Sunteți pe pagina 1din 59

TESTE DE AUTOEVALUARE

CAPITOLUL I

1. Cadrul general IASC nu abordeaz\:


a) obiectivul situa]iilor financiare
b) caracteristicile calitative care determin\ utilitatea informa]iilor din situa]iile financiare
c) definirea, recunoa[terea [i evaluarea elementelor pe baza c\rora sunt întocmite situa]iile
financiare
d) conceptele de capital [i de men]inere a capitalului
e) forma [i formatul situa]iilor financiare

2. Care din afirma]iile de mai jos nu reprezint\ conform Cadrului general IASC obiectivele
situa]iilor financiare:
a) de a furniza informa]ii despre pozi]ia financiar\
b) de a furniza informa]ii despre performan]ele întreprinderii
c) de a furniza informa]ii despre modific\rile pozi]iei financiare a întreprinderii
d) de a furniza informa]ii despre rezultatele administr\rii întreprinderii de c\tre conduc\tori
e) de a furniza informa]ii despre modul de gestionare de c\tre conduc\tori a resurselor
încredin]ate

3. Care dintre urm\toarele grupuri de utilizatori sunt interesa]i cu prec\dere de informa]ii


privind stabilitatea [i profitabilitatea întreprinderii:
a) angaja]ii
b) investitorii
c) furnizorii
d) clien]ii
e) publicul

4. Care dintre urm\toarele grupuri de utilizatori sunt interesa]i cu prec\dere de informa]ii


privind continuitatea activit\]ii unei întreprinderi:
a) angaja]ii
b) investitorii
c) creditorii financiari
d) clien]ii
e) guvernul

5. Care dintre elementele de mai jos influen]eaz\ pozi]ia financiar\ a unei întreprinderi,
conform cadrului general IASC:
A) resursele economice pe care le controleaz\
B) structura sa financiar\
C) lichiditatea
D) solvabilitatea
E) capacitatea de a se adapta schimb\rilor mediului în care î[i desf\[oar\ activitatea
F) rentabilitatea
G) profitabilitatea
Variante de r\spuns:
a) A, B, C, D [i E
b) C, D, F [i G
c) A, B, C [i D
d) F [i G
e) A [i B

6. Informa]iile privind pozi]ia financiar\ a unei întreprinderi sunt oferite de:


a) bilan]
b) contul de profit [i pierdere
c) situa]ia modific\rilor capitalurilor proprii
d) situa]ia fluxurilor de numerar
e) notele explicative

7. Informa]iile privind performan]a întreprinderii sunt oferite în primul rând de:


a) contul de profit [i pierdere
b) bilan]ul
c) situa]ia modific\rilor capitalului propriu
d) notele explicative
e) situa]ia fluxurilor de numerar

8. Informa]iile despre profitabilitatea unei întreprinderi sunt necesare cu prec\dere pentru:


a) evaluarea modific\rilor poten]iale ale resurselor economice pe care întreprinderea le va putea
controla în viitor
b) evaluarea activit\]ilor de exploatare, finan]are, investi]ii
c) evaluarea disponibilit\]ilor de numerar pe o perioad\ mai lung\ de timp în care urmeaz\ s\ se
onoreze angajamentele financiare
d) evaluarea disponibilit\]ilor numerarului în viitorul apropiat dup\ luarea în calcul a
obliga]iilor financiare
e) a anticipa nevoile viitoare de creditare [i modul în care fluxurile de trezorerie vor fi
repartizate.

9. Informa]iile despre lichiditatea unei întreprinderi sunt necesare cu prec\dere pentru:


a) disponibilitatea numerarului în viitorul apropiat dup\ luarea în calcul a obliga]iilor financiare
aferente acestei perioade
b) disponibilit\]ile de numerar pe o perioad\ mai lung\ de timp în care urmeaz\ s\ se onoreze
angajamentele financiare scadente
c) a anticipa nevoile viitoare de creditare
d) a anticipa modul în care profiturile [i fluxurile viitoare de trezorerie vor fi repartizate
e) a anticipa [ansele întreprinderii de a primi finan]are în viitor.

10. Conform Cadrului general IASC, caracteristicile calitative ale situa]iilor financiare sunt:
a) inteligibilitatea, relevan]a, credibilitatea, comparabilitatea
b) inteligibilitatea, relevan]a, pragul de semnifica]ie comparabilitatea
c) inteligibilitatea, relevan]a, reprezentarea fidel\, prevalen]a economicului asupra juridicului
d) inteligibilitatea, neutralitatea, credibilitatea, comparabilitatea
e) inteligibilitatea, relevan]a, pruden]a, credibilitatea, comparabilitatea

11. Conform cadrului contabil IASC elementele legate direct de evaluarea pozi]iei financiare
sunt:
a) activele, datoriile [i capitalul propriu
b) activele, pasivele, veniturile [i cheltuielile
c) activele, pasivele, veniturile, cheltuielile, capitalul propriu
d) activele, datoriile, capitalul propriu, veniturile [i cheltuielile
e) activele, datoriile, provizioanele pentru riscuri [i cheltuieli

12. Conform cadrului contabil IASC un activ reprezint\:


a) o resurs\ controlat\ de c\tre întreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute [i de la care
se a[teapt\ s\ genereze beneficii economice viitoare pentru întreprindere
b) o resurs\ controlat\ de c\tre întreprindere ca rezultat al unor evenimente prezente [i de la
care se a[teapt\ s\ genereze în prezent beneficii economice pentru întreprindere
c) o resurs\ controlat\ de c\tre întreprindere ca rezultat al unor evenimente prezente [i de la
care se a[teapt\ s\ genereze beneficii economice viitoare pentru întreprindere
d) o resurs\ controlat\ de c\tre întreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute [i de la care
se a[teapt\ s\ genereze beneficii economice prezente pentru întreprindere
e) o resurs\ controlat\ de c\tre întreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute

13. Conform cadrului contabil IASC o datorie reprezint\:


a) o obliga]ie actual\ a întreprinderii ce decurge din evenimente trecute [i prin decontarea c\reia
se a[teapt\ s\ rezulte o ie[ire de resurse care încorporeaz\ beneficiile economice
b) o obliga]ie actual\ a întreprinderii ce decurge din evenimente actuale [i prin decontarea
c\reia se a[teapt\ s\ rezulte o ie[ire de resurse care încorporeaz\ beneficiile economice
c) o obliga]ie actual\ a întreprinderii ce decurge din evenimente trecute [i prin decontarea c\reia
se a[teapt\ s\ rezulte o intrare de resurse care încorporeaz\ beneficiile economice
d) o obliga]ie actual\ a întreprinderii ce decurge din evenimente trecute [i prin decontarea c\reia
se a[teapt\ s\ rezulte o ie[ire de resurse.
e) o obliga]ie actual\ a întreprinderii

14. Conform cadrului contabil IASC veniturile reprezint\:


a) cre[teri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub form\ de
intr\ri sau cre[teri ale activelor sau descre[teri ale datoriilor, care se concretizeaz\ în cre[teri ale
capitalului propriu, altele decât cele rezultate din contribu]ii ale ac]ionarilor
b) cre[teri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub form\ de
intr\ri sau cre[teri ale activelor sau descre[teri ale datoriilor, care se concretizeaz\ în cre[teri ale
capitalului propriu
c) cre[teri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub form\ de
ie[iri sau descre[teri ale activelor sau cre[teri ale datoriilor, care se concretizeaz\ în sc\deri ale capitalului
propriu, altele decât cele rezultate din distribuirea c\tre ac]ionari
d) cre[teri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub form\ de
intr\ri sau cre[teri ale activelor care se concretizeaz\ în cre[teri ale capitalului propriu, altele decât cele
rezultate din contribu]ii ale ac]ionarilor
e) diminu\ri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub form\
de ie[iri sau sc\deri ale activelor sau cre[teri ale datoriilor, care se concretizeaz\ în cre[teri ale capitalului
propriu, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora c\tre ac]ionari.

15. Conform cadrului contabil IASC cheltuielile reprezint\:


a) diminu\ri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub form\
de ie[iri sau sc\deri ale valorii activelor sau cre[teri ale datoriilor, care se concretizeaz\ în reduceri ale
capitalului propriu, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora c\tre ac]ionari.
b) diminu\ri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub form\
de ie[iri sau sc\deri ale valorii activelor sau cre[teri ale datoriilor, care se concretizeaz\ în reduceri ale
capitalului propriu
c) diminu\ri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub form\
de ie[iri sau sc\deri ale valorii activelor sau cre[teri ale datoriilor.
d) diminu\ri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub form\
de intr\ri sau cre[teri ale valorii activelor sau descre[teri ale datoriilor, care se concretizeaz\ în cre[teri ale
capitalului propriu, altele decât cele rezultate din contribu]ii ale ac]ionarilor.
e) cre[teri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub form\ de
ie[iri sau sc\deri ale valorii activelor sau cre[teri ale datoriilor, care se concretizeaz\ în reduceri ale
capitalului propriu, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora c\tre ac]ionari.
16. Conform Cadrului contabil IASC una din urm\toarele afirma]ii este fals\.
a) un activ este recunoscut în bilan] în momentul în care este probabil\ realizarea unui beneficiu
economic viitor de c\tre întreprindere [i activul are un cost sau o valoare, care poate fi evaluat\ în mod
credibil.
b) un activ este recunoscut în bilan] atunci când este improbabil ca ie[irea de numerar s\
genereze beneficii economice pentru întreprindere în perioadele viitoare
c) un activ este recunoscut în contul de profit [i pierdere atunci când este improbabil ca ie[irea
de numerar s\ genereze beneficii economice pentru întreprindere în perioadele viitoare
d) o datorie este recunoscut\ în bilan] în momentul în care este probabil c\ o ie[ire de resurse,
purt\toare de beneficii economice va rezulta din lichidarea unei obliga]ii prezente, iar valoarea la care se
va realiza aceast\ lichidare poate fi evaluat\ în mod credibil.
e) veniturile sunt recunoscute în contul de profit [i pierdere atunci când a avut loc o cre[tere a
beneficiilor economice viitoare aferente cre[terii unui activ sau diminu\rii unei datorii, modificare ce
poate fi evaluat\ credibil.

17. Conform Cadrului contabil IASC una din urm\toarele afirma]ii este fals\.
a) cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit [i pierdere pe baza asocierii directe între
costurile implicate [i ob]inerea elementelor specifice de venit
b) cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit [i pierdere pe baza unei proceduri de alocare
sistematic\ [i ra]ional\ atunci când se a[teapt\ s\ se ob]in\ beneficii economice în decursul mai multor
perioade contabile [i când asocierea acestora cu veniturile poate fi determinat\ doar vag sau indirect
c) o cheltuial\ este recunoscut\ imediat în contul de profit [i pierdere când un cost nu genereaz\
beneficii economice viitoare sau atunci când, [i în m\sura în care, viitoarele beneficii economice nu
corespund sau înceteaz\ s\ mai corespund\ condi]iilor pentru recunoa[terea în bilan] sub form\ de activ
d) o cheltuial\ este recunoscut\ în contul de profit [i pierdere în acele cazuri în care apare o
datorie f\r\ recunoa[terea unui activ.
e) cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit [i pierdere atunci când a avut loc o reducere a
beneficiilor economice viitoare, aferente cre[terii unui activ sau diminu\rii unei datorii, modificare ce
poate fi evaluat\ credibil.

18. Conform cadrului contabil IASC bazele de evaluare utilizate în situa]iile financiare sunt:
a) costul istoric, costul curent, valoarea realizabil\, valoarea actualizat\
b) costul istoric, costul curent, valoarea realizabil\
c) costul istoric, valoarea realizabil\, valoarea actualizat\
d) costul istoric
e) costul istoric, costul curent, valoarea realizabil\, valoarea de înlocuire

19. Dac\ se utilizeaz\ costul istoric ca baz\ de evaluare, activele vor fi înregistrate la:
a) suma pl\tit\ în numerar sau echivalent al numerarului sau la valoarea just\ din momentul
cump\r\rii lor
b) la valoarea în numerar sau echivalent al numerarului care ar trebui pl\tit\ dac\ acela[i activ
sau unul asem\n\tor ar fi achizi]ionat în prezent
c) la valoarea în numerar sau echivalent al numerarului care poate fi ob]inut\ în prezent prin
vânzarea normal\ a activelor
d) la valoarea actualizat\ a viitoarelor intr\ri nete de numerar care urmeaz\ a fi generate în
derularea normal\ a activit\]ii întreprinderii
e) la valoarea în numerar sau echivalent al numerarului care ar trebui pl\tit\ dac\ acela[i activ
sau unul asem\n\tor ar fi achizi]ionat în viitor

20. Dac\ se utilizeaz\ valoarea realizabil\ ca baz\ de evaluare, activele vor fi înregistrate la:
a) suma pl\tit\ în numerar sau echivalent al numerarului sau la valoarea just\ din momentul
cump\r\rii lor
b) la valoarea în numerar sau echivalent al numerarului care ar trebui pl\tit\ dac\ acela[i activ
sau unul asem\n\tor ar fi achizi]ionat în prezent
c) la valoarea în numerar sau echivalent al numerarului care poate fi ob]inut\ în prezent prin
vânzarea normal\ a activelor
d) la valoarea actualizat\ a viitoarelor intr\ri nete de numerar care urmeaz\ a fi generate în
derularea normal\ a activit\]ii întreprinderii
e) la valoarea în numerar sau echivalent al numerarului care ar trebui pl\tit\ dac\ acela[i activ
sau unul asem\n\tor ar fi achizi]ionat în viitor

21. Dac\ se utilizeaz\ valoarea actualizat\ ca baz\ de evaluare, datoriile sunt înregistrate:
a) la valoarea actualizat\ a viitoarelor ie[iri de numerar care se a[teapt\ s\ fie necesare pentru a
deconta datoriile potrivit cursului normal al afacerilor
b) la valoarea neactualizat\ în numerar sau echivalent al numerarului care trebuie pl\tit\ pentru
a achita datoriile potrivit cursului normal al afacerilor
c) la valoarea neactualizat\ în numerar sau echivalent al numerarului necesar\ pentru a deconta
în prezent obliga]ia
d) la valoarea echivalentelor ob]inute în schimbul obliga]iei
e) la valoarea ce se a[teapt\ s\ fie pl\tit\ în numerar sau echivalent al numerarului pentru a
stinge datoriile potrivit cursului normal al afacerilor

22. Dac\ se utilizeaz\ valoarea realizabil\ ca baz\ de evaluare, datoriile sunt înregistrate:
a) la valoarea actualizat\ a viitoarelor ie[iri de numerar care se a[teapt\ s\ fie necesare pentru a
deconta datoriile potrivit cursului normal al afacerilor
b) la valoarea neactualizat\ în numerar sau echivalent al numerarului care trebuie pl\tit\ pentru
a achita datoriile potrivit cursului normal al afecrilor
c) la valoarea neactualizat\ în numerar sau echivalent al numerarului necesar\ pentru a deconta
în prezent obliga]ia
d) la valoarea echivalentelor ob]inute în schimbul obliga]iei
e) la valoarea ce se a[teapt\ s\ fie pl\tit\ în numerar sau echivalent al numerarului pentru a
stinge datoriile potrivit cursului normal al afacerilor

23. Conform conceptului de men]inere a capitalului financiar profitul se ob]ine:


a) doar dac\ valoarea financiar\ sau monetar\ a activelor nete la sfâr[itul perioadei este mai
mare decât valoarea financiar\ sau monetar\ a activelor nete la începutul perioadei dup\ excluderea
oric\ror distribuiri c\tre proprietari [i a oric\ror contribu]ii din partea proprietarilor în timpul perioadei
analizate
b) doar dac\ valoarea financiar\ sau monetar\ a activelor nete la sfâr[itul perioadei este mai
mic\ decât valoarea financiar\ sau monetar\ a activelor nete la începutul perioadei dup\ excluderea
oric\ror distribuiri c\tre proprietari [i a oric\ror contribu]ii din partea proprietarilor în timpul perioadei
analizate
c) doar dac\ valoarea financiar\ sau monetar\ a activelor nete la începutul perioadei este mai
mare decât valoarea financiar\ sau monetar\ a activelor nete la sfâr[itul perioadei dup\ excluderea
oric\ror distribuiri c\tre proprietari [i a oric\ror contribu]ii din partea proprietarilor în timpul perioadei
analizate
d) doar dac\ valoarea financiar\ sau monetar\ a activelor nete la începutul perioadei este mai
mic\ decât valoarea financiar\ sau monetar\ a activelor nete la sfâr[itul perioadei dup\ excluderea
oric\ror distribuiri c\tre proprietari [i a oric\ror contribu]ii din partea proprietarilor în timpul perioadei
analizate
e) doar atunci când capacitatea fizic\ productiv\ sau capacitatea de exploatare a întreprinderii la
sfâr[itul perioadei dep\[e[te capacitatea fizic\ productiv\ de la începutul perioadei, dup\ ce s-a exclus
orice distribuire c\tre proprietari [i orice contribu]ie din partea proprietarilor în timpul perioadei analizate

24. Conform conceptului de men]inere a capitalului fizic profitul se ob]ine:


a) doar atunci când capacitatea fizic\ productiv\ sau capacitatea de exploatare a întreprinderii la
sfâr[itul perioadei dep\[e[te capacitatea fizic\ productiv\ de la începutul perioadei, dup\ ce s-a exclus
orice distribuire c\tre proprietari [i orice contribu]ie din partea proprietarilor în timpul perioadei analizate
b) doar atunci când capacitatea fizic\ productiv\ sau capacitatea de exploatare a întreprinderii la
sfâr[itul perioadei este mai mic\ decât capacitatea fizic\ productiv\ de la începutul perioadei, dup\ ce s-a
exclus orice distribuire c\tre proprietari [i orice contribu]ie din partea proprietarilor în timpul perioadei
analizate
c) doar atunci când capacitatea fizic\ productiv\ sau capacitatea de exploatare a întreprinderii la
începutul perioadei dep\[e[te capacitatea fizic\ productiv\ de la sfâr[itul perioadei, dup\ ce s-a exclus
orice distribuire c\tre proprietari [i orice contribu]ie din partea proprietarilor în timpul perioadei analizate
d) doar dac\ valoarea financiar\ sau monetar\ a activelor nete la sfâr[itul perioadei este mai
mare decât valoarea financiar\ sau monetar\ a activelor nete la începutul perioadei dup\ excluderea
oric\ror distribuiri c\tre proprietari [i a oric\ror contribu]ii din partea proprietarilor în timpul perioadei
analizate
e) doar dac\ valoarea financiar\ sau monetar\ a activelor nete la sfâr[itul perioadei este mai
mic\ decât valoarea financiar\ sau monetar\ a activelor nete la începutul perioadei dup\ excluderea
oric\ror distribuiri c\tre proprietari [i a oric\ror contribu]ii din partea proprietarilor în timpul perioadei
analizate

25. O întreprindere trebuie s\-[i întocmeasc\ situa]iile sale financiare folosind contabilitatea de
angajamente cu excep]ia informa]iilor privind.
a) fluxurile de numera
b) bilan]ul
c) contul de profit [i pierdere
d) situa]ia modific\rilor capitalului propriu
e) notele explicative

26. Unul dintre urm\toarele active de mai jos nu este considerat ca activ curent:
a) stocurile vândute
b) stocurile consumate
c) crean]ele comerciale
d) titlurile de plasament care se a[teapt\ s\ fie realizate în 12 luni de la data bilan]ului
e) titlurile de plasament care se a[teapt\ s\ fie realizate într-o perioad\ ce dep\[e[te 12 luni de la
data bilan]ului

27. Care din datoriile de mai jos nu reprezint\ o datorie curent\:


a) datoriile comerciale exigibile în mai pu]in de 12 luni de la data bilan]ului
b) datoriile comerciale exigibile în mai mult de 12 luni de la data bilan]ului
c) datoriile c\tre angaja]i exigibile în mai pu]in de 12 luni de la data bilan]ului
d) datoriile c\tre angaja]i exigibile în mai mult de 12 luni de la data bilan]ului
e) datoriile purt\toare de dobând\ prin care se finan]eaz\ fondul de rulment pe termen lung [i nu
sunt exigibile în 12 luni

28. Care dintre elementele de mai jos nu poate fi recunoscut ca activ ]inând cont de
determinarea economic\:
a) o Dacie aflat\ în proprietatea întreprinderii dar trecut\ în conservare
b) o Dacie aflat în proprietatea întreprinderii amortizat\ complet dar utilizat\ în continuare
c) o Dacie preluat\ în leasing financia
d) un stoc de m\rfuri destinat vânz\rii
e) un stoc de materii prime destinat consumului

