Sunteți pe pagina 1din 15

Europass Curriculum

Vitae

Informa ții personale


Nume / Prenume COVLEA Marian
Adresă Str. Rîul Șoimului nr. 4, bl. 47, sc. 5, et. 1, ap. 65, Cod po ștal
040847, Sector 4, București – ROMÂNIA.
Nr. telefon mobil 0722.331.341.
E-mail marian.covlea@gmail.com

Naționalitate Română

Data și locul nașterii 16 februarie 1957, București

Sexul Bărbătesc

Locul de muncă vizat / Lector și expert formator


Domeniul ocupa țional Departament de Proiecte cu finan țare UE
Proiecte complexe (de cercetare / de afaceri / de investi ții /
educa ționale) / Economie, Contabilitate, Finan țele
întreprinderii, Analiză-diagnostic și Evaluare economico-
financiară, Drept-Legisla ție, Audit intern, Economia
turismului

Experien ța profesională

Perioada 1.10.2016 – în prezent


Funcția sau postul ocupat Lector
Activități și responsabilități Predare cursuri, ținere seminarii, publicistic ă de specialitate,
principale cercetare științifică, îndrumare lucrări de absolvire pentru
disciplinele Contabilitate, Analiză economico-financiară, Întocmire

1
proiecte cu finanțare europeană, Finanțele întreprinderii,
Management financiar
Denumirea și sediul FORMENERG SA, Bd. Gheorghe Șincai nr. 3, Sector 4,
angajatorului Bucure ști, Cod po ștal 040311
Tipul activității sau sectorul Formare, specializare și perfecționare profesională
de activitate

Perioada 1.10.2003 – 30.09.2016


Funcția sau postul ocupat Lector universitar doctorand
Activități și responsabilități Predare cursuri, ținere seminarii, cercetare știin țifică, publicistic ă de
principale specialitate, îndrumare cercetare științifică studenți și lucrări de
licență absolvenți pentru disciplinele Contabilitate, Analiz ă
economico-financiară, Finanțele întreprinderii, Tehnica plăților și
finanțării internaționale
Denumirea și sediul Universitatea Cre știn ă “Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii nr.
angajatorului 176, Sector 4, Bucure ști, Cod po ștal 040042
Tipul activității sau sectorul Învățământ superior
de activitate

Perioada 1.03 – 1.06.2014


Funcția sau postul ocupat Secretar general
Activități și responsabilități Ordonator de credite
principale
Denumirea și sediul Federa ția Română de Judo, str. Vasile Conta nr. 16, Etaj 5,
angajatorului Sector 2, Bucure ști, Cod po ștal 020954 / str. Nicolae G.
Caramfil nr. 75, Sector 1, Bucure ști, Cod po ștal 014142
Tipul activității sau sectorul Management sportiv
de activitate

Perioada 1.10.1999 – 1.03.2006


Funcția sau postul ocupat Lector universitar
Activități și responsabilități Predare cursuri, ținere seminarii, cercetare știin țifică, publicistic ă de
principale specialitate, îndrumare cercetare științifică studenți și lucrări de
licență absolvenți pentru disciplinele Contabilitate, Analiză
economico-financiară, Economia și gestiunea sectorului public
Denumirea și sediul Universitatea “Athenaeum”, str. Giuseppe Garibaldi nr. 2A,
angajatorului Sector 2, Bucure ști, Cod po ștal 020224
Tipul activității sau sectorul Învățământ superior
de activitate

