Sunteți pe pagina 1din 15

Fuziuni, achizitii si lichidari de intreprinderi Fuziunea prin absorbtie vs.

fuziunea prin contopire

Specializarea; contabilitatea, auditul si gestiunea afacerilor anul ii

I. Consideratii generale privind fuziunea

Dupa unii autori[1], fuziunea este considerate forma clasica a restructurarii, iar dupa alti autori[2], ea reprezinta una din formele concentrarii de capitaluri (economic, ethnic, uman) in vederea supravietuirii sau dezvoltarii a doua sau mai multe entitati pe piata concurentiala. Spre deosebire de celelalte forme de concentrare, fuziunea are drept consecinte: crearea unei noi societati cu personalitate juridical distincta, reuniunea patrimoniului societatilor participante si nu transferal de lichiditati ori active imobilizate la societatile aflate in diferite forme de asociere. Din punct de vedere juridic, operatiunea de fuziune este reglementata prin Legea 31/1990 (art. 238-251) si OMFP 1376/2004. Fuziunea este operatiunea prin care: 1. una sau mai multe societati sunt divizate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei alte societati in schimbul repartizarii catre actionarii societatii sau societatilor absorbite de actiuni la societatea absorbita, si eventual a platii in numerar a maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate;sau 2. mai multe societati sunt divizate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei societati pe care o constituie, in schimbul repartizarii catre actionarii lor de actiuni la societatea nou constituitasi eventual al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate Modalitati de realizare

Fuziunea se realizeaza fie prin absorirea unei societati de catre o alta societate fie prin contopirea societatii[3]. Fuziunea prin absorbtie are loc atunci cand o societate este de accord sa transfere patrimonial altei societati. Transferarea patrimoniului se poate face in totalitate sau partial. Societatea care absoarbe dobandeste atat drepturile cat si obligatiile celei absorbite. Fuziunea prin contopire se realizeaza atunci cand doua sau mai multe societati, prin transferal patrimoniului alcatuiesc o noua societate .In acest caz drepturile si obligatiile vechilor societati se transfera celor nou infintate. Elemente caracteristice fuziunii Transmiterea universala a patrimoniului

Transmiterea tuturor elementelor de active si de pasiv este o caracteristica ce apartine atat operatiunilor de fuziune, cat si celor de divizare. Foarte important este faptul ca in special pasivul societatii absorbite sau divizate este luat in sarcina societatilor absorbite sau noi. Dizolvarea societatii absorbite

Prin aceasta caracteristica fuziunea se distinge de aportul partial de active prin care o societate face aport la o societate deja create. Nu are loc o procedura de lichidare a societatii absorbite sau divizate asa cum se intampla in alte cazuri de dizolvare. Schimbul (compensarea) drepturilor sociale

Pentru a restructure o societate prin fuziune sau divizare, trebuie ca actionarii sau asociatii societatii absorbite sau divizate sa devina asociatii societatii mostenitoare prin atribuire de actiuni sau parti sociale la aceasta societate. Atunci cand societatea beneficiara a transmiterii patrimoniului detine titluri ale societatii absorbite sau divizate, ea nu poate primii propriile sale titluri in schimb- actiuni sau parti sociale. Proiectul de fuziune Administratorii societatilor care urmeaza a participa la fuziune vor intocmii proiect de fuziune, care va cuprinde: 1. 2. 3. forma, denumirea si sediul social ale tuturor societatilor implicate in fuziune; fundamentarea si conditiile fuziunii conditiile alocarii de actiuni la societatea absorbita sau la societatile beneficiare;

4. data de la care actiunile sau partile sociale prevazute la punctual 3 dau detinatorilor dreptul de a participa la beneficii si orce conditii speciale care afecteaza acest drept.

