Sunteți pe pagina 1din 48

Raport de expertiza contabila judiciara privind litigiile intre

comercianti referitoare la tranzactii cu marfuri, decontarea


s "

acestora (caz real)


Tribunalul/Judecatoria Sector \ BUCURESTI
Seqia Civila 2
Dosarnr. 12345/2010

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA JU DICIARA

CAPITOLUL I - INTRODLICERE
Paragraful (I)
Subseinnatul Popescu Ion Vasilc. expert contabil. d o m i c i l i a t in Buaire^ii. Sir. Panselutclor Mr. 3.
Sector 2, posesor al carnetului de expert contabil nr. 1110 Inscris In Tabloul Exper|ilor Contabili si
Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) in partea I, pozi|ia 1110.
(l);u;i sunt mai mul(j exper^i contabili acest paragraf se repeta pentru fiecare).

Paragraful (II)
Am fost numit prin incheierea de sedinla din data de 20.07.2010 expert contabil in dosar ul nr.
12.345,2010, parole implicate in proces fiind:
1. SC EXEMPLU SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Nurarukii nr. 5, Sector I. in calitate de reclamant:
2. SC CLIENTUL SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Petalelor nr. 7, Sector I . in calitate de parat.
(Pentru fiecare parte implicatain proces se va mcnfiona denumirea, domiciliul sau sediul social
si calitatea procesuala, se va prezenta citarea partilor)

Paragraful ( I I I )
imprejurarile ^i circumstance in care a luat natere litigiul sunt:

SC EXEMPLU SRL a furnizat in perioada 01 iulie - 31 octombrie 200C) echipamente de ridicat


persoane (liftun) ce se monteaza in i m o b i l u l proprietatea SC CLIENTUL SRL. SC EXEMPLU SRL
emite o factura ,,bunuri conform contract"; SC CLIHNTUL SRL refuza s& achite factura susp nand c5
nu aprimit intreaga cantitate. Scaden|a laplata a b u n u r i l o r este de 30 de zile de la recep|ia finala.

Paragraful (IV)
Pentru rczolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabila. careia i s -au fixat urmatoarcle
obiective (intrebari):
Obicctivul nr. 1: se solicits opinia expeitului privind livrarea integrals a bunurilor con tractate

Obicctivul nr. n: se solicita expertului valoarea bunurilor livrate, eventualele diterenje fa|a de valoarea
facturata si determinarea corecta a penalita|ilor de mtarziere.

Paragraful (V)
Lucrarile expertize! contabile s-au efectuat in perioada 1 5 - 2 0 aueust 2010 la sediul social al
SC EXEMPLU SRL.

Paragraful (VI)
Materialul documentar care a stat la baza efectuarii expertize! consta in:

dosarul instance!;
documentele de aprovizionare si receptie:
contraclul comercial intre partj;
documentele de furnizare a bunurilor. avize de insotire a marfii. facturi. dupa caz;
fisele de com pentru m a r t u r i ;
fisele de magazie privind recep|ia si sc aderea din gestiune a bunurilor.

Paragraful (VII)
Redactarea prezentului raport de expertiza contabila s -a facut in perioada 20-25 august 2010. in cauza
s-au efectuat/nu s-au efectuat alte expertize contabile; s-au utilizat/nu s-au utilizat lucrarile altor experfi
(tehnici. f ^ c a l i ) .

Problemele ridicate de parttle interesate in expertiza i explicatiile date de acestea in timpul efectuarii
expertize! sunt:

Societatea EXEMPLU SRL reclama nelncasarea echipamentelor livratc;


Socletatea CLIENTUL SRL considers c5 nu i-au fost livrate toate echipamentele comandate si nu
datoreaza la plata toate sumele facturate.

Paragraful (VIII)
Data pentru depunerea prezentului raport de expertiza contabila a fost fixata la 01 septembrie 2010 s.1
prelungita la data ... (dacd este cazul).

CAPITOLLIL H - DESFA$URAREA EXPERTIZEI CONTABILE

Obiectivul nr. i (i = 1, ... , n)


Pentru a r^spunde la obiectivul intrebarea nr. 1: ,,se solicits opinia expertului privind livrarea
integrals a bunurilor contractate", s-au examinat urmatoarele documente:

documentele de aprovizionare si recep(ie;


contractul comercial intro par{i:
documentele de furnizare a bunurilor. avi/e de insofire a marfii. facturi. dupa caz;
fisele de conl pentru marfuri;
fisele de magazie privind receppa i sc aderea din gestiune a bunurilor.
(Descriere dctaliata cu trimitere la anexe, daca este cazul)

in conformitate cu documentele experti/atc formulam, lit obiectivul nr. 1, urniatorul raspuns :

Pentru dctenniniirea valorii contracluLile a echipamentelor livrate. e\pertul anali zeaza si vede ca
3

parole au stabilit tranzac|ia unui numar de 3 echipamente de ridicat ce se monteaza in interiorul cladirii
definite de SC CLIENTUL SRL. Fiecare dintre aceste echipamente de ridicat este compusa din trei
subansambluri dupa cum urmeaza: cabina de ridicat. echipament de trac(iune si echipament de
automatizare si protec|ie.
Din analiza documentelor de aprovizionare se constata ca SC EXEMPLU SRL a achizitionat
din import aceste echipamente de la furnizorul TERT SRL, intocmind declarable vamala la
introducerea in |ara. SC EXEMPLU SRL a intocmit notele de receppe si constatate de diferen$e.
Livrarea catre beneficiarul SC CLIENTUL SRL s -a efectuat prin emiterea unui numar de 7
avize de expedite amarfii. din care 5 sunt contrasemnate de un reprezentant al beneflciarului, iar 2 nu
sunt semnate la primitor. De asemenea. In evidenta SC EXEMPLU SRL exista un document de
receppe a echipamentelor de ridicat, verificat si aprobat de autoritatea publica in domeniu ISCIR.
Astfel, conform procedurii tehnice se constata c3 toate echipamentele au fost livrate si
montate pe amplasamente avand dovada recepfiei finale constatat si de un organ al statului. Prin
urmare, in opinia cxpertului contabil, echipamentele au fost livrate conform contractului.
(Se redacteazS raspiinsul clar, concis si fa>a ambiguita(i)

Pentru a raspunde la obiectivul intrebarea nr. n : .. se solicita expertului valoarea bunurilor livrate.
eventualele diferente fa|S de valoarea facturata si determinarea corecta a penalitatilor de intarziere".
s-au examinat urmatoarele documente:

contractul comercial intre par(i;

documentele de furni/.are a bunurilor. avize de insopre a marfii, facturi, dupa caz .

in conformitate cu documentele expertizate formulam, la obiectivul nr. n, urmatorul raspuns :


Expertul contabil verifica flecare pre^ individual de livrare prin inmullirea cantitatii cu pre|ul
conlractat. Adunand pozifie cu pozilie constata ca valoarea echipamentelor este mai mica decat
valoarea facturata. Expertul determina aceasta diferenta de pre \ prin utilizarea unui curs valutar mai
mare decat eel contractual, respectiv cursul de la data emiterii facturii.
Astfel, valoarea contractual^ este de 40.000 euro la curs BNR de 3,9 lei/euro, respectiv suma de
156.000 lei. Valoarea facturii emise este pe suma de 40.000 euro la curs de 3.95 lei/euro reprezentand
suma de 158.000 lei. Expertul constata faclurarea in plus fata de valoarea contractual a sumei de
2.000 lei.
Avand in vedere valoarea determinate a pretului contractului de 156.000 lei, cu scadenj a la data
de 30 noiembrie 2009, se observa ca pana la data depunerii raportului de expertiza programala pentru
01 septembrie 2010 sunt depas,ite la s cadenza un numar de 274 de zile. Penal ilatea prevazuta" in contract
este de 0,1% pe zi de inlarziere aplicabi la la debitul neplatit.
Penalitatile determinate de expert sunt 156.000 lei x 0,01% x 274 zile 42.744 lei.
Astfel, putein concluziona c5 in opinia noastra valoarea contractual;! este de 156.000 lei,
mai mica cu 2.000 lei decat valoarea facturata initial, p entru care se datorea/a penalita{i de
intarziere aferente la 274 zile dupa depasirca scadenfei, in suma de 42.744 l e i .
(Se redactea/a raspunsul clar, concis si far a a m b i u i t a t i )
Capitolul HI - CONCLLZI1

in conformitatc cu examinarile materialului documentar men(ionat in introducerea si cuprinsul


prezentului raport de expertiza, formulam urmatoarele concluzii (rfispunsuri) la obiectivele (intrebarile
fixate acesteia:
La obiectivul nr. 1: conform procedurii tehnice se constata ca toate echipamentele au fost livrate si
montate pe amplasamente avand dovada recepjiei finale constatata si de un organ al statului. Prin
urmare. in opinia expertului contabil. echipamentele au fost livrate conform contractului.

La obiectivul nr. n: in opinia noastra valoarea contractual este de 156.000 lei. mai mica cu 2.000 lei
decat valoarea facturata initial, pentru care se datoreaza int arziere aferenta" la 274 zile dupa depasjrea
scadentei in sumade 42.744 lei.
(Se vor relua concluziile exprimate In cadrul Capitolului II DES FA$URAREA EXPERTIZE!
CONTABILE)

Pentru ca prezentul raport de expertiza contabila sa vina in sprijinul beneficiarului. consider^m necesar
sS facem urmatoarele precizSri: nu este necesar
(Acest paragrafpoate fi introdus numai daca" expertul contabil considers ca este util beneficiarului
expertize! contabile. El poate face obiectul unui capitol distinct, Capitolul CONS1DERATII
PERSONALE ALE EXPERTULUI (EXPERTILOR) CONTABIL(I ).

Expert contabil
Nume, prcnume
Semnatura

Raport de expertiza contabila judiciara privind imputarea de


dobanzi i majorari deintarziere. Plata de despagubiri
Tribunalul/Judecatoria Sector x BUCURE^Tl
Sec|ia Civila 2
Dosarnr. 12.345/2010

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA J U D I C I A R A

CAPITOLUL I - INTRODLCERE

Paragraful (I)
Subsemnatul Popescu Ion Vasile, expert contabil. domiciliat in Bucureti. Str. Panselulelor nr. 3, Sector
2. posesor al carnetului de expert contabil nr. 1 1 1 0 inscris in Tahloul B\per(ilor Conlabili ^i
Contabililor Autorizati din Romania (CHCCAR) in partea I. pozi^ia II10.
(Daca sunt mai mul{i experfi contabili, acest paragraf se repeta pentru fiecare).

Paragraful ( I I )

Am fost numit prin incheierea de edin$a din data de 20.07.2010 expert contabil in dosarul nr.
12345/2010, parole implicate in proces fiind:

1. SC E X E M P L U SRL, cu sediul in Bucuresti. Str. Nufarului nr. 5. Sector 1. in calitate de parat:


2. persoana fizica Vasilica Georgel cu domiciliul in Bucureti, Str. Lalelelor nr. 2. Sector 1. in calitate
de reclamant.
(Pentru flecare parte implicata in proces se va m e i i l i o i m denumirea, domiciliul sau sediut social si
calitatea procesuala, se va prezenta citarea par(ilor)

Paragraful ( I I I )

imprejurarile si circumstanjele in care a luat na$tere litigiul sunt:

SC CLIENTUL SRL este beneficiarul unei lucrari efectuate d e SC EXEMPLU SRL a carei recep|ie
trebuie finalizatain data de 01 aprilie 2010. Valoarea lucrariloreste de 5.000.000 lei.
Pentru finalizarea cu intarziere, constructorul datoreaza penalitaji de 0.05%/zi din lucrarile neflnalizate.
Pentru recep^ia lucrarilor, SC EXEMPLU SRL il deleaga pe dl Vasilica Georgel. ce nu se prezinta la
data recepliei din 01.04.2010, ci se prezinta in data de 03.04.2010. ocazie cu care se semneaza
procesul-verbal de recepjie.
SC EXEMPLU SRL solicita penalitati pentru 2 zile privind intarzierea recepjiei imobiluiui, calculate in
suma de 5.000 lei. Societatea EXEMPLU SRL imputS aceasta suma salariatului si refine pe statul de
salarii In procent de 30% din fiecare salariu.
Salariatul nu recunoaste suma si se adreseaza instant^ei.

Paragraful (IV)
Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabila. careia i s-au fixat urmatoarele
objective (Intrebari):
Obiectivul nr. 1: determinarea valorii realitatii sumelor datorate de SC E X E M P L U SRL catre
SC CLIENTUL SRL

Obiectivul nr. n: determinarea valorii sumei imputate salariatului.

Paragraful (V)
Lucrarile expertize! contabile s-au efectuat in perioada 1 5 - 2 0 august 2010 la sediul social al
SC C L I E N T U L SRL si in perioada 20-25 august la sediul SC E X E M P L U SRL.

Paragraful (VI)
Materialul documentar care a stat la baza efectuarii expcrti/ci consta in:
/

dosarul instantei;
evident contabila privind decontarile intre SC EXEMPLU SRL si SC CLIENTUL SRL;
contractul intre constructor si beneflciar;
procesul-verbal de receptie a lucrarii:,
ordinal de delegare, documentele de cazare din localitatea unde este situat imobilul pe numele
salariatului;
fisele de post si sarcinile de serviciu pentru salariat.

Paragraful (VII)
Redactarea prezentului raport de expertiza contabila s-a facut in perioada 25 -30 august 2010.
in cauza s-au efectuat/nu s-au efectuat alte expertize contabile; s-au utilizat/nu s-au utilizat lucrarile
altor expert! (tehnici, fiscal!).

Problemele ridicate de parole interesate in expertiza si explicatiile date de acestea in timpul efectuarii
expertize! sunt:

SC EXEMPLU SRL aflrma ca prin neprezentarea salariatului la efectuarea receptiei, beneficiarul


lucrarii a facturat penalitaji de intarziere, ce nu ar fl fost facturate daca salariatul efe ctua receptia in
ziuain care a fost delegat.
Salariatul sustine ca nu se datoreaza nici o paguba din vina lui intrucat nu a efectuat nici o activitate.

Paragraful (VIII)
Data pentru depunerea prezentului raport de expertiza contabila a fost fixata la 01 se ptembrie 2010 si
prelungita la ... nu este cazul (daca este cazul).

CAPITOLUL II - DESFA^LJRAREA EXPERTIZEI CONTABILE

Obiectivul nr. i (i = 1, ... , n)


Pentru a raspunde la obiectivul mtrebarea nr. 1: ,,determinarea valorii realita^ii sumelor dator ate de
SC EXEMPLU SRL catre SC CLIENTUL SRL", s -au examinat urmatoarele documente:
evidenja contabila privind decontarile intre SC EXEMPLU SRL i SC CLIENTUL SRL;
contractul intre constructor i beneflciar;
procesul-verbal de receptie a lucrarii.
(Descriere detaliata cu trimitere la ane\e, daca este cazul)

in conformitate cu documentele expertizate formulam, la obiectivul nr. I, urmatorul raspuns ;

Conform prevederilor din contract, valoarea imobilului construit de SC E X E M P L U SRL este de


5.000.000 lei. Sumele sunt facturate integral dupa cum urmeaza:

facturanr. 01/01.03.2010-2.000.000 lei


factura nr. 02/15.03.2010 = 2.000.000 lei
* tactura nr. 03/03.04.2010 = 1.000.000 lei

Toate facturile sunt platite prin decontare bancara.