2
Perioada 1.09.2000 – 1.10.2003
Funcția sau postul ocupat Director programe de pregătire în domeniul financiar-contabil în
colaborare cu ACCA – Asociaţia Experţilor Contabili din Marea
Britanie, director al Şcolii de Turism IRECSON Bucureşti și lector
pentru materii de specialitate.
Activități și responsabilități  Administrare, previziune, coordonare, organizare și control al
principale întregii activități; promovare, înscrieri, încasări, desfă șurare
și decontări cursuri ACCA (Contabilitate interna țională);
reprezentare, negociere, contractare și coresponden ță în
relațiile cu ACCA, lectorii și furnizorii străini de manuale;
activitate de diplomație corporatistă, deplasări externe.
 Administrare, previziune, coordonare, organizare și control
promovare, înscrieri, încasări, desfășurare și decontări
cursuri ale Școlii de Turism pentru profesiuni în turism:
manager turism, director agenție, director hotel, director
restaurant, recepționer hotel, agent de turism, ghid-interpret,
ospătar, etc.
 Predare materii de specialitate la cursurile Școlii de Turism
(Economia Turismului, Managementul unității de turism,
Managementul Calității Totale, Amenajarea turistică a
teritoriului, Contabilitate, Tehnica ghidului-interpret, Etică și
Comportament profesional.
Denumirea și sediul IRECSON (Institutul Român de Cercetări Economico-Sociale
angajatorului și Sondaje), str. Franceză nr. 66-68, Sector 3, Bucure ști, Cod
po ștal 030106
Tipul activității sau sectorul Consultanță și formare profesională
de activitate

Perioada 5.07.1995 – 1.09.2008


Funcția sau postul ocupat Asociat și administrator firmă
Activități și responsabilități Administrare generală, previziune, coordonare, organizare,
principale antrenare-motivare și control-evaluare-reglare a întregii activită ți a
firmei.
Denumirea și sediul SC “C&C Management Consulting SRL”, str. Rîul Șoimului nr.
angajatorului 4, bl. 47, sc. 5, ap. 65, Sector 4, Bucure ști, Cod po ștal
040847
Tipul activității sau sectorul Consultanță managerială și economico-financiară
de activitate

Perioada 1.11.1994 – 5.07.1995

3
Funcția sau postul ocupat Consilier economic al președintelui grupului de firme
Activități și responsabilități  Acordarea de consiliere de specialitate în domeniul
principale economico-financiar, comercial și al cooperării interna ționale
 Acordarea de asistență de specialitate în negocieri de
contracte cu parteneri interni și externi
 Redactare documentație de specialitate pentru încheiere
parteneriate, fundamentare dezvoltare și calcul eficien ță
activitate a grupului de firme
Denumirea și sediul “TEC România SRL”, Splaiul Independen ței nr. 202A, sector
angajatorului 6, Bucure ști, Cod po ștal 060022
Tipul activității sau sectorul Creșterea animalelor, producție vegetală, industrie agroalimentară,
de activitate producție furaje concentrate, import-export și cooperare economică
internațională

Perioada 1.02.1994 – 1.11.1994


Funcția sau postul ocupat Director comercial
Activități și responsabilități  Negociere și încheiere contracte de prestații transport rutier
principale de mărfuri și persoane, de asigurare, de aprovizionare
 Reprezentare, promovare, corespondență, diplomație
corporatistă, deplasări pe piețele externe
 Coordonare activitate de analiză și soluționare a incidentelor
de transport și reclamațiilor clienților
 Participare în comisiile de selecție și promovare profesională
 Coordonare activitate Punct de intermediere vamală
(comisionar vamal)
 Coordonare activitate servicii de întreținere și repara ții auto,
producție ambarcațiuni fibre de sticlă
Denumirea și sediul Administra ția Patrimoniului Protocolului de Stat, RA –
angajatorului Sucursala de Transporturi “Bucure știi Noi ”, bd. Bucure știi Noi
nr. 40, Sector 1, Bucure ști, Cod po ștal 0 12362
Tipul activității sau sectorul Transporturi rutiere de mărfuri și persoane, servicii de intermediere
de activitate vamală (comisionar vamal), servicii de întreținere și repara ții auto,
producție ambarcațiuni fibre de sticlă

Perioada 1.08.1993 – 1.02.1994


Funcția sau postul ocupat Șef birou Strategii, Coordonare și Optimizare Programe
Activități și responsabilități  Elaborare strategii și programe generale și sectoriale
principale privind activitatea Regiei (investiții, dotări,
reprezentare, parteneriate, turism, cazare, alimenta ție
publică)

