Sunteți pe pagina 1din 14

Din punct de vedere juridic, operatiunile de fuziune si divizare sunt reglementate prin

Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata (art. 33!"#$% &3'!#1(.
)uziunea este operatiunea prin care doua sau mai multe societati comerciale *otarasc
separat transmiterea elementelor de activ si de pasiv la una dintre societati sau infiintarea unei
noi societati comerciale in scopul comasarii activitatilor.
)uziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea, fara lic*idare a societatilor comerciale
care isi inceteaza e+istenta, si transmiterea universala a elementelor lor de acctiv si de pasiv catre
societatea sau societatile comerciale beneficiare, in starea in care se afla la data fuziunii sau a
divizarii.
Data fuziunii sau a divizarii reprezinta data inmatricularii la registrul comertului a noii
soicetati sau ultimei dintre ele in cazul constituirii uneia sau mai multor societati, iar in celelalte
cazuri la data inscrierii in registrul comertului a mentiunii privind majorarea capitalului social al
societatii absorbante, in conformitate cu prevederile art. "3% &"9( din Legea nr. 31/1990,
republicata.
, societate comerciala nu isi inceteaza e+istenta in cazul in care o parte din elementele de
natura activelor si pasivelor ei se desprind si se transmit catre una sau mai multe societati
comerciale e+istente ori care iau fiinta.
)uziunea societatilor comerciale se realizeaza prin doua modalitati-
1. fuziunea prin absorbirea uneia sau mai multor societati comerciale de catre o
alta societate coemrciala%
. fuziunea prin contopirea a doua sau mai multor societati comerciale pentru a
alcatui o societate comerciala noua.
.n conformitate cu prevederile art. / alin. (1$ din Legea contabilitatii nr. '/1991,
repeublicata, fiecare societate comerciala are obligatia sa intocmeasca situatii financiare cu
ocazia fuziunii sau divizarii, in conditiile legii.
0ocietatile comerciale care fuzioneaza sau se divizeaza au obligatia, conform
prevederilor art. ' alin. (1$ din Legea contabilitatii nr. '/1991, republicata, sa efectueze
inventarierea elementelor de activ si de pasiv. 1otrivit prevederilor art. 9 alin. 1 din Legea
contabilitatii '/1991, republicata, evaluarea elementelor detinute cu ocazia inventarierii si
prezentarea acestora in situatiile financiare se fac conform normelor si reglementarilor contabile
aplicabile.
Operatiunile care se efectueaza cu ocazia fuziunii prin contopire:
1. .nventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv, intocmirea
situatiilor financiare de fuziune si determinarea capitalului propriu (activului net$,
efectuate in conformitate cu precizarile de la lit. 2 pct. 1!3%
. 3onstituirea noii societati comerciale pe baza capitalului propriu (activului
net$ al societatilor comerciale care fuzioneaza si determinarea numarului de actiuni sau
parti sociale, prin raportarea capitalului propriu (activului net$ la valoarea nominala a unei
actiuni sau a unei parti sociale%
3. 4flectarea in contabilitatea societatii comerciale nou!infiintate a capitalurilor
aportate, a drepturilor si obligatiilor societatilor comerciale care isi inceteaza e+istenta%
". 4eflectarea in contabilitatea societatilor comerciale care s!au dizolvat a
elemntelor de activ si de pasiv transmise noii societati comerciale.
TRATAMENTUL FISCAL
Societatile care isi inceteaza activitatea
1. 5eniturile provenite din transferul activelor (contul 6#'3 75enituri
din cedarea activelor si alte operatii de capital8$ sunt venituri neimpozabile in conformitate
cu prevederile art. 6 alin. ("$ lit. 2$ din 3odul fiscal. .n mod similar, c*eltuielile privind
activele cedate (contul /#'3 73*eltuieli privind activele cedate si alte operatii din capital8$
sunt c*eltuieli nedeductibile.
. 0ocietatile care isi inceteaza e+istenta trebuie sa transmita
societatii care ia fiinta valoarea fiscala a fiecarui element de activ si de pasiv transferat.
5aloarea fiscala a mijloacelor fi+e amortizabile, definite in conformitate cu prevederile
3odului fiscal, se deternina luand in calcul valoarea utilizata pentru calculul amortizarii
fiscale (art. " din 3odul fiscal$ fara a folosi datele din contabilitate sau orice reevaluare
contabila a acestor active.