An. 7 din contractul mire parti prevede termenul de punere In functiune data de 01 aprilie 2010.
Penalitatile Intre parti sunt prevazute la art. 9 in cuantum de 0,05% pe zi de intarziere la recepfia
lucrarii.

Deplasandu-ne la SC CLIENTUL SRL, in evidenta acestuia am constatat urmatoarele documente cu


urmatoarele sume:

procesul-verbal al receptiei imobilului este semnat si de salariatul constructorului, dl Vasilicfl


Georgel si are data de 03.04.2010;
In contui ..cladiri" se regaseste cu data dc intrare 03.04.2010 suma de 5.000. 000 lei.

De asemenea, societatea CLIENTUL SRL ne transmits o copie a declarable! de impunere depus e la


taxele locale cu valoarea de impunere de 5.000.000 lei, data de intrare in patrimoniu flind de asemenea
03.04.2010. Societatea ne prezinta si registrul de vanzari in care figureaza tactura de penalitati emisa
catre SC EXEMPLU SRL, in suma de 5.000 lei.

Prin urmare, expertul contabil constata emiterea unei facturi de penalitati de catre SC CLIENTUL SRL
catre SC EXEMPLU SRL pentru mtarzierea cu 2 zile a receptiei lucrarii.

Avand in vcdere ca aceasta factura de pcnalitate este inregistrata in contui de cheltuieli 658 ,,Alte
cheltuieli de exploatare" din evidenta SC EXEMPLU SRL, expertul consider^ ca paguba este
reala si inregistrata in evidence contabile. SC EXEMPLU SRL anexeaza copia ordinului de plata
cu care a achitat aceasta pcnalitate catre SC C L I E N T U L SRL.
(Se redacteaza raspunsul clar, concis si fara ambiguitati)

Pentru a raspunde la obiectivul intrebarea nr. n: determinarea valorii sumei imputate salariatului.
s-au examinat urmatoarele documente:

dosarul inslan^ci;
evidenja contahila privind decontarile intre SC EXEMPLU SRL i SC CLIENTUL SRL;
contractul intre constructor i beneficial';
procesul-verbal de receptie a lucrarii:
ordinul de delegare. documentele de cazare din localitatea unde este situat imobilul pe numele
salariatului;

fisele de post si sarcinile de serviciu pentru salariat.

in conformitate cu documentele experti/ate tbrmuhlin. la obiectivul nr. n. urmatorul raspuns :


Analizand ordinal de deplasare si fact lira einisa de hotel, expertul constata ca acestea corespund
perioadei la care salariatul a fost trimis In delegate. De asemenea, conform fisei de post si
precizarilor de pe ordinul de delegare, se constata in sarcina salariatului obli gajia ca la data de
01 aprilie 2010 saparticipe la recep|ia imobilului in calila le de delegat al SC EXEMPLI! SRL.
Din procesul-verbal de recepjie si din documented din evidenja societa|ii CLIENTUL SRL
rezultu ca aceasta receptie s-a efectuat in data de 03 aprilic 2010.
Astfel, se constata 2 zile de intarziere privind fmalizarea normala a lucrarilor. in acest sens, se
recunoaste dreptul societa{ii CLIENTUL SRL de a factura penalitafile de intarziere catre
SC EXEMPLU SRL.
Hxpertul verificamodul de calcul al acestor penalitaji.
Valoare investipe 5.000.000 lei x penalitaii 0,05% x 2 zile de intarziere ~ 5.000 lei.
Ca raspuns la obiectivul solicitat de insl;in(;i, consider am ca valoarea ce poate fi imputata
salariatului in cazul in care instanta consider a Icgitima ac^iunea sndrlatii EXEMPLI)
SRL este de 5.000 lei.
(Se redacteaz^ raspunsul clar, concis >i fara ambiguitafi)

CAP1TOLUL HI - CONCLUZll

in conformitate cu examinarile materialului documentar men|ionat in introducerea i cuprinsul


prezentului raport de expertiza, formulam urmatoarele concluzii (raspunsuri) la obiectivele (intrebarile )
fixate acesteia:
La obiectivul nr. 1: expertul considera ca paguba este reala si inregistrata in evidenle contabile.
SC EXEMPLU SRL anexeaza copia o r d i n u l u i de plata cu care a achitat aceasta penalitate catre
SC CLIENTUL SRL.

La obiectivul nr. n: valoarea ce poate fi imputata salariatului in cazul in care instan^a considera
legitima ac^iunea societatii EXEMPLU SRL este de 5.000 lei. Facem preciza rea ca suma este scutita1 de
TVAprinefectul legii.
(Se vor relua concluziile exprimate in cadrul Capitolului II DESFA$IJRAREA EXPERTIZE!
CONTABILE)

Pentru ca prezentul raport de expertiza contabila sa vina in sprijinul beneficiarulu i, consideram necesar
sa facem urmatoarele precizari: nu este necesar
(Acest paragraf poate fi introdus numai daca expertul contahil considera ca este uti) beneficiarului
expertizei contabile. El poate face obiectul unui capitol distinct. Capitolul COKSIDERAJII
PERSONALS ALE EXPERTULUI (EXPERTILOR) CONTABIL(I).

Expert contabil
Nume, prenume
Semnatura
Raport de experti/a contabila judiciara privind stabilirea averii
agentului economic in stare de faliment

Tribunalul/Judecatoria Sector \ BUCURET1


Sec|ia Civila 2
Dosarnr. 12345/2010
RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE

Paragraful (I)
Subsemnatul Popescu Ion Vasile. expert contabil, domiciliat in Bucuresti. Sir. Panselutelor nr. 3,
Sector 2, posesor al carnetului de expert contabil nr. 1110 inscris in Tabloul Expert!lor Contabili si
Contabililor Autoriza(i din Romania (CECCAR) in partea I, pozijia 1110.
(Daca sunt mai mul(i expert! contabili acest paragraf se repeta pentru flecare).

Paragraful (II)
Am fost numit prin incheicrca de sedinta din data de 20.07,2010 expert contabil in dosarul nr.
12.345/2010, parole implicate In proces fiind:

1. SC EXEMPLU SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Nufarului nr. 5, Sector I , in calState de parat;
2. SC CLIENTUL SRL. cu sediul in Bucuresti. Str. Liliacului nr. 10, Sector 1, in calitate de reclamant.

Pentru fiecare parte implicata in proces se va nierifiona denumirea, donticiliul sau sediul social si
calitatea procesuala', se va prezcnta citarea pfirtilor)

Paragraful (111)
imprejurarile si circuinstan|ele in care a luat nastere litigiul sunt:
in cadrul deschiderii procedurii falimentului societajli E X E M P L U SRL. instanta competenta doreste
estimarea averii acesteia pentru aprobarea masei credale si pentru a avea imaginea posibilitatii achitari!
creditorilor societatii, avand in vedere ordinea in care vor Tncasa crean^ele.
SC CLIENTUL SRL este primul creditor al socictapi cu cea mai mare crean^a. presedinlcle comitetului
creditorilor.

Paragraful ( I V )
Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabila. careia i s-au fixat urmatoarele
objective (intrebari):
Obiectivul nr. 1: determinarea averii societatii EXEMPLU SRL

Obiectivul nr. n: o opinic a expertului contabil privind posibilitatea recuperarii crean{ei detinute de
SC CLIENTUL SRL asupra SC E X E M P L U SRL
/o

Paragraful (V)
Lucrarile expertize! contabile s-au efectuat in perioada 15-20 august 2010 la sediul social al SC
EXEMPLU SRL.

Paragraful (VI)
Materialul documentar care a stat la baza efectuarii expertize! consta in:

situatiile financiare anuale in u l t i m i i 3 ani;


dosarul inventarierilor patrimoniale la fiecare perioada in care s -au efectuat:
bilantul lichidativ;
inventarul aferent bilanjului lichidativ;
cvidenfa contabila pentru ultimii 3 ani.

Paragraful (VII)
Redactarea prezentului raport de expertiza contabila' s-a fa" cut in perioada 20-25 august 2010. in cauza
s-au efectuat/nu s-au efectuat alte expertize contabile; s-au utilizat/nu s-au utilizat lucrarile altor
exper^i, (tehnici, fiscali etc.)
Problemele ridicate de parole interesate in expertiza si explicable date de acestea in timpul efectuarii
expertize! sunt:
SC EXEMPLU SRL sustinc imposibilitateapla|ii creanjci.
SC CLIF.NTUL SRL consider;! riiu-voitoare atitudinea imposibilitatii de plata.

Paragraful (Vlll)
Data pentru depunerea prezenlului raport de expertiza contabila a fost fixata la 01 septembrie 2010 si
prelungita la data...(daca este cazul).

CAPITOLUL II - DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE

Obiectivul nr, i (i = I, ... , n)


Pentru a raspunde la obiectivul intrebarea nr. 1: ..determinarea averii societa|ii EXEMPLU SRL",
s-au examinat urmatoarele documente:
situatiile financiare anuale in u l t i m i i 3 ani;
dosarul inventarierilor patrimoniale la fiecare perioada in care s -au efectuat;
bilanlul lichidativ;
invenlarul aferent b i l a n i u l u i lichidativ:
eviden^a contabilapentru u l t i m i i 3 ani.
(Descricre tktiiliata cu trimitere la anexe, daca estc cazui)

in conformitate cu docu men tele e\pertizate furmulam, la obiectivul nr. I, urmdtorul raspuns :

Cunoscuta in limbaj comun drept averea (bogajia sau avutia) unei societal!, din punct de vedere
economic aceasta situate este egala cu cxcedentul tuturor activelor. bunurilor si creantelor
societatii peste datoriile si obliga|iile sale.
in limbajul profesionistilor in domeniul ilnanciar-contabil aceasta avere a societatii este
cunoscuta prin defimtia activ net contabil ce se determine pe baza bilan{ului contabil avand in
vedere incidenfa statului din punctu! de vedere al fiscalizarii unor elemenle patrimoniale si
politica societatii in adoptarea metodelor contabile.
Astfel, in cazul dc fata, expertul evalueaza activul net contabil corespunzator valorilor
actualizate si inventariate conform prevederilor legale utilizand formula:
Activ net = Activul inventariat, reevaluat conform metodelor de evaluare - datorii inventariate
reevaluate conform procedurilor

Expertul contabil in aceasta evaluare respecta:

Recomandarea nr.100 CECCAR privind metodologia standard, evaluare economica si


financiara aintreprinderii;
Recomandarea nr. 102 CECCAR pentru evaluare a intreprinderilormici si mijlocii.

in cazul de lal;i se constata:

total active = 200.000 lei;


total datorii-300.000 lei;
activul net contabil sau averea societatii = 200.000 - 300.000 = -100.000 lei (situafie care se
reflects si in capitalurile proprii negative avand in vedere pierderile fmanciare consemnate in
ultimii 3 ani)

Conform situatk'i patrimoniale puse de acord cu rezultatele inventaricrii, SC EXEMPLU SRL


inregistreaza o avere negativa in sensul ca datoriile sunt mai mari decat activele, si tuatie
reilcctata si in capitalurile proprii negative pentru suma de -100.000 lei.
(Se rcdacteaza raspunsul clar, concis si fara amhiguitafi)

Pentru a raspunde la obiectivul intrebarea nr. n: .,o opinie a expertului contabil privind posibilitatea
recuperarii creantei depute de SC CLIENTUL SRL asupra SC EXEMPLU SRL": s -au examinat
urmatoarele documente:

bilantul lichidativ;
inventarul aferent bilan(ului lichidativ;
situatiile si evidentele contabile la data efectuarii expertize!:
activul net contabil, determinat anterior.

in conformitate cu documcntcle expertizate formulism, la obiectivul nr. n, urmatorul raspuns :


Ca pondere in realizarea unor active in bani si plata datoriilor. expertul constata ca aceasta este posibila
in procent de 200.000 ' 300.000 x 100 = 66.67%. de care irebuie limit com in functie de prioritalca
/z

stabilita de lege privind plata creditorilor.

Astfel, societatea inregistreaza datorii catre bugetul statului in suma de x lei, datorii catre salariati in
suma de y lei, datorii catre o banca comerciala cu regim de creditor preferential, alte datorii
chirografare in suma de n lei.

Prin iii-mare, estimam ca in opinia noastra creanta ce se poate recupera pentru creditorul
CLIENTUL SRL este de 20% din valoarea acesteia.
(Se redacteaza raspunsul clar, concis si fara ambiguitati)

CAPITOLUL III - CONCLUZII

In conformitate cu examinaiile materialului documentar mentionat in introducerea i cuprinsul


prezentului raport de expertiza, formulam urmatoarele concluzii (raspunsuri) la obiectivele (mtreba rile)
fixate acesteia:
La obiectivul nr. 1: conform situatiei patrimoniale puse de acord cu rezultatele inventarierii, SC
EXEMPLU SRL inregistreaza o avere negativa in sensul ca datoriile sunt mai mari decat activele,
situatie reflectata si in capitalurile proprii negative pentru suma de -100.000 lei.

La obiectivul nr. n: in opinia noastra creanta ce se poate recupera pentru creditorul CLIENTUL SRL
este de 20% din valoarea acesteia.
(Se vor relua concluziiie exprimate in cadrul Capitolului II DESFA$URAR EA EXPERTIZEI
CONTABILE)
Pentru ca prezentul raport de expertiza contabila sa vina in sprijinul beneficianilui, consideram necesar
sa facem urmatoarele precizari: nu este necesar.
(Acest paragraf poate fi introdus numai daca expertul contabil considera ca este util beneficiarului
expertizei contabile, El poate face obiectul unui capitol distinct, Capitolul CONSIDERAJII
PERSONALS ALE EXPERTULUI (EXPERTILOR) CONTABIL(I).

Expert contabil
Nume, prenume
Semnatura

Raport de expertiza contabila judicial a de natu ra penala privind minusuri de


gestiune(cazreal)

Tribunalul/Judecatoria Sector x BUCURE$T1


Sectia Civila 2
Dosarnr. 12345/2010
RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA

CAPITOLUL I - INTRODUCERE
Paragraful (!)
Subsemnatul Popescu Ion Vasile. expert contabil, domiciliat in Bucuresti, Str. Panselufelor nr. 3. Sector
2, posesor al carnetului de expert contabil nr. 1110 inscris in Tabloul Expertilor Contabili si
Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) in partea ]. pozi|ia 1110.
(I)aea sunt mai multi experfi conlabili, acest paragraf sc rcpeta pentru fiecarc)

Paragraful ( I I )
Am fust numit prin Ordonan{a nr. 123 din data de 20.07.2010 expert contabil in dosarul nr.
12.345/2010, parole implicate in proces fiind:

1. SC EXEMPLU SRL. cu sediul in Bucuresti, Str. Nufarului nr. 5, Sector 1, in calitate de parte
vatamata;
2. persoana fizica VasilicS Georgel cu domiciliul in Bucures. ti, Str. Lalelelor nr. 2, Sector 1, in calitate
de inculpat.
(Pentru fiecare partc implicate in proces se va men(iona denumirea, d o m i c i l i u l sau sediul social
si calitatea procesuala, se va prezenta citarea p5r$ilor)

Paragraful (111)
imprejurarile si circumstance in care a luat nastere litigiul sunt:
impotriva dl.Vasilica" Georgel, ce a avut calitatea de easier la SC EXEMPLU SRL. soci etatea
angajatoare a depus plangere penala pentru lipsa unei rnari sume d e bani din casieria societa|ii. Organul
de cercetare penala solicitsefectuarea unei expertize contabile privind aceasta situate.