4
 Coordonare și optimizare îndeplinire strategii și
programe
 Participare la negocierea și înființarea de societă ți
mixte (exemplu: ROMCBN SRL, societate mixtă
româno-canadiană în domeniul documentelor
secretizate: pașapoarte, cărți de identitate, bancnote,
cecuri, carnete de conducere auto, hârtii de valoare,
polițe de asigurare, etc.)
 Participare la acțiuni de cooperare și finanțare
internațională (exemplu: VOLVO - Suedia)
Denumirea și sediul Administra ția Patrimoniului Protocolului de Stat – RA, str.
angajatorului Moliere nr. 6-8, Sector 1, Bucure ști, Cod po ștal 011964
Tipul activității sau sectorul Administrarea, păstrarea integrității și protejarea bunurilor
de activitate aparținând domeniului public al statului, destinate asigurării
serviciilor publice de interes național - de reprezentare și protocol
pentru Senat, Camera Deputaților, Administrația Preziden țială,
Guvern și Curtea Constituțională a României -, a bunurilor destinate
asigurării de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile
consulare, reprezentanțele organizațiilor interna ționale
interguvernamentale acreditate în România și pentru personalul
acestora, precum și a bunurilor aparținând domeniului privat al
statului pe care le are în administrare.

Perioada 25.06 – 1.08.1993


Funcția sau postul ocupat Vicepreședinte și Director general
Activități și responsabilități Vicepreședinte al Consiliului de administrație, administrare
principale generală, previziune, coordonare, organizare, antrenare-motivare și
control-evaluare-reglare a întregii activități a firmei
Denumirea și sediul SC “TOPAZ – Agenție de publicitate SRL”, Splaiul
angajatorului Independen ței nr. 202A, Sector 6, Bucure ști, Cod po ștal
060022
Tipul activității sau sectorul Publicitate comercială
de activitate

Perioada 1.09.1992 – 25.06.1993


Funcția sau postul ocupat Șef serviciu Turism și Dispecerat cazare
Activități și responsabilități  Negociere și încheiere contracte de prestații cazare turistică
principale  Reprezentare, promovare, corespondență externă,
diplomație corporatistă, deplasări pe piețele externe
 Coordonare activitate de analiză și soluționare a

5
reclamațiilor turiștilor
 Participare în comisiile de selecție și promovare profesională
 Coordonare activitate Dispecerat cazare
Denumirea și sediul SC “Venus SA”, Cod po ștal 905504, Mangalia Nord, jud.
angajatorului Constan ța
Tipul activității sau sectorul Turism intern și internațional, cazare turistică, alimenta ție publică,
de activitate agrement, excursii

Perioada 3.09.1991 – 25.07.1992


Funcția sau postul ocupat Director general
Activități și responsabilități Administrare generală, previziune, coordonare, organizare,
principale antrenare-motivare și control-evaluare-reglare a întregii activită ți a
firmei, membru în AGA (Consiliul Împuterniciților Statului) cu func ția
de vicepreședinte
Denumirea și sediul SC “Jupiter-Aurora SA”, Cod po ștal 905520, Mangalia Nord,
angajatorului jud. Constan ța
Tipul activității sau sectorul Turism intern și internațional, cazare turistică, alimenta ție publică,
de activitate agrement, excursii

Perioada 6.12.1982 – 3.09.1991


Funcția sau postul ocupat Economist, Șef sector Turism intenațional
Activități și responsabilități  Coordonarea și organizarea activităților de negociere,
principale contractare, promovare și reprezentare externă
 Coordonarea și organizarea activităților de executare a
contractelor de turism internațional
 Analiză și soluționare reclamații turiști străini
 Deplasări pe piețele externe pentru promovare, contractare
și documentare
 Coordonarea activităților de diplomație corporatistă
 Întocmire documentații de specialitate (studii, previziuni,
cercetări de piață, rapoarte, analize-sinteze, proiecte de
contracte)
 Participare în comisiile de selecție și promovare profesională
 Lector la cursurile profesionale interne în extrasezon
Denumirea și sediul SC “Neptun-Olimp SA”, Str. Plopilor nr. 1, Cod po ștal
angajatorului 905550, Mangalia Nord, jud. Constan ța
Tipul activității sau sectorul Turism intern și internațional, protocol de stat, cazare turistică,
de activitate alimentație publică, agrement, excursii, tratament balnear, mica
industrie

