Sunteți pe pagina 1din 14

UniversitateaSTEFAN CEL MARE, SUCEAVA

Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica


MASTER
CAFEC AN II

CONTROL FINANCIAR SI EXPERTIZE


CONTABILE JUDICIARE

Profesor ,
Mates Dorel

Masterand,
Hritcu (Herghiligiu) Cezara

MISIUNEA DE EXPERTIZA CONTABILA

Cadrul de referinta al misiunilor privind expertiza contabila si felul acestora


Expertiza contabila este o activitate depusa de un personal autorizat de lege
pentru reconstituirea realitatii unei operatii de natura economica si/sau financiara, pe
baza cercatarii documentelor, datelor si informatiilor de contabilitate.
Expertiza constituie o notiune care depaseste si actiunea de control si pe cea de
verificare incat exprima punctul de vedere al expertului in ceea ce priveste faptul sau
faptele asupra carora s-a efectuat expertiza. Deci, reprezinta o lucrare personala si
critica cuprinzand numai rezultatul faptelor din punct de vedere al exactitatii formale si
materiale si parerea expertului asupra cauzelor si efectelor in legatura cu obiectul supus
cercetarii sale.
Norma profesionala CECCAR nr. 35 clasifica expertizele contabile dupa scopul
in care au fost solicitate si dupa natura obiectivelor la care trebuie sa raspunda expertul
contabil.
Primul criteriu este considerat de baza, distingandu-se in acest sens :
- expertize contabile judiciare : mijloc de proba in justitie; intervine numai
atunci cand organele judiciare o considera necesara pentru elucidarea cauzelor in curs
de ancheta sau judecata
- expertize contabile extrajudiciare : expertize efectuate in afara procedurilor
reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justitiei; nu au calitatea
de mijloc de proba in justitie ci, cel mult de argumente pentru solicitarea de catre parti a
administrarea probei cu expertiza contabile judiciara sau a rezolvarii unor litigii pe cale
amiabila.
Referinte reglementare privind expertizele contabile
Expertizele contabile judiciare si extrajudiciare sunt reglementate legal,
procedural si profesional.
Legal, reglamentarile privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare se
afla in Ordonanta Guvernului nr.65 / 1994 privind organizarea activitatii expertilor
contabili si a contabililor autorizati.
Sediul reglementarilor procedurale privind alegerea si numirea expertilor
contabili precum si modul de efectuare a expertizelor contabile se afla in codurile de
procedura civila si penala.
Din dispozitiile procedurale prezentate de cele doua coduri de procedura se
remarca cateva particularitati privind expertiza contabila judiciara administrata in
procesul penal, fata de cea administrata in procesul civil, si anume :
lipseste procedura juramantulri expertului contabil ;
raportul de expertiza contabila trebuie sa fie neaparat in forma scrisa,
structura acestia fiind reglamentata in mod explicit.

Sediul reglementarilor profesionale privind expertizele se afla in :


a) Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si
Contabililor Autorizati din Romania care stipuleaza ca, in exercitarea profesiei, expertii
contabili pot efectua expertize dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane
fizice sau juridice, cum ar fi :
o expertize amiabile (la cerere)
o expertize contabil-financiare
o arbitraje in cauze civile
o expertize de gestiune
b) Norma profesionala CECCAR nr. 35 privind expertizele contabile, care stipuleaza ca
acestea pot fi efectuate numai de persoanele care au dobandit calitatea de expert
contabil in conditiile legii, fiind inscris, cu viza la zi, in partea activa a Tabloului
Expertilor Contabili si a Contabililor Autorizati din Romania.
Principiile deontologice aplicabile misiunilor privind expertizele contabile
Principiile deontologice fundamentale carora trebuie sa li se supuna profesionistul
contabil, inclusiv expertul contabil, sunt explicit definite in Codul privid conduita etica
si profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati din Romania, si se refera
la : integritate, obiectivitate, independenta, secretul profesional, respectarea normelor
tehnice si profesionale, competenta profesionala si comportare deontologica.
Demersul tehnic si profesional privind elaborarea expertizelor contabile
Autoreglementarea profesionala Norma si comentariile misiunilor privind
expertizele contabile cuprinde, alaturi de normele de comportament profesional si :
a) Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile, care
expliciteaza :
dispunerea expertizelor contabile judiciare si numirea expertilor contabili ;
contractarea si programarea expertizelor contabile ;
delegarea si supravegherea lucrarilor privind expertizele ;
documentarea lucrarilor.
b) Norme de raport specifice expertizelor contabile, care expliciteaza:
redactarea raportului de expertiza contabila
semnarea si depunerea raportului de expertiza.
Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de catre organele
indreptatite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. Numirea expertului
contabil, atat din oficiu cat si recomandati de partile in proces, se poate face numai de
organul in drept sa dispuna administrarea probei cu expertiza contabila.
Obiectivele la care trebuie sa raspunda expertul contabil numit trebuie sa fie
concise, fara echivoc si fara a se solicita incadrarea legala a faptelor supuse judecatii.
Organul judiciar care dispune efectuarea expertizei este obligat sa stabileasca prin
Incheierea de sedinta (in cazul dosarelor civile) si prin Ordonanata (in cazul celor
penale) termenul (durata) efectuarii expertizei contabile si data depunerii raportului.
3