5. rata de schimb a actiunilor sau partilor sociale si cuantumul eventualelor plati in numerar; 6. cuantumul primei de fuziune;

7. drepturile conferite de catre societatea absorbita sau beneficiara de actiuni care confera drepturi sociale si celor care detin alte valori mobiliare in afara de actiuni sau masurile propuse in privinta acestora; 8. orce avantaj special acordat expertilor la cre se face referire la art. 243 si membrilor organelor administrative sau de control al societatilor implicate in fiziune; 9. data situatiilor financiare ale societatilor participante, care au fost folosite pentru a stabilii conditiile fuziunii; 10. data de la care tranzactiile societatii absorbante sau divizate sunt considerate din punct de vedere contabil ca apartinand societatii absorbante sau uneia ori alteia dintre societatile beneficiare;[4] Proiectul de fuziune, semnat de reprezentantii societatilor participante, se depune la oficiul registrului comertului unde este inmatriculata fiecare societate, insotit de o declaratia a societatii care inceteaza a exista in urma fuziunii, despre modul cum a hotarat sa stinga pasivul sau. Proiectul de fuziune vizat de judecatorul delegate, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, pe cheltuiala partilor, cu cel putin 30 de zile inaintea datelor sentintelor in care adunarile generale extraordinare urmeaza a hotara asupra fuziunii. Creditorii societatilor care iau parte le fuziune au dreptul la o protectie adecvata a intereselor lor. Orce astfel de creditor, a carui creanta este anterioara datei publicarii proiectului de fuziune si care nu este scadenta la data publicarii, poate face opozitie. Opozitia suspenda axecutarea fuziunii pana la data la care hotararea judecatoreasca devine irevocabila, in afara de cazurile in care societatea debitoare face dovada platii datoriilor sau ofera garantii acceptate de creditori ori incheie cu acestea un accord pentru plata datoriilor. In cazul unei fuziuni, detinatorilor de valori mobiliare altele decat actiuni, care confera drepturi speciale, trebuie sa li se acode in cadrul societatii absorbante drepturi cel putin echivalente cu cele pe care le detineau la societatea absorbita, cu exceptia cazului in care modificarea drepturilor in cauza este aprobata de o adunare a detinatorilor de astfel de titluri ori individual de catre retinatorii de astfel de titluri. Administratorii societatilor care participa la fuziune trebuie sa intocmeasca un raport scris detaliat, in care sa explice proiectul de fuziune si sa precizeze fundamental sau juridic si economic, in special cu privire la rata de schimb a actiunilor. Cu cel putin o luna inaintea de data adunarii generale extraordinare care urmeaza sa se pronunte asupra proiectului de fuziune, organelle de conducere ale societatilor care iau parte la fuziune vor pune la dispozitia actionarilor sau asociatilor, urmatoarele documente:

proiectul de fuziune; raportul scris intocmit de catre organelle de conducere;

situatiile financiare anuale si rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 exercitii financiare ale societatilor care iau parte la fuziune; raportul cenzorilor sau, dupa caz, raportul auditorului financiar; raportul expertilor desemnati pentru analiza proiectului de fuziune;

