Sunteți pe pagina 1din 13

INTOCMIREA SITUATIILOR

FINANCIARE ANUALE
Dumitrascu Valentin Cristian

ARGUMENT
Am ales tema proiectului ,,Intocmirea situatiilor financiare
anuale"deoarece reprezinta un proces complex de cunoastere a
starii economico-financiare a unei societati, a unei ramuri sau a
economi nationale. Acesta este structurat in trei capitole, ultimul
fiind un studiu de caz realizat in cadrul societatii BEAUTY DENT
S.R.L. In prima parte a proiectului am expus generalitatile privin
intocmirea situatiilor financiare anuale precum conceptul de
baza, structura si regulile de intcomire a acestora. Capitolul al
doilea este mai complex deoarece am analizat in detaliu
caracteristicile definitorii ale situatiilor financiare anuale,
obiectivele si scopul acestora. In partea a doua a acestui capitol
am vorbit despre utilizatorii situatiilor financiare si modul in care
acestia indeplinesc cu succes functiile detinute si modul de
determinare al acestora (de calcul si analiza).

CAPITOLUL 1
GENRALITATI PRIVIND INTOCMIREA SITUATIILOR
FINANCIARE ANUALE

Lucrarile contabile de inchidere a exercitiului financiar se finalizeaza cu intocmirea


situatiilor financiare anuale. Situatiile financiare anuale intocmite de managementul unei
intreprinderi au drept scop reflectarea unei imagini fidele a pozitie financiare (bilantul), a
performantei financiare (contul de profi si pierdere), a fluxurilor de trezorerie( situatia
fluxurilor de trezorerie) si a celorlalte informatii referitoare la activitartea desfasurata
( situatia modificarilor capitalurilor proprii si notele explicative). Au obligatia de a intocmi
situatii financiare anuale:
socitatile comerciale ;
companiile nationale si regiile autonome;
societatile cooperatiste;
alte persoane juridice cu scop lucrativ;
institutiile publice;
persoanele juridice cu scop nelucrativ;

Situatiile financiare aunale sunt insotite de raportul


administratorilor, raportul cenzorilor si de procesul
verbal al Adunarii Generale a Actionarilor (asociatiilor).
In intocmirea situatiilor financiare anuale trebuie
respectate 3 reguli de baza si anume:
1)Principiul intangibilitatii situatiilor financiare anuale
care presupune obligatia celor ce intocmesc situatiile
financiare anuale de a face corectia oricaror erori, fie
ele si referitoare la o perioada trecuta, numai in
bilantul anului curent, pastrand neschimbate
bilanturile deja inchise;
2) Datele inscrise in situatiile financiare anuale trebuie
sa corespunda cu datele inscrise in contabilitate , puse
de acord cu rezultatele inventarierii;
3) Necompensarea posturilor de activ cu cele de pasib
si nici a veniturilor cu cheltuielile, in contul de profit si
pierderi.

Structura situatiilor
financiare anuale
Strandardului International de Contabilitate 1(IAS 1). Prezentarea situatiilor
financiare anuale, specifica setul complet de situatii financiare, care include:
a) situatie a pozitie financiare la finalul perioade(bilantul);
b) o situatie a rezultatului global pe perioada (contul de profit si pierdere);
c) o situatie a modificarilor in capitalurile proprii pe perioada;
d) o situatie a fluxurilor de trezorerie pe perioada;
e) note, cuprinzand un rezumat al politicilor contabile semnificative si alte
informatii explicative;
f) o situatie a pozitie financiare de la inceputul primei perioade comparative,
atunci cand entitatea aplica retroactiv o politica contabila;
Insa, nu toate entitatile patrimoniale sunt obligate sa intocmeasca setul
complet de documente de sinteza si raportare contabila. Asadar, cele care
depasesc doua dintre cele trei limite mentinonate, intocmesc setul complet de
situatii financiare anuale, format din:
bilant;
contul de profit si pierdere;
situatia modificarilor capitalului propriu;
situatia fluxurilor de trezorerie;
note explicative la situatiile financiare anuale

Contul de profit si
pierdere
Fiind cel dintai document contabil care reflecta
performanta intreprinderii si reprezenta o structura
distincta a situatiilor financiare, contul de profit si
pierdere, prezinta o prelucrare si sistematizare a
tuturor veniturilor si cheltuielilor inregistrare in
exercitiul financiar curent. Determinarea profitului
intreprinderii se realizeaza nemijlocit cu ajutorul
acestor elemente, a caror recunoastere si masurare
prezinta o dependenta partiala fata de conceptele de
capital si mentinerea nivelului acestuia, notiuni care
sunt folosite in realizarea situatiilor financiare.

