Sunteți pe pagina 1din 28

RAPORT DE EXPERTIZĂ

Privind activitatea administratorului şi cheltuielile firmei


„CASTOR & POLUX SRL”
în perioada 1.12.2005 – 30.06.20071

1. Obiectul, baza legală şi data expertizei

Obiectul acestui Raport îl constituie verificările, analiza şi expertiza contabilă


extra-judiciară a activităţii firmei menţionate mai sus, pentru perioada 1.12.2005 –
30.06.2007, privind:

- Stabilirea sarcinilor, atribuţiunilor şi responsabilităţilor administratorului


general (unic) DAH (în absenţa unor prevederi specifice exprese în actele de
constituire, organizare şi funcţionare a firmei), a modului şi gradului de
îndeplinire a acestora;
- Analiza volumului, structurii, destinaţiei, realităţii, necesităţii, oportunităţii,
economicităţii şi legalităţii cheltuielilor pe perioada menţionată.

Baza legală a întocmirii acestui Raport este reprezentată în principal de


următoarele acte normative:

- Legea nr. 31/1990, a societăţilor comerciale, modificată, completată şi


republicată la zi;
- Legea contabilităţii nr. 82/1991, modificată, completată şi republicată la zi;
- OMFP nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu
directivele europene;
- Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză
contabilă şi a contabililor autorizaţi, cu modificările şi completările la zi.

Data expertizei este considerată în mod convenţional-contabil 30.06.2007,


verificările, analizele şi expertiza propriu-zise desfăşurându-se în perioada 14.06 –
30.09.2007 la sediul societăţii, în strânsă corelaţie cu necesităţile şi posibilităţile de
informare a Experţilor, cu disponibilitatea reprezentanţilor Beneficiarului (asociaţi,
administrator, contabil) precum şi cu calendarul legal al întocmirii şi prezentării
raportărilor financiare periodice (bilanţ la 30.06.2007). Prezentul Raport a fost
definitivat şi redactat în perioada 1 – 22.10.2007.

1
Acest Raport este real şi reflectă întocmai situaţia din cadrul firmei în perioada analizată. Pentru
necesităţi didactice şi utilizare publică însă, au fost schimbate: numele, obiectul şi datele firmei; numele
asociaţilor, experţilor şi partenerilor; datele de identificare ale autovehiculelor. De asemenea, denumirile
produselor/serviciilor au fost depersonalizate (fără marcă şi alte elemente de identificare).
1
2. Beneficiarul, scopul şi destinatarul expertizei

Beneficiarul acestei lucrări este firma „CASTOR & POLUX SRL”, cu sediul
social în Bucureşti, număr de înregistrare Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti
J40/XXXX/2001, Cod fiscal RO XXXXXX.

Scopul expertizei este detectarea unor deficienţe în activitatea de administrare şi


modul de efectuare a unor operaţiuni ale firmei, după cum s-a arătat la pct. 1 de
mai sus.

Destinatarul lucrării este Adunarea Generală a Asociaţilor firmei, formată din:

- DAH (40% din părţile sociale);


- FC (20%);
- DB (20%);
- FŞM (20%).

3. Executantul lucrării de evaluare, natura relaţiei sale cu Beneficiarul şi


poziţia sa faţă de Beneficiarul şi Destinatarul lucrării

Executantul lucrării este ND, expert evaluator economico-financiar, membru activ


CECCAR (carnet nr. XXXXX/2002) împreună cu SK, expert contabil, membru
activ CECCAR (carnet nr. XXXX/2000).

Natura relaţiei dintre Executant şi Beneficiar este contractuală (Comanda-contract


nr. 86/13.06.2007 şi Actul adiţional nr. 1/4.07.2007).

Faţă de Beneficiar şi Destinatar, precum şi faţă de asociaţi, Executantul lucrării are


calitatea de expert neutru independent.

4. Constatările şi concluziile expertizei

Constatările acestei expertize sunt bazate pe date, documente şi fapte reale şi


verificabile, iar concluziile sunt trase cu bună-credinţă, într-un mod imparţial,
obiectiv, profesional, echilibrat şi constructiv, în acord cu poziţia Experţilor faţă
de reprezentanţii Beneficiarului, cu natura relaţiei contractuale dintre părţi şi cu
toate normele legale, etice şi profesionale aplicabile.

În ceea ce priveşte activitatea administratorului DAH, prin raportare la sarcinile,


atribuţiunile şi responsabilităţile sale legale (a se vedea în acest sens Anexa nr. 2 la
prezentul Raport), apreciem că acesta şi le-a îndeplinit în mică măsură, provocând
2
astfel mari pagube, grave tensiuni şi confuzii, precum şi serioase perturbări ale
activităţii firmei, după cum se va arăta mai departe.

Referitor la sarcinile, atribuţiunile şi responsabilităţile sale legale principale,


apreciem că administratorul le-a neglijat şi le-a îndeplinit în mod defectuos, prin:

- Ne-ţinerea registrelor firmei (al asociaţilor, registrele contabile – registrul


unic de control, registrul inventar, etc.);
- Ne-convocarea AGA ordinară în vederea analizării şi aprobării bilanţului
anual şi a contului de profit şi pierdere pentru exerciţiile financiare 2005 şi
2006;
- Ne-întocmirea raportului anual de gestiune şi în consecinţă ne-supunerea
acestuia aprobării AGA ordinare în vederea obţinerii descărcării de gestiune;
- Ne-semnarea bilanţurilor şi celorlalte documente ale raportărilor financiare
periodice şi depunerea lor la organele fiscale numai pe semnătura
contabilului;
- Ne-obţinerea aprobării AGA ordinare pentru calculul şi repartizarea profitului
net, inclusiv a dividendelor cuvenite asociaţilor;
- Ne-organizarea evidenţei tehnico-operative şi contabile privind mişcarea
autovehiculelor firmei, consumul de combustibil şi justificarea acestuia, prin
foi de parcurs, norme de consum, înscrierea datelor firmei şi autovehicului pe
bonurile de combustibil, etc.;
- Ne-ţinerea evidenţei şi gestionarea necorespunzătoare a documentelor tipizate
cu regim special (carnete – facturier, chitanţiere, fişe de inventar, ordine de
plată - OP, etc.); de exemplu, unele ordine de plată nu sunt numerotate, există
un OP nr. 2/8.01.2006, un OP nr. 1/17.01.2006, un OP nr. 2/4.08.2006, un OP
nr. 1/29.12.2006, două OP nr. 10 (unul emis pe 25.01.2006 iar celălalt pe
12.02.2006), iar între ele numeroase alte OP-uri numerotate până la nr. 65 –
70 pe an – rugăm consultaţi în acest sens Anexa nr. 4;
- Admiterea şi/sau introducerea în evidenţe a numeroase documente
justificative în copie xerox (facturi, chitanţe) sau a unor chitanţe fără facturi;
- Efectuarea de cheltuieli în favoarea altui agent economic (de exemplu, pentru
„Fundaţia Naţională de Încurajare a Dezvoltării Intensive” Bucureşti: chirie,
întreţinere, cheltuieli telefon şi Internet, etc.);
- Delegarea de facto a unor atribuţiuni ale administratorului altor persoane
(RFN), fără aprobarea AGA, ceea ce a condus la tensiuni în cadrul firmei,
perturbări grave ale activităţii, efectuarea unor cheltuieli în interes personal,
etc.;
- Dispunerea unor operaţiuni financiare (cheltuieli/plăţi, inclusiv prin cardul
bancar al firmei) fără aprobarea AGA şi efectuarea unor cheltuieli voluptorii
(inoportune, neeconomicoase, nenecesare, nelegale, etc. în general în interes
personal) în sume mari;
- Exercitarea prerogativelor de administrator după demiterea din această funcţie
în iunie 2007: pe data de 1 septembrie 2007 a semnat Actul adiţional nr. 5 la
3
Contractul nr. 69/12.11.2004 cu firma „X-Contabilitate Company SRL” din
Bucureşti.