Paragraful (IV)
Pentru rezolvarea acestei cauzc s-a dispus proba cu expertiza contabila, careia i s -au fixat urmatoarele
objective (intrebari):
Obiectivul nr. 1: cuantificarca sumei lipsa din casierie

Obiectivul nr. n: emilerea unei opinii independente privind existent^ si valoarea prejudiciului adus
patrimoniului societatii EXEMPLU SRL.

Paragraful (V)
Lucrarile expertize] contabile s-au efectuat in perioada 1 5 - 2 0 august 2010 la sediul social al SC
E X E M P L U SRL.

Paragraful (VI)
Materialul documentar care a stat la baza efectuarii expeilizei consta in:
dosarul cauzei aflat pe rol;
registrul de casa pentru operatiile de casierie;
inventarul perioadei precedcnte si inventarul ultimei perioade analizatc:
registrul-jurnal. registrul-inventar:
n
fisele de cont aferente operatiilorcontabile:
documentele de personal ale salariatului privind responsabilitati i atributii de gestionar.

Paragraful ( V I I )
Redactarea prezentului raport de expertiza contabila s -a facut in perioada 20-25 august 2010. In cauza
s-au efectuat/nu s-au efectuat alte expertize contabile; s-au utilizat/nu s-au utilizat lucrSrile altor exper|i
(tehnici, fiscali).

Problemele ridicate de par-file interesate in expertiza si explicable date de acestea in timpul efectuarii
expertizei sunt:

Societatea EXEMPLU SRL a constatat cu ocazia unei inventa rieri ca exista o diferen^a" foarte mare
intre soldul fizic al banilor din casierie i soldul scriptic din registrul de casa. Societatea se indreapta
impotriva casierului solicitand recuperarea pagubei.
Gestionarul. dl Vasilica Georgel. contests masura dispusa de societate. afirmand ca sumele sunt
nereale.

Paragraful (VIII)
Data pentru depunerea prezentului raport de expertiza contabila a fost fixata la 01 septembrie 2010 si
prelungita la data...(dac5 este cazul)

CAPITOLUL II - DESFA$URAREA EXPERTIZEI CONTABILE

Obicctivul nr. i (i = 1, ... , n)


Pentru a raspunde la obicctivul intrebarea nr. 1: cuantificarea sumei lipsa din casierie, s-au
examinat urmatoarele documenle:

dosarul cauzei aflat pe rol:


registrul opera|iilor de casierie:
inventarul perioadei precedente i inventarul ultimei perioade analizate;
registrul-jurnal. registrul-inventar:
tiscle de cont Lifcrcnlc npenitiitor contabile:
documentele de personal ale salariatului privind responsabilita|i i atribulii de gestionar,
(Descriere detaliata cu trimitcre la anexe, daca este cazul)

in cont'ormitatc cu ducumentcle expertizate formulam, la obiectivul nr. I, urmatorul raspuns :

?n baza contractului de munca sj a llsei postului, dl Vasilica Georgel este easier in perioada
01 ianuarie - 30 iunie 2010. Avand in vedere prevederea din Decretul nr. 209/05.07.1976 ce
stabile1e faptul ca, penlru perioada in care lucreaza, casierii sunt geslionari ai valorilor de bani.
iar anterior casieria a fost efectuata de alta persoana, expertul contabil verifica dac& sunt
indeplinite prevederiL' legale privind predarea-primirea gestiunii in ba/a unui proces-verbal de
inventariere.
Asttel. la data de 01 ianuarie 2010. societatea preda in baza unui proces -verbal de inventariere
insopt de un proces-verbal de predare-primire. numeranil din casierie in sumS de 2.000 lei catre
noul easier impreunS cu cheia de la seiful de bani si obiectele de inventar (rnasina de numarat
bani, un birou, seiful cu cheie) necesare unei desfasurari normale a activitatii, precum si cheile
de acces In incinta casieriei.
Studiind organigrama societajii i intervievand atat pe dl Vasilica Georgel, cat 5! alte persoane
din cadrul societatii. rezulta ca in aceasta perioada nu au mai fost al{i casieri angajati.
Cu ocazia inventarierii dispuse de administratorul societatii pentru depunerea situatiilor
semestriale, se constata la inventarierea casieriei un sold scriptic de 102.000 lei si un sold faptic
de 2.000 lei, ocazie cu care societatea suspends contractul de mimca* al casierului.
Avand in vedere aceste elemente. atat inventarul initial, cat si inventarul de la 30 iunie 2010.
expertul contabil analizeazS document cu document toate operatjile inregistrate in registrul de
casS, in corespondents cu inregistrarile din evidenfa contabilS refleclate in regis trul jurnal.
Astfel. se constata ca fiecare operate inregistrata in registrul de casa* este msotita de un
documentjustificativ inregistrat si in evidenta contabila. Se observS ca in activitatea societatii
sunt foarte frecvente incasarile de la client.! cu numerar fara a fi depusi banii in banca, iar plaple
catre furnizori sunt nesemnificative. Expertul contabil verifica prin sondaj confirmarea pla^ilor
ftcute de catre clien^ii societatii. Acestia confirma platile.
Hxpcrtul contabil verifies corectitudinea inregistrSrilor in registrul de casa" in scopul eliminarii
posibilltatii inregistrSrii unor sume eronate sau efectu&rii unor operatii aritmetice gresite.
l-xpertul contabil aduna incasarile si scade platile pornind de la soldul initial de 2.000 lei si
constata ca soldul registrului de casa a^a cum rezulta din prelucrarea documentelor anexa este
de 102.000 lei si nu sunt inregistrate erori matematice sau de retranscriere a sumelor.
Prin urmare. expertul contabil considers ca" suma reala ce rezulta din mcasari le si platile
efectuate de societate i ce artrebui sa se regaseascain casierie este de 102.000 lei.
Avand in vedere procesul-verbal de inventariere de la data de 30 iunie 2010 semnat de o
comisie formata din 4 persoane ce au identitlcat In casierie suma de 2.000 lei coronorata
cu declara(ia gcstionarului efectuata in baza O.M.F.P. nr. 2.861/2009 privind
inventarierea, declarafie ce atesta c3 salariatul Vasilica Georgel nu define bunuri sau
valori in afara casieriei, expertul contabil cstimeaza un minus i n casieria societafii de
100.000 lei.
(Se redactea/a raspunsul clar, concis si fara ambiguitati)

Pentru a raspunde la obiectivul intrebarea nr. n: ..emiterea unei opinii independente privind
existen^a si valoarea prejudiciului adus patrimoniului societatii l : ,XEMPLU SRL", s-au examinat
urmatoarele documente:

registrul operatii lor de casierie:


inventarul perioadei precedente si inventarul ultimei perioade anali/ate:
registrul-jurnal. registrul-inventar.
:

in conformitate cu documentele expertizate formulam, la ohiectivul nr. n, urmatorul raspuns :

Conform raspun.sului de la ohiectivul nr. 1. expertul coiuabil a stabilit ca in evidenja societalii si


in registrul de casa nu sunt magistrate sume eronate s.i nici nu sunt identificate erori
mate m at ice.
Pe parcursul perioadei 01 ianuarie - 30 iunie 2010 in evidenta administrativa a societa(ii nu
sunt magistrate evenimente de natura a aduce atingere patrimoniului SC EXEMPLU SRI,
{spargeri. intrari prin efractie, inundatii). Acest lucru esle verificat atat prin analiza registrului
de corespondents cu terpi al societatji. cat si prin discinle cu salariatul Vasilica Georgel.
Astfel. in opinia noastra. suma ce reprezinta un prejudiciu adus patrimoniului societa^i
EXEMPLU SRL este diferen|a dintre soldul scriptic al registrului de casa si valoarea sumei de
ban! identificata la inventarierea faptica a patrimoniului. Menponam ca, in opinia noastra,
inventarul efectuat de comisia de inventariere este efectuat conform procedurii .stabilite de
O.M.F.P. nr. 2.861/2009 privind inventarierea. astfel incat rezultatele consemnate in listele de
inventariere sunt corecte si complete.
Prin urmare, ca o concluzie generala, societatea EXEMPLU SRL inrcgistreaza in
perioada in care dl Vasilica Georgel este singurul easier al societa(ii, un prejudieiu in
suma de 100.000 lei, calculat ca diferen^i Tntre soldul scriptic in valoare de 102.000 lei
determinat si considerat corect conform procedurilor descrise la obiectivele anterioare si
suma regasita fizicin casieriein valoare de 2.000 lei.
(Se redacteaza raspunsul clar, concis si fara ambiguita(i)

CAPITOLUL IH - CONCLUZII

in conformitate cu examinarile materialului documentar mentionat in introducerea si cuprinsul


prezentului raport de expertiza, formulam urmatoarele concluzii (raspunsuri) 1 a obiectivele (intrebarile
fixate acesteia:
La obiectivul nr. 1: expertul contabil considera c& suma reala ce rezulta din incasarile si pla^ile
efectuate de societate si ce ar trebui s5 se regaseasca in casierie este de 102.000 lei. Avand in vedere
procesul-verbal de inventariere de la data de 30 iunie 2010, semnat de o comisie formats din 4
persoane ce au identificat in casierie suma de 2.000 lei coroborata cu declara^ia gestionarului efectuata
in baza O.M.F.P. nr. 2.861/2009 privind inventarierea. declara^ie ce atesta ca salariatul Vasilica Georyel
nu define bunuri sau valori in afara casieriei. expertul contabil estimeaza un minus in casieria societalii
de 100.000 lei.

La obiectivul nr. n: societatea EXEMPLU SRL inregistreaza in perioada in care dl Va silica Georgel
este singurul easier al societatji un prejudiciu in suma de 100.000 lei. calculat ca difcren|a intre soldul
scriptic in valoare de 102.000 lei determinat si considerat corect conform procedurilor descrise la
obiectivele anterioare si suma regflsila fizic in casierie in valoare de 2.000 lei.
(Se vor relua conclu/iile exprimate in cadrul Capitol u l u i II DESFASURAKEA EXPERTIZEl
CONTABILE)
Penlru ca prezentul raport de expertiza contabila sa v ina in sprijinul beneflciarului. consideram necesar
sa facem urmatoarele precizari: nu este necesar
(Accst paragraf poale fi introdus numai daca expert LI I contabil considera ca este util beneflciarului
experlizei contabile. El poate face obiectul unui capitol distinct. Capitolul CONSIDERAJll
PERSONALE ALE EXPERTULU1 (EXPERJILOR) COISTABIL(l).

Expert contabil
Nume, prenume
Scmnatura

Raport de expertiza contabila judiciara de natura penala


privind primire sau eliberare de buniiri fara documente (caz
real)
Tribunalul/Judecatoria Sector x BUCURES.T1
Sectfa Civila 2
Dosarnr. 12345/2010

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA J U D I C I A R A

CAPITOLUL 1 - INTRODLCERE
Paragraful (I)
Subsemnatul Popescu Ion Vasile, expert contabil. domiciliat in Bucure sti, Str. Panselujelor nr. 3.
Sector 2, posesor al carnetului de expert contabil nr. 1110 inscris In Tabloul Experrjlor Contabili si
Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) in partea I. pozifia 1110.
{Daca sunt mai multi experfi contabili acest paragraf se repeta pentru fiecare).

Paragraful ( I I )
Am lost numit prin Ordonanfa nr. 123 din data de 20.07.2010 expert contabil in dosarul nr.
12345/2010. parjile implicate in proces fiind:

1. SC EXEMPLU SRL, cu sediul in Bucuresti. Str. N u f a r u l u i nr. 5, Sector I. in calitate de parte


vatamata. societatea are ca obiect de activitate - baruri i cafenele:
2. persoana flzicS Vasilica Oeorgel cu domiciliul in Bucuresti, Str. Lalelelor nr. 2. Sector I . m calitalc
de inculpat.
(Pentru fiecare parte implicata in proces se va menfiona denumirea, domiciliul sau sediul social
si calitatea procesuala, se va pre/enta citarea par(ilor)

Paragraful ( I I I )
iniprcjurarile $i circumstantelc in care a luat nastere litigiul sunt:
Ca urmare a unei verificari inopinate a comisarilor Garzii financiare, acestia constata existen^a in
gestiunea societa|ii a unui numar de 200 sticle de bauturi alcoolice pentru o marca rccunoscuta, sticle
Demarcate s.i pentru care societatea nu a prezentat documenle de provenience a marfii.

Comisarii dispun confiscarea marfii aflata in stoc, conflscarea veniturilor estimat e de acestia pentru
vanzarea aceluiasj tip de maria in perioada anterioara si amendarea societatji pentru neutilizarea casei
de marcat flscale conform prevederilor din O.U.G. nr. 28/1999. cu modificari ulterioare.

Administratorii societa^i considera ca nu au dispu s aceste opera^ii si depun plangere penala impotriva
salariatului Vasilica Georgel, gestionar s.i barman, afirmand ca acesta a introdus fara s.tirea lor marfuri
din afara societatii pe care le-a vandut fara a fi inregistrate in evidence contabile s,i fara a le bate pe
casa de marcat, insuindu-i contravaloarea acestora.

Paragraful (IV)
Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabila, careia i s-au fixat urmatoarele
obiective (intrebari):

Obiectivul nr. 1: exprimarea unei opinii privind documented de provenien^a a stocului de bauturi
alcoolice;

Obiectivul nr. n: estimarea pagubei produse in patrimonial SC EXEMPLU SRL.

Paragraful (V)
Lucrarile expertize! contabile s-au efectuat in perioada 1 5 - 2 0 august 2010 la sediul social al SC
EXEMPLU SRL.

Paragraful (VI)
Materialul documentar care a stat la baza efectuarii expertize! consta in:
dosarul cauzei;
procesul-verbal de control 5! anexele la acesta;
procesul-verbal de contraventie intocmit de comisarii Garzii financiare;
inventarul efectuat de comisarii Garzii financiare;
inventarul efectuat de societate;
eviden|a financiar-contabila;
fisele de post sj contractele de gestiune aferente dlui Vasilica Georgel.

Paragraful (VII)

Redactarea prezentului raport de expertiza contabila s -a facut in perioada 20-25 august 2010.
in cauza s-au efectuat/nu s-au efectuat alte expertize contabile; s-au utilizat/nu s-au utilizat lucrarile
altor experji (tehnici, tiscali).
(f

Problemele ridicate de parole interesate in expertiza si explicable dale de acestea in timpul efectuarii
expertize! sunt:

Societatea se considera pagubita cu valoarea amenzii platite si a veniturilor confiscate. sus{inand ca


barmanul a introdus bauturi tara stirea lor in bar pe care le -a vandut (lira acte msuindu-$i
contravaloarea acestora.
Salariatul nu recunoaste invinuirea.