3. .n conformitate cu prevederile art. alin. (#$ din 3odul fiscal,
reducerea sau anularea oricarui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusa la
determinarea profitului impozabil se include in veniturile impozabile ale societatilor care
isi inceteaza e+istenta ,cu e+ceptia situatiei in care societatea care ia fiinta preia
provizionul sau rezerva respectiva.
". 1otrivit prevederilor art. 3" alin.('$ din 3odul fiscal, societatile
care isi inceteaza e+istenta auobligatia sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca
impozitulpeprofit cu 10 zile inainte de data inregistrarii incetarii e+istentei la registrul
comertului.
Societatea care ia fiinta
1. 1otrivit prevederilor art. / alin. ($ din 3odul fiscal, pierderea
fiscala inregistrata de societaile care isi inceteaza e+istenta nu se recupereaza de catre
societatea care a fiinta.
. 0ocietatea care is fiinta foloseste la determinarea profitului
impozabil valorile fiscale ale activelor si pasivelor transmise de catre societatile care isi
inceteaza e+istenta. 0ocietatea care ia fiinta amortizeaza din punct de vedere fiscal
valoarea fiscala a mijloacelor fi+e amortizabile transferate de la societatile care isi
inceteaza e+istenta, aplicand regulile prevazute la art. " din 3odul fiscal care s!ar fi
aplicat de catre societatile care isi inceteaza e+istenta in situatia in care fuziunea nu ar fi
avut loc.
.n situatia in care societatea care ia fiinta nu cunoaste valoarea fiscala pe care activele si
pasivele transferate au avut!o la societatile care isi inceteaza e+istenta, valoarea fiscala a
activelor si pasivelor respective, pentru societatea care ia fiinta, este zero.
3. .n cazul in care se preiau de la societatile care isi inceteaza
e+istenta rezerve si/sau provizioane care au fost deductibile la determinarea profitului
impozabil acestea urmeaza regimul stabilit prin prevederile art. din 3odul fiscal.
". .n situatia in care valoarea rezervei legale prevazuta la art. , alin.
(1$ lit. (a$ din 3odul fiscal, rezultata in urma operatiei de fuziune , depaseste o cincime din
capitalul subscris si varsat al societatii care ia fiinta, diferenta nu se trateaza ca venit
impozabil atata timp cat aceasta rezerva se mentine la valoarea rezultata. 5aloarea
corespunzatoare diminuarii rezervei legale reprezinta venituri impozabile, reconstituirea
ulterioara a rezervei nefiind deductibila la determinarea profitului impozabil.
#. 5aloarea fiscala a titlurilor de participare primite de persoanele
care contribuie cu active este egala cu valoarea fiscala a activelor aduse drept contributie
de catre persoanele respective si se inregistreaza in 4egistrul fiscal.
Exemplu:
1. 0ituatia elementelor de activ si de pasiv, conform bilanturilor celor doua societati
comerciale care se dizolva (0ocietatea 718 si 0ocietatea 78$, in baza datelor din contabilitate,
date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii efectuate cu aceasta ocazie, se prezinta
astfel-
Bilantul Societatii 1
!mii lei!
