Sunteți pe pagina 1din 7

Teste grila Gestiunea Financiara

1. Gestiunea financiara a ntreprinderii reprezinta: a) totalitatea raporturilor fiscale ale unei firme cu bugetul de stat si bugetele locale; b) totalitatea raporturilor de formare, repartizare si utilizare a fondurilr banesti n vederea desfasurarii activitatilor economice, sociale si culturale la nivel de firma; c) totalitatea raporturilor economice ale unei firme cu alte firme din strainatate; d) totalitatea raporturilor de formare si virare a obligatiilor catre bugetul de stat; e) un cadru organizatoric bine conturat si relatiile acestuia cu bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale si protec iei sociale. 2. Gestiunea financiara a ntreprinderii ndeplineste o serie de functii: a) functia de control; b)functia de exploatare; c) functia de conducere; d)functia de repartitie; e) functia de productie. 3. Functia de repartitie a Gestiunii financiare a ntreprinderii se refera la: a) urmarirea si controlul gradului de lichiditate, solvabilitate si rentabilitate al firmei; b) repartizarea pe uzine, sec ii si ateliere a materiilor prime si materialelor, a fortei de munca si a capitalului fix; c)repartizarea n cadrul procesului de produc ie a capitalului fix si circulant; d) modul de colectare a capitalurilor ini iale puse la dispozi ia firmei si modul cum sunt acestea alocate si utilizate n activitatea economica; e) modul cum sunt luate deciziile economice si financiare, pentru termen scurt si lung si cum trebuie repartiza i factorii de produc ie n cadrul prodesului tehnologic. 4. Func ia de control a Gestiunii financiare a ntreprinderii are doua laturi: a) una de dispozi ie;

b) c) d) e)

una de execu ie; una mixta (de dispozitie si executie); una constatativa; una corectiva.

5. Latura corectiva a functiei de control a Gestiunii financiare a ntreprinderii se refera la: a) modul de colectare a capitalurilor ini iale puse la dispozi ia firmei; b) modul cum sunt alocate si utilizate fondurile banesti n activitatea economica; c) masuri de prevenire si corectar e a abaterilor constatate in activitatea economica; d) cresterea eficien ei si rentabilita ii activita ii economice, a utilizarii ra ionale a capitalurilor banesti; e) modalitatea de decontar e a obliga iilor acumulate in cadrul firmei. 6. Func ia de control este ntlnita si se manifesta sub forma controlului de gestiune, car e poate fi: a) preventiv, concomitent si postoperativ; b)ocazional, concomitent si postoperativ; c) sezonier si curent; d)sezonier, operativ si postoperativ; e) curent, excep ional si la cerere. 7. n cadrul unei firme, ciclul financiar poate fi definit ca fiind: a) modul de colectare a cap italurilor ini iale puse la dispozitia firmei, precum si modul cum sunt acestea alocate si utilizate n activitatea economica; b) modul de mpar ire a fondurilor banesti n fonduri proprii si fonduri mprumutate; c) totalitatea deciziilor financiare adoptate n legatura cu fondurile banesti ale firmei; d) un ansamblu de proceduri si opera iuni care au loc ntre momentul transformarii monedei n bunuri si servicii, pna la momentul recuperarii ei sub aceeasi forma; e) totalitatea metodelor, prghiilor si instrumentelor de formare, repartizare si utilizare a fondurilor banesti, precum si a capitalurilor avansate initial.

8. sa a) b) c) d) e)

La nivelul firmei se ntlnesc doua categorii de fluxuri. Va rugam le identificati: fluxuri reale; fluxuri dinamice; fluxuri financiare; fluxuri statice; fluxuri de intercondi ionare.

