Sunteți pe pagina 1din 8

Intrebari TEST Situatii financiar consolidate

1. Ce reprezinta consolidarea (din punct de vedere contabil)?

Consolidarea este o tehnică şi/sau procedeu care permite prezentarea unică a conturilor
unui ansamblu de societăţi, independente - din punct de vedere juridic, legate însă
financiar sau depinzând de un centru de decizie comun. Ea permite prezentarea situaţiilor
financiare, a bilanţului contabil şi rezultatelor ansamblului de societăţi, ca şi când ar fi
cazul unei singure întreprinderi.
A consolida înseamnă a substitui suma titlurilor de participare care figurează în bilanţul
unei întreprinderi, cu partea din capitalurile proprii ale întreprinderii emiţătoare, deţinută
de întreprinderea consolidantă, inclusiv cu cota - parte din rezultatul exerciţiului financiar
care corespunde acestor titluri.
Practic, consolidarea conturilor se defineşte ca fiind un ansamblu de tehnici şi
operaţiuni care, în baza datelor din situatiile financiare individuale ale
întreprinderilor supuse consolidării conduc la stabilirea situatiilor financiare
consolidate: bilanţ, cont de profit şi pierdere, tabloul fluxurilor de numerar, situaţia
modificării capitalurilor, note - la nivelul grupului.

2. Ce reprezinta perimetrul de consolidare?

Totalitatea societăţilor unui grup ale căror conturi pot fi consolidate, conform Directivei a VII -
a, poartă denumirea de perimetru de consolidare.

In sens restrans un grup cuprinde societatea mama si filiala/filialele sale. Societatea mama
impreuna cu entitatile controlate formeaza perimetrul de consolidare.

3. Definiti un grup de societati.

Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, stabileşte că „societăţile-mamă, definite


astfel în reglementările contabile aplicabile grupurilor de societăţi, întocmesc şi prezintă
şi situaţii financiare anuale consolidate”. Deci, o societate-mamă şi filialele acesteia
reprezintă un grup de entităţi. Observăm că definiţia românească a grupului este destul
de restrictivă, în sensul că nu cuprinde decît societatea mamă şi filialele acesteia. Vom
vedea că în grup se mai pot regăsi şi alte tipuri de întreprinderi.

Grupul – cuprinde un ansamblu de entităţi, fiecare cu personalitate juridică proprie,


având însă un centru de decizie unic, numit „societate mamă”.

4. In tara noastra Situatiile financiare consolidate sun reglementate prin ……… OMFP 1802/2014 ?

5. Ce reprezinta control exclusiv si care sunt limitele de detinere.


- este cu metoda MIG
Controlul exclusiv îmbracă două forme :
- de drept, adică societatea mamă deţine mai mut de 50% din drepturile de vot ale filialei.
- de fapt, când în virtutea unui acord cu acţionarii minoritari, societatea mamă, deşi deţine mai
puţin de 50% din drepturile de vot, este cea care stabileşte politicile economice şi financiare ale
filialei.

6. Ce reprezinta influenta nesemnificativa si care sunt limitele de detinere.

7. Care sunt principalii pasi in realizarea consolidarii?

, principalele etape ale procesului de consolidare sunt următoarele:

1. determinarea perimetrului de consolidare şi stabilirea metodei de consolidare utilizate pentru


consolidarea fiecărei societăţi reţinute în perimetrul de consolidare;
2. efectuarea operaţiilor de preconsolidare, operaţii ce vizează:
 omogenizarea metodelor de evaluare şi de prezentare a conturilor la nivelul întregului grup;
 contabilizarea impozitelor amânate (daca este cazul);
 conversia conturilor societăţilor aflate în străinătate.
3. efectuarea operaţiilor de consolidare propriu-zisă, operaţii care cuprind:
 cumulul conturilor individuale;
 eliminarea conturilor, operaţiilor şi profiturilor interne;
 partajul capitalurilor proprii şi eliminarea titlurilor.
4. întocmirea situaţiilor financiare consolidate: bilanţ, cont de profit, tabloul fluxurilor de trezorerie,
situaţia variaţiei capitalurilor proprii şi notele exlicative.