În ceea ce priveşte efectuarea unor cheltuieli masive nejustificate de către


administratorul general, în mod sintetic situaţia se prezintă pe perioada analizată
astfel (în RON):

Nr. Indicatori Sume


crt.
1. Total cheltuieli 1.12.2005 – 30.06.2007 2.687.790
2. Cheltuieli recunoscute ca necesare, legale şi oportune, etc. 1.227.084
(salarii, chirii, rechizite, transport, servicii contabilitate,
asigurări, etc.), total, din care:*
- Salarii şi alte obligaţii 1 – 31.12.2005: 16.765 lei
- Salarii şi alte obligaţii 1.01 – 31.12.2006: 471.174 lei
- Salarii şi alte obligaţii 1.01 – 30.06.2007: 663.145 lei
- Alte cheltuieli 4.000 lei/lună x 19 luni: 76.000 lei
3. Cheltuieli nerecunoscute (nejustificate) 1.460.706
4. TVA 19% aferent (3) 277.534
5. TOTAL DE RECUPERAT (3 + 4) 1.738.240
* Salarii plus o cotă egală de 4.000 lei lunar, pe toată perioada supusă analizei şi expertizei,
conform aprecierilor asociatului FC, dar cota apreciată de experţi este de 8.000 lei/lunar.

O situaţie detaliată a cheltuielilor firmei în perioada analizată, în volum, structură


şi pe destinaţii, este prezentată în Anexele nr. 3, 4 şi 5 la prezentul Raport.

Aceste cheltuieli sunt efectuate cu scopul vădit de realizare de beneficii personale


de către administratorul DAH (în principal) şi directorul executiv RFN, deoarece:

- sunt justificate fie prin facturi şi chitanţe/ordine de plată pentru bunuri şi


servicii personale, fără legătură cu obiectul de activitate al firmei (rate leasing
şi asigurări autoturisme; aparate electronice pentru hobby – filmare,
fotografiere, laptop PC, gimnastică; mobilier, cherestea, materiale de
construcţii, decoraţiuni interioare – pentru case şi apartamente; alte servicii
executate de terţi – lucrări de construcţii; produse alimentare, servicii
turistice în ţară şi străinătate, etc.), fie prin bonuri de benzină în sumă medie
de 56.555 RON lunar;
- aceste cheltuieli au fost justificate prin documente cu intenţia vădită de a se
crea avantaje materiale şi financiare personale, deoarece conturile 455 – Sume
datorate asociaţilor şi 462 – Creditori diverşi nu prezintă sold, iar contul 542
– Avansuri de trezorerie nu prezintă rulaje de o asemenea magnitudine;

4
- bunurile nu se regăsesc în gestiunea (patrimoniul, inventarul) firmei, iar
combustibilul nu au fost achiziţionat efectiv şi cu atât mai puţin nu a fost
consumat de către mijloacele de transport ale firmei;
- pentru efectuarea călătoriilor turistice şi a cheltuielilor aferente nu au existat
nici aprobări (referate) prealabile, nici rapoarte la întoarcerea din delegaţie
(deplasare, misiune) şi nici rezultate palpabile favorabile pentru activitatea
firmei (corespondenţă, comenzi, contracte, prestaţii, încasări, etc.).

O menţiune aparte merită făcută despre bonurile de combustibil auto şi cheltuielile


înregistrate cu acesta:

- ele totalizează 1.074.553 lei (fără TVA) şi 387.925 litri (la un preţ mediu de
2,77 lei/l fără TVA), adică un parcurs total de 3.879.250 km (la un consum
mediu de 10 l/100 km) şi un parcurs mediu zilnic de 6.723 km în cele 19 luni
(577 zile);
- au atins maxime neverosimile de 142.068 lei în luna decembrie 2006 şi
144.030 lei în luna februarie 2007; de exemplu, în ziua de 14.12.2006 s-au
„făcut” 96 de alimentări (în orice caz, s-au depus 96 de bonuri);
- aproximativ 98% dintre bonuri provin de la staţia OMV Ştefan cel Mare,
situată în imediata apropiere a birourilor firmei (circa 300 m).

Trebuie menţionat că toate aceste ilegalităţi şi nereguli nu ar fi avut loc dacă:

- AGA şi-ar fi exercitat în mod direct, sau prin reprezentanţi (asociaţi, cenzori,
auditori interni şi externi, controlori interni, alte organe legale de control
intern) prerogativele de control asupra activităţii administratorului, inclusiv
prin convocarea AGA extraordinare la cererea deţinătorilor a cel puţin ¼ din
capitalul social;
- Nu s-ar fi permis administratorului, încă de la sesizarea primelor nereguli,
continuarea activităţii în aceleaşi condiţii;
- Nu s-ar fi angajat un contabil care nu îndeplinea condiţia de obiectivitate,
neutralitate şi independenţă, care se afla în stare potenţială de conflict de
interese, fiind în relaţii apropiate de rudenie cu administratorul în cauză
(mătuşă).

5. Recomandări şi sugestii

Faţă de cele de mai sus, facem următoarele recomandări şi sugestii pentru


activitatea viitoare a firmei:

a. Înlocuirea administratorului DAH şi tragerea lui la răspundere


administrativă, disciplinară, materială, civilă sau penală, după caz şi la
alegerea asociaţilor prejudiciaţi;
5
b. Recuperarea prejudiciului de 1.738.240 lei şi a penalizărilor aferente şi
efectuarea regularizărilor în evidenţele contabile, respectiv: reîntregirea
fondurilor financiare ale firmei, vărsarea TVA aferent (277.534 lei) şi a
diferenţei de impozit pe profit (233.713 lei reprezentând 16% din 1.460.706
lei) către stat, repartizarea şi achitarea dividendelor asociaţilor, etc.
c. Tragerea la răspundere a contabilului pentru acceptarea înregistrării unor
operaţiuni şi documente cel puţin discutabile, în fond şi formă, şi nesesizarea
AGA referitor la acestea;
d. Întărirea rolului decizional şi de control al AGA;
e. Întărirea disciplinei financiare în cadrul firmei, şi în special în privinţa
efectuării cheltuielilor, prin înfiinţarea funcţiei de control financiar intern
(preventiv şi ulterior/de gestiune);
f. Definirea şi aplicarea unor forme distincte şi metode adecvate de remunerare
a asociaţilor, administratorilor şi salariaţilor care contribuie la dezvoltarea
afacerilor firmei prin noi comenzi/contracte, recuperarea unor sume,
realizarea unor economii, preîntâmpinarea producerii unor pagube, etc.;
g. Înlocuirea contabilului şi reorganizarea sectorului financiar-contabil;
h. Numirea unor cenzori sau (preferabil) înfiinţarea funcţiei, departamentului şi
comitetului de audit intern al activităţii firmei;
i. Implementarea unui Sistem de Management al Calităţii în cadrul firmei, în
acord cu standardele internaţionale de calitate ISO seria 9000/2000.