Denumiea in!icatoului Ran! Sume
A" ACTI#E IM$BILI%ATE
.. .9,:.L.;24. <=3,41,42L= &1 0
... .9,:.L.;24. 3,41,42L= (ct. 1!'1$
(3.#/0.000 ! 1."'0.000$
&' .0'0.000
.... .9,:.L.;24. ).<2<3.24= &( 0
ACTI#E IM$BILI%ATE)T$TAL *!" &1 la &(+ &, .0'0.000
B" ACTI#E CIRCULANTE
I" 0>,3?4. (ct. 361 ! 36'$ &- "00.000
... 34=2<>= (0umele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an
sunt prezentate separat$ (ct. "11 ! "91$
(1.3'0.000 @ 100.000$
&. 1.'0.000
.... .<5=0>.>.. 1= >=49=< 03?4> &/ 0
.5. 3202 0. 3,<>?4. L2 :2<3. (ct. #11$ &0 10.000
ACTI#E CIRCULANTE T$TAL *!" &- Ia &0+ &1 1.'00.000
C" C2ELTUIELI IN A#ANS 1& 0
D" DAT$RII: SUMELE CARE TREBUIE 3LATITE INTR)& 3ER" DE 3ANA
LA UN AN *,&1+
11 .""0.000
E" ACTI#E CIRCULANTE NETE4DAT$RII CURENTE NETE *!" 151&)11)10+ 1' !/"0.000
F" T$TAL ACTI#E MINUS DAT$RII CURENTE *!" ,51')1/+ 1( 1.""0.000
6" DAT$RII: SUMELE CARE TREBUIE 3LATITE INTR)& 3ERI$ADA
MAI MARE DE UN AN
1, 0
2" 3R$#I%I$ANE 1- 0
I" #ENITURI IN A#ANS *! l/510+ !in cae: 1. 0
! subventii pentru investitii 1/ 0
!venituri inregistrate in avans 10 0
7 CA3ITAL SI RE%ER#E 0
I CA3ITAL *!" '& la ''+" !in cae: 11 1.000.000
! capital subscris nevarsat '& 0
! capital subscris varsat (ct. 101$
(100 mii actiuni + 10.000 lei/actiune$
'1 1.000.000
! patrimoniul regiei '' 0
II" 3RIME DE CA3ITAL '( 0
III" RE%ER#E DIN REE#ALUARE ', 0
I#" RE%ER#E (ct. 10/1 A 10/'$
(00.000 A "0.000$
'- ""0.000
2ctiuni proprii '. 0
# 3R$FITUL SAU 3IERDEREA RE3$RTATA S$LD C '/ 0
S$LD D '0 0
#I 3R$FITUL SAU 3IERDEREA E8ERCITIULUI FINANCIAR S$LD C '1 0
S$LD D (& 0
RE3ARTI%AREA 3R$FITULUI (1 0
CA3ITALURI 3R$3RII ) T$TAL *!" 115'(5',5'-)'.5'/)'05'1)(&)(1 (' 1.""0.000
1atrimoniul public (( 0
CA3ITALURI ) T$TAL *!" ('5((+ (, 1.""0.000
Bilantul Societatii '
!mii lei!
Denumiea in!icatoului Ran! Sume
A" ACTI#E IM$BILI%ATE
.. .9,:.L.;24. <=3,41,42L= &1 0
... .9,:.L.;24. 3,41,42L= (ct. 1!'1$
(3.#/0.000 ! 1."'0.000$
&' 1./00.000
.... .9,:.L.;24. ).<2<3.24= &( 0
ACTI#E IM$BILI%ATE)T$TAL *!" &1 la &(+ &, 1./00.000
B" ACTI#E CIRCULANTE
I" 0>,3?4. (ct. 361 ! 36'$ &- 1.""0.000
... 34=2<>= (0umele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an
sunt prezentate separat$ (ct. "11 ! "91$
(1.3'0.000 @ 100.000$
&. 3.30.000
.... .<5=0>.>.. 1= >=49=< 03?4> &/ 0
.5. 3202 0. 3,<>?4. L2 :2<3. (ct. #11$ &0 "0.000
ACTI#E CIRCULANTE T$TAL *!" &- Ia &0+ &1 ".'00.000
C" C2ELTUIELI IN A#ANS 1& 0
D" DAT$RII: SUMELE CARE TREBUIE 3LATITE INTR)& 3ER" DE 3ANA
LA UN AN *,&1+
11 3./'0.000
E" ACTI#E CIRCULANTE NETE4DAT$RII CURENTE NETE *!" 151&)11)10+ 1' 1.10.000
F" T$TAL ACTI#E MINUS DAT$RII CURENTE *!" ,51')1/+ 1( .60.000
6" DAT$RII: SUMELE CARE TREBUIE 3LATITE INTR)& 3ERI$ADA
MAI MARE DE UN AN
1, 0
2" 3R$#I%I$ANE 1- 0
I" #ENITURI IN A#ANS *! l/510+ !in cae: 1. 0
! subventii pentru investitii 1/ 0
!venituri inregistrate in avans 10 0
7 CA3ITAL SI RE%ER#E 0
I CA3ITAL *!" '& la ''+" !in cae: 11 1./00.000
! capital subscris nevarsat '& 0
! capital subscris varsat (ct. 101$
(100 mii actiuni + 10.000 lei/actiune$
'1 1./00.000
! patrimoniul regiei '' 0
II" 3RIME DE CA3ITAL '( 0
III" RE%ER#E DIN REE#ALUARE ', 0
I#" RE%ER#E (ct. 10/1B A 10/'BB$
(00.000 A "0.000$
'- ""0.000
2ctiuni proprii '. 1.10.000
# 3R$FITUL SAU 3IERDEREA RE3$RTATA S$LD C '/ 0
S$LD D '0 0
#I 3R$FITUL SAU 3IERDEREA E8ERCITIULUI FINANCIAR S$LD C '1 0
S$LD D (& 0
RE3ARTI%AREA 3R$FITULUI (1 0
CA3ITALURI 3R$3RII ) T$TAL *!" 115'(5',5'-)'.5'/)'05'1)(&)(1 (' .60.000
1atrimoniul public (( 0
CA3ITALURI ) T$TAL *!" ('5((+ (, .60.000
'" E9aluaea :lo;ala a <ocietatilo
5aloarea globala a societatilor rezultata in urma evaluarii inregistreaza urmatoarele
cresteri fata de activul net contabil-
! 0ocietatea 718- 1/0.000 mii lei%
! 0ocietatea 78- 900.000 mii lei.