Efectele fuziunii Fuziunea produce efecte: a). in cazul constituirii unei societati noi, de la data inmatricularii in registrul comertului a noii societati; b).in alte cazuri, de la data inregistrarii hotararii ultimei adunari generale care a aprobat operatiune, cu exceptia cazului in care, prin acordul partilor, se stipuleaza ca operatiunea va avea effect la o alta data, care nu poate fi insa ulterioara incheierii exercitiului financiar current al sociatatii absorbante, nici anterioara incheierii ultimului exercitiu financiar incheiat al societatii sau asociatilor ce isi transfera patrimonial. Etapele fuziunii Procedura de fuziune se desfasoara in timp in urmatoarele sase etape succesive[5]: 1. prima etapa consta in pregatirea operatiunii prin intocmirea proiectului de fuziune, care dupa intocmire este semnat de reprezentantii legali ai societatilor ce fuzioneaza; 2. a doua etapa este cea in care are loc vizarea si publicarea proiectului de fuziune; acest proiect este depus impreuna cu declaratia de stingere a pasivului la Biroul Unic, unde este inregistrata fiecare societate, dupa care el trebuie vizat de judecatorul delegat la Oficiul Registrul Comertului; judecatorul delegat trebuie sa numeasca unul sau mai multi experti care trebuie sa-si dea avizul asupra fuziunii; 3. dupa publicarea proiectului de fuziune in Monitorul Oficial incepe a treia etapa, aceea de asigurare a opozabilitatii fata de terti; depunerea opozitiei se poate face la Oficiul Registrului Comertului de catre orce ceditor al societatii care fuzioneaza pentru o creanta anterioara publicarii; 4. a patra etapa a procesului de fuziune se concretizeaza in adoptarea hotararii privind fuziunea de catre adunarea generala extraordinara a fiecarei din societatile implicate in fuziune; 5. in cea de- a cincea etapa trebuie sa se realizeze pregatirea documentelor pentru inscrierea in Registrul Comertului a mentiunii privind fuziunea; este vorba de redactarea actelor aditionale la actele constitutive ale societatilor participante in care se inscrie,

dupa caz mentiunea de majorare a capitalului social sau inregistrarea si autorizarea functionariisocietatilor nou constituite; 6. ultima etapa consta in radierea din Oficiul Registrului Comertului a societatilor comerciale care isi inceteaza existenta ca personae juridice, insa, fara lichidare. Tipuri de fuziuni Practica operatiilor de fuziune a pus in evidenta o diversitate a acestora. In aceste conditii, se poate realize o clasificare a fuziunilor din mai multe puncte de vedere si anume: a). In functie de modalitatea juridical de realizare[6], deosebim: fuziune prin reuniune sau contopire este rezultatul operatiunii prin care doua sau mai multe societati comerciale se asociaza pentru constituirea unui nou ansamblu economic prin transmiterea integrala a patrimoniului societatilor care fuzioneaza catre societatea care se constituie; fuziunea prin absorbtie denumita si fuziune statutara[7] este operatiunea prin care o societate achizitioneaza integral o alta societate care dispare iar actionarii acesteia primesc in schimbul aportului lor titluri ale societatii cumparatoare fuziunea ca mijloc de restructurare interna este o modalitate prin care grupurile se restructureaza pentru a reduce numarul societatilor componente sau pentru lichidarea societatilor ramase fara obiect de activitate. b). Daca se are in vedere raportul dintre societatile implicate in operatiunea de fuziune, deosebim urmatoarele tipuri: fuziunea orizontala presupune implicarea unor societati concurente care, de regula, produc aceleasi produs; fuziunea verticala se realizeaza intre societati comerciale partenere de tip furnizor client; c). Din punct de vedere economic se poate realiza o clasificare trditionala distinganduse[8]: fuziunile -anexari - caracterizate prin suprematia unei societati asupra alteia si constau in transferuri de putere si control prin mutatii patrimoniale. Fuziunile -combinari caracterizate prin alianta dintre doua sau mai multe entitati dinstincte in scopul crearii unei noi entitati. Restructurarile interne - au ca obiect remodelarea juridical a puterii in cadrul unui grup fara a schimba controlul dominant. II. Realizarea fuziunilor

Conditiile financiare ale operatiunii

Pentru a determina aceste conditii se pot folosi metodele traditionale practicate in cazul aportului in natura (evaluarea bunurilor aportate la valoarea lor intrinseca; evaluarea titlurilor atribuite ca plata la aporturi; impartirea valorii nete a bunurilor aportate la valoarea raala a actiunilor societatii beneficiare a aporturilor). In practica sunt utilizate si alte criterii pentru a determinare mai exacta a valorilor economice ale intreprinderii: volumul productiei, rentabilitatea, cursul la bursa. Evaluarea societatilor Exista mai multe metode de evaluare a societatilor: Valoarea intrinseca (matematica) - valoarea patrimoniului.

