Sunteți pe pagina 1din 7

STANDARDUL INTERNATIONAL PRIVIND MISIUNILE DE REVIZUIRE

2400
MISIUNI DE REVIZUIRE A SITUATIILOR FINANCIARE

Obiectiv
Obiectivul unei revizuiri a situatiilor financiare este de a permite unui auditor sa stabileasca daca, pe baza procedurilor care nu ofera toate probele cerute intr-un audit, a sesizat vreun aspect care il determina sa creada ca situatiile financiare nu sunt intocmite, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu un cadru identificat de raportare financiara (asigurare negativa).

Aria de aplicabilitate
Se refera la procedurile de revizuire ce sunt necesare in circumstantele date, in scopul atingerii obiectivului revizuirii. Procedurile de revizuire trebuie sa fie determinate de auditor, tinand cont de cerintele ISRE 2400, ale organismelor profesionale, ale legislatiei si reglementarilor, de termenii misiunii de revizuire si de cerintele de raportare.

Asigurare
O misiune de revizuire furnizeaza un nivel moderat de asigurare conform careia informatiile care fac obiectul revizuirii nu contin denaturari semnificative.

Termeni ai misiunii
Termenii misiunii, conveniti intre auditor si client, vor fi inclusi intr-o scrisoare de angajament (contract). Auditorul trebuie sa trimita clientului o scrisoare de angajament, prin care accepta numirea si documenteaza termenii-cheie ai angajamentului. Aspecte ce vor fi cuprinse in scrisoarea de angajament Obiectivul serviciului cere este prestat Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare Aria de aplicabilitate a misiunii de revizuire Accesul fara restrictii al auditorului la informatiile necesare O mostra din raportul care se preconizeaza a fi predat Faptul ca auditorul nu este sigur ca misiunea va prezenta acte ilegale sau alte neregularitati (fraude, delapidari) O declaratie conform careia nu se desfasoara un audit si nu va fi exprimata o opinie de audit 1/7

Planificare
In planificarea unei revizuiri a situatiilor financiare, auditorul trebuie sa obtina cunostintele referitoare la client, si anume Organizarea entitatii Sistemele de contabilitate Caracteristicile operationale Natura activelor, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor Alte aspecte (metodele de productie si distributie, linia de produse, amplasarea facilitatilor, partile afiliate, etc.)

Proceduri si probe
In determinarea naturii, momentului si intinderii procedurilor de revizuire, auditorul va lua in considerare urmatoarele aspecte Informatii referitoare la perioadele anterioare Cunoasterea clientului, a principiilor de contabilitate, precum si a practicilor din sectorul in care entitatea opereaza Sistemele contabile ale entitatii Masura in care un element particular este afectat de rationamentul conducerii Pragul de semnificatie al tranzactiilor si soldurilor conturilor Intr-o misiune de revizuire exista un risc mai mare decat intr-un audit ca denaturarile sa nu fie depistate. Procedurile pentru revizuirea situatiilor financiare Obtinerea unei intelegeri a activitatilor entitatii si a sectorului in care acesta opereaza Investigatii privind principiile de contabilitate si practicile entitatii Investigatii privind procedurile entitatii in legatura cu inregistrarea, clasificarea si sintetizarea tranzactiilor Investigatii privind afirmatiile semnificative din situatiile financiare Procedurile analitice proiectate pentru a identifica relatiile si elementele individuale care par neobisnuite In aplicarea procedurilor, auditorul va lua in considerare toate apectele care cer ajustari contabile in perioadele anterioare Auditorul trebuie sa cerceteze evenimentele ulterioare datei situatiilor financiare care pot implica ajustarea sau prezentarea lor in situatiile financiare Daca auditorul considera ca informatiile care fac obiectul revizuirii pot fi in mod semnificativ denaturate, acesta trebuie sa efectueze proceduri suplimentare sau mult mai extinse.