6. Utilitatea şi limitele conţinutului acestui Raport

Conţinutul acestui Raport poate constitui o bază pertinentă de negociere între


asociaţi pentru recuperarea prejudiciului, redresarea situaţiei firmei, precum şi de
fundamentare a deciziilor AGA privind:

- Situaţia administratorului DAH (menţinere, revocare, penalizare, chemare în


judecată, etc.);
- Situaţia generală a cheltuielilor firmei pentru perioada analizată, recuperarea
unor sume de bani şi reîntregirea disponibilităţilor băneşti sale firmei;
- Măsuri organizatorice privind activitatea financiar-contabilă;
- Măsuri de întărire a disciplinei manageriale şi economico-financiare în
întreaga activitate a firmei;
- Recuperarea unor sume de bani de către asociaţi sub forma dividendelor, etc.

Limitele acestui raport sunt date de:

- Indisponibilitatea totală a administratorului DAH în a colabora cu experţii


privind clarificarea verbal şi în scris a unor aspecte din activitatea sa, supusă
analizei;

6
- Disponibilitatea parţială a celorlalţi asociaţi şi a contabilului RC în a clarifica
verbal şi în scris unele aspecte din activitatea firmei, în a prezenta unele
documente, etc.;
- Existenţa prezumţiei că principiile, regulile şi normele contabile (profesionale
şi etice) au fost respectate de către contabilul RC, având în vedere că în cadrul
firmei nu au existat şi acţionat organele de control financiar (preventiv şi
ulterior), audit intern/extern şi cenzorat, etc.;
- Parţialitatea aprecierilor privind unele operaţiuni şi cheltuieli ale firmei,
primite în special din partea unui singur asociat (FC), care a manifestat o
maximă deschidere şi disponibilitate, neputând însă compensa în totalitate
lipsa de deschidere, de disponibilitate şi cooperare a administratorului, a
celorlalţi asociaţi şi a contabilului.

Faţă de cele prezentate, opinăm că deşi toate datele şi concluziile acestui Raport
sunt exacte, corecte şi obiective (cu limitele indicate mai sus), ele trebuie utilizate
cu prudenţă, în mediul intern al firmei, expertiza având un caracter extra-judiciar.

7. Conţine 5 anexe.

22 octombrie 2007

Întocmit de experţii CECCAR:

ND – Carnet nr. XXXXX/2002 SK – Carnet nr. XXXXX/2000

7
Anexa nr. 1

SINTEZA
Indicatorilor financiari „CASTOR & POLUX SRL” Bucureşti,
urmare raportului de expertiză din 22.10.2007

Nr. Operaţiunea Indicatorii Sume Observaţii


crt. (RON)
1 ----- Total cheltuieli 1.460.706
nejustificate
2 (+) TVA 19% aferent de 277.534
recuperat
3 (=) Total sume de recuperat 1.738.240
4 (–) TVA de achitat la stat 277.534
5 (=) Profit brut suplimentar 1.460.706
6 (–) 16% impozit pe profit 233.713
7 (=) Profit net = dividende de 1.226.993
repartizat
8 (–) 16% impozit pe dividende 196.319
9 (=) Total dividende nete 1.030.674
asociaţi
10 ----- Dividende cuvenite unui 206.135
asociat cu 20% în lei
11 ----- Dividende cuvenite unui 61.533 Calculat la 1 euro
asociat cu 20% în euro = 3,35 lei

Întocmit de experţii CECCAR:

ND – Carnet nr. XXXXX/2002 SK – Carnet nr. XXXXX/2000

8
Anexa nr. 2

SARCINILE, ATRIBUŢIUNILE
ŞI RESPONSABILITĂŢILE LEGALE ALE ADMINISTRATORULUI
SOCIETĂŢII CU RASPUNDERE LIMITATĂ
„CASTOR & POLUX SRL”

În lipsa unor prevederi specifice exprese privind regimul şi activitatea


administratorului în cazul mai multor asociaţi în actele de constituire, organizare şi
funcţionare a SC „CASTOR & POLUX SRL”, sarcinile, atribuţiunile şi
responsabilităţile administratorului (unic) al acestei societăţi comerciale rezultă din
lege şi din hotărârile AGA a societăţii.
De precizat că în continuare au fost menţionate doar acele acte normative
modificatoare ale Legii nr. 31/1990 care au avut legătură cu regimul şi activitatea
administratorilor societăţilor comerciale cu răspundere limitată.

I. Pentru perioada 1.12.2005 – 1.12.2006 au fost aplicabile prevederile


Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată şi republicată în
anul 2004 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066/17.11.2004),
astfel:

Art. 70. - (1) Administratorii pot face toate operaţiunile cerute pentru
aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societăţii, afară de
restricţiile arătate în actul constitutiv.

(2) Ei sunt obligaţi să ia parte la toate adunările societăţii, la consiliile de


administraţie şi la organele de conducere similare acestora.

Art. 71. - (1) Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu îl


pot transmite decât dacă această facultate li s-a acordat în mod expres.

(2) În cazul încălcării prevederilor alin. (1), societatea poate pretinde de la


cel substituit beneficiile rezultate din operaţiune.

(3) Administratorul care, fără drept, îşi substituie altă persoană răspunde
solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societăţii.

Art. 72. - Obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de


dispoziţiile referitoare la mandat şi de cele special prevăzute în această lege.

Art. 73. - (1) Administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate


pentru:

a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;


b) existenţa reală a dividendelor plătite;
9
c) existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;
d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le
impun.

(2) Acţiunea în răspundere împotriva administratorilor aparţine şi


creditorilor societăţii, care o vor putea exercita numai în caz de deschidere a
procedurii reglementate de Legea nr. 64/1995 privind procedura
reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată.

Art. 194. – (1) Adunarea generală a asociaţilor are următoarele obligaţii


principale:

a) să aprobe situaţia financiară anuală şi să stabilească repartizarea profitului


net;
b) să îi desemneze pe administratori şi cenzori sau, după caz, auditori
interni, să îi revoce şi să le dea descărcare de activitatea lor, precum şi să
decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter
obligatoriu, potrivit legii;
c) să decidă urmărirea administratorilor şi cenzorilor sau, după caz, a
auditorilor interni pentru daunele pricinuite societăţii, desemnând şi
persoana însărcinată să o exercite;
d) să modifice actul constitutiv.
(2) În acest din urmă caz, dacă în actul constitutiv se prevede dreptul de
retragere a asociatului pentru că nu este de acord cu modificările aduse
acestuia, se aplică dispoziţiile art. 224 şi 225.

Art. 195. - (1) Administratorii sunt obligaţi să convoace adunarea asociaţilor


la sediul social, cel puţin o dată pe an sau de câte ori este necesar.
(2) Un asociat sau un număr de asociaţi, ce reprezintă cel puţin o pătrime din
capitalul social, va putea cere convocarea adunării generale, arătând scopul
acestei convocări.
(3) Convocarea adunării se va face în forma prevăzută în actul constitutiv,
iar în lipsa unei dispoziţii speciale, prin scrisoare recomandată, cu cel puţin
10 zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea acesteia, arătându-se ordinea de
zi.