Acesta este obiect de negociere intre organul judiciar si expertul contabil numit si
depinde de profesionalismul acestuia.
Organul judiciar care dispune efectuarea expertizei contabile trebuie, de
asemenea sa stabileasca si plata acestuia.
Pentru activitatea desfasurata in beneficiul unui client, profesionistului contabil i
se cuvin compensatii pentru :
- cheltuielile de calatorie si sejur
- indemnizatii pentru : absenta din cabinet in interesul clientului, formarea de
dosare si efetuarea de inregistrari, punerea la dispozitia clientului a copiilor
dupa documentele elaborate
- onorarii specifice pentru expertize, evaluari si opinii .
Contactarea expertilor contabili in vederea efectuarii de expertize extrajudiciare
nu este supusa nici unei reglementari procedurale. Numirea se face prin contract
incheiat intre solicitant si expertul contabil si trebuie sa contina clauze minimale
referitoare la : obiectivele la care trebuie sa formuleze concluzii profesionale, termenul
si locul depunerii raportului de expertiza contabila extrajudiciara, precum si onorariul
platit, calculat in baza Tarifului profesional
Necesitatea contractarii lucrarilor de expertiza contabila deriva din Codul Etic
International al Profesionistilor Contabili elaborat si revizuit de IFAC.
Intrucat in Codul de procedura civila si Codul de procedura penala sunt cuprinse
clauze minimale cerute de norma profesionala, cu exceptia clauzei de confidelitate, pe
cale implicita se poate accepta ca Incheierea de sedinta a instantei de judecata, respectiv
Ordonanta organului de urmarire si cercetare penala tine loc de CONTRACT.
Corpul a elaborat un model cadru de CONTRACT pentru expertize contabile
extrajudiciare, care trebuie sa cuprinda :
a) Obiectul contractului intrebarile la care expertul contabil trebuie sa formuleze
concluzii ; daca numarul obiectivelor este relativ mare, ele pot fi redactate intr-o
anexa la contract, la care sa se face trimitere in cuprinsul contractului
b) Materialul documentar minimal pe care beneficiarul trebuie sa-l puna la
dispozitia prestatorului
c) Locul si data depunerii raportului
d) Onorariul expertului contabil stabilit in conformitate cu Tariful profesional
aprobat conform Hotararii Conferintei Nationale a Corpului nr.01/49, Sibiu, 31
martie 2001
e) Clauza de confidentialitate, care are menirea de a intari si prin contract
prestigiul profesiei contabile liberale.
Delegarea si supravegherea lucrarilor de expertiza contabila
Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila nu poate fi delegata de catre
expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor, asistentilor si
colaboratorilor lor. In cazul expertizelor contabile extrajudiciare, expertul contabil poate
delega executarea unor lucrari asistentilor sau colaboratorilor sai, pastrandu-si
raspunderea finala asupra continutului si concluziilor raportului de expertiza judiciara.
Organizarea echipei se realizeaza prin :
4