0ocietatea 718-
2ctiv net contabil C 3.''0.000 mii lei @ .""0.000 mii lei C 1.""0.000 mii lei%
2port net C 1.""0.000 mii lei A 1/0.000 mii lei C 1./00.000 mii lei.
0ocietatea 78
2ctiv net contabil C /."00.000 mii lei @ 3./'0.000 mii lei C .60.000 mii lei%
2port net C .60.000 mii lei A 900.000 mii lei C 3./0.000 mii lei
(" Deteminaea apotului !e <c=im; al actiunilo> pentu a acopei apotul
<ocietatilo contopite:
Determinarea numarului de actiuni noi care trebuie emise de noua societate pe baza
aportului net al 0ocietatilor 718 si 78, valoarea nominala a unei actiuni fiind de 10.000 lei-
! 1entru 0ocietatea 718 @ 1./00.000 mii lei - 10.000 lei C 1/0 mii actiuni%
! 1entru 0ocietatea 78 @ 3./0.000 mii lei - 10.000 lei C 3/ mii actiuni.
," E9i!entieea in conta;ilitatea <ocietatilo a opeatiunilo e?ectuate cu oca@ia
?u@iunii:
Conta;ilitatea ?u@iunii la <ocietatile cae <e !i@ol9a:
.nregistrari contabile, in mii lei-
0ocietatea 718
a$ evidentierea valorii activului transferat-
"/1 C 6#'3 ".0"0.000
b$ scoaterea din evidenta a elementelor de
activ-
/#'3 C D 3.''0.000
1 .0'0.000
361 "00.000
0au-
"/1 C 6#'3 ".0"0.000
/#'3 C D 3.9'0.000
1 .0'0.000
361 "00.000
"11 1.'0.000
#11 10.000
c$ inc*iderea conturilor de c*eltuieli si
venituri-
11 C /#'3 3.''0.000
6#'3 C 11 ".0"0.000
d$ transmiterea elemnetelor de pasiv-
"01 C "/1 .""0.000
D C "#/ 1./00.000
101 1.000.000
10/1 00.000
10/' "0.000
11 1/0.000
e$ regularizarea conturilor "#/ si "/1-
"#/ C "/1 1./00.000
"11 1.3'0.000
#11 10.000

11 C /#'3 3.9'0.000
6#'3 C 11 ".0"0.000
D C "/1 .#"0.000
"01 .""0.000
"91 100.000
D C "#/ 1.#00.000
101 1.000.000
10/1 00.000
10/' "0.000
11 /0.000
"#/ C "/1 1.#00.000
.nregistrari contabile, in mii lei-
0ocietatea 78
a$ evidentierea valorii activului transferat-
"/1 C 6#'3 6.300.000
b$ scoaterea din evidenta a elementelor de
activ-
/#'3 C D /."00.000
1 1./00.000
361 1.""0.000
"11 3.30.000
#11 "0.000
c$ inc*iderea conturilor de c*eltuieli si
venituri-
11 C /#'3 /."00.000
6#'3 C 11 6.300.000
0au-
"/1 C 6#'3 6.300.000
/#'3 C D /.900.000
1 1./00.000
361 1.""0.000
"11 3.'0.000
#11 "0.000

11 C /#'3 /.900.000
6#'3 C 11 6.300.000
d$ transmiterea elemnetelor de pasiv-
"01 C "/1 3./'0.000

D C "#/ 1./00.000
101 1.000.000
10/1 00.000
10/' "0.000
11 1/0.000
e$ regularizarea conturilor "#/ si "/1-
"#/ C "/1 3./0.000
D C "/1 ".1'0.000
"0" 3./'0.000
"91 #00.000
D C "#/ 3.10.000
101 1./00.000
10/1 30.000
10/' '00.000
11 "00.000
"#/ C "/1 3.10.000
Conta;ilitatea ?u@iunii la <ocietatea nou)in?iintata
.nregistrari contabile, in mii lei
a$ preluarea elementelor de activ-
D C "#/ 11.3"0.000 D C "#/ 11.9"0.000
1B ".6"0.000 1B ".6"0.000
361 1.'"0.000 sau 361 ".6"0.000
"11 "./00.000 "11BB #.00.000
#11 1/0.000 #11 1/0.000
b$ preluarea elementelor de pasiv-
"#/ C D /.10.000 "#/ C D /.60.000
"01 .""0.000 sau "01 ".6"0.000
"0" 3./'0.000 "0" 3./'0.000
"91BB /00.000
B 2tunci cand cresterea de valoare este aferenta unui activ imobilizat identificat.