Art. 196. - Dispoziţiile prevăzute pentru societăţile pe acţiuni, în ce


priveşte dreptul de a ataca hotărârile adunării generale, se aplică şi
societăţilor cu răspundere limitată, termenul de 15 zile prevăzut la art. 132
alin. (2) urmând să curgă de la data la care asociatul a luat cunoştinţă de
hotărârea adunării generale pe care o atacă.

10
Art. 198. - (1) Societatea trebuie să ţină, prin grija administratorilor, un
registru al asociaţilor, în care se vor înscrie, după caz, numele şi prenumele,
denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea acestuia din
capitalul social, transferul părţilor sociale sau orice altă modificare privitoare
la acestea.
(2) Administratorii răspund personal şi solidar pentru orice daună pricinuită
prin nerespectarea prevederilor de la alin. (1).
(3) Registrul poate fi cercetat de asociaţi şi creditori.

Art. 199. - (1) Dispoziţiile art. 160 alin. (1) şi (2) se vor aplica în mod
corespunzător.
(2) La societăţile comerciale care nu se încadrează în prevederile art. 160
alin. (1), adunarea asociaţilor poate numi unul sau mai mulţi cenzori sau un
auditor financiar, potrivit art. 160 alin. (11).
(3) Dacă numărul asociaţilor trece de 15, numirea cenzorilor este obligatorie.
(4) Dispoziţiile prevăzute pentru cenzorii societăţilor pe acţiuni se aplică şi
cenzorilor din societăţile cu răspundere limitată.
(5) În lipsă de cenzori sau, după caz, auditor financiar, fiecare dintre asociaţi,
care nu este administrator al societăţii, va exercita dreptul de control pe care
asociaţii îl au în societăţile în nume colectiv.

Art. 201. - (1) Situaţiile financiare vor fi întocmite după normele prevăzute
pentru societatea pe acţiuni. În urma aprobării lor de către adunarea generală
a asociaţilor, administratorii vor depune la registrul comerţului, în termen de
15 zile de la data adunării generale, copii ale situaţiilor financiare anuale, în
conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, spre
a fi publicate în conformitate cu art. 185.
(2) Dispoziţiile prevăzute pentru fondurile de rezervă la societatea pe
acţiuni, ca şi acelea privitoare la reducerea capitalului social, se aplică şi
societăţilor cu răspundere limitată.

II. Pentru perioada 1.12.2006 – 30.06.2007 au fost aplicabile prevederile


Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată prin Legea nr.
441/2006 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955/28.11.2006, cu
intrare în vigoare de la data de 1.12.2006), modificată prin OUG nr.
82/28.06.2007 şi republicată în anul 2007 (Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 446/29.06.2007), astfel:

Art. 71 - (1) Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu îl


pot transmite decât dacă această facultate li s-a acordat în mod expres.
(2) În cazul încălcării prevederilor alin. (1), societatea poate pretinde de la
cel substituit beneficiile rezultate din operaţiune.

11
(3) Administratorul care, fără drept, îşi substituie altă persoană răspunde
solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societăţii.

Art. 72 - Obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de


dispoziţiile referitoare la mandat şi de cele special prevăzute în această lege.

Art. 73 - (1) Administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate


pentru:
a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;
b) existenţa reală a dividendelor plătite;
c) existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;
d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le
impun.
(2) Acţiunea în răspundere împotriva administratorilor aparţine şi creditorilor
societăţii, care o vor putea exercita numai în caz de deschidere a procedurii
reglementate de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare
şi a falimentului, republicată.

Art. 731. – Administratorul, managerul, directorul, auditorul financiar sau


cenzorul societăţii debitoare, vinovat de oricare dintre faptele penale
prevăzute de prezenta lege sau de Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei, este decăzut din dreptul de a mai deţine ori dobândi o astfel de
calitate sau funcţie, la orice persoană juridică cu scop patrimonial, pe o
perioadă de 5 ani de la data rămânerii irevocabile a hotărârii de
condamnare.

Art. 194. – (1) Adunarea generală a asociaţilor are următoarele obligaţii


principale:
a) să aprobe situaţia financiară anuală şi să stabilească repartizarea profitului
net;
b) să îi desemneze pe administratori şi cenzori sau, după caz, auditori
interni, să îi revoce şi să le dea descărcare de activitatea lor, precum şi să
decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter
obligatoriu, potrivit legii;
c) să decidă urmărirea administratorilor şi cenzorilor sau, după caz, a
auditorilor interni pentru daunele pricinuite societăţii, desemnând şi
persoana însărcinată să o exercite;
d) să modifice actul constitutiv.
(2) În acest din urmă caz, dacă în actul constitutiv se prevede dreptul de
retragere a asociatului pentru că nu este de acord cu modificările aduse
acestuia, se aplică dispoziţiile art. 224 şi 225.

12
Art. 195. - (1) Administratorii sunt obligaţi să convoace adunarea asociaţilor
la sediul social, cel puţin o dată pe an sau de câte ori este necesar.
(2) Un asociat sau un număr de asociaţi, ce reprezintă cel puţin o pătrime din
capitalul social, va putea cere convocarea adunării generale, arătând scopul
acestei convocări.
(3) Convocarea adunării se va face în forma prevăzută în actul constitutiv,
iar în lipsa unei dispoziţii speciale, prin scrisoare recomandată, cu cel puţin
10 zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea acesteia, arătându-se ordinea de
zi.

Art. 196. - Dispoziţiile prevăzute pentru societăţile pe acţiuni, în ce


priveşte dreptul de a ataca hotărârile adunării generale, se aplică şi
societăţilor cu răspundere limitată, termenul de 15 zile prevăzut la art. 132
alin. (2) urmând să curgă de la data la care asociatul a luat cunoştinţă de
hotărârea adunării generale pe care o atacă.

Art. 197. - (1) Societatea este administrată de unul sau mai mulţi
administratori, asociaţi sau neasociaţi, numiţi prin actul constitutiv sau de
adunarea generală.
(2) Administratorii nu pot primi, fără autorizarea adunării asociaţilor,
mandatul de administrator în alte societăţi concurente sau având acelaşi
obiect de activitate, nici să facă acelaşi fel de comerţ ori altul concurent pe
cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancţiunea
revocării şi răspunderii pentru daune.
(3) Dispoziţiile art. 75, 76, 77 alin. (1) şi 79 se aplică şi societăţilor cu
răspundere limitată.

Art. 198. - (1) Societatea trebuie să ţină, prin grija administratorilor, un


registru al asociaţilor, în care se vor înscrie, după caz, numele şi prenumele,
denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea acestuia din
capitalul social, transferul părţilor sociale sau orice altă modificare privitoare
la acestea.
(2) Administratorii răspund personal şi solidar pentru orice daună pricinuită
prin nerespectarea prevederilor de la alin. (1).
(3) Registrul poate fi cercetat de asociaţi şi creditori.