- repartizarea de responsabilitati diferite in functie de aptitudini, competente si


calitati personale ale fiecarui asistent sau colaborator;
- fixarea de termene pentru fiecare lucrare de efectuat.
Liber-profesionistul care poarta raspunderea finala a executarii misiunii este
responsabil si cu supravegherea totala a indeplinirii lucrarilor delegate asistentilor si
colaboratorilor, in care scop asigura :
- instructiuni suficiente si corespunzatoare realizarii lucrarilor delegate ;
- transmiterea catre asistenti si colaboratori a programului individual de realizat
de catre acestia ;
- revederea lucrarilor efectuate de catre fiecare asistent sau colaborator fie
personal, fie de catre un membru al cabinetului / sociatatii, avand o
competenta egala sau superioara celui supravegheat.
Documentarea lucrarilor privind expertiza contabila are un caracter particular
si se limiteaza strict la ceea ce este necesar pentru a raspunde la obiectivele fixate
expertului de catre organul in drept sa dispuna expertiza contabila judiciara prin
Incheiere de sedinta (in dosare civile) sau Ordonanta a organului de urmarire si
cercetare penala (in dosare penale).
Orientativ, materialul documentar pe care trebuie sa-l studieze expertul in cazul
expertizelor judiciare se compune din :
- dosarul cauzei, in care s-a dispus o expertiza judiciara;
- documentele justificative si registrele contabile aflate in pastrarea partilor
implicate in procesul justitiar sau in arhivele tertelor persoane, care au vreoo
legatura cu obiectivele expertizate;
- procesele verbale intocmite de organele de control abilitate, aflate atat in
posesia persoanelor juridice si/sau fizice controlate, care au vreo legatura cu
obiectivele expertizate.
Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre
acesta de la partile care il au in pastrare. Dosarul de lucru al expertului contabil, in ce
priveste documentarea expertizelor trebuie sa cuprinda, dupa caz :
i)
Incheiere de sedinta (in dosare civile), Ordonanta organului de urmarire si
cercetare penala (in dosare penale) sau contractul pentru efectuarea
expertizelor contabile extrajudiciare ;
ii)
Raportul de expertiza contabila exemplarul expertului contabil care justifica
indeplinirea misiunii ;
iii) Corespondente, raspunsuri la intrebari suplimentare sau suplimente de
expertiza contabila ;
iv) Eventuale note personale ale expertulului contabil redactate in timpul
efectuarii expertizei contabile, necesare fie redactarii raportului de expertiza
contabila, fie urmaririi bugetului de timp si decontarii lucrarilor de expertiza
contabila cu beneficiarii acestora.
Dosarul de lucru cuprinde doar elemente semnificative ale realizarii misiunii si nu
trebuie considerat ca fiind un scop in sine. Este unul din elementele de organizare
interna a cabinetului / societatii de expertiza contabila. O structura sau o forma
particulara a dosarelor de lucru nu poate fi preconizata.
5