8. Prin ce se diferentiaza metoda prin integrare globala de metoda prin integrare

proportionala?

. In cazul controlului exclusiv se foloseste metoda integrarii globale (MIG).

In cazul controlului concomitent se foloseste metoda integrarii proportionale (MIP) ca prelucrare de


baza si/sau metoda punerii in echivalenta (MPE).

. In cazul influentei notabile se foloseste metoda punerii in echivalenta (MPE).

9. Care sunt avantajele consolidarii?


3. UTILITATEA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

Obiectivul fundamental al situaţiilor financiare este acela de a furniza o informaţie utilă


luării unor decizii economice. Conturile consolidate, care şi ele fac parte din aceste situaţii
financiare, se circumscriu acestui obiectiv.
În acest cadru general conturile consolidate se consideră ca având două obiective strâns legate
între ele:
- pe de o parte, ele sunt un element indispensabil pentru informarea internă a grupului, adică
un instrument de gestiune;
- pe de alta parte, ele sunt un element foarte util pentru informarea externă a terţilor.

La începutul existenţei lor, unele din grupurile de societăţi îşi stabileau conturi consolidate
pentru nevoile de gestiune sau la cererea societăţilor mamă străine. Apoi, obligaţia publicării
conturilor consolidate a condus la dezvoltarea informaţiei financiare consolidate. De la această
obligaţie juridică, a apărut interesul pentru conturile consolidate, legat de informaţia internă ce o
conţin, conturile consolidate de publicat nefiind decât rezultatul manifestării acestuia.

4. SITUAŢII FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE – INSTRUMENT DE


GESTIUNE A GRUPURILOR DE SOCIETĂŢI

Consolidarea înlesneşte gestiunea societăţilor de grup.


Pentru aprecierea gestiunii filialelor, conducătorii societăţii - mamă pot dispune - în funcţie de
locul lor de implantare (în ţară sau în străinătate), de reglementările naţionale şi sectorul de
activitate - baze omogene, adică documente financiare stabilite pe baza aceloraşi principii. Este
ceea ce permite:
- o descentralizare ce înlesneşte dialogul într-un limbaj comun;
- stabilirea de elemente previzionale pe baze normalizate;
- controlul la nivelul societăţii - mamă asupra bazei de documente fiabile;
- diagnosticul pe bază de informaţii fiabile.

În general, dispersia şi numeroasele activităţi determină că efectuarea sintezei la nivelul


serviciului de consolidare din cadrul grupului să devină adesea deosebit de delicată. Ori,
realizarea procedurii consolidării impune un circuit de informaţie normalizat, reglementat şi
controlabil. Societatea - mamă poate astfel:
- sa fixeze obiectivele ce revin fiecărei societăţi din cadrul grupului, prevederile stabilite de
comun acord fiind evaluate în termeni omogeni;
- să evalueze performanţele societăţilor şi să le compare între ele, inclusiv elementele
previzionale;
- să procedeze la sub-consolidări pe ramuri de activităţi.

Consolidarea aduce îmbunătăţiri privind cunoaşterea grupului.


De o manieră complementară, organizarea consolidării conturilor trebuie să permită obţinerea de
analize specifice, în special privind:
- tabloul de finanţare consolidat;
- rezultatele pe ramuri de activităţi - când grupul exercită activităţi de naturi foarte diferite,
putând astfel să evidenţieze contribuţia (pozitivă sau negativă) a fiecărei ramuri, la rentabilitatea
globală a grupului;
- compararea raportului la nivelul fiecărei ramuri între rezultatul obţinut şi mijloacele utilizate
(de producţie, financiare, etc.);
- rezultatele pe zone geografice.