Valoarea lichidativa -valoarea intrinseca diminuata cu cheltuielile si impozitele antrenate de lichidarea societatii. Valoarea productivitatii - capitalizarea dobanzilor determinate de marja bruta de autofinantare sau de media dividendelor distribuite pe societate. Valoarea de bursa - calculate fata de cursul mediu al actiunii.

Determinarea partilor

Valoarea totala a societatii este impartita la numarul de actiuni.Cu ajutorul capitalului fiecare dintre actionari determina valoarea unitara a fiecarui titlu. Paritatea schimbului de titluri este data de aceste valori. Din paritatea obtinuta rezulta numarul de actiuni noi emise de sociatatea absorbanta sau noua . Crearea unui cont Prima de fuziune

Daca valoarea reala a actiunilor societatii absorbante exceed valoarea lor nominala, diferenta intre valoarea bunurilor primate ca aport si valoarea majorarii capitalului societatii absorbante trebuie sa fie in contul bilantului, intr-un cont de prima de fuziune. III Fuziunea prin absorbtie si fuziunea prin contopire

Din punct de vedere contabil, intreprinderile romanesti implicate in operatiunile de fuziune se supun cu prioritate reglementarilor cuprinse in OMFP 1376/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor comerciale precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale si tratamentul fiscal al acestra. Etapele fuziunii prin absorbtie Conform actului normativ OMFP 1376/2004 in cazul fuziunii prin absorbtie, operatiunile presupun parcurgerea urmatoarelor etape: a). Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de datorii ale societatilor comerciale care fuzioneaza, precum si inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii, effectuate cu aceasta ocazie. b). Intocmirea situatiilor financiare inainte de fuziune de catre societatile comerciale care urmeaza sa fuzioneze. Pe baza bilantului intocmit inainte de fuziune se determina activul net contabil, potrivit formulei: Activ net contabil= Total Active Total Datorii c). Evaluarea globala a societatilor si determinarea aportului net. Pentru evaluarea societatilor intrate in fuziune se poate folosi una dintre urmatoarele metode: metoda patrimoniala sau metoda activului net, metoda bursiera, metoda bazata pe rezultate, metode mixte si metoda bazata pe fluxul financiar. Valoarea activului net contabil este egala cu valoarea aportului net numai in cazul in care s-a folosit metoda patrimoniala de evaluare globala a societatii. In cazul in care cele doua valori nu sunt egale la societatea absorsita sau intrata in contopire diferentele sunt recunoscute ca elemente de castiguri sau pierderi din fuziune, astfel: daca valoarea aportului net este mai mare decat activul net contabil, diferenta este recunoscuta ca profit. In situatia inversa, diferenta este recunoscuta ca pierdere. Recunoasterea se poate realize fie prin conturile 6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital si 7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital, iar pe aceasta baza in contul 121 Profit sau pierdere fie la rezultatul reportat, cont 117 Rezultatul reportat. d). Determinarea raportului de schimb al actiunilor sau al partilor sociale pentru a acoperi capitalul societatilor comerciale absorbite. In cazul acestei etape se efectueaza: Determinarea valorii contabile a actiunilor sau partilor sociale ale societatilor comerciale care functioneaza, prin raportarea aportului net la numarul de actiuni sau de parti sociale emise; Stabilirea raportului de schimb al actiunilor au al partilor sociale, prin praportarea valorii contabile a unei actiuni ori parti sociale a societatii absorbante, raport verificat si aprobat de experti.

e).Determinarea numarului de actiuni sau de parti sociale emise pentru renumerarea aportului net de fuziune. Aceasta etapa presupune: Determinarea numarului de actiuni sau parti sociale ce trebuie emise de societatea comerciala care absoarbe Majorarea capitalului social la societatea comerciala care absoarbe Calcularea primei de fuzine.