Atunci cand misiunea este repetitiva si se desfasoara pe mai multe exercitii


financiare, dosarul de lucru poate fi impartit in doua :
a) o parte permanenta dosarul permanent, care este constituita din ansamblul
documentelor susceptibile a fi utile executarii misiunilor succesive si care prezinta deci
un interes durabil,
b) o parte aferenta unui exercitiu financiar dat dosarul exerictiului, care
cuprinde documentele privind lucrarile efectuate, a caror utilitate nu depaseste exercitiul
in cauza.
Redactarea raportului de expertiza contabila
Lucrarile si concluziile expertizei contabile se consemneaza intr-un raport scris,
care difera in functie de tipul de actiune.
Raportul poate lua forme variate: scrisoare, atestare sau nota de comentarii si
raport de audit statutar sau contractual si trebuie sa cuprinda cel putin trei capitole :
Capitolul I INTRODUCERE , Capitolul II DESFASURAREA EXPERTIZEI
CONTABILE si Capitolul III CONCLUZII.
In situatia in care au fost numiti sau angajati mai multi experti contabili in aceeasi
cauza se intocmeste un singur raport de expertiza contabila. Daca expertii au pareri
deosebite, opiniile separate trebuie consemnate in cuprinsul raportului sau intr-o anexa a
acestuia.
Capitolul I Introducere al raportului de expertiza trebuie sa cuprinda cel putin
urmatoarele paragrafe :
- paragraful de identificare a expertului sau expertilor contabili nominalizati
pentru efectuarea expertizei contabile, care trebuie sa contina informatii cu privire la:
numele si prenumele expertilor, adresa acestora, numarul carnetului de expert contabil si
pozitia din Tabloul Corpului Expertilor Contabili;
- paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei
judiciare sau a clientului care a solicitat efectuarea expertizei extrajudiciare ;
In acest paragraf se mentioneaza:
a) in cazul expertizelor contabile judiciare : actul care a stat la baza numirii,
respectiv Incheiere de sedinta (in dosare civile), Ordonanta organului de
urmarire si cercetare penala (in dosare penale) cu mentiunea datei acestuia,
denumirea si calitatea procesuala a partilor, domiciliul sau sediul social al
acestora, numarul si anul dosarului si natura acestuia (civil sau penal);
b) in cazul expertizelor contabile extrajudiciare : denumirea clientului, domiciliul
sau sediul social al acestuia, numarul si data contractului in baza caruia se
efectueaza expertiza contabila solicitata.
- paragraful privind identificarea imprejurarilor si circumstantelor in care a luat
nastere litigiul in care s-a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau contextul
in care a fost contractata expertiza contabila extrajudiciara;
- paragraful privind identificarea si formularea obiectivelor expertizei contabile.
In cazul expertizelor contabile judiciare formularea obiectivelor este preluata din
formularea acestora in Incheierea de sedinta sau in Ordonanta organelor de urmarire si
cercetare penala. In cazul expertizelor extrajudiciare formularea obiectivelor este cea
mentionata in contractul incheiat cu clientul;
6

- paragraful privind identificarea datei sau perioadei si a locului in care s-a


efectuat expertiza;
- paragraful privind identificarea materialului documentar care are o legatura
cauzala cu obiectivele expertizelor contabile si care stau la baza intocmirii raportului de
expertiza contabila. Materialul documentar nominalizat trebuie sa fie strict adecvat
necesitatilor de documentare a obiectivelor expertizei;
- paragraful privind identificarea datei sau perioadei cand a fost redactat raportul
de expertiza, cu mentiunea expresa ca s-au mai efectuat sau nu alte expertize contabile
avand aceleasi obiective. Mai trebuie mentionat daca au fost folosite lucrari ale altor
experti (tehnici, contabili, etc.), daca au fost ridicate probleme de catre partile interesate,
precum si explicatiile primite de la acestea in timpul efectuarii expertizei.
- paragraful privind identificarea datei initiale pana la care raportul de expertiza
contabila trebuia depus la beneficir si indicarea eventualelor prelungiri fata de termenul
initial.
Capitolul II Desfasurarea expertizei contabile
Trebuie sa contina cate un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv in parte, cu o
descriere amanuntita a operatiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura
materialului documentar, actele si faptele analizate, daca partile interesate in expertiza
au facut obiectii sau au dat explicatii pe care expertul contabil le-a luat sau nu in
considerare in formularea concluziilor, locul producerii evenimentelor sau tranzactiilor,
sursele de informatii utilizate.
In fiecare paragraf trebuie sa fie prezentate calculele si interpretarea rezultatelor
acestora. In cazul in care, aceste prezentari ale calculelor ar ingreuna intelegerea
expunerii de catre beneficiarul raportului, este de preferat ca ansamblul calculelor sa se
faca in anexe la raportul de expertiza, iar in textul acestuia sa existe doar rezultatele
calculelor si interpretarea acestora.
Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu raspunsul expertului contabil, care
trebuie sa fie precis, concis, fara echivoc, redactat intr-o maniera analitica, ordonata si
sistematizata, fara a face aprecieri asupra calitatii documentelor justificative, a
inregistrarilor contabile, a expertizelor sau actelor de control anterioare si nici asupra
incadrarilor legale.
In situatii deosebite, in care expertul contabil, in exercitarea misiunii sale, se
confrunta cu acte si documente care nu intrunesc conditiile legale, care exprima situatii
nereale sau care sunt suspecte, el nu trebuie sa le ia in considerare in stabilirea
raspunsurilor sale la obiectivele fixate expertizei contabile, dar trebuie sa mentioneze
aceasta in raportul de expertiza contabila.
Daca raportul de expertiza este intocmit de mai multi experti contabili care au
opinii diferite, intr-un paragraf al acestui capitol, fiecare expert contabil trebuie sa-si
motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine. De regula, in expertizele
judiciare trebuie motivata separat opinia expertului recomandat de parte in raport cu
opinia expertului numit din oficiu.
Capitolul III Concluzii cuprinde cate un paragraf distinct cu concluzia la
fiecare obiectiv al expertizei contabile mentionat in capitolul II. Raportul de expertiza
contabila nu poate contine concluzii alternative la obiectivele fixate.
7