2/7

Concluzii si raportare
Raportul de revizuire trebuie sa contina o forma clara scrisa a asigurarii negative Raportul asupra unei revizuiri a situatiilor financiare trebuie sa contina urmatoarele elemente de baza Titlu Destinatar Paragraf de deschidere sau introductiv Identificarea situatiilor financiare asupra carora s-a facut revizuirea O declaratie privind responsabilitatea conducerii entitati si responsabilitatea auditorului Aria de aplicabilitate O referire la ISRE 2400 O declaratie ca revizuirea este limitata O declaratie ca nu a fost efectuat un audit O declaratie de asigurare negativa Data raportului Adresa auditorului Semnatura auditorului Aspecte privind raportul de revizuire Trebuie sa se mentioneze ca in timpul revizuirii nimic nu a atras atentia auditorului pentru a-l determina pe acesta sa creada ca situatiile financiare nu ofera o imagine fidela (sau nu prezinta fidel, sub toate aspectele semnificative) in conformitate cu cadrul general de raportare financiara identificat (asigurare negativa) Auditorul trebuie sa descrie aspectele care deterioreaza imaginea fidela, sa prezinte efectul asupra situatiilor financiare, si Sa exprime o rezerva in privinta asigurarii negative oferite, sau Sa dea o declaratie contrara din care sa rezulte ca situatiile financiare nu ofera o imagine fidela Auditorul trebuie sa descrie, daca este cazul, limitarile semnificative ale ariei de aplicabilitate a misiunii de audit, si Sa exprime o opinie cu rezerve, sau Sa nu se ofere nici o asigurare Auditorul trebuie sa sa dateze raportul de revizuire cu data la care revizia este terminata, ceea ce include si efectuarea de proceduri referitoare la evenimentele ce au loc pana la data raportului

3/7

Proceduri ilustrative detaliate care pot fi efectuate intr-o misiune de revizuire


Generalitati Discutarea termenilor si a ariei de aplicabilitate Pregatirea scrisorii de angajament Obtinerea unei intelegeri a activitatilor entitatii Se cerceteaza daca toate informatiile sunt inregistrare corect, prompt si dupa primirea autorizarilor necesare Obtinerea balantei de verificare si determinarea conformitatii acesteia cu registrul-jurnal si situatiile financiare Analiza rezultatelor obtinute in misiunile de audit si revizuire anterioare Se investigheaza modificarile semnificative in entitate fata de anul trecut Se cerceteaza conformitatea, corecta aplicare si consecventa politicilor contabile utilizate Se citesc procesele verbale de la intalnirile actionarilor Se cerceteaza existenta tranzactiilor cu partile afiliate Se fac investigatii privind contingentele si angajamentele Se cerceteaza planurile de cedare a activelor Se obtin si se discuta cu conducerea, situatiile financiare Se analizeaza gradul de adecvare a prezentarii de informatii in situatiile financiare Se compara rezultatele prezentate in situatiile financiare ale perioadei curente cu cele prezentate in perioadele anterioare Se obtin explicatii din partea conducerii pentru orice fluctuatii din situatiile financiare Se analizeaza efectul oricaror erori necorectate Se ia in considerare obtinerea unei scrisori de declaratie din partea conducerii

Numerar Se obtin reconcilierile bancare Se investigheaza transferurile de numerar Se cerceteaza daca exista restrictii asupra soldurilor de numerar Creante Stocuri Se obtine lista stocurilor, verificandu-se corespondenta cu balanta de verificare si cu inventarierea Se cerceteaza metoda de inventariere utilizata 4/7 Se cerceteaza politicile contabile privind inregistrarea initiala a creantelor comerciale Se obtine un tabel al creantelor Se analizeaza variatiile semnificative din soldurile conturilor Se discuta cu conducerea clasificarea creantelor Se investigheaza metoda de identificare a conturilor cu plata lenta Se cerceteaza daca creantele au fost depuse drept garantie Se cerceteaza procedurile aplicate tranzactiilor de vanzare Se cerceteaza daca conturile reprezinta bunuri in consignatie Se cerceteaza daca, dupa data bilantului, au fost acordate credite mari

Daca nu a fost efectuata o inventariere la data bilantului, se cerceteaza daca Este folosit un sistem de inventariere continuu Este folosit un sistem de cost integrat Se discuta ajustarile facute in urma inventarierii Se cerceteaza procedurile aplicate pentru a controla separarea exercitiilor Se cerceteaza daca stocul este evaluat la minimul dintre cost si valoarea realizabila neta Se analizeaza consecventa cu care au fost aplicate metodele de evaluare a stocurilor Se cerceteaza fluctuatiile de stoc de la o perioada la alta Se cerceteaza metoda utilizata pentru identificarea stocurilor lente Se cerceteaza daca vreunul dintre stocuri este in consignatie Se cerceteaza daca exista vreo parte a stocului depusa drept garantie Plasamente Se obtine un tabel al plasamentelor Se investigheaza politica contabila aplicata plasamentelor Se cer informatii de la conducere despre valoarea contabila a plasamentelor Se verifica daca castigurile, pierderile si plasamentele din investitii au fost contabilizate corect Se cerceteaza clasificarea plasamentelor pe termen lung si pe termen scurt