f). Inregistrarea in contabilitatea societatilor a operatiunilor effectuate cu ocazia fuziunii. Aspecte juridice si fiscale privind fuziunea prin absorbtie Din punct de vedere juridic, fuziunea prin absorbtie determina o serie de efecte din care retinem[9]: Incetarea personalitatii juridice a societatilor absorbite; Transmiterea patrimoniului societatilor absorbite catre societatea absorbanta;

Atribuirea de actiuni sau parti sociale ale societatilor absorbante catre actionarii societatilor absorbite; Majorarea capitalului social al societatii absorbante.

Operatiunile de fuziune sunt reglementate juridic, in principal de legea societatilor comerciale nr. 31/1990 republicata, in care sunt prevazute conditiile generale de valdare si efectuare a fuziunii, opozitia creditorilor sociali. Intre aspectele juridice semnificative prevazute de reglementarile in vigoare ale operatiunilor de fuziune, in general, si a celor de fuziune prin absortie, in special retinem urmatoarele[10]: Fuziunea se poate face si intre societati cu forme juridice diferite;

Fuziunea determina modificarea actului constitutive original pentru fiecare din societatile implicate; Fuziunea nu poate deveni operanta decat dupa 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial; Societatea absorbanta dobandeste drepturile si este retinuta de obligatiile societatii pe care o absoarbe. Ordinal Ministerului Finantelor Publice nr. 1376/2004 pentru aprobarea Normelor netodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, dizolvare, divizare si tratamentul fiscal al acestora contine referiri exprese la tratamentul fiscal al operatiunii de fuziune prin absorbtie pentru cele doua categorii de societati a). pentru societatea absorbita prevederile sunt urmatoarele:

Veniturile aparute la societatea absorbita din transferal acivelor (contul 7583) sunt venituri neimpozabile, iar cheltuielile aparute la descarcarea gestiunii (contul 6583) sunt cheltuieli nedeductibile; Societatea absorbita trebuie sa transmita societatii absorbante valoarea fiscala a fiecarui element de active si pasiv transferat; Societatea absorfita are obligatia sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca impozitul pe profit cu 10 zile inainte de data inregistrarii incetarii existentei la registrul comertului. b). societatea absorbanta trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte: Daca societatea absorbita a avut pierdere fiscala la data fuziunii, atunci absorbanta nu poate recupera aceasta pierdere din profiturile fiscale proprii; Societatea absorbanta trebuie sa cunoasca aceste evaluari fiscale deoarece in calculul impozitului pe profit nu poate folosi decat aceste valori fara sa ia in considerare valorile atribuite cu ocazia fuziunii; Valoarea corespunzatoare diminuariirezervei legale reprezinta venit impozabil.

In realizarea practica a fuziunii prin absorbtie putem intalnii situatii mai mult sau mai putin particulare precum: Fuziune prin absorbtie, cu valori globale positive la partile implicate, cu sau fara sulta; Fuziune prin absorbtie cu active net contabil negative macar la una din partile implicate; Fuziune prin absorbtie in care absorbanta detine actiuni la absorbita sau absorbita detine actiuni la absorbanta. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor generate de fuziunea prin absorbtie Metoda valorii globale Inregistrari in contabilitatea societatii absorbante. 1. Majorarea capitalului social %

456 Decontari cu asociatii prinind = capitalul

1012 Capital subscris varsat 1042.1 Prime de fuziune/Rezerva legala 1042.2 Prime de fuziune/Alte sume

2.