Daca acesta doreste sa-si exprime punctul de vedere asupra unor aspecte, poate
face acest lucru fie in finalul capitolului III, dupa paragraful privind concluziile fiecarui
obiectiv sau intr-un capitol distinct, capitolul IV Consideratii personale ale
expertului contabil.
In prezentarea consideratiilor personale, expertul contabil trebuie sa se
conformeze normelor de etica si deontologie profesionala, in special celor referitoare la
confidentialitate.
Raportul de expertiza contabila care cuprinde consideratii personale ale
expertului contabil este calificat drept raport de expertiza contabila cu observatii.
In cazuri cu totul deosebite, expertii contabili se afla in imposibilitatea intocmirii
unui raport urmare inexistentei documentelor justificative si / sau evidentelor contabile
care sa ateste evenimentele si tranzactiile supuse expertizarii. In astfel de cazuri se va
intocmi un raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile. Acesta va avea
aceeasi structura ca un raport de expertiza obisnuit, dar care la Capitolul II
Desfasurarea expertizei contabile si la Capitolul III Concluzii va prezenta justificat
si documentat cauzele care au condus la imposibilitatea efectuarii expertizei contabile
comandate de catre beneficiarul acesteia.
Anexele la raportul de expertiza contabila, indiferent de tipul acetsuia, fac parte
integranta din raportul de expertiza contabila si se intocmesc cu scopul de a sustine o
constatare din cuprinsul raportului. Anexele se intocmesc numai atunci cand exista
nevoia de documentare a unei constatari, ele avand rolul de degrevare a continutului
raportului de prezentari prea detaliate, cifre multiple sau alte elemente de natura
similara.
Nu pot constitui anexe docuemntele justificative sau registrele contabile originale
sau reproduse prin tehnici de multiplicare deorece anexele sunt un produs al muncii
expertului contabil.
Corpul a reglementat profesional:
a) Modelul Raportului de expertiza contabila judiciara;
b) Modelul Raportului de expertiza contabila extrajudiciara.
Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila cu fila,
inclusiv anexele. Se depune la beneficiarul acestuia in termenul legal sau contractual.
Nu se semneaza de nici una din partile interesate in efectuarea expertizei
contabile.
Raportul de expertiza contabila judiciara se depune la organele care au dispus-o,
cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru judecata. Raportul de expertiza
contabila extrajudiciara se preda clientului la locul si termenul prevazut in contract.