29. Potrivit IAS 1 „Prezentarea situa]iilor financiare” politicile contabile reprezint\:


a) principiile, conven]iile, [i metodele specifice adoptate de o `ntreprindere pentru `ntocmirea [i
analiza conturilor anuale
b) principiile, conven]iile, regulile, metodele [i practicile concrete adoptate de o `ntreprindere
pentru ]inerea contabilit\]ii primare
c) principiile, conceptele, regulile [i tratamentele contabile de baz\ [i alternative
d) principiile, bazele, conven]iile, regulile [i practicile specifice adoptate de o `ntreprindere la
`ntocmirea [i prezentarea situa]iilor financiare
e) op]iunile, metodele [i interesele formulate de `ntreprindere cu privire la produc]ia [i
prezentarea informa]iilor contabile destinate utilizatorilor externi

30. Unul din criteriile de mai jos nu poate fi re]inut pentru clasificarea unui activ drept activ
curent (circulant) atunci când (indica]i r\spunsul eronat):
a) reprezint\ numerar sau echivalente de numerar a c\ror utilizare este restric]ionat\
b) este de]inut `n principal `n scopul corercializ\rii sau pe termen scurt [i se a[teapt\ s\ fie
realizat `n termen de 12 luni de la data bilan]ului
c) se a[teapt\ s\ fie realizat sau este de]inut pentru vânzare sau consum `n cursul normal al
ciclului de exploatare al `ntreprinderii
d) reprezint\ numerar sau echivalente de numerar a c\ror utilizare nu este restric]ionat\
e) titlurile de plasament sunt clasificate ca active curente dac\ se a[teapt\ s\ fie realizate `n
termen de 12 luni de la data bilan]ului

31. Atunci când se aplic\ criteriul „cea mai mic\ valoare dintre cost [i valoarea realizabil\
net\”, termenul valoare realizabil\ net\ semnific\:
a) costul de `nlocuire mai pu]in costul vânz\rilor
b) costul ini]ial minus deterior\rile fizice
c) pre]ul de vânzare estimat ce ar putea fi ob]inut pe parcursul desf\[ur\rii normale a activit\]ii
d) pre]ul stabilit contractual mai pu]in deterior\rile fizice
e) pre]ul de vânzare estimat ce ar putea fi ob]inut mai pu]in costurile estimate de finisare [i a
costurilor necesare vânz\rii

32. Unul dintre criteriile de mai jos nu st\ la baza recunoa[terii `n bilan] a unei datorii curente:
a) datoriile purt\toare de dobând\, descoperirile de cont, dividendele de pl\tit, impozitul pe
profit exigibile `n 12 luni de la data bilan]ului
b) datoria se a[teapt\ s\ fie achitat\ `n cursul normal al al ciclului de exploatare al `ntreprinderii
c) datoria este exigibil\ `n termen de 12 luni de la data bilan]ului
d) datoriile comerciale [i cele c\tre angaja]i care fac parte din fondul de rulment exigibile dup\
mai mult de 12 luni de la data bilan]ului
e) datoriile purt\toare de dobând\ prin care se finan]eaz\ fondul de rulment pe termen lung [i nu
sunt exigibile `n 12 luni

33. Potrivit Cadrului general IASC [i IAS 1 „Prezentarea situa]iilor financiare” informa]iile
prezentate `n situa]iile financiare sunt credibile `n m\sura `n care asigur\:
a) comparabilitatea, inteligibile, relevan]a, pruden]a, pragul de semnifica]ie, completitudinea
b) reprezentare fidel\, prevalen]a economicului asupra juridicului, comparabilitatea, pruden]a,
consecven]a prezent\rii
c) reprezentare fidel\, prevalen]a economicului asupra juridicului, neutralitatea, pruden]a,
integralitatea
d) reprezentarea fidel\, oportunitatea, integralitatea, continuitatea, prevalen]a angajamentelor,
prevalen]a dreptului de utilizare
e) reprezentare fidel\, oportunitate, consecven]a, compensarea, cumularea, integralitatea,
pruden]a

34. Care din afirma]iile de mai jos nu este corect\:


a) o datorie este calificat\ ca fiind curent\ atunci când se a[teapt\ s\ fie decontat\ `n cursul
normal al ciclului de exploatare al `ntreprinderii
b) numerarul [i echivalentele de numerar a c\ror utilizare este sau nu restric]ionat\ trebuie
tratate ca active curente
c) un activ este calificat ca fiind activ curent (circulant) atunci când se a[teapt\ a fi realizat `n
termen de 12 luni de la data bilan]ului
d) numerarul [i echivalentele de numerar a c\ror utilizare este restric]ionat\ trebuie tratate ca
active imobilizate
e) un activ este clasificat ca activ circulant dac\ este de]inut, `n principal, `n scopul
comercializ\rii

35. Care dintre sintagmele de mai jos poate fi re]inut\ pentru prevalen]a economicului asupra
juridicului:
a) informa]iile s\ reflecte numai substan]a economic\ a evenimentelor `n raport cu forma
juridic\ a tranzac]iilor
b) informa]iile s\ reflecte numai substan]a economic\ a evenimentelor [i tranzac]iilor `n raport
cu forma lor juridic\
c) informa]iile s\ reflecte substan]a economic\ a evenimentelor [i tranzac]iilor [i nu doar forma
lor juridic\
d) informa]iile s\ reflecte cu prevalen]\ dreptul de proprietate asupra resurselor `n raport cu
determinarea lor juridic\
e) informa]iile s\ reflecte cu prioritate substan]a economic\ a resurselor `n raport cu dreptul de
utilizare asupra bunurilor

36. ~n contabilitatea din ]ara noastr\, `n conformitate cu OMFP 94/2001, forma]ia complet\ a
principiilor contabile este:
a) costul istoric; pruden]a; permanen]a metodelor; necompensarea; imaginea fidel\.
b) continuitatea activit\]ii; permanen]a metodelor; pruden]a; costul istoric; independen]a
exerci]iului; necompensarea;
c) continuitatea activit\]ii; permanen]a metodelor; pruden]a; independen]a exerci]iului;
intangibilitatea; necompensarea; prevalen]a economicului asupra juridicului; imaginea fidel\.
d) evaluarea separat\ a elementelor de activ [i de pasiv; prevalen]a economicului asupra
juridicului; pragul de semnifica]ie.
e) continuitatea activit\]ii; permanen]a metodelor; pruden]a; independen]a exerci]iului;
evaluarea separat\ a elementelor de activ [i de pasiv; intangibilitatea; necompensarea; prevalen]a
economicului asupra juridicului; pragul de semnifica]ie.

37. Una din modalit\]ile de mai jos nu poate fi re]inut\ pentru stingerea unei obliga]ii:
a) `nlocuirea unei datorii prin alt\ datorie
b) transferul altor active
c) transformarea datoriei `n venituri
d) transformarea datoriei `n cheltuial\
e) transformarea datoriei `n capital propriu

38. Una din valorile enumerate mai jos nu poate fi re]inut\ ca baz\ de evaluare a elementelor `n
situa]iile financiare:
a) costul curent
b) costul istoric
c) valoarea amortizabil\ de intrare
d) valoarea realizabil\ (de decontare)
e) valoarea actualizat\
39. Unul din principiile enumerate mai jos nu este re]inut `n mod explicit de IAS 1 „Prezentarea
situa]iilor financiare” pentru a sta la baza `ntocmirii [i prezent\rii situa]iilor financiare:
a) pragul de semnifica]ie [i agregarea
b) continuitatea activit\]ii
c) consecven]a prezent\rii
d) contabilitatea de angajamente
e) intangibilitatea bilan]ului de deschidere

40. ~n conformitate cu OMFP 94 / 2001, analiza rezultatului din exploatare, rezultatul brut
aferent cifrei de afaceri nete este egal cu:
a) Cifra de afaceri net\ - cheltuielile activit\]ii de baz\ - cheltuielile activit\]ilor auxiliare —
cheltuielile indirecte de produc]ie — cheltuielile de desfacere — cheltuielile generale de administra]ie + alte
venituri din exploatare
b) Cifra de afaceri net\ - cheltuielile activit\]ii de baz\ - cheltuielile activit\]ilor auxiliare —
cheltuielile indirecte de produc]ie
c) Cifra de afaceri net\ - cheltuielile activit\]ii de baz\ — cheltuielile indirecte de produc]ie
d) Cifra de afaceri net\ - cheltuielile activit\]ii de baz\ — cheltuielile indirecte de produc]ie -
cheltuielile generale de administra]ie
e) Cifra de afaceri net\ - cheltuielile activit\]ii de baz\ — cheltuielile indirecte de produc]ie -
cheltuielile generale de administra]ie + alte venituri din exploatare

41. ~n concordan]\ cu IAS 18 „Venituri” prin valoare just\ se `n]elege:


a) suma la care se tranzac]ioneaz\ un activ sau decontat\ o datorie, `n care pre]ul este
determinat obiectiv
b) suma la care poate fi tranzac]ionat un activ sau decontat\ o datorie, `ntre p\r]i , `n cadrul unei
tranzac]ii `n care pre]ul este determinat obiectiv
c) suma la care poate fi tranzac]ionat un activ sau decontat\ o datorie, `ntre p\r]i aflate `n
cuno[tin]\ de cauz\, `n cadrul unei tranzac]ii `n care pre]ul este determinat obiectiv
d) suma la care poate fi tranzac]ionat un activ sau decontat\ o datorie, de bun\voie, `ntre p\r]i
aflate `n cuno[tin]\ de cauz\, `n cadrul unei tranzac]ii `n care pre]ul este determinat obiectiv
e) suma la care poate fi tranzac]ionat un activ sau decontat\ o datorie, de bun\voie, `ntre p\r]i `n
cadrul unei tranzac]ii `n care pre]ul este estimat a se ob]ine

42. ~n baza formularului de bilan] din ]ara noastr\, conform OMFP 94/2001, subven]iile pentru
investi]ii apar:
a) `n categoria datoriilor ce trebuie pl\tite `ntr-o perioad\ mai mic\ de 1 an
b) `n categoria capitalurilor proprii
c) nu apar `n bilan] ci `n contul de profit [i pierdere
d) `n categoria capitalurilor [i subven]iilor
e) `n categoria veniturilor `n avans

43. ~n baza formularului de cont de profit [i pierdere din ]ara noastr\, conform OMFP 94/2001,
veniturile din exploatare sunt egale cu:
a) Produc]ia vândut\ +/- varia]ia stocurilor + produc]ia imobilizat\
b) Cifra de afaceri net\ +/- varia]ia stocurilor + produc]ia imobilizat\ + alte venituri din
exploatare
c) Cifra de afaceri net\ +/- varia]ia stocurilor + produc]ia imobilizat\
d) Cifra de afaceri net\ +/- varia]ia stocurilor ± produc]ia imobilizat\ + alte venituri din
exploatare
e) Produc]ia vândut\ + venituri din vânzarea m\rfurilor +/- varia]ia stocurilor + produc]ia
imobilizat\

44. ~n care din urm\toarele opera]ii este respectat principiul conect\rii cheltuielilor la venituri:
a) consumul de materii prime `n contextul utiliz\rii metodei inventarului intermitent
b) vânzarea de produse finite `n contextul utiliz\rii metodei inventarului intermitent
c) achizi]ia de m\rfuri `n contextul utiliz\rii metodei inventarului intermitent
d) vânzarea de m\rfuri `n contextul utiliz\rii metodei inventarului permanent
e) contabilizarea rezultatelor inventarierii `n contextul utiliz\rii inventarului permanent

45. Conform OMFP 94/2001 schema contului de profit [i pierdere adoptat `n contabilitatea din
]ara noastr\ este:
a) diferen]\ (list\) bazat pe clasificarea cheltuielilor [i veniturilor dup\ destina]ie iar `n notele
explicative se prezint\ analiza rezultatului din exploatare `n raport de clasificarea cheltuielilor [i
veniturilor dup\ natur\
b) diferen]\ (list\) bazat pe clasificarea cheltuielilor [i veniturilor dup\ natur\ iar `n notele
explicative rezultatul curent este analizat pe destina]ii
c) diferen]\ (list\) bazat pe clasificarea cheltuielilor [i veniturilor dup\ natur\ iar `n notele
explicative se prezint\ analiza rezultatului din exploatare `n raport de clasificarea cheltuielilor [i
veniturilor dup\ destina]ie
d) cont (balan]ier\) bazat pe clasificarea cheltuielilor [i veniturilor dup\ natur\ iar `n anex\
cheltuielile financiare sunt clasificate dup\ destina]ie
e) cont (balan]ier\) bazat pe clasificarea cheltuielilor [i veniturilor dup\ destina]ie iar `n anex\
rezultatul net este clasificat pe naturi

46. Una din afirma]iile de mai jos privind evaluarea la data intr\rii `n patrimoniu nu este
corect\:
a) bunurile reprezentând aportul la capitalul social sunt evaluate la valoarea actual\
b) bunurile ob]inute cu titlu gratuit sunt evaluate la valoarea de utilitate
c) bunurile primite cu titlu oneros sunt evaluate la valoarea de achizi]ie.
d) bunurile produse `n unitatea patrimonial\ sunt evaluate la costul de produc]ie
e) activele dobândite prin schimb cu alte active sunt evaluate la valoarea de utilizare a activelor
primite `n schimb

CAPITOLUL II

1. Situa]ia înainte de cre[terea capitalului social se prezint\ astfel: capital social 10.000.000 lei
împ\r]it în 10.000 de ac]iuni; rezerve 8.000.000 lei. Se decide cre[terea capitalului social prin noi aporturi
în numerar pentru care se emit 5.000 de ac]iuni la un pre] de emisiune de 1.200 lei/ac]iune. Care este
valoarea matematic\ contabil\ nou\ a unei ac]iuni, m\rimea DS-ului; raportul ac]iuni vechi/ac]iuni noi [i
formula contabil\:
a) 1600 lei/ac]iune 200 lei 2/1
6 000 000 lei 456 = 1011 5 000 000 lei
1041 1 000 000 lei
b) 1600 lei/ac]iune 200 lei 2/1
6 000 000 lei 456 = 1011 6 000 000 lei
c) 1077 lei/ac]iune 723 lei 2/1
6 000 000 lei 456 = 1011 5 000 000 lei
1041 1 000 000 lei
d) 1 600 lei/ac]iune 200 lei 1 / 2
5 000 000 lei 456 = 1011 5 000 000 lei
e) 1 077 lei/ac]iune 723 lei 2/1
5 000 000 lei 456 = 1012 5 000 000 lei
2. Situa]ia înainte de cre[terea capitalului se prezint\ astfel: capital social 10.000.000 lei format
din 10.000 de ac]iuni; rezerve 5.000.000 lei. Se decide cre[terea capitalului social prin încorpor\ri de
rezerve în valoare de 4.000.000 lei pentru care se emit 2.000 de ac]iuni. Care este valoarea matematic\
contabil\ nou\ a unei ac]iuni, m\rimea DA-ului [i raportul ac]iuni vechi/ac]iuni noi.
a) 1 250 lei/ac]iune 250 lei 5/1
b) 1 500 lei/ac]iune 0 lei 5/1
c) 1 250 lei/ac]iune 250 lei 1/5
d) 1 167 lei/ac]iune 333 lei 1/5
e) 1 500 lei/ac]iune 250 lei 1/5

3. Situa]ia înainte de dubla m\rire a capitalului social se prezint\ astfel: capital social
10.000.000 lei împ\r]it în 10.000 de ac]iuni; rezerve 8.000.000 lei. Se decide cre[terea capitalului social
prin dubla m\rire astfel: în faza I noi aporturi în numerar pentru care se emit 5.000 de ac]iuni × 1.200
lei/ac]iune pre] de emisiune; în faza II încorporare rezerve în sum\ de 1.000.000 lei pentru care se emit
1.000 de ac]iuni. M\rimile distincte ale DS [i DA sunt.
a) 200 lei 100 lei
b) 200 lei 300 lei
c) 200 lei 0 lei
d) 723 lei 100 lei
e) 723 lei 300 lei

4. Situa]ia înainte de dubla majorare a capitalului social este: capital social 10.000.000 lei
împ\r]it în 10.000 de ac]iuni; rezerve 5.000.000 lei. Se decide cre[terea capitalului social astfel: în faza I
încorpor\ri de rezerve în sum\ de 4.000.000 lei pentru care se emit 2.000 de ac]iuni; în faza II prin noi
aporturi în numerar pentru care se emit 3.000 de ac]iuni la pre] de emisiune egal 1.000 lei/ac]iune. Care
sunt m\rimile distincte ale DS [i DA:
a) 250 lei 50 lei
b) 0 lei 300 lei
c) 50 lei 250 lei
d) 250 lei 250 lei
e)300 lei 0 lei

5. Situa]ia înainte de dubla cre[tere a capitalului se prezint\ astfel: capital social 10.000.000 lei
împ\r]it în 10.000 de ac]iuni; rezerve 5.000.000 lei. Se decide dubla cre[tere a capitalului social simultan
prin încorporarea de rezerve în sum\ de 4.000.000 lei pentru care se emit 2.000 de ac]iuni [i prin noi
aporturi în numerar pentru care se emit 3.000 ac]iuni la un pre] de emisiune egal cu valoarea nominal\.
Care sunt m\rimile distincte ale DS [i DA:
a) 60 lei 240 lei
b) 240 lei 60 lei
c) 300 lei 0 lei
d) 0 lei 300 lei
e) 65 lei 235 lei

6. Dispune]i de urm\toarele date: capital social subscris nev\rsat 50.000 000 lei; capital social
subscris v\rsat 10.000.000 lei; prime de emisiune 2.000.000 lei; prime de conversie a obliga]iunilor `n
ac]iuni 1.000.000 lei; rezerve din reevaluare (sold debitor) 9.000.000 lei; rezerve legale 6.000.000 lei;
rezultat reportat (sold debitor) 8.000.000 lei; rezultatul exerci]iului (sold creditor) 5.000.000 lei;
repartizarea profitului 5.000.000 lei; subven]ii pentru investi]ii 3.000.000 lei. Conform OMFP 94/2001
m\rimea capitalurilor proprii este:
a) 70 000 000 lei
b) 52 000 000 lei
c) 68 000 000 lei
d) 62 000 000 lei
e) 55 000 000 lei

7. La o societate comercial\ capitalul social este 80.000.000 lei, rezervele legale 16.000.000 lei,
alte rezerve 4.000.000 lei, num\rul de ac]iuni 20.000 titluri. Din anii anteriori s-au reportat pierderi `n
valoare de 40.000.000 lei. Adunarea general\ extraordinar\ decide o reducere a capitalului paopriu pentru
a acoperi pierderea reportat\. Valoarea nominal\ nou\ a unei ac]iuni stabilit\ `n urma reducerii capitalului
nu trebuie s\ fie mai mic\ de 2.800 lei/ac]iune.Care este `nregistrarea contabil\ privind reducerea
capitalului:
a)
4 000 000 lei 1068 = 117 40 000 000 lei
12 000 000 lei 1061
24 000 000 lei 1012
b)
4 000 000 lei 1068 = 117 40 000 000 lei
16 000 000 lei 1061
20 000 000 lei 1012
c)
4 000 000 lei 1068 = 121 40 000 000 lei
12 000 000 lei 1061
24 000 000 lei 1012
d)
4 000 000 lei 1068 = 117 40 000 000 lei
12 000 000 lei 1061
24 000 000 lei 1011
e)
40 000 000 lei 1012 = 117 40 000 000 lei

8. Se r\scump\r\ [i anuleaz\ 1.000 de obliga]iuni `n condi]iile: valoare nominal\ 2.000


lei/obliga]iune; pre] de cump\rare 1.500 lei/obliga]iune. Preciza]i care este formula contabil\ privind
anularea obliga]iunilor emise:
a)
2 000 000 lei 161 = 505 1 500 000 lei
1012 500 000 lei
b)
2 000 000 lei 161 = 505 1 500 000 lei
768 500 000 lei
c)
2 000 000 lei 161 = 505 1 500 000 lei
1041 500 000 lei
d)
1 500 000 lei 161 = 505 1 500 000 lei
e)
2 000 000 lei 161 = 505 1 500 000 lei
169 500 000 lei