Paragraful(VIII)

Data pentru depunerea prezentului raport de expertiza contabila a fost flxata la 01 septembrie 2010 si
prelungita la data ... (daca este cazul).

CAPITOLUL II - DESFA$URAREA EXPERTIZE! CONTABILE

Obiectivul nr. i (i = 1, ... , n)


Pentru a r3spunde la obiectivul Tntrebarea nr. 1: ..exprimarea unei opinii privind documentele de
provenienja a stocului de bauturi alcoolice", s-au examinal urmatoarele documente:

procesul-verbal de control si anexele la acesta;


procesul-verbal de contravene intocmit de comisarii Garzii financiare;
inventarul efectuat de comisarii Garzii tmanciare;
inventarul efectuat de societate:
evidenta financiar-contabila;
fi^ele de post i contractele de gestiune aferente dl VasilicaGeorgel;
dosarul cauzci.
(Descricre detaliatd cu trimitere la anexe, daca este cazul)

in cont'ormitate cu documented expertizate formulam, la obiectivul nr. 1, urmatorul raspuns:


Pentru exprimarea opiniei, expertu! efectucazS urmatoarele diligence:

Anali/eaza u l t i m u l inventar al perioadei precedente, efectuand un punctaj cu evident,a contabila si


verifica daca aceasta a fost efectuat a conform procedurilor legale .
Constata ca societatea a efectuat corect aceasta inventarire. rezultatele i nventarului sunt inscrise in
evidenta contabila. astfel incat considera ca situapa de la data inventarierii este reala 1 rellecta
imaginea fidela a gestiunii respective.
Anali/.eaza document cu document fiecare aprovizionare si iesire din gestiune a marfii iilor vandute
sub forma dc bauturi; rezultatul acestei analize corcspunde cu rezultatul inventarierii efectuate de
comisarii Garzii financiare cu exccp|ia cantitatilor constatate fara documente regasite si in
procesul-verbal de contraveniie.

Analizeaza tlsa postului si documentele anexa ale dosarului de personal ale dl ui Vasilica George! si
observa ca societatea a indcplinit proccdura angajarii unui gesti onar conform Legii nr. 22/1969. cu
modificari.
Analizeaza organigrama societapi, discuta cu salariatul i cu alti salariaji din societate sj constata ca
este singurul gestionar (barman-gestionar) in ultimul an de zile,
Verifies registry 1 de coresponden|a al societal si solicita o confirmare in scris de la societatea ce
efectueaza paza barului 5! constata ca in ultimul an mi au tost incidente cu privire la intrari/iesiri
prin efrac|ie, sparger!, furturi. incendii sau inunda|ii.

Asttel. comparand inventarul efectuat de organul de control cu inventaml ce rezulta din situaliile
societajii rezulta ca la data controlului comisarilor Garzii flnanciare cele 200 de sticle gasite in bar nu
se regasesc cu documente de intrare in evidenfa societatii.

De asemenea, analizand monetarul rezultat si emis de casa de marcat fiscala cu suma de bani
inventariata de organul de control, se constata ca aceasta din urma este mai mare fara a fi justiflcata cu
documente ce atesta sursaincasarilor facute.

Astfel, in opinia expertului contabil, cele 200 de sticle se regasesc introduse fara documente in
gestiunea barului din incinta SC EXEMPLU SRLin perioada in care si ngurul gestionar barman
este di Vasilica Georgel.
(Sc rcdacteaza raspunsul clar, concis si fara ambiguitati)

Pentru a raspunde la obiectivul intrebarea nr. n: estimarea pagubei produse in patrimoniul


SC EXEMPLU SRL, s-au examinat urmatoarele documente:

Procesul-verbal de control si anexele la acesta;


Procesu I-verbal de contravenjie intocmit de comisarii Garzii Financiare;
documentele de plata a amen/.ilor.

in conformitate cu documentele expertizate formulam, la obiectivul nr. n, urmatorul raspuns:


Avand in vedere ca. potrivit obiectivului nr. 1. cele 200 de sticle nu sunt inregistrate si achiziponate de
societate. confiscarea acestora nu este o paguba adusa patrimoniului SC EXEMPLU SRL.

?n ceea ce priveste veniturile presupuse realizate si confiscate de autoritatea fiscala. acestea au tost
platite cu ordinul de plata nr. 10/2010, chiardaca acestea nu au tost insusite de socielate.
Astfel. valoarea acestora este o paguba (pierdere) din beneficiul societatii EXEMPLU SRL.

Prin urmare, pulem concluziona ca valoarea pagubei suportnte de SC EXEMPLU SRL este
compusa din veniturile confiscate si amenda platita pentru neutilizarea casei de marcat flscale, ce
totalizeaza suma de x lei.

(Se redacteaza raspunsul clar, concis si fara amhiguita^i)

CAPITOLLLin - CONCLUZ1I
II

in conformitate cu examimlrile inaterialului docutnentar menrjonat in introducerea si cuprinsul


prezentului raport de expertiza, form LI lam urmatoarele concluzii (raspunsuri) la obiectivele (intrebarile
fixate acesteia:
La obiectivul nr. 1: in opinia expertului contabil, cele 200 de sticle se regasesc introduse fara
documente in gesliunea barului din incinta SC EXEMPLU SRL in perioada in care si ngurul gestionar
barman este dl Vasilica Georgel.

La obiectivul nr. n: putem concluziona ca valoarea pagubei suportate de SC EXEMPLU SRL este
compusa din veniturile confiscate si amenda platita pentru neutilizarea casei de marcat fiscale, ce
totalizeaza suma de x lei.
(Se vor relua concluziile exprimate in cadrul Capitolului II DESFA$URAREA EXPERTIZE1
CONTABILE)

Pentru ca prezentul raport de expertiza contabila sa v ina in sprijinul beneficiarului. consideram necesar
sa facem urmatoarele precizaYi: nu este necesar
(Acest paragraf poate fi introdus numai daca expe rtul contabil considera ca este util beneficiarului
expertize! contabile. El poate face obiectul unui capitol distinct, Capitolul CONSIDERAT11
PERSONALE ALE EXPERTULUI (EXPERTILOR) CONTABIL(I ).

Expert contabil
Nume, prenume
Semnatura

Raport de expertiza contabila judiciara


CAPITOLUL I - INTRODL'CERE

I. Subsemnata STAN CRISTINA, expert contabil cu carnet nr. 1.787/2000. am fost desemnata prin
Ordonanja din 10 mai 2008 a Poli^iei Sectoruku 1 - Compartimentul CercetSri Penale, sa efectuez o
expertiza contabilajudiciarS in Dosarul Penal nr. 6.777/P/2007 privind pe invinuitul Farca? George -
administrator al SC Fox Star SRL.

1. intrebarile la care raspunde expertul sunt urmatoarele:


daca materialele prezentate ca fiind achizitionale dc la furnizorul SC I I F M Gru p SRL si pkltite
catre acest furnizor au existat in fapt si daca achizipa s -a efectuat cu documente reale;
daca plat.ile efectuate pentru facturile eniise de SC HFM Grup SRL sunt reale si daca exists
prejudiciu creat societa^ii si bugetului general consoli dat.

2. Raportul de expertiza a fost intocmil in baza urmatoarelor documente si acte normative:

Documentele puse la dispozipe de Politia Seclorului I - Compartimentul Cercetari Penale:


Legea nr. 31/1990 privind societatjle comerciale:
Legea contabilitajii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul ministrului flnan|elor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile ji completarile ulterioare,
privind aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene;
Ordonanfa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activita|ii de expertiza contabila si a
contabililor autorizati, cu modificarile si completarile l a z i ;
Legea nr. 571/2004 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu
Normele metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare.

4. Expertiza a fost efectuata la domiciliul expertului desemnat - STAN CRISTINA.


5. in acest dosar nu s-a mai iacut o alta expertiza.
6. Raportul de expertiza a fost Intocmit in 8 exemplare.
7. imprejurarile cauzei: In urma sesizarii de Adunarea Generala a Acrjonarilor a SC Fox Star SRL a
Police! Sector 1 privind savarsirea unor infractiuni economice referitoare la efectuarea unor plaji in
perioada 01.01.2005 -31.12.2006 in dauna societatii de catre Administratorul acestei societaji dl Fareas
George, au fost demarate de Polijia Sector 1 cercetari penale in vederea elucidarii problemelor,
dispunand astfel efectuarea unei expertize contabile privind stabili rea realitatii in cauza respectiva.

CAPITOLUL H - DESFAURAREA EXPERTIZEI CONTABILE

in cadrul expertize! au fost verificate documentele existente in dosarul cauzei. precum sj evidentele
contabile ale SC Fox Star SRL.

Obiectivul nr. 1: ,,Daca materialele prezentate ca Hind achizi^ionate de la furnizorul SC III M


Grup SRL $i platite catre acest furnizor au existat in fapt $i daca i i c h i / i j i a s -a efectuat cu
documente reale".

Pentru a raspunde la acest obiectiv, expertiza a analizat, in afara de documentele p rezentate la Capitolul
Introducere, urmatoarele documente din evidenja contabiia i arhiva societatii SC Fox Star SRL:
> Balance lunare de verificare (sintetice si analitice) intocmite pentru perioada 1 ianuarie 2005-
31 decembrie 2006;
> Situa^iile financiare intocmite la 31.12.2005, respectiv la 31.12.2006 de catre SC Star Fox
SRL;
> Actul constitutiv al societafii;
> Notele contabile incheiate la datele corespunz atoare inregistrarii operatiunilor specifice pentru
evidenfierea intrarilor de bunuri;
> Documentele privind receptia materialelor consumabile si a bunurilor aprovizionate;
> Registrele-jurnale pentru perioada 1 ianuarie 2005 - 31 decembrie 2006;
> Jurnalele de cumparari pentru perioada 1 ianuarie 2005 - 31 decembrie 2006;
> Registrele de casa si banca lunare intocmite pentru perioada supusa analizei;
> Facturile si documentele de achizi|ie primite de la furnizorul SC HFM Grup SRL:
> Procesul-verbal al AGA privind indiciile savarsirii de infrac^iuni economice;
> Evident stocurilor pe perioada supusa expertize!,

in urma analizei i veritlcarii documentelorde mai sus. expertiza a stabilit urmatoarele:

SC Star Fox SRL a fost infnntata in anul 2002, fiind inmatriculata la Oficiul Registrului Comer^ului cu
nr. J40/887/2002, cu cod de identiftcare fiscala nr. R07703754, avand sediul in Bucuresti, sector 1,
str. Episcopiei nr. 2.
Administratorul societa^ii este dl Farcas George, care are mandat pe o perioada de 5 ani.
Obiectul principal al activita|ii il constituie prestarea de servicii de canalizare.
Evidenfa contabila este asigurata prin organizarrea unui compartiment propriu de contabilitate, acesta
fiind condus de dl Ispas Ion - contabil-sef.
Din verificarea fiscal^ a documentelor si evidenjelor contabile ale societa|ii, pentru perioada
01.01.2005-31.12.2006 au fost inregistrate de la furnizorul SC HFM Grup SRL urmatoarele facturi
reprezentand |eava foraj i prestari servicii dupa cum urmeaza:

Nr. Factura nr./data Cota TOTAL Baza


crt TVA TVA
1 235501/25.02.2005 19 10.245 8.609
2 2335519/16.04.2005 19 17.890 15.033
3 2335520/17.04.2005 19 9.997 8.400

4 2335524/26.05.2005 19 14.765 12.407


5 2335507/05.09.2005 19 9.880 8.303

6 2335508/08.10.2005 19 6.890 5.790

7 2335511/28.10.2005 19 8.765 7.366

8 2335S26/ 15.01.2006 19 13.679 1 1 .495


9 2335527/1 30.01.2006 19 23.890 20.076

10 5295053/05.04.2006 19 15.765 13.248

11 5295064/30.06.2006 19 9.006 7.568

TOTAL 140.772 118.296

Experti/.a a procedat la verificarea notelor de intrare. receptie si constatare de diferen^e privind intrarile
de materiale. constatand ca acestea nu exisia intocmite.
Totodata, au fost solicitate si procese-verbale, siluatii de lucrari privind serviciile de foraj prestate de
societatea In cauza, acestea nefiind puse la dispozi tie intrucat nu au existat.
Din evidence puse la dispozifie nu au fost identificate consumurile de materiale ,,achi zitionate" prin
facturile respective.

Conform evidentei contabile intocmite de societate. materialcle respective au fost inregistrate in contul
sintetic 3028 ..Alte materiale consumabile". nefiind inregistrate in balanja analitica a stocurilor de
materiale consumabile. Verificand corelajiile dintre balan|a de verificare sintetica si balanta de
veritlcare analitica a stocurilor de materiale. se constata ca acestea nu sunt egale. in balan|a de
veritkare soldul contului 3028 ,,Alte materiale consumabile" fiind mai mare decat soldul stocurilor
prezentate in balanta de gestiune analitica cu sumade 170.890 lei.

in urma verificarii listelor de inventariere si a procesului-verbal de inventar la datele 31.12.2005 si


31.12.2006 se constata ca aceste materiale nu au fost mscrise in listele de inventariere. cu toate ca ele
sunt prezentate in continuare in soldul contului sintetic 3028 ..Alte materiale consumabile".

Expertiza a procedat la demararea verificarii or incrucisate i la societatea furnizoare SC HFM Grup


SRL. In urma verificarilor efectuate privind existen|a facturilor emise de catre SC HFM Grup SRL
catre SC Fox Star SRL in perioada 01.01.2005 - 31.12.2006. expertiza a constatat ca aceste facturi nu
exists Inregistrale in eviden|a S.C HFM Grup SRL.
S-a mai constatat ca societatea HFM Grup SRL nu are mscris in obiectul de activitate efectuarea de
lucrari de foraj si nici comercializarea unorastfel de materiale consumabile.

Verificand senile si numerele facturilor achizirionate si utilizate de SC HFM Grup SRL s -a constatat ca
seriile 5! numerele facturilor inregistrate de catre SC Star Fox SRL nu fac parte din plaja de numere
alocata societajii SC HFM Grup SRL.

Cu privire la datele persoanelor care au efectuat livrarile de materiale consumabile, inscri se pe facturile
inregistrate de catre SC Star Fox SRL, s-a constatat ca persoanele respective nu exista ca angajati In
cadrul SC HFM Grup SRL, numele. prenumele sj datele de ide ntificare ale acestor persoane fiind
fictive.

Prin urmare, ca rasp mis la obiectivul nr. 1, in urma verificarilor efectuate, experti/a a ajuns la
concluzia ca ;u h i / i i i i l r efectuate de catre SC Star Fox SRL prin intermediul facturilor pre/entate
ca fiind intocmite de catre SC HFM Grup SRL sunt fictive, acestea neexistand in fapt.