Studiu de caz : Raport de expertiza contabila judiciara


Capitolul I
Subsemnata Tanase Liess Ana Maria , expert contabil situatat in Bucuresti,
sector 1, inscris in Tabloul expertilor contabili partea I, posesoare a carnetului nr. 1234 /
200x, prezint urmatorul raport de expertiza contabila judiciara :
Prin Incheierea de sedinta din data de 30.10.2008 am fost desemnata expert
contabil in cauza dosarului nr. 987/2008, avand ca obiect pretantii privind pe :
- Reclamanta : Asociatia de proprietari Bl. XI/5 , sector 1, Bucuresti
- Parata :
Calin Maria, domiciliata in bl. XI/5, sector 1, Bucuresti.
Imprejurarile in care a luat nastere litigiul sunt urmatoarele :
1. Reclamanta, Asociatia de proprietari Bl. XI/5, denumita in continuare
Asociatia Calin Maria, prin cererea inregistrata pe rol la Judecatoria sector 1, a
chemat in judecata pe parata pentru ca, prin Hotararea ce se va da sa fie oblicata la plata
sumei de 7.500 ron, reprezentand contravaloarea cotelor restante de intretinere din
perioada februarie 2003-februarie 2008, aferenta apartamentului pe care il ocupa parata,
precum si penalizari de intarziere calculate de Asociatie, conform anexei.
In cererea prezentata de reclamanta se mentioneaza ca suma datorata de parata
catre asociatie este formata din 5.500 ron pentru cotele de intretinere si 2.000 ron pentru
penalizari de intarziere la plata.
2. In sustinerea sa, reclamanta a depus in dosarul cauzei un extras cu sumele
restante pentru apartament, dar din care rezulta ca, pentru perioada februarie 2003februarie 2008, parata datoreaza Asociatiei suma de 3.500 ron, prezentand si
componenta acestui debit : cotele de intretinere (5.500 ron), penalizari de intarziere
(2.000 ron), datorii diminuate cu sumele achitate care insumeaza 4.000 ron.
Se mai precizeaza de catre reclamanta ca s-a propus esalonarea la plata a
datoriilor paratei fata de Asociatie dar aceasta nu i-a dat curs.
3. Prin intampinarea prezentata instantei, parata a solicitat respingerea actiunii
introdusa de reclamanta, motivat de urmatoarele : nu s-a prezentat instantei nici un
proces verbal al Adunarii Generale a proprietarilor din care sa rezulte stabilirea
cuantumului penalitatilor. Privind cuantumul penalitatilor, reclamanta nu a formulat nici
o notificare pentru perioada solicitata si nici nu a prezentat Instantei copiile facturilor
pentru aceeasi perioada. Parata considera ca s-a facut eronat si cu rea credinta calculul
penalitatilor, deoarece suma solicitata de reclamanta (7.500) nu rezulta nici din listele de
plata si nici din calculele efectuate personal de parata.
Separat de cotele de intretinere, parata mai sesizeaza ca reclamanta impune si un
fond de reparatii de cate 65 ron pentru fiecare luna, timp de cinci luni consecutive.
9

Pin incheierea de sedinta din data de 30.10.2008 a Onoratei Instante, s-a


incuviintat efectuarea expertizei contabile cu urmatorul obiectiv :
- Stabilirea cotelor de intretinere ce revin paratei pentru perioada Februarie
2006-Februarie 2008 ;
Lucrariile expertizei s-au efectuat in perioada 05.11-20.11.2008.
In cauza, pentru perioada stabilita pentru prezentul raport, nu au mai fost efectuate
alte expertize contabile.
Materialul documentar care a stat la baza efectuarii expertizei :
- documentele din dosarul cauzei ;
- procesele verbale ale Asociatiei privind obiectivele expertizei ;
- situatiile privind calculul cotelor de intretinere cu repartizarea acestora pe
locatari, din perioada expertizata, existente la sediul Asociatiei;
- procesele verbale ale sedintelor Adunarii generale a Asociatiei de proprietari,
ale Comitetului executiv al Asociatiei si ale Comisiei de cenzori, care au fost
prezentate expertizei de administratia asociatiei ;
- statutul Asociatiei de proprietari ;
- actele normative privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
si in mod deosebit Legea Locuintelor nr. 114/1996 si Normele de aplicare,
actualizate cu modificarile si completarile ulterioare (HG1275/2000 ; OG
85/2001 ;Legea 234/2002 ;HG 400/2004).
Data fixata prin Incheierea de sedinta pentru depunerea raportului de expertiza a
fost stabilita initial pentru 30.11.2008. Datorita indisponibilitatii expertului, Onorata
Instanta a incunviintat un nou termen.
Capitolul II Desfasurarea expertizei contabile
Dupa informarea preliminara, pe baza documentelor existente in dosarul Instantei
de Judecata, am convocat prin scrisoare cu confirmare partile in proces, la sediul
Administratiei Asociatiei. Cu aceasta ocazie au fost stabilite documentele care vor sta la
baza formularii raspunsurilor la obiectivele expertizei.
Inainte de a trece la elaborarea raspunsurilor la obiectivele stabilite de Onorata
Instanta de Judecata, facem urmatoarele precizari :
- Asociatia sus mentionata , este formata in scopul administrarii comune a celor
48 de apartamente, dispuse pe trei scari . Apartamentul paratei, este situat pe scara 1.
Numarul de persoane care locuiesc in apartamentele de pe scara 1 este in medie de 5762.
- Asociatia nu are organizata evidenta contabila proprie potrivit Legii
Contabilitatii nr.82/1991 si regulamentului asociatiilor de proprietari. Evidenta
cheltuielilor si incasarilor pentru intregul condominiu se tine de catre administratia
10