6
Educa ție și formare

Perioada 1.10.2012 – 29.06.2016


Calificarea / diploma Licență în Teologie Pastorală
obținută
Disciplinele principale Studiul Vechiului Testament, Studiul Noului Testament, Istoria
studiate / competenţe Bisericii Creștine, Limba greacă, Limba ebraică, Limba engleză,
profesionale dobândite Istoria gândirii creștine, Hermeneutică, Omiletică, Teologia biblică a
Vechiului Testament, Teologia biblică a Noului Testament,
Misiologie, Evanghelism, Administrație bisericească, Consiliere
pastorală, Teologie Sistematică, Apologetică, Exegeza Vechiului
Testament, Exegeza Noului Testament, Psihopedagogie.
Numele şi tipul instituţiei de Institutul Teologic Timotheus – Facultatea de Teologie
învăţământ / furnizorului de Pastorală (Bucure ști, Str. Episcop Radu nr. 53-55, Sector 2,
formare Cod po ștal 020752), cu examen de licen ță la Universitatea
Bucure ști – Facultatea de Teologie Baptistă ( Strada Berzei
nr. 29, Sector 1, Cod po ștal 010521 )
Nivelul în clasificarea Acreditată
naţională sau internaţională

Perioada 1.10.2011 – 25.06.2013


Calificarea / diploma Master în Diplomația Apărării (fără disertația de absolvire)
obținută
Disciplinele principale Structuri internaționale de securitate, Europa în contextul rela țiilor
studiate / competenţe internaționale, Bazele diplomației, Protocol diplomatic militar,
profesionale dobândite Bazele diplomației apărării, Globalizare/fragmentare în sec. XXI,
Riscuri și amenințări la adresa securității globale în sec. XXI, Teoria
științelor comunicării în relațiile internaționale în domeniul apărării,
Practica de specialitate, Drept diplomatic și consular în domeniul
apărării, Serviciile de informații între tradi ție și modernitate,
Sistemele militare și rolul lor în conflictul armat, Organiza ții
guvernamentale și nonguvernamentale, na ționale și interna ționale,
cu responsabilități în prevenirea și soluționarea conflictelor,
Activitate de cercetare științifică, Teoria și practica negocierilor
militare, Legislaţia românescă în domeniul securităţii naţionale.

Numele şi tipul instituţiei de Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Știin țe


învăţământ / furnizorului de Socio-Umane, Bulevardul Victoriei nr. 10, Sibiu, jud. Sibiu,
formare Cod po ștal 550024
Nivelul în clasificarea Acreditată

7
naţională sau internaţională

Perioada 1.10.2010 – 25.07.2012


Calificarea / diploma Master în Finanțe și Gestiunea afacerilor
obținută
Disciplinele principale Teoria şi practica managementului financiar, Gestiunea trezoreriei,
studiate / competenţe Gestiunea afacerilor, Eficienţa şi finanţarea investiţiilor, Standarde
profesionale dobândite internaţionale de raportare financiară, Gestiunea fondurilor
structurale şi de coeziune, Comunicare şi negociere în afaceri,
Instituţii şi politici europene, Mediul de afaceri, Stabilitate monetară
şi financiară, Audit şi consultanţă în afaceri, Fiscalitate şi
armonizare fiscală, Sisteme şi aplicaţii informatice pentru
administrarea afacerilor, Dreptul afacerilor, Leadership şi cultură
organizaţională, Metode cantitative în calculele financiare,
Simularea deciziei economico-financiare, Metodologia cercetării
ştiinţifice, etc.
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Cre ștină “ Dimitrie Cantemir” Bucure ști,
învăţământ / furnizorului de Facultatea de Finan țe, Bănci și Contabilitate, Splaiul Unirii
formare nr. 176, sector 4, Bucuresti, Cod po ștal 040042
Nivelul în clasificarea Acreditată
naţională sau internaţională