Contul de profit si pierdere este acea


componenta a situatiilor financiare anuale care
prezinta performanta financiara a intreprinderii in
ansamblul sau in exercitiul financiar respectiv.

Situatia modificarilor
capitalului propriu
Situatia modificarilor capitalului propriu este acea
situatie financiara care evidentiaza evolutia uneia
din cele mai importante componente ale
patrimoniului intreprinderii, capitalul propriu.
Aceasta prezinta modificarile capitalului propriu
intre inceputul si sfarsitul unei perioade contabile,
adica reflecta crearea sau reducerea activului net in
cursul acestei perioade. Nivelul capitalului propriu
este deja reflectat in bilant, insa aceasta situatie
reflecta evolutia tranzactiilor economice prin care sa ajuns la acest nive. Intocmirea acestei situatii
financiare este bazata pe informatii de sinteza
(profitul sau pierderea perioade), pe informatii
extracontabile si pe reconcilierea intre soldurile
initiale si cele finale ale fiecarei clase de capitaluri

Situatia fluxurilor de
trezorerie
Deoarece in urma analizei atat a bilantului, cat si
a contului de profit si pierdere, nu se poate forma
o imagine completa privind felul in care se
administreaza valorile materiale si banesti ale
intreprinderii, se contureaza necesitatea intocmirii
unei situatii financiare care ar raspunde cerintelor
informationale ale utilizatorilor privind aceasta
latura a activitatii intreprinderii.
Privitor la aceasta problema situatiile fluxurilor
de trezorerie mentioneaza ca intocmirea
situatiilor fluxurilor de trezorerie prezinta
informatii folositoare in scopul evaluarii
posibilitatilor intreprinderii de a realiza fluxuri de
numerar, necesitatile de utilizare a acestora,
precum si realizarea unui pronostic a scadentelor

Reguli de intocmire a
situatiilor financiare
anuale

Situatiile financiare anuale se intocmesc pentru un exercitiu financiar a carui durata


este de 12 luni care,de regula,coincide cu anul calendaristic.Exercitiul financiar poate
fi diferit de anul calendaristic:
a)pentru sucursalele cu sediul in Romania,care apartin unei persoane juridice
straine,cu exceptia institutiilor de credit,entitatilor autorizate de Comisia Nationala a
Valorilor Mobiliare si societatilor de asigurare,daca exercitiul financiar difera pentru
societate;
b)pentru filialele consolidate ale societatii-mama,precum si pentru filialele filialelor,cu
exceptia institutiilor de credit,entitatilor autorizate de Comisia Nationala a Valorilor
Mobiliare si societatilor de asigurare,daca exercitiul financiar difera pentru societateamama.Exercitiul financiar al unei persoane juridice care se lichideaza incepe la data
incheierii exercitiului financiar anterior si se incheie in ziua precedenta datei cand
incepe lichidarea.Perioada de lichidare este considerata un exercitiu
financiar,indiferent de durata sa.Situatiile financiare anuale consolidate ale unei
societati-mama se intocmesc pentru acelasi exercitiu financiar aplicabil situatiilor
financiare anuale ale societatii-mama.Bilantul se intocmeste pe baza soldurilor finale
stabilite in balanta de verificare definitiva a conturilor sintetice.Completarea rubricilor
din bilant se poate face fie prin prelucrarea directa a solduriloe unor conturi care
reprezinta un singur post de bilant,spre exemplu:

* cheltuieli in avans;

* subventii pentru investitii;

* capital subscris varsat,fie prin prelucrarea mai multor soduri ale


conturilor,respectiv insumarea algebrica a acestora (fie prin adunare fie prin scadere).

CAPITOLUL II
CARACTERISTICI ALE
SITUATIILOR FINANCIARE
ANUALE
Pe parcursul istoricului practicii contabile s-au conturat cateva atribute ale
informatiilor financiar-contabile. Acestea: inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea si
comparabilitatea, au fost incluse de catre normalizatorii internationali in
Standardele Internationale de Raportare Financiara (IASB) ca fiind principalele
caracteristici pe care trebuie sa le prezinte informatiile contabile. Doar acele
informatii care cumuleaza toate caracteristicile mentionate anterior prezinta
utilitate consumatorilui de informatii contabile.