Mijloacele fixe si amortizarea Se obtine un tabel al mijloacelor fixe, indicand costul si amortizarea cumulata Se cerceteaza politica de contabilitate aplicata privind provizioanele pentru amortizari Se discuta cu conducerea adaugarile si eliminarile din conturile mijloacelor fixe, precum si modul de contabilizare a castigurilor si pierderilor din vanzari / casari Se cerceteaza consecventa cu care metodele si ratele de amortizare au fost aplicate Se cerceteaza existenta sechestrelor pe mijloacele fixe Se discuta daca operatiunile de leasing au fost corect reflectate in situatiile financiare Cheltuieli platite in avans, imobilizari necorporale si alte active Se identifica natura acestor conturi Se cerceteaza metodele de amortizare folosite Se compara soldurile conturilor de cheltuieli conexe cu cele din perioadele anterioare Se discuta cu conducerea separarea intre conturile pe termen lung si cele pe termen scurt

Imprumuturi de platit Se obtine de la conducere un tabel al imprumuturilor de platit, verificandu-se concordanta cu balanta de verificare Se cerceteaza daca exista vreun imprumut pentru care conducerea nu a satisfacut prevederile din contract Se ia in considerare caracterul rezonabil al dobanzilor Se cerceteaza daca imprumuturile de platit sunt garantate Se cerceteaza daca imprumuturile de platit au fost clasificate ca imprumuturi curente si pe termen lung

5/7

Datorii comerciale Se cerceteaza politicile contabile aplicate pentru inregistrarea initiala a datoriilor comerciale Se analizeaza variatiile semnificative din soldurile conturilor de datorii comerciale Se obtine un tabel al datoriilor comerciale, verificandu-se concordanta cu balanta de verificare Se cerceteaza daca soldurile sunt reconciliate cu situatiile creditorilor Se analizeaza posibilitatea existentei datoriilor semnificative neinregistrate Se cerceteaza daca datoriile catre actionari, directori si alte parti afiliate sunt prezentate separat

Obligatii angajate si datorii contingente Se obtine un tabel al obligatiilor angajate, verificandu-se concordanta cu balanta de verificare Se compara soldurile de cheltuieli majore cu cele similare din perioadele anterioare Se cerceteaza aprobarile si clauzele contractuale existente pentru astfel de obligatii Se cerceteaza metoda de determinare a obligatilor angajate Se cerceteaza natura sumelor incluse in datoriile contingente Se cerceteaza daca exista vreo datorie contingenta sau efectiva care nu a fost inregistrata in conturi

Venituri si alte taxe Se cerceteaza toate aspectele privind datoriile fiscale ale entitatii Se iau in considerare cheltuielile fiscale in relatie cu venitul entitatii pentru acea perioada Se chestioneaza conducerea in legatura cu gradul de adecvare a inregistrarii obligatiilor fiscale amanate sau curente Evenimente ulterioare Se obtin de la conducere ultimile situatii financiare interimare si se compara cu situatiile financiare revizuite Se cerceteaza evenimentele petrecute dupa data bilantului, ce au un efect major asupra situatiilor financiare aflate sub revizuire Se obtin procesele-verbale ale intalnirilor actionarilor Litigii Se chestioneaza conducerea daca entitatea este subiectul unei amenintari de actionare in justitie, o actiune in derulare sau pe cale de a se produce, si se considera efectul acestora asupra situatiilor financiare Capital propriu Se analizeaza tranzactiile de capital propriu (emireti, retrageri, dividende) Se cerceteaza existenta restrictiilor asupra conturilor de capital Operatiuni Se compara rezultatele din perioadele anterioare cu cele estimate pentru perioada in curs 6/7

Se discuta daca recunoasterea vanzarilor si cheltuielilor majore au avut loc in perioadele adecvate Se analizeaza elementele extraordinare si neobisnuite Se analizeaza si se discuta cu conducerea relatia dintre elementele conexe din situatia veniturilor si se evalueaza caracterul rezonabil al acestora

7/7