Perioada 1.10.2010 – 25.07.2012


Calificarea / diploma Master în Relații politice internaționale
obținută
Disciplinele principale Teoria relaţiilor international, Globalizare şi culturi locale, Instituţii şi
studiate / competenţe organizaţii internationale, Comunicare interculturală, Negocieri
profesionale dobândite politice internaţionale, rezolvarea conflictelor şi construcţia păcii,
Analiza geopolitică a relaţiilor internaţionale, Sistemul instituţional al
Uniunii Europene, Politici economice regionale, Dreptul Uniunii
Europene, Guverne şi guvernare în Uniunea Europeană, Probleme
actuale de drept internaţional public, Etica în relaţiile internaţionale,
Securitate şi conflicte armate în relaţiile internaţionale , Istoria
diplomaţiei moderne, Diplomaţie contemporană, Limba franceză
pentru Ştiinţe politice şi Relaţii internaţionale, Metodologia cercetării
ştiinţifice în Ştiinţele politice.
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Cre ștină “ Dimitrie Cantemir” Bucure ști,
învăţământ / furnizorului de Facultatea de Știin țe Politice, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4,
formare Bucuresti, Cod po ștal 040042
Nivelul în clasificarea Acreditată

8
naţională sau internaţională

Perioada 1.10.2006 – 6.07.2012


Calificarea / diploma Licențiat în Studii Juridice și Administrative – Specializarea Drept
obținută
Disciplinele principale Teoria generală a dreptului, Drept roman, Filosofia dreptului, Drept
studiate / competenţe constituţional, Drept parlamentar, Drept administrativ, Drept civil,
profesionale dobândite Drept procesual civil, Teoria generală a obligaţiilor, Drepturi reale,
Succesiuni, Contracte civile, Drept comercial, Dreptul comerţului
internaţional, Drept internaţional public, Drept internaţional privat,
Dreptul familiei, Dreptul muncii şi securităţii sociale, Drept fiscal,
Drept valutar şi bancar, Dreptul transporturilor, Drept penal, Drept
procesual penal, Criminalistică, Criminologie, Medicină legală,
Drept comunitar, Dreptul mediului, Management, Limba engleză,
Informatică, Economie politică, etc.
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Cre ștină “ Dimitrie Cantemir” Bucure ști,
învăţământ / furnizorului de Facultatea de Știin țe Juridice și Administrative, Splaiul Unirii
formare nr. 176, sector 4, Bucuresti, Cod po ștal 040042
Nivelul în clasificarea Acreditată
naţională sau internaţională

Perioada 1.10.2010 – 25.07.2011


Calificarea / diploma Master în Medierea conflictelor
obținută
Disciplinele principale Organizarea profesiei. Etica medierii, Analiza conflictului. Tipuri de
studiate / competenţe conflicte, Tehnici de mediere, Istoria medierii. Reglementarea
profesionale dobândite medierii în dreptul intern şi internaţional, Procesul de mediere.
Etape, tehnici şi abilităţi de comunicare, Medierea familială şi
medierea socială, Medierea în comunitate şi medierea şcolară,
Medierea în dreptul comercial, fiscal, bancar şi al asigurărilor,
Metode de rezolvare alternativă a conflictelor. Arbitrajul, Medierea
în materie civilă, Medierea în dreptul penal
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Cre ștină “ Dimitrie Cantemir” Bucure ști,
învăţământ / furnizorului de Facultatea de Știin țe Juridice și Administrative, Splaiul Unirii
formare nr. 176, sector 4, Bucuresti, Cod po ștal 040042
Nivelul în clasificarea Acreditată
naţională sau internaţională