9. Investitiile reprezinta: a) o imobilizare productiva facuta n trecut ce va fi urmata de profituri n viitor; b) o imobilizare productiva facuta n trecut ce va fi urmata de profituri n prezent; c) o imobilizare neproductiva facuta n prezent ce va fi urmata de profituri n viitor; d) o imobilizare neproductiva facuta n trecut ce va fi urmata de profituri n viitor; e) o imobilizare productiva facuta n prezent ce va fi urmata de profituri n viitor. 10. Ciclul de exploatare reprezinta: a) perioada cuprinsa ntre alocarea fondurilor banesti pentru realizarea unei unei investi ii pna la momentul recuperarii lor pe calea amortizarii datorita deprecierii fizice; b)perioada cuprinsa ntre momentul vnzarii unor bunuri si primirea contravalorii acestora de la clien i; c) perioada cuprinsa momentul acordarii unui credit bancar si momentul rambursarii lui n totalitate d)perioada cuprinsa ntre imobilizarea fondurilor banesti ca urmare a aprovizionarii, desfasur arii produc iei, pna la momentul recuperarii acestor fonduri prin vnzarea produc iei realizate; e) perioada cuprinsa ntre momentul acordarii unui credit bancar si momentul rambursarii primei rate, reprezentnd o parte a creditului plus dobnda aferenta.

11. Amortizarea este un proces financiar de recuperare: a) imediata; b) treptata; c) rapida; d) lenta; e) accelerata, a valorii activelor imobilizate si de constituire a fondurilor necesare nlocuirii acestora. 12. Din punctul de vedere al Gestiunii financiare a ntreprinderii, func ia financiar a a firmei are ca rol principal: a) maximizarea valorii financiare a firmei prin intermediul flux urilor financiar e viitoare n eactualizate; b) maximizarea valorii financiare a firmei prin intermediul flux urilor financiar e viitoare actualizate; c) minimizarea valorii financiare a firmei prin intermediul flux urilor financiar e viitoare actualizate; d) minimizarea profitului net contabil al firmei prin intermediul flux urilor financiar e viitoare actualizate; e) maximizarea costurilor perioadei la nivelul firmei prin intermediul fluxurilor financiare viitoare actualizate; 13. Principalele metode utilizate pentru formarea fondurilor in cadrul Gestiunii financiare a ntreprinderii sunt: a) aportul ac ionarilor sau asocia ilor, creditarea si finan area extrabugetara; b) aportul ac ionarilor sau asocia ilor, autofinan area, creditarea si finan ar ea bugetara; c) aportul ac ionarilor sau asocia ilor, creditarea si finan area bugetara; d) aportul ac ionarilor, cr editarea si finan area extrabugetara; e) aportul asocia ilor, cr editarea si finan area extrabugetara. 14. Func ia de reparti ie a Gestiunii financiare a ntrep rinderii se concretizeaza n: a) constituirea capitalului mprumutat, alocarea si folosirea sa potrivit ciclurilor de exploatare, formare si repartizare a profitului, restituirea mprumuturilor si achitarea diferitelor obliga ii ale ntreprinderii; b) masuri care sa ac ioneze sistematic si unitar n vederea prevenirii abaterilor, pentru cresterea eficien ei si rentabilita ii, pentru prevenirea utilizarii ira ionale a capitalului, pentru respectarea legisla iei, etc.; c) constituirea capitalului mprumutat, alocarea si folosirea sa potrivit