9. La o societate comercial\ capitalul social este 24.000.000 lei, rezervele 6.000.000 lei,
subven]iile pentru investi]ii 200.000 lei num\rul de ac]iuni 3.000.Se procedeaz\ la cre[terea capitalului
social prin emiterea a 1.500 ac]iuni noi, valoarea de emisiune fiind egal\ cu valoarea matematic\
contabil\ a vechilor ac]iuni. Care este valoarea matematic\ contabil\ a noilor ac]iuni, prima de emisiune
unitar\ [i formula contabil\:
MVC nou\ Prima de emisiune
a) 10 000 lei 3 000 000 lei
15 000 000 lei 456 = 1011 12 000 000 lei
1041 3 000 000 lei
b) 10 000 lei 3 000 000 lei
15 000 000 lei 456 = 1012 12 000 000 lei
1041 3 000 000 lei
c) 15 000 lei 0 lei
15 000 000 lei 456 = 1011 15 000 000 lei
d) 15 000 lei 0 lei
15 000 000 lei 456 = 1012 15 000 000 lei
e) 10 000 lei 12 000 000 lei
12 000 000 lei 456 = 1012 12 000 000 lei

10. Se transform\ 8.000 de obliga]iuni `n 3.000 ac]iuni, `n condi]iile `n care valoarea nominal\ a
unei obliga]iuni este de 1.000 lei/obliga]iune iar valoarea nominal\ a unei ac]iuni 1.700 lei/ac]iune.
Preciza]i `nregistrarea contabil\ aferent\ opera]iei de mai sus:
a)
8 000 000 lei 161 = 1011 5 100 000 lei
1041 2 900 000 lei
b)
8 000 000 lei 161 = 1012 5 100 000 lei
1041 2 900 000 lei
c)
8 000 000 lei 161 = 1012 5 100 000 lei
169 2 900 000 lei
d)
8 000 000 lei 161 = 1012 8 000 000 lei
e)
8 000 000 lei 161 = 1012 5 100 000 lei
1068 2 900 000 lei

11. La o societate comercial\ capitalul social este de 15.000.000 lei, primele de emisiune
1.000.000 lei, rezervele 2.000.000 lei, subven]iile pentru investi]ii 200.000 lei, num\rul de ac]iuni 6.000
buc\]i. Se decide cre[terea capitalului social prin `ncorporarea unei p\r]i din rezervele existente `n valoare
de 2.000.000 lei pentru care se emit 2.000 de ac]iuni.
~n aceast\ situa]ie care este valoarea matematic\ contabil\ veche [i nou\, m\rimea teoretic\ a
DA-ului [i formula contabil\:
VMC veche MVC nou\ DA
a) 3 000 lei 2 250 lei 750 lei
2 000 000 lei 106 = 1012 2 000 000 lei
b) 3 000 lei 2 250 lei 750 lei
2 000 000 lei 106 = 1011 2 000 000 lei
c) 2 500 lei 2 250 lei 250 lei
2 000 000 lei 106 = 1011 2 000 000 lei
d) 2 500 lei 3 000 lei 500 lei
2 000 000 lei 106 = 1012 2 000 000 lei
e) 3 000 lei 3 000 lei 0 lei
2 000 000 lei 106 = 1011 2 000 000 lei

12. Dispuneţi de următoarele informaţii: capital social 20.000.000 lei; rezultatul exerciţiului
(profit) 4.000.000 lei; repartizarea profitului 4.000.000 lei; rezerve 5.000.000 lei, subvenţii pentru
investiţii 1.000.000 lei; prime privind rambursarea obligaţiunilor 1.000.000 lei; rezultatul reportat
(pierdere) 3.000.000 lei; împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 14.000.000 lei; datorii comerciale
curente 7.000.000 lei. Folosind OMFP 94/2001 care este mărimea a capitalurilor proprii şi a capitalurilor
permanente:
CAPITAL PROPRIU CAPITAL PERMANENT
a) 23 000 000 lei 44 000 000 lei
b) 26 000 000 lei 40 000 000 lei
c) 23 000 000 lei 36 000 000 lei
d) 22 000 000 lei 37 000 000 lei
e) 24 000 000 lei 37 000 000 lei

13. ~ntreprinderea ALFA emite un `mprumut obligatar cu urm\toarele caracteristici: num\rul de


obliga]iuni 10.000 titluri; valoarea nominal\ 10.000 lei/obliga]iune; valoarea de emisiune 9.000
lei/obliga]iune; valoarea de rambursare 12.000 lei/obliga]iune, durata creditului 10 ani cu rambursare
integral\ la expirarea scaden]ei. Dup\ 4 ani `mprumutul este rambursat prin r\scump\rare la bursa
obliga]iunilor pre]ul de r`scump\rare 12.500 lei.Care este formula contabil\ la rambursarea prin anularea
ac]iunilor:
a)
100 000 000 lei 161 = 505 125 000 000 lei
25 000 000 lei 668

b)
120 000 000 lei 161 = 505 125 000 000 lei
5 000 000 lei 668

c)
120 000 000 lei 161 = 505 125 000 000 lei
5 000 000 lei 169
d)
120 000 000 lei 161 = 506 125 000 000 lei
5 000 000 lei 169
e)
120 000 000 lei 161 = 505 125 000 000 lei
5 000 000 lei 1012

14. La o societate comercial\ capitalul social este de 30.000.000 lei, alte rezerve 6.000.000 lei,
rezultatul reportat (1.000.000 lei), num\rul de ac]iuni 12.000 buc\]i. Se hot\r\[te reducerea capitalului
social prin r\scump\rarea [i anularea a 20 % din num\rul de ac]iuni emise, pre]ul de r\scump\rare al unei
ac]iuni fiind de 3.000 lei/ac]iune.
Care sunt sumele [i `nregistr\rile contabile corecte privind aceste opera]ii:
a)
7 200 000 lei 502 = 5121 7 200 000 lei

6 000 000 lei 1012 = 502 7 200 000 lei


1 200 000 lei 1068
b)
7 200 000 lei 503 = 5121 7 200 000 lei

6 000 000 lei 1012 = 503 7 200 000 lei


1 200 000 lei 1068
c)
7 200 000 lei 502 = 5121 7 200 000 lei

6 000 000 lei 1012 = 502 7 200 000 lei


1 200 000 lei 1041
d)
7 200 000 lei 502 = 5121 7 200 000 lei

7 200 000 lei 1012 = 502 7 200 000 lei


e)
6 000 000 lei 1012 = 456 7 200 000 lei
1 200 000 lei 1068

7 200 000 lei 456 = 5121 7 200 000 lei

15. Cu ocazia inventarului aferent exerci]iului N se dispune prevederea unei cheltuieli probabile
privind activitatea de exploatare de 20.000.000 lei pentru un litigiu cu unul dintre colaboratorii externi ai
`ntreprinderii. ~n cursul anului N+1 se pl\te[te colaboratorului extern suma de 8.000.000 lei ca rezultat al
deciziei instan]ei judec\tore[ti. Care sunt `nregistr\rile contabile generate de rezolvarea litigiului:
a)
8 000 000 lei 6588 = 5121 8 000 000 lei

20 000 000 lei 1511 = 7588 20 000 000 lei


b)
8 000 000 lei 621 = 5121 8 000 000 lei

20 000 000 lei 1511 = 7812 20 000 000 lei


c)
8 000 000 lei 621 = 5121 8 000 000 lei

12 000 000 lei 1511 = 7588 12 000 000 lei


d)
8 000 000 lei 621 = 5121 8 000 000 lei

8 000 000 lei 1511 = 7588 8 000 000 lei


e)
8 000 000 lei 621 = 5121 8 000 000 lei

20 000 000 lei 6812 = 1511 20 000 000 lei

16. ~ntreprinderea ALFA emite un `mprumut obligatar cu urm\toarele caracteristici: num\rul de


obliga]iuni 10.000 titluri; valoarea nominal\ 10.000 lei/obliga]iune; valoarea de emisiune 9.000
lei/obliga]iune; valoarea de rambursare 12.000 lei/obliga]iune, durata creditului 10 ani cu rambursare
integral\ la expirarea scaden]ei. Dup\ 4 ani `mprumutul este rambursat prin r\scump\rare la bursa
obliga]iunilor pre]ul de r\scump\rare 11.500 lei.Care este formula contabil\ la rambursarea prin anularea
ac]iunilor:
a)
120 000 000 lei 161 = 505 115 000 000 lei
768 5 000 000 lei

b)
100 000 000 lei 161 = 506 115 000 000 lei
5 000 000 lei 668

c)
90 000 000 lei 161 = 505 115 000 000 lei
25 000 000 lei 169
d)
120 000 000 lei 161 = 506 115 000 000 lei
169 5 000 000 lei
e)
120 000 000 lei 161 = 505 115 000 000 lei
1012 5 000 000 lei

17. La osocietate comercial\ capitalul social este 5.000.000 lei, rezervele 1.000.000 lei, prime
de capital 1.000.000 lei, num\rul de ac]iuni 2.000. Se decide reducerea capitalului social prin
r\scump\rarea [i anularea a 30 % din num\rul ac]iunilor emise, pre]ul de r\scump\rare al unei ac]iuni
fiind de 2.000 lei/ac]iune.
Care sunt sumele [i `nregistr\rile corecte privind anularea ac]iunilor:
a)
1 500 000 lei 1012 = 502 1 200 000 lei
1041 300 000 lei
b)
1 500 000 lei 1011 = 503 1 200 000 lei
1041 300 000 lei
c)
1 500 000 lei 1011 = 502 1 200 000 lei
1041 300 000 lei
d)
1 500 000 lei 1012 = 502 1 200 000 lei
1068 300 000 lei
e)
1 500 000 lei 1012 = 456 1 200 000 lei
1041 300 000 lei

18. Martina S.A. emite la 01.01.02 obliga]iuni `n valoare de 100.000 lei, pre] de emisiune
96.149 lei, durata 5 ani, rata nominal\ a dobânzii 9 %, iar rata de pia]\ a dobânzii 10 %. Emisiunea
obliga]iunilor se `nregistreaz\ prin formula:
a)
96 149 lei 512 = 161 100 000 lei
3 851 lei 169
b)
100 000 lei 512 = 161 96 149 lei
169 3 851 lei
c)
100 000 lei 512 = 161 100 000 lei

3 851 lei 161 = 169 3 851 lei


d)
96 149 lei 512 = 161 96 149 lei

3 851 lei 169 = 512 3 851 lei


e)
100 000 lei 512 = 161 100 000 lei
3 851 lei 169 = 512 3 851 lei

19. La o societate comercial\ capitalul social este 2.000.000 lei, rezervele 500.000 lei,
subven]iile pentru investi]ii 200.000 lei num\rul de ac]iuni 1.000. Se procedeaz\ la majorarea capitalului
social prin emiterea a 1.000 ac]iuni noi, la valoarea nominal\ 2.000 lei/ac]iune, egal\ cu pre]ul de
emisiune. Care esre valoarea contabil\ a unei ac]iuni `nainte [i dup\ majorarea capitalului , m\rimea
teoretic\ a DS-ului [i raportul de paritate `ntre vechile [i noile ac]iuni.
VMC veche VMC nou\ DS Raport paritate
a) 2 000 lei 2 250 lei 250 lei 2/1
b) 2 000 lei 1 000 lei 1 000 lei 1/1
c) 2 500 lei 4 500 lei 2 000 lei 1 /2
d) 2 500 lei 2 250 lei 250 lei 1/1
e) 2 500 lei 1 000 lei 1 500 lei 1/2½

20. La o societate comercial\ s-au `nregistrat [i reportat pierderi `n sum\ de 60.000.000 lei, iar
rezervele legale ale societ\]ii sunt `n sum\ de 45.000.000 lei. Se hot\r\[te ca aceast\ pierdere s\ fie
acoperit\ pe seama rezervelor iar diferen]a pe seama capitalului social, prin reducerea corespunz\toare a
valorii nominale a ac]iunilor. Cum se `nregistreaz\ aceste opera]ii:
a)
45 000 000 lei 1061 = 121 60 000 000 lei
15 000 000 lei 1012
b)
45 000 000 lei 1061 = 117 60 000 000 lei
15 000 000 lei 1012
c)
45 000 000 lei 1061 = 117 60 000 000 lei
15 000 000 lei 1011
d)
45 000 000 lei 1061 = 121 60 000 000 lei
15 000 000 lei 1011
e)
60 000 000 lei 121 = 117 60 000 000 lei

21. O societate emite un `mprumut obligatar cu urm\toarele caracteristici: num\rul de


obliga]iuni 1.000; valoarea nominal\ 1.000 lei/obliga]iune; pre]ul de emisiune 990 lei/obliga]iune; durata
de rambursare 10 ani; dobânda 13 % anual. ~n condi]iile `n care rambursarea se face prin metoda
anuit\]ilor constante, anuitatea fiind egal\ cu 184.290 lei, preciza]i `nregistr\rile contabile privind plata
anuit\]ii `n anul al doilea:
a)
61 348 lei 161 = 5121 184 290 lei
122 942 lei 1681
b)
54 290 lei 161 = 5121 184 290 lei
130 000 lei 1681
c)
61 348 lei 161 = 5121 61 348 lei
d)
122 942 lei 161 = 5121 122 942 lei
e)
61 348 lei 169 = 5121 184 290 lei
122 942 lei 1681

22. La o societate comercial\ capitalul social este 60.000.000 lei, rezervele 12.000.000 lei,
num\rul de ac]iuni 10.000 titluri. Se decide diminuarea capitalului social cu 20 %, modalitatea fiind
reducerea valorii nominale a ac]iunilor. ~n aceste condi]ii ce sum\ primesc titularii de ac]iuni pentru
fiecare titlu de valoare [i care sunt `nregistr\rile corespunz\toare:
a) 4 800 lei/titlu
48 000 000 lei 1012 = 456 48 000 000 lei
48 000 000 lei 456 = 5121 48 000 000 lei
b) 1 200 lei/titlu
12 000 000 lei 1011 = 456 12 000 000 lei

12 000 000 lei 456 = 5121 12 000 000 lei


c) 1 200 lei/titlu
12 000 000 lei 1012 = 456 12 000 000 lei

12 000 000 lei 456 = 5121 12 000 000 lei


d) 4 800 lei/titlu
48 000 000 lei 1011 = 456 48 000 000 lei

48 000 000 lei 456 = 5121 48 000 000 lei


e) 1 200 lei/titlu
12 000 000 lei 456 = 1012 12 000 000 lei

23. În anul N o societate achizi]ioneaz\ o linie tehnologic\ pentru extrac]ia ]i]eiului. Cheltuielile
legate de achizi]ie sunt: costul de achizi]ie al utilajului 50.000.000 lei; cheltuieli cu proiectul de amplasare
5.000.000 lei; taxe vamale 10.000.000 lei; cheltuieli cu montarea liniei 14.000.000 lei; cheltuieli cu
reclama 25.000.000 lei; cheltuieli cu dobânzi la linia de credit 16.000.000 lei. Întreprinderea estimeaz\ c\
la terminarea extrac]iei va efectua cheltuieli cu demontarea, mutarea [i restaurarea amplasamentului în
valoare de 30.000.000 lei. Conform IAS 16 Terenuri [i mijloace fixe costul de achizi]ie [i formula
contabil\ este:
a)
109 000 000 lei 2131 = 404 69 000 000 lei
1513 30 000 000 lei
446 10 000 000 lei
b)
79 000 000 lei 2131 = 404 69 000 000 lei
446 10 000 000 lei
c)
95 000 000 lei 2131 = 404 85 000 000 lei
446 10 000 000 lei
d)
120 000 000 lei 2131 = 404 110 000 000 lei
446 10 000 000 lei
e)
119 000 000 lei 2131 = 404 109 000 000 lei
446 10 000 000 lei

24. În urma unor reevalu\ri succesive se ob]in urm\toarele date: în anul N o descre[tere din
reevaluare în valoare de 28.350.000 lei; soldul contului 105 Rezerve din reevaluare din anii trecu]i când s-
a înregistrat o cre[tere din reevaluare este de 14.800.000 lei. Conform IAS 16 Terenuri [i mijloace fixe
descre[terea din reevaluare de 28.350.000 lei determin\:
a) o sc\dere a rezervei din reevaluare cu 14.800.000 lei [i o cheltuial\ în valoare de 13.550.000
lei;
b) o sc\dere a rezervei din reevaluare cu 28.350.000 lei;
c) o cheltuial\ în valoare de 28.350.000 lei;
d) o sc\dere a rezervei din reevaluare cu 13.550.000 lei [i o cheltuial\ de 14.800.000 lei;
e) o sc\dere a rezervei din reevaluare cu 14.800.000 lei.

25. În urma unor reevalu\ri succesive se ob]in urm\toarele date: în anul N o descre[tere din
reevaluare în valoare de 28.350.000 lei; soldul contului 105 Rezerve din reevaluare este de 14.800.000 lei
(în anii anteriori s-a ob]inut o cre[tere de valoare); o cre[tere de valoare în anul N+1 în sum\ de
37.440.000 lei. Conform IAS 16 Terenuri [i mijloace fixe cre[terea de valoare din anul N+1 determin\.
a) o cre[tere a rezervei din reevaluare cu 23.890.000 lei [i o compensare a cheltuielii anterioare
sub forma unui venit de 13.550.000 lei;
b) o cre[tere a rezervei din reevaluare cu 37.440.000 lei;
c) o cre[tere a veniturilor cu 37.440.000 lei;
d) o cre[tere a rezervei din reevaluare cu 9.090.000 lei;
e) o cre[tere a veniturilor cu 9.090.000 lei.