Perioada 1.10.2008 – 25.07.2010


Calificarea / diploma Master în Studii de securitate și apărare

9
obținută
Disciplinele principale Teoria și practica securității, Doctrine și strategii de securitate,
studiate / competenţe Fundamentele militare ale securității și apărării , Relații
profesionale dobândite internaționale în epoca post-bipolară și impactul lor asupra
securității, Politici publice de securitate, Ordine publică, securitatea
cetățeanului și Private Security, Intelligence (spionaj-contraspionaj),
Conflicte armate. Strategii militare şi stategii de securitate în epoca
post-bipolară, Fundamentele economice şi sociale ale apărării şi
securităţii, Comunicare publică pentru Intelligence, Terorismul
internaţional şi lupta împotriva terorismului, Globalizare, securitate,
buna-guvernare, Securitate energetică şi protecţia infrastructurii
critice, Managementul crizelor în societăţile democratice,
Managementul organizaţiilor militare, Cultura de securitate,
Securitatea informatică, Military Intelligence, Formularea strategiei
de securitate naţională
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Cre ștină “ Dimitrie Cantemir” Bucure ști,
învăţământ / furnizorului de Facultatea de Știin țe Politice, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4,
formare Bucuresti, Cod po ștal 040042
Nivelul în clasificarea Acreditată
naţională sau internaţională

Perioada 1.10.2006 – 15.05.2008


Calificarea / diploma Master în Dreptul afacerilor
obținută
Disciplinele principale Politici economice europene, Probleme contemporane ale dreptului
studiate / competenţe comerțului internațional, Managementul firmei, Dreptul societă ților
profesionale dobândite comerciale, Dreptul comunitar al afacerilor, Standarde interna ționale
de raportare financiară, Drept fiscal european, Reguli speciale de
jurisdicție în materia dreptului comercial , Asigurări și garan ții
comerciale, Dreptul concurenței, Contracte comerciale, Protec ția
consumatorilor
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Cre ștină “ Dimitrie Cantemir” Bucure ști,
învăţământ / furnizorului de Facultatea de Știin țe Juridice și Administrative, Splaiul Unirii
formare nr. 176, sector 4, Bucuresti, Cod po ștal 040042
Nivelul în clasificarea Acreditată
naţională sau internaţională

Perioada 1.10.2004 – 15.05.2006


Calificarea / diploma Master în Integrare europeană
obținută

10
Disciplinele principale Economia integrării economice europene, Drept internaţional public,
studiate / competenţe Drept comunitar European, Instituţii şi organisme comunitare,
profesionale dobândite Sisteme constituţionale europene, Politici comunitare,
Managementul programelor comunitare, Studii de securitate
europeană, Marketing 11european, Teoria şi practica negocierilor
internaţionale, Standarde internaţionale de calitate
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Cre ștină “ Dimitrie Cantemir” Bucure ști,
învăţământ / furnizorului de Facultatea de Știin țe Juridice și Administrative, Splaiul Unirii
formare nr. 176, sector 4, Bucuresti, Cod po ștal 040042
Nivelul în clasificarea Acreditată
naţională sau internaţională

Perioada 1.02 – 25.07.1999


Calificarea / diploma Curs postuniversitar de Psiho-Pedagogie
obținută
Disciplinele principale Psihologie școlară, Pedagogie, Metodica predării, Practică
studiate / competenţe pedagogică
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Academia de Studii Economice Bucure ști, Departamentul
învăţământ / furnizorului de pentru Pregătirea Personalului Didactic, Pia ța Romană nr. 6,
formare Sector 1, Bucure ști, Cod po ștal 010374
Nivelul în clasificarea Acreditată
naţională sau internaţională