Asociatiei pe fise lunare cu defalcarea cotelor de intretinere pe fiecare scara si respectiv


apartament.
- Asociatia a obtinut personalitate juridica prin Incheierea din 01.02.2000 a
Judecatoriei Sector 5 ;
- Administratorul Asociatiei poseda atestat eliberat de Comisia de atestare.
Referitor la obiectivul stabilit de expertiza , prezentat mai sus, expertiza a
analizat documentele din dosarul cauzei, documentele si evidentele justificative ale
administratiei Asociatiei, exclusiv pentru perioada supusa expertizarii, care privesc
sustinerile cuprinse in actiunea reclamantei, precum si in intampinarea paratei.
1. Analizand calculul cotelor de intretinere pe perioada expertizata, respectiv 01
Februarie 2006 - 28 Februarie 2008 si modul de intocmire a listelor lunare de plata,
expertiza nu a constatat greseli semnificative , fiind respectate in principiu prevederile
Normelor metodologice privind organizarea si functionarea asociatilor de proprietari. Se
constata insa ca liste privind cotele de intretinere nu sunt vizate de comisia de cenzori
alesi ai asociatiei.
2. Administratia condominiului nu a tinut evidenta pe registre a fondului de
rulment si a fondului de reparatii si nici fisa individuala a fiecarui apartament cu cotele
comune de cheltuieli repartizate , sumele incasate si respectiv eventualele penalizari de
intarziere calculate. Evidenta respectiva este tinuta numai pe listele privind cotele lunare
de plata pentru intretinere.
3. Din centralizarea cotelor de cheltuieli calculate de administratia
condominiului, incluse in listele de plata lunare din perioada expertizarii, rezulta ca
totalul cotelor aferente apartamentului paratei insumeaza 5.500 ron, la care s-au adaugat
penalizarile de intarziere impuse de administratie in suma de 2.000 ron, totalul datoriilor
fiind de 7.500 ron. Dupa diminuarea cu sumele achitate, dupa calculele asociatiei,
diferentade plata datorata de parata Calin Maria era de 3.500 ron.
Din analiza de catre expertiza a calculului cotelor de intretinere aferenta, sub
aspectul componentei si a modului de repartizare a acestor cote, s-au constatat
urmatoarele :
Perioada
01.02 31.12.2006
01.01 31.12.2007
01.01 28.02.2008
Total

Cote aferente apartamentului proprietatea paratei


Pe persoana
Incalzire
Total
1.500
600
2.100
1.900
750
2.650
400
150
550
3.800
1.500
5.300

Rezulta ca, pentru perioada expertizata, cotele de intretinere calculate, aferente


apartamentului paratei, insumeaza 5.300 ron. In anexa nr.1 se prezinta situatia lunara a
cotelor de intretinere sus mentionate.
In contul platilor restante la cotele de intretinere, parata a achitat in perioada
expertizata sume de 4.100 ron, asa cum rezulta din documentele prezentate in dosarul
Instantei de judecata si cele furnizate expertizei de catre administratia codominiului si
prezentate in anexa nr. 2 la raport.
11