Art. 199. - (1) Dispoziţiile art. 160 alin. (1) şi (2) se vor aplica în mod
corespunzător.
(2) La societăţile comerciale care nu se încadrează în prevederile art. 160
alin. (1), adunarea asociaţilor poate numi unul sau mai mulţi cenzori sau un
auditor financiar, potrivit art. 160 alin. (11).
(3) Dacă numărul asociaţilor trece de 15, numirea cenzorilor este obligatorie.
(4) Dispoziţiile prevăzute pentru cenzorii societăţilor pe acţiuni se aplică şi
cenzorilor din societăţile cu răspundere limitată.
13
(5) În lipsă de cenzori sau, după caz, auditor financiar, fiecare dintre asociaţi,
care nu este administrator al societăţii, va exercita dreptul de control pe care
asociaţii îl au în societăţile în nume colectiv.

Art. 201. - (1) Situaţiile financiare vor fi întocmite după normele


prevăzute pentru societatea pe acţiuni. În urma aprobării lor de către
adunarea generală a asociaţilor, administratorii vor depune la registrul
comerţului, în termen de 15 zile de la data adunării generale, copii ale
situaţiilor financiare anuale, în conformitate cu prevederile Legii
contabilităţii nr. 82/1991, republicată, spre a fi publicate în conformitate cu
art. 185.
(2) Dispoziţiile prevăzute pentru fondurile de rezervă la societatea pe
acţiuni, ca şi acelea privitoare la reducerea capitalului social, se aplică şi
societăţilor cu răspundere limitată.

Art. 203. - (1) Transmiterea părţilor sociale trebuie înscrisă în registrul


comerţului şi în registrul de asociaţi al societăţii.
(2) Transmiterea are efect faţă de terţi numai din momentul înscrierii ei în
registrul comerţului.

Întocmit de experţii CECCAR:

ND – Carnet nr. XXXXX/2002 SK – Carnet nr. XXXXX/2000

14
Anexa nr. 3

S ITUAŢ IA
Comparativă a veniturilor, cheltuielilor şi profitabilităţii firmei,
urmare analizei efectuate pentru perioada 1.12.2005 – 30.06.2007
(în RON, fără TVA)

Nr. Lună Total Total 602 604 613 623 624 626 628 Combus- Profit Rata rentab.
crt. - An venituri cheltuieli tibil auto net (%), 12/2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 11 - 05 45.405 40.645 19.287 934 - - 65 333 2.415 14.256 4.757 10,47
2 12 - 05 54.726 47.315 15.480 4.359 - 533 673 958 1.042 13.578 7.411 13,54
3 01 - 06 69.207 44.947 17.903 1.160 101 - - 568 1.154 17.639 24.260 35,05
4 02 - 06 67.983 53.150 17.289 5.907 - - - 756 4.644 14.682 14.833 21,81
5 03 - 06 78.422 88.431 23.054 13.368 112 45 - 920 6.428 17.439 -10.009 -
6 04 - 06 79.994 57.593 17.564 2.416 - - - 1.246 873 14.556 22.401 28,00
7 05 - 06 82.615 89.053 20.005 5.820 - - 1.769 1.043 1.728 18.332 -6.438 -
8 06 - 06 101.461 118.534 49.833 21.870 15 - 8.000 1.317 2.342 49.635 -17.073 -
9 07 - 06 100.382 124.809 49.614 20.028 117 1.788 4.000 1.254 1.842 48.774 -24.427 -
10 08 - 06 126.250 102.939 39.090 8.697 - - - 1.569 6.287 25.320 23.311 18,46
11 09 - 06 207.378 139.398 70.392 2.191 - - - 1.525 17.802 68.674 67.980 32,78
12 10 - 06 204.296 173.232 109.345 2.410 167 - 137 1.652 11.826 107.945 31.064 15,20
13 11 - 06 217.780 165.939 66.278 4.103 103 57 - 1.608 1.996 63.945 51.841 23,80
14 12 - 06 198.656 265.089 144.106 19.429 2.656 718 6.542 3.324 25.502 142.068 -66.433 -
15 01 - 07 174.802 210.531 104.050 6.693 - - - 2.121 2.244 103.410 -35.729 -
16 02 - 07 259.840 255.999 144.041 1.934 - 252 - 887 5.073 144.030 3.841 1,48
17 03 - 07 189.669 226.047 107.287 10.788 866 655 - 3.051 1.402 106.610 -36.378 -
18 04 - 07 214.472 234.667 94.823 11.332 633 117 - 2.938 3.269 92.458 -20.195 -
19 05 - 07 144.625 151.340 4.690 6.100 279 - - 2.160 2.850 2.152 -6.715 -
20 06 - 07 203.005 177.446 9.977 950 - 55 - 2.483 15.621 9.050 25.559 12,60

15
21 2005 357.853 282.387 110.704 10.940 - 3.731 1.308 1.924 15.882 - 75.466 21,08
22 2006 1.534.443 1.422.897 624.474 107.401 3.270 2.607 20.448 16.780 82.426 589.009 111.546 7,27
23 2007* 1.186.414 1.256.020 464.868 37.796 1.778 1.079 - 13.640 30.457 457.710 -69.606 -

Explicaţii:

- Contul 602 = Cheltuieli cu materiale stocate


- Contul 604 = Cheltuieli cu materiale nestocate
- Contul 613 = Cheltuieli cu asigurările
- Contul 623 = Cheltuieli cu protocol, reclamă, publicitate
- Contul 624 = Cheltuieli de transport bunuri
- Contul 626 = Cheltuieli cu poşta şi telecomunicaţiile
- Contul 628 = Alte cheltuieli cu servicii prestate de terţi

*Pe primele 6 luni

Întocmit de experţii CECCAR:

ND – Carnet nr. XXXXX/2002 SK – Carnet nr. XXXXX/2000

16
Anexa nr. 4

S ITUAŢ IA
Exemplificativă a cheltuielilor considerate nereale, nelegale, nenecesare, neoportune şi neeconomicoase (voluptorii),
după caz, achitate cu ordine de plată, urmare analizei efectuate cu dl. FC,
pentru perioada 1.12.2005 – 30.06.2007
(inclusiv TVA, în RON)

Nr. Nr. OP Data OP Obiectul plăţii Valoare (RON) Observaţii – firma


crt.
0 1 2 3 4 5
1 10 25.01.2006 F 01139258/16.01.2006 260,37 P Trade
2 1 17.01.2006 F 01139254/10.01.2006 269,20 P Trade
3 17 24.02.2006 F 01139282/10.02.2006 267,52 P Trade
4 19 17.03.2006 F 8282456/8.03.2006 2.000,00 Trans Cluj-Napoca
5 2 4.08.2006 F 75/3.08.2006 3.937,00 Online S
6 ? 9.08.2006 F 0404849/8.07.2006 155,51 P Trade
7 55 17.10.2006 F 8409348/16.10.2006 731,63 Central SA
8 1 29.12.2006 F 0824139/29.12.2006 2.286,28 Techno S
9 64 6.12.2006 F 8088348/6.12.2006 14.399,48 E Prod
10 2 8.01.2007 F 0824142/5.01.2007 340,00 Techno S
11 8 23.01.2007 F 9814640/22.01.2007 310,00 E Car
12 15 21.02.2007 F 1771/19.01.2007 510,22 Dino
13 10 12.02.2007 Contract nr. 25.496 899,68 U Leasing
14 19 28.02.2007 Contract nr. 25.496 2.106,36 U Leasing
15 18 27.02.2007 F 09415497/22.02.2007 2.480,51 Presa
16 31 30.03.2007 F 5942016/28.02.2007, F 5942131/29.03.2007 3.562,77 Senoma
17 30 27.03.2007 F 06271/27.03.2007 29.225,66 R Motors
18 28 27.03.2007 Contract nr. 25.496 2.104,10 U Leasing
19 29 27.03.2007 Contract nr. 25.496 866,38 B Insurance