ciclurilor de ex ploatare, formare si repartizare a profitului; d) constituirea capitalului propriu, alocarea si folosirea sa potrivit ciclurilor de ex ploatare, formare si repartizare a profitului; e) constituirea capitalurilor proprii si mprumutate, alocarea si folosirea lor potrivit ciclurilor de exploatare, formare si repartizare a profitului, restituirea mprumuturilor si achitarea diferitelor obliga ii ale ntreprinderii. 15. Functia de control a Gestiunii financiare a ntreprinderii se refera la : a) constituirea capitalurilor proprii si mprumutate, alocarea si folosirea lor potrivit ciclurilor de exploatare, formare si repartizare a profitului, restituirea mprumuturilor si achitarea diferitelor obliga ii ale ntreprinderii; b) constituirea capitalurilor proprii si mprumutate, alocarea si folosirea lor potrivit ciclurilor de exploatare, formare si repartizare a profitului, restituirea mprumuturilor si achitarea diferitelor obliga ii ale ntreprinderii; c) constituirea capitalulu i propriu, alocarea si folosirea sa potrivit ciclurilor de ex ploatare, formare si repartizare a profitului; d) masuri care sa ac ioneze sistematic si unitar n vederea prevenirii abaterilor, pentru cresterea eficien ei si rentabilita ii, pentru prevenirea utilizarii ira ionale a capitalului, pentru respectarea legisla iei, etc. e) aportul ac ionarilor sau asocia ilor, autofinan area, creditarea si finan area bugetara a firmei. 16. Scopul general al controlului efectuat prin Gestiunea financiare a ntreprinderii consta n: a) organizarea si func ionarea ntreprinderii n condi ii de eficien a minima si respectarea cadrului legislativ, economic, financiar si fiscal; b) constituirea si dezvoltarea unei afaceri n condi ii de eficien a minima, dar care sa asigure resp ectarea cadrului legislativ, economic, financiar si fiscal; c) constituirea si dezvoltarea unei afaceri n condi ii de eficien a normala, dar care sa asigure resp ectarea cadrului legislativ, economic, financiar si fiscal; d) organizarea si func ionarea ntreprinderii n condi ii de eficien a maxima si respectarea cadrului legislativ, economic, financiar si fiscal; e) organizarea si func ionarea ntreprinderii n co ndi ii de eficien a maxima si nerespectar ea cadrului legislativ, economic, financiar si fiscal.

17. Activitatea unei firme poate fi analizata sub anumite aspecte si de catre banci, mai ales n ceea ce priveste: a) ex igibilitatea si lichiditatea; b) lichiditatea si rentabilitatea; c) gradul de lichiditate, solvabilitate si rentabilitate; d) solvabilitatea si lichiditatea; e) rentabilitatea economica si rentabilitatea financiara. 18. Metoda autofinan arii se caracterizeaza prin: a) re inerea de catre firma a unei par i din profitul ob inut pentru realizarea de investi ii necesare ciclului de exploatare si pentru sporirea activelor fixe; b) angajarea de catre proprietarii individuali, ac ionari sau asocia i, a unui capital n bani sau bunuri, n scopul crearii si dezvoltarii ntreprinderii; c) cedarea de catre firma a unei par i din profitul ob inut pentru realizar ea de investi ii necesare ciclului de exploatare si pentru sporirea activelor fixe; d) re inerea de catre firma a unei par i din profitul ex cep ional pentru realizarea de investi ii; e) angajarea de catre ac ionari a unui capital n bani sau bunuri n vederea dezvoltarii ntreprinderii. 18. n cadrul analizei lichiditate-exigibilitate, realizarea echilibrului financiar al ntreprinderii impune respectarea urmatoarelor principii : a) nevoile permanente sa fie acoperite din resurse permanente, cu preponder en a din capitaluri straine; b)nevoile permanente sa fie acoperite din resursele permanente, cu preponder en a din capitaluri proprii; c) nevoile temporare sa fie f inan ate din resurse permanente ; d)nevoile temporare sa fie f inan ate din resurse temporare sau permanente; e) nevoile temporare sa fie f inan ate din resurse temporare. 19. Riscul puterii de cumparare a titlurilor de plasament reprezinta: a) Riscul neonorarii la scadenta a titlurilor; b) Riscul de neplata; c) Riscul de inflatie; d) "c" care va reduce puterea de cumparare a titlului.

20. Importanta managementului numerarului deriva din urmatoarele cauze: a) Ratele mari ale dobanzilor; b) "a" si a gradului lor mare de volatilitate; c) Tendinta de globalizare a afacerilor; d) a si b; e) b si c 21. Obiectivul fundamental al firmei il reprezinta: a) Maximizarea valorii firmei; b) Maximizarea bunastarii actionarilor; c) Maximizarea preturilor actiunilor pe piata; d) a, b si c. 22. Conceptia financiara privind maximizarea valorii firmei presupune: a) Maximizarea valorii acumulate in exercitiile financiare anterioare; b) Maximizarea valorii actuale a veniturilor viitoare scontate; c) Maximizarea rezultatelor financiare; d) a si c.