26. O societate achizi]ioneaz\ la 01.01.anul 1 un utilaj cu valoarea contabil\ de intrare de


120.000.000 lei amortizat liniar în 15 ani.
La sfâr[itul anului 2, valoarea just\ stabilit\ de un evaluator este de 124.800.000 lei.
Conform IAS 16 Terenuri [i mijloace fixe în anul al 3 lea înregistr\rile contabile sunt:
a)
9 600 000 lei 6811 = 2813 9 600 000 lei

1 600 000 lei 105 = 117 1 600 000 lei


b)
9 600 000 lei 6811 = 2813 9 600 000 lei
c)
8 000 000 lei 6811 = 2813 8 000 000 lei

1 600 000 lei 105 = 117 1 600 000 lei


d)
9 600 000 lei 6811 = 2813 9 600 000 lei

8 000 000 lei 105 = 117 8 000 000 lei


e)
9 600 000 lei 6811 = 2813 9 600 000 lei

1 600 000 lei 105 = 781 1 600 000 lei

CAPITOLUL III

1. Conform IAS 16 Terenuri [i mijloace fixe valoarea amortizabil\ reprezint\:


a) costul activului sau o alt\ valoarea substituit\ costului în situa]iile financiare din care s-a
sc\zut valoarea rezidual\
b) costul activului alt\ valoarea substituit\ costului în situa]iile financiare
c) costul activului sau o alt\ valoarea substituit\ costului în situa]iile financiare din care s-a
sc\zut valoarea just\
d) costul activului sau o alt\ valoarea substituit\ costului în situa]iile financiare din care s-a
sc\zut pierderea din depreciere
e) costul activului sau o alt\ valoarea substituit\ costului în situa]iile financiare din care s-a
sc\zut valoarea rezidual\ [i pierderea din depreciere

2. Conform IAS 16 Terenuri [i mijloace fixe amortizarea reprezint\:


a) alocarea sistematic\ a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga sa durat\ de via]\ util\
b) alocarea sistematic\ a valorii contabile a unui activ pe întreaga sa durat\ de via]\ util\
c) alocarea sistematic\ a valorii juste a unui activ pe întreaga sa durat\ de via]\ util\
d) alocarea sistematic\ a costului a unui activ pe întreaga sa durat\ de via]\ util\
e) alocarea sistematic\ a valorii nete a unui activ pe întreaga sa durat\ de via]\ util\
3. Conform IAS 16 Terenuri [i mijloace fixe valoarea contabil\ a unui activ reprezint\
a) valoarea la care activul este recunoscut în bilan] dup\ sc\derea amortiz\rii cumulate pân\ la
acea dat\, precum [i a pierderilor cumulate din depreciere
b) valoarea la care activul este recunoscut în bilan] dup\ sc\derea amortiz\rii cumulate pân\ la
acea dat\
c) valoarea la care activul este recunoscut în bilan] dup\ sc\derea pierderilor cumulate din
depreciere
d) valoarea net\ pe care o întreprindere estimeaz\ c\ o va ob]ine pentru un activ la sfâr[itul
duratei de via]\ util\ a acestuia dup\ deducerea prealabil\ a costurilor de cesiune previzionate
e) suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bun\ voie între dou\ p\r]i aflate în
cuno[tin]\ de cauz\ în cadrul unei tranzac]ii cu pre]ul determinat obiectiv

4. Conform tratamentului contabil de baz\ din IAS 16 Terenuri [i mijloace fixe, ulterior
recunoa[terii ini]iale ca activ, un element de natura terenurilor [i mijloacelor fixe trebuie înregistrat la:
a) costul s\u ini]ial
b) costul mai pu]in amortizarea cumulat\ aferent\
c) costul mai pu]in amortizarea cumulat\ aferent\ [i oricare pierderi cumulate din depreciere
d) valoarea reevaluat\
e) valoarea just\ din momentul reevalu\rii mai pu]in oricare amortizare cumulat\ aferent\ [i
pierderile ulterioare cumulate din depreciere

5. Care din urm\toarele caracteristici descriu cel mai bine amortizarea:


a) repartizarea pe cheltuieli a costului unui mijloc fix
b) diminuarea valorii unui mijloc fix
c) uzura moral\ treptat\ a mijlocului fix
d) uzura fizic\ a mijlocului fix
e) deteriorarea complet\ a mijlocului fix

6. Care dintre urm\toarele elemente nu se includ în costul de achizi]ie al unui calculator:


A) costul de achizi]ie al calculatorului
B) cheltuieli de instalare
C) onorariile inginerilor
D) costul repar\rii tastaturii care a fost stricat\ în timpul instal\rii
E) costul ajust\rilor sistemului electronic pe parcursul primei luni de utilizare
Variante de r\spuns:
a) B [i D
b) D [i E
c) D
d) E
e) B, C [i D

7. O societate achizi]ioneaz\ pe data de 9 martie anul 1 un utilaj cu valoarea contabil\ de intrare


24.000.000 lei. El se amortizeaz\ degresiv în 5 ani. Care este m\rimea amortiz\rii în primul an de
func]ionare, num\rul de ani în care se realizeaz\ amortizarea degresiv\ [i num\rul de ani în care se
realizeaz\ amortizarea liniar\:
a) 5 400 000 lei 2 ani 3 ani
b) 5 400 000 lei 3 ani 2 ani
c) 7 200 000 lei 2 ani 3 ani
d) 3 600 000 lei 2 ani 3 ani
e) 5 400 000 lei 4 ani 1 an
8. O societate achizi]ioneaz\ pe data de 15 martie anul 1 un utilaj cu valoarea contabil\ de
intrare 36.000.000 lei, durata normal\ de utilizare 5 ani. În condi]iile utiliz\rii metodei de amortizare
accelerat\, care este m\rimea amortiz\rii în anul al 2 lea de func]ionare.
a) 7 875 000 lei
b) 4 500 000 lei
c) 3 375 000 lei
d) 18 000 000 lei
e) 11 250 000 lei

9. O societate achizi]ioneaz\ un mijloc fix în baza facturii: pre] de cump\rare inclusiv TVA
19% 10.305.400 lei, reducere comercial\ 3 %, TVA 19 %. În condi]iile în care mijlocul fix nu se
recep]ioneaz\ [i nu se pune în func]iune pân\ la sfâr[itul anului, formula contabil\ este.
a)
8 400 200 lei 231 = 404 9 996 238
1 596 038 lei 4426
b)
8 400 200 lei 231 = 404 9 996 238
1 596 038 lei 4428
c)
9 996 238 lei 231 = 404 11 895 523
1 899 285 lei 4426
d)
8 400 200 lei 121 = 404 9 996 238
1 596 038 lei 4426
e)
8 400 200 lei 231 = 401 9 996 238
1 596 038 lei 4426

10. Dispune]i de urm\toarele date: valoarea contabil\ a unue construc]ii scos dine func]iune
6.000.000 lei, valoarea amortizat\ pân\ la scoaterea din func]iune 3.600.000 lei; subansamble recuperate
din dezmembrere 800.000 lei; salarii ocazionate de dezmembrere 300.000 lei. Care este înregistrarea
corect\ a scoaterii din eviden]\ a construc]iei:
a)
4 100 000 lei 281 = 212 6 000 000 lei
1 900 000 lei 471
b)
3 600 000 lei 281 = 212 6 000 000 lei
2 400 000 lei 471
c)
4 400 000 lei 281 = 212 600 000 000 lei
1 600 000 lei 6583
d)
3 600 000 lei 281 = 212 6 000 000 lei
2 400 000 lei 6583
e)
3 600 000 lei 281 = 212 6 000 000 lei
2 400 000 lei 1068
40 000 000 lei 6583

11. La 20.09.2000 este achizi]ionat un utilaj la un cost de 70.000.000 lei. El este amortizat
liniar pe o perioad\ de 5 ani. Prima anuitate de amortizare pentru anul 2 001 este.
a) 3 500 000 lei
b) 4 666 666 lei
c) 3 600 000 lei
d) 10 500 000 lei
e) 5 250 000 lei

12. O societate î[i modernizeaz\ o parte din echipamentele sale f\când apel la serviciile unei
întreprinderi specializate, volumul investi]iilor în curs facturate este de 100.000.000 lei, TVA 19 %. În
urma recep]iei lucr\rilor de modernizare se constat\ c\ valoarea (costul) acestora este acela[i cu valoarea
lucr\rilor în curs. Preciza]i înregistr\rile contabile legate de opera]iile de mai sus:
a)
100 000 000 lei 231 = 404 119 000 000 lei
19 000 000 lei 4426

100 000 000 lei 213 = 231 100 000 000 lei
b)
100 000 000 lei 231 = 401 119 000 000 lei
19 000 000 lei 4426

100 000 000 lei 213 = 231 100 000 000 lei
c)
100 000 000 lei 231 = 722 100 000 000 lei

100 000 000 lei 213 = 231 100 000 000 lei
d)
100 000 000 lei 231 = 722 119 000 000 lei
19 000 000 lei 4426

100 000 000 lei 212 = 231 100 000 000 lei
e)
119 000 000 lei 231 = 404 119 000 000 lei
119 000 000 lei 213 = 231 119 000 000 lei

19 000 000 lei 4426 = 722 19 000 000 lei

13. Societatea Martina cump\r\ de la ALFA 1.000 de ac]iuni sub form\ de titluri de participare
emise de societatea BETA cu inten]ia de a-[i asigura un control asupra emitentului. Costul de achizi]ie al
titlurilor este de 1.700.000, iar partea eliberat\ din nominalul lor este de 9.000.000 lei. Comisionul pl\tit
de o institu]ie bancar\ reprezint\ 1 % din valoarea tranzac]iei. Preciza]i înregistr\rile contabile:
a)
17 000 000 lei 261 = 404 9 000 000 lei
269 8 000 000 lei

1 700 000 lei 627 = 401 1 700 000 lei


b)
17 000 000 lei 261 = 404 9 000 000 lei
269 8 000 000 lei

1 700 000 lei 622 = 5121 1 700 000 lei


c)
17 000 000 lei 261 = 404 17 000 000 lei

1 700 000 lei 627 = 5121 1 700 000 lei


d)
17 000 000 lei 261 = 404 8 000 000 lei
269 9 000 000 lei

1 700 000 lei 627 = 404 1 700 000 lei


e)
9 000 000 lei 261 = 404 9 000 000 lei

8 000 000 lei 269 = 404 8 000 000 lei

1 700 000 lei 622 = 5121 1 700 000 lei

14. În cursul exerci]iului N societatea X procedeaz\ la produc]ia unei cl\diri pentru nevoi
proprii; la sfâr[itul exerci]iului cheltuielile implicate de investi]ie sunt de 80.000.000 lei. La 30 iunie N+1
investi]ia material\ este finalizat\ [i recep]ionat\, costul ei total de produc]ie fiind de 115.000.000 lei.
Înregistrarea contabil\ la recep]ia imobiliz\rii este:
a)
115 000 000 lei 212 = 231 80 000 000 lei
722 35 000 000 lei
b)
115 000 000 lei 212 = 231 115 000 000 lei
c)
115 000 000 lei 212 = 722 115 000 000 lei
d)
35 000 000 lei 231 = 722 35 000 000 lei

80 000 000 lei 212 = 231 80 000 000 lei


e)
80 000 000 lei 212 = 231 80 000 000 lei

35 000 000 lei 231 = 722 35 000 000 lei

15. O întreprindere achizi]ioneaz\ un mijloc fix la un cost de 100.000.000 lei. Durata


economic\ de via]\ a mijlocului fix este de 10 ani, dar întreprinderea prevede vânzarea lui dup\ 6 ani. În
condi]iile în care valoarea rezidual\ este de 16.000.000 lei atunci cheltuielile anuale cu amortizarea sunt:
a) 14 000 000 lei
b) 8 400 000 lei
c) 4 000 000 lei
d) 21 000 000 lei
e) 10 000 000 lei

16. ~n anul N o societate A achizi]ioneaz\ de la o alt\ societate B o linie tehnologic\ pentru


extrac]ia petrolului. Cheltuielile legate de achizi]ie sunt: pre]ul de cump\rare 60.000.000 lei; cheltuieli cu
proiectul de amplasare 12.000.000 lei; taxa vamal\ 6.000.000 lei; comision vamal 600.000 lei; cheltuieli
cu punerea `n func]iune 18.000.000 lei; onorariile inginerilor 14.000.000 lei; cheltuieli cu modernizarea
unor componente cu scopul de a `mbun\t\]i substan]ial capacitatea de produc]ie 9.000.000 lei; cheltuieli
cu reclama 6.000.000 lei; pierderi ini]iale din exploatare `nregistrate `nainte ca activul s\ ating\ parametrii
planifica]i 7.000.000 lei; reducere comercial\ 2.000.000 lei. ~n conformitate cu IAS 16 „Terenuri [i
mijloace fixe”, costul de achizi]ie va fi:
a) 108 600 000 lei
b) 123 600 000 lei
c) 130 600 000 lei
d) 110 600 000 lei
e) 117 600 000 lei

17. O societate comercial\ achizi]ioneaz\ o construic]ie la pre]ul de 40.000.000 lei, pus\ `n


func]iune pe data de 17 aprilie anul 1 [i amortizat degresiv (AD1) `n 5 ani. La sfâr[itul anului 2 mijlocul
fix este casat, cheltuielile legate de casare 5.000.000 lei, valori recuperate din casare 6.200.000 lei. Care
este formula contabil\ legat\ de casare:
a)
18 800 000 lei 281 = 212 40 000 000 lei
21 200 000 lei 471
b)
17 600 000 lei 281 = 212 40 000 000 lei
22 400 000 lei 471
c)
18 800 000 lei 281 = 212 40 000 000 lei
21 200 000 lei 6583
d)
17 600 000 lei 281 = 212 40 000 000 lei
22 400 000 lei 6583
e)
17 600 000 lei 281 = 212 40 000 000 lei
22 400 000 lei 6811

18. O societate comercial\ de]ine un mijloc de transport procurat `n anul 1 la valoarea de


50.000.000 lei, amortizat liniar `n 5 ani. La sfâr[itul anului 3 se decide reevaluarea sa, valoarea just\
stabilit\ 25.000.000 lei. ~n condi]iile aplic\rii metodei actualiz\rii valorii nete, conform IAS 16 „Terenuri
[i mijloace fixe”, `nregistr\rile contabile sunt:
a)
5 000 000 lei 213 = 105 5 000 000 lei
b)
30 000 000 lei 281 = 213 30 000 000 lei

5 000 000 lei 213 = 105 5 000 000 lei


c)
12 500 000 lei 213 = 105 12 500 000 lei

7 500 000 lei 105 = 281 7 500 000 lei


d)
12 500 000 lei 213 = 105 12 500 000 lei
e)
25 000 000 lei 213 = 105 25 000 000 lei

19. Dispune]i de urm\toarele date legate de un mijloc fix: `n urma unei prime reevalu\ri s-a
`nregistrat o diferen]\ pozitiv\ egal\ cu 9.000.000 lei; `n urma celei de a doua reevalu\ri s-a `nregistrat o
diferen]\ negativ\ egal\ cu 11.000.000 lei; `n urma celei de a treia reevalu\ri s-a `nregistrat o diferen]\
pozitiv\ egal\ cu 6.000.000 lei. ~n condi]iile aplic\rii IAS 16 „Terenuri [i mijloace fixe”, cea de a treia
reevaluare determin\:
a) o cre[tere a rezervei din reevaluare cu 4.000.000 lei;
b) o cre[tere a rezervei din reevaluare cu 6.000.000 lei;
c) o cre[tere a rezervei din reevaluare cu 6.000.000 lei [i o cheltuial\ de 2.000.000 lei;
d) o cre[tere a rezervei din reevaluare cu 2.000.000 lei;
e) o cre[tere a rezervei din reevaluare cu 4.000.000 lei [i un venit de 2.000.000 lei care s\
compenseze descre[terea de valoare `nregistrat\ anterior;
20. O societate comercial\ achizi]ioneaz\ titluri de participare 1.000 de titluri a 10.000 lei titlul
din care eliberate 30 %, restul peste 5 ani. Titlurile de participare sunt cesionate `nainte de achitarea
total\, pre]ul de cesiune al titlurilor 11.000.000 lei, `ncasarea direct\ prin contul curent. Cesiunea se
realizeaz\ prin intermediul unei b\nci care percepe un comision de 2 % din valoarea tranzac]iei. Preciza]i
`nregistr\rile contabile legate de cesiune:
a)
10 000 000 lei 6583 = 261 10 000 000 lei

4 000 000 lei 5121 = 7583 11 000 000 lei


7 000 000 lei 269

220 000 lei 627 = 5121 220 000 lei


b)
10 000 000 lei 6583 = 261 10 000 000 lei

4 000 000 lei 5121 = 7583 11 000 000 lei


7 000 000 lei 269

220 000 lei 622 = 5121 220 000 lei


c)
7 000 000 lei 269 = 261 10 000 000 lei
3 000 000 lei 6583

11 000 000 lei 5121 = 7583 11 000 000 lei

220 000 lei 627 = 5121 220 000 lei


d)
10 000 000 lei 6583 = 261 10 000 000 lei

11 000 000 lei 5121 = 7583 11 000 000 lei

220 000 lei 627 = 5121 220 000 lei


e)
10 000 000 lei 6583 = 261 10 000 000 lei

11 000 000 lei 5121 = 7583 11 000 000 lei

220 000 lei 622 = 5121 220 000 lei

21. O societate comercial\ achizi]ioneaz\ o linie de produc]ie, cheltuielile legate de achizi]ie


fiind: pre]ul de cump\rare 45.000.000 lei; costuri de montaj 20.000.000 lei; cheltuieli de transport pân\ la
locul de montare 10.000.000 lei; onorariile inginerilor care monteaz\ linia 7.000.000 lei. ~ntreprinderea
estimeaz\ c\ la terminarea produc]iei va efectua cheltuieli cu mutarea, demontarea [i restaurarea
amplasamentului `n valoare de 18.000.000 lei. ~nainte ca activul s\ ating\ parametrii planifica]i s-au
`nregistrat pierderi din exploatare `n valoare de 6.000.000 lei. ~n condi]iile aplic\rii IAS 16 „Terenuri [i
mijloace fixe” care este costul de achizi]ie:
a) 106 000 000 lei
b) 100 000 000 lei
c) 94 000 000 lei
d) 82 000 000 lei
e) 76 000 000 lei
22. Dispune]i de urm\toarele date legate de un mijloc fix: cost de achizi]ie 50.000.000 lei;
durata de via]\ util\ 10 ani; metoda de amortizare liniar\. Prima reevaluare are loc dup\ 3 ani, valoare
just\ 42.000.000 lei. A doua reevaluare are loc dup\ 3 ani de la prima, valoare just\ 16.000.000 lei.
Conform IAS 16 , cea de a doua reevaluare determin\:
a) o cre[tere a rezervei din reevaluare cu 8.000.000 lei [i o cheltuial\ de 7.000.000 lei
b) o sc\dere a rezervei din reevaluare cu 8.000.000 lei
c) o sc\dere a rezervei din reevaluare cu 7.000.000 lei [i un venit de 1.000.000 lei.
d) o sc\dere a rezervei din reevaluare cu 7.000.000 lei [i o cheltuial\ de 1.000.000 lei.
e) o cre[tere a rezervei din reevaluare cu 7.000.000 lei.

23. O societate comercial\ a achizi]ionat la 1 ianuarie 1999 un utilaj X având un cost de


1.200.000.000 lei. Durata de via]\ este estimat\ la 4 ani, la sfâr[itul c\reia se consider\ c\ se va putea
ob]ine suma de 480.000.000 lei din vânzarea sa. La 1 ianuarie 2001, utilajul este reevaluat la 900.000.000
lei, iar valoarea rezidual\ este de 300.000.000 lei.~n condi]iile aplic\rii IAS 16 „Terenuri [i mijloace fixe”
preciza]i care este m\rimea amortiz\rii pentru anul 2001 (metoda de amortizare liniar\):
a) 180 000 000 lei
b) 450 000 000 lei
c) 300 000 000 lei
d) 150 000 000 lei
e) 225 000 000 lei

24. O societate comercial\ import\ o instala]ie pentru extrac]ia gazelor naturale, cheltuielile
legate de achizi]ie fiind: pre]ul de cump\rare 45.000.000 lei; taxa vamal\ 4.500.000 lei; comision vamal
450.000 lei; cheltuieli legate de punerea `n func]iune 12.000.000 lei; cheltuieli cu reclama 15.000.000 lei.
Societatea estimeaz\ c\ la terminarea extrac]iei cheltuielile cu demonarea [i mutarea activului se vor
ridica la 16.000.000 lei. ~n condi]iile aplic\rii IAS 16 care este formula contabil\ legat\ de achizi]ie:
a)
77 950 000 lei 213 = 404 57 000 000 lei
446 4 950 000 lei
1513 16 000 000 lei
b)
92 950 000 lei 213 = 404 76 950 000 lei
1513 16 000 000 lei
c)
92 950 000 lei 213 = 404 88 000 000 lei
446 4 950 000 lei
d)
61 950 000 lei 213 = 404 57 000 000 lei
446 4 950 000 lei
e)
61 950 000 lei 213 = 404 61 950 000 lei

4950 000 lei 446 = 404 4 950 000 lei

25. Dispune]i de urm\toarele date legate de un mijloc fix: cost de achizi]ie 50.000.000 lei;
durata de via]\ util\ 10 ani; metoda de amortizare liniar\. Prima reevaluare are loc dup\ 3 ani, valoare
just\ 42.000.000 lei. A doua reevaluare are loc dup\ 3 ani de la prima, valoare just\ 16.000.000 lei. ~n
condi]iile `n care, rezerva din reevaluare este trecut\ la rezultatul reportat la casarea bunului, preciza]i care
este soldul contului 105 dup\ a doua reevaluare:
a) sold debitor 7 000 000 lei
b) sold debitor 1 000 000 lei
c) sold creditor 7 000 000 lei
d) sold creditor 1 000 000 lei
e) 0 lei

26. O societate comercial\ achizi]ioneaz\ o instala]ie `n baza facturii: pre] de cump\rare


50.000.000 lei; reducere comercial\ 10 % (rabat), scontul de decontare 5 %, TVA 19 %. ~n condi]iile `n
care mijlocul fix nu se recep]ioneaz\ [i nu se pune `n func]iune pân\ la sfâr[itul anului, care sunt
`nregistr\rile contabile legate de achizi]ie:
a)
45 000 000 lei 231 = 404 53 122 500 lei
8 122 500 lei 4426

2 250 000 lei 404 = 767 2 250 000 lei


b)
45 000 000 lei 213 = 404 50 872 500 lei
8 122 500 lei 4426 767 2 250 000 lei
c)
42 750 000 lei 231 = 404 53 122 500 lei
8 122 500 lei 4426
d)
50 000 000 lei 213 = 404 59 500 000 lei
9 500 000 lei 4426

2 250 000 lei 404 = 767 2 250 000 lei


e)
45 000 000 lei 231 = 401 53 122 500 lei
8 122 500 lei 4426

27. O societate achizi]ioneaz\ `n anul 1 un mijloc fix la pre]ul de 70.000.000 lei, amortizat `n 5
ani. Mijlocul fix este pus `n func]iune pe data de 17 mai anul 1 [i este amortizat degresiv. Valoarea
rezidual\ estimat\ la sfâr[itul duratei de via]\ util\ este de 15.000.000 lei. ~n conformitate cu IAS 16
m\rimea amortiz\rii `n primul an va fi de:
a) 16 500 000 lei
b) 12 250 000 lei
c) 9 625 000 lei
d) 6 416 667 lei
e) 11 000 000 lei

