

Bilantul societatii FULLSYS

ELEMENT VALOARE
A. ACTIVE IMOBILIZATE
-IMOBILIZARI CORPORALE 7.400.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 7.400.000
B. ACTIVE CIRCULANTE
- TITLURI DE PARTICIPARE (ACTIUNI A) 2.500.000
- STOCURI 250.000
-CREANTE (411) 1.700.000
-CASA SI CONTURI LA BANCI 50.000
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL 4.500.000
C. CHELTUIELI IN AVANS 0
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN 3.000.000
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE 1.500.000
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 8.900.000
J. CAPITAL SI REZERVE
-CAPITAL 6.000.000
-REZERVE 2.000.000
-REZERVE DIN REEVALUARE 900.000
TOTAL CAPITALURI PROPRII 8.900.000
TOTAL CAPITALURI 8.900.000

Rezolvare

A B
Activ net = 16.000.000 lei Activ net = 8.900.000 lei +/- (2.000 actiuni x
(1.600 lei – 1.250 lei) = 9.600.000 lei
Valoare actiuni = 16.000.000 lei /10.000 Valoare actiuni = 9.600.000 lei / 3.000
actiuni = 1.600 lei actiuni = 3.200 lei

Raportul de schimb = 3.200 lei / 1.600 lei = 2/1 (pentru 1actiune FULLSYS se vor primi 2
actiuni de la SYSCAMI)

Numar actiuni de emis = 9.600.000 lei/ 1.600 lei = 6.000 actiuni

Cresterea capitalului social SYSCAMI = Nr actiuni de emis x VNactiuni SYSCAMI

= 2.000 actiuni x 1.000 lei/actiune = 2.000.000 lei

Prima de fuziune = 3.200.000 lei - 2.000.000 lei =1.2000.000 lei

SYSCAMI FULLSYS
 Inregistrarea majorarii capitalului social  Predare active
si a primei de fuziune 892= % 12.600.000
456 = % 9.600.000 213 7.400.000
1012 6.000.000 261 3.200.000
1042 3.600.000 301 250.000
411 1.700.000
 Preluarea elementelor de activ 5121 50.000
% = 891 12.600.000
213 7.400.000  Predare datorii
109 3.200.000 % = 892 12.600.000
 301 250.000 401 3.000.000
 411 1.700.000 456 9.600.000
 5121 50.000
  Lichidarea elementelor de capitaluri
 Preluarea elementelor de pasiv proprii
891 = % 12.600.000 % =456 9.600.000
401 3.000.000 1012 6.000.000
456 9.600.000 106 2.000.000
105 1.600.000
 Anularea actiunilor primite ca aport in
natura
% = 109 3.200.000
1012 2.000.000
149 1.200.000

CAZUL IV: PARTICIPATII RECIPROCE

Societatea SYSCAMI ce detine 25.000 actiuni cu o valoare nominala de 1 leu


absoarbe pe FULLSYS ce are un capital social de 10.000 actiuni x 1 leu valoare nominala.

SYSCAMI detine 500 actiuni FULLSYS cumparate cu 1.000 lei, iar FULLSYS detine
1.000 actiuni SYSCAMI cumparate cu 1.500 lei.

Fondul commercial necontabilizat se ridica la:

- Pentru SYSCAMI: 4.875 lei;


- Pentru FULLSYS: 3.200 lei.
Bilant SYSCAMI (A)

ELEMENT VALOARE
A. ACTIVE IMOBILIZATE
-IMOBILIZARI CORPORALE 45.400
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 45.400
B. ACTIVE CIRCULANTE
- TITLURI DE PARTICIPARE (ACTIUNI A) 1.000
- STOCURI 400
-CREANTE (411) 8.600
-CASA SI CONTURI LA BANCI 2.600
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL 12.600
C. CHELTUIELI IN AVANS 0
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN 18.000
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE -5.400
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 40.000
J. CAPITAL SI REZERVE
-CAPITAL 25.000
-REZERVE 15.000
-REZERVE DIN REEVALUARE
TOTAL CAPITALURI PROPRII 40.000
TOTAL CAPITALURI 40.000

Bilant FULLSYS(B)

ELEMENT VALOARE
A. ACTIVE IMOBILIZATE
-IMOBILIZARI CORPORALE 16.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 16.000
B. ACTIVE CIRCULANTE
- TITLURI DE PARTICIPARE (ACTIUNI A) 1.500
- STOCURI 1.000
-CREANTE (411) 5.000
-CASA SI CONTURI LA BANCI 1.100
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL 8.600
C. CHELTUIELI IN AVANS 0
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN 5.600
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE 3.000
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 19.000
J. CAPITAL SI REZERVE
-CAPITAL 10.000
-REZERVE 9.000
-REZERVE DIN REEVALUARE
TOTAL CAPITALURI PROPRII 19.000
TOTAL CAPITALURI 19.000
A B
Activ net = 40.000 lei + 4.875 lei +/- Activ net = 19.000 lei + 3.200 lei +/- (1.000
(500B-1.000) = A x 25.000 A – 1.500 lei) = 10.000 x B
A= val actiunilor