BB 1rin preluarea contului "11 la valoarea bruta si a provizionului reflectat in contul "91, care, la constituire a fost
deductibil fiscal.
c$ .nregistrarea preluarii capitalului propriu-
"#/ C D #.0.000
101 ./00.000
10/1 #0.000
10/' 1.0"0.000
116 1.0/0.000
.n protocolul de predare!primire s!a prevazut ca elementele capitalului propriu sa fie
preluate in structura e+istenta la fiecare societate.
Bilantul intocmit !e noua <ocietate comeciala in?iintata pin ?u@iunea Societatilo 1 <i '
Denumiea in!icatoului Ran! Sume
A" ACTI#E IM$BILI%ATE
.. .9,:.L.;24. <=3,41,42L= &1 0
... .9,:.L.;24. 3,41,42L= (ct. 1!'1$
(3.#/0.000 ! 1."'0.000$
&' ".6"0.000
.... .9,:.L.;24. ).<2<3.24= &( 0
ACTI#E IM$BILI%ATE)T$TAL *!" &1 la &(+ &, ".6"0.000
B" ACTI#E CIRCULANTE
I" 0>,3?4. (ct. 361 ! 36'$ &- 1.'"0.000
... 34=2<>= (0umele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an
sunt prezentate separat$ (ct. "11 ! "91$
(1.3'0.000 @ 100.000$
&. "./00.000
.... .<5=0>.>.. 1= >=49=< 03?4> &/ 0
.5. 3202 0. 3,<>?4. L2 :2<3. (ct. #11$ &0 1/0.000
ACTI#E CIRCULANTE T$TAL *!" &- Ia &0+ &1 /.10.000
C" C2ELTUIELI IN A#ANS 1& 0
D" DAT$RII: SUMELE CARE TREBUIE 3LATITE INTR)& 3ER" DE 3ANA
LA UN AN *,&1+
11 /.10.000
E" ACTI#E CIRCULANTE NETE4DAT$RII CURENTE NETE *!" 151&)11)10+ 1' "'0.000
F" T$TAL ACTI#E MINUS DAT$RII CURENTE *!" ,51')1/+ 1( #.0.000
6" DAT$RII: SUMELE CARE TREBUIE 3LATITE INTR)& 3ERI$ADA
MAI MARE DE UN AN
1, 0
2" 3R$#I%I$ANE 1- 0
I" #ENITURI IN A#ANS *! l/510+ !in cae: 1. 0
! subventii pentru investitii 1/ 0
!venituri inregistrate in avans 10 0
7 CA3ITAL SI RE%ER#E 0
I CA3ITAL *!" '& la ''+" !in cae: 11 ./00.000
! capital subscris nevarsat '& 0
! capital subscris varsat (ct. 101$
(100 mii actiuni + 10.000 lei/actiune$
'1 ./00.000
! patrimoniul regiei '' 0
II" 3RIME DE CA3ITAL '( 0
III" RE%ER#E DIN REE#ALUARE ', 0
I#" RE%ER#E (ct. 10/1 A 10/'$
(00.000 A "0.000$
'- 1.#/0.000
2ctiuni proprii '. 1.10.000
# 3R$FITUL SAU 3IERDEREA RE3$RTATA S$LD C '/ 1.0/0.000
S$LD D '0 0
#I 3R$FITUL SAU 3IERDEREA E8ERCITIULUI FINANCIAR S$LD C '1 0
S$LD D (& 0
RE3ARTI%AREA 3R$FITULUI (1 0
CA3ITALURI 3R$3RII ) T$TAL *!" 115'(5',5'-)'.5'/)'05'1)(&)(1 (' #.0.000
1atrimoniul public (( 0
CA3ITALURI ) T$TAL *!" ('5((+ (, #.0.000
IM3LICATII FISCALE
Societatea 1
1. 5eniturile provenite din transferul activelor (contul 6#'3 75enituri din cedarea activelor
si alte operatii de capital8$ in suma de ".0"0.000 mii lei sunt venituri neimpozabile. .n
mod similar, c*eltuielile privind activele cedate (contul /#'3 73*eltuieli privind activele
cedate si alte operatii de capital8$ in suma de 3.''0.000 mii lei sunt c*eltuieli
nedeductibile.