28. O societate comercial\ achizi]ioneaz\ [i pune `n func]iune un mijloc fix la 24 septembrie


anul 1. Valoarea de intrare este de 12.000.000 lei iar durata de utilizare 5 ani. Mijlocul fix este
subven]ionat `n propor]ie de 40 %. Aplicând regimul de amortizare degresiv\ (AD1), `n condi]iile `n care
mijlocul fix s-ar vinde la sfâr[itul anului 3 la pre]ul de 15.000.000 lei, TVA 19 %. Care este m\rimea
rezultatului din cesiunea mijlocului fix [i suma virat\ la 7727:
Rezultat cesiune Sum\ virat\ la 7727
a).15 000 000 lei 2 175 600 lei
b).15 000 000 lei 2 728 000 lei
c).9 820 000 lei 2 072 000 lei
d).9 561 000 lei 2 728 000 lei
e).9 561 000 lei 2 175 600 lei

29. O societate achizi]ioneaz\ [i pune `n func]iune un mijloc fix pe data de 20 august anul ,
durata de via]\ 5 ani. Factura de detaliu cuprinde: pre] de cump\rare 55.000.000 lei; rabat 1 %, remiz\ 2
%. ~n condi]iile aplic\rii metodei de amortizare degresive (AD1) care este valoarea amortiz\rii `n primul
an [i formula corespunz\toare:
a)
16 335 000 lei 6811 = 281 16 335 000 lei
b)
16 008 300 lei 6811 = 281 16 008 300 lei
c)
5 445 000 lei 6811 = 281 5 445 000 lei
d)
5 336 100 lei 6811 = 281 5 336 100 lei
e)
4 851 000 lei 6811 = 281 4 851 000 lei

30. O societate comercial\ de]ine un mijloc fix procurat `n anul 1 la valoarea de 50.000.000 lei,
amortizat liniar `n 5 ani. La sfâr[itul anului 3 se decide reevaluarea sa, valoarea just\ stabilit\ 25.000.000
lei. ~n condi]iile aplic\rii IAS 16 „Terenuri [i mijloace fixe”, ce `nregistr\ri se efectueaz\ `n anul 4:
a)
12 500 000 lei 6811 = 281 12 500 000 lei

2 500 000 lei 105 = 117 2 500 000 lei


b)
12 500 000 lei 6811 = 281 12 500 000 lei

10 000 000 lei 105 = 117 10 000 000 lei


c)
10 000 000 lei 6811 = 281 10 000 000 lei

10 000 000 lei 105 = 117 10 000 000 lei


d)
12 500 000 lei 6811 = 281 12 500 000 lei

2 500 000 lei 105 = 106 2 500 000 lei


e)
12 500 000 lei 6811 = 281 12 500 000 lei

12 500 000 lei 105 = 117 12 500 000 lei

31. Un mijloc fix are o valoare de intrare de 36.000.000 lei [i o durat\ de amortizare de 5 ani,
fiind intrat [i pus `n func]iune pe data de 28.12.N. Aplicându-i regimul de amortizare degresiv (AD1) `n
care an se va trece la valori anuale de amortizare egale (liniare) [i la ce sum\ se ridic\ amortizarea:
a) anul 4 6 000 000 lei
b) anul 1 10 800 000 lei
c) anul 5 5 600 000 lei
d) anul 2 7 200 000 lei
e) anul 3 5 880 000 lei

32. O societate comercial\ a achizi]ionat la 31.12.N o instala]ie `n valoare de 30.000.000 lei,


amortizabil\ `n 4 ani, finan]at\ 60 % din resurse proprii [i 40 % din subven]ii de la buget. ~n condi]iile
aplic\rii metodei de amortizare degresive (AD1) care vor fi sumele [i opera]iile contabile `nregistrate `n
anul N+3:
a)
5 859 375 lei 6811 = 2813 5 859 375 lei

2 343 750 lei 131 = 7584 2 343 750 lei


b)
4 394 531 lei 6811 = 2813 4 394 531 lei

1 757 812 lei 131 = 7584 1 757 812 lei


c)
5 859 375 lei 6811 = 2813 5 859 375 lei

2 343 750 lei 131 = 741 2 343 750 lei


d)
4 394 531 lei 6811 = 2813 4 394 531 lei

1 757 812 lei 2813 = 7584 1 757 812 lei


e)
4 394 531 lei 6811 = 2813 4 394 531 lei

1 757 812 lei 131 = 6811 1 757 812 lei

33. O societate comercial\ de]ine un mijloc de transport procurat `n anul 1 la valoarea de


50.000.000 lei, amortizat liniar `n 5 ani. La sfâr[itul anului 3 se decide reevaluarea sa, valoarea just\
stabilit\ 25.000.000 lei. ~n condi]iile aplic\rii metodei actualiz\rii valorii brute, conform IAS 16
„Terenuri [i mijloace fixe” , `nregistr\rile contabile sunt:
a)
12 500 000 lei 213 = 105 12 500 000 lei

7 500 000 lei 105 = 281 7 500 000 lei


b)
12 500 000 lei 213 = 105 12 500 000 lei
c)
25 000 000 lei 213 = 105 25 000 000 lei
d)
30 000 000 lei 281 = 213 30 000 000 lei

5 000 000 lei 213 = 105 5 000 000 lei


e)
5 000 000 lei 213 = 105 5 000 000 lei

CAPITOLUL IV

1. Care din urm\toarele vor fi incluse în categoria stocurilor în bilan]:


A) sacouri cump\rate [i de]inute cu scop de revânzare
B) cl\dire de]inut\ cu scop de revânzare
C) produc]ia în curs de execu]ie
D) terenuri de]inute cu scop de revânzare
E) terenul pe care se afl\ sediul firmei
Variante de r\spuns:
a) A, B, C [i D
b) A [i C
c) A, C [i E
d) B, C [i D
e) A, B, C [i E
2. Conform tratamentului contabil de baz\ din IAS 2 Contabilitatea stocurilor costul stocurilor
trebuie determinat prin metoda:
a) FIFO sau CMP
b) FIFO
c) FIFO sau LIFO
d) CMP
e) LIFO sau CMP

3. Conform tratamentului contabil alternativ din IAS 2 Contabilitatea stocurilor costul stocurilor
trebuie determinat prin metoda:
a) LIFO sau FIFO
b) LIFO
c) CMP
d) LIFO sau CMP
e) FIFO sau CMP

4. Care din urm\toarele elemente nu trebuie incluse în costul stocurilor:


A) cost de desfacere
B) pierderi de materiale înregistrate peste limitele admise
C) costul aferent achizi]iei
D) costul aferent prelucr\rii
E) costul de depozitare
Variante de r\spuns:
a) A, B [i E
b) A [i B
c) A, B [i C
d) A, B, [i D
e) A, C [i E

5. Conform IAS 2 Contabilitatea stocurilor stocurile se evalueaz\:


a) la valoarea cea mai mic\ dintre cost [i valoarea realizabil\ net\
b) la valoarea cea mai mare dintre cost [i valoarea realizabil\ net\
c) la valoarea realizabil\ net\
d) la cost
e) la pre]ul de vânzare estimat ce ar putea fi ob]inut pe parcursul desf\[ur\rii normale a
activit\]ii

6. Conform IAS 2 Contabilitatea stocurilor costul stocurilor trebuie s\ cuprind\:


A) toate costurile aferente achizi]iei
B) toate costurile aferente prelucr\rii
C) alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma [i la locul în care se g\sesc în prezent
D) costurile de desfacere
E) costurile de depozitare
Variante de r\spuns:
a) A, B [i C
b) A [i B
c) A, B, C, D [i E
d) A, B, D [i E
e) A [i C

7. O subestimare a stocului final al unui exerci]iu contabil are ca rezultat:


a) o subestimare a stocului final al exerci]iului urm\tor
b) o supraestimare a venitului net al exerci]iului urm\tor
c) o subestimare a venitului net al exerci]iului urm\tor
d) nici un efect asupra venitului net al exerci]iului urm\tor
e) o supraestimare a stocului final al exerci]iului urm\tor

8. Conform IAS 2 Contabilitatea stocurilor FIFI [i CMP sunt metodele principale de evaluare a
costurilor deoarece:
a) asociaz\ costurile recente cu veniturile curente
b) asociaz\ costurile vechi cu veniturile curente
c) asociaz\ costurile recente cu veniturile viitoare
d) asociaz\ costurile vechi cu veniturile viitoare
e) nu distorsioneaz\ cifra profitului

9. Situa]ia stocurilor de materii prime în cursul lunii august este: 1.08. sold ini]ial 10 buc ×
1.000 lei/bucat\; 5.08. intr\ri 20 buc × 2.000 lei/bucat\; 10.08. intr\ri 30 buc × 3.000 lei/bucat\; 20.08
intr\ri 40 buc × 4.000 lei/bucat\; 30.08. intr\ri 5 buc × 4.500 lei/bucat\; ie[iri pe 18.08. 55 buc [i pe
25.08 43 buc. Care este valoarea ie[irilor din 25.08 [i valoarea stocului final în condi]iile utiliz\rii
metodei FIFO:
a) 167 000 lei 30 500 lei
b) 167 000 lei 8 000 lei
c) 173 000 lei 30 500 lei
d) 173 000 lei 8 000 lei
e) 157 000 lei 8 000 lei

10. Situa]ia stocurilor în luna august este: 1.08. stoc ini]ial 10 buc × 1.000 lei, intr\ri pe 5.08 20
buc × 2.000 lei, pe 10.08 30 buc × 3.000 lei, pe 20.08. 40 buc × 4.000 lei, pe 30.08 5 buc × 4.500 lei,
ie[iri pe 18.08 55 buc [i pe 25. 08 43 buc. Care este valoarea ie[irilor [i valoarea stocului final în
condi]iile utiliz\rii metodei LIFO:
a) 135 000 lei 24 500 lei
b) 135 000 lei 2 000 lei
c) 125 000 lei 30 500 lei
d) 125 000 lei 2 000 lei
e) 125 000 lei 24 500 lei

11. Situa]ia stocurilor în luna august este: 1.08. stoc ini]ial 10 buc × 5.000 lei/bucat\; intr\ri pe
8.08. 20 buc × 2.000 lei, 16.08 30 buc × 3.000 lei, 19.08 80 buc × 4.800 lei, 30.08. 15 buc × 2.000 lei,
ie[iri pe 17.08 40 buc [i 21.08. 70 buc. Valoarea stocului final evaluat prin metoda CMP calculat dup\
fiecare opera]ie de intrare este:
a) 163 200 lei
b) 133 200 lei,
c) 30 000 lei
d) 210 800 lei
e) 340 800 lei

12. O societate achizi]ioneaz\ m\rfuri pe baza facturii. Pre] de cump\rare 6.188.000 lei inclusiv
TVA 19 %, rabat 2 %, remiz\ 3 %, scont de decontare 1 %, TVA 19 %. Costul de achizi]ie al m\rfurilor
este:
a) 4 943 120 lei
b) 5 882 313 lei
c) 4 893 689 lei
d) 5 096 000 lei
e) 6 064 240 lei
13. O societate achizi]ioneaz\ m\rfuri pe baza facturii: pre] de cump\rare 20.000.000 lei, rabat
1%, scont de decontare 2 %, TVA 19 %. Care este formula contabil\ a achizi]iei în condi]iile în care
scontul se contabilizeaz\ la primirea facturii.
a)
19 800 000 lei 371 = 401 23 090 760 lei
3 686 760 lei 4426 767 396 000 lei
b)
20 000 000 lei 371 = 401 23 324 000 lei
3 800 000 lei 4426 767 476 000 lei
c)
19 404 000 lei 371 = 401 22 694 760 lei
3 686 760 lei 4426 767 396 000 lei
d)
19 800 000 lei 371 = 401 23 486 760 lei
3 686 760 lei 4426

23 486 760 lei 401 = 5121 23 090 760 lei


767 396 000 lei
e)
19 800 000 lei 371 = 401 23 600 000 lei
3 800 000 lei 4426

14. O societate achizi]ioneaz\ m\rfuri pe baza facturii: pre] de cump\rare 10.000.000 lei, scont
de decontare 2 %, TVA 19 %. Ulterior printr-o factur\ de reducere se acord\ un rabat de 5 % [i o remiz\
de 10 %. Înregistrarea facturii ulterioare privind reducerile se înregistreaz\ prin formula (scontul se
contabilizeaz\ la primirea facturii):
a)
1 690 990 lei 401 = 371 1 450 000 lei
29 000 lei 767 4426 269 990 lei
b)
1 690 990 lei 401 = 371 1 450 000 lei
34 510 lei 767 4426 275 500 lei
c)
9 971 010 lei 401 = 371 8 550 000 lei
171 000 lei 767 4426 1 592 010
d)
1 450 000 lei 401 = 371 1 450 000 lei

29 000 lei 401 = 767 29 000 lei

269 990 lei 4428 = 4426 269 990 lei


e)
1 450 000 lei 401 = 371 1 690 990 lei
269 990 lei 4426 767 29 000 lei

15. O societate de]ine în stoc materii prime de 100 buc la pre] prestabilit 1.000 lei/bucat\.
Diferen]ele de pre] favorabile sunt în valoare de 100.000 lei. Societatea se aprovizioneaz\ cu materii
prime pe baza facturii: 1.500 buc × 600 lei/bucat\, cost de achizi]ie, cheltuieli de transport înscrise în
factur\ 50.000 lei, TVA 19 %. În cursul lunii au loc ie[iri 900 buc care se înregistreaz\ prin formula
contabil\.
a)
666 000 lei 601 = 301 900 000 lei
308 234 000 lei
b)
900 000 lei 601 = 301 900 000 lei
c)
900 000 lei 601 = 301 666 000 lei
234 000 lei 308
d)
666 000 lei 601 = 301 666 000 lei
e)
234 000 lei 601 = 308 234 000 lei

16. O societate ]ine eviden]a m\rfurilor la pre] de vânzare, adaosul comercial fiind 25 %. Ea se
aprovizioneaz\ cu m\rfuri pe baza facturii: pre] de cump\rare 10.000.000 lei, reducere comercial\ 2 %,
scont de decontare 1 %, TVA 19 %. Înregistrarea achizi]iei m\rfurilor se înregistreaz\ prin formula.
a)
12 250 000 lei 371 = 401 11 545 380 lei
1 843 380 lei 4426 767 98 000 lei
378 2 450 000 lei
b)
12 250 000 lei 371 = 401 13 995 380 lei
1 843 380 lei 4426 767 98 000 lei
c)
12 500 000 lei 371 = 401 12 181 725 lei
2 304 225 lei 4426 767 122 500 lei
378 2 500 000 lei
d)
12 500 000 lei 371 = 401 14 726 250 lei
2 375 000 4426 767 148 750 lei
e)
12 500 000 lei 371 = 401 11 545 380 lei
1 843 380 lei 4428 767 98 000 lei
378 2 450 000 lei

17. O societate ]ine eviden]a m\rfurilor la pre] de vânzare, adaosul comercial 20 %. Ea se


aprovizioneaz\ cu m\rfuri în baza facturii: pre] de cump\rare 1.200.000 lei, cheltuieli de transport înscrise
în factur\ 1.000.000 lei, reducere comercial\ 10 %, TVA 19 %. În cazul vânz\rii m\rfurilor, ie[irea din
gestiune se înregistreaz\ prin formula.
a)
11 700 000 lei 607 = 371 14 040 000 lei
2 340 000 lei 378
b)
13 000 000 lei 607 = 371 15 600 000 lei
2 600 000 lei 378
c)
11 700 000 lei 607 = 371 11 700 000 lei

2 340 000 lei 378 4427 2 340 000 lei


d)
14 040 000 lei 607 = 371 11 700 000 lei
378 2 340 000 lei
e)
11 700 000 lei 607 = 371 16 707 600
2 340 000 lei 378
2 667 600 lei 4426 15 600 000 lei
18. O unitate cu am\nuntul al c\rui adaos este de 20 % se aprovizioneaz\ cu m\rfuri pe baza
facturii: pre] de cump\rare 25.000.000 lei, cheltuieli de transport înscrise în factur\ 2.000.000 lei,
reducere comercial\ 2 %, scont de decontare 1 %, TVA 19 %. Pre]ul cu am\nuntul afi[at în magazin va
fi.
a) 38 527 440 lei
b) 31 752 000 lei
c) 31 434 480 lei
d) 37 447 031 lei
e) 32 106 200 lei

19. O societate cu am\nuntul a c\rui adaos comercial practicat este de 30 % se aprovizioneaz\


cu m\rfuri pe baza facturii. pre] de cump\rare 9.500.000 lei, cheltuieli de transport înscrise în factur\
500.000 lei, TVA 19 %. Înregistrarea vânz\rii m\rfurilor se face prin formula:
a)
15 470 000 lei 531 = 707 13 000 000 lei
4427 2 470 000 lei

10 000 000 lei 607 = 371 13 000 000


3 000 000 lei 378

2 470 000 lei 4428 = 371 2 470 000 lei


b)
18 409 300 lei 531 = 707 15 470 000 lei
4427 2 939 300 lei

10 000 000 lei 607 = 371 13 000 000


3 000 000 lei 378

2 470 000 lei 4428 = 371 2 470 000 lei


c)
15 470 000 lei 4111 = 707 13 000 000 lei
4427 2 470 000 lei

12 470 000 lei 607 = 371 15 470 000 lei


3 000 000 lei 378
d)
15 470 000 lei 531 = 707 13 000 000 lei
4427 2 470 000 lei

15 470 000 lei 607 = 371 15 470 000 lei


e)
15 470 000 lei 5311 = 707 13 000 000 lei
4427 2 470 000 lei

10 000 000 lei 607 = 371 11 900 000 lei


1 900 000 lei 4428

20. În luna X exerci]iul N se achizi]ioneaz\ m\rfuri f\r\ factur\ în valoare de 1.000.000 lei,
TVA 19 %. În luna X+1 se prime[te factura în valoare de 1.500.000 lei. Ce înregistr\ri se efectueaz\ la
primirea facturii.
a)
190 000 lei 4426 = 4428 190 000 lei
1 190 000 lei 408 = 401 1 190 000 lei

500 000 lei 371 = 401 595 000 lei


95 000 lei 4426
b)
285 000 lei 4426 = 4428 285 000 lei

1 785 000 lei 408 = 401 1 785 000 lei


c)
1 000 000 lei 408 = 401 1 285 000 lei
285 000 lei 4426

190 000 lei 408 = 4428 190 000 lei


d)
1 190 000 lei 371 = 401 1 475 000 lei
285 000 lei 408

285 000 lei 4426 = 4428 285 000 lei


e)
1 500 000 lei 371 = 401 1 785 000 lei
285 000 lei 4426

190 000 lei 4426 = 4428 190 000 lei

21. În luna X se achizi]ioneaz\ m\rfuri f\r\ facturi în valoare de 1.000.000 lei. În luna X+1 se
prime[te factura în valoare de 800.000 lei. Ce înregistrare se efectueaz\ la primirea facturii.
a)
152 000 lei 4426 = 4428 152 000 lei

952 000 lei 408 = 401 952 000 lei

238 000 lei 408 = 371 200 000 lei


4428 38 000 lei
b)
190 000 lei 4426 = 4428 190 000 lei

1 190 000 lei 408 = 401 1 190 000 lei


c)
190 000 lei 408 = 4428 190 000 lei

800 000 lei 408 = 401 952 000 lei


152 000 lei 4426
d)
152 000 lei 4426 = 4428 152 000 lei

238 000 lei 401 = 371 200 000 lei


408 38 000 lei
e)
152 000 lei 4426 = 4428 152 000 lei

238 000 lei 408 = 371 200 000 lei


4428 38 000 lei
22. Pentru fabricarea a 600 de buc\]i din produsul A în cursul anului N s-au efectuat
urm\toarele cheltuieli: cheltuieli directe 5.000.000 lei; Cheltuieli indirecte 3.000.000 lei, din care
variabile 1.800.000 lei. Capacitatea normal\ de produc]ie este de 1.000 buc. Întrarea stocurilor de produse
finite se înregistreaz\ prin formula.
a)
7 520 000 lei 345 = 711 7 520 000 lei
b)
8 000 000 lei 345 = 711 8 000 000 lei
c)
7 280 000 lei 345 = 711 7 280 000 lei
d)
4 800 000 lei 345 = 711 4 800 000 lei
e)
6 000 000 lei 345 = 711 6 000 000 lei