17
20 25 16.03.2007 C 27.142 15.727,29 U Leasing
21 ? ? 2007 F 4756307 29.225,66 R Motors
22 32 4.04.2007 F 0700435/3.04.2007 351,30 In B
23 43 30.04.2007 F DTS 14/30.04.2007 1.200,00 Techno S
24 41 30.04.2007 Contract nr. 25.496 427,60 B Asigurări
25 42 30.04.2007 Contract nr. 25.496 2.085,60 U Leasing
26 38 19.04.2007 FDTS 11/19.04.2007 3.150,00 Techno S
27 47 10.05.2007 ? 4.000,00 E Trans
28 45 14.05.2007 Reviste 2.375,00 Senoma
29 51 15.05.2007 ? 761,00 In B
30 52 22.05.2007 ? 5.355,00 Techno S
31 55 23.05.2007 ? 2.048,00 U Leasing
32 56 23.05.2007 ? 427,00 B Insurance
33 57 25.05.2007 ? 1.190,00 Techno S
34 58 28.05.2007 ? 4.712,00 Techno S
35 61 30.05.2007 ? 3.000,00 Techno S
36 60 30.05.2007 ? 1.400,00 H Comerţ
37 61 6.06.2007 ? 4.078,78 U Leasing
38 65 18.06.2007 Modificat în fals 4.027,75 U Leasing
39 66 18.06.2007 ? 1.172,00 E Car
40 71 26.06.2007 ? 1.190,00 Techno S
41 TOTAL - - 154.616,65 -

Întocmit de experţii CECCAR:

ND – Carnet nr. XXXXX/2002 SK – Carnet nr. XXXXX/2000

18
Anexa nr. 5

S ITUAŢ IA
Exemplificativă a cheltuielilor considerate nereale, nelegale, nenecesare, neoportune şi neeconomicoase (voluptorii),
după caz, achitate cu numerar, cu excepţia combustibilului auto, urmare analizei efectuate cu dl. FC,
pentru perioada 1.12.2005 – 31.05.2007
(inclusiv TVA, în RON)

Nr. Nr. Data factură Obiectul Suma Observaţii


crt. factură cheltuielii (Titular sau beneficiar, etc.)
1 4212954 1.12.2005 Cazare h. C 93,67 DB
2 4212970 2.12.2005 Cazare h. C 90,00 DB
3 6097002 5.12.2005 Transport aerian XYZ Air 619,40 DB
4 04450716 19.12.2005 Tele Comm 559,32 DB
5 04450717 19.12.2005 Tele Comm 740,90 DB
6 3874228 21.12.2005 Produse Crăciun G 446,41 DB
7 3876290 27.12.2005 Produse TV G 505,60 DH
8 2274011 28.12.2005 Anvelope de la B 2.162,47 CNP 2730429463017
9 02556492 28.12.2005 Feronerie – sanitare 3.190,11 SS
10 3876589 28.12.2005 Cartuş color C 237,33 DH
11 TOTAL DECEMBRIE 2005 8.645,51 -
12 8365914 3.01.2006 A Com – Produse 215,00 DB – bon neştampilat
13 01139254 10.01.2006 P Trade – Prod. ABC 269,20 VC – Satu Mare
14 5109604 13.01.2006 H – Ulei motor, set huse 185,00 CNP 1720818510037
15 01139258 16.01.2006 P Trade – Eurofort + Urban IT 260,37 VC
16 0834696 17.01.2006 O-S – Trafo 30 W 735 RF
17 9628503 25.01.2006 C - Produse alimentare 95,35 DB
18 0334537 26.01.2006 Z – Broască antiefracţie 22,79 SS
19 TOTAL IANUARIE 2006 10.427,92 -
20 4180325 20.02.2006 Zidărie 4.641,00 FC

19
21 3272460 7.02.2006 Publicaţii Monitorul Oficial - licitaţie 145,88 SS
22 3274234 9.02.2006 Monitorul Oficial 21,50 SS
23 01139282 10.02.2006 P Trade – Eurofort, Urban IT 267,52 CV
24 2790172 21.02.2006 Cazare Cluj-Napoca 120,00 DH
25 7724020 28.02.2006 Punte spate ARO 10 2.500,00 DB
26 TOTAL FEBRUARIE 2006 7.695,90 -
27 4180326 21.03.2006 S Construct - Zugrăveli 4.760,00 FC
28 5426659 6.03.2006 A Trading - Costume vară 4.855,20 FC
29 5426661 20.03.2006 A Trading - Costume vară 4.855,20 FC
30 9162019 14.02.2006 F Com Impex – Tâmplărie metalică 4.200,00 FC
31 5109678 21.03.2006 H SRL – Set motor D-1400 295,00 DB
32 1932028 28.03.2006 H - Dual Business 952,00 MB
33 6826843 31.03.2006 Star – Uniforme personal 4.926,60 FC
34 8282456 8.03.2006 E Trans – Formare profesională 2.000,00 AI
35 3899814 10.03.2006 C – Produse alimentare 192,37 DH
36 3900198 11.03.2006 C – Covoraş auto 69,99 ???
37 5075032 15.03.2006 P – Cartuş color Photosmart 113,42 SS
38 TOTAL MARTIE 2006 27.219,78 -
39 5443717 17.04.2006 Cazare H. Botoşani 220,00 DH
40 9814207 12.04.2006 Piese auto 199,00 SS
41 5450272 17.04.2006 Ochelari protecţie 880,00 RF
42 9832687 20.04.2006 Sistem filtru 1.400,00 RF
43 03411802 21.04.2006 Elemente scară interioară 1.300,00 SN
44 5581148 19.05.2006 Zbor XYZ Air 1.769,32 RF
45 2329713 20.05.2006 Gresie 1.864,04 DH
46 9359715 29.05.2006 Aparat foto 3.223,01 RF
47 7740299 24.05.2006 Ciment 134,99 SS
48 1046539 25.05.2006 Piese auto 280,00 IP
49 4302666 25.05.2006 Armătură 458,90 SS
50 4999919 27.05.2006 Avans marfă 1.000,00 DH
51 4302677 29.05.2006 Materiale de construcţii 255,00 SS