În sfârşit, de o manieră mai globală, conturile consolidate şi documentele care rezultă din
consolidare, permit conducerii grupului să înţeleagă mai bine:
- evoluţia grupului - având în vedere cifra de afaceri, profitul, investiţiile, dezvoltarea pe ramuri
de activităţi sau pe zone geografice;
- situaţia financiară a grupului;
- "greutatea" şi rentabilitatea globală a grupului în raport cu alte grupuri.

Consolidarea facilitează definirea marilor opţiuni la nivelul grupului. Situatiile financiare


consolidate permit obţinerea conturilor consolidate previzionale: informaţii privind activităţile de
bază previzionale, tabloul de finanţare consolidat previzional, calculul capacităţilor de
autofinanţare consolidate previzionale, toate acestea permiţând conducerii grupului următoarele:
- definirea şi cifrarea celor mai importante opţiuni ale grupului;
- permanenta căutare a celor mai bune finanţări;
- repartizarea de o manieră raţională a resurselor disponibile;
- dialogul cu societăţile din cadrul grupului.

10. Ce reprezinta perimetrul de consolidare? Aceeasi cu intrebarea 2

11. Cate metode de consolidare cunoasteti si care sunt acestea.

metoda integrarii globale (MIG).

foloseste metoda integrarii proportionale (MIP)

si/sau metoda punerii in echivalenta (MPE).

12. Prezentati un set complet de situatii financiare consolidate.

13. Din punct de vedere al Standardelor Internationale de Contabilitate (IAS) Situatiile

financiare consolidate sunt reglementate de …IAS 27… ? (in cursuri sunt sit fin individ )

14. Ce reprezinta control concomitent si care sunt limitele de detinere.

Controlul în comun = exploatari sau asocieri in participatie – apare atunci când există un număr
restrâns de acţionari şi nici unul dintre aceştia nu poate lua decizii fără a-i consulta pe ceilalţi

15. Ce reprezinta influenta semnificativa si care sunt limitele de detinere.


Influenţa notabilă = entitati asociate – apare atunci când o societate deţine cel puţin 20% din
drepturile de vot ale unei alte societăţi, fără a exercita însă un control exclusiv sau un control în
comun.

16. Prin ce se diferentiaza cele doua tehnici de consolidare?

Consolidarea societăţilor din perimetrul de consolidare se poate realiza direct sau pe paliere.

Tehnica consolidării directe constă în consolidarea de către societatea-mamă a tuturor


societăţilor reţinute în perimetrul de consolidare, indiferent dacă societatea-mamă deţine, direct sau
indirect, interese de participare în cadrul acestora. Utilizarea acestei tehnici de consolidare presupune
determinarea prealabilă a cotei de participare a societăţii-mamă în capitalurile proprii ale societăţilor
consolidate. Această tehnică furnizează direct informaţia financiară la nivelul grupului şi permite
determinarea contribuţiei fiecărei societăţi la rezervele şi rezultatul grupului. Dar totuşi trebuie
menţionat şi faptul că această tehnică nu furnizează informaţiile necesare pentru efectuarea de analize
în interiorul grupului (analize pe subgrupuri sau anumite zone).

Tehnica consolidării pe paliere constă în consolidarea succesivă a fiecărei societăţi de către


societatea care-i deţine titlurile. Această tehnică presupune efectuarea de consolidări la fiecare nivel de
integrare verticală.

Astfel, se obţin informaţii financiare pentru diferite segmente din cadrul grupului (subgrupuri).
în comparaţie cu tehnica consolidării directe, consolidarea pe paliere necesită un volum mai mare de
muncă. De asemenea, consolidarea pe paliere este dificil de realizat atunci când legăturile financiare
dintre societăţi sunt complexe.

După ce modalităţile şi tehnicile de consolidare au fost alese, este necesar să se stabilească


maniera de organizare a consolidării: centralizată sau descentralizată.