Preluarea elementelor de active de la societatea absorbita % = 456 Decontari cu asociatii privivd capitalul

2xx Conturi de imobilizari 3xx Conturi de stocuri 4xx Conturi de creante 5xx Conturi de trezorerie

3. Preluarea elementelor de pasiv de la societatea absorbita 456 Decontari cu asociatii privind = capitalul 29x, 39x Conturi de ajustari % 28xx Amortizarea imobilizarilor 16x, 4xx,59x Conturi de datorii

4.Recunoasterea rezervei legale preluate de la societatea absorbita 1041.1 Prime de fuziune = 1061Rezerve legale In contabilitatea societatii adsorbite 1. evidentierea valorii activului transferat reprezentand total active in bilant

461 Debitori diversi = 7583 Venituri din vanzarea activelor 2. Descarcarea gestiuni cu activele predate % 6583Chelt. privind active. cedate 28xx Amortizrea imobilizarilor 29x, 39x, 49x Cont de ajustari = % 2xx Conturi de imobilizari 3xx Cont de stocuri 4xx Cont de creante 5xx Cont de trezorerie

3 Trensferul datoriilor de la societatea absorbita catre societatea absorbanta

461 Debitori diversi

16x ,4xx, 59x Conturi de datorii 4.Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli aparute la fuziune 121 Profit sau pierdere = 6583 Cheltuieli privind acti. Cedate

7583Venituri din cedarea active. = 121 Profit sau pierdere 5. Regularizarea conturilor 456 si 461 456 Decontari cu actionarii = 461 Debitori diversi Etapele fuziunii prin contopire In cazul fuziunii prin contopire opratiunea cuprinde urmatoarele etape: a).inventarierea si evalurea elementelor de active si de pasiv, intocmirea situatiilor financiare de fuziune si determinarea capitalului propriu. b). constituirea noii societati comerciale pe baza capitalului propriu al societatilor comerciale care fuzioneaza si determinarea numarului de actiuni prin raportarea capitalului propriu la valoarea nominala a unei actiuni sau a unei parti sociale; c). reflectarea in contabilitatea societatii comerciale nou infintate a capitalurilor aportate, a drepturilor si obligatiilor societatilor comerciale care isi inceteaza activitatea; d). reflectarea in contabilitatea societatilor comerciale care s-au dizolvat a elementelor de active si de pasiv transmise noii societati comerciale. Aspecte juridice si fiscale privind fuziunea prin contopire

Din punct de vedere juridic, fuziunea prin contopire are urmatoarele efecte[11]: Incetarea personalitatii juridice a societatilor care participa la fuziunea prin contopire ca urmare a dizolvarii lor anticipate, fara lichidare; Transmiterea universala a patrimoniului societatilor care dispar catre societatea nou constituita; Formarea capitalului social al societatii care ia fiinta.

In ceea ce priveste tratamentul fiscal OMFP 1376/2004 prevede urmatoarele: a). pentru societatile care isi inceteaza existenta : Veniturile provenite din transferal activelor inregistrate in contul 7583 Venituri din cedarea activelor sunt venituri neimpozabile conform prevederilor Codului fiscal. In

mod corespunzator cheltuielile privind activele cedate inregistrate in contul 6583 cheltuieli privind activele cedate sunt cheltuieli nedeductibile. Societatile care isi inceteaza existenta trebuie sa transmita societatii care ia fiinta valoarea fiscala a fiecarui element de active sau de pasiv transferat. Societatile care isi inceteaza activitatea au obligatia sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca impozitul pe profit. b). pentru societatea care ia fiinta: Pierderea fiscala inregistrata de societatile care isi inceteaza exixtenta nu se recupereaza de catre societatea care ia fiinta; La determinarea profitului impozabil se vor lua in considerare valorile fiscale ale activelor si pasivelr transmise de catre societatile care isi inceteaza activitatea . Valoarea fiscala a titlurilor de participare primate de la persoanele care contribuie cu active este egala cu valoarea fiscala a activelor aduse drept contributie de catre persoanele respective si se inregistreaza la Registrul fiscal. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor generate de fuziunea prin contopire.