In urma efectuarii acestor plati, suma datorata de parata pentru cotele de


intretinere din perioada expertizata, exclusiv penalizarile de intarziere, este de 1.200
ron.
Cu privire la penalizarile calculate pentru plata cu intarziere, pretinse de
reclamanta Asociatia Bloc XI/5, expertiza constata ca, in conformitate cu art.25 din
Normele metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
aprobate in baza OG 85 /2001 si HG 400/2003, astfel de penalizari se pot calcula si
percepe pentru suma neachitata, in conditiile stabilite si aprobate de Adunarea
generala a asociatilor de proprietari ; acestea nu pot fi mai mari de 0,2 % pe fiecare zi
de intarziere si se vor aplica pentru fiecare cota de intretinere lunara, fara ca suma
penalizarilor sa depaseasca cota de intretinere la care s-a aplicat . De asemenea,
art.49 din statutul Asociatiei de proprietari reclamanta se prevede calcularea si
incasarea penalizarilor conform sistemului aprobat de Adunarea generala a
asociatilor . Cu toate acestea, presedintele comitetului executiv si administratorul
asociatiei nu au putut pune la dispozitia expertizei vreun proces verbal sau al document
din care sa rezulte o astfel de propunere validata de Adunarea generala.
Fata de cele mai sus mentionate, dupa opinia expertizei, nu exista baza legala
pentru calculul de penalizari la plata cotelor de intretinere. Expertiza constata insa ca
parata nu a efectuat platile curente pentru cotele de intretinere, calculate si avizate de
administratia condominiului, decat numai partial si numai in urma somatiilor primite
din partea asociatiei, ceea ce denota rea vointa. Intrucat plata cu intarziere a acestor cote
de catre unii locatari provoaca dificultati celorlalti colocatari care platesc la timp,
apreciem ca neaplicarea de penalizari de intarziere nu ar avea valoare corectiva si nu ar
descuraja astfel de atitudini din partea asociatilor. Pentru aceste considerente expertiza a
luat in calcul penalizarile stabilite de administratia asociatiei.
Capitolul III Concluzii
In urma analizarii materialelor documentare existente in dosarul cauzei si cele din
arhiva administratiei blocului XI/5, exclusiv pentru perioada expertizata, conform
detaliilor prezentate in introducerea si cuprinsul prezentului raport de expertiza,
formulam urmatoarele concluzii la obiectivul stabilit de Onorata Istanta :
1. La repartizarea cotelor de intretinere ale Asociatiei din perioada Februarie 2006
Februarie 2008 pentru apartamentul proprietatea paratei s-a tinut cont de criteriile
stabilite prin Normele metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de
proprietari.
Pentru perioada expertizata, cotele de intretinere aferente apartamentului de mai
sus insumeaza 5.300 ron asa cum se prezinta sin in anexa la raport. In contul platilor
restante, parata Calin Maria a achitat in perioada expertizata suma de 4.100 ron. Ca
urmare, suma datorata de parata pentru cotele de intretinere din perioada expertizata,
exclusiv penalizarile de intarziere, este de 1.200 ron.
2. Intrucat parata nu a efectuat plata cotelor de intretinere in termenele legale, au
fost calculate penalizari de intarziere in suma de 320 ron.
Totalul datoriilor paratei Calin Maria fata de Asociatia de proprietari, calculate
pentru perioada februarie 2006 februarie 2008, este de 1.520 ron.
12

Prezentul raport de expertiza este intocmit in trei exemplare : originalul pentru


Onorata Instanta si cate o copie pentru fiecare parte in proces.
ANEXA 1

Cote de intretinere calculate pentru


apartamentul proprietate al paratei - Calin Maria

-RONANUL/ LUNA

COTA PENTRU APARTAMENT

Cote pe persoana
2006
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL 2006
2007
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL 2007
2008
Ianuarie
Februarie
TOTAL 2008
TOTAL GENERAL

Incalzire

TOTAL

147
152
90
89
85
110
124
178
169
175
181
1500

62
84
29
11
8
7
7
7
104
129
152
600

209
236
119
100
93
117
131
185
273
304
333
2100

179
148
101
129
108
89
128
187
199
205
201
226
1900

79
65
48
42
12
12
9
9
49
121
143
161
750

258
213
149
171
120
101
137
196
248
326
344
387
2650

200
200
400
3800

75
75
150
1500

275
275
550
5300

13

ANEXA 2

Situatia debitului paratei Calin Maria provenit din cote de intretinere calculate

-RON-

Anul/ Luna
2006
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL 2006
2007
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL 2007
2008
Ianuarie
Februarie
TOTAL 2008
TOTAL
GENERAL

Cote calculate Total cumulat Sume achitate Observatii


lunar
209
236
119
100
93
117
131
185
273
304
333
1500

209
445
564
664
757
874
1005
1190
1463
1767
2100
2100

258
213
149
171
120
101
137
196
248
326
344
387
2650

2358
2571
2720
2891
3011
3112
3249
3445
3693
4019
4363
4750
4750

275
275
550
5300

5025
5300
5300
5300

380

Chit.1357889/15.04.07

1690

Chit.1358012/08.08.07

2030

Chit.1358824/21.10.07

4100

4100

14