23. Dispune]i de urm\toarele date: o societate a achizi]ionat m\rfuri din import, cheltuielile
legate de achizi]ie fiind: valoarea în vam\ 25.000.000 lei; taxe vamale 2.500.000 lei; cheltuieli de
transport pe parcurs intern 3.000.000 lei; cheltuieli de manipulare 100.000 lei; prime de asigurare 900.000
lei; reducere comercial\ primit\ 600.000 lei; diferen]e de curs valutar rezultate din plata furnizorului
extern 100.000 lei. Întreprinderea estimeaz\ c\ m\rfurile vor fi vândute la pre]ul de 60.000.000 lei. În
scopul vânz\rii se fac urm\toarele cheltuieli; cheltuieli de transport 20.000.000 lei; comisioane privind
vânz\rile 6.000.000 lei; costul garan]iei acordate dup\ vânzare 8.000.000 lei. La închiderea exerci]iului
financiar m\rfurile se evalueaz\ la:
a) 26 000 000 lei
b) 30 900 000 lei
c) 60 000 000 lei
d) 34 000 000 lei
e) 40 0000 000 lei

24. O întreprindere prezint\ urm\toarele informa]ii privind stocul de produse finite: stoc ini]ial
6.000.000 lei; intr\ri în stoc 10.000.000 lei; vânz\ri de produse finite 11.000.000 lei, TVA 19 %; costul
de produc]ie al produselor vândute 9.000.000 lei; stoc final de produse determinat la inventarul fizic
6.500.000 lei. În condi]iile utiliz\rii metodei inventarului permanent, m\rimea real\ a stocului de produse
finite evaluat la cost de produc]ie este:
a) 6 500 000 lei;
b) 7 000 000 lei;
c) 15 500 000 lei;
d) 7 500 000 lei
e) 5 000 000 lei

25. O societate comercial\ ]ine eviden]a m\rfurilor la pre] de vânzare inclusiv TVA, practicând
o cot\ de adaos de 25 %. Considerând c\ a vândut m\rfuri `n valoare de 1.487.500 lei pre] de vânzare,
care este costul de achizi]ie al m\rfurilor vândute:
a) 1 190 000 lei
b) 1 250 000 lei
c) 1 000 000 lei
d) 1 487 500 lei
e) 1 506 093 lei

26. O societate comercial\ achizi]ioneaz\ materii prime `n baza facturii: pre] de cump\rare
60.000.000 lei, reducere comercial\ 10 %, scont de decontare 2 %, TVA 19 %. ~n condi]iile utiliz\rii
metodei inventarului intermitent [i a contabiliz\rii scontului de decontare ulterior factur\rii preciza]i care
este formula contabil\ privind achizi]ia:
a)
54 000 000 lei 301 = 401 64 054 800 lei
10 054 800 lei 4426
b)
54 000 000 lei 601 = 401 64 054 800 lei
10 054 800 lei 4426
c)
54 000 000 lei 601 = 401 62 974 800 lei
10 054 800 lei 4426 767 1 080 000 lei
d)
52 920 000 lei 601 = 401 62 974 800 lei
10 054 800 lei 4426
e)
52 920 000 lei 301 = 401 62 974 800 lei
10 054 800 lei 4426

27. ~n exerci]iul N valoarea m\rfurilor sosite f\r\ factur\ este de 4.000.000 lei, TVA 19 %. ~n
exerc]iul N+1 se prime[te factura din care rezult\ c\ pre]ul de achitare este 3.500.000 lei, TVA 19 %.
Preciza]i `nregistr\rile contabile la primirea facturii:
a)
665 000 lei 4426 = 4428 665 000 lei

4 760 000 lei 408 = 401 4 165 000 lei


4428 95 000 lei
371 500 000 lei
b)
760 000 lei 4426 = 4428 760 000 lei

4 760 000 lei 408 = 401 4 165 000 lei


4428 95 000 lei
371 500 000 lei
c)
500 000 lei 401 = 371 500 000 lei

665 000 lei 4426 = 4428 665 000 lei


d)
4 165 000 lei 408 = 401 4 165 000 lei

665 000 lei 4426 = 4428 665 000 lei


e)
500 000 lei 371 = 401 595 000 lei
95 000 lei 4426

28. Situa]ia stocurilor unei societ\]i comerciale se prezint\ astfel: la sfâr[itul anului N valorile
contabile ale stocurilor sunt: 301 — 1.900.000 lei, 391 — 700.000 lei; 345 — 4.000.000 lei. La sfâr[itul
anului N+1 valorile contabile sunt: 301 — 2.000.000 lei [i 345 — 4.500.000 lei, iar valorile de inventar
301— 2.000.000 lei [i 345 — 4.000.000 . Care sunt `nregistr\rile la sfâr[itul anului N+1:
a)
700 000 lei 391 = 7814 700 000 lei

500 000 lei 394 = 7814 500 000 lei


b)
500 000 lei 6814 = 394 500 000 lei
c)
100 000 lei 6814 = 391 100 000 lei
d)
700 000 lei 6814 = 391 700 000 lei
e)
700 000 lei 391 = 7814 700 000 lei

500 000 lei 6814 = 394 500 000 lei

29. O societate comercial\ ]ine eviden]a m\rfurilor la pre] cu am\nuntul, procentul de adaos
comercial 30 %. Ea se aprovizioneaz\ cu m\rfuri pe baza facturii: pre] de cump\rare inclusiv TVA 19 %
7.735.000 lei, reducere comercial\ 10 %, scont de decontare 2 %, TVA 19 %. Pre]ul de vânzare afi[at `n
magazin va fi:
a) 8 760 024 lei
b) 10 637 172 lei
c) 8 868 951 lei
d) 7 605 000 lei
e) 9 049 950 lei

30. O societate comercial\ achizi]ioneaz\ m\rfuri pe baza facturii: pre] de cump\rare


15.000.000 lei, rabat 1 %, scont de decontare 2 %, TVA 19 %. ~n condi]iile `n care scontul de decontare
se contabilizeaz\ ulterior factur\rii preciza]i formula contabil\ privind decontarea facturii:
a)
17 615 070 lei 401 = 5121 17 318 070 lei
767 297 000 lei
b)
17 318 070 lei 401 = 5121 17 318 070 lei
c)
17 615 070 lei 401 = 5121 17 615 070 lei
d)
14 850 000 lei 371 = 401 17 318 070 lei
2 765 070 lei 4426 767 297 000 lei
e)
297 000 lei 5121 = 767 297 000 lei

31. O societate comercial\ ]ine eviden]a stocurilor la pre] prestabilit. Situa]ia ini]ial\ a stocurilor
de materii prime este: materia prim\ A 1.000 buc * 60 lei; materia prim\ B 500 buc * 100 lei; diferen]e de
pre] favorabile 50.000 lei. ~n cursul lunii au loc achizi]ii astfel: materia prim\ A 3.000 buc * 50 lei pre] de
achizi]ie; materia prim\ B 2.000 buc * 90 lei pre] de achizi]ie; cheltuielile de transport `nscrise `n factur\
sunt 200.000 lei, TVA 19 %. ~n condi]iile `nregistr\rii diferen]elor de pre] `n negru preciza]i formula
contabil\ privind intrarea materiilor prime:
a)
380 000 lei 301 = 401 630 700 lei
100 700 lei 4426
150 000 lei 308
b)
380 000 lei 301 = 401 630 700 lei
100 700 lei 4426 308 150 000 lei
c)
380 000 lei 301 = 401 392 700 lei
62 700 lei 4426 308 50 000 lei
200 000 lei 308 = 5121 238 000 lei
38 000 lei 4426
d)
530 000 lei 301 = 401 380 000 lei
100700 lei 4426 308 250 700 lei
e)
380 000 lei 301 = 401 530 000 lei
72 200 lei 4426
77 800 lei 308

32. Situa]ia stocurilor unei societ\]i comerciale se prezint\ astfel: la sfâr[itul anului N valorile
contabile ale stocurilor sunt: 301 — 1.700.000 lei, 391 — 900.000 lei [i 371 — 2.600.000 lei, 397 — 600.000
lei. La sfâr[itul anului N+1 valorile de inventar sunt: 301 — 1.000.000 lei [i 371- 2.600.000 lei. Care sunt
`nregistr\rile anului N +1:
a)
700 000 lei 6814 = 391 700 000 lei
600 000 lei 391 = 7814 600 000 lei
b)
200 000 lei 391 = 7814 800 000 lei
600 000 lei 397
c)
700 000 lei 6814 = 391 700 000 lei
d)
200 000 lei 391 = 7814 200 000 lei
e)
700 000 lei 601 = 301 700 000 lei

33. Situa]ia stocurilor unei societ\]i comerciale este: 1.03. stoc ini]ial 500 buc. * 1.000 lei/buc;
Intr\ri: pe 05.05 600 buc * 1.200 lei/buc, pe 10.05 400 buc * 1.500 lei/buc, pe 15.05 300 buc. * 1.600
lei/buc, pe 30.05 100 buc * 1.300 lei/buc; Ie[iri: pe 07.05 900 buc [i pe 18.05 800 buc. Care este valoarea
stocului final evaluat prin metodele FIFO [i LIFO:
FIFO LIFO
a) 160 000 lei 100 000 lei
b) 290 000 lei 230 000 lei
c) 130 000 lei 130 000 lei
d) 1 160 000 lei 1 180 000 lei
e) 290 000 lei 130 000 lei

34. O societate achizi]ioneaz\ m\rfuri `n baza facturii: pre] de cump\rare 10.000.000 lei, scont
de decontare 1 %, TVA 19 %. Ulterior, printr-o factur\ de reducere se prime[te un rabat de 2 %. ~n
condi]iile `n care scontul de decontare se contabilizeaz\ ulterior factur\rii , preciza]i `nregistr\rile
contabile privind primirea facturii ulterioare:

a)
237 620 lei 401 = 371 200 000 lei
4426 37 620 lei
b)
235 620 lei 401 = 371 198 000 lei
4426 37 620 lei
c)
238 000 lei 401 = 371 200 000 lei
4426 38 000 lei
d)
235 620 lei 401 = 371 200 000 lei
2 000 lei 767 4426 37 620 lei
e)
236 000 lei 401 = 371 198 000 lei
4426 38 000 lei

35. Dispune]i de urm\toarele date despre o societate comercial\ care ]ine eviden]a stocurilor la
pre] prestabilit: situa]ia ini]ial\ a stocurilor de materii prime: materia prim\ A 1.500 * 50 lei, materia
prim\ B 500 buc * 100 lei, diferen]e de pre] favorabile 10.000 lei. Opera]iile efectuate `n cursul lunii:
intr\ri materii prime A 3.000 buc * 45 lei pre] de achizi]ie [i materii prime B 2.000 buc * 90 lei pre] de
achizi]ie, cheltuielile de transport `n valoare de 20.000 lei sunt achitate cu cec bancar, TVA 19 %. Care
este formula contabil\ privind achizi]ia de materii prime `n condi]iile `nregistr\rii diferen]elor de pre] `n
negru:
a)
350 000 lei 301 = 401 374 850 lei
59 850 lei 4426 308 35 000 lei

20 000 lei 308 = 5121 23 800 lei


3 800 lei 4426
b)
350 000 lei 301 = 401 398 650 lei
63 650 lei 4426 308 15 000 lei
c)
350 000 lei 301 = 401 374 850 lei
59 850 lei 4426 308 35 000 lei

20 000 lei 301 = 5121 23 800 lei


3 800 lei 4426
d)
350 000 lei 301 = 401 374 850 lei
59 850 lei 4426 308 35 000 lei

20 000 lei 624 = 5121 23 800 lei


3 800 lei 4426
e)
350 000 lei 301 = 401 416 500 lei
66 500 lei 4426

20 000 lei 308 = 5121 23 800 lei


3 800 lei 4426

36. Situa]ia stocurilor unei societ\]i comerciale este: 1.06. stoc ini]ial 400 buc. * 1.000 lei/buc;
Intr\ri: pe 07.06 1.000 buc * 2.000 lei/buc, pe 09.06 500 buc * 3.000 lei/buc, pe 20.06 100 buc. * 3.500
lei/buc, pe 28.06 200 buc * 4.000 lei/buc; Ie[iri: pe 15.06 1.500 buc [i pe 25.06 300 buc. Care este
valoarea ie[irilor din 15.06 [i a stocului final evaluat prin metodele FIFO [i LIFO:
FIFO LIFO
a) 900 000 lei/650 000 lei 550 000 lei / 1 300 000 lei
b) 2 700 000 lei/900 000 lei 3 500 000 lei/ 550 000 lei
c) 2 700 000 lei/650 000 lei 3 500 000 lei/ 200 000 lei
d) 900 000 lei/ 1 150 000 lei 550 000 lei/ 800 000 lei
e) 2 700 000 lei/ 1 450 000 lei 3 500 000 lei/ 1 000 000 lei
37. O societate achizi]ioneaz\ m\rfuri `n baza facturii: pre] de cump\rare 10.000.000 lei, scont
de decontare 1 %, TVA 19 %. Ulterior, printr-o factur\ de reducere se prime[te un rabat de 2 %. ~n
condi]iile `n care scontul de decontare se contabilizeaz\ `n momentul factur\rii , preciza]i `nregistr\rile
contabile privind primirea facturii ulterioare:
a)
235 620 lei 401 = 371 200 000 lei
2 000 lei 767 4426 37 620 lei
b)
236 000 lei 401 = 371 200 000 lei
2 000 lei 767 4426 38 000 lei
c)
237 620 lei 401 = 371 200 000 lei
4426 37 620 lei
d)
233 620 lei 401 = 371 198 000 lei
2 000 lei 767 4426 37 620 lei
e)
198 000 lei 767 = 371 198 000 lei

38. Dispune]i de urm\toarele date despre o societate comercial\ care ]ine eviden]a stocurilor la
pre] prestabilit: situa]ia ini]ial\ a stocurilor de materii prime: materia prim\ A 3.000 * 40 lei, materia
prim\ B 1.800 buc * 100 lei, diferen]e de pre] favorabile 60.000 lei. Opera]iile efectuate `n cursul lunii:
intr\ri materii prime A 15.000 buc * 35 lei pre] de achizi]ie [i materii prime B 9.000 buc * 90 lei pre] de
achizi]ie, cheltuielile de transport `nscrise `n factur\ 45.000 lei, TVA 19 %. Ie[iri: 14.400 buc. Materia
prim\ A [i 9 600 buc materia prim\ B. ~nregistrarea ie[irilor se efectueaz\ prin formula:
a)
1 536 000 lei 601 = 301 1 536 000 lei
b)
1 382 400 lei 601 = 301 1 536 000 lei
308 153 600 lei
c)
1 382 400 lei 601 = 301 1 382 400 lei
d)
1 689 600 lei 601 = 301 1 536 000 lei
308 153 600 lei
e)
1 536 000 lei 308 = 301 1 536 000 lei

39. Situa]ia stocurilor unei societ\]i comerciale este: 1.08. stoc ini]ial 5.000 buc. * 4.000 lei/buc;
Intr\ri: pe 05.08 2.000 buc * 6.000 lei/buc, pe 09.08 3.000 buc * 7.000 lei/buc, pe 25.08 6.000 buc. *
3.000 lei/buc, pe 30.08 1.000 buc * 1.500 lei/buc; Ie[iri: pe 18.08 8.000 buc [i pe 28.08 4.000 buc. Care
este valoarea ie[irilor din data de 28.08 [i a stocului final evaluat prin metoda costului mediu ponderat
calculat dup\ fiecare opera]ie de intrare:
Ie[iri 28.08 Stoc final
a) 42 400 000 lei 1 500 000 lei
b) 14 300 000 lei 14 300 000 lei
c) 14 300 000 lei 15 800 000 lei
d) 14 300 000 lei 1 500 000 lei
e) 42 400 000 lei 14 300 000 lei

40. O societate comercial\ achizi]ioneaz\ m\rfuri pe baza facturii: pre] de cump\rare


30.000.000 lei, rabat 1 %, TVA 19 %. Ulterior, printr-o factur\ de reducere se prime[te un scont de 2 %.
Preciza]i `nregistr\rile contabile privind factura ulterioar\:
a)
706 860 lei 401 = 767 594 000 lei
4426 112 860 lei
b)
714 000 lei 401 = 767 600 000 lei
4426 114 000 lei
c)
706 860 lei 401 = 371 594 000 lei
4426 112 860 lei
d)
594 000 lei 371 = 767 594 000 lei
e)
594 000 lei 401 = 767 594 000 lei

112 860 lei 371 = 4426 112 860 lei

41. O societate comercial\ care ]ine eviden]a m\rfurilor la pre] de vânzare inclusiv TVA [i care
practic\ un adaos comercial de 30 % a vândut [i `ncasat m\rfuri `n sum\ de 2.629.900 lei, pre] de vânzare.
Care este costul de achizi]ie, adaosul comercial [i [i TVA aferent acestei vânz\ri [i cum se `nregistreaz\
ie[irea din gestiune a m\rurilor vândute:
a)
2 629 900 lei 607 = 371 2 629 900 lei
b)
1 700 000 lei 607 = 371 2 629 900 lei
510 000 lei 378
419 900 lei 4428
c)
1 700 000 lei 607 = 371 2 629 900 lei
510 000 lei 378
419 900 lei 4427
d)
2 103 920 lei 607 = 371 2 629 900 lei
525 980 lei 378
e)
2 210 000 lei 607 = 371 2 629 900 lei
419 900 lei 4428

42. O `ntreprindere de vânz\ri cu am\nuntul exclusiv TVA are bunuri disponibile pentru
vânzare `n valoare de 1.000.000 lei pre] cu am\nuntul [i 600.000 lei cost de cump\rare [i un stoc final `n
valoare de 100.000 lei pre] cu am\nuntul. Care este costul estimat al bunurilor vândute:
a) 60 000 lei
b) 100 000 lei
c) 900 000 lei
d) 540 000 lei
e) 600 000 lei

43. ~n exerci]iul N valoarea m\rfurilor sosite f\r\ factur\ este de 4.000.000 lei, TVA 19 %. ~n
exerc]iul N+1 se prime[te factura din care rezult\ c\ pre]ul de achitare este 5.500.000 lei, TVA 19 %.
Preciza]i `nregistr\rile contabile la primirea facturii:

a)
760 000 lei 4426 = 4428 760 000 lei
4 760 000 lei 408 = 401 6 545 000 lei
285 000 lei 4426
1 500 000 lei 371
b)
1 045 000 lei 4426 = 4428 1 045 000 lei

4 760 000 lei 408 = 401 6 545 000 lei


1 785 000 lei 371
c)
1 500 000 lei 371 = 401 1 500 000 lei

760 000 lei 4426 = 4428 760 000 lei


d)
760 000 lei 4426 = 4428 760 000 lei

4 760 000 lei 408 = 401 4 760 000 lei


e)
760 000 lei 4426 = 4428 760 000 lei

4 760 000 lei 401 = 408 6 545 000 lei


285 000 lei 4426
1 500 000 lei 371

44. O societate comercial\ achizi]ioneaz\ de la furnizori m\rfuri conform facturii: pre] de


cump\rare 1.000.000 lei, rabat 5 %, remiz\ 10 % , scont de decontare 2 %, TVA 19 %. Dac\ adaosul
comercial practicat este de 20 % care va fi pre]ul de vânzare [i formula contabil\ corespunz\toare la
`ncasare:
a)
1 220 940 lei 5311 = 707 855 000 lei
4428 194 940 lei
378 171 000 lei
b)
1 220 940 lei 461 = 707 1 026 000 lei
4427 194 940 lei
c)
1 220 940 lei 5311 = 707 1 026 000 lei
4427 194 940 lei
d)
1 196 521 lei 5311 = 707 1 005 480 lei
4427 191 041 lei
e)
1 220 940 lei 4111 = 707 1 026 000 lei
4428 194 940 lei

CAPITOLUL V

1. În luna X se livreaz\ produse finite f\r\ factur\ pre] de vânzare 3.000.000 lei, TVA 19 %. În
luna X+1 se întocme[te factura, pre] de vânzare 4.500.000 lei, TVA 19 %. Ce înregistrare se efectueaz\ la
emiterea facturii.
a)
570 000 lei 4428 = 4427 570 000 lei
3 570 000 lei 4111 = 418 3570 000 lei