43.875 + 500 B = 25.000 A A= 1,8 lei/actiune

20.700 + 1.000 B = 10.000 B B=2,25 lei/actiune

Activ net SYSCAMI = 25.000 actiuni x 1,8 lei/actiune = 45.000 lei

Activ net FULLSYS = 10.000 actiuni x 2,25 lei/actiune = 22.500 lei

Raportul de schimb = 2,25 lei / 1,8 lei = 5/4 (pentru 4 actiuni B se vor primi 5 actiuni de la
A)

Ponderea lui A in B = 500/10.000 = 5%

Din totalul actiunilor emise de B societatea A va emite actiuni pentru 95% din aport,
respectiv:

 Aport remunerat = 22.500 lei x 95% = 21.375 lei


o Nr actiuni de emis = 2.375/1,8 = 11.875 actiuni
o Cresterea capitalului social = 11.875 actiuni x 1 leu/actiune = 11.875 lei
o Prima de fuziune 1 = 21.375 lei – 11.875 lei = 9.500 lei
 Aport neremunerat = 22.500 lei x 5% = 1.125 lei
- Anulare actiuni de A la B = 1.000 lei
= Prima de fuziune 2 = 125 lei
Prima de fuziune totala = 9.500 lei + 125 lei = 9.625 lei

In schimbul aportului primit de 22.500 lei societatea SYSCAMI primeste si 1.000 actiuni
proprii in valoare de 1,8 lei. Rezulta o diminuarea a capitalului social de 1.000 actiuni x 1 leu
= 1.000 lei si o diminuare a primei de fuziune de 1.800 lei -1.000 lei = 800 lei

SYSCAMI FULLSYS
 Inregistrarea majorarii capitalului social  Reevaluarea fondului comercial
si a primei de fuziune 2071 = 105 3.200
456 = % 22.500  Reevaluare actiunilor
1012 11.875 261 = 105 300
1042 9.625  Predare active
261 1.000 892= % 32.100
 Preluarea elementelor de activ 213 20.000
% = 891 32.100 2071 3.200
207 3.200 261 1.800
213 20.000 301 1.000
109 1.800 411 5.000
 301 1.000 5121 1.100
 411 5.000  Transmiterea elementelor de pasiv
 5121 1.100 % = 892 32.100
 Preluarea elementelor de pasiv 281 4.000
891 = % 32.100 419 5.600
281 4.000 456 29.500
401 5.600  Lichidarea elementelor de capitaluri
456 22.500 proprii
 Anularea actiunilor primite ca aport in % =456 22.500
natura 1012 10.000
% = 109 1.800 106 9.000
1012 1.000 105 3.500
1042 800

Bilant dupa fuziune

ELEMENT VALOARE
A. ACTIVE IMOBILIZATE
-IMOBILIZARI NECORPORALE 8.075
-IMOBILIZARI CORPORALE 61.400
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 69.475
B. ACTIVE CIRCULANTE
- STOCURI 1.400
-CREANTE (411) 13.600
-CASA SI CONTURI LA BANCI 3.700
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL 18.700
C. CHELTUIELI IN AVANS 0
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN 23.600
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE -4.900
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 64.575
J. CAPITAL SI REZERVE
-CAPITAL 35.875
- PRIME DE FUZIUNE 8.825
-REZERVE DIN REEVALUARE 4.875
-REZERVE 15.000
TOTAL CAPITALURI PROPRII 64.575
TOTAL CAPITALURI 64.575
BIBLIOGRAFIE

1. https://www.scribd.com/document/72779019/Fuziunea
2. https://www.scribd.com/document/58379203/fuziune-prin-absorbtie
3. https://www.scribd.com/document/27323884/CONSIDERENTE-GENERALE-
REFERITOARE-LA-FENOMENUL-DE-FUZIUNE
4. https://www.scribd.com/doc/33488140/MPN-Document-Fuziune-Prin-Absorbtie
5. http://www.fullsys.ro/
6. http://www.syscami.ro/
7. http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/aspecte-juridice-contabile-si-fiscale-privind-
fuziunea-societatilor-partea-i-a929/
8. https://www.onrc.ro/documente/proiecte/fuziuni/51537_2013.pdf
9. http://www.scritub.com/economie/FUZIUNEA-INTREPRINDERILOR75427.php
10. https://www.avocatnet.ro/articol_44189/Fuziunea-prin-absorb%C8%9Bie-a-firmelor-
Care-sunt-etapele-acestei-proceduri.html
11. https://biblioteca.regielive.ro/proiecte/economie/fuziune-prin-absorbtie-sc-
termoenergia-sa-societate-absorbanta-si-sc-prodind-srl-societate-absorbita-
177451.html
12.