Totodata, expertiza considers ca facturile prezentate pentru achi/itia materialelor ?i prestarea


serviciilor de foraj sunt false, pentru intoemirea acestora fiind procurate documente de calre
administratorul SC Star Fox SRL de la persoane neautorizate In emiterea de documente fiscale. intrucat
seriile s.i numerele mscrise pe documenlele prezentate nu se regasesc in baza de date a Imprimeriei
Kationale. respectiv a furni/orilor a
Obiectivul nr. 2: ,,Daca platile efectuate pentru facturile eniise de SC HFM Grup SRL sunt reale
si daca cxista prejudiciu ercat societa^i si bugctului general consolidat" .

Pentru a raspunde la acest ohiectiv. expertiza s-a folosit de materialul documentar prezentat la
obiectivul nr. 2.
Referitor la platile inregistrate pentru achitarea acestor facturi. din analiza documentelor justificative si
a registrelor de casa si banca, expertiza a constatat c5 platile au fost efectuate prin casa, prin
intermediul Deconturilor de cheltuieli intocmite pe numele Adminsitratorului, avand anexate ca
documentejustificative chitanje emise pe numele SC HFM Grup SRL.

Din analiza documentelor de casa se constatS c3 societatea nu a respectat Regulamentul de cas a si


disciplina financiar-bancara stipulata prin O.U.G. nr. 15/1996. cu modificarile si completarile
ulterioare. efectuand plaji de casa mai mari de 5.000 lei catre o persoana juridica si efectuand pla|i
paniale prin numerar pentru achitarea unei facturi fis cale.
Pentru efectuarea acestor p\&\\, societatea a retras prin fila CEC bani din contul bancar deschis pe
numele societatii.

Prin verificare incruciata a evidenjierii mcasarilor la firma SC HFM Grup SRL, din analiza
Registrului de casa intocmit pentru perioada respectiva, expertiza a constatat c9 aceste Incasari nu
figureazS in documentele si situapile SC HFM Grup SRL.
Din verificarea seriilor si numerelor alocate pentru chitanjele folosite in activitatea sa de catre SC HFM
Grup SRL s-a constatat ca documentele (chitanjele) care figureaza in evidenja contabila a SC Star Fox
SRL nu fac parte din plaja de numere alocata SC HFM Grup SRL.
Prin decontarea unor documente fictive, administratorul a prejudicial patrimoniul societatii cu suma de
140.772 lei.

Totodata, avand in vedere cS pentru facturile fictive societatea a dedus TVA in suma de 22.476 lei. s -a
prejudiciat bugetul de stat cu suma de 22.476 lei.

Prin urmare. ca raspuns la obiectivul nr. 2, in urma veri fiearilor efectuate, expertiza a ajuns la
concluzia ca platile efectuate de catre SC Star Fox SRL prin intermediul deconturilor de
cheltuieli intocmite dc ctre administratorul socictafii au avut la IKI/H documente justificative
false, fictive (respectiv facturi si chitanfe false).
Expertiza concluzioneaza ca pla(ile justificate astfel reprezinta plafi efectuate in favoarea
administratorului care, pentru decontarea acestora, s-a folosit de documente fictive.
Prin decontarea unor documente false, administratorul a prejudiciat societatea cu suma de
140.772 lei si bugetul de stat cu suma de 22.476 lei.

CAPITOLLL HI CONCLUZII

in con form State cu exam i nan le material u l u i documentar mentionat in introducerea si cuprinsul
prezentului rapoit de expertiza. tbrmulam urmatoarele concluzii la obiectivele llx ate acesleia:
Obiectivul nr. 1: ,,Dac3 materialele prezentate ca fiind achizi(ionate de la furnizorul SC HFM
Grup SRL si platite catre acest furni/.or au cxistat in fapt si daca achizifia s -a efectuat cu
documente reale".
Concluzie: Achizitiile efectuate de catre SC Star Fox SRL prin intermediul facturilor prezentate
ca fiind intoemite de catre SC HFM Grup SRL sunt fictive, acestea neexistand in fapt. Expertiza
considera ca facturile prezentate pentru achizifia materialelor si prestarea serviciilor de foraj
sunt false, pentru intocmirea acestora fiind procurate documente dc catre administratorul
SC Star Fox SRL de la persoane neautorizatein emiterea de documente fiscale.

Obiectivul nr. 2: ,,l):u-a plajile efectuate pentru facturile emise de SC HFM Grup SRL sunt reale
si daca exista prejudiciu creat societa^i si bugetului general consolidat" .
Concluzie: I'lfil ile efectuate de catre SC Star Fox SRL prin intermediul deconturilor de cheltuicli
intoemite de catre administratorul socicta(ii au avut la baz3 doc umente justificative false, fictive
(r^mectiv facturi si chitanfe false).
K^JKrtiza concluzioneaza ca philik' justificate astfel reprezinta plafi efectuate in favoarea
administratorului, care pentru decontarea acestora s -a folosit de documente fictive.
Prin decontarea unor documente false, administratorul a prejudicial societatea cu suma de
140.772 lei si bugetul de stat cu suma de 22.476 lei.

Prezentul Raport de expertiza contabila confine 7 pagini.


Expert Contabil,
STAN CRISTINA

Raport de expertiza contabila judiciara de natura penala


privind sustragerea de inscrisuri/distrugere a/falsificare a
documentelor
Tribunalul/Judecatoria Sector x BUCURESTI
S^a Civtia 2
Dosarnr. 12345/2010

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA

CAPITOLCL 1 - INTRODUCERE

Paragraful (1)
SuhsemnatLiI Popescu Ion Vasile. expert contabil. domiciliat in Bucure^ti, Str. Panselufelor nr. 3, Sector
2. posesor al carnetului de expert contabil nr. 1 1 1 0 mscris in Tabloul l : ,\pertilor Contabili ,si
ContabiliIorAutoriza;i din Romania (CEC CAR) in partea I pozijia 1110.
(Daca s u n t mai m u l j i expert! contabili acest paragraf se repeta pentru fiecaref.
Paragraful (II)
Am lost n urn it prin Ordonan^a nr. 123 din data de 20.07.2010, expert contabil In dosarul
nr. 12345/2010. parjile implicate in proces fiind:

1. Administratia finanjelor publice Bucuresti, In calitate de parte vatamata.


2. Persoana fizica Vasilica Georgel, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Lalelelor nr. 2, Sector 1, in calitate
de invinuit.
(Pentru fiecare parte implicata in proces se va men(iona dcnumirea, domiciliul sau sediul social
si calitatea procesuala, se va prezenta citarea parjilor)

Paragraful (III)
imprejurarile si circumstance in care a luat nastere litigiul sunt:

Ca urmare a adjudecarii unui contract public de prestari servicii constand in reparajii lucrari de zidarie,
in calitate de persoana fizica autorizata. dl Vasilica Georgel este prestatorul,
Beneficiar Administrapa Financier Publice. printr-o neglijenla, persoana fizica toarna materiale de
construe^! peste un dulap al autorita^ii tiscale In care se aflau deconturile de TVA pentru toji operatorii
ce au denumirea cu literele A si B.
Datorita acestei neglijenje. autoritatea fiscala anunia organul de cercetare competent. Ja decizia
reconstituirii documentelor distruse sau deteriorate ^i imputa persoanei fizice contravaloarea costului
cu reconstituirea.

Paragraful (IV)
Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabila, careia i s -au fixat urmStoarele
obiective (intreban):
Obiectivul nr. 1 : determinarea numarului de deconturi de TVA distruse

Obiectivul nr. n: calculul corect al pagubei imputate persoanei fizice.

Paragraful (V)
Lucrarile expertizei contabile s-au efectuat In perioada 1 5 - 2 0 august 2010 la sediul social al
Administrate) Finanjelor Publice.

Paragraful (VI)

Materialul documentar care a stat la baza efectuarii expertizei consta in:

dosarul cauzei:
registrul de intrari din eviden^a administra|iei financiare;
plangerea depusii de Administrinia Financiers;
contract de prestari servicii.

Paragraful (VII)
Redactarea prezentului raport de expertiza contabila s -a facut in perioada 20-25 august 2010. in cauza
s-au efectuat/nu s-au efectuat alte expertize contabile; s-au utilizat/nu s-au utilizat lucrarile altor
exper|i. (tchnici, fiscal!)
Problemele ridicate de partile interesate in expertiza si explicable date de acestea in timpul efectuarii
expertize! sunt:

Persoana fizica contests valoarea pagubei imputate.

Paragraful (VIII)
Data pentru depunerea prezentului raport de expertiza contabila a fost fixata la 01 septembrie 2010 s_i
prelungita la data ... (daca este cazul)

CAPITOLUL II - DESFA$URAREA EXPERTIZEI CONTABILE

Obiectivul nr. i (i = 1, ... , n)


Pentru a raspunde la obiectivul intrebarea nr. 1: ..determinarea numarului de deconturi de TVA
distruse", s-au examinat urmatoarele documente:
dosarul cauzei;
registrul de intrari din evidenja administrate! fmanciare;
plangerea depusa de Administra|ia Financ iara.
(Descriere detaliata cu trimitere la anexe, da ca cste cazul)
in cunformitate cu documentele expertizate fbrmulam, la obiectivul nr. I, urmatorul raspuns :
Din discujia cu inspectorul de specialitate rezulta ca in acel dulap erau depozitate deconturile aferente
operatorilor economici inregistrati in sc opuri de TVA ce aveau scadenja in data de 25 iunie 2010.
Incidentul a avut loc in data de 23 iunie 2010.
Asttel. expertul contabil verificain registrul numerelor de intrare sub care sunt inregistrate deconturile
depuse de operatorii economici incepand cu perioada 01 iunie 2010 (prima /i in care se puteau depune
deconturi pentru lunamai 2010) si data de 23 iunie 2010.
Conform numerelor de inregistrare in registru, au depus deconturi de TVA un numar dc 250 de
operatori economici ce au denumirea incepand cu literele A$i B.
(Se redacteaza raspunsul clar, concis $i fara a

Pentru a raspunde la obiectivul intrebarea nr. n: calculul corect al pagubei, s-au examinat
urmatoarele documente:

fisa de post a inspectorului de specialitate:


documente privind achizifiade coli si alte consumabile (toner);
faclura de cheltuicli postale.

in conformitate cu documentele expertizate tormulam, la obiectivul nr. n, urmatorul raspuns :


Auloritatea fiscala ia in data de 24 iunie 2010 decizia reconstituirii documentelor distruse prin
notiflcarea tuturor operatorilor economici care au depus deconturi de TVA aferente lunii mai 2010 in
perioada mai sus amintita, ce an denumirea Tncepand cu liter ele A si B-
Prin decizia sefului administrate!, este numit un inspector de spec ialitatc ce trimite aceste notificSri in
term en dc 2 saptamani cu posta, activitatea fiind exclusive pentru aceasta reconstituire.

Expertul contabil constata urmatoarele cheltuicli aferente acestei reconstituiri:

Salariul si asigurarile sociale suportate de angajator aferente perioadei de 14 zile pentru inspectorul
de specialitate in suma de x lei
Costul colilor si al altor consumabile in suma de y lei
Costul postal al trimiterii in suma de z lei.

Expertul contabil nu mai identifies alte cheltuieli rel evante acestei reconstituiri.
Prin urmare, valoarea pagubei inregistrat e de institutia publics este suma cclor trei elemente.
(Se redacteaza raspunsul clar, concis si fara ambiguitati)

CAPITOLUL 1H - CONCLUZI1

in conformitate cu examinSrile materialului documenlar mentionat In introducerea si cuprinsul


prezentului raport de expertiza. formulam urmatoarele concluzii (raspunsuri) la obiectivele (intrebarile )
fixate acesteia:
La obiectivul nr. 1: conform numerelor de mregistrare in registru, au depus decon turi de TVA un
numar de 250 de operatori economici ce au denumirea mcepand cu liter ele A si B.

La obiectivul nr. n: Expertul contabil constata urmatoarele cheltuieli aferente acestei reconstituiri:

salariul s_i asigurSrile sociale ale inspectorului dc specialitete:


costui colilor si al altor consumabile;
costnl cu expedierea postala.

Expertul contabil nu mai identified alte cheltuieli relevante acestei reconstituiri.


Prin urmare, valoarea pagubei inregistrat e de institufia publica este suma celor trei elemente.
(Se vor relua concluziile exprimate in cadrul Capitolului II DESFAURAREA EXPERTIZEI
CONTABILE)

Pentru ca prezentul raport de expertiza contabila sa v ina in sprijinul beneficiarului, consideram necesar
sa facein urmatoarele precizari: nu este ne cesar.
(Acest paragraf poate 11 introdus numai daca expertul conlabil considera ca este util beneficiarului
expertize! contabile, HI poale face obiectul unui capitol distinct, Capitolul CONSIDERAJ1I
PERSONALEALE EXPERTULUI (EXPERJILOR) CONTABIL(I ).

Expert contabil
Nume, prenunu 1
Semnatura

Raport de expertiza contabila judicial* a de natura penala


privind deturnare de fonduri
Tribunalul/Judecatoria Sector x BUCURES.TI
Seqia Civila 2
Dosarnr. 12345/2010

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA

CAPITOLUL I - INTRODUCERE

Paragraful (I)
Subsemnatul Popescu Ion Vasile, expert contabil, domiciliat in Bucure$ti, Str. Panselutelor nr. 3, Sector
2, posesor al carnetului de expert contabil nr. 1110 inscris in Tabloul Experjilor Contabili i
Contabililor Autoriza^i din Romania (CECCAR) in partea 1, pozitia 1110
(Daca sunt mai m u l i i exper(i contabili, acest paragraf se repcta pentru fiecare)

Paragraful (II)
Am fost numit prin Ordonanja nr. 123 din data de 20.07.2010 expert contabil in dosarul nr.
12345/2010, pSrJile implicate in proces fund:

1. Procuratura Bucuresti, in calitate de organ de urmarire penala;


2. persoana fizica Vasilica Georgel cu domiciliul in Bucuresti. Str. Lalelelor nr. 2. Sector 1. in
calitate de invinuit;
3. persoana fizica Tanjica luliana. cu domiciliul in Bucuresji. Str. Crizantemelor nr. 8. Sector 5, in
calitate de invinuita.
(Pentru fiecare parte implicate in proces se va rnen{iona denumirea, domiciliul sau sediul social
si calitate;) procesuaia, sc va prezenta citarea par(ilor).

Paragraful (HI)
imprcjurarile si circumstan|ele in care a luat nastere litigiul sunt:

Ca urmare a sesizarii din oficiu pentru articolele aparute in presa. organul de urmarire penala dispune
efectuarea unei expertize contabile. avand ca object delurnarea de fonduri deslasurata la Autoritatca
Na|ionala pentru... undc dl Vasilica Georgel este presedinte cu rang de secretar de stat, far d-na Tan(ica
luliana estc director economic.