Perioada 1.11.1996-25.03.1997
Calificarea / diploma Certificat profesional în Principii, metode și tehnici de creditare
obținută
Disciplinele principale Istoricul și organizarea sistemului bancar, Elemente de drept
studiate / competenţe financiar-bancar, Metode și tehnici de creditare și finan țare a
profesionale dobândite afacerilor, Forme și metode de creditare bancară, Con ținutul
dosarului de solicitare a creditului, Studiul de fezabilitate și planul
de afaceri, Analiza financiară a firmelor, Garantarea creditelor
bancare, Asigurarea financiară a creditelor
Numele şi tipul instituţiei de Institutul Bancar Român, Str. Negru Vodă nr. 3, Sector 3,
învăţământ / furnizorului de Bucure ști, Cod po ștal 030774
formare
Nivelul în clasificarea Acreditat
naţională sau internaţională

Perioada 16-26.04.1996

11
Calificarea / diploma Certificat profesional curs de evaluare a societă ților comerciale
obținută
Disciplinele principale Bazele evaluării economico-financiare, Legisla ția evaluării
studiate / competenţe întreprinderilor, Experizarea tehnică pentru evaluare, Metode și
profesionale dobândite tehnici de evaluare, Evaluarea activelor corporale, Evaluarea
activelor necorporale, Evaluarea societăților comerciale
Numele şi tipul instituţiei de Agen ția Na țională pentru Privatizare, Intr. Cristian
învăţământ / furnizorului de Popişteanu nr. 2-4, Sector 1, Bucureşti, Cod po ștal 010024
formare
Nivelul în clasificarea Acreditat
naţională sau internaţională

Perioada 15-21.01.1996
Calificarea / diploma Certificat profesional curs de evaluare a societă ților comerciale
obținută
Disciplinele principale Bazele evaluării economico-financiare, Legisla ția evaluării
studiate / competenţe întreprinderilor, Contabilitate pentru evaluare, Expertizarea tehnică
profesionale dobândite pentru evaluare, Metode și tehnici de evaluare contabilă și
economico-financiară, Evaluarea activelor corporale, Evaluarea
activelor necorporale, Evaluarea activelor financiare, Evaluarea
economico-financiară a societăților comerciale
Numele şi tipul instituţiei de Corpul Exper ților Contabili și Contabililor Autoriza ți din
învăţământ / furnizorului de România (CECCAR), Intrarea Nestorel, nr. 4-6, sector 4,
formare Bucuresti, Cod po ștal 040295
Nivelul în clasificarea Acreditat
naţională sau internaţională

Perioada 15.09.1978 – 8.09.1982


Calificarea / diploma Licențiat în Științe Economice, Specializarea Economia Serviciilor
obținută de Alimentație 12publică și Turism
Disciplinele principale Geografie economică, Istorie economică, Economie politică,
studiate / competenţe Contabilitate, Statistică, Matematici aplicate în economie,
profesionale dobândite Prelucrarea electronică a informației economice, Bazele teoretice și
metodologice ale merceologiei, Finanțe, Economie mondială,
Tehnologia în alimentația publică, Drept, Filosofie, Merceologie
alimentară, Merceologie nealimentară, Planificarea și prognoza
dezvoltării economico-sociale, Economia coopera ției de consum,
Limba engleză, Limba franceză, Economia și tehnica serviciilor de
alimentație publică și turism, Conducerea întreprinderilor de
alimentație publică și turism, Bazele comerțului interior, Doctrine

12
politice contemporane, Alimentația rațională a omului, Istoria
României, Doctrine economice contemporane, Tehnica exploatării
utilajelor, Marketing în alimentația publică și turism, Comer ț exterior
și plăți internaționale, Analiza eficienței economice în alimenta ția
publică și turism, Sociologia și psihosociologia consumatorului,
Ergonomia și organizarea muncii în alimenta ția publică și turism,
Proiecte economice, Cercetare științifică, Educație fizică
Numele şi tipul instituţiei de Academia de Studii Economice Bucure ști, Facultatea de
învăţământ / furnizorului de Comer ț, Pia ța Romană nr. 6, Sector 1, Bucure ști, Cod po ștal
formare 010374
Nivelul în clasificarea Acreditată
naţională sau internaţională