1 190 000 lei 4111 = 701 1 000 000 lei


4427 190 000 lei
b)
760 000 lei 4428 = 4427 760 000 lei

4 330 000 lei 4111 = 418 3 570 000 lei


701 760 000 lei
c)
570 000 lei 4428 = 418 570 000 lei

4111 = 418 3 000 000 lei


701 1 000 000 lei
4427 760 000 lei

570 000 lei 4428 = 418 570 000 lei


d)
4 330 000 lei 4111 = 418 3 570 000 lei
4427 760 000 lei

570 000 lei 4428 = 418 570 000 lei


e)
570 000 lei 4428 = 4427 570 000 lei

1 190 000 lei 4111 = 701 1 000 000 lei


4427 190 000 lei

2. În luna X se livreaz\ produse finite f\r\ factur\, pre] de vânzare 10.000.000 lei, TVA 19 %.În
luna X+1 se emite factura la pre]ul de 8.000.000 lei, TVA 19 %. Ce înregistrare se efectueaz\ la emiterea
facturii.
a)
1 520 000 lei 4428 = 4427 1 520 000 lei

9 520 000 lei 4111 = 418 9 520 000 lei

2 000 000 lei 701 = 418 2 380 000 lei


380 000 lei 4428
b)
380 000 lei 4428 = 4427 380 000 lei

2 380 000 lei 4111 = 418 380 000 lei


701 2 000 000 lei
c)
1 520 000 lei 4428 = 4427 1 520 000 lei

2 000 000 lei 701 = 418 2 380 000 lei


380 000 lei 4428
d)
1 520 000 lei 4428 = 4427 1 520 000 lei

9 520 000 lei 4111 = 418 9 520 000 lei


e)
9 520 000 lei 4111 = 418 9 520 000 lei

2 000 000 lei 701 = 418 2 380 000 lei


380 000 lei 4428

3. O societate livreaz\ unui client m\rfuri în urm\toarele condi]ii: marfa M1: valoare brut\
10.000.000 lei; remiz\ 10 % ; TVA 19 %; marfa M2: valoare brut\ 20.000.000 lei, rabat 5 %, TVA 19 %.
Transportul m\rfurilor este efectuat de un ter] specializat în transporturi iar cheltuielile de transport se
ridic\ la 2.000.000 lei, TVA 19 %.Înregistrarea factur\rii m\rfurilor [i a cheltuielilor de transport în
contul clientului se înregistreaz\ prin formula:
a)
35 700 000 lei 4111 = 707 28 000 000 lei
4427 5 320 000 lei
624 2 000 000 lei
4426 380 000 lei
b)
35 700 000 lei 4111 = 707 28 000 000 lei
708 2 000 000 lei
4427 5 700 000 lei
c)
35 700 000 lei 4111 = 707 30 000 000 lei
4427 5 700 000 lei
d)
35 700 000 lei 4111 = 707 28 000 000 lei
708 2 000 000 lei
4427 5 320 000 lei
4426 380 000 lei
e)
35 700 000 lei 4111 = 707 30 000 000 lei
4427 5 320 000 lei
4426 380 000 lei

4. O societate livreaz\ unui client m\rfuri în urm\toarele condi]ii: marfa M1: valoare brut\
10.000.000 lei; remiz\ 10 % ; TVA 19 %; marfa M2: valoare brut\ 20.000.000 lei, rabat 5 %, TVA 19 %.
Transportul m\rfurilor este asigurat de furnizor [i facturat cump\r\torului, iar cheltuielile de transport se
ridic\ la 2.000.000 lei, TVA 19 %.Înregistrarea factur\rii m\rfurilor [i a cheltuielilor de transport în
contul clientului se înregistreaz\ prin formula:
a)
35 700 000 lei 4111 = 707 28 000 000 lei
708 2 000 000 lei
4427 5 700 000 lei
b)
35 700 000 lei 4111 = 707 28 000 000 lei
4427 5 320 000 lei
624 2 000 000 lei
4426 380 000 lei
c)
35 700 000 lei 4111 = 707 30 000 000 lei
4427 5 700 000 lei
d)
35 700 000 lei 4111 = 707 28 000 000 lei
708 2 000 000 lei
4427 5 320 000 lei
4426 380 000 lei
e)
35 700 000 lei 4111 = 707 30 000 000 lei
4427 5 320 000 lei
4426 380 000 lei

5. La inventarul de la închiderea exerci]iului N s-a constatat o crean]\ incert\ (dubioas\) a unui


client B în valoare de 7.140.000 lei, inclusiv TVA, grad de recuperare 60 %. În cursul [i la închiderea
exerci]iului N+1 s-a constatat c\ B a f\cut o plat\ definitiv\ în contul datoriilor sale numai pentru suma de
4.165.000 lei, restul fiind considerat irecuperabil. Înregistr\rile din anul N+1 sunt:
a)
4 165 000 lei 5121 = 4118 4 165 000 lei

2 400 000 lei 491 = 7814 2 400 000 lei

2 500 000 lei 654 = 4118 2 975 000 lei


475 000 lei 4427
b)
4 165 000 lei 5121 = 4118 4 165 000 lei

3 600 000 lei 491 = 7814 3 600 000 lei

2 500 000 lei 654 = 4118 2 975 000 lei


475 000 lei 4424
c)
4 165 000 lei 5121 = 4118 3 500 000 lei
4427 665 000 lei

2 400 000 lei 491 = 7814 2 400 000 lei


2 975 000 lei 654 = 4118 2 975 000 lei
d)
4 165 000 lei 5121 = 4118 4 165 000 lei

4 165 000 lei 491 = 7814 4 165 000 lei

2 500 000 lei 654 = 4118 2 975 000 lei


475 000 lei 4424
e)
3 500 000 lei 5121 = 4118 4 165 000 lei
665 000 lei 4427

3 500 000 lei 491 = 7814 3 500 000 lei

2 975 000 lei 6814 = 419 2 975 000 lei

6. La inventarul de la închiderea exerci]iului n s-au constatat urm\toarele crean]e incerte:. Client


C 9.520.000 inclusiv TVA, Grad recuperare 40 %; client D 4.000.000 lei, grad nerecuperare 80 %. În
cursul [i la închiderea exerci]iului N+1 s-au constatat: clientul C nu a pl\tit nimic, dar situa]ia sa
financiar\ s-a ameliorat, grad de recuperare a crean]ei 90 %; clientul D nu a pl\tit nimic, crean]a fiind
irecuperabil\. Ce înregistr\ri se efectueaz\ în N+1:
a)
7 200 000 lei 491 = 7814 7 200 000 lei

4 000 000 lei 654 = 4118 4 760 000 lei


760 000 lei 4427
b)
4 000 000 lei 491 = 7814 4 000 000 lei

4 000 000 lei 654 = 4118 4 760 000 lei


760 000 lei 4424
c)
4 000 000 lei 6814 = 491 4 000 000 lei

3 200 000 491 = 7814 3 200 000 lei

4 000 000 lei 654 = 4118 4 000 000 lei


d)
3 200 000 lei 6814 = 491 3 200 000 lei

4 000 000 lei 491 = 7814 4 000 000 lei

4 000 000 lei 654 = 4118 4 760 000 lei


760 000 lei 4427
e)
11 800 000 lei 491 = 7814 11 800 000 lei

4 000 000 lei 654 = 4111 4 760 000 lei


760 000 lei 4427

7. În ziua de 20 decembrie anul N o societatea MARTINA livreaz\ m\rfuri clientului GAMA,


factura aferent\ fiind întocmit\ pe 10 ianuarie N+1, iar încasarea ei survine pe 10 februarie N+1. Valoarea
estimat\ a m\rfurilor livrate este de 30.000.000 lei, TVA 19 %. Valoarea facturii exprimând netul
comercial este identic\ cu valoarea estimat\. Preciza]i înregistrarea contabil\ privind anularea datoriei
poten]iale (cheltuieli de pl\tit) [i virarea acesteia în categoria datoriilor exigibile la 10.01.N+1
a)
5 700 000 lei 4428 = 4427 5 700 000 lei
b)
35 700 000 lei 4111 = 418 35 700 000 lei
c)
35 700 000 lei 4111 = 418 35 700 000 lei

5 700 000 lei 4428 = 4427 5 700 000 lei


d)
5 700 000 lei 4427 = 4428 5 700 000 lei
e)
35 700 000 lei 418 = 4111 35 700 000 lei

8. Furnizorul F adreseaz\ clientului C o factur\ reprezentând livr\ri de m\rfuri în valoare de


1.000.000 lei, TVA 19 % cu decontare dup\ 3 luni. Ulterior clientul C îl în[tiin]eaz\ pe vânz\tor c\
dore[te s\-[i deconteze datoriile cu 2 luni mai devreme cu condi]ia s\ beneficieze de un scont. În
consecin]\ furnizorul întocme[te o factur\ de reducere care men]ioneaz\ un scont de 3 % acordat asupra
vânz\rii ini]iale. În contabilitatea vânz\torului scontul acordat ulterior factur\rii se înregistreaz\ prin
formula.
a)
30 000 lei 667 = 4111 35 700 lei
5 700 lei 4427
b)
30 000 lei 667 = 4111 35 700 lei
5 700 lei 4423
c)
35 700 lei 667 = 4111 35 700 lei
d)
30 000 lei 707 = 4111 35 700 lei
5 700 lei 4427
e)
30 000 lei 707 = 4111 35 700 lei
5 700 lei 4423

9. Dispune]i de urm\toarele informa]ii pentru luna decembrie anul N: total vânz\ri 10.000.000
lei, TVA 19 %; la inventar se constat\ un minus de combustibil în gestiune neimputabil peste normele
legale evaluat la 1.000.000 lei, TVA 19 %; total achizi]ii 4.000.000 lei, TVA 19 %; TVA de recuperat din
luna noiembrie 400.000 lei. Înregistrarea TVA de pl\tit la bugetul de stat se efectueaz\ prin formula.
a)
2 090 000 lei 4427 = 4426 760 000 lei
4424 400 000 lei
4423 930 000 lei
b)
1 900 000 lei 4427 = 4426 760 000 lei
4424 400 000 lei
4423 740 000 lei
c)
400 000 lei 5121 = 4424 400 000 lei

2 090 000 lei 4427 = 4426 760 000 lei


4423 1 330 000 lei
d)
400 000 lei 5121 = 4424 400 000 lei

190 000 lei 635 = 4427 190 000 lei


1 900 000 lei 4427 = 4426 760 000 lei
4423 1 140 000 lei
e)
760 000 lei 4427 = 4426 760 000 lei

400 000 lei 4424 = 4426 400 000 lei

930 000 lei 4427 = 4423 930 000 lei

10. În anul N o societate vinde m\rfuri în valoare de 7.735.000 lei inclusiv TVA 19 %, La
sfâr[itul anului N probabilitatea de încasare a crean]ei era de 70 %. La sfâr[itul anului N+1 probabilitatea
de neîncasare a crean]ei este 65 %. Preciza]i înregistr\rile contabile la finele anului N+1:
a)
2 275 000 lei 6814 = 491 2 275 000 lei
b)
4 225 000 lei 6814 = 491 4 225 000 lei
c)
2 707 250 lei 6814 = 491 2 707 250 lei
d)
2 275 000 lei 6872 = 151 2 275 000 lei
e)
325 000 lei 491 = 7814 325 000 lei

11. Se dau urm\toarele date privind situa]ia crean]elor clien]i considerate incerte la inventarul
exerci]iului N: Client A: crean]a inclusiv TVA 119.000 lei, grad de recuperare 75 %; client B: crean]a
inclusiv TVA 1.190.000 lei, grad de recuperare 40 %; client C: crean]a inclusiv TVA 952.000 lei, grad de
recuperare 60 %; client D: crean]a inclusiv TVA 357.000 lei, grad de recuperare 80 %; Cunoscând
ponderea pentru provizionul necesar de constituit, valoarea acestuia este:
Client A Client B Client C Client D
a) 25 000 600 000 320 000 60 000
b) 75 000 400 000 480 000 240 000
c) 89 250 407 600 571 200 285600
d) 14 250 76 000 91 200 102 600
e) 50 000 1 200 000 640 000 120 000

12. Chiria se pl\te[te trimestrial în avans pe data de 15 februarie, 15 mai, 15 august [i 15


noiembrie. Chiria anual\ a fost de 5.000 lei, dar a crescut la 6.000 lei la 15 mai 1999. Cheltuielile cu
chiria în contul 121 pentru exerci]iul încheiat la 31.12.2001 va fi de:
a) 5 625 lei
b) 5 750 lei
c) 5 875 lei
d) 7 125 lei
e) 5 580 lei

13. La o societate comercial\ datele privind TVA se prezint\ astfel. TVA de recuperat din luna
precedent\ 300.000 lei, TVA deductibil\ din luna curent\ 500.000 lei, TVA colectat\ din luna curent\
700.000 lei, prorata TVA 100 %. Indica]i înregistrarea corect\ din luna curent\ privind opera]iile de
regularizare TVA.
a)
500 000 lei 4427 = 4426 500 000 lei

200 000 lei 4427 = 4424 200 000 lei


b)
500 000 lei 4427 = 4426 500 000 lei

200 000 lei 4427 = 4423 200 000 lei

200 000 lei 4423 = 4424 200 000 lei


c)
500 000 lei 4427 = 4426 500 000 lei

200 000 lei 4427 = 4423 200 000 lei


d)
500 000 lei 4427 = 4426 500 000 lei

200 000 lei 4423 = 4424 200 000 lei


200 000 lei 4424 = 4427 200 000 lei
e)
500 000 lei 4427 = 4426 500 000 lei

200 000 lei 4427 = 4424 200 000 lei

300 000 lei 4423 = 4427 300 000 lei

14. Un tr\g\tor care se afl\ înc\ în posesia unui efect de comer], dore[te reînnoirea acestuia.
Valoarea nominal\ a efectului este 10.000.000 lei, dobânda penalizatoare 15 %, amânarea termenului de
la 1 august la 31 decembrie, timbru fiscal 10.000 lei, cheltuieli de coresponden]\ 50.000 lei. Care sunt
înregistr\rile legate de anularea [i crearea noului efect în contabilitatea tr\g\torului.
a)
10 000 000 lei 4111 = 413 10 000 000 lei

1 560 000 lei 4111 = 635 10 000 lei


708 50 000 lei
766 1 500 000 lei

11 560 000 lei 413 = 411 11 560 000 lei


b)
10 000 000 lei 4111 = 413 10 000 000 lei

685 000 lei 4111 = 635 10 000 lei


708 50 000 lei
766 625 000 lei

10 685 000 lei 413 = 4111 10 685 000 lei


c)
10 000 000 lei 4111 = 413 10 000 000 lei

685 000 lei 4111 = 635 60 000 lei


766 625 000 lei

10 685 000 lei 413 = 4111 10 685 000 lei


d)
10 000 000 lei 4111 = 413 10 000 000 lei

685 000 lei 4111 = 708 60 000 lei


766 625 000 lei

10 685 000 lei 413 = 4111 10 685 000 lei


e)
685 000 lei 4111 = 708 60 000 lei
766 625 000 lei

10 685 000 lei 413 = 4111 10 685 000 lei

15. Situa]ia crean]elor clien]i la sfâr[itul anului N este: client A 14.280.000 lei inclusiv TVA
19%, probabilitate de `ncasare 40 %; client B 11.000.000 lei exclusiv TVA, probabilitatea de ne`ncasaere
80 %; client C 10.710.000 lei inclusiv TVA 19 %, probabilitatea de `ncasare 90 %. Care este m\rimea
provzioanului pentru deprecierea crean]elor clien]i ce trebuie constituit la sfâr[itul anului N:
a) 10 300 000 lei
b) 21 700 000 lei
c) 18 439 000 lei
d) 24 151 000 lei
e) 16 900 000 lei

16. ~n anul N o societate vinde m\rfuri unui client A `n valoare de 8.330.000 lei inclusiv TVA
19 %. La sfâr[itul anului N probabilitatea de `ncasare a crean]ei este de 60 %. ~n anul N+1 probabilitatea
de ne`ncasare a crean]ei este de 70 %. Care sunt `nregistr\rile anului N+1:
a)
8 330 000 lei 4118 = 4111 8 330 000 lei

2 100 000 lei 6814 = 491 2 100 000 lei


b)
2 499 000 lei 6814 = 491 2 499 000 lei
c)
700 000 lei 6814 = 491 700 000 lei
d)
700 000 lei 491 = 7814 700 000 lei
e)
2 100 000 lei 6814 = 491 2 100 000 lei

17. Situa]ia crean]elor clien]i la sfâr[itul anului N este: client B 5.000.000 lei exclusiv TVA 19
%, probabilitate de ne`ncasare 30 % [i client C 5.950.000 lei inclusiv TVA 19 %, probabilitatea de
ne`ncasare 70 %. ~n anul N+1 probabilitatea de `ncasare pentru clientul B este de 80 % iar clientul C d\
faliment, societatea având certitudinea c\ nu va recupera suma. Care sunt `nregistr\rile anului N+1:
a)
5 000 000 lei 654 = 4118 5 950 000 lei
950 000 lei 4427

4 000 000 lei 491 = 7814 4 000 000 lei


b)
5 000 000 lei 654 = 4111 5 950 000 lei
950 000 lei 4427

4 000 000 lei 491 = 7814 4 000 000 lei


c)
5 000 000 lei 654 = 4118 5 950 000 lei
950 000 lei 4427

500 000 lei 6814 = 491 500 000 lei


3 500 000 lei 491 = 7814 3 500 000 lei
d)
5 000 000 lei 654 = 4111 5 950 000 lei
950 000 lei 4427

3 500 000 lei 6814 = 491 3 500 000 lei


e)
5 950 000 lei 654 = 4111 5 950 000 lei

1 500 000 lei 6814 = 491 1 500 000 lei

CAPITOLUL VI
1. Pe data de 1 noiembrie anul N societatea X cump\r\ prin intermediul societ\]ii Y 1.000 de
ac]iuni emise de societatea Z cu inten]ia de a le revinde [i a realiza un câ[tig. Pre]ul unitar de achizi]ie a
fost de 50.000 lei. La închiderea exerci]iului N valoarea bursier\ a fost de 48.000 lei. Pe data de 10
februarie N+1 ac]iunile Z se vând la un pre] de cesiune de 52.000 lei prin intermediul unui ter] specializat
care percepe un comision de 1 % din valoarea tranzac]iei. Care sunt formulele contabile legate de
vânzarea ac]iunilor.
a)
52 000 000 lei 5121 = 503 50 000 000 lei
764 2 000 000 lei

520 000 lei 627 = 5121 520 000 lei

2 000 000 lei 593 = 7863 2 000 000 lei


b)
52 000 000 lei 5121 = 503 50 000 000 lei
764 2 000 000 lei

500 000 lei 622 = 5121 500 000 lei

2 000 000 lei 593 = 7863 2 000 000 lei


c)
52 000 000 lei 5121 = 503 50 000 000 lei
764 2 000 000 lei

500 000 lei 627 = 5121 500 000 lei

2 000 000 lei 6863 = 593 2 000 000 lei


d)
52 000 000 lei 5121 = 503 50 000 000 lei
764 2 000 000 lei

520 000 lei 627 = 5121 520 000 lei


e)
52 000 000 lei 5121 = 503 52 000 000 lei

500 000 lei 627 = 5121 500 000 lei

2 000 000 lei 593 = 7863 2 000 000 lei

2. Întreprinderea ALFA a cump\rat la 31.03.N 1.000 de obliga]iuni emise de societatea BETA


pentru care a pl\tit 10.000.000 lei. Valoarea nominal\ a unei obliga]iuni este de 9.000 lei. Dobânzile
calculate pe baza unei rate de 40 % sunt încasate anual la 31 iulie. Care este costul de achizi]ie al
obliga]iunilor la 31.07.N
a) 7 600 000 lei
b) 8 800 000 lei
c) 6 400 000 lei
d) 2 400 000 lei
e) 1 000 000 lei

3. Cesiunea de ac]iuni ca titluri de plasament în condi]iile în care pre]ul de achizi]ie este de


100.000 lei iar pre]ul de cesiune 95.000 lei se înregistreaz\ prin formula:
a)
95 000 lei 461 = 764 95 000 lei
[i
100 000 lei 664 = 503 100 000 lei
b)
95 000 lei 461 = 503 100 000 lei
5 000 lei 664
c)
95 000 lei 461 = 764 95 000 lei
[i
100 000 lei 764 = 503 100 00 lei
d)
100 000 lei 461 = 503 100 000 lei
[i
95 000 lei 664 = 764 95 000 lei
e)
95 000 lei 461 = 503 100 000 lei
5 000 lei 121