Sesi/area din oficiu a organului de urmarire penala s-a lacut tn urma unor apari^ii in presa privind
deturnarea unor fonduri alocate pentru dezvoltarea resurselor umane catre achizitia de autoturisrne.
3/

Paragraful (IV)
Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabila, careia i s -an fixat urmatoarele
objective (mtrcbari):
Obiectivul nr. 1: determinarea realita|ii existentei deturnarii de fonduri de la capitolul bugetar -
cheltuieli cu pregatirea resurselor umane la capitolul bugetar achizitii autoturisme;

Obiectivul nr. n: realitatea achizi|iei de mijloace de transpo rt si incadrarea In prevederea bugetara.

Paragraful (V)
Lucrarile
le eexpertize! contabile s-au efectuat m perioada 1 5 - 2 0 august 2010 la sediul Autoritatii
Nationale...

Paragraful (VI)
Materialul documentar care a Mat la ba/.a efecluarii expertize! const a in:

dosarui cauzei:
bilanjul si execu{ia bugetara;
balance lunare si fisele de cont;
raportarile trimestriale;
bugetul de venituri si cheltuieli;
legea de infiin^are si func^ionare a acestei autoritati.

Paragraful (VII)
Redactarea prezentului raport de expertiza contabila s-a facut in perioada 20-25 august 2010.
in cauza s-au efectuat/nu s-au efectuat alte expertize contabile, s-au utilizat/nu s-au utilizat lucrarile
altorexperji (tchnici, fiscali).

Problemele ridicate de part;ile interesate in expertiza si explicatiile date de acesteain timpul electuarii
expertizei SLint:

Persoanele fizice invinuite nu sunt de acord cu acuzatiile aduse si sunt de acord cu expertiza.

Paragraful ( V I I I )

Data pentru depunerca prezentului raport de expertiza contabila a fost fixata la 01 septembrie 2010 si
prelungita la data ... (daca estc cuzul)

CAPITOLUL II - DF.SFA$URAREA EXPERTIZEI CO^TABILE

Obiectivul nr. i (i = 1, ... , n)


Pentru a raspundc la Obiectivul fntrebarea nr. 1: ..terminarea realitajii existeiHei deturnarii de
fonduri de la capitokll bugetar - cheltuieli cu pregatirea resurselor umane la capitolu! bugetar
autoturisme", s-au examinat urmatoarele documente:

dosarul cauzei;
bilanjul si executia bugetara;
balan|ele lunare si fisele de cont:
raportarile trimestriale;
biigetui de venituri si cheltuieli;
legea de infiin^are si funcfionare a acestei autoritati.
(Descriere detaliata cu trimitere la anexe, daca este cazul)

in conformitate cu documentele expertizate form u lam, la obiectivul nr. 1, urmat orul raspuns:

Avand in vedere legea de mfiinjare si funcjionare a acestei autoritati. se constata ca aceasta este
ordonator secundar de credite. forul tutelar superior si ordonalorul principal de credite este Ministerial
_
Conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantee publice seprevede ca bugetul de venituri i
cheltuieli sa fie aprobat de ordonatorul principal de credite. Autoritatea poate utiliza fondurile aprobate
numai in capitolul i destina|ia acestor sume fara a depai nivelul max im aprobat.
Conform legii finanielor publice. mutarea destinapilor unor sume de la un capitol bugetar la altul este
interzisa. iar fapta este considerata infrac|iune.

Astfel, pentru anul 2009. an supus expertizei contabile, se constata:

bugetul de venituri si cheltuieli a) autoritapi este aprobat de catre ordonalorul principal de credite
subnr. 1.234/02.02.2009;
conform clasificarii bugetare 1 1 1 . pentru anul 2009 autoritatea are aprobata suma de x lei pentru
cheltuieli eu pregatirea resurselor umane;
conform clasificarii bugetare 222, pentru anul 2009 autoritatea are aprobata suma de y lei p entru
achizirja de autoturisme.

Ca metoda de lucru, expertul contabil analizeazS document cu document achizi|iile autoritati i si


constata:

toate aceste documente au viza controlului financiar preventive


in jurnalele de cumparSri se reg^sesc trei facturi privind trimiterea la perfecfionare a unui numar de
20 de persoane; sumele adunate nu dcpasesc capitolul bugetar aprobat;
?n evidenja contabila se regSseste si factura pentru achizitia a 2 autoturisme a caror valoare in
cumulat nu deptlseste bugetul aprobat;
plaple ambelor achizipi se regasesc in execu^ia bugetara.

Expertul contabil nu mai constata alte achizi(ii p r i v i n d mijloace de transport sau cheltuieli cu pre gatirca
resurselor umane. La analiza inventarului patrimoniului institute!, aceste 2 mijloace de transport se
regasesc inventariale.

Expertul contabil analizeaza executia bugetara a intregului an In comparafie cu bugetul aprobat


si constata ca prin executia finala a cheltuielilor >i p l a i i l o r nicio pozifie bugetara nu a f'ost
dcpfisitii t'ni:i de plafonu) maxim admis.
De asemenea, in evident contabila nu sunt modificari intermediarc ale bugetului prin care sume
sa fie transferate de la un capitol bugetar la a Itul.
{Se redacteazS raspunsul clar, concis si fara anibiguita(i)

Pentru a raspunde la obiectivul intrebarea nr. n: ..realitatea achizi|iei de mijloace de transport si


incadrarea in prevederea bugetara", s -au examinat urmatoarele documente:

bilantAil si execufia bugetara:


balance lunare si fisele de com;
registrul mijloacelor fixe.
inventarul anual.

In conformitate cu documentele experti/ate formulam, la obiectivul nr. n, urmatorul raspuns :


Pe parcursul anului 2009. autoritatea a efectuat atat achizitii de mijloace de transport, cat si cheltuieli
cu pregatirea resurselor umane. in plafonul stabilil prin bugetul aprobat de ordonatorul principal de
credite.
La verificarea executiei bugetare nu se constata depa$iri ale incadrarilor bugetare aprobate si
nici transferul de la o po/itie bugetara la alta.

CAPITOLUL IH - CONCLLZII

in conformitate cu examinarile materialului documentar men|ionat in introducerea si cuprinsul


prezentului raport de expertiza, form u I am urmatoarele concluzii (raspunsuri) la obiective le (intrebarile)
fixate acesteia:
La obiectivul nr. 1: expertul contabil analizeaza execujia bugetara a intregului an in comparajie cu
bugetul aprobat si constata ca prin executia finala a cheltuielilor si plaplor nicio pozi^ie bugetara nu a
fost depasita fa(a de plafonul maxim admis. De asemenea. in eviden^a contabila nu sunt modificari
intermediare ale bugetului prin care sume le sa* fie transferate de la un capitol bugetar la allul.

La obiectivul nr. n: pe parcursul anului 2009. autoritatea a efectuat achizitii de mijloace de transport si
cheltuieli cu pregatirea resurselor umane. La verificarea executiei bugetare nu sc constata depasiri ale
incadrarilor bugetare aprobate si nici transferul de la o pozijie bugetara la alta.
(Se vor relua concluziile exprimate in cadrul Capitolului II DESFA$URARFA FXPFRT1ZE1
CONTABILE)

Pentru ca prezenlul raport dc expertiza contabila sa v ina in sprijinul bcneficiarului. consideram necesar
sa facem urmatoarele precizari: nu este necesar
(Acest paragraf poate fi introdus numai daca expertul contabil considera c este util benetlciarului
experti/ei contabile. El poate face obiectul unui capitol distinct. Capitolul CONSIDERATE!
PERSONALE ALE EXPERTULtl (EXPERTILOR) CO1NTABIL(1 ).

Expert contabil
Nume, prenume
Semnatura

Ministerul Administratiei $i Internelor


DiiTc(i;i Generala dc Politic a municipiului Bucure$ti
Politia Sectorului 4
Compartimentu] Cercetari Penale
Dosar penal nr. 788/P/2009

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA

CAPITOLUL I - INTRODUCERE

1. Subsemnata DIM A IOANA, expert contabil cu carnet nr.l .775/2001, am fost desemnata prin
Ordonan|a din 05 octombrie 2009. a Poli(iei Sectorului 4 - Compartimentu] Cercetari Penale, s5
efectuez o expertiza contabila judiciara in Dosarul Penal nr. 278/2009 privind pe invinuitii Tudose
Gheorghe - administrator al SC Garamond Grup SRL i Sp ataru Ana - contabil al SC Garamond Grup
SRL.

2. mtrebarile la care rSspunde expertul sunt urmatoarele:

1) daca pentru marfa vanduta exista documente justificative privind provenien^a i achizi^ia
acestora:
2) daca au fost inregistate in evidenja contabila toate veniturile societa(ii SC Garamond Grup SRL
$i daca acestea au fost declarate la autoritap:
3) daca exista prejudiciu in suma de 108.853 lei. adus bugetului general consolidat. asa cum au
stabilit organele de control ale Administrapei Finanjelor Pub lice ale sectorului 2 Bucuresti.

3. Raportul de expertiza a fost mtocmit in baza urmatoarelor documente 5! acte normative:

Documentele puse la dispozipe de Politia Sectorului 4 - Compartimentul Cercetan Penale:


Legea nr. 31/1990 p r i v i n d societaple coinerciale;
Legea contabilitapi nr. 82/1991, republicata. cu modificilrile =-i completarile ullerioare:
Ordinul ministrului flnan^elor publics nr. 3.055/2009 privind aprobarea reglementarilor
contabile conforme cu directivele europcne:
- Ordonanfa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a
contabililor autoriza^i, cu modificSrile si completarile la z i ;
- Legea nr. 571/2004 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. impreuna cu
Normele metodologice de aplicare aprobate prin H . G . nr. 44/2004. cu modificarile si
completarile ulterioare.

4. Expertiza a fost efectuata la domiciliul expertului desemnat - DIMA IOANA.


5. in acest dosar nu s-a mai facut o alta expertiza.
6. Raportul de expertiza a fost intocmit in 8 exemplare.
7. imprejurarile cauzei: In perioada 10 februarie - 20 martie 2009, organele de control ale Agenjiei
Najionale de Administrare Fiscala - Administra|ia Financier Publice sector 2 au efectuat un control
fiscal la societatea SC Garamond Grup SRL pentru perioada 1 iulie 2007 - 31 decembrie 2008.

Potrivit actului de control intocmit de organele fiscale. au fost intrunite elementele constituirii
infractiunii de evaziune fiscala". producandu-se un prejudiciubugetului de statin sums de 108.853 lei,
Potrivit Rezohrfiei Parchetului de pe langa Judecatoria sector 4. data in 05.10.2009 in dosarul nr.
278/P/2009. adminislratorul socie1a{ii SC Garamond Grup SRL - Tudose Gheorghe si contabilul
societajii Spataru Ana au incalcat cu tiin(a prevederile legale privind eviden(ierea in actele contabile
ori in alte documente legale. a operapunilor comerciale efectuate i. respectiv. a veniturilor realizate.

CAPITOLUL H - DESFA$URAREA EXPERTIZEI CONTABILE

in cadrul expertize! au fost verificate documentelc existente in dosarul cauzei, precum si evidence
contabile ale SC Garamond Grup SRL.

Obiectivul nr. 1: ,,Daca pentru niarfa vanduta exista documente justificative privind provcnien(a
si achizifia acestora

Pentru a raspunde la acest obiectiv. expertiza a analizat, in afara de docu mentele prezentate la
Capitolul Introducere, urmatoarele documente din evidenta contabila s.i arhiva societa^ii
SC Garamond Grup SRL.

Balance lunare de verificare (sintetice i analitice) intocmite pentru perioada I iulie 2007 -
31 decembrie 2008;
Situajiile financiare intocmite la 31.12.2007 de caire SC Garamond Grup SRL;
> Actul constitutiv al societa|ii;
Notele contabile incheiate la datele coresp unzatoare fnregistrarii opera^iunilor specifice pentru
cvidentierea intrarilor de bunuri:
> Documentele privind vanzarea serviciilor si a mai'furilor;
Registrele-jurnale pentru perioada I iulie 2007-31 decembrie 2008;
Jurnalelc de cumparari pentru perioada I i u l i e 2007- 3! decembrie 2008;
Jurnalele de vanzari intomite pentru perioada 1 i u l i e 2007- 3 I decembrie 2008:
Facturile si documented de achizitie primite de la furnizorii de bunuri:
Notele de intrare recep|ie intocmite pentru perioada respectiva;
> Raportu! de inspec|ie fiscala intocmit de Administrafia Financier Publice Sector 2 a
Municipiului Bucuresti;
Eviden^a stocurilor pe perioada supusa expertize!.

in urma analizei sj verificarii documentelor de mai SLIS, expertiza a stabilit urmatoarele:

SC Garamond Grup SRL a fost infiinjata m anul 2003, fiind inmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului cu nr. J40/2635/2003, cu cod de identificare fiscala nr. R0887734, avand sediul In
Bucuresti. sector 2, str. Pache Protopopescu nr. 56.
Administratorul societa^ii este dl Tudose Gheorghe. care este si acjionar unic,
Obiectul principal al activita^ii II constituie repararea si intrep'nerea autoturismelor , precum si
comercializarea pieseior auto.
Societatea define un spajiu care funqioneaza ca service auto .
Evidenta contabiia este asigurata de expertul contabil Spataru Ana - conform contractului de prestari
serviciinr. 17/14.07.2006.

in urma expertizarii documentelor, se conslata ca societalea SC Garamond Grup SRL define


documente privind aprovizionarea service-ului auto cu materiale consumabile si piese de schimb.
respectiv marfuri.

in acest sens au fost intocmite note de intrare, receptie si constatare diferent.e la moment LI I achizijiilor.
Expertiza a mai constatat ca societate a a intocmit documente justificative pentru efectuarea repara|iilor,
respectiv Devize de reparatii. bonuri de consum, pentru serviciile prestate,
in acest sens, societatea detine un soft specializat in intocmirea Devizelor de lucrari.
Astfel, coreland documentele justificative privind serviciile prestate si vanzarea marfurilor cu
documentele de achizin'e. se constata ca societatea SC Garamond Grup SRL a deu'nut documente legale
de achizitie pentru serviciile prestate respectiv marfurile vandute.

in urma expertizarii documentelor puse la dispozifie, expertiza concluzioneaza la acest obiectiv ca


exista documente justificative privind provenienta i . i r h i / i i ia materialelor consumabile, pieselor
de schimb si marfurilor pentru serviciile prestate, respectiv pentru marfurile vandute.

Obiectivul nr. 2: ,,Daca au fost inregistrate in evidenfa contabiia toate veniturile societatii
SC Garamond Grup SRL si daca acestea au fost dcclarate hi nutoritafi" .

Pentru a raspunde la acest obiectiv, expertiza a avut in vedere documenlelc prevazu te la Capitolul I
Introducere si Obiectivul nr. I de la Capitolul II l)esfa$urarea expertize!.
Experliza a constatat ca pentru prestarea serviciilor si vanzarea marfurilor. societalea SC Garamond
Grup SRL detine Casa de marcat pe care o utilizeaza conform p revederilor stipulate de Legea nr.
28 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
in vederea efectuarii expertize!, s-a solicitat procesul-verhal de inventariere a patrimoniului efectuat la
data de 31.12.2007 si la data de 31.12.2008. precum i listele de inventar aferente intocmite pe fiecare
gestiune in pane.
SC Garamond Grup SRL nu a pus la dispozijie documentele solicitate, acesta neexistand,
Asadar. societatea nu a respectat reglementarile legale dispuse de Legea contabilita{ii nr. 82/1991
precum si ale Ordinului ministrului finanjelor publice nr. 1.753/2004 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea si electuarea inventarierii e lementelor de activ si de pasiv.