17. Ce reprezinta o „societate-mama”?

Grupul, în acest sens, este ansamblul constituit de o societate numită societate mamă (sau dominantă)
şi una sau mai multe alte întreprinderi pe care prima societate le controlează. Structura de grup poate
oferi întreprinderilor avantaje considerabile în raport cu alte structuri:

18. Ce inseamna termenul de omogenizare din punct de vedere al consolidarii?


Omogenizarea se referă la datele conţinute în situatia pozitiei financiare (bilanţ - elemente de activ,
datorii şi capitaluri proprii), la datele din situatia performantei financiare (contul de profit şi pierdere -
elemente de cheltuieli şi venituri), precum şi la informaţiile conţinute în celelalte componente ale
situatiilor financiare anuale.

Acest proces se face în baza unui plan contabil de consolidare în care, pentru grupul aflat in perimetrul
de consolidare, sunt reţinute regulile şi metodele de evaluare cele mai adecvate, pentru ca în baza lor,
să se obţină imaginea fidelă, clară şi completă a poziţiei financiare, a performanţelor, a modificărilor
capitalurilor proprii şi a fluxurilor de trezorerie. În consecinţă, dacă în tratarea unor operaţiuni şi
evenimente similare, o întreprindere membră a grupului utilizează metode contabile diferite de cele
reţinute prin planul contabil de consolidare, atunci trebuie să fie aduse ajustările necesare pentru a se
obţine omogenizarea urmărită. De regulă, această punere de acord nu mai are loc atunci cînd
elementele la care se referă sunt nesemnificative.

19. Care sunt dezavantajele consolidarii?

6. LIMITELE DE INFORMARE ALE CONTURILOR CONSOLIDATE

Situatiile financiare consolidate, aşa cum s-a văzut, sunt stabilite numai pornindu-se de la
principiul - raţionament ca grupul nu constituie decât o singură entitate. Ele nu înregistrează deci,
decât operaţiunile avute cu terţii în raport cu grupul. Dimpotrivă, toate operaţiunile interne ale
grupului (vânzări de la filială la filială, împrumuturi de la societatea mamă la filiale, etc) nu apar
în conturile consolidate şi nu trebuie să aibă vreo influenţă asupra acestora.
Toate fluxurile interne între societatea - mamă şi filialele sale sunt eliminate în
consolidare: suprafaţa interioară a cercului este deci o zonă opacă în această tehnică.
Ori, examinarea fluxurilor interne, este de un interes considerabil pentru a înţelege
strategia grupurilor. În consecinţă studiul acestor entităţi nu poate fi limitat la singura consultare
a conturilor consolidate ci trebuie completat şi cu alte date intra-grup.
Aşadar, un utilizator al situatiile financiare consolidate trebuie sa fie perfect conştient de
doua elemente:
- situatiile financiare consolidate nu sunt decât un instrument (de gestiune şi informare) printre
alte instrumente;
- ele sunt un instrument ce comportă anumite limite care nu trebuie ignorate ajungându-se astfel
la concluzii eronate.

Ceea ce este valabil pentru informaţia externă, trebuie reţinut, legat de conturile consolidate ,
îndeosebi următoarele:
- sunt cel mai adesea supuse unei convenţii de bază a contabilităţii care este aceea a costurilor
istorice;
- se pretează greu la studii comparative cu conturile altor grupuri, fiecare din acestea având o
situaţie particulară - urmare activităţilor şi naturii diversificate;
- în şiruri pluri-anuale sunt foarte greu de interpretat: grupul nu este un ansamblu "îngheţat", în
fiecare an perimetrul său mărindu-se sau restrângându-se;
- sunt rezultatul componentelor dispersate a căror semnificaţie de ansamblu nu este întotdeauna
evidentă: în ceea ce priveşte informaţia externă, contribuţia fiecărei societăţi sau ramuri de
activitate nu apare întotdeauna. Astfel, când se calculează capacitatea de autofinanţare globala,
interesant este de a şti dacă ea provine din sectoarele aflate în dezvoltare sau din cele în regresie.