Metoda valorii globale Inregistrarea in contabilitate la societatile care se dizolva. 1. Reflectarea valorii activului transferat = 7583 Venituri din vanzarea activelor

461 Debitori diversi 2.

Descarcarea gestiunii cu activele predate % = % 2xxCont de imobilizari 3xx Cont de stocuri 4xxConturi creante

6583 Cheltuieli privind activele cedate 28xx Amortizarea imobilizarilor 29x, 39x, 49x Cont de ajustari 3.

Transferul datoriilor catre societatea nou infintata = 461 Debitori diversi

16x,4xx,59x, Conturi datorii 4.

Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli aparute la fuziune = 6583 Cheltu. privind active cedate

121Profit sau pierdere

7583 Venituri din vanzarea activelor 5.

121 Profit sau pierdere

Transferul capitalurilor proprii % = 465 Decontari cu asociatii

1012Capital subscris varsat 1061 Rezerve legala 1068 Alte reserve 121 Profit sau pierdere 6. Inchiderea conturilor 456 si461 = 461 Debitori diversi

456 Decontari cu actionarii

Inregistrarea operatiunilor in contabilitatea societatii nou infintata 1. Preluarea elementelor de activ ale societatilor care dispar % 2xx Conturi de imobilizari 3xxConturi de stocuri 4xx Conturi de creante 5xx Conturi de trezorerie 2. Preluarea elementelor de datorii si capitaluri proprii ale societatilor care dispar = % 16x, 4xx, 59x Conturi de datorii 456 Decontari cu asociatii = % 1012 Capital subscris varsat 1061 Rezerve legale 1068 Alte reserve = % 456 Decontari cu actionarii 28xx Amortizarea imobilizarilor 29xx, 39x,49x Conturi de ajustari

456Decontari cu asociatii

117 Rezultatul reportat BIBLIOGRAFIE: Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale actualizata in urma modificarilor realizate de Legea nr.302/2005, Legea nr. 85/2006, Legea nr. 164/2006 OMFP 1376/2004 Adriana Tiron Tudor - Combinari de intreprinderi, fuziuni si achizitii de intreprinderi Ed. ACCent, 2005, Cluj Napoca. Dumitru Matis Contabilitatea operatiunilor speciale, Ed. IntelCredo 2003 Deva Toma Marius Reorganizarea intreprinderilor prin fuziune si divizare CECAR,2003 Nicolae Feleafa Tratate de contabilitate financiara Ed. Economica Bucuresti 1998 Iacob Pantea -Managementul contabilitatii romanesti Ed. IntelCedo 1998 Deva [1] Feleaga, N. Tratat de contabilitate financiara, vol 2. Editura Economica Bucuresti 1998, p.607 [2] Pantea, I. ,Managementul contabilitatii romanesti, vol II, Editura Intelcredo, Deva,1998, p.689. [3] Legea 31/1990 art. 233 publicata in Monitorul Oficial la 16.11.1990 actualizata in urma modificarilor realizate de Legea nr. 302/2005, Legea nr. 85/2006, Legea nr. 441/2006, Legea nr. 284/2008 [4] Legea 31/1990 art. 241 publicata la 16.11.1990 [5] Tiron, T. A., Combinari de intreprinderi.Fuziuni si achizitii, Editura Accent, Cluj Napoca, 2005, p.143 [6] Matis, D.,Contabilitatea operatiunilor speciale, Editura Intelcredo, Deva, 2003, p. 107 [7] Tiron, T. A., Combinari de Intreprinderi, fuziuni si achizitii de intreprinderi, ed. Accent, 2005 Cluj Napoca [8] Toma, M. Reorganizarea intreprinderilor prin fuziune si divizare, Editura CECCAR, Bucuresti,2003 p. 12 [9] Tiron. T. A. Combinari de intreprinderi, fuziuni si achizitii de intreprinderi ed. Accent, 2005, Cluj Napoca p. 148. [10] Tiron T. A. Opera citata p. 149

[11] Tiron , T. A., Opera citata p. 148