Expertiza a dispus efectuarea unui inventar al materialelor consumabile si pie selor de schimb la data
realizarii expertize! (10.10.2009).

Prin compararea evidenfei faptice cu e\ i d c n l a scriptica a rezultat un minus de inventar in


valoare de 267.990 lei.
Procesul-verbal de inventar precum si listele de inventar intocmite cu aceasta ocazie sunt prezentate in
anexanr. 1 laprezentul Raport de expertiza contabilajudiciara.

Avand in vedere ca societatea nu a prezentat un inventar scriptic la data de 31.12.2008. expertiza a


procedat la reconsiderarea stocurilor existente la 31.12.200 8, pornind de la stocul scriptic existent la
datade 10.10.2009 si {inand seama de intrarile de marfa din perioadaOI.01.2009 - 09.10.2009. precum
s.i de consLimurile de material e $i piese de schimb conform devizelor existente sj a iesjrilor de marfuri
din perioadaO 1.01.2009 - 09.10.2009.

in urma acestei reconcilieri a rezultat cS in gestiunea societali la data de 31.12.2008 ar fi trebuit sa


existe un stoc faptic de matehale consumbile, piese de schimb si marfuri in valoare de 124.670 lei (fSra
TVA).
Din balanfa analitica de rnateriale. piese de schimb si marfuri intocmita pe ntru 31.12.2009 rezulta un
stoc scriptic in suma de 340.650 lei.
Aadar, se constata cS la data de 31.12.2008 societatea inregistra un minus de inventar in suma de
215.980 lei, minus care nu aputut fi explicat de conducerea societatii.

in urma veriflcarii documentelor prim are expertiza a mai constatat urmatoarele:

existenfa unor devize de lucrari de reparafii auto emise In perioada 01.07.2007


31.12.2008 pentru care nu au fost intocmite documcnte de vanzare.Valoarea totala a
acestor devize este de 1J0.678 lei iara TV\. Siluatia analilica a acestor devize de repara\ii
este prezentata in anexa nr. 2 la prezentul Raport de expertiza contabila;
existent^ unor bonuri de consum inregistra te in evidenfa contabila in perioada 01.07.2007
- 31.12.2008 pentru materialc consumabile si piese de schimb care nu au fost alocate unor
servicii prestate s* nici nu s-a putut demonstra de catre administrator, respectiv contabil.
ulilizarea materialelor consumabile. respectiv a pieselor de schimb. in alte scopuri decat
prestarea de servicii de repara^ii.
Valoarea acestor consumuri de materiale, rcspectiv piese dc schimb, este de 57.877 lei.
s i i i i i i l u analitica a acestor consumuri este prezentata in anexa nr.3 la pre/entul Raport de
expertiza contabila.

Se refine ca societatea SC Garamond Grup SRL practice un adaos comercial de 2(iyo.


Prin urmare, ca raspuns la obiectivul nr. 2, expertiza concluzioneaza ca societatea SC Garamond
Grup SRL nu a evidential in documentc justificative, venituri din prestarca serviciilor si in
valoarea de 259.176 lei. Aceste v e n i t u r i nu au lost inregistratein evidenfa contabila.

Obiectivul nr. 3: ,,Daca cxista prejudiciu in suma de 150.800 lei adus bugetului general
consolidat, asa cum au stabitit organele de control ale Administrate! I in;in|t lor Pub lice ale
sectorului 2 Bucuresti".

Pentru a raspunde la acest obiectiv, expertiza a avut in vedere documented prevazute la Capitolul 1
Introducere si Obiectivul nr. 1 si 2 de la Cap itolul II Desfasurarea expertize!.

Expertiza a stabilit la Obiectivul nr. 2 - nemregistrarea In evidenfa contabila a unor venituri in suma de
259.176 lei, efectuand astfel tranzacjii fara documente legale .

NeTnregistrarea acestor venituri a condus la di minuarea bazei impozabile privind impozitul pe profit cu
suma de 259.176 lei. precum si la necolectarea taxei pe valoarea adaugata.

Impozitul pe profit stabilit suplimentar in urma considerarii acestor venituri in baz a impozabila este de
41.468 lei.

Taxape valoarea adaugata aferenta veniturSlor constatate si nedeclaratc este de 49.243 lei.

Pentru nedeclararea si plata sumelor reprezentand impozit pe profit 5! TVA, societatea datoreaza
dobanzi de intarziere in suma de 18.142 lei.
Modul de calcul al acestor dobanzi este prezentat in anexa nr. 4 la prezentul Raport de expertiza
contabila.
Fata de cele de mai sus, se constata ca prin neintocmirea cu buna stiin(a a documenetelorjustificative
privind prestarea serviciilor si vanzarea marfurilor si neinreistrarea in eviden(a contabila.
administratorul societa*tii s-a sustras astfel de la declararea si plata obliga^iilor fiscale la bugetul general
consolidat, creand astfel un prejudiciu bugetului de stat de 108.853 lei.
Prin urmare, ca raspuns la obiectivul nr. 3, expertiza concluzioneaza ca societatea SC Garamond
Grup SUL, prin administratorul societafii si contabiliul societatii. a tacut posibila prejudicierea
bugetului general consolidat cu suma de 108.853 lei.

Concluzii
in conformilate cu examinarile materialului documcntar menponat in introducerea i cuprinsul
prezentului raportde expertizS. formulam urmatoarele conckizii laobicctivele fixate acesteia:

Obiectivul nr. 1 : ,,l)aca pentru marfa vanduta exista documente justificative privind pr ovenienfa
si achi/itia acestora".
Concluzie: Exists documente justificative privind provenienta si ;u-iii/il ia materialelor
consumable, pieselor dc schimb si marfurilor pentru serviciile prestate, respectiv pentru
m;ii T u n i c vandute.

Obiectivul nr. 2: ,,Daca au fost inregistrate in evidenfa contabila toate veniturile societa^i
SC Garamond Grup SRL si daca acestea au fost declarate la autoritati" .
Concluzie: SC Garamond Grup SRL nu a evidential in documente justificative, venituri din
prestarea serviciilor si in valoare de 259.176 lei. Aceste venituri nu au fost inregistrate in
evidenfa contabila si nici declarate la autoritafi.

Obiectivul nr. 3: ,,Daca exists prejudiciu in suma de 150.800 lei adus bugetului general
consolidat asa cum au stabilit organele de control ale \ d m i n i s i r ; i ( k - i Finantelor Publice ale
sectorului 2 Bucuresti;"
Concluzie: SC Garamond Grup SRL, prin administratorul societatii ^i contabilul societa^M, a
facut posibila prejudicierea bugetului general consolidat cu suma de 108.853 l e i .

Prezentul Raport de expertiza contabila confine 7 pagini $i 4 anexe.

Expert Contabil,
DIMA IOANA

3. Evaziunca fiscala

Ministcrul Administrate] si Internelor


Direcfia Generala de Polr(ie a municipiului Bucuresti
Politia Sectorului 1
Compartimentul Cercetari Penale
Dosar penal nr. 1200/P/2008

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA J L D 1 C 1 A R A

CAPITOLUL 1 - INTRODfCERE

1. Subsemnata TANASE I O A N A , expert contabil cu carnet nr. 4.052/2004. am fost desemnaia prin
Ordonan(a din 18 iunie 2008 a Polipei Sectorului I - Compartimentul Cercetari Penale sa efectuez o
cxperiiza contabilajudiciarfl in Dosarul Penal nr. 1.200/P/2008 privind pe i n v i n u i t i i : Tudose Gdgore -
administrator al SC BioStar SRL ^i Slan Kcaterina - contabil ul SC BioStar SRL.
3. intrebarile la care raspunde expe rtul sum urinatoarele;

4) daca socielatea SC BioStar SRL prin conducatorii acesteia, administrator Tudose Grigore -
administrator si Stan Ecaterina - contabil, si-au indeplinit obligate fiscale de calculare si
declarare a impozitelor si taxelor la organele fiscale, respectiv daca in perioada 1 ianuarie 2006
- 31.12.2007 societatea a calculat si a declarat. impozitul pe venitul din salarii si contribujiile
sociale aferente drepturilor salariale la organele fiscale;
5) daca pentru obligajiile fiscale constatate societatea a efectuat plS(ile la bugetul de stat
consolidat;
6) daca exists prejudiciu creat bugetului general consolidat.

4. Raportul de expertiza a fost tntocmit in baza urmatoarelor documente si acte normative:

Documentele puse ladispozit.ie de Poli^ia Sectorului I - Compartimentul Cercetari Penale;


Legea nr. 31/1990 privind societa|ile comerciale:
Legea contabilita|ii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
Ordinul ministrului tlnantelor publice nr. 1.752/2005. cu modificSrile si completarile ulterioare,
privind aprobarea reglementarilor contabile con forme cu directivele europene;
Ordonarrja Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitaiii de expertiza contabila* si a
conlabililor autorizaji, cu modificarile si completarile la zi;
Legea nr. 571,2004 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. impreuna cu
Normele metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Ordinul ANAF nr. 101/2008 privind declararea obligator fiscale.

4. Expertiza a fost efectuata la domiciliul expertului desemnat - TANASE IOANA.


5. in acest dosar nu s-a mai f&cut o alia expertizS.
6. Raportu) de expertiza a fost intocmit in 4 exemplare.
7. imprejurarile cauzei: In data de 10 februarie 2008, organele fiscale ale ANAF - Administratia
Finantelor Publice Sector 1 Bucuresti a incheiat Raportul de Inspecfie Fiscala nr. 9.772/10.02.2008 prin
care a constatat producerea unui prejudiciu de 560.900 lei bugetului general consolidat urmare
nedeclararii si neachitarii de catre SC BioSTar SRL a obliga^iilor fiscale privind impozitul pe venitul
din salarii si respectiv a conlribu|iilor sociale obligatorii: contributiile individuale de asigurari sociale
de stat, de sanatate si somaj, precum si contribut.iile societapi la asigurarile sociale de stat. de sanatate,
de somaj. Raportul de inspecjie fiscala a fost maintat de organele fiscale Politiei Sector I Bucuresti -
Sectia Cercetari Penale in vederea recuperarii prcjudiciului produs bugetului de stat consolidat.

CAI'ITOLUL H - DESFASURAREA KXPERTIZEI CONTABILE

in cadrul expertize! an fost verificate documentele existente in dosarul cauzei. precum si evidentele
contabile ale SC BioStar SRI..
Obiectivul nr. 1: ,,Daca societatea SC BioStar SRL prin conducatorii acesteia, administrator
Tudose Grigore - administrator si Stan Ecaterina - contabil, si-au mdeplinit obliga^iile fiscale de
calculare >i declarare a impozitclor >i taxelor la oragnele fiscale, respectiv daca in perioada
1 ianaurie 2006 - 31.12.2007 societatea a calculat si a dcclarat impozitul pe venitul din salarii M
contributiile sociale afcrente drepturilor salariate la organele fiscale' 1

Pentru a raspunde la acest obiectiv, expertiza a analizat, in afara de documentele prczentate la Capilolul
Introducere, urmatoarele documente din evidenfa contabila si arhiva societa^i) SC BioStar SRL:

> Balance lunare de verificare (sintetice si analitice) intocmite pentru perioada I ianuarie 2006 -
31 decembrie 2007
Situatiile fmanciare intocmite la 31.12.2006, respectiv la 31.12.2007; de catre SC BioStar SRL
> Actul constitutiv al societatii
> Notele contabile incheiate la datele corespunz atoare inregistrarii opera{iunilor specifice pentru
evidentierea salariilor
> Contractele de munca incheiate intre societate si salariati
> Pontajele intocmite de SC BioStar SRL pentru salariapi societa(ii in perioada 1 ianuarie 2010 -
31.12.2007
> Statele de salarii intocmite
> Declarapile fiscale depuse la organele fiscale
> PlajMe de salarii si alte drepturi salariale efectuate in perioada 1 ianaurie 2007 - 31.12.2008
> Extrasele de com bancare
> Registrul de casS intocmit pentru perioada I ianuarie 2006 - 3 1 decembrie 2007
> Registrele-jurnale pentru perioada 1 ianuarie 2005 - 3 1 decembrie 2006
Contractele de prestari servicii incheiate cu clien|ii si facturile emise pentru executarea
lucrarilor la beneficiari
> Situau'ile de lucrari. devizele de lucrari intocmite pentru executarea lucrarilor
> Contractele de subantrepriza incheiate de SC Biostar SRL.
in urma analizei si verificarii documentelor de mai sus, expertiza a stabilit urmatoarele:

SC BioStar SRL a tost intlin|ata in anul 2002, fiind inmatriculata la Oficiul Registrului Comcr|ului cu
nr. J40/7992/2002, cu cod de identificare fiscala nr. RO 26637888. avand sediul in Bucuresti, sector 1,
sir. Maresal Averescu nr. 29.
Administratorul societa^ii este dl Tudose Grigore. care este si asociat unic al SC Biostar SRL. Obiectul
principal al activitatii il constituie executarea lucrarilor de construct)) civile.
Ivvidenta contabila este asigurata in cadrul unui Cabinet de contabili late - prin expert contabil dna Stan
Bcaterina, fiind incheiat in acest sens contractul nr. 7/ 20.05.2005.

in perioada I ianuarie 2006 - 31 decembrie 2007. societatea a executat lucrari de construc|ii imobile
pentru 5 beneficiari; 2 persoane fi/ice si 3 beneficiari persoane juridice. angajate prin:
contract nr. 6/12.02.2006 - incheiat cu SC Cart Exim SRL - avand ca obiect executarea
lucrarilor de construct!! privind realizarea Halei de Producjie in Str. loan Popisteanu nr. 2.
compusa din subsol. parter si 2 etaje, avand o suprafaja construita de 1 .356 mp: termen de
execute: 6 luni; Valoare contract: 250.000 euro:
contract nr. 7/ 12.03.2006 - incheiat cu lonescu Dan - avand ca obiect executarea lucrarilor de
construc|ii privind realizarea imobil - locuinta in Str. Erou lancu Nicolae nr. 27. compusa din
parter, etaj 1 5! mansarda, avand o suprafafa construita de 350 mp; tennen de execute: 6 luni;
Valoare contract: 150.000 euro;
contract nr. 8/ 17.06.2006 - incheiat cu SC Clean Sri - avand ca obiect executarea lucrarilor de
construe^! privind realizarea imobil - cladire birouri situat in Str. Buzesti nr. 197, compusa din
parter, etaj 1 si etaj 2, avand o suprafa|a construita de 500 mp; ter men de execute: 6 luni;
Valoare contract: 200.000 euro;
contract nr. 9/ 21.08.2006 - incheiat cu SC Coral Exim Sri - avand ca obiect executarea
lucrarilor de construct!! privind realizarea imobil - cladire birouri situat in Str. Avia^iei nr. 67
compusa din parter. etaj 1 si etaj 2, avand o suprafa|a construita de 500 mp; termen de execute:
6 luni; Valoare contract: 200.000 euro:
contract nr. 107 25.09.2006 - incheiat cu Dima Elisabeta- avand ca obiect executarea lucrarilor
de construct!! privind realizarea imobil - locuinta situata in Prelungirea Ghencea nr. 347,
compusa din parter, etaj 1 si etaj 2. avand o suprafafa construita de 300 mp; termen de execute:
6 tuni: Valoare contract: 150.000 euro.