4. O societate achizi]ioneaz\ ac]iuni ca titluri de plasament 1.000 titluri × 1.000 lei , din care
eliberate 25 % iar restul peste 5 ani. ~nregistrarea achizi]iei se face prin formula:
a)
1 000 000 lei 503 = 512 250 000 lei
509 750 000 lei
b)
1 000 000 lei 503 = 512 1 000 000 lei
c)
250 000 lei 503 = 512 1 000 000 lei
750 000 lei 509
d)
250 000 lei 503 = 512 250 000 lei
e)
1 000 000 lei 503 = 404 250 000 lei
509 750 000 lei

5. O societate achizi]ioneaz\ `n anul N 1.000 de ac]iuni ca titluri de participare la pre]ul de


2.000 lei/ac]iune. La sfâr[itul anului N cursul la burs\ al ac]iunilor este 1.600 lei/ac]iune, iar la sfâr[itul
anului N+1 de 1.900 lei/ac]iune. Care sunt `nregistr\rile contabile la sfâr[itul anului N+1:
a)
300 000 lei 296 = 7813 300 000 lei
b)
300 000 lei 296 = 7863 300 000 lei
c)
300 000 lei 6863 = 296 300 000 lei
d)
300 000 lei 6813 = 296 300 000 lei
e)
400 000 lei 6863 = 296 400 000 lei

6. O societate achizi]ioneaz\ `n anul N 1.000 de ac]iuni ca titluri de participare la pre]ul de


2.000 lei/ac]iune. La sfâr[itul anului N valoarea la burs\ a ac]iunilor este de 1.700 lei/ac]iune. ~n anul N+1
ac]iunile se vând la pre]ul de 2.500 lei/ac]iune. Care sunt `nregistr\rile privind provizioanele `n anul N+1:
a)
300 000 lei 296 = 7813 300 000 lei
b)
300 000 lei 6863 = 296 300 000 lei
c)
300 000 lei 296 = 7863 300 000 lei
d)
300 000 lei 296 = 764 300 000 lei
e)
300 000 lei 590 = 7863 300 000 lei

CAPITOLUL VII {I VIII

1. O societate vinde în anul 2002 un program informatic pentru suma de 50.000.000 lei [i
include în factur\ [i pre]ul activit\]ii de service dup\ instalare în valoare de 4.000.000 lei. Activitatea de
service se realizeaz\ în anul 2003. Înregistrarea contabil\ în anul 2002 conform IAS 18 Venituri este:
a)
54 000 000 lei 461 = 7583 50 000 000 lei
472 4 000 000 lei
b)
54 000 000 lei 461 = 7583 50 000 000 lei
704 4 000 000 lei
c)
50 000 000 lei 461 = 7583 50 000 000 lei

4 000 000 lei 4111 = 704 4 000 000 lei


d)
54 000 000 lei 461 = 7583 54 000 000 lei
e)
54 000 000 lei 461 = 704 54 000 000 lei

2. O societate încheie un contract pentru executarea unor presta]ii în valoare total\ de 1.000.000
lei, iar durata de realizare este de 3 ani.Costurile aferente serviciilor prestate pentru fiecare din cei trei ani
sunt: anul 1- 200.000 lei, anul 2 — 100.000 lei, anul 3 — 200.000 lei. Conform IAS 18 Venituri
înregistrarea contabil\ în anul 1 va fi:
a)
400 000 lei 4111 = 704 400 000 lei
b)
1 000 000 lei 4111 = 704 1 000 000 lei
c)
1 000 000 lei 4111 = 472 1 000 000 lei

400 000 lei 472 = 704 400 000 lei


d)
1 000 000 lei 4111 = 472 1 000 000 lei

600 000 lei 472 = 704 600 000 lei

e)
1 000 000 lei 4111 = 472 1 000 000 lei
3. O societate vinde în anul 2002 un utilaj cu o valoare de 36.000.000 lei pe baza unui contract
în care nu stipuleaz\ nici o rat\ de dobând\. Ratele anuale de încasat sunt de 9.000.000 lei timp de 4 ani.
În condi]iile în care cump\r\torul ar fi cump\rat utilajul cu plata imediat\ ar fi suportat un cost de
30.000.000 lei. Conform IAS 18 venituri, înregistrarea contabil\ este:
a)
36 000 000 lei 461 = 7583 30 000 000 lei
766 6 000 000 lei
b)
36 000 000 lei 461 = 7583 27 000 000 lei
766 9 000 000 lei
c)
45 000 000 lei 461 = 7583 36 000 000 lei
472 9 000 000 lei
d)
36 000 000 lei 461 = 7583 27 000 000 lei
472 9 000 000 lei
e)
36 000 000 lei 461 = 7583 36 000 000 lei

4. În contul de profit [i pierdere figureaz\ urm\toarele informa]ii: vânz\ri de m\rfuri


20.000.000 lei; costul de cump\rare al m\rfurilor vândute 5.000.000 lei; produc]ia imobilizat\ 28.000.000
lei; cheltuieli cu materii prime 5.000.000 lei; subven]ii de exploatare 6.000.000 lei; subven]ii pentru
investi]ii virate la venituri 8.000.000 lei; cheltuieli cu personalul 8.500.000 lei; amortiz\ri [i provizioane
pentru exploatare 15.000.000 lei; venituri din amortiz\ri [i provizioane privind exploatarea 12.000.000
lei; amenzi datorate 870.000 lei, [i pl\tite 600.000 lei, dividende încasate 1.200.000 lei; dividende pl\tite
1.500.000 lei. Impozitul pe profit datorat este:
a) 10 125 000 lei
b) 10 057 500 lei
c) 10 290 000 lei
d) 9 750 000 lei
e) 9 682 500 lei.

5. Dispune]i de urm\toarele informa]ii: `ncas\ri de la clien]i 200.000 lei; pl\]i c\tre furnizori
15.000 lei; pl\]i c\tre angaja]i 2.500 lei; dobânzi pl\tite legate de activitatea de exploatare 100 lei; impozit
pe profit pl\tit 6.000 lei; achizi]ii de terenuri 100.000 lei; achizi]ii instala]ii 400.000 lei; `ncas\ri din
vânzarea echipamentelor 50.000 lei; dividende `ncasate 120.000 lei; venituri din emisiuni de capital social
7.000 lei; `ncas\ri din `mprumuturi pe termen lung 1.500 lei. Conform IAS 7 „Situa]iile fluxurilor de
numerar” metoda direct\ fluxurile de numerar din activit\]i de exploatare, investi]ii [i finan]are sunt:
Flux exploatare Flux investi]ii Flux finan]are
a) + 226 400 lei - 380 000 lei + 5 500 lei
b) - 176 400 lei + 330 000 lei - 8 500 lei
c) + 176 500 lei - 334 500 lei + 7 000 lei
d) + 176 400 lei - 330 000 lei + 8 500 lei
e) + 226 400 lei + 380 000 lei - 1 500 lei

6. Se dau urm\toarele informa]ii `n conturi (solduri finale) la sfâr[itul anului N: vânz\ri de


produse finite 60.000.000 lei; vânz\ri de m\rfuri 18.000.000 lei; costul m\rfurilor vândute 12.000.000 lei;
varia]ia stocurilor (sold debitor) 8.000.000 lei; venituri din subven]ii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete 7.000.000 lei; produc]ia imobilizat\ 50.000.000 lei. Conform OMFP 94/2001 care este suma
ce se va `nscrie `n contul de profit [i pierdere la produc]ia vândut\, cifra de afaceri net\ [i venituri din
exploatare total:
Produc]ia vândut\ Cifra de afaceri net\ Venituri din exploatare total
a) 78 000 000 lei 85 000 000 lei 143 000 000 lei
b) 60 000 000 lei 85 000 000 lei 127 000 000 lei
c) 60 000 000 lei 73 000 000 lei 115 000 000 lei
d) 66 000 000 lei 66 000 000 lei 108 000 000 lei
e) 66 000 000 lei 73 000 000 lei 108 000 000 lei

7. Dispune]i de urm\toarele informa]ii din contabilitatea curent\: venituri totale 6.000.000 lei
din care venituri din provizioane nedeductibile fiscal 1.500.000 lei [i venituri din dividende `ncasate
500.000 lei; cheltuielile totale sunt `n valoare de 2.000.000 lei din care amenzi 1.800.000 lei. Care este
impozitul pe profit datorat, cota de impozitare fiind 25 %:
a) 50 000 lei
b) 1 950 000 lei
c) 1 700 000 lei
d) 1 200 000 lei
e) 950 000 lei

8. O societate comercial\ vinde unui client LA 01.01.N m\rfuri `n valoare de 2.000.000 lei,
condi]iile de plat\ fiind: 50 % din pre] se pl\te[te `n momentul vânz\rii, 20 % din pre] se va pl\ti dup\ un
an de la vânzare, iar 30 % dup\ 2 ani de la vânzare. Se estimeaz\ c\ `n acel moment clientul ar putea
ob]ine un credit echivalent de pe pia]a financiar\ la o rat\ a dobânzii de 20 %.La sfâr[itul exerci]iului N
veniturile financiare conform IAS 18 „Venituri”se contabilizeaz\ prin formula:
a)
150 000 lei 472 = 766 150 000 lei
b)
350 000 lei 472 = 766 350 000 lei
c)
200 000 lei 766 = 472 200 000 lei
d)
250 000 lei 4111 = 472 250 000 lei
e)
250 000 lei 4111 = 766 250 000 lei

9. S\ se calculeze produc]ia exerci]iului [i excedentul brut de exploatare `n baza datelor: stocuri


ini]iale la `nceputul perioadei 3.000.000 lei; achizi]ie stocuri 10.000.000 lei; stocuri finale 9.000.000 lei;
stocuri ini]iale de produse finite la cost produc]ie 12.000.000 lei; produse ob]inute `n cost de produc]ie
15.000.000 lei; produse vândute `n pre] de vânzare facturate 20.000.000 lei, reducere comercial\ `nscris\
`n factur\ 10 %; stoc final de produse nev`ndute 3.000.000 lei; amortizare 700.000 lei; salarii datorate
6.000.000 lei [i pl\tite 6.500.000 lei; subven]ii de exploatare 2.000.000 lei; subven]ii pentru investi]ii
virate la venituri 3.000.000 lei:
Produc]ia exerci]iului EBE
a) 9 000 000 lei 2 000 000 lei
b) 27 000 000 lei 19 000 000 lei
c) 9 000 000 lei 1 000 000 lei
d) 11 000 000 lei 2 500 000 lei
e) 33 000 000 lei 25 000 000 lei

10. Se dau urm\toarele informa]ii `n conturi (solduri finale) la sfâr[itul anului N: cheltuieli cu
materii prime 3.500.000 lei; salarii 7.000.000 lei; cheltuieli de exploatare privind amortiz\rile [i
provizioanele 1.000.000 lei; cheltuieli cu desp\gubiri, amenzi [i penalit\]i 1.800.000 lei; cheltuieli privind
sconturile acordate 500.000 lei; cheltuieli privind activele cedate [i alte opera]ii de capital 8.000.000 lei.
Conform OMFP 94/2001 care este suma ce se va `nscrie la cheltuieli de exploatare — total :
a) 22 300 000 lei
b) 25 000 000 lei
c) 26 800 000 lei
d) 21 300 000 lei
e) 19 000 000 lei

11. Dispune]i de urm\toarele informa]ii la sfâr[itul anului N (soldurile conturilor): m\rfuri


5.000.000 lei; provizioane pentru deprecierea m\rfurilor 100.000 lei; avansuri pentru cump\r\ri de stocuri
1.000.000 lei; clein]i facturi de `ntocmit 2.500.000 lei; casa [i conturi la b\nci 4.000.000 lei; cheltuieli `n
avans 1.500.000 lei; venituri `n avans 500.000 lei; `mprumuturi din emisiuni de obliga]iuni 1.800.000 lei
din care 700.000 rambursabil pe 01.06.N+1; avansuri `ncasate `n contul comenzilor 600.000 lei; furnizori
facturi nesosite 250.000 lei; instala]ii tehnice [i ma[ini 10.000.000 lei; amortizarea instala]iilor tehnice
2.000.000 lei; avansuri pentru imobiliz\ri corporale 1.800.000 lei; titluri de]inute ca imobiliz\ri 400.000
lei. Conform OMFP 94/201 suma ce se va `nscrie la datorii curente nete [i total active minus datorii
curente nete este:
Datorii curente nete Total active — datorii curente nete
a) 13 400 000 lei 23 200 000 lei
b) 12 350 000 lei 22 550 000 lei
c) 10 850 000 lei 19 250 000 lei
d) 11 850 000 lei 22 050 000 lei
e) 10 350 000 lei 22 550 000 lei

12. Dispune]i de urm\toarele date la `nchiderea exerci]iului N: impozit pe profit calculat [i


`nregistrat la 30.11.N — 800.000 lei din care pl\tit 500.000 lei; veniturile aferente exerci]iului N —
18.000.000 lei din care dividende `ncasate 2.000.000 lei; cheltuielile aferente exerci]iului N — 5.000.000
lei din care cheltuieli de protocol nedeductibile 400.000 lei [i amenzi 1.100.000 lei. Cota de impozit pe
profit 25 %. Care este suma impozitului pe profit datorat [i de pl\tit pe exerci]iul N:
Impozit datorat Impozit de pl\tit
a) 3 175 000 lei 2 375 000 lei
b) 3 125 000 lei 2 625 000 lei
c) 3 125 000 lei 2 325 000 lei
d) 3 175 000 lei 2 675 000 lei
e) 3 325 000 lei 2 825 000 lei

13. Dispune]i de urm\toarele informa]ii: profit net `naintea impozit\rii 25.000 lei; cheltuieli cu
amortizarea 1.700 lei; pierderi din diferen]e de curs valutar 1.200 lei; venituri din investi]ii financiare
3.600 lei; clien]i: sold ini]ial 4.000 lei — sold final 4.600 lei; stocuri: sold ini]ial 7.000 lei — sold final
1.500 lei; furnizori: sold ini]ial 4.600 lei — sold final 3.500 lei; dobânzi pl\tite 1.200 lei; impozit pe profit
pl\tit 1.400 lei; asigurare `ncasat\ 200 lei. Conform IAS 7 „Situa]iile fluxurilor de numerar” fluxul de
numerar din activitatea de exploatare este:
a) 15 700 lei
b) 24 500 lei
c) 24 300 lei
d) 15 900 lei
e) 25 700 lei

14. O societate comercial\ vinde unui client LA 01.01.N m\rfuri `n valoare de 2.000.000 lei,
condi]iile de plat\ fiind: 50 % din pre] se pl\te[te `n momentul vânz\rii, 20 % din pre] se va pl\ti dup\ un
an de la vânzare, iar 30 % dup\ 2 ani de la vânzare. Se estimeaz\ c\ `n acel moment clientul ar putea
ob]ine un credit echivalent de pe pia]a financiar\ la o rat\ a dobânzii de 20 %. Care este formula contabil\
prin care se va contabiliza vânzarea conform IAS 18 „Venituri”:
a)
2 000 000 lei 4111 = 707 1 750 000 lei
766 250 000 lei
b)
2 000 000 lei 4111 = 707 1 750 000 lei
472 250 000 lei
c)
2 000 000 lei 4111 = 707 2 000 000 lei
d)
2 000 000 lei 4111 = 707 1 833 333 lei
766 166 667 lei
e)
1 750 000 lei 4111 = 707 1 750 000 lei

15. Dispune]i de urm\toarele informa]ii `n cursul exerci]iului N: o societate ob]ine `n cursul


anului produse finite la cost produc]ie 10.000.000 lei; ea vinde 30 % din ele la pre]ul de 15.000.000 lei,
reducere comercial\ `nscris\ `n factur\ 10 %. ~ntre cheltuielile ocazionate de ob]inerea produselor finite
sunt: materii prime consumate 1.000.000 lei; salarii datorate 1.500.000 lei [i pl\tite 1.800.000 lei;
contribu]ia unit\]ii la asigur\ri sociale 700.000 lei [i fond [omaj 200.000 lei; dobânzi 400.000 lei; amenzi
600.000 lei. Care sunt m\rimile distincte ale rezultatului fiscal [i excedentului brut de exploatare:
Rezultat fiscal EBE
a) 15 500 000 lei 19 500 000 lei
b) 16 100 000 lei 17 000 000 lei
c) 19 700 000 lei 20 100 000 lei
d) 20 600 000 lei 21 600 000 lei
e) 16 700 000 lei 17 100 000 lei

16. Dispune]i de urm\toarele informa]ii: toate ac]iunile filialei au fost achizi]ionate cu 4.600 lei.
Valorile juste ale activelor achizi]ionate [i obliga]iilor preluate sunt urm\toarele: stocuri 1.500 lei; crean]e
200 lei; numerar 2.000 lei; terenuri [i cl\diri 4.000 lei; furnizori 1.600 lei; `mprumuturi din emisiuni de
obliga]iuni 1.500 lei. Au fost efectuate pl\]i `n valoare de 4.200 lei pentru achizi]ia cl\dirilor. Conform
IAS 7 „Situa]iile fluxurilor de numerar” fluxul de numerar provenit din activit\]ile de investi]ii este:
a) + 6 800 lei
b) — 8 800 lei
c) — 1 600 lei
d) - 6 800 lei
e) + 8 800 lei

17. Dispune]i de urm\toarele informa]ii la sfâr[itul anului N: vânz\ri de produse finite


60.000.000 lei; lucr\ri executate [i servicii prestate 25.000.000 lei; venituri din redeven]e loca]ii de
gestiune [i chirii 12.000.000 lei; vânz\ri de m\rfuri 8.000.000 lei; costul m\rfurilor vândute 7.000.000
lei; stocuri ini]iale de produse finite 50.000.000 lei, stocuri finale 40.000.000 lei; produc]ia imobilizat\
22.000.000 lei; venituri din subven]ii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 15.000.000 lei; venituri
din exploatare privind provizioanele pentru riscuri [i cheltuieli 1.500.000 lei; alte venituri din eploatare
2.500.000 lei. Conform OMFP 94/2001 care e suma ce se va `nscrie `n contul de profit [i pierdere la cifra
de afaceri net\ [i venituri din exploatare — total:
Cifra de afaceri net\ Venituri din exploatare total
a) 105 000 000 lei 121 000 000 lei
b) 113 000 000 lei 127 500 000 lei
c) 120 000 000 lei 134 500 000 lei
d) 120 000 000 lei 136 000 000 lei
e) 113 000 000 lei 149 000 000 lei

18. S\ se calculeze produc]ia exerci]iului [i valoarea ad\ugat\ `n baza datelor: vânz\ri de


m\rfuri 20.000.000 lei; costul m\rfurilor vândute 18.000.000 lei; `n cursul anului se ob]in produse finite
la cost produc]ie 30.000.000 lei [i se vând 70 % din ele la pre]ul de vânzare de 18.000.000 lei, reducere
comercial\ `nscris\ `n factur\ 10 %. ~ntre cheltuielile ocazionate de ob]inerea produselor finite sunt:
cheltuieli cu materii prime 1.000.000 lei; lucr\ri [i servicii primite de la ter]i 800.000 lei; salarii datorate
2.000.000 lei [i pl\tite 2.500.000 lei; cheltuieli cu alte impozite [i taxe 700.000 lei, amortizare 400.000
lei.
Produc]ia exerci]iului Valoarea ad\ugat\
a) 46 200 000 lei 41 700 000 lei
b) 46 200 000 lei 46 400 000 lei
c) 25 200 000 lei 20 700 000 lei
d) 25 200 000 lei 25 400 000 lei
e) 48 200 000 lei 46 400 000 lei

19. Se dau urm\toarele informa]ii `n conturi (solduri finale) la sfâr[itul anului N: 161 — 6.000 lei
din care 1.000 lei rambursabil pe data de 01.06.N+1; 169 — 400 lei; 1621 — 450 lei din care 50 lei
rambursabil pe data de 01.03.N+1; 419 — 200 lei; 401 — 600 lei; 409 — 300 lei; 456 (sold debitor) — 60 lei.
Conform OMFP 94/2001 care este suma ce se va `nscrie la postul „Datorii ce trebuie pl\tite `ntr-o
perioad\ mai mic\ de 1 an”:
a) 1 810 lei
b) 2 250 lei
c) 1 250 lei
d) 1 519 lei
e) 1 450 lei