De asemenea, analiza nu este întotdeauna suficientă pentru a aprecia dacă grupul este puternic şi
majoritar în sectoarele în expansiune sau invers. În sfârşit, conturile consolidate nu pun în
evidenţă decât îndatorirea globală (mascând astfel structurile de finanţare individuale). De o
manieră generală, ele pot, prin generalizare, ascunde punctele slabe: sa deţină 90% dintr-o
ramură în regresie şi 50% dintr-o ramură în expansiune, neconducând la aceleaşi concluzii dacă
procentele ar fi fost inverse.
În concluzie, una din dificultăţile în materie de situatii financiare consolidate este aceea
că fiecare utilizator caută să găsească în acestea o imagine a grupului, numai ca natura acestei
imagini nu este întotdeauna aceeaşi: economică pentru unii, financiară pentru câţiva,
patrimonială pentru alţii... şi câteodată aceleaşi trei elemente deodată.
De unde, fără nici o îndoială, importanţa care revine anexelor situatiilor financiare consolidate.
De o manieră generală, se poate considera ca, conturile individuale şi conturile consolidate
constituie elemente de informare complementară pentru societatea - mamă.

20. Daca avem o detinere de 80% asupra une societati comerciale ce metoda de

consolidare aplicam? Met integrarii globale

21. Daca avem o detinere de 50% asupra une societati comerciale, controlul fiind

comun cu alta spcietate, ce metoda de consolidare aplicam? Integr proportionale/punerea in


echivalenta

22. Daca avem o detinere de 30% asupra une societati comerciale ce metoda de

consolidare aplicam? Punere in echivalenta

23. In procesul de consolidare ce se intampla cu titlurile detinute de societatea mama

aszupra filialei?

3.2.2.Eliminările de natură patrimonială


Aceste eliminări se referă la titlurile de participare din bilanţul societăţii dominante în
contrapartidă cu capitalurile proprii ale filialelor. Justificarea acestor eliminări este dată de
aceea că în bilanţul cumulat apar atît titlurile de participare deţinute de dominantă, cît şi activele
şi pasivele filialelor, adică tocmai echivalentul titlurilor dobîndite de dominantă. Vedem că
aceeaşi avere apare de două ori în bilanţul cumulat, motiv pentru care trebuie eliminat ceva. Nu
putemelimina activele şi/sau pasivele filialelor, aşa încît ceea ce rămîne de exclus este postul
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate. Eliminarea acestui post diminuează activul total şi pentru a
păstra egalitatea dintre cele două mari structuri de bilanţ, este necesar să eliminăm şi din pasiv:
aici ceea ce dublează sumele reale sînt capitalurile proprii ale filialei, care se elimină şi ele.

24. In procesul de consolidare ce se intampla cu posturile „Rezerve” si „Rezultat”?

25. Capitalul social al unui grup de societati trebuie sa fie egal cu

...................................

26. Utilizand metoda integrarii globale prin ce post bilantier sunt evidentiati

minoritarii?

capitalurile proprii ce corespund intereselor altor asociaţi, respectiv intereselor

minoritare

Interesele minoritare, reprezentând cota-parte din capitalurile filialei care revine

acţionarilor, alţii în afara societăţii-mamă. În această rubrică sunt puse în evidenţă

distinct interesele pe care le au minoritarii în rezultatul filialei

Ponderea din capitalurile proprii şi din rezultatul exerciţiului - corespunde

acţionarilor sau asociaţilor minoritari;

27. Utilizand metoda integrarii globale in ce proportie sunt preluate elementele

patrimoniale ale filialei?

28. Utilizand metoda integrarii proportionale in ce proportie sunt preluate elementele

patrimoniale ale filialei?

S-ar putea să vă placă și