in perioada supusa expertizei. s-a constatat ca societatea a avut urmatoarea structura de personal
incadrat cu contracte individuate de munca, dupa cum urmeaza:

Nr. Nume Nr. Contract Data Func|ie Data Program Salariu


crt. Prenume angajarn incetarii de lucru brut
Cim (lei)
1 Ghi|a loan 67/01.12,2005 01.12.2005 Inginer Sore 600
constructor
~) Tudor Alin 68/15.01.2006 15.01.2006 Subinginer 4 ore 500
3 Costache 89/20.02.2006 20.02.2006 Muncitor 1 5.07.2007 4 ore 400
Liviu necalificat
4 Cretu 104/15.05.2006 15.05.2006 Secretara 2 ore 200
Alexandra
5 Cost i la 789/20.06.2006 20.06.2006 Munictor 27.10.2007 4 ore 400
Cristian necalificat
6 Cretu Ion 873/01.07.2006 01.07.2006 Betonist 4 ore 500

Din verificarea documentor si e-videntelor contabile ale societafii: situatiilor de lucrari intocmite
alerente facturilor de lucrari emise prentru excutarea lucrarilor dc construct!!, pontaje intocmite de
societate, plap electuate s-au constatat unnatoarele:
la realizarea contractului nr. 6/12.02.2006 - incheiat cu SC Cart Exim SRL - avand ca obiect
executarea lucrarilor de constructii privind realizarea Halei de Produce in Str. loan Popisteanu
nr. 2, compusa din subsol, partcr si 2 etaje. avand o suprafafa construita de 1 .356 mp: termen de
execute: 6 luni:

manopera lunara decontata conform situa|iilor de lucrari executate in perioada 01.03.2006 -


30.06.2006 este in medie de 4.025 ore-om/luna, dupa cum urmeaza:

Luna Situatie de Valoare totala Nr. ore-om Valoare


Iucr3ri situatie manopera (ore manopera
lucrari lucrate zi x nr
zile \ nr.
muncitori)
Martie 01/31.03.2006 54.700 2.100 21.000
Aprilie 02/30.04.2006 157.000 4.000 40.000
Mai 03/31.05.2006 167.000 5.000 67.000
limit- 04/30.06.2006 198.000 5.000 67.000

la realizarea contractului nr. 7/12.03.2006 - incheiat cu lonescu Dan - avand ca obiect


executarea lucrarilor de constructii privind realizarea imobil - lociiinja in Str. Erou lancu
Nicolae nr. 27. compusa din porter. cUij 1 ^i mansarJa. avand o supra Una construita de 350 nip:
termen de execute: 6 luni;

> manopera lunara decontata conform situatiilor de lucrari executate in perioada 01.04.2006 -
31.07.2006 este in medie de 3.625 ore-om/luna, dupa cum urmeaza:

Luna Situatie de Valoare totala Nr. ore-om Valoare


lucrari situatie ' manopera (ore manopera
lucraVi lucrate zi x nr
zile x nr.
muncitori)
Aprilie 01/30.04.2006 80.000 3.000 25.000
Mai 02/31.05.2006 98.000 3.5110 38.00(1
lunie 03/30.06.2006 120.000 4.000 52.000
lulie 04/31.07.2006 150.000 4.000 52.000

la realizarea contractului nr. 8/17.06.2006 - incheiat cu SC Clean SRL - avand ca obiect


executarea lucrarilor de constructii privind realizarea imobil - cladire birouri situat in
Str. Buzesti nr. 197, compusa din parter, etaj 1 si etaj 2, avand o suprafa^a construita de 500 mp:
termen de executie: 6 luni:
manopera lunara decontata conform situarjilor de lucrari executate in pe rioada 20.06.2006 -
31.10.2006 este in medie de 4.700 ore-om/luna. dupa cum urmeaza:

Luna Situatie de Valoare totala Nr, ore-om Valoare


lucrari situatie manopera (ore manopera
lucrari lucrate /i \ nr
zile x nr.
muncitori)
lunie 01/30.06.2006 120.000 4.000 52.000
lulie 02/31.07.2006 150.000 4.000 52.000
August 03/31.08.2006 200.00(1 6.000 75.000
Septembrie 04/30.09.2006 175.000 5.500 60.000
Oc torn brie 05/31,10.2006 100.000 4.000 52.000

la realizarea contractului nr. 9/ 21.08.2006 - incheiat cu SC Coral Exim Sri - avand ca obiect
executarea lucrarilor de construct!i privind realizarea imobil - cladire birouri situat in
Str. Aviatjei nr. 67, compusa din parter. etaj I si etaj 2. avand o suprafaja construita de 500 mp;
termen de execute: 6 luni;

manopera lunara decontata conform situatjilor de lucrari executate in pe rioada 01.09.2006 -


31.01.2007 este in medie de 4.285 ore-om/luna. dupa cum urmeaza:

Luna Situatie de Valoare totala Nr. ore-om Valoare


lucrari situatie manopera (ore manopera
lucrari lucrate /I x nr
zile x nr.
muncitori)
Septembrie 01/30.09.2006 175.000 5.500 60.000
Octombrie 02/31.10.2006 100.000 4.000 52.000
Noiembrie 03/31.11.2006 120.000 4.000 52.000
Decembrie 04/31.12.2006 100.000 3.500 40.000
lanuarie 05/31.01.2007 90.000 3.000 25.000
Februarie 06/28.02.2007 130.000 4.000 50.000
Martie 07/31.07.2007 150.000 6.000 60.000

la realizarea contractului nr. 10/25.09.2006 - incheiat cu Dima Blisabeta- avand ca obi eel
executarea lucrarilor de constructii privind realizarea imobil - locuinta situata" in Prelungirea
Ghencea nr. 347, compusa din parter. etaj 1 $i etaj 2, avand o suprafata" construita de 300 mp;
termen de execute: 6 l u n i ;
manopera lunara decontala conform siluatJilor de lucrari executate in perioada 01.10.2006
31.03.2007 este in medie de 4.285 ore-om/luna, dupa cum urmeaza:

Luna Situatie de Valoare totala Nr. ore-om Valoare


lucrari situatie manopera (ore manopera
lucrari lucratezi \ nr
zile x nr.
muncitori)
Septembrie 01/30.09.2006 175.000 5.500 60.000
Octombrie 02/31.10.2006 100.000 4.000 52.000
Noiembrie 03/31.11.2006 120.000 4.000 52.000
Decembrie 04/31.12.2006 100.000 3.500 40.000
lanuarie 05/31.01.2007 90.000 3.000 25.000
Februarie 06/28.02.2007 130.00(1 4.000 50.000
Martie 07/31.07.2007 150.000 6.000 60.000

Expertiza a procedat la verificarea pontajelor intocmite pentru perioada in care au fost executate
contractele de execujie de lucrari. Au fost solicitate sj contractele de subantrepriza privind realizarea
lucrSrilor. respectiv a facturilor primite de la subcontractor!, dar acestea nu au fost incheiate pentru
realizarrea lucrarilor de construcpi-montaj.

Analiza pontajelor si a statelor de salariu pentru perioada martie 2006 - martie 2007 releva urmatoarea
situatie:
Luna Nr. Mihii i ; i i i Nr. ore Nr. ore-om Salariu brut Contributii
direct lucratoare/zi manopera angajator
productivi (ore lucrate zi obligatorii
x nr zile)

A 2006
Martie 3 16 336 4.500 900
Aprilie 3 16 336 4.500 900
Mai 3 16 336 4.500 900
lunie 3 20 364 4.633 927
lulic 4 24 504 5.300 1060
August 4 24 504 5.300 1.060
Septembrie 4 24 504 5.300 1.060
Octombrie 4 24 504 5.300 1.060
Noit'mbrie 4 24 504 5.300 1.060
Decembrie 4 24 504 5.300 1.060
An 2007
lanuarie 4 24 504 5.300 1.060
Februarie 4 24 504 5.300 1.060
Martie 4 24 504 5.300 1.060

Comparand numarut dc ore efcctiv lucrate conform pontajelor i statelor do salarii intocmite cu
numarul dc ore justificate conform situatiilor de lucrari intocmite pentru benef iciari se constata
urmatoarele:
Nr.crt An/ Luna Nr. ore conform Nr. ore conform Diferenja
pontaj situatii de lucrari
I 2006
1 Martie 336 2.100 1.764
2 Aprilie 336 7.000 6.664
3 Mai 336 8.500 8.164
4 lunie 364 13.000 12.636
5 lulie 504 8.000 7.496
A August 504 6.000 5.496
7^ Septembrie 504 16.500 15.996
8 Octombrie 504 12.000 11.496
9 Noiembrie 504 8.000 7.496
10 Decembrie 504 7.000 6.496
Total 2006 5.068 88.100 83.032
II 2007
1 lanuarie 504 6.000 5.496
2 Februarie 504 8.000 5.496
3 Martie 504 12.000 1 1 .4%
Total 2007 1.512 22.488

Din situatia prezentata mai sus. expertiza a constatat un numar de ore suplimentar neevidentiat in
contabilitate de:
- 83.032 ore in anul 2006;
- 22.488 ore in anul 2007.

Luand in considerare o remunerate bruta de 10 lel/ora. conform tarifelor practicate de SC BioStar


SRL, rezullEl cS societatea nu a evidential in contabilitate salarii brute, astfel:
- in anul 2006 de 830.320 lei;
- in anul 2007 de 224.888 lei.

Alerent acestor sume, societatea avea urmatoarele obliga^ii la bugetul general consolidat:

An 2006
impozitpe venitul din salarii: 111.595 l e i ;
conlribu|ii sociale individuate obligatorii: 132.851 lei;
contributii sociale datorate de angajator obligatorii: 166.064 l e i .
Total datorii l a b i m e t u l general consolidal nedeclaraie: 410.510 lei.
An 2007
impo/it pe vcnilul din salarii: 30.225 lei;
contribujii sociale individuale obligatorii: 35.982 lei;
contributii sociale datorate de angajatorobligatorii: 44.978 l e i .
Total datorii la bugetui general consolidat nedeclarate: 111.185 lei.
Total general: 521.695 lei

Expertiza mai constata ca pentru relizarea i finarrfarea lucrarilor s-a apelat la contracte de creditare
intre asociatul acesteia si SC Biostar SRL, valoarea acesteia tlind de 500 .000 lei. Pe masura incasarii
facturilor a fost restituita si o parte din suma imprumutata in valoare de 350.000 lei.
Verificand declarable depuse la organul fiscal de catre societate. expertiza a constatat ca aceste sumc
nu au fostdeclarate.

Prin urmare, ca raspuns la obiectivul nr. 1, in urma verificarilor efectuate, expertiza a ajuns la
concluzia ca societatea SC BioStar SRL nu a constituit in evidenfa contabila i fiscala si nu a
dedarat toate obligatiile aferente salariilor realizate le bugetui general consolidat, re spectiv nu
au fost declarate:

in anul 2006:
> impozit venit din salariu: 111.595 lei;
> contribut" sociale individual obligatorii: 132.851 lei;
> contrihutii sociale datorate de angajator obligatorii: 166.064 lei.

in anul 2007:
> impozit pe venitul din salarii: 30.225 lei;
> contributii sociale individuale obligatorii: 35.982 lei;
> contribute sociale datorate de angajator obligatorii: 44.978 lei.

Obiectivul nr. 2: ,,l)aca pentru obligatiile fiscale constatate societatea a efectuat pKitik la bugetui
de stat consolidat."

Pentru a raspunde la acest obiectiv. expertiza s-a folosit de materialul documentar prezentat la
obiectivul nr. 2.
Referitor la pla|ile inregistrate pentru achitarea acestor obligafii. din analiza documentelorjustificative
si a registrelor de casS si banca. expertiza a constatat ca pla|ile NU au fost efectuate.
Obligatiile constatate de expertiza nu au fost constituite In evidenja contab ila si fiscala a SC BioStar
SRL si. prin urmare. nu au existat \-\\a\\ penlru slingerea acestora.

Prin urmare. ca raspuns la obiectivul nr. 2. in urma veri ficarilor efectuate, e\perti/a a ajuns la
conclu/ia ca nu au fost efectuate plafi pent ru obligatiile constatate de organelc fiscale.
Obiectivul nr. 3: ,,Daca exista prejudiciu creat bugetului general consolidat
Prin neincheierea contractelor de munca, neconstituirea si nedeclararea obliga^iilor fiscale la bugetul
general consolidat, administratorul societatii a permis crearea until prejudkiu bugetului general
consolidat in valoare totala" de 521.695 lei.

CAP1TOLUL 111 - CONCLUZII

in conformitate cu examinarile materialului documentar menponat in introducerea si cuprinsul


prezentului raport de expertiza. formulam urmatoarele concluzii la obiectivele fixate acesteia:

Obiectivul nr. I ,,Daca societatea SC liioStar SRL prin conducatorii acesteia, administrator
Tudose Grigore - administrator si Stan Ecaterina - contabil, si-au indeplinit obligafiile fiscale de
calculare si declarare a impozitelor si taxelor la organele fiscale, respectiv daca in perioada
1 ianuarie 2006 -31.12.2007 societatea a calculat si a declarat impozitul pe venitul din salarii si
contribute sociale aferente drepturilor salariate la organele fiscale".

Concluzie: in urma verificarilor efectuate, expertiza a ajuns la concluzia c3 societatea SC BioStar


SRL nu a constituit in evidenfa contabila si fiscala si nu a declarat toate obligajiile aferente
salariilor realizate le bugetul general consolidat, respectiv nu au fost declarate:

in anul 2006:
> impozit vcnit din salariu: 111.595 lei;
> contribufii sociale individuate obligatorii: 132.851 lei;
> contribute sociale datorate de angajator obligatorii: 166.064 lei.

in anul 2007:
> impozit pe venitul din salarii: 30.225 lei;
> contribute sociale individuate obligatorii: 35.982 lei;
> contribu{ii sociale datorate de angajator obligatorii: 44.978 lei.

Obiectivul nr. 2: ,,Daca pcntru obligafiile fiscale constatate societatea a efectuat plafile la bugetul
de stat consolidat."
Concluzie: Expertiza a ajuns la concluzia ca nu au fost efectuate plafi pentru obligatiile
constatate de organele fiscale.

Obiectivul nr. 3: ..Daca exists prejudiciu creat bugetului general consolidat."


Prin neincheierea contractelor de munca. neconstituirea si nedeclararea obligapilor fiscale la bugetul
general consolidat. administratorul societatii a permis crearea unui prejudiciu bugetului general
consolidat, in valoare totals de 521.695 lei.

Prezcntul Raport de expertiza contabila con(ine 1 2 payini.