20
52 8337482 31.05.2006 Materiale de construcţii 190,00 SS
53 5366161 31.05.2006 Carte 59,99 RF
54 824104 31.05.2006 Senzori cabluri 1.203,92 RF
55 5367105 3.05.2006 Cărţi 34,80 RF
56 04450836 3.05.2006 Telefon 16,37 RF
57 3202589 5.05.2006 TV Plasmă 6.597,00 DH
58 9995355 5.05.2006 Materiale de construcţii 112,00 SS
59 7885613 7.05.2006 S – diverse unelte, scule, etc. 474,00 DH
60 4603359 8.05.2006 Ciment 18,50 SS
61 8388573 8.05.2006 Fier glet 23,96 SS
62 TOTAL APRILIE – MAI 2006 21.714,80 -
63 4193604 5.06.2006 Bocanci 4.998,00 FC
64 8924911 19.06.2006 Costume 4.974,20 FC
65 8337491 2.06.2006 Materiale de construcţii 84,00 SS
66 3274799 6.06.2006 Placaj gri 535,50 SS
67 5000122 6.06.2006 Pavaj 2.774,25 SS
68 9360176 6.06.2006 Sandisk 216,00 RF
69 1989917 15.06.2006 Hands free 21,60 RF
70 7907710 18.06.2006 B – produse diverse 253,98 DH
71 2692621 21.06.2006 STN diametrul 5 (?) 267,00 SN
72 8141813 22.06.2006 Pavaj 1.162,15 TG
73 3274828 22.06.2006 Placaj gri 285,60 TG
74 3394660 26.06.2006 C – diverse produse 241,97 SS
75 3397348 29.06.2006 C – diverse produse 92,62 SS
76 859034 2.06.2006 Accesorii pază 4.772,00 FC
77 8066676 12.06.2006 Transport persoane 4.760,00 EP
78 859043 14.06.2006 Accesorii diverse 4.141,20 FC
79 8066677 (?) 31.06.2006 Transport persoane 4.760,00 FC
80 TOTAL IUNIE 2006 34.340,70 -
81 4237835 18.06.2006 Mobilier piese mici 4.474,00 FC
82 4327816 17.07.2006 Transport persoane 4.760,00 FC

21
83 1490542 26.07.2006 Set motor 340,00 IP
84 4237848 28.07.2006 Transport persoane 4.760,00 FC
85 7896941 21.05.2006 B – produse diverse 132,89 DH
86 3691192 24.06.2006 Curs agenţi 500,00 LB
87 125902 1.07.2006 Încălţăminte 1.800,00 LB
88 8439836 3.07.2006 Pavaj uşor 3.803,95 SS
89 8690986 4.07.2006 Deplasare externă S Tours 5.000,00 RF
90 8690995 5.07.2006 Deplasare externă S Tours 3.146,00 RF
91 5301433 5.07.2006 Materiale 67,83 SS
92 3406650 11.07.2006 C – produse alimentare 249,99 RF
93 2124483 21.07.2006 Betonieră 925,23 SN
94 9402140 24.07.2006 Revizie autoturism AUDI 888,26 SS
95 3944360 25.07.2006 Mâncare pentru câini Chappy 49,44 ???
96 3944723 26.07.2006 Produse diverse de la D 204,43 DH
97 5089556 26.07.2006 Camera de filmat BENQ 375,00 TV
98 8691080 26.07.2006 Excursie externă SBM Tours 3.100,00 SS
99 4773325 30.07.2006 Curs agenţi vânzări 500,00 LB
100 TOTAL IULIE 2006 35.077,02 -
101 04773376 29.08.2006 Taxă curs agenţi vânzări 1.250,00 FC
102 3451802 29.08.2006 Abonament Teo 23,00 DH
103 5426386 31.08.2006 Transport persoane - A Trading 4.760,00 FC
104 6279596 3.08.2006 Aditiv ulei 69,00 DB
105 4662692 5.08.2006 B – produse diverse 392,26 DH
106 4667012 6.08.2006 B – produse diverse 159,54 DH
107 7462805 8.08.2006 Fotografii digitale 254,40 RF
108 3627738 10.08.2006 Glet + silicon 250,48 LB
109 2789804 15.08.2006 Telefon 65,85 RF
110 8629369 17.08.2006 Aparat foto Canon 1.432,00 RF
111 0675893 18.08.2006 Filtru Brita 102,40 RF
112 8629465 18.08.2006 Imprimantă monopied 825,99 RF
113 9637815 22.08.2006 Articole papetărie 109,89 RF

22
114 9637838 24.08.2006 Articole papetărie 91,94 RF
115 4672756 26.08.2006 B – produse diverse 569,71 DH
116 6286606 31.08.2006 Cuptor cu microunde 289,99 DB
117 8630110 31.08.2006 Materiale foto 117,30 RF
118 9832928 31.08.2006 Materiale foto 80,00 SS
119 TOTAL AUGUST 2006 10.843,75 -
120 5426388 4.09.2006 Transport persoane 4.760,00 FC
121 5426392 28.09.2006 Transport persoane 4.760,00 FC
122 5426390 29.09.2006 Transport persoane 4.760,00 FC
123 5426394 30.09.2006 Transport persoane 4.760,00 FC
124 3959813 5.09.2006 Produse C 282,41 DH
125 3962949 14.09.2006 Produse C 320,14 RF - N
126 1940210 18.09.2006 Produse F 480,00 SS
127 2827270 20.09.2006 Cazare hotel K 291,53 BF
128 9681120 20.09.2006 Cazare hotel K 200,00 RF - N
129 7062795 23.09.2006 B – produse diverse 139,83 DH
130 4636880 25.09.2006 Produse auto 224,00 DH
131 7049456 26.09.2006 Instalaţii 467,74 SS
132 3967634 27.09.2006 Produse C 61,83 RF - N
133 5313449 29.09.2006 Produse C 145,89 RF - N
134 TOTAL SEPTEMBRIE 2006 21.653,37 -
135 7040160 2.10.2006 Pompă 1.082,02 DH
136 6763631 3.10.2006 Material telefonie 50,62 RF - N
137 7001697 5.10.2006 Manoperă 195,01 DH
138 7001696 5.10.2006 Etanşare rulment 64,28 DH
139 3933760 9.10.2006 Deplasare cu T la Arad 927,00 DH
140 9813894 10.10.2006 Acumulator auto 390,00 DH
141 8846128 12.10.2006 Foişor (4 bucăţi) 4.879,00 FC
142 8409348 16.10.2006 Cazare hotel 731,63 DH
143 3933894 18.10.2006 Transport aerian T 1.249,00 DH
144 0242845 20.10.2006 Foişor (3 bucăţi) 3.649,75 DH

23
145 7885887 23.10.2006 Pompă WILO 700,00 DH
146 6763630 3.10.2006 Computer laptop 3.139,77 RF - N
147 TOTAL OCTOMBRIE 2006 17.058,08 -
148 2789934 3.11.2006 Materiale telefonie 49,17 RF - N
149 6685822 7.11.2006 Cartuşe toner color 329,04 RF - N
150 6223390 8.11.2006 Articole papetărie 75,07 RF - N
151 7062906 8.11.2006 Instalaţii R 488,88 DH
152 2887913 9.11.2006 Garnitură etanşare PEUGEOT 83,30 DB
153 0824133 14.11.2006 Aparat filmat Canon 1.750,00 RF - N
154 7265443 14.11.2006 Cazare hotel 116,00 PL
155 5405029 19.11.2006 Ulei motor Elf 56,99 MI
156 3934575 22.11.2006 Transport aerian T 814,00 SS
157 7085741 25.11.2006 Articole B 347,31 DH
158 TOTAL NOIEMBRIE 2006 4.019,76 -
159 20070101 6.12.2006 Avans consultanţă 3.670,00 FC
160 7562052 16.12.2006 Avans consultanţă 3.808,00 FC
161 20070102 16.12.2006 Consultanţă 3.670,00 FC
162 20070103 26.12.2006 Consultanţă 3.670,00 FC
163 2271502 20.11.2006 Anvelope auto 3.067,00 FŞ
164 695884 7.12.2006 Anvelope auto 1.220,94 PF
165 9324354 8.12.2006 Monoclu 999,00 DH
166 4655746 8.12.2006 Transport aerian 847,20 DH
167 4655744 8.12.2006 Transport aerian 1.694,40 RF - N
168 9752746 12.12.2006 Asigurare RCA – C 616,44 DH
169 2681334 12.12.2006 Schele 3.784,00 DH
170 7562053 22.12.2006 Consultanţă 4.993,19 DH
171 8664040 15.12.2006 Transport persoane 4.760 FC
172 2388528 18.12.2006 Foişoare 4.041,24 FC
173 2304075 28.12.2006 M – diverse produse 247,84 DH
174 TOTAL DECEMBRIE 2006 41.089,25 -
175 0824141 5.01.2007 Computer (PC) 2.286,28 RF - N