. 0ituatia imobilizarilor corporale se prezinta astfel- 0ocietatea 718 setine o cladire cu
valoare de intrare 3.#/0.000 mii lei% amortizarea fiscala cumulata pana la data fuziunii, in
conformitate cu prevederile art. " din 3odul fiscal, este in suma de .#/0.000 mii lei%
valoarea fiscala a imobilizarii corporale care este 1.000.000 mii lei (prin diferenta$.
0ocietatea 718 comunica noii societati valoarea fiscala a imobilizarii corporale.
3. 2vand in vedere faptul ca rezervele care au fost anterior deduse la determinarea profitului
impozabil (rezerva legala @ contul 10/1 si rezervele din alte facilitati fiscale @ contul
10/'$ au fost preluate in aceleasi conturi la noua societate, acestea nu se supun impunerii.
5aloarea provizionului reflectat in contul "91, deductibil fiscal la constituire, se impune
cu cota de impozit pe profit in cazul in care acesta nu este preluat in contul identic al noii
societati.
". 0ocietatea 718 are obligatia sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca impozitul pe
profit cu 10 zile inainte de data inregistrarii incetarii e+istentei la registrul comertului.
Societatea '
1. 5eniturile provenite din trabsferul activelor (contul 6#'3 85enituri din cedarea activelor
si alte operatii de capital8$ in suma de 6.300.000 mii lei sunt venituri neimpozabile. .n
mod similar, c*eltuielile peivind activele cedate (contul /#'3 73*eltuieli privind activele
cedate si alte operatii de capital8$ in suma de /."00.000 mii lei sunt c*eltuieli
nedeductibile.
. 0ituatia imobilizarilor corporale se prezinta astfel- 0ocietatea 78 detine o cladire cu
valoarea de intrare .90.000 mii lei% amortizarea fiscala cumulata pana la datafuziunii,
inconformitate cu prevederile art. " din 3odul fiscal este in suma de 1.90.000 mii lei%
valoarea fiscala a imobilizarii corporale este 1.000.000 mii lei (prin diferenta$. 0ocietatea
78 comunica noii societati valoarea fiscala a imobilizarii corporale.
3. 2vand in vedere faptul ca rezervele care au fost anterior deduse la determinarea profitului
impozabil (rezerva legala @ contul 10/1 si rezervele din alte facilitati fiscale @ contul
10/'$ au fost preluate in aceleasi conturi la noua societate, acestea nu se supun impunerii.
5aloarea provizionului reflectat in contul "91, deductibil fiscal la constituire, se impune
cu cota de impozit pe profit in cazul in care acesta nu este in contul identic al noii
societati.
". 0ocietatea 78 are iobligatia sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca impozitul
pe profit cu 10 zile inainte de data inregistrarii incetarii e+istentei in registrul comertului.
Societatea nou)in?iintata
1. 4ezerva legala @ contul 10/1 si rezervele din alte facilitati fiscale @ contul "0/', preluate
de la 0coietatile 718 si 78, se supun prevederilor art. din 3odul fiscal.
. .n situatia in care provizionul pentru depreciere clienti nu este preluat in acelasi cont,
veniturile provenite din diminuarea sau anularea acestuia sunt venituri impozabile,
3. .n cazul in care surplusul rezultat (ct. 116$ este distribuit sub forma de dividende, acesta
va fi impus cu impozitul pe dividende.

S-ar putea să vă placă și