Perioada 15.09.1972 – 25.05.1977


Calificarea / diploma Bacalaureat
obținută
Disciplinele principale Limba și literatura română, Fizică, Chimie, Tehnologia materialelor,
studiate / competenţe Limba engleză, Limba franceză, Economie politică, Rezisten ța
profesionale dobândite materialelor și organe de mașini, Automobile, Exploatarea
autovehiculelor, Controlul calității lucrărilor, Protec ția muncii,
Întreținere și reparații auto, Desen tehnic, Instruire practică,
Matematică (Algebră, Geometrie, Trigonometrie, Geometrie
analitică, Statistică), Organizarea și planificarea produc ției, Reguli
de circulație, Istoria, Educație fizică
Numele şi tipul instituţiei de Liceul Industrial nr. 19 RATB, Bd. Theodor Pallady nr. 250,
învăţământ / furnizorului de Sector 3, Bucure ști, Cod po ștal 0 32267
formare
Nivelul în clasificarea Acreditat
naţională sau internaţională

Perioada 14 Mai 2011


Calificarea / diploma International Certificate in Financial English
obținută
Disciplinele principale Limbajul de specialitate în limba engleză pentru domeniile:
studiate / competenţe Contabilitate, Finanțe, Fiscalitate, Audit financiar, Analiză-diagnostic
profesionale dobândite și Evaluare economico-financiară:
 Ascultare-înțelegere
 Citire
 Scriere
 Vorbire

13
Numele şi tipul instituţiei de University of Cambridge / British Council Bucharest
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea Acreditat - Nivel C1
naţională sau internaţională

Perioada 24 Mai 2007


Calificarea / diploma IELTS Academic (International English Language Testing System –
obținută Nivelul Academic)
Disciplinele principale Limbajul de specialitate în limba engleză pentru exprimarea
studiate / competenţe generală la nivel superior (academic) pentru conversa ție, predare,
profesionale dobândite scriere-publicare, etc.:
 Ascultare-înțelegere
 Citire
 Scriere-publicare
 Vorbire
Numele şi tipul instituţiei de University of Cambridge / British Council Bucharest
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea Acreditat - Nivel C1-C2
naţională sau internaţională

Aptitudini și competen țe
personale

Limba maternă Română

Limbi străine cunoscute


Autoevaluare Înțelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversații
Limba – Engleză C1 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2
Limba – Franceză B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2
Limba - Germană A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competențe și abilități Întocmire strategii și programe complexe, coordonare echipe și


intelectuale și culturale proiecte și efectuare analize-sinteze multidisciplinare (cross-

14
cultural): economie, finanțe, turism, drept, știin țe politice

Competențe și abilități Comunicare, negociere, mediere, cooperare, empatie, lucru în


sociale echipă, solidaritate

Competențe și aptitudini Formare, instruire, organizare, supervizare și coordonare echipe


organizatorice

Competenţe şi aptitudini Exploatare, întreținere și reparații auto


tehnice

Competenţe şi aptitudini de Pachetul de Software Office (Word, PowerPoint, Excel)


utilizare a calculatorului

Alte competenţe şi aptitudini  Posesor al brevetului de Manager al activității de turism din


3.06.1998
 Posesor al atestatului de Coordonator al activită ții de
transport rutier și al activităților conexe acestuia din
1.07.1999
 Posesor al atestatului de ghid-interpret turistic (pentru limbile
engleză și franceză) din mai 1977, reînnoit pe 14.04.2003
 Înaltă măiestrie sportivă – Arte marțiale (5 dan Ju-Jitsu și
Judo, 4 dan Karate-do)
 Stagiul militar satisfăcut în perioada 28.09.1977-25.06.1978
la specializarea Securitate-Intendență
 Doctorand în Economie, specializarea Contabilitate la
Universitatea „Valahia” din Târgovi ște (1.10.2008 –
30.09.2017).
.

Informa ții suplimentare

Referin țe Referințe la cerere

Anexe 1. Lista cărților publicate


2. Lista articolelor și comunicărilor științifice publicate

15