24
176 0824142 5.01.2007 Materiale auxiliare PC 340,00 RF - N
177 9901665 9.01.2007 Cărţi 101,73 RF – N
178 01698401 9.01.2007 Cărţi 209,00 RF - N
179 2506821 16.01.2007 Excursie 667,22 RF - N
180 2375045 4.12.2006 Termopane 2.090,00 TG
181 2122704 26.01.2007 Poşta externă 168,30 MC
182 2789979 29.01.2007 Materiale telefonie 47,16 RF - N
183 2789980 29.01.2007 Materiale telefonie 94,02 RF - N
184 TOTAL IANUARIE 2007 6.003,71 -
185 2506705 16.12.2007 Excursie 1.000,00 RF - N
186 0242449 29.01.2007 Prestări servicii 510,22 DH
187 4022599 6.02.2007 Produse C 312,84 DH
188 2122718 7.02.2007 Poşta externă 199,80 DH
189 0229079 10.02.2007 Produse P 646,60 DH
190 0000009 13.02.2007 Cherestea 3.035,92 DH
191 6338492 21.02.2007 Produse 123,00 DH
192 09415497 22.02.2007 Alternator auto (documente copie fax) 2.480,51 DH
193 00084398 22.02.2007 Mobilier birou 375,00 MT
194 00000006 27.02.2007 Produse Economat 33,19 RF - N
195 TOTAL FEBRUARIE 2007 8.717,08 -
196 2951566 3.03.2007 Produse B 703,17 DH
197 9122320 5.03.2007 Papetărie 169,79 RF - N
198 1767195 5.03.2007 Produse C 56,99 DB
199 4634929 6.03.2007 Produse C 136,44 DH
200 4403472 7.03.2007 Cadouri de 8 Martie 87,34 MT
201 7327410 8.03.2007 Flori naturale 280,00 MT
202 2953838 11.03.2007 Ştergător 55,68 DH
203 2954085 12.03.2007 Produse B 656,88 DH
204 0013740 13.03.2007 Produse B 248,79 DH
205 4036128 14.03.2007 Produse C 133,85 DH
206 3656385 24.03.2007 Cheie antifurt 114,00 MT

25
207 119 27.03.2007 Vată minerală 782,00 MG
208 0238051 30.03.2007 Produse P 914,68 MG
209 2959781 31.03.2007 Produse B 421,91 DH
210 TOTAL MARTIE 2007 8.187,45 -
211 0000005 29.03.2007 Transport piatră 2.360,00 MG pentru DH
212 9451739 2.04.2007 Sincron pinioane 697,34 Auto B – 68 – CWT
213 6698142 6.04.2007 Marfă 1.044,40 MT
214 0013750 7.04.2007 Produse diverse C 129,90 RF - N
215 01494597 13.04.2007 Curăţat haine 24,00 MT
216 0006099 14.04.2007 Produse diverse C 194,87 RF - N
217 0240729 16.04.2007 Produse P 111,96 DH
218 0241060 17.04.2007 Produse P 698,19 MI pentru DH
219 3621452 18.04.2007 Grătar, cremă ghete 55,00 MT
220 20055 18.04.2007 Silicon 28,00 MT
221 377 19.04.2007 Produse papetărie 90,50 RF - N
222 2616524 23.04.2007 Arbore motor 992,52 MT
223 7949641 26.04.2007 Piese auto 80,00 MT
224 126 28.04.2007 Inscripţionări 193,00 MT
225 14 30.04.2007 Avans marfă 1.200,00 AI
226 13 30.04.2007 PC şi imprimantă 3.150,00 AI
227 3004265 12.04.2007 Poşta externă 450,00 MC pentru DH
228 0084710 13.03.2007 Cherestea răşinoase 485,90 LV
229 0000067 16.03.2007 Cherestea prelucrată 3.403,40 MI pentru DH
230 TOTAL APRILIE 2007 15.388,98 -
231 00000175 3.05.2007 Produse E 97,72 DH
232 0005125 15.04.2007 Produse B 373,17 DH
233 129 3.05.2007 Inscripţionare echipament 32,00 MT
234 226 1.05.2007 Universal Trans 40,00 MT
235 09247938 3.05.2007 Costume 333,20 MT
236 09247937 3.05.2007 Costume 333,20 MT
237 0000125 4.05.2007 Dosar medical 95,20 MT

26
238 06717499 4.05.2007 Articole igienă casnică 59,60 MT
239 0033723 4.05.2007 Produse diverse C 245,11 DH
240 00000031 4.05.2007 Vaselină 35,00 MT
241 9179536 5.05.2007 Hrană câini 60,00 MT
242 6369705 05.2007 Colţare 125,70 MT
243 00000030 4.05.2007 Decalemit 59,60 MT
244 0001293 8.05.2007 Baterii, vopsea 491,53 MT
245 453923 8.05.2007 New Courier 29,76 Extern - D H
246 3004288 8.05.2007 Poşta locală 187,50 Extern - D H
247 65 8.05.2007 Spălat auto 16,00 Auto B – 96 – TCZ
248 05423966 9.05.2007 Lămpi casă 123,95 MT
249 7949507 9.05.2007 Ulei şi piese auto 323,50 MT
250 0000029 10.05.2007 Old Market 470,00 Mobilier
251 281 10.05.2007 Rechizite, birotică 71,00 MT
252 09247942 15.05.2007 Costume 333,20 MT
253 0701079 15.05.2007 Bocanci bombeu metalic 761,11 DH
254 0000122 16.05.2007 Piese auto 125,00 MT
255 247 17.05.2007 Expediere externă 34,51 DH
256 9179533 16.05.2007 ??? 60,00 MT
257 7949514 17.05.2007 Piese auto 327,00 MT
258 170 18.05.2007 Inscripţionări 64,00 MT
259 20 22.05.2007 U Servicii poştale 400,00 A I pentru D H
260 19 22.05.2007 Instalare sistem de securitate 400,00 AI
261 8848817 22.05.2007 Produse chimice Raid şi şerveţele 21,57 MT
262 0115 22.05.2007 Curăţătorie lenjerie 81,90 MT
263 0530477 23.05.2007 Verificare autenticitate acte vehicul 76,60 TN
264 8696295 23.05.2007 Poncho 37,60 IP
265 0060696 28.05.2007 Asigurări R 279,30 -
266 08989280 30.05.2007 Pantaloni 30,00 Chinez
267 TOTAL MAI 2007 6.634,53 -
268 TOTAL GENERAL 1.12.2005 – 31.05.2007 284.717,59 -

27
Întocmit de experţii CECCAR:

ND – Carnet nr. XXXXX/2002 SK – Carnet nr. XXXXX/2000

28