Comparabilitatea- metodele contabile de evaluare, prezentare si clasificare a


elementelor descrise in situatiile financiare anuale folosite de catre intreprindere
trebuie sa dea dovada de permanenta in timp, doar in acest mod se poate indeplini
aceasta cerinta. Ca urmare utilizatorii trebuie sa aiba posibilitatea de a identifica
diferentele dintre metodele contabile utilizate in caul in care intreprinderea a
efectuat o schimbare a acestora. Atat in cadrul aceleiasi intreprinderi, de-a lungul
perioadelor, cat si la mai multe intreprinderi in acelasi timp trebuie utilizate
aceleasi modalitati de prezentare si cuantificare a acelorasi tranzactii si evenimente
economice, intr-o maniera unitara, pentru ca utilizatorul sa poata face diferenta
dintre politicile contabile folosite de-a lungul timpului. Deci, informatia trebuie sa
permita compararea sa in timp si spatiu, pentru a deveni cat mai valoroasa.

Obiectivul situatiilor
financiare anuale
Obiectivul principal al contabilitatii financiare este
furnizarea de informatii care sa asigure o imagine
fidela asupra pozitiei financiare, performantele
financiare si modificarilor pozitie financiare ale
entitatii in scopul utilizarii acestor informatii de
catre utilizatorii interni si externi, in vederea
fundamentarii unor decizii economice. Pentru
realizarea acestui obiectiv, este necesar ca
lucrarile curente de contabilitate sa se sintetizeze
period in informatii generalizate, relevante pentru
caracterizarea activitatii intr-o anumita perioada
de timp. Acest obiectiv este indeplinit prin
intocmirea documentelor de sinteza contabila.

Utilizatorii situatiilor
financiare anuale
Situatiile financiare anuale sunt destinate atat
managementului intern al intreprinderii, dar si
pentru celelalte categorii de utilizatori, care sunt
privati de dreptul de a cere orice gen de rapoarte
tipice sau proprii activitatii lor. Intocmite astfel
incat sa raspunda tuturor cerintelor si nevoilor
informationale ale utilizatorilor, aceste sunt
menite sa prezinte date cat mai comune tuturor
grupelor de utilizatori. In literatura de specialitate
sunt prezentate mai multe categorii de utilizatori
ale situatiilor financiare anuale, clasificati in
functie de necesitatile informationale ale
acestora. Contabilitatea ofera informatii tuturor
categoriilor de utilizatori analizate, desi
necesitatile informationale individuale sunt

Reguli de intocmire a
situatiilor financiare
anuale

Situatiile financiare anuale se intocmesc pentru un exercitiu financiar a carui durata


este de 12 luni care, de regula, coincide cu anul calendaristic. Exercitiul financiar
poate fi diferit de anul calendaristic:
a) pentru sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice
straine, cu exceptia institutiilor de credit, entitatilor autorizate de Comisia
Nationala a Valorilor Mobiliare si societatilor de asigurare, daca exercitiul financiar
difera pentru societate;
b) pentru filialele consolidate ale societatii-mama, precum si pentru filialele
filialelor, cu exceptia institutiilor de credit, entitatilor autorizate de Comisia
Nationala a Valorilor Mobiliare si societatilor de asigurare, daca exercitiul financiar
difera pentru societatea-mama. Exercitiul financiar al unei persoane juridice care se
lichideaza incepe la data incheierii exercitiului financiar anterior si se incheie in
ziua precedenta datei cand incepe lichidarea. Perioada de lichidare este
considerata un exercitiu financiar, indiferent de durata sa. Situatiile financiare
anuale consolidate ale unei societati-mama se intocmesc pentru acelasi exercitiu
financiar aplicabil situatiilor financiare anuale ale societatii-mama. Bilantul se
intocmeste pe baza soldurilor finale stabilite in balanta de verificare definitiva a
conturilor sintetice. Completarea rubricilor din bilant se poate face fie prin
prelucrarea directa a soldurilor unor conturi care reprezinta un singur post de
bilant, spre exemplu:
cheltuieli in avans;
subventii pentru investitii;
capital subscris varsat, fie prin prelucrarea mai multor solduri ale conturilor,
respectiv insumarea algebrica a acestora (fie prin adunare fie prin scadere).

S